Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 23. september 2020 kl. 12:00
i Virtuelt møde

Alle medlemmer var mødt undtagen Steen Thomsen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.15.


Sagnr.: 1-31-72-401-20

1. Aftale om levering af COVID-19 testcentre i Region Midtjylland

Resume

I forlængelse af forslag til ny organisering af COVID-19 test i Region Midtjylland, hvor det blandt andet foreslås at etablere syv robuste testcentre i regionen, skal regionsrådet behandle en ordrebekræftelse på leveringen af de faciliteter, der kommer til at udgøre den bygningsmæssige del af testcentrene.

Direktionen indstiller,

at aftale om ordre på de kommende testcentre godkendes, idet Region Midtjyllands andel af lejeudgift til testcentre vil blive søgt refunderet af staten, via Danske Regioner, som en del af udgifterne i forbindelse med COVID-19.

Sagsfremstilling

En model for organisering af COVID-19 test i Region Midtjylland er præsenteret til godkendelse på den ordinære åbne dagsorden til regionsrådets møde den 23. september 2020. Som det fremgår, planlægges det blandt andet, at der etableres syv faste testcentre i regionen, som vil blive udgjort af pavilloner og containere, således at der fortsat er både gående og kørende spor på alle syv centre. Sundhedsberedskabet har med leverandøren Kemp & Lauritzen planlagt organiseringen for de kommende testcentre.


Indledningsvist var det forventningen, at TestCenter Danmark ville stå for etableringen af de robuste testcentre, men det har efterfølgende vist sig, at regionerne selv skal indgå aftaler med leverandør.


Grundet en stram tidsplan er pavilloner til de nye testcentre ved at blive etableret af en underleverandør. Kemp & Lauritzen fremsendte ordrebekræftelse til regionen den 14. september og ville efter underskrift fra regionens side indgå syv lejeaftaler med underleverandøren, en for hver af de kommende centre.


Regionsdirektøren underskrev den 16. september aftalen med forbehold for regionsrådets godkendelse (se lukket bilag). Forbeholdet blev taget, da den årlige lejeudgift for et af de syv centre er på et niveau, hvor kun regionsrådet kan indgå aftalen. Forbeholdet har dog betydet, at underleverandøren ikke kan fortsætte arbejdet med etablering, indtil aftalen er indgået uden forbehold, idet der er en række store udgifter knyttet hertil.


Af hensyn til den i forvejen stramme tidsplan er det derfor nødvendigt, at aftalen indgås uden forbehold, således at underleverandøren fortsætter sit arbejde med etableringen af pavilloner. Indgås aftalen ikke nu, risikeres det, at etableringen af de mere robuste testcentre, hvor samfundssporet og sundhedssporet samles, bliver forsinket i flere måneder. Dette vil være problematisk, idet testningen på nuværende tidspunkt foregår i en teltløsning, som er svær at opretholde i vinterhalvåret.


Lejeaftalerne gælder minimum 24 måneder, hvilket dels skyldes, at TestCenter Danmark har efterspurgt, at centrene blev robustgjort på en måde, så de som minimum kan stå til udgangen af 2021, og dels skyldes det, at der ikke er en engangsudgift til etablering af pavillonerne, men denne udgift indgår som en del af lejeudgifterne.


De årlige lejeudgifter til de syv centre er samlet cirka 31,4 mio. kr. de første to år, hvorefter lejeudgifterne falder, hvis lejeaftalen forlænges. Fordelingen af udgifterne til etablering af det robuste test-setup afklares med TestCenter Danmark. Den del af udgifterne, der måtte påhvile regionen, vil blive søgt refunderet af staten, via Danske Regioner, som en del af udgifterne i forbindelse med COVID-19.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.


Steen Thomsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen