Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 23. september 2020 kl. 12:00
i Virtuelt møde

Alle medlemmer var mødt undtagen Steen Thomsen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.15.


Sagnr.: 1-00-2-18

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Afholdelse af politiske møder

Forretningsudvalget ønsker på det næste møde at få en beskrivelse af de muligheder, der vil være for i den kommende periode at afholde politiske møder enten med fysisk fremmøde eller virtuelt.


Steen Thomsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-20

2. 2. behandling af budget 2021

Resume

Hermed fremlægges forslag til budget 2021 til regionsrådets 2. behandling.


Den 8. september 2020 blev der indgået budgetforlig for Budget 2021 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Psykiatrilisten, Venstre, Enhedslisten og Alternativet.


Budgetforslag 2021 er udarbejdet på baggrund af budgetforlig 2021, regionsrådets 1. behandling samt alle beslutninger til og med regionsrådets møde den 19. august 2020.


Budget 2021 er et vækstbudget, der giver regionen mulighed for at prioritere midler til en række områder, som kan styrke og udvikle Region Midtjyllands sundhedsvæsen.

Direktionen indstiller,

at budget 2021 godkendes, og


at administrationen bemyndiges til at foretage justeringer af social- og specialundervisningsområdets budget som følge af, at godkendelse af rammeaftalen først vil foreligge i november 2020.

Sagsfremstilling

Den 8. september 2020 blev der indgået budgetforlig for Budget 2021 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Psykiatrilisten, Venstre, Enhedslisten og Alternativet. Dvs. et budgetforlig for 2021 med opbakning fra alle regionsrådets partier.


Budgetforlig 2021 er en del af budgetbemærkningerne, der er vedlagt.


Budget 2021 er et vækstbudget, der giver regionen mulighed for at prioritere midler til en række områder, der kan styrke og udvikle Region Midtjyllands sundhedsvæsen. Der bliver flere borgere og ældre borgere i regionen, og budget 2021 giver mulighed for at sende knap 90 mio. kr. ud til hospitalerne, og der er midler til en lang række politiske prioriteringer og initiativer.


I budgetforlig 2021 er der særligt fokus på og bl.a. prioriteringer og initiativer på følgende områder:


 • En region i balance: Budgetmidler til hospitalerne som følge af flere borgere og flere ældre borgere dvs. den demografiske udvikling. Region Midtjylland har dermed mulighed for f.eks. at ansætte mere personale, således at hospitalerne kan imødekomme det stigende behov for sundhedsydelser.
 • Ansvarligt økonomisk grundlag: Budget 2021 indeholder prioriteringer på driftsbudgettet for 498,1 mio. kr. Råderummet skyldes dels Økonomiaftalen for 2021, genberegning af bloktilskudsfordelingsnøglen og egne budgettilpasninger, herunder besparelser i 2021 fra budget 2019.

  Ud over midlerne til hospitalerne afsættes der midler til en række initiativer og områder bl.a. vækstområder. Der afsættes ekstra 100 mio. kr. til hospitalsmedicin og ekstra 165 mio. kr. til tilskudsmedicin dvs. den medicin, som borgerne køber med tilskud på apotekerne. Herudover er der midler til bl.a. telemedicin og socialsygeplejersker.
 • Nye hospitalsbyggerier – Godt fra start: Varig økonomisk hjælp til Aarhus Universitetshospital som aftalt i budgetforliget fra 2020 og engangshjælp til Hospitalsenheden Vest. Dermed sikres et fortsat stærkt og dygtigt universitetshospital, der kan måle sig med de bedste universitetshospitaler. Regionshospitalet i Gødstrup får en engangshjælp, ligesom Aarhus Universitetshospital har fået til indflytning og ibrugtagning af byggerierne.
 • Region Midtjyllands Investeringsplan: I forbindelse med vedtagelse af den nye investeringsplan 2021–2029 fastlægges de kommende års anlægsrammer for regionen til investeringer for nye byggerier, renoveringer, it og medicotekniske investeringer. Regionen har dermed fastlagt rammerne for en videreudvikling af sundhedsvæsenets bygninger og behandlingsmuligheder til gavn for patienterne.

  Vedlagt er ’Investeringsplan 2021-2029’ og ’Bilag A IP 2021-2029 uddybende beskrivelser’. Bilagene var ligeledes en del af materialet til 1. behandlingen. Forligspartierne har med budgetforliget for 2021 indgået aftale om, hvordan henholdsvis pulje til særlige initiativer og pulje til investeringer i sammenhæng med Sundheds- og Hospitalsplanen skal fordeles i 2021. Materialet er på den baggrund opdateret med beslutninger vedrørende anlæg fra budgetforlig 2021.
 • Helt ny psykiatri i Viborg: Der afsættes, som en del af investeringsplanen, 550 mio. kr. i perioden 2021-2026 til at etablere den nye psykiatri m.v. i Viborg. Der er tale om et stort løft i psykiatrien - både for patienter, ansatte og pårørende.
 • Bæredygtighedsindsats: Regionen ønsker at bidrage til, at Danmark bliver mere bæredygtigt. Det sker ved at implementere en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, således at bæredygtighed integreres i kernen af regionens ydelser. Der afsættes bl.a. 20 mio. kr. til en række projekter i 2021, der sikrer grønne byggerier, og der prioriteres samtidig varige midler til bæredygtighedskonsulenter, så bæredygtighedsstrategien kan implementeres lokalt på hospitaler og andre regionale tilbud.
 • Medarbejdere og trivsel: Medarbejderne er fundamentet og forudsætningen for, at Region Midtjylland kan fastholde og udvikle et effektivt og omstillingsparat sundhedsvæsen, der kan levere de rette ydelser til borgerne. Der skal således være fokus på, at det er en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde. Regionen skal som arbejdsplads sikre rammer for god ledelse, høj faglighed, forskning, udvikling og meningsfyldte arbejdsliv for medarbejderne - til gavn for borgerne.


Sundhedsområdet

Drift

Sundhedsområdets nettodriftsbudget er på 26.256,6 mio. kr. Budgettet overholder Region Midtjyllands andel af den i Økonomiaftalen 2021 fastsatte udgiftsramme.


Anlæg

På anlægsområdet budgetteres der med den fastsatte ramme i Økonomiaftalen 2021. De konkrete projekter m.v. fremgår af Investeringsplan 2021-2029.


Finansielle poster

Region Midtjylland har ansøgt Social- og Indenrigsministeriets lånepulje på 650 mio. kr. om refinansiering af regionale afdrag. I forslag til 2. behandling af Budget 2021 er der forudsat lån til afdrag i Budget 2021 på 148 mio. kr. Region Midtjylland forventer svar fra ministeriet snarest.


I forslaget til Budget 2021 er der med de nuværende budgettekniske detaljer et træk på likviditeten på sundhedsområdet på 290,4 mio. kr.


Regional udvikling

Regional Udviklings nettodriftsramme er 546,1 mio. kr. Budgettet overholder Region Midtjyllands andel af den i Økonomiaftalen 2021 fastsatte udgiftsramme. For at understøtte bæredygtighedskonsulenternes arbejde på regionens hospitaler, sociale tilbud m.v. afsættes 1 mio. kr. til at styrke aktiviteterne. Herudover videreføres en ramme på 9 mio. kr. til initiativer vedrørende sundhedsinnovation.


Socialområdet

Socialområdets nettodriftsramme er i Budget 2021 fastlagt til 1,108,2 mio. kr. Der er overordnet set tale om en uændret aktivitet og budgetramme. Fokus vil være på udvikling af socialområdet med henblik på at blive så effektivt som muligt. Region Midtjylland skal levere faglige og økonomisk attraktive tilbud.


Med Budget 2018 blev investeringsrammen til udvikling og omlægning på socialområdet forhøjet til 50 mio. kr. Investeringsplanen videreføres i 2021 for at imødekomme behovet for renovering og etablering af nye sociale tilbud.


Investeringsplan 2020-2029 for socialområdet er vedlagt.


De endelige takster og dimensioneringer inden for socialområdet fastlægges i forbindelse med godkendelsen af Rammeaftale 2021-2022. På grund af COVID-19 er proceduren for byråd og regionsrådets godkendelse af rammeaftalen udskudt, således at den endelige godkendelse skal foreligge inden december 2020. Der vil kunne ske mindre tekniske justeringer af bruttoudgifts- og indtægtsbudgettet frem til godkendelsen.


COVID-19

Som følge af COVID-19 forekommer der en række merudgifter i regionerne, der vil have budgetpåvirkning i 2021. Dette gælder både Sundhedsområdet og området for Regional Udvikling.


I Region Midtjyllands budget 2021 er der ikke budgetteret med COVID-19 merudgifter. Der er ikke på nuværende tidspunkt aftalt kompensation for de udgifter, der vil komme som følge af ’et nyt normalt’ som følge af COVID-19.


Det fremgår af Økonomiaftalen for 2021, at "Regionerne kompenseres for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020. Aftalen genbesøges ultimo 2020". Det forventes, at håndteringen af de varige merudgifter som følge af COVID-19 vil indgå, når aftalen genbesøges ultimo 2020. Alternativt kan udgifterne indgå i Midtvejs-reguleringen i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022.


Tilpasning af bevillings- og kompetencereglerne

I budgetbemærkningerne indgår regionens bevillings- og kompetenceregler. Der er foretaget en mindre justering som følge af ændringer i Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystemer for regioner. Justeringen giver mulighed for regnskabstekniske korrektioner inden for Fællesudgifter og -indtægter vedrørende området Udligning for at sikre korrekt brug af funktioner i regnskabet.


Herudover er der tilføjet et afsnit, der præciserer de bevillingstekniske regler vedrørende modtagelse af større donationer.


Budgetbemærkninger 2021 – Bemærkning vedrørende konsolideringstiltag i 2021

I budgetbemærkningerne fremlægges bevillinger og vilkårene for regionens budget.


Det skal særligt bemærkes, at det i afsnittet om budgetloven præciseres, at der, lig tidligere år, vil blive foretaget konsoliderende tiltag med henblik på at understøtte ønsket i regionens målbillede om god økonomistyring og mest mulig sundhed for de ressourcer, regionen har til rådighed. Regionsrådet vil fremadrettet, i forbindelse med økonomirapporteringer i efteråret, skulle tage nærmere stilling til rammerne for administrationens konsolideringstiltag.


Offentliggørelse af regionens budget 2021

Det vedtagne budget og de flerårige budgetoverslag skal ifølge regionslovens § 20 være tilgængelige for regionens borgere. En kort redegørelse for budgettet skal efter regionsrådets nærmere bestemmelse offentliggøres inden det nye regnskabsårs begyndelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.


Steen Thomsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen