Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 24. juni 2020 kl. 09:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Marianne Karlsmose, der havde meldt afbud.

 

Jakob Rixen deltog på video.

 

Steen Thomsen mødte kl. 10.00 under behandlingen af punkt 4.


Sagnr.: 1-00-2-18

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Formanden orienterede om, at der ikke besvares henvendelser i juli på grund af ferie.

 

Formanden orienterede om, at budgetprocessen justeres, så der ikke afholdes et møde om høringssvar den 27. august 2020.

 

Marianne Karlsmose og Steen Thomsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-101-1-20

2. Godkendelse af ny organisering af psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland

Resume

Der fremlægges forslag til en ny organisering af psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland, der indebærer, at Psykiatri og Social opdeles i to separate driftsområder med hver sin ledelse med virkning fra den 1. juli 2020. 

 

Det overordnede mål med forslaget om at etablere to selvstændige driftsområder, ét for psykiatrien og ét for socialområdet, er at styrke den ledelsesmæssige fokusering og særlige faglige profil på de to områder til gavn for patienter, beboere og brugere.

Direktionen indstiller,

at Psykiatri og Social opdeles i to selvstændige driftsområder med hver sin ledelse,

 

at opdelingen af Psykiatri og Social i to selvstændige driftsområder træder i kraft pr. 1. juli 2020,

 

at det nye driftsområde for socialområdet navngives "Socialområdet i Region Midtjylland", og

 

at der forelægges en sag for det politiske system i august 2020 om navngivning af driftsområdet for Psykiatrien, konkretisering af ledelsesmodellen for Socialområdet samt om placeringen og organiseringen af den sundhedsfaglige indsats på Socialområdet.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 16. juni 2020, at sagen sendes tilbage til psykiatri- og socialudvalget. Det er i forlængelse af forretningsudvalgets møde aftalt, at det indstilles til møderne i forretningsudvalget og regionsrådet den 24. juni 2020, at Psykiatriområdet og Socialområdet opdeles i to selvstændige driftsområder med hver sin ledelse, og at denne opdeling træder i kraft den 1. juli 2020. Desuden indstilles det, at det nye driftsområde for socialområdet navngives “Socialområdet i Region Midtjylland”.

 

Det er samtidig aftalt, at sagen i august 2020 videreføres med start i psykiatri- og socialudvalget med henblik på behandling af følgende forhold:

 • Der tages stilling til navngivning af driftsområdet for Psykiatrien.
 • Der arbejdes videre med konkretisering af, hvorledes ledelsesmodellen på Socialområdet skal tilrettelægges.
 • Det afklares, hvorledes sundhedsindsatsen på Socialområdet skal placeres og organiseres, primært det ledelsesmæssige ophæng.

 

Psykiatrien og socialområdet i Region Midtjylland har siden regionens dannelse i 2007 været organisatorisk og ledelsesmæssigt forbundet, og siden 1. januar 2009 har psykiatri- og socialområdet været samlet i ét stort driftsområde med en ledelse bestående af en direktør, en lægefaglig direktør, en sygeplejefaglig direktør og en socialdirektør med fysisk placering i Viborg.

 

Direktionen foreslår at styrke den ledelsesmæssige fokusering og særlige faglige profil for psykiatrien og for socialområdet i Region Midtjylland ved at etablere to selvstændige driftsområder, ét for psykiatrien og ét for socialområdet. De to nye driftsområder får hver sin ledelse.

 

Etableringen af to selvstændige driftsområder vil betyde følgende:

 • Der opnås en højere grad af ledelsesmæssig fokusering i hvert af de to områder med henblik på bedre at kunne udvikle områderne i overensstemmelse med nye krav og muligheder til gavn for regionens borgere.

 

 • Et selvstændigt socialområde vil styrke identiteten af det regionale socialområde i Region Midtjylland internt og eksternt. Herunder bidrage til en større synlighed af området i forhold det politiske system, kommunale samarbejdspartnere mm. Socialområdet vil stå som en fagligt stærkere enhed i samarbejdet med kommunerne, hvorved indsatsen overfor de borgere, der har behov for en specialiseret social indsats, styrkes.

 

 • Et selvstændigt psykiatriområde vil intensivere arbejdet med at styrke psykiatrien i regionen og udbygge samarbejdet med kommuner, praktiserende læger og somatik med et stærkere ledelsesfokus og en tydeligere hospitalsprofil i forhold til eksterne parter.

 

Konkret indebærer forslaget, at driftsområdet Psykiatri og Social nedlægges og erstattes af to nye driftsområder. 

 

Opdelingen får som udgangspunkt ikke betydning for antallet af psykiatriske afdelinger i psykiatrien og specialområder på socialområdet. Der er stor fokus på, at opdelingen ikke må få negative konsekvenser for de samarbejder, der er omkring fælles patienter på tværs af psykiatrien og socialområdet. Samarbejdet med de somatiske hospitaler, kommuner og andre eksterne aktører både i forhold til psykiatri og social skal fortsætte ad den positive vej, som allerede er etableret.

 

Forslaget er økonomisk neutralt og skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer for Psykiatri og Social.

 

Socialområdet i Region Midtjylland

Der vil i forbindelse med behandlingen af sagen i august 2020 blive fremlagt forslag til den fremtidige ledelsesmodel for socialområdet samt til organiseringen af sundhedsindsatsen i socialområdet.

 

Socialdirektøren skal hurtigst muligt og senest seks måneder efter regionsrådets beslutning fremlægge en udviklingsplan for organisering og drift af socialområdet for direktionen med afsæt i målbilledet for Socialområdet. Udviklingsplanen skal på alle niveauer sikre ambitionen om et stærkt og samlet socialområde. Det nye driftsområde foreslås navngivet "Socialområdet i Region Midtjylland".

 

Der etableres en selvstændig stab for socialområdet. Den konkrete organisering af socialområdets stab vil blive konkretiseret og drøftet i dialog med medarbejderne og MED-systemet.

 

Psykiatrihospitalet i Region Midtjylland

Den overordnede ledelse af Psykiatrihospitalet vil fremadrettet varetages af en hospitalsledelse bestående af en hospitalsdirektør, en lægefaglig direktør og en sygeplejefaglig direktør.

 

Psykiatrihospitalet vil fortsat arbejde efter de nuværende planer som sundheds- og hospitalsplanen, psykiatriplanen, udviklingsplanen for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien samt aktuelle årsplaner. Der vil i forbindelse med behandlingen af sagen i august 2020 skulle tages endelig stilling til navngivningen af det nye driftsområde for psykiatrien i Region Midtjylland. 

 

Der etableres en selvstændig stab for Psykiatrihospitalet. I praksis vil organiseringen være identisk med nuværende organisering i forhold til den del, der varetager opgaver på psykiatriområdet. Der vil fortsat være en række administrative funktioner, som varetages samlet for Socialområdet og Psykiatrihospitalet af hensyn til den administrativt faglige bæredygtighed, herunder fastholdelse af særlige faglige ekspertmiljøer.

 

Forslaget til ny organisering af Psykiatri og Social er nærmere beskrevet i det vedlagte notat. I forhold til det materiale, der har været sendt i høring, er der sket en mindre justering af beskrivelse af den administrative organisering, ligesom ikrafttrædelsestidspunktet er flyttet fra 1. juni til 1. juli 2020. Herudover er det præciseret, at der skal være et stærkt sundhedsfagligt fokus på Socialområdet. Det skal bemærkes, at notatet er udarbejdet på baggrund af direktionens indstilling til forretningsudvalgets møde den 16. juni 2020.

 

Høring af forslaget

Forslaget om en ændret organisering af psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland har været sendt i høring i MED-systemet. Der er indkommet høringssvar fra Regions-MEDudvalget, Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social og fra samtlige lokal-MEDudvalg i Psykiatri og Social. Herudover har Dansk Sygeplejeråd, Socialpædagogerne Østjylland og Midt- og Vestjylland og Fag og Arbejde Århus på egen foranledning fremsendt vedlagte høringssvar til forslaget. De indkomne høringssvar er vedlagt.

 

Høringssvarene fra såvel MED-systemet og de faglige organisationer tilkendegiver samstemmende opbakning til forslaget om at opdele Psykiatri og Social i to selvstændige driftsområder. Herudover er der i høringssvarene peget på en række opmærksomhedspunkter. De væsentligste temaer er følgende:

 

Ledelsesmodellen for Socialområdet i Region Midtjylland

Flere høringssvar forholder sig til den fremtidige ledelsesmodel for Socialområdet. Bemærkningerne går hovedsageligt på to forhold: 1) hvorvidt tilførslen af et direktionsmedlem til socialområdet bør være en vicedirektør med reference til socialdirektøren, eller om direktionen skal bestå af to sideordnede direktører og 2) hvordan sundhedsområdet indplaceres ledelsesmæssigt på socialområdet. Administrationen vil til behandlingen af sagen i august 2020 udarbejde et forslag til fremtidig ledelsesmodel på Socialområdet, som belyser de forskellige modeller.

   

Sundhed på socialområdet

Flere høringssvar sætter fokus på sundhed på socialområdet. Der vil til behandlingen af sagen i august 2020 blive udarbejdet et forslag til organiseringen af den sundhedsfaglige indsats i Socialområdet.  

 

Det fremtidige samarbejde mellem Psykiatrihospitalet og Socialområdet om fælles borgere

Flere høringssvar signalerer et ønske om, at det gode samarbejde på borger-/patientniveau ikke går tabt ved adskillelsen. Det er direktionens opfattelse, at det sammenhængende patient-/borgerforløb ikke bare mellem socialområdet og psykiatrien, men med alle relevante samarbejdsparter, er et vigtigt fokus i det kommende Psykiatrihospital og i Socialområdet, som det også fremgår af forslaget.

 

Der er herudover nogle bemærkninger til blandt andet navngivningen af psykiatrien og til organiseringen af de administrative funktioner. Disse bemærkninger kan ses i det vedlagte materiale.

 

Den videre proces

Det foreslås, at den nye organisering træder i kraft den 1. juli 2020, idet der dog vil være en overgangsperiode i forhold til at få den endelige organisering af de to stabe på plads.

 

Regionsrådet skal i august 2020 tage stilling til ledelsesmodel for Socialområdet og organisering af den sundhedsfaglige indsats i Socialområdet samt til navngivningen af det nye driftsområde for psykiatrien i Region Midtjylland.

 

Der vil i forlængelse af opdelingen være en proces i MED-systemet og i arbejdsmiljøsystemet vedrørende den fremtidige struktur. Denne proces vil ske under involvering af Regions-MEDudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Marianne Karlsmose og Steen Thomsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-1-18

3. Vedtagelse af mødeplan 2021 for regionsrådets forretningsudvalg *

Resume

Forretningsudvalget har tidligere behandlet administrationens forslag til mødeplan for forretningsudvalgets ordinære møder i 2021.

 

På grund af misforståelse omkring starttidspunktet for Danske Regioners generalforsamling i marts 2021, er der en ændring til mødetidspunktet i marts 2021. Administrationen foreslår, at forretningsudvalgets møde holdes tirsdag den 9. marts 2021

Direktionen indstiller,

at ændring til forslag til forretningsudvalgets møde i marts 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget behandlede forslag til mødeplan for udvalget den 19. maj og 16. juni 2020.

  

På grund af misforståelse omkring starttidspunktet for Danske Regioners generalforsamling i marts 2021, som holdes den 24. og 25. marts 2021, foreslår administrationen, at forretningsudvalgsmødet i marts holdes tirsdag den 9. marts 2021 kl. 10.00.

  

Forslag til mødeplan for forretningsudvalget i 2021 er herefter således.

 

Mandag den 18. januar

Tirsdag den 9. februar

Tirsdag den 9. marts

Tirsdag den 20. april

Tirsdag den 18. maj

Tirsdag den 15. juni

Fredag den 13. august

Tirsdag den 21. september

Tirsdag den 12. oktober

Tirsdag den 23. november

Tirsdag den 7. december.

 

Alle dage med mødestart kl. 10.00

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Marianne Karlsmose og Steen Thomsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-105-20

4. Orientering om opfølgning på forretningsudvalgets beslutning om lavdosis-CT

Resume

På det ekstraordinære møde i forretningsudvalget den 4. maj 2020 blev det blandt andet besluttet, at forretningsudvalget støtter, at Region Midtjylland tager initiativ til at sikre, at der sker en bredt funderet faglig afdækning af lavdosis-CT's faglige rolle i udredning af lungesygdom

 

Der gives en orientering om status på opfølgning i forhold til denne beslutning. Derudover vedlægges notat, der besvarer hospitalsudvalgets spørgsmål vedrørende forslag til audit og referater fra afholdte møder.

Hospitalsudvalget indstiller,

at orientering om status for opfølgning på forretningsudvalgets beslutning om lavdosis-CT tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 4. maj 2020 blev der holdt et ekstraordinært møde i Region Midtjyllands forretningsudvalg. På mødet blev det blandt andet besluttet, at forretningsudvalget støtter, at Region Midtjylland tager initiativ til at sikre, at der sker en bredt funderet faglig afdækning af lavdosis-CT's faglige rolle i udredning af lungesygdom.

 

Der er i forlængelse af ovenstående beslutning sat følgende initiativer i værk.

 

 • Administrationen har inviteret til en indledende drøftelse om anvendelsen af eksisterende data i relation til lavdosis-CT med henblik på blandt andet belyse effekten af lavdosis-CT. I mødet, som blev holdt den 4. juni, deltog blandt andet repræsentanter fra praksissektoren, Diagnostisk Center, Forskningsenheden for almen praksis og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP), lungeradiolog udpeget af specialerådet for radiologi og samt Formand for Dansk LungeCancer Gruppe Torben Riis Rasmussen

 

 • Hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt har inviteret de tidligere medlemmer af Advisory Board, centerledelsen ved Diagnostisk Center samt koncerndirektør Ole Thomsen til møde den 17. juni. Her var der en drøftelse af de spørgsmål, som Advisory Board har stillet i forbindelse med sagen, ligesom det fremtidige samarbejde mellem Diagnostisk Center og Advisory Board blev drøftet.

 

Endvidere er der på baggrund af henvendelser fra regionsrådsmedlemmer (vedlagt) igangsat et arbejde med at fremskaffe data om blandt andet lavdosis-CT og lungecancer, der kan bruges til at belyse de stillede spørgsmål. Der er tale om et stort og komplekst datasæt, som kræver en betydelig bearbejdning og validering. 

 

I henvendelserne efterspørges blandt andet data, som underbygger, at regionens øvrige hospitaler følger Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for lungecancer. Endvidere efterspørges også en udvikling i henholdsvis lavdosis-CT og højdosis-CT på regionens hospitaler.

 

Der vil blive sendt et notat ud til regionsrådet som et samlet svar på henvendelserne, når data er fremskaffet. Eventuelt vil datagennemgangen skulle suppleres med en audit på hospitalerne.

 

Det kan slutteligt oplyses, at Sundhedsstyrelsen har taget initiativ til et møde med blandt andet en række lægefaglige selskaber, Kræftens Bekæmpelse og regionerne, med henblik på en drøftelse af billeddiagnostisk udredning ved mistanke om lungekræft. Dette møde blev afholdt den 28. maj 2020. 

 

Opfølgning

Hospitalsudvalget har ønsket, at der til forretningsudvalgets behandling af sagen beskrives et forslag til, hvordan der kan igangsættes en audit vedrørende patienter, der har været henvist til røntgenundersøgelse af lunger. Det ønskes, at undersøgelsen skal dække alle hospitalsenheder i Region Midtjylland. Udvalget ønskede desuden, at sagen forud for behandlingen i forretningsudvalget opdateres med referater fra de i sagen omtalte møder i regi af henholdsvis Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen, såfremt disse foreligger.

 

Som opfølgning herpå vedlægges et notat, som orienterer om igangsatte initiativer vedr. lavdosis CT og lungekræft udredning. Notatet indeholder følgende emner:

 • Statusorientering til Sundhedsstyrelsen om Hospitalsenhed Midts opfølgning på genundersøgte lavdosis-CT patienter.
 • Møde om anvendelsen af eksisterende data i relation til lavdosis-CT med henblik på blandt andet at belyse effekten af lavdosis-CT.
 • Møde med Sundhedsstyrelsen om drøftelse af billeddiagnostisk udredning ved mistanke om lungekræft.
 • Møde med Advisory Board.
 • Udvikling over tid i anvendelse af skanningstyper til undersøgelse ved symptomer fra lunger/brystkasse.
 • Forslag til mulig audit vedrørende patienter, der har været henvist til røntgenundersøgelse af lunger.


Tidligere indstillinger:

Direktionen indstillede.

at orientering om status for opfølgning på forretningsudvalgets beslutning om lavdosis-CT tages til efterretning.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at administrationen udarbejder et forslag til en audit, der belyser, hvordan Region Midtjyllands hospitaler har implementeret Sundhedsstyrelsens ændrede retningslinjer pr. 1. april 2019. I udarbejdelse af forslag til audit samt gennemførelse af audit søges DLCG, radiologisk specialeråd, forskningsenheden for almen praksis og RKKP inddraget.

 

Venstre og Dansk Folkeparti tog et foreløbigt forbehold.

 

Marianne Karlsmose var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-112-20

5. Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg

Resume

I forlængelse af at forretningsudvalget den 16. juni 2020 tilsluttede sig, at arbejdet med en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg igangsættes, præsenteres nu administrationens forslag til overordnet indhold, organisering og proces for udarbejdelse af udviklingsplanen.

Direktionen indstiller,

at udviklingsplanen tager afsæt i beskrevne spor, organisering og proces, og

 

at regional bemanding af politisk følgegruppe besluttes.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget tilsluttede sig den 16. juni 2020, at arbejdet med en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg igangsættes.

 

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet forslag til overordnet indhold, organisering og proces for udarbejdelse af udviklingsplanen.

 

Indhold

Udviklingsplanen skal videreudvikle hospitalets nuværende funktioner og rolle som udviklingshospital. Udviklingsplanen skal herudover danne udgangspunkt for prøvehandlinger mellem Regionshospitalet Silkeborg, Silkeborg Kommune og praksissektoren i forhold til den videre udvikling af samarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. På baggrund af de styrker, der kendes fra Silkeborg, og de krav og behov, der er til fremtidens sundhedsvæsen, udarbejdes en udviklingsplan med to spor:

 

Spor 1: omhandler hospitalets funktioner og udvikling og sammenhæng til hele Region Midtjyllands hospitalsvæsen. Spor 1 er et internt spor i Region Midtjylland.

Spor 2: omhandler udvikling af samarbejdet med Silkeborg Kommune og praksissektoren. Spor 2 omfatter et tværsektorielt samarbejde.

 

Renovering af eksisterende byggeri og modernisering og udvikling af Regionshospitalet Silkeborg kan understøtte arbejdet i de to spor. Udvikling og modernisering vil skulle indgå i en senere budgetproces i forhold til at afsætte anlægsmidler.

 

Organisering

Arbejdet med en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg forankres i:

 

 • hospitalsudvalget som politisk følgegruppe for spor 1
 • en tværsektoriel politisk følgegruppe for spor 2
 • en administrativ koordinationsgruppe (begge spor)
 • to administrative arbejdsgrupper.

 

Den politiske følgegruppe og arbejdsgrupperne fungerer indtil udviklingsplanen er godkendt (juni 2021). Koordinationsgruppen fortsætter som koordinationsgruppe for implementeringen, evt. i en justeret form.

 

Der udarbejdes kommissorier for grupperne med henblik på udpegning af medlemmer i august-september 2020. Foreløbige overvejelser fremgår af nedenstående:

Gruppe

Opgave

Medlemmer

Hospitalsudvalget fungerer som politisk følgegruppe for spor 1

Politisk input, opbakning og ejerskab til initiativerne i spor 1

Hospitalsudvalget 

Politisk følgegruppe spor 2

Politisk input, opbakning og ejerskab til initiativerne i spor 2

Repræsentanter fra regionsrådet

Repræsentanter fra Silkeborg byråd

To repræsentanter fra PLO-Midtjylland

Koordinationsgruppe

Sikre god koordination mellem de forskellige indsatsfelter

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen (formand), koncerndirektør Anders Kjærulff, koncerndirektør Ole Thomsen, hospitalsledelsen Hospitalsenhed Midt, Centerledelserne Regionshospitalet Silkeborg, Rikke Skou Jensen, Sundhedsplanlægning

Regional arbejdsgruppe spor 1

Arbejdet med hospitalets interne funktioner og styrket sammenhæng mellem udviklingsaktiviteter på Regionshospitalet Silkeborg og de øvrige hospitalsenheder  

Koncerndirektør Ole Thomsen (formand), repræsentant fra hospitalsledelsen Hospitalsenhed Midt, repræsentanter fra centerledelsen og medarbejdere Regionshospitalet Silkeborg, ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Hospitalsenhed Midt og et eller flere af de øvrige fire hospitalsenheder samt repræsentanter fra praksissektoren

Tværsektoriel arbejdsgruppe spor 2

Laboratorium/eksperimentarium for udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (somatik, psykiatri)

Koncerndirektør Anders Kjærulff (medformand), direktionsmedlem Silkeborg Kommune (medformand), repræsentant PLO-Midtjylland, repræsentanter for hospitalsledelsen Hospitalsenhed Midt, Centerledelser Regionshospitalet Silkeborg, praktiserende læger Silkeborg, medarbejderrepræsentanter fra sektorerne 

 

Proces

Anders Kühnau drøftede planen med Silkeborg kommunes borgmester Steen Vindum på et møde den 22. juni 2020, og PLO-Midtjylland var indbudt til at deltage i arbejdet. Efter behandling i forretningsudvalget og regionsrådet den 24. juni 2020 udarbejder administrationen kommissorier for den politiske følgegruppe, koordinationsgruppen og arbejdsgrupper samt en mere detaljeret procesplan for arbejdet. De stående udvalg, forretningsudvalget og regionsrådet får dette forelagt på møder i august 2020.

 

Inddragelse og samarbejde

En vigtig forudsætning for innovation, udvikling og spredning af resultater er involvering og tværgående samarbejde. Der lægges op til en bred inddragelsesproces i de to spor. I perioden september til december 2020 sikres input fra medarbejdere og centerledelser på Regionshospitalet Silkeborg, Silkeborg Kommune, praksissektoren, hospitalerne i Region Midtjylland, politikere og andre interne og eksterne interessenter.

 

Et høringsudkast til en udviklingsplan sendes i marts-april 2021 i bred administrativ og politisk høring med henblik på, at endeligt forslag til udviklingsplan indstilles til godkendelse i regionsrådet i juni 2021 med efterfølgende implementering.  

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at udviklingsplanen tager afsæt i beskrevne spor, organisering og proces,

 

at formandskaberne for hospitalsudvalget og udvalg for nære sundhedstilbud indgår i den politiske følgegruppe for spor 2, og

 

at en KKR-repræsentant inviteres til at deltage i den tværsektorielle arbejdsgruppe i spor 2.

 

Marianne Karlsmose var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-102-2-20

6. Status på forløb i Hospitalsenhed Midt*

Resume

Den eksterne facilitator Søren Viemose vil på mødet give en foreløbig status.

Direktionen indstiller,

at den foreløbige status tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget besluttede den 19. maj 2020, at der iværksættes et forløb i Hospitalsenhed Midt med fokus på Regionshospitalet Silkeborg og Børn & Unge i Viborg for at styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

 

Det blev aftalt, at der vil blive tilknyttet en ekstern facilitator til processen, og at der vil blive givet en første status til forretningsudvalget før sommerferien. 

 

På mødet vil Søren Viemose, der er tilknyttet som ekstern facilitator, give en foreløbig status, og der vil være mulighed for dialog.

Beslutning

Forretningsudvalget tog den foreløbige status til efteretning. Forretningsudvalget har fortsat fokus på at styrke samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse.

 

Marianne Karlsmose var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen