Abonnér

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 13. maj 2008 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt bortset fra Birgit Jonassen, der havde meldt afbud.

 

Johannes Flensted-Jensen forlod mødet kl. 13.20 under behandlingen af punkt 11.

 

Tillægsdagsordenen blev behandlet efter punkt 7.

 

Mødet blev hævet kl. 14.55.


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Vedtagelse af Råstofplan 2008 for Region Midtjylland
3 Vedtagelse af Den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland
4 Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture
5 Region Midtjyllands regnskab 2007
6 Drøftelse og anvendelse af leasing i Region Midtjylland
7 Budgetoverførsel fra 2007 til 2008
8 Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts 2008
9 Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet
10 Region Midtjyllands servicestrategi og udbudspolitik
11 Beslutning om høring af rapport vedrørende beslutningsgrundlag for placering af nyt hospital i Vestjylland
12 Det Nye Universitetshospital i Århus, helhedsplan, bygherrerådgiver og revision af budget 2008
13 Genoptræningsplaner på hospitalerne i Region Midtjylland
14 Godkendelse af etablering af molekylær medicinsk afdeling ved Århus Universitetshospital, Skejby
15 Afholdelse af Store Uddannelsesdag 2008 samt opfølgning på Store Uddannelsesdag 2007
16 Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Intensiv/Opvågning på Regionshospitalet Holstebro
17 Region Midtjyllands fremtidige engagement i interessentselskabet Åkanden
18 Redegørelse fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus om implementeringen af pakkeforløb på kræftområdet
19 Igangsættelse af fase 0 af anlægsprojekter i forlængelse af Akutplanen og Det Nye Universitetshospital i Århus
20 Beslutning om igangsætning af Fase 0-projektet i forbindelse med Akutplanen for Regionshospitalet Horsens
21 Dimensioneringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 2009
22 Orientering om garantiklinikker 2007
23 Orientering om fremskyndet udvidelse af kapaciteten til uddannelse af anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland
24 Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser
25 Status vedr. kommunale overtagelser af tilbud på socialområdet
26 Belægningen på de sociale tilbud, som Region Midtjylland driver, i 1. kvartal 2008
27 Randers Kommunes psykiatripolitik
28 Indgåelse af lejemålet Grønbjergvej 26, 6971 Spjald til brug for åbne pladser på Den sikrede institution Koglen
29 Forslag om studietur for det midlertidige udvalg vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet
30 Den regionale og de kommunale redegørelser på det sociale område og specialundervisningsområdet samt forslag til kapacitetsændringer
31 Det regionale udviklingsråds redegørelse på det sociale område og specialundervisningsområdet for 2007
32 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft
33 Kend din Region - Fortæl Region Midtjylland
34 Kend din region - Midt i Kunsten 2008
35 Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter
36 Status og proces for arbejdet med effektivisering af det regionale rutenet
37 Orientering om Midttrafiks forventede regnskab for 2007
Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

 

Beslutning

Forretningsgangsbeskrivelser

Den 4. marts 2008 behandlede Forretningsudvalget beretningen om revisionsarbejder 1. maj - 30. november 2007. Der var i beretningen bemærkninger om manglende forretningsgangsbeskrivelser og interne kontroller på institutioner mv.

 

På Forretningsudvalgets møde den 1. april 2008 blev der orienteret om status på implementeringen af regnskabsinstrukser og forretningsgangsbeskrivelser. I forlængelse heraf orienterede formanden på dagens møde om, at der nu for alle institutioner mv. foreligger et skriftligt grundlag for institutionens forvaltning af økonomien.

 

Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-76-3-07

2. Vedtagelse af Råstofplan 2008 for Region Midtjylland

Resume

Regionsrådet skal ifølge Råstoflovens § 5 udarbejde en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. På baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i regionen fastlægger Regionsrådet i råstofplanen de overordnede retningslinjer for råstofindvindingen og udlægger råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Råstofplanen udarbejdes på grundlag af kortlægning og skal omfatte en periode på mindst 12 år. Regionsrådet skal nu vedtage og træffe beslutning om at offentliggøre "Råstofplan 2008 for Region Midtjylland". Fra datoen for offentliggørelsen vil råstofplanen erstatte de hidtil gældende råstofretningslinier fra amternes regionplaner (Landsplandirektiver).

Direktionen indstiller,

at Råstofplan 2008 for Region Midtjylland vedtages og offentliggøres.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal ifølge Råstoflovens § 5 udarbejde en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen udarbejdes på grundlag af kortlægning og skal omfatte en periode på mindst 12 år.

 

På baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i regionen fastlægger Regionsrådet i råstofplanen:

 1. Overordnede retningslinjer for råstofindvindingen - jf. planens kapitel 4 og 5, og

 2. udlægger råstofgraveområder og råstofinteresseområder - jf. planens kortbilag.

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 12. december 2007 at sende "Forslag til Råstofplan 2008" i høring i perioden 7. januar - 3. marts 2008.

 

Regionsrådet skal nu vedtage og træffe beslutning om at offentliggøre "Råstofplan 2008 for Region Midtjylland". Fra den dato planen offentliggøres, vil planen erstatte de hidtil gældende råstofretningslinier fra amternes regionplaner (Landsplandirektiver).

 

"Råstofplan 2008 for Region Midtjylland , inkl. Bilag 1: "Oversigt over indkomne b emærkninger til Forslag til Råstofplan 2008" vedlægges som bilag. "Råstofplan 2008 for Region Midtjylland" er som det tidligere "Forslag til Råstofplan 2008" som udgangspunkt hovedsageligt baseret på de fire amters regionplaner, men er også præget af de bidrag, der er modtaget i debatfasen. I forhold til "Forslag til Råstofplan 2008" er der kun sket mindre redaktionelle ændringer. Alle ændringer er beskrevet i kolonnen: "Forslag til beslutning" i Bilag 1.

 

I perioden 7. januar - 3. marts 2008 har "Forslag til Råstofplan 2008" været i offentlig høring. Administrationen har deltaget i to offentlige møder: Ét vedrørende udlagte råstofgraveområder ved Ll. Bredlund og St. Bredlund i Silkeborg Kommune med ca. 125 deltagere og ét vedrørende råstofgraveområde-Vejerslev i Favrskov Kommune med 55 deltagere. Der er indkommet 65 høringsbidrag fra kommuner, lodsejere, grusgravbranchen, private og organisationer. Et resumé af de indkomne bidrag fremgår af planens bilag 1 sammen med administrationens forslag til den videre behandling af forslagene.

 

Det bemærkes, at kun indsigelser fra Staten kan udløse et veto, der medfører, at råstofplanen ikke kan vedtages af Regionsrådet, før der er opnået enighed mellem Staten og Regionen.

 

Der har været nedlagt veto fra Statens side mod de nyudlagte råstofgraveområder ved Ll. Bredlund og St. Bredlund, samt mod et råstofgraveområde ved Nordby Hede på Samsø. Administrationen har overfor Staten tilkendegivet, at råstofgraveområderne ved Ll. Bredlund og St. Bredlund vil blive nedklassificeret til råstofinteresseområder i planen. Med hensyn til råstofgraveområde Nordby Hede har Staten tilkendegivet, at man vil frafalde sit veto, såfremt Regionen i et notat begrunder den særstatus, som dette område bør have i kraft af Samsøs ø-status. Notatet findes i bilag 1, og Staten har dermed frafaldet sit veto. Endelig har Staten bedt Regionen om at tage to råstofinteresseområder ud af planen. Det drejer sig om råstofinteresseområde-Ølst og råstofinteresseområde-Terp. Dette er imødekommet.Et resumé af indkomne bemærkninger - efter fornyet høring - fra private lodsejere, hvor et forslag til råstofgraveområde er reduceret eller nedgraderet til råstofinteresseområde fremgår af sidste side i bilag 1.

 

Råstofplan 2008 blev behandlet i Udvalget for Miljø og Råstoffer den 21. april 2008. Af referatet fra mødet fremgår:

 

"Der er i offentlighedsfasen for råstofplanen indkommet 66 bemærkninger og indsigelser til planforslaget. Administrationen har givet forslag til, hvordan de enkelte indsigelser håndteres, og udvalget godkendte disse forslag med nedenstående bemærkninger:

 

Indsigelserne mod det planlagte råstofgraveområde ved Hampen sø drøftedes særligt, og det besluttedes at ændre områdets status i råstofplanen til råstofinteresseområde, idet der efterfølgende vil blive udført nærmere undersøgelser i området for at afdække, om der vil være særlige problemer ved råstofgravning i området.

 

Udvalget pegede på, at det er vigtigt, at der ved "moderne råstofgravning" udformes en spændende efterbehandlingsplan, så det efterbehandlede areal bliver et attraktivt område for lokalområdet. Samtidig må man konstatere, at der er behov for nye råstofgraveområder, idet mange gamle områder er ved at være færdigudgravede. Endvidere opfordrede udvalget til, at man udviser størst mulig hensyn til vejbetjening og lokale bysamfund ved tilrettelæggelsen af gravearbejdet.

 

Harry Jensen deltog ikke i behandlingen af indsigelsen fra Ringkjøbing-Skjern Kommune.

 

Forslag til Råstofplan 2008 for Region Midtjylland er herefter rettet til efter udvalgets anvisninger."

 

Med hensyn til kortbilag henvises til den tidligere udleverede "Forslag til Råstofplan 2008" og/eller Internethjemmesiden www.raastoffer.rm.dk.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-2-08

3. Vedtagelse af Den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Resume

Regionsrådets Udvalg vedrørende Den Regionale Udviklingsplan drøftede sammen med Kontaktudvalget Den regionale udviklingsplan på en række fællesmøder i 2007. Møderne havde til formål at sikre samarbejdet mellem kommuner og region om udarbejdelsen af Den regionale udviklingsplan.

 

Drøftelserne resulterede i et forslag til regional udviklingsplan, som Regionsrådet behandlede på sit møde den 12. december 2007 med henblik på en offentlig høring i perioden 7. januar 2008 til 3. marts 2008. Høringsperioden er afsluttet. De 19 kommuner i regionen og lige så mange øvrige interessenter har indsendt høringssvar. Høringssvarene fordeler sig på samtlige de områder, som Den regionale udviklingsplan omhandler samt processen, hvorved planen er blevet til. Det vil sige: 1. Bærende samarbejdsprincipper, vision og proces, 2. Erhvervsudvikling og turisme, 3. Arbejdskraft og beskæftigelse, 4. Uddannelse, 5. Sundhed, 6. Kultur, 7. Natur og miljø, 8. Energi, 9. Infrastruktur og 10. Kollektiv trafik.

 

Høringssvarene har været drøftet i den administrative styregruppe vedr. Den regionale udviklingsplan på møde den 27. marts 2008. Drøftelserne udmundede i forslag til justeringer i den regionale udviklingsplan.

 

Forretningsudvalget fik på mødet den 15. april 2008 en foreløbig orientering om såvel høringssvar som forslag til justeringer i den regionale udviklingsplan. Kontaktudvalget drøftede høringssvar og forslag til justeringer på møde den 17. april 2008 og tilsluttede sig forslagene fra den administrative styregruppe til justeringer i den regionale udviklingsplan.

Direktionen indstiller,

at forslaget til regional udviklingsplan for Region Midtjylland vedtages med de justeringer, som er foreslået af den administrative styregruppe.

Sagsfremstilling

Regionsrådene er efter planlovens § 10 forpligtet til at vedtage en regional udviklingsplan for regionen. Den regionale udviklingsplan skal være et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Udviklingsplanen skal udtrykke regionsrådets vision for den samlede fremtidige udvikling af regionen på tværs af sektorområder.

 

Regionsrådets Udvalg vedrørende den regionale udviklingsplan drøftede sammen med Kontaktudvalget Den regionale udviklingsplan på en række fællesmøder i 2007. Møderne havde til formål at sikre samarbejdet mellem kommuner og region om udarbejdelsen af den regionale udviklingsplan.

  

Fællesmøderne med kontaktudvalget resulterede i et forslag til regional udviklingsplan, som regionsrådet behandlede på sit møde den 12. december 2007 med henblik på otte ugers offentlig høring i perioden 7. januar 2008 til 3. marts 2008.

 

Udviklingsplanen bygger på principper om:

 • styrkepositioner,

 • tilpasset indsats i forhold til forskellige vilkår, og

 • løbende tæt samarbejde med kommunerne.

Høringsmaterialet bestod af to hæfter: Ét med planens visioner og ét med en nærmere redegørelse for, hvordan visionerne skal indfries. Derudover har der i høringsperioden været adgang via regionens hjemmeside til analyser af regionale og lokale vilkår for udvikling samt rapporter og andet materiale, som forslaget til regional udviklingsplan bygger på.

 

Høringsperioden er afsluttet, og de 19 kommuner i regionen og lige så mange øvrige interessenter - eksempelvis uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, landbrugsorganisationer, kulturinstitutioner, ministerier, græsrodsorganisationer og private erhvervsdrivende - har indsendt høringssvar. Høringssvarene fordeler sig på samtlige de områder, som Den regionale udviklingsplan omhandler. Det vil sige:

 

 1. Bærende samarbejdsprincipper, vision og proces

 2. Erhvervsudvikling og turisme

 3. Arbejdskraft og beskæftigelse

 4. Uddannelse

 5. Sundhed

 6. Kultur

 7. Natur og miljø

 8. Energi

 9. Infrastruktur

 10. Kollektiv trafik

Det overordnede indtryk af høringssvarene er, at de er positive og konstruktivt fremadrettede i deres indhold. De samlede høringssvar findes kommenteret i bilaget "Kommenterede høringssvar". Høringssvarene har været drøftet på et møde den 27. marts i den administrative styregruppe vedr. Den regionale udviklingsplan. Bilaget indeholder den administrative styregruppens indstilling til, hvorvidt høringssvarene giver anledning til justeringer i forslaget til regional udviklingsplan og i givet fald hvilke.

 

De forslag til justeringer, der har indholdsmæssig betydning, er samlet i bilaget "Notat til regionsrådet om justeringer i RUP".

 

Forretningsudvalget fik på mødet den 15. april 2008 en foreløbig orientering om såvel høringssvar som forslag til justeringer i den regionale udviklingsplan.

 

Kontaktudvalget drøftede høringssvar og forslag til justeringer på møde den 17. april 2008. Kontaktudvalget tilsluttede sig forslagene fra den administrative styregruppe til justeringer i den regionale udviklingsplan.

 

Vedlagt som bilag findes også visions- og redegørelseshæfterne med alle forslag til justeringer indarbejdet, samt kopi af de indkomne høringssvar.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-3-08

4. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture

Resume

Den selvejende institution Huset Venture har anmodet Regionsrådet om at udpege et medlem af institutionens bestyrelse. Huset Ventures primære formål er at skabe mulighed for, at mennesker med handicap kan bruge og udvikle deres arbejdsevne på betryggende vis. Økonomi- og erhvervsministeren skal godkende, at et medlem af Regionsrådet deltager i bestyrelsen.

Direktionen indstiller,

at formanden bemyndiges til at godkende en indstilling fra gruppeformændene om udpegning af et medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Huset Venture, Århus, idet den udpegedes deltagelse i bestyrelsen forudsætter, at Vækstforum tiltræder udpegningen, og at Økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Vækstforum godkender, at et medlem af Regionsrådet deltager i bestyrelsen. 

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Huset Venture, der er hjemmehørende i Århus, har anmodet Regionsrådet om at udpege et medlem af institutionens bestyrelse. Brev af 5. marts 2008 fra Huset Venture vedlægges.

 

Erhvervsfremmeloven bestemmer, at økonomi- og erhvervsministeren, efter indstilling fra vækstforum, skal godkende, at medlemmer af Regionsrådet deltager i bestyrelser for selvstændige juridiske erhvervsfremmeenheder. Ministeren har endvidere i brev af 28. november 2007 meddelt, at dette indebærer, at det er vækstforum, der udpeger de medlemmer af regionsrådet, som man ønsker skal deltage i bestyrelser for erhvervsfremmeorganisationer. Vækstforum vil således skulle tiltræde udpegningen.

 

Huset Venture er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse på højest 10 medlemmer, jf. vedlagte vedtægt for Huset Venture. Huset Ventures primære formål er at skabe mulighed for, at mennesker med handicap kan bruge og udvikle deres arbejdsevne på betryggende vis. Det sekundære mål er at give handicappede mulighed for at arbejde i et kontorfællesskab, som tilbyder offentlige og private virksomheder at løse forskellige opgaver. Det tertiære mål er at skabe kontakt mellem private og offentlige virksomheder, som er egnede praktik- og arbejdssteder for mennesker med handicap. Huset Venture tilbyder endvidere undervisning, rådgivning og andre serviceydelser.

 

Ved åbningen af Huset Venture i 2000 var der fem ansatte. I dag er der over 80 ansatte. 80 % af de ansatte er mennesker med funktionsnedsættelser eller handicap, som er ansat i fleks- eller skånejob.

 

Huset Venture modtager bl.a. støtte fra de særlige satspuljemidler, og huset fik i 2006 satspuljemidler til det fireårige projekt: Fleksicurity. Projektet skal udbrede kendskabet til ideerne bag virksomheden og skabe energifelter, der kan danne grobund for lignende virksomheder andre steder i landet. Som det første konkrete resultat af denne indsats startede Huset Venture Nordjylland i Aalborg den 1. januar 2007.

 

Regionsrådet bevilgede på mødet den 12. december 2007, efter indstilling fra Vækstforum, 1,0 mio. kr. til medfinansiering af projekt "Huset Venture Ikast-Brande". Projektet skal efter model fra Huset Venture i Århus etablere et tilsvarende hus i den vestlige del af regionen. Målgruppen er personer med fysiske eller psykiske funktionsbegrænsninger, som efter afklaring af deres arbejdsevne skal kunne ansættes i virksomheder eller medvirke i opbygningen af nyt forretningsgrundlag under Huset Venture, hvor man leverer serviceydelser til virksomheder på markedsvilkår.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-73-07

5. Region Midtjyllands regnskab 2007

Resume

Region Midtjyllands regnskab forelægges til godkendelse med henblik på afgivelse til revisionen. Region Midtjyllands regnskab revideres af KPMG. 

Direktionen indstiller,

at Region Midtjyllands regnskab 2007 godkendes med henblik på afgivelse til revisionen, og

 

at revisionens påtegning indsættes i Årsberetningen 2007, når den foreligger i august 2008.

Sagsfremstilling

I "Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne...." §§ 23 & 25 er indeholdt bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelse og revision af årsregnskabet. Med hjemmel i denne lov har Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Velfærdsministeriet) endvidere i bekendtgørelse nr. 390 fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for årsregnskabets afgivelse til revision m.v. De centrale forhold fremgår nederst i denne sagsfremstilling.

 

I overensstemmelse hermed fremlægges regnskabet for 2007 for Region Midtjylland.

 

I vedlagte bilag fremgår henholdsvis Årsberetning 2007 samt Regnskabsbemærkninger 2007 med de generelle og specielle bemærkninger vedrørende de enkelte aktivitetsområder.

 

Der henvises i øvrigt til sagen om budgetoverførsler fra 2007 til 2008.

 

I nedenstående tabel 1 fremgår hovedtallene for de 3 finansieringskredsløb sundhed, social- og specialundervisning og regional udvikling i 2007.

 

Tabel 1: Hovedtallene for de 3 finansieringskredsløb

Mio. kr. 
B2007
KB2007*
R2007
Afv. I
Dec. ovf.
Afv. II
 
(1)
(2)
(3)
(4)=(3)-(2)
(5)
(6)=(4)-(5)
Sundhed (udgiftsbaseret)
 
 
 
 
 
 
Drift - somatik
14.771,4
15.311,8
15.605,6
293,8
432,2
-138,4
Drift - behandlingspsyk. 
1.158,5
1.166,6
1.142,6
-24,0
-5,2
-18,8
Andel fælles adm./renter
473,3
582,7
446,0
-136,7
 
-136,7
Anlæg
579,4
899,9
575,2
-324,7
-85,4
-239,3
Finansiering
-16.834,4
-17.382,0
-17.318,7
63,3
 
63,3
Låneoptag
-244,4
-312,0
-245,3
66,7
 
66,7
Renter og afdrag leasing
148,1
148,1
141,9
-6,2
 
-6,2
I alt hovedkonto 1
51,9
415,0
347,1
-67,9
341,6
-409,5
 
 
 
 
 
 
 
Social og specialrådgivning (omkostningsbaseret)
 
 
 
 
 
 
Driftsomkostninger
1.225,4
1.271,5
1.319,7
48,2
 
48,2
Andel fælles adm./renter
50,9
74,3
48,4
-25,9
 
-25,9
Driftsindtægter
-43,4
-49,7
-112,2
-62,4
 
-62,4
Kommunebetalinger
-1.224,6
-1.288,2
-1.290,8
-2,6
 
-2,6
Anlægsomk.
0,0
0,0
2,1
2,1
 
2,1
Finansiering
-5,0
-5,0
-5,0
0,0
 
0,0
I alt hovedkonto 2
3,4
2,9
-37,8
-40,7
0,0
-40,7
 
 
 
 
 
 
 
Regional Udvikling (omkostningsbaseret)
 
 
 
 
 
 
Drift
425,5
433,8
314,2
-119,7
-1,2
-118,5
Andel fælles adm./renter
6,5
6,6
4,2
-2,4
 
-2,4
Finansiering
-431,2
-432,0
-432,0
0,0
 
0,0
I alt hovedkonto 3
0,7
8,4
-113,6
-122,1
-1,2
-120,9
 
 
 
 
 
 
 
Total
56,0
426,4
195,7
-230,6
340,4
-571,0
 
 
 
 
 
 
 
+ = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter
 
 

 

Tabellen viser følgende:

 

 • B2007 = det vedtagne budget 2007.

 • KB2007* = det korrigerede budget 2007 ekskl. de tillægsbevillinger for 2007/overførsler til 2008, som blev givet på baggrund af de skønnede resultat for 2007, og som blev behandlet af Regionsrådet den 12. december 2007.

 • R2007 = regnskabsresultatet for 2007.

 • Afvigelse I = regnskabsresultatet for 2007 - det korrigerede budget 2007 ekskl. de tillægsbevillinger for 2007/overførsler til 2008, som blev givet på baggrund af det skønnede resultat for 2007.

 • Decemberoverførslen = de tillægsbevillinger for 2007/automatiske overførsler til 2008, som Regionsrådet vedtog den 12. december 2007.    

 • Afvigelse II = regnskabsresultatet for 2007 - det korrigerede budget 2007 inkl. tillægsbevillinger for 2007/overførsler til 2008, som blev givet på baggrund af det skønnede resultat for 2007. 

 

I nedenstående kommenteres hovedtallene vedr. regnskab 2007 nærmere:

 

Finansieringskredsløbet for Sundhed

Drift, Somatikken:

Sundhedsområdet, somatikken har i 2007 stået overfor store økonomiske udfordringer. Det være sig både på driftsområdet og på anlægsområdet.

 

Den nye finansieringsmodel kombineret med det udvidede frie valg har betydet vanskelige vilkår for økonomistyringen. Regionen har således haft store udfordringer med at få budgettet til at balancere indenfor den finansiering, der har været givet fra Økonomiaftalen 2007 og den midtvejsregulering, der sket med decemberaftalen i 2006. Regionen har med udgangspunkt i de udfordringer lavet en nærmere redegørelse vedr. regionens økonomi og har på baggrund heraf via Danske Regioner rettet henvendelse til de centrale myndigheder vedr. regionens økonomiske situation. 

 

Det styringsmæssige grundlag har ligeledes været problematisk på baggrund af, at leveringen af data har været "ikke tilfredsstillende".

 

På driften har aktiviteten på sundhedsområdet i 2007 været meget høj. Hospitalerne i regionen har haft en meraktivitet i DRG-værdi i 2007 svarende til en vækst på 6,1 % imod det i økonomiaftalen 2008 forudsatte 4,9 % for egne borgere med bopæl i Region Midtjylland. Den øgende aktivitet har betydet øgede udgifter til hospitalerne til det udvidede frie sygehusvalg, og udviklingen i samhandlen mellem regioner har betydet øgede udgifter.

 

På baggrund af de økonomiske vurderinger i økonomirapporten blev der på Regionsrådets møde den 12. december 2007 vedtaget bevillinger til imødegåelse af ubalancer på området på i alt 432,2 mio. kr. med modsvarende negative tillægsbevillinger i 2008. Hvis der ses bort fra denne bevilling i 2007 udviser området et merforbrug på 293,8 mio. kr., hvilket ses ud fra Afvigelse I. Hvis der derimod tages højde for denne bevilling, udviser området et mindreforbrug i forhold til det skønnede på 138,4 mio. kr. (Afvigelse II), som primært skyldes mindre udgifter på hospitalerne som følge af betalingsforskydninger fra 2007 til 2008, og at det lykkedes hospitalerne at gennemføre besparelser.

 

Der er en samlet afvigelse mellem det samlede korrigerede budget og afvigelse II på i alt 0,9%.

 

Jf. sagen om budgetoverførsel 2007 til 2008 foreslås overført 81,7 mio. kr.

 

Drift, behandlingspsykiatrien:

På baggrund af de økonomiske vurderinger i økonomirapporten blev der på Regionsrådets møde den 12. december 2007 vedtaget tillægsbevillinger på området på i alt -5,2 mio. kr. som følge af vakancer og ønske om at overføre visse uddannelsesmidler med modsvarende positive tillægsbevillinger i 2008. Hvis der ses bort fra denne bevilling i 2007 udviser området et mindreforbrug på 24,0 mio. kr., jf. Afvigelse I, som følge af større nettoindtægter end forudsat på samhandlen med andre regioner, og dels, at visse planlagte udgifter og indtægter først kommer til udbetaling i 2008. Hvis derimod der tages højde for bevillingen udviser området et mindreforbrug i forhold til det skønnede på 18,8 mio. kr. (Afvigelse II)

 

Der er en samlet afvigelse mellem det samlede korrigerede budget og afvigelse II på i alt 1,6%.

 

Jf. sagen om budgetoverførsel 2007 til 2008 foreslås overført 20,3 mio. kr.

 

Andel af fælles formål og administration samt renter:

Der er et mindreforbrug på andel af fælles formål og administration samt renter på i alt 136,7 mio. kr. Posten indeholder såvel drift og anlæg vedr. fælles formål og administration samt renteudgifter og indtægter.

 

Hovedforklaringen på afvigelsen skyldes primært mindreudgifter på IT området, hvor det har vist sig, at der har været væsentligt færre udgifter end oprindeligt skønnet. Udgifterne til etablering af den nødvendige infrastruktur har således været væsentligt billigere. Herudover har der været mindreudgifter som følge af vakancer.

 

Endvidere har der været regnskabsmæssige mer-renteindtægter, idet der var usikkerhed om konteringspraksis samt formueforhold i forbindelse med budgetlægningen samt delingen af amterne.

 

Jf. sagen om budgetoverførsel 2007 til 2008 foreslås overført 39,5 mio. kr.

 

Anlæg:

På baggrund af de økonomiske vurderinger i økonomirapporten blev der på Regionsrådets møde den 12. december 2007 vedtaget tillægsbevillinger på området på i alt -85,4 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i byggeriet. Hvis der ses bort fra denne bevilling i 2007 udviser området nu et mindreforbrug af rådighedsbeløb på i alt -324,7 mio. kr. jf. Afvigelse I. Hvis der derimod tages højde for bevillingen, udviser området et mindreforbrug af rådighedsbeløb i forhold til det skønnede på -239,3 mio. kr., jf. Afvigelse II. Årsagen til ændringen i forhold til det skønnede mindreforbrug af rådighedsbeløb er primært forsinkelser på indkøb af medicoteknisk udstyr.

 

Jf. overførselssagen overføres der et reguleret beløb fra 2007 til 2008 svarende til 317,0 mio. kr.

 

Finansiering:  

Der udvises en samlet mindreindtægt på 63,3 mio. kr. På det kommunale aktivitetsafhængige bidrag er der et underskud i forhold til det korrigerede budget på 73,7 mio. kr.

 

Det er meget overraskende, at der er en mindreindtægt i forhold til det i budgettet forudsatte, idet aktiviteten jo har været større end forudsat. Det skal hertil bemærkes, at den sidste korrektion af den kommunale medfinansiering på ekstra 15,5 mio. kr. i indtægter vedr. 2007 først kan indgå i regnskab 2008. Der er tale om et problem af landskarakter.

 

Låneoptag:

Der er et mindre låneoptag end forudsat på i alt 66,7 mio. kr. bl.a. som følge af, at der ikke blev givet lånedispensation til det fulde ansøgte beløb vedr. engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Herudover er der lån, som der først er givet lånedispensation til efter 31. marts 2007, hvorved de ikke kan indgå i regnskab 2007.   

 

Renter og afdrag på leasing:

Der er mindreudgifter på renter og afdrag på leasingforpligtigelser på -6,2 mio. kr.

 

Finansieringskredsløbet for social- og specialundervisning

På social- og specialundervisningsområdet, hvor regionen har en leverandørforpligtigelse overfor kommunerne, har der samlet set været et omkostningsbaseret overskud indenfor området på 40,7 mio. kr. som følge af en væsentlig bedre belægning end forudsat i budgettet.

 

I henhold til de gældende regler indregnes underskud eller overskud i budget 2009 ved takstkalkulationen. Det bemærkes dog, at kommunerne og regionen i Rammeaftalen har aftalt, at et årligt over- eller underskud på +/- 5% ikke efterreguleres i taksten to år efter, idet det antages, at over- eller underskud af denne størrelsesorden er et led i almindelig rationel driftsvaretagelse.

 

Jf. sagen om budgetoverførsel 2007 til 2008 og i henhold til de gældende regler på området foreslås overført (udgiftsbaseret) i alt 97,5 mio. kr., hvoraf 33,8 mio. kr. vedrører driften.

 

Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling

Drift:

Der er i opstartsåret 2007 iværksat mange forskellige initiativer på området for Regional Udvikling. Det være sig forskellige initiativer indstillet fra Vækstforum til Regionsrådet på områder som Uddannelse og Kompetence, Innovation, Iværksætteri samt tværgående initiativer i øvrigt. Herudover har der været arbejdet med at få skabt et økonomisk grundlag på området for kollektiv trafik.

 

På baggrund af de økonomiske vurderinger i økonomirapporten blev der på Regionsrådets møde den 12. december 2007 vedtaget bevillinger til imødegåelse af ubalancer på området på i alt -1,2 mio. kr. med modsvarende negativ tillægsbevilling i 2008. Hvis der ses bort fra denne bevilling i 2007 udviser området et mindreforbrug på -119,7 mio. kr. Hvis derimod der tages højde for bevillingen, udviser området et mindreforbrug i forhold til det skønnede på -118,5 mio. kr., som primært skyldes, at flere af initiativerne først er kommet rigtig i gang i løbet af efteråret 2007, således at udbetalinger til diverse projekter først rigtig er ved at komme i gang nu.  

 

Jf. sagen om budgetoverførsel 2007 til 2008 foreslås overført 120,0 mio. kr.

 

Andel af fælles formål og renter:

Der er et mindre merforbrug på andel af fælles formål og administration og renter på -2,4 mio. kr.

 

Hovedforklaringen er et overskud vedr. renter på -2,5 mio. kr., som kan tilskrives den interne forrentning af driftskapitalen. Driftskapitalen udgør forskellen mellem udbetalingen af bloktilskuddet og afholdte udgifter.

 

Jf. sagen om budgetoverførsel 2007 til 2008 foreslås overført 0,2 mio. kr.

 

Renter:

 

Finansiering:

Der har været finansiering i 2007 som forudsat i budget 2007.

 

Der henvises i øvrigt til overførselssagen vedr. overførsler af mer-/mindreforbrug fra 2007 til 2008.

 

Likviditet

Ved budgetlægningen 2007 blev der ikke indregnet et skøn for udfaldet af delingsaftalerne. Årsagen hertil var, at det vurderedes meget usikkert at skønne over det endelige resultat af delingsaftalerne. Det er på den baggrund opgørelsen af likviditeten skal ses.

 

Ultimo kassebeholdningen er opgjort til -891,530 mio. kr.

 

Gennemsnitskassebeholdningen er opgjort til 747,0 mio. kr. imod budgetteret 900,0 mio. kr.

 

Årsagerne til afvigelserne er mange: Mer-/mindreforbrug på drift og anlæg, tidspunkter for låneoptag og forskydninger i betalingsstrømme.

 

Den videre procedure samt særlig bemærkning vedr. regnskabsaflæggelsen 2007

Regionslovens § 23 fastsætter, at årsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. aflægges af Forretningsudvalget til Regionsrådet. Årsregnskabet skal afgives af Regionsrådet til revisionen inden den 1. juni i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Regionsrådet inden den 15. august. Revisionens beretning skal herefter forelægges Forretningsudvalget og - for revisionsmæssige bemærkninger der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Forretningsudvalget - for den pågældende regionale myndighed.

 

Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra Forretningsudvalget og de øvrige regionale myndigheder behandles af Regionsrådet på et møde. På mødet træffer Regionsrådet afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse. 

 

Regionsrådets behandling skal finde sted, så regionens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, Regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, skal sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af september måned.

 

Endelig fremgår det af loven, at det endeligt godkendte regnskab skal offentliggøres efter Regionsrådets nærmere bestemmelse. Forhold vedr. offentliggørelse af Region Midtjyllands årsregnskab vil blive forelagt Regionsrådet i forbindelse med den endelige godkendelse af årsregnskabet.

 

I forlængelse af de nævnte procedurekrav vil tidsplanen for den videre behandling af regnskab 2007 være følgende:

 

Behandling i Regionsrådet den 21. maj 2008.

 

Afgivelse/fremsendelse til revisionen senest den 1. juni 2008

 • Revisionen afleverer udkast til revisionsberetning senest den 15. august 2008

 • Behandling i Forretningsudvalget af revisionsberetningen samt administrationens svar herpå den 11. september 2008

 • Behandling i Regionsrådet af revisionsberetningen samt administrationens svar herpå den 24. september 2008

Afslutningsvis skal det bemærkes, at det i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, har vist sig overordentlig svært at sammenholde de autoriserede tabeller til Årsberetningen (afsnit 5 & 6) fra Velfærdsministeriet, og de opstillinger, der er anvendt af regionen i den løbende økonomistyring. Der er blandt andet tale om opstillinger, der er udarbejdet ved budgetlægningen og inden de autoriserede tabeller var kendte.

 

Sammensætningen af de omkostnings- og udgiftsbaserede principper giver helt særlige problemer i sammenligningen mellem forskellige tabeller. F.eks. er det kun Sundhedsområdet, der bliver opgjort efter de udgiftsbaserede principper. På de øvrige områder benyttes omkostningsbaserede principper. I Velfærdsministeriets regler omkring regnskabsaflæggelse er der dog krav om bl.a. at udarbejde en resultatopgørelse ud fra de omkostningsbaserede principper - og således også for sundhedsområdet, hvor der ellers ikke benyttes omkostningsbaserede principper.

 

Herudover er der en fordeling af udgifter/omkostninger vedr. fordelingen af fælles formål og administration samt renter imellem de tre finansieringskredsløb, som er meget teknisk og kompliceret.

 

Samlet set er erfaringen, at der er tale om et meget kompliceret budget og regnskabssystem, der koster væsentlige administrative ressourcer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-20-4-06-V

6. Drøftelse og anvendelse af leasing i Region Midtjylland

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af den "Finansielle politik for Region Midtjylland" blev det besluttet at drøfte leasingområdet i foråret 2008. Til brug for drøftelsen af leasingområdet i Region Midtjylland er antallet af indgåede leasingaftaler i 2007 opgjort og fordelt efter type og anskaffelsesværdi. Det foreslås, at Regionsrådet årligt i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet vil blive orienteret om årets indgåede leasingaftaler.

Direktionen indstiller,

at anvendelsen af leasing i Region Midtjylland bliver drøftet,

 

at opgørelsen over indgåede leasingaftaler i 2007 tages til efterretning, og

 

at Regionsrådet årligt i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet vil blive orienteret om årets indgåede leasingaftaler.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på mødet den 16. januar 2008, at anvendelsen af leasingaftaler skulle drøftes i foråret 2008 med henblik på at sikre, at leasing ikke udgør et utilsigtet og ekstraordinært låneoptag.

 

I forbindelse med drøftelsen af den finansielle politik blev der udarbejdet et notat vedrørende leasing. I notatet var der en opgørelse over fordelingen af leasingaftaler fordelt på intervaller. Opgørelsen blev lavet for at have en indikator for fordelingen af leasingaftaler overtaget fra amterne. Opgørelsen viste, at 12 leasingaftaler havde en anskaffelsespris på over 5 mio. kr., mens der var 13 leasingaftaler med en anskaffelsespris på mellem 1-5 mio. kr. og der var 99 leasingaftaler med en anskaffelsespris på under 1 mio. kr. Opgørelsen var lavet på baggrund af leasingaftalernes anskaffelsespris og estimeret anskaffelsespris, og på disse leasingaftaler var der ultimo 2007 en leasingforpligtigelse på 320,7 mio. kr. (inkl. regulering på 0,5 mio. kr. i 2007 på aftaler fra amterne).

 

De rammeaftaler, som er overtaget fra amterne, indgår i opgørelsen med rammeaftalernes samlede værdi og ikke delaftalernes værdi.

 

Det er nu opgjort, hvordan de indgåede leasingaftaler i 2007 fordeler sig med hensyn til værdi og type af leasingaftale - se tabel 1.

 

Tabel 1. Antal indgåede leasingaftaler i 2007 fordelt på beløbsinterval ud fra anskaffelsespris og type af leasingaftale.

Leasingaftaler opdelt på intervaller
Finansielle leasingaftaler i 2007
Operationelle leasingaftaler i 2007
Antal leasingaftaler under 1 mio. kr.
40 
15
Antal leasingaftaler på 1-5 mio. kr.
0 (note 1)
0
Antal leasingaftaler over 5 mio. kr.
0
0

Note 1.: På baggrund af beslutning i Ringkjøbing Amt i 2006, er der i 2007 etableret en leasingaftale af øjenlægeudstyr til en værdi af 2,5 mio. kr. Leasingydelsen viderefaktureres til en øjenlæge. Leasingaftalen er ikke med i opgørelsen. 

 

De finansielle leasingaftaler, som er indgået i 2007, har en værdi af 2,2 mio. kr. og er primært leasingaftaler af kopiudstyr. De operationelle leasingaftaler har en værdi af 2,2 mio. kr. og her er alle aftaler leasing af biler.

 

Der er i Region Midtjylland udarbejdet en intern procedure, der skal sikre, at alle leasingaftaler fremover løbende bliver indberettet til Regionøkonomi. Det foreslås, at Regionsøkonomi på baggrund af de indberettede leasingaftaler en gang årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen afrapporterer til Regionsrådet, således at udviklingen på området følges.

 

I henhold til den finansielle politik vil Regionsrådet desuden få forelagt ønsker om etablering af leasingaftaler over 5 mio. kr. til godkendelse. Leasingaftaler på mellem 1 og 5 mio. kr. godkendes af direktionen. Såfremt der etableres rammeaftaler, vil det være summen af rammens størrelse, der er afgørende for, hvem der har beslutningskompetencen vedr. rammeaftalen.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, 

 

at opgørelsen over indgåede leasingaftaler i 2007 tages til efterretning, og

 

at Regionsrådet årligt i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet vil blive orienteret om årets indgåede leasingaftaler.

 

Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-20-14-08

7. Budgetoverførsel fra 2007 til 2008

Resume

Ved budgetopfølgningen i december 2007 blev der givet tillægsbevilling til dækning af forventede merudgifter eller mindreudgifter for 2007. Forventede merudgifter blev finansieret ved en tilsvarende negativ tillægsbevilling for budget 2008, mens forventede mindreudgifter blev overført til budget 2008.

 

Det blev samtidig besluttet, at Regionsrådet tager stilling til de endelige budgetoverførsler fra 2007 til 2008 ved aflæggelsen af regnskab 2007.

 

På baggrund af det udgiftsbaserede budget og regnskab for 2007 beskrives i denne indstilling et forslag til endelige budgetoverførsler fra 2007 til 2008. Endvidere beskrives Regionsrådets fastsatte generelle principper for overførsler mellem budgetår.

 

I forhold til det somatiske driftsbudget blev der givet en tillægsbevilling for 2007 på 432 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter. Bevillingen blev finansieret ved en tilsvarende negativ tillægsbevilling for 2008. Det fremgår af Økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 31. marts 2008, jfr. dagsordenspunkt herom, at der alene i 2008 er et ufinansieret udgiftspres på 820 mio. kr. Det forekommer derfor ikke realistisk yderligere at gennemføre den negative besparelse på 432 mio. kr. i 2008. Det foreslås, at der meddeles en tillægsbevilling i 2008 på dette beløb. Det bemærkes, at merudgiften i 2007 indgår i Region Midtjyllands henvendelse til Danske Regioner med henblik på en løsning af regionens økonomiske situation.

Direktionen indstiller,

at det somatiske driftsområde meddeles en tillægsbevilling på 432,0 mio. kr.,

 

at der ikke gennemføres besparelser i 2008 som følge af merudgifter i 2007, idet ovenstående tillægsbevilling ophæver den negative tillægsbevilling, som Regionsrådet gav området på mødet den 12. december 2007, og

 

at den endelige budgetoverførsel fra 2007 til 2008 på i alt 676,3 mio. kr. godkendes samt fordeles med:
 • 81,7 mio. kr. til drift af det somatiske sundhedsvæsen

 • 20,3 mio. kr. til drift og presserende anlægsprojekter i behandlingspsykiatrien

 • 317 mio. kr. til godkendte anlægsprojekter på sundhedsområdet

 • 33,8 mio. kr. til drift af social- og specialundervisningsområdet

 • 84,2 mio. kr. til godkendte anlægsprojekter samt godkendt øget låneoptag på 25,0 mio. kr. på social- og specialundervisningsområdet

 • 120,0 mio. kr. til drift på regional udvikling

 • 25,6 mio. kr. til drift på Fælles formål og administration

 • 18,6 mio. kr. til anlæg på Fælles formål og administration

Sagsfremstilling

I december 2007 fik Regionsrådet forelagt Økonomirapport december 2007 samt forslag til regulering af budget 2007 og 2008. Samlet blev der givet en tillægsbevilling på 340,4 mio. kr. til finansiering af forventede merudgifter vedrørende drift og anlæg i 2007. Der blev samtidig givet en negativ tillægsbevilling for 2008 på 340 mio. kr. til finansiering heraf.

 

Det blev samtidig besluttet, at Regionsrådet i forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2007 godkender de endelige overførsler fra 2007 til 2008.

 

Forslag til endelige overførsler for de enkelte drifts- og anlægsbevillinger beskrives nedenfor. Der vedlægges "Notat om budgetoverførsler 2007 til 2008", som indeholder en uddybende beskrivelse.

 

Principper om overførsel mellem budgetår:

I vedlagte notat beskrives principper for overførsler mellem budgetår, som Regionsrådet har godkendt.

 

Det bemærkes dog, at der med udgangspunkt i den økonomiske situation, som Region Midtjylland er i, skal der - for såvel overførsler fra budget 2007 til budget 2008 og budget 2008 til budget 2009 - være særlige fokus på: at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne, samt at formålet med overførslerne skal være acceptabelt.

 

 

Forslag til endelige budgetoverførsler på sundhedsområdet:

 

Driftsbudget, somatik

 

Tabel 1: Det udgiftsbaserede driftsresultat for det somatiske område i 2007

Mio. kr.
KB2007 *)
R2007
Afvigelse
 I
Bevilling
december
Afvigelse
II
Endelig
overførsel
Drift - Somatik
15.311,8
15.605,6
293,8
432,2
-138,4
81,7
Heraf
 
 
 
 
 
Hospitaler
9.954,9
9.913,8
-41,0
79,5
-120,5
41,0
Brædstrup
32,1
48,3
16,2
0,0
16,2
0,0
Fællesudgifter
888,9
1.179,3
290,4
291,7
-1,3
35,6
Sygesikring
4.293,0
4.340,7
47,8
61,0
-13,2
5,0
Administration
143,0
123,4
-19,5
0,0
-19,5
0,0

*) KB2007 = Korrigeret budget 2007 eksklusive tillægsbevilling december 2007.

**)  Herudover budgetoverførsel vedr. fælles formål og administration jf. Tabel 6

 

Sammenholdes det korrigerede budget 2007 (KB2007) med regnskab 2007 (R2007) er der en merudgift på 293,8 mio. kr. (Afvigelse I). Opgørelsen er eksklusive tillægsbevillingen i december 2007 til dækning af en forventet merudgift på 432,2 mio. kr. (Bevilling december).

 

Regnskabsresultatet er 138,4 mio. kr. bedre end forventet (Afvigelse II). Forskellen skyldes først og fremmest betalingsforskydninger fra 2007 til 2008, og at det er lykkedes hospitalerne at gennemføre besparelser i 2007.

 

Hospitalerne har et mindreforbrug på 41 mio. kr. (Afvigelse I), hvor der var forventet et merforbrug på 79,5 mio. kr. (Bevilling december). Dermed bliver regnskabsresultatet for hospitalerne 120,5 mio. kr. bedre end forventet i december. Forklaringen er bl.a., at hospitalerne har betalingsforskydninger fra 2007 til 2008, som er skønnet til ca. 100 mio. kr. Der er blandt andet tale om udgifter til ny løn, flytning af Midtvask, IT-system mv. Herudover er det lykkedes hospitalerne at gennemføre yderligere besparelser på ca. 20 mio. kr.

 

Hospitalerne har opfyldt de materielle forudsætninger for overførsel mellem budgetår, idet alle aktivitetsmæssige forudsætninger for bevillingerne har været opfyldt, jfr. bemærkning til regnskab 2007. Til dækning af betalingsforskydningerne på ca. 100 mio. kr. fra 2007 til 2008 foreslås overført mindreforbruget på 41 mio. kr. (Afvigelse I).

 

Differencen mellem de to beløb på 59 mio. kr. udtrykker den resterende besparelse på 100 mio. kr., som Regionsrådet vedtog i juni 2007. Denne besparelse gennemføres fuldt ud i 2008.

 

Vedrørende fællesudgifter er der en merudgift på 290,4 mio. kr. (Afvigelse I), hvor der i december var forventet en merudgift på 291,7 mio. kr. Der er imidlertid tale om en undervurdering af de reelle merudgifter, idet en række kommuner først efter regnskabsafslutningen har sendt refusionskrav vedrørende udgifter til respiratorpatienter i eget hjem. Herudover er der tale om restpulje til apparaturindkøb vedrørende kræftbehandling, forskydninger vedrørende indtægtsdækket virksomhed mv. Der er tale om betalingsforskydninger fra 2007 til 2008 som er opgjort til 35,6 mio. kr.

 

Det foreslås, at der overføres budget på 35,6 mio. kr. til dækning heraf.

 

For sygesikringsområdet er der en merudgift på 47,8 mio. kr. (Afvigelse I) mod forventet 61 mio. kr. i december. Dette skyldes blandt andet, at der er et mindreforbrug på 5 mio. kr. til en pulje til kvalitetsudvikling for almene læger. Puljen er disponeret, og mindreforbruget foreslås overført til 2008.

 

Administrationen under sundhedsområdet har et mindreforbrug på 19,5 mio. kr. (Afvigelse I). Der er tale om mindreforbrug som følge af vakante stillinger. Der er ingen bindinger som overføres til 2008, hvorfor der ikke foreslås overført budgetbeløb.

 

Driftsbudget behandlingspsykiatri

 

Tabel 2 Det udgiftsbaserede driftsresultat for behandlingspsykiatrien i 2007

Mio. kr.
KB2007 *)
R2007
Afvigelse
 I
Bevilling
 december
Afvigelse
 II
Endelig
overførsel
Drift - behandlingspsykiatri
1.166,6
1.142,6
-24,0
-5,2
-18,8
20,3
Heraf
 
 
 
 
 
Børn og Unge
210,5
212,6
2,1
0,0
2,1
6,7
Distrikt Øst
482,1
507,0
25,0
9,4
15,6
2,7
Distrikt Vest
320,9
275,1
-45,8
-12,8
-33,0
8,9
Distrikt Syd
148,8
143,8
-5,0
-2,0
-3,0
2,0
Fællesudgifter
4,3
4,0
-0,3
0,2
-0,5
0,0

*) KB2007 = Korrigeret budget 2007 eksklusive tillægsbevilling december 2007.

**)  Herudover budgetoverførsel vedr. fælles formål og administration jf. Tabel 6

    

Sammenholdes det korrigerede budget 2007 (KB2007) med regnskab 2007 (R2007) er der en mindreudgift på 24 mio. kr. (Afvigelse I). Opgørelsen er eksklusive tillægsbevillingen i december 2007 til dækning af en forventet mindreudgift på 5,2 mio. kr. (Bevilling december).

 

Regnskabsresultatet er 18,8 mio. kr. bedre end forventet (Afvigelse II). Forskellen skyldes først og fremmest dels større nettoindtægter end forudsat på samhandlen med andre regioner, og dels at visse planlagte udgifter og indtægter først kommer til udbetaling i 2008.

 

Som det fremgår af oversigten, er der nogen variation mellem de enkelte distrikter med hensyn til budgetoverholdelse (Afvigelse I). Dette skyldes blandt andet, at der ved opstarten af regionen har været usikkerhed omkring fordelingen af budget på de nye distrikter, samt at der i distrikt Øst mangler bogførte indtægter for 4,7 mio. kr.

 

Set under et har behandlingspsykiatrien haft ca. 22.500 personer i behandling, hvilket svarer til budgetforudsætningerne. Der har imidlertid været en lidt lavere belægning end forventet vedrørende sengepsykiatrien svarende til ca. 105 patientforløb (ca. 75.000 kr. pr. forløb) og vedrørende ambulant behandling svarende til ca. 10.000 besøg (ca. 1.775 pr. besøg).

 

Der er i alt mindreaktivitet for brutto 9,5 mio. kr. Sættes marginaludgiften til 75 %, svarer dette til 7,1 mio. kr. Fratrækkes dette beløb mindreforbruget på 24 mio. kr. (Afvigelse I) er udgangspunktet for den endelige overførsel på 16,9 mio. kr.

 

Det foreslås imidlertid, at den endelige overførsel bliver på 20,3 mio. kr. Dette er begrundet i, at der er presserende behov i distrikt Øst for anskaffelser af vasketunnel i centralkøkken, medicoteknisk udstyr (massespektrometer) samt gavlrenovering svarende til 4,5 mio. kr.

 

De øvrige overførsler anvendes til uforbrugte satspuljer, betalingsforskydninger mellem regioner, uforbrugte forskningsmidler mv.

 

Det bemærkes, at der allerede er overført 5,2 mio. kr. til 2008. Dette betyder, at der skal overføres yderligere 15,1 mio. kr. (= 20,3 - 5,2).

 

Anlægsbudget på sundhedsområdet

 

Tabel 3: Det udgiftsbaserede resultat for anlægsbudgettet i 2007

Mio. kr.
KB2007 *)
R2007
Afvigelse
 I
Bevilling
 december
Afvigelse
 II
Endelig
 overførsel
Anlæg - sundhedsområdet
899,9
575,2
-324,7
-85,4
-239,3
317,0
Heraf
 
 
 
 
 
Somatikken
804,8
519,5
-285,3
-85,4
-199,9
277,6
Behandlingspsykiatrien
46,6
32,3
-14,3
0,0
-14,3
14,3
Fælles reserver
48,5
23,3
-25,2
0,0
-25,2
25,2

*) KB2007 = Korrigeret budget 2007 eksklusive tillægsbevilling december 2007.

**) Herudover budgetoverførsel vedr. fælles formål og administration, jf. Tabel 6

 

Sammenholdes det korrigerede budget 2007 (KB2007) med regnskab 2007 (R2007) er der en mindreudgift på 324,7 mio. kr. (Afvigelse I). Opgørelsen er eksklusive tillægsbevillingen i december 2007 til dækning af en forventet mindreudgift på 85,4 mio. kr. (Bevilling december).

 

Regnskabsresultatet er 239,3 mio. kr. bedre end forventet (Afvigelse II). Forskellen skyldes forsinkelser i anlægsbyggeriet.

 

Det foreslås, at den endelige overførsel bliver på 317 mio. kr. til færdiggørelse af byggeri samt indkøb af planlagt medicoteknisk udstyr. Det bemærkes, at der allerede er overført 85,4 mio. kr. til 2008. Dette betyder, at der skal overføres yderligere 239,3 mio. kr. (= 317 – 85,4).

 

Budgetoverførsel social- og specialundervisningsområdet

 

Tabel 4: Det udgiftsbaserede kredsløbsresultat for socialområdet i 2007

Mio. kr.
KB2007 *)
R2007
Afvigelse
 I
Bevilling
 december
Afvigelse
 II
Endelig
 overførsel
Socialområdet
50,4
34,5
-15,9
0,0
-15,9
97,5
Heraf
 
 
 
 
 
 
Nettodriftsudgifter
-92,0
-125,8
-33,8
0,0
-33,8
33,8
Anlæg
213,8
128,9
-84,9
-25,0
-59,9
84,2
Renter
21,4
0,0
-21,4
0,0
-21,4
0,0
Finansiering
-5,0
-5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Låneoptag
-140,6
-16,2
124,5
25,0
99,5
-25,0
Andel Fælles adm.
52,9
52,7
-0,2
0,0
-0,2
4,5

*) KB2007 = Korrigeret budget 2007 eksklusive tillægsbevilling december 2007.

 

Inden for socialområdet foreslås overskud/underskud på de enkelte driftsområder/bevillings-områder overført. Dette har sammenhæng med, at nettoforbruget inden for socialområdet over en periode skal balancere med kommunernes betalinger. Området er selvfinansierende. Hvis der eksempelvis opstår et nettomindreforbrug som følge af flere indtægter end forudsat i budgettet, bør disse kunne anvendes i det efterfølgende år, så der kan leveres flere ydelser/ophold for de midler, som kommunerne eller andre har betalt.

 

Det bemærkes dog, at kommunerne og regionen i Rammeaftalen har aftalt, at et årligt over- eller underskud på +/- 5 % ikke efterreguleres i taksten to år efter, idet det antages at over- eller underskud af denne størrelsesorden er et led i almindelig rationel driftsvaretagelse.

 

Overskuddet skyldes primært en øget belægning i 2007 samt tidsforskydninger på diverse anlægsprojekter.

 

Budgetoverførsel Regional Udvikling

 

Tabel 5: Det udgiftsbaserede kredsløbsresultat for regional udvikling i 2007

Mio. kr.
KB2007 *)
R2007
Afvigelse
 I
Bevilling
 december
Afvigelse
 II
Endelig
 overførsel
Regional Udvikling
6,6
-112,3
-118,9
-1,2
-117,7
120,2
Heraf
 
 
 
 
 
 
Drift
432,0
312,0
-120,0
-1,2
-118,8
120,0
Finansiering
-432,0
-432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Andel Fælles adm.
6,6
7,7
1,1
0,0
0,2
0,2

*) KB2007 = Korrigeret budget 2007 eksklusive tillægsbevilling december 2007.

 

Regional Udvikling er selvfinansierende. Derfor søges samtlige afvigelser overført.

 

Overskuddet skyldes primært, at flere af initiativerne først er kommet rigtig i gang i løbet af efteråret 2007, således at udbetalinger til diverse projekter først rigtig er ved at komme i gang nu.

 

Budgetoverførsel Fællesadministration

 

Tabel 6: Det udgiftsbaserede resultat for fælles formål og administration i 2007

Mio. kr.
KB2007 *)
R2007
Afvigelse
 I
Bevilling
 december
Afvigelse
 II
Endelig
 overførsel
Fælles administrationen
589,5
503,7
-85,8
0,0
-85,8
44,3
Heraf
 
 
 
 
 
 
Drift
445,1
424,8
-20,2
0,0
-20,2
25,6
Anlæg
144,4
78,8
-65,6
0,0
-65,6
18,6

*) KB2007 = Korrigeret budget 2007 eksklusive tillægsbevilling december 2007.

 

Ved vurderingen af overførsler for fællesadministrationen er der lagt vægt på, at midler til indtægtsdækkede aktiviteter, bindende aftaler og presserende opgaver kan overføres. Der er nogle enkelte betalingsforskydninger, som ligeledes er ansøgt overført. Alle andre afvigelser dvs. mer-/mindreforbrug i forhold til budgettet søges ikke overført, herunder mindreforbrug som følge af vakancer.

 

Til finansiering af Fællesadministrationens overførsler foreslås det, at de i alt 44,3 mio. kr. fordeles til sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling med henholdsvis 39,6 mio. kr., 4,5 mio. kr. (jf. tabel 4) og 0,2 mio. kr. (jf. tabel 5).

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at det somatiske driftsområde meddeles en tillægsbevilling på 432,0 mio. kr.,

 

at set i lyset af den meget vanskelige økonomiske situation, Region Midtjylland befinder sig i, så bringes princippet om, at ”merforbrug i et budgetår som udgangspunkt fuldt ud overføres til næste års bevilling”, ikke i anvendelse for det somatiske driftsområde. Der gennemføres således ikke besparelser i 2008 som følge af merudgifter i 2007, idet ovenstående tillægsbevilling ophæver den negative tillægsbevilling, som Regionsrådet gav området på mødet den 12. december 2007”, og 

 

at den endelige budgetoverførsel fra 2007 til 2008 på i alt 676,3 mio. kr. godkendes samt fordeles med:

 • 81,7 mio. kr. til drift af det somatiske sundhedsvæsen

 • 20,3 mio. kr. til drift og presserende anlægsprojekter i behandlingspsykiatrien

 • 317 mio. kr. til godkendte anlægsprojekter på sundhedsområdet

 

 • 33,8 mio. kr. til drift af social- og specialundervisningsområdet

 • 84,2 mio. kr. til godkendte anlægsprojekter samt godkendt øget låneoptag på 25,0 mio. kr. på social- og specialundervisningsområdet

 

 • 120,0 mio. kr. til drift på regional udvikling

 

 • 25,6 mio. kr. til drift på Fælles formål og administration

 • 18,6 mio. kr. til anlæg på Fælles formål og administration

Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-20-14-08

8. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts 2008

Resume

Økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 31. marts 2008 beskriver økonomien og aktiviteten på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver.

 

Økonomien er vurderet ud fra, at Regionsrådet godkender de foreslåede budgetoverførsler fra 2007 til 2008. I forhold til det somatiske område er vurderingen endvidere foretaget ud fra, at den negative tillægsbevilling på 432 mio. kr., Regionsrådet besluttede den 12. december til finansiering af tilsvarende forventede merudgifter i 2007, ikke realiseres, samt at budgettet til medicin efterreguleres som følge af regionernes merudgifter i 2007 (medicingarantien på 75%).

 

Rapporten viser en væsentlig økonomisk ubalance på driften af det somatiske sundhedsområde, mens der forventes balance på de øvrige områder. 

 

Der kan forventes en samlet merudgift på 793 mio. kr. i driftsbudgettet på det somatiske område. Hertil kommer en forventning om en mindre kommunal aktivitetsbetaling for genoptræning under indlæggelse på 27 mio. kr. Samlet er merudgiften 820 mio. kr.

 

Vurderingen af det somatiske område er under forudsætning af, at den planlagte besparelse ved budgetforliget på 150 mio. kr. realiseres fuldt ud. Der er tale om et ekstraordinært produktivitetskrav på ½ %, besparelser på serviceområder, vikardækning, fællesindkøb m.v. samt besparelser på fælleskonti.

 

Det er tidligere vurderet, at der på det somatiske område er et udgiftspres på 570 mio. kr., hvori indgår den planlagte besparelse på 150 mio. kr. Fratrækkes dette beløb, øges vurderingen af udgiftspresset fra 420 mio. kr. til 820 mio. kr., svarende til 400 mio. kr.

 

Der er to forhold, som giver anledning til denne vurdering. For det første skønnes merudgifter til primær sundhed på 120 mio. kr. For det andet en markant udvikling i udgifterne til ny dyr medicin og nye behandlinger svarende til 280 mio. kr., som i høj grad skyldes øgede udgifter i forbindelse med kræftbehandling. Begge områder er reelt ustyrbare for regionerne.

 

Der vil til Forretningsudvalgsmødet den 27. maj 2008 blive udarbejdet indstilling, der nærmere beskriver baggrunden for merudgifterne og styringen heraf. I bilag C til økonomi- og aktivitetsrapporten er der givet en foreløbig beskrivelse.

 

Administrationen udarbejder et grundlag for at Forretningsudvalget den 24. juni 2008 kan drøfte nødvendige tiltag på baggrund af Økonomiaftalen for 2009.

Direktionen indstiller,

at økonomi- og aktivitetsrapporten på 31. marts 2008 tages til efterretning,

 

at Forretningsudvalget den 24. juni 2008 drøfter nødvendige tiltag på baggrund af Økonomiaftalen for 2009, og at administrationen udarbejder grundlaget for disse drøftelser,

 

at bonusordningen tages ud af takstmodellen for 2008,

 

at omplaceringer for i alt 0 mio. kr. godkendes, jf. tabel 2.5 i økonomi- og aktivitetsrapporten, og

 

at omplaceringer for i alt 0 mio. kr. godkendes, jf. bilag A til økonomi- og aktivitetsrapporten.

Sagsfremstilling

Økonomien opdeles i 3 finansielle kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Udgifterne til fællesadministration deles mellem sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling, jf. fordelingsprincipperne.

 

Den følgende sagsfremstilling beskriver først og fremmest problemstillingen på sundhedsområdet opdelt på de enkelte bevillingsområder. Endvidere beskrives de handlemuligheder, der kan tages i anvendelse med henblik på at skabe balance i økonomien.

 

1. Finansieringskredsløbet for sundhed

Tabellen nedenfor viser fordelingen af de forventede afvigelser på drifts- og anlægsbudgettet på bevillingsniveauer under sundhedsområdet.

 

Tabel 1. Drifts- og anlægsbudget på hele sundhedsområdet

 
Opr. B2008
Korrigeret B2008
Ny Korrigeret B2008*
Forbrug pr. 31.03 2008
Forventet R2008
Diff. FR2008-NyKB08*
Sundhed
 
 
 
 
 
Drift - somatik
16.274,5
15.831,4
16.375,3
3.891,8
17.169,0
793,7
Drift - behandlingspsyk.
1.229,2
1.230,3
1.245,4
280,6
1.228,7
-16,7
Andel fælles adm. - drift
398,6
398,6
419,6
113,6
418,5
-1,1
Andel fælles adm. - anlæg
5,4
5,4
24,1
0,1
24,1
0,0
Anlæg
655,4
998,0
1.229,7
62,5
1.229,7
0,0
Renter
84,4
84,4
84,4
1,1
84,4
0,0
Finansiering
-18.398,4
-18.398,4
-18.398,4
-4.589,3
-18.371,3
27,1
Låneoptag
-356,5
-356,5
-356,5
0,0
-356,5
0,0
Afdrag vedr. leasing
107,6
107,6
107,6
0,0
107,6
0,0
I alt hovedkonto 1
0,4
-99,1
731,1
-239,6
1.534,1
803,0

 Til de enkelte bevillingsområder bemærkes følgende:

 

Driftsbudgettet - somatik inklusive bevilling til finansiering

Vedlagte økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts 2008  viser, at der kan forventes en merudgift på 793 mio. kr. i driftsbudgettet på det somatiske område. Hertil kommer, at der under bevillingen til finansiering forventes en mindre kommunal aktivitetsbetaling for genoptræning under indlæggelse på 27 mio. kr. Samlet er merudgiften/mindreindtægten på 820 mio. kr., som er sammensat af følgende:

 

 • Merudgifter til mammografiscreening samt afledt kirurgisk aktivitet heraf på ca. 72 mio.kr.

 • Merudgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger på i alt 280 mio. kr.

 • Samhandlen over regionsgrænser forventes at medføre merudgifter på ca. 150 mio. kr.

 • Primær Sundhed forventer merudgifter på ca. 30 mio. kr. Øvrige merudgifter forventes at beløbe sig til 91 mio. kr. I alt forventede merudgifter på 120 mio. kr.

 • Der er i budgettet indlagt forventninger om besparelser på 115 mio. kr. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorledes disse effektiviseringer skal gennemføres.

 • De manglende indtægter fra genoptræning forventes i 2008 at udgøre i alt ca. 82 mio. kr.

 

Der pågår p.t. drøftelser med Danske Regioner om løsning af Region Midtjyllands økonomiske situation. Forudsættes det, at Region Midtjylland kan få en hurtigere tilpasning af overgangsordningen, vil dette kunne medføre en forbedring på op til 255 mio. kr. i 2008. Problemstillingen forventes afklaret i løbet af maj.

 

Herudover er problemstillingen omkring det manglende indtægtsgrundlag for genoptræning, kommunal medfinansiering i øvrigt, øget aktivitet samt øgede udgifter til primær sundhed et fælles problem med andre regioner.

 

Endvidere forventes, at andre regioner vil have væsentlige merudgifter til ny dyr medicin og behandlinger blandt andet som følge af øget kræftbehandling.

 

Disse problemstillinger ventes taget op i forbindelse med forhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2009. Der vil til Forretningsudvalgsmødet den 27. maj 2008 blive udarbejdet indstilling, der nærmere beskriver baggrunden for merudgifterne og styringen heraf. I bilag C til økonomi- og aktivitetsrapporten er der givet en foreløbig beskrivelse.

 

Grundlaget for vurderingen af ovenstående merudgifter er nærmere beskrevet i økonomi- og aktivitetsrapportens afsnit 2.1 - 2.3.

 

Bonusordningen for takstmodellen for 2008

Det foreslås, at den i takstmodellen 2008 indlagte bonusordning til belønning af hurtigere forundersøgelser på hospitalerne udgår. Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at udmønte bonusbeløbet på en homogen og fair måde.

 

Driftsbudgettet - Behandlingspsykiatrien

Der forventes en mindreudgift på 17,7 mio. kr. Beløbet kan opdeles i et forventet merforbrug vedrørende Distrikt Øst på 22,8 mio. kr., mens Distrikt Vest forventer et mindreforbrug blandt andet som følge af større indtægter fra Region Nordjylland.

 

Andel af fællesadministrationen

Der forventes balance.

 

Anlægsbudgettet

Der forventes balance.

 

Finansiering

Ved genoptræning under indlæggelse betaler kommunerne 70 % af DRG-værdien. Det forventes, at den kommunale medfinansiering bliver 27 mio. kr. mindre end forventet.

 

2. Finansieringskredsløbet for socialområdet

For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammeaftalen. Der forventes merudgifter på 115,9 mio. kr., som modsvares af forventede merindtægter på 118,2 mio. kr. Dette skyldes forventninger om en højere belægning end budgetteret i rammeaftalen med kommunerne.

 

3. Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling

Regional Udvikling forventer balance mellem budget og regnskab 2008. 

 

4. Den videre proces

Forretningsudvalget behandler den 24. juni 2008 budgetrammerne for 2009.

 

Det forventes, at der senest den 15. juni 2008 er indgået en Økonomiaftale for 2009 mellem Danske Regioner og regeringen.

 

Administrationen udarbejder et grundlag for, at Forretningsudvalget kan drøfte nødvendige tiltag på baggrund af Økonomiaftalen 2009.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-65-07

9. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Resume

I budgettet for 2008 er der i forbindelse med sociale tilbud afsat 27,13 mio. kr. til udvikling og omlægning af tilbud, som kan anvendes til løsning af markante overbelægningsproblemer eller til oprettelse af nye pladser, hvor kommunerne har forudsat, at der kan oprettes nye pladser. I 2007 var der afsat en tilsvarende pulje på 25,0 mio. kr., som ikke blev udmøntet, men overført til 2008. 13,4 mio. af puljen er på forretningsudvalgsmøde den 1. april 2008 udmøntet til Kildebjergets Kostskole. I alt søges nu yderligere 26,35 mio. kr. udmøntet en række projekter indenfor det sociale område.

Direktionen indstiller,

at Forretningsudvalget tager til efterretning, at rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud i 2008 af administrationen udmøntes til projekter, som fremgår af tabellen i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2008 er der i forbindelse med sociale tilbud afsat 27,13 mio. kr. til udvikling og omlægning af tilbud, som kan anvendes til løsning af markante overbelægningsproblemer eller til oprettelse af nye pladser, hvor kommunerne har forudsat, at der kan oprettes nye pladser.

 

I budgettet for 2007 var der afsat 25 mio. kr. til et tilsvarende formål. Denne rammebevilling blev ikke udmøntet i 2007, men overført til budget 2008 i forbindelse med "Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008", som blev vedtaget af Regionsrådet på møde den 12. december 2007.

 

I 2008 er der således i alt afsat 52,1 mio. kr. til udvikling af sociale tilbud.

 

Regionsrådet afgav i forbindelse med budgetvedtagelsen anlægsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af bevillingshaveren, som er Administrationen. Forretningsudvalget orienteres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, forudsat at udmøntningen kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den angivne anlægsbevilling.

 

Anlægsaktiviteter på socialområdet finansieres som interne lån, der forrentes med markedsrenten, og hvor afdragene over de kommende år som minimum skal svare til afskrivningerne på investeringerne. Kommunerne betaler renter og afdrag via taksterne.

 

Den 1. april 2008 udmøntede Forretningsudvalget 13,4 mio. kr. af rammebevillingen til udvikling til Kildebjergets Kostskole. Der resterer herefter 38,7 mio. kr. af rammebevillingen, hvoraf i alt 26,35 mio. kr. søges udmøntet til følgende projekter:

 

Projekt
Mio. kr.
Koglen, etablering af 5 åbne pladser    
1,75
Ulriksdal, ændring af fysiske rammer
2,0
Blåkjærgård, etablering af 4 lejligheder
5,1
Nørholmkollegiet, køb af hus til afd. A4
4,0
Fenrishus, ny afdeling med 4 dag- og 4 døgnpladser
2,0
Idavang, køb og ombyg. af H.C. Ørstedsvej 26, Skive
8,5
Bo Horsens, oprydning af forurenet byggegrund
2,5
Projektering af om- og tilbygning af Hinnerup Kollegiet
0,5
I alt udmøntes
26,35

 

Der vil således herefter restere 12,4 mio. kr. til senere udmøntning.

 

En kort beskrivelse af de enkelte projekter kan ses i det vedlagte notat vedr. udmøntning af rammebevilling til udvikling af sociale tilbud af 29. april 2008.

 

Det skal dog specielt bemærkes i forbindelse med køb og ombygning af ejendom til Idavang i Skive, at Skive Byråd har truffet beslutning om overtagelse af Idavang pr. 1. januar 2010. Ved kommunens overtagelse skal kommunen betale regionen den fulde værdi af grund og bygning.

 

Investeringen i Idavang begrundes i, at der de senere år har været en markant udvidelse i antallet af brugere samt et stigende antal brugere med øget behov for omsorg og pleje, hvilket har skabt behov for ombygning af de eksisterende toiletforhold samt tidssvarende og brugervenlige opholdsrum. Købet af ejendommen skaber mulighed for samling af aktiviteterne, da 3 lejemål herefter vil blive opsagt. Tilpasningen/omlægningen af tilbuddet vil blive drøftet på partnerskabsmøde med Skive Kommune.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget, idet beslutning vedrørende køb og ombygning af ejendom til Idavang udsættes med henblik på drøftelse med Skive Kommune.

 

Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-78-1-07

10. Region Midtjyllands servicestrategi og udbudspolitik

Resume

I henhold til gældende lovgivning skal regionerne udarbejde en servicestrategi, herunder en udbudspolitik og -plan. Administrationen har udarbejdet et forslag til servicestrategi og forslag til udbudspolitik, der har været i høring fra december 2007 til marts 2008 i MED-systemet og blandt de faglige organisationer. Der har ligeledes været afholdt et offentligt høringsmøde den 10. marts 2008.

 

Efter høringsforløbet er servicestrategien og udbudspolitikken blevet revideret på baggrund af de indkomne høringssvar. Forslag til servicestrategi og udbudspolitik vedlægges.

Direktionen indstiller,

at servicestrategien og udliciteringsplanen godkendes og formidles til borgerne på Region Midtjyllands hjemmeside, og

 

at udbudspolitikken godkendes og formidles i organisationen.

Sagsfremstilling

I henhold til lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab skal Regionsrådet i hver valgperiode udarbejde en servicestrategi, som skal beskrive, hvorledes regionen vil udvikle og forbedre kvaliteten og effektiviteten i dens opgavevaretagelse.

 

De overordnede principper for servicestrategien og udbudspolitikken blev drøftet på et temamøde for Regionsrådet d. 21. november 2007, og et forslag til servicestrategi og udbudspolitik blev på den baggrund udarbejdet, og blev fra december 2007 til marts 2008 sendt i høring i MED- systemet og blandt de faglige organisationer. Endelig blev servicestrategien og udbudspolitikken debatteret på et offentligt høringsmøde d. 10. marts 2008.

 

Der er i alt modtaget 18 høringssvar fra MED-systemet og de faglige organisationer, og til orientering vedlægges oversigt over høringssvarenes indhold. Oversigten indeholder endvidere en sammenfatning af høringssvarene og respons på høringssvarene - herunder hvorvidt og hvordan høringssvarene er taget til efterretning. De enkelte høringssvar kan hentes på Region Midtjyllands hjemmeside på www.servicestrategi.rm.dk.

 

Udbudspolitikken er revideret på baggrund af de indkomne høringssvar. Den reviderede udbudspolitik vedlægges. Hovedtendensen i høringssvarene er, at der har været lagt stor vægt på medarbejderinddragelsen og sikring af de berørte medarbejdere i forbindelse med både overvejelser om og planlægning af udlicitering af serviceydelser i Region Midtjylland. På den baggrund er afsnittet omkring medarbejderhensyn omskrevet, og det er aftalt, at RegionsMED-udvalget på deres næste møde skal drøfte, hvorvidt der skal udarbejdes et særskilt sæt procedurer for medarbejderinddragelsen på dette område.

 

Derudover har høringssvarene til udbudspolitikken overordnet set vedrørt følgende temaer: Vision og grundlaget for udbudspolitikken; inddragelse af etiske, arbejdsmiljø- og miljøhensyn; samt helhedsvurderingen/afvejningerne mellem de forskellige opmærksomhedspunkter - herunder bl.a. kvalitetssikring vs. pris, decentral beslutningskompetence vs. fælles udbud samt administrative ressourcer ved udarbejdelse af udbud og opfølgning herpå vs. forventet udbytte heraf. Der kan læses nærmere herom i oversigten over høringssvar, hvor der både er er en mere uddybende sammenfatning af høringssvarene samt respons på høringssvarene.

 

Servicestrategien - herunder udliciteringsplanen - er ligeledes revideret i henhold til indkomne høringssvar og opdateret i forhold til udviklingen siden første version. Det reviderede materiale vedlægges. Generelt i høringssvarene har der været bred opbakning til udformningen og konceptet for udarbejdelsen af servicestrategiens indsatsområder, samt at det er velstruktureret og giver et godt overblik over regionens mange initiativer. Der er i høringssvarene en række forslag til konkrete justeringer, som alt overvejende er indarbejdet i det justerede materiale.

 

Det var hensigten, at RegionsMED-udvalget skulle drøfte det reviderede materiale i april, men grundet aflysning af mødet har der i stedet været en drøftelse i formandskabet (efter indhentning af bemærkninger fra medarbejdersiden i RMU). Der har bl.a. været bemærkninger vedr. at medarbejdersiden har ønsket, at der i forbindelse med udbud skal stilles krav om ordnede løn- og ansættelsesforhold/overenskomstdækning).

 

Efter vedtagelse formidles servicestrategien til borgerne gennem små foldere ("kort fortalt"), der fortæller om servicestrategiens formål og indhold og kommer med nogle eksempler på, hvordan indsatsområderne gør en forskel for den service, som borgerne oplever. Der henvises til hjemmesiden www.servicestrategi.rm.dk for yderligere information. Folderne fordeles på Region Midtjyllands hospitaler og institutioner.

 

Udbudspolitikken formidles til organisationen og bliver lagt ud på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-148-07

11. Beslutning om høring af rapport vedrørende beslutningsgrundlag for placering af nyt hospital i Vestjylland

Resume

Rapport vedrørende beslutningsgrundlag til placering af hospital i Vestjylland foreslås sendt i høring.

Direktionen indstiller,

at rapporten vedrørende beslutningsgrundlag for placering af nyt hospital i Vestjylland sendes i høring hos kommunerne i Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen efter forretningsudvalgsmødet den 13. maj 2008 med høringsfrist til den 2. juni 2008 kl. 12,

 

at kommunerne anmodes om at kommentere rapporten, herunder eventuelle supplerende kriterier der bør indgå i Regionsrådets overvejelser, og

 

at Herning og Holstebro kommuner anmodes om at prioritere deres præferencer overfor de beskrevne placeringer, samt at drøfte med Miljøcenter Århus i hvilket omfang placeringerne er forenelige med planlovgivningen.

Sagsfremstilling

I Akutforliget september 2007 blev det besluttet, at

 

"Regionsrådet vil bygge ét samlet hospital i Vestjylland med en geografisk central placering.

 

Regionsrådet finder det af afgørende betydning, at der funktionsmæssigt i den vestlige del af regionen er ét samlet hospital. Derfor vil Regionsrådet hurtigst muligt opføre et nyt fagligt ambitiøst og attraktivt hospital i Vestjylland med fuldt udbygget akutmodtagelse. For øjeblikket er hospitalet spredt på en række matrikler. For at styrke udviklingsmulighederne vil Regionsrådet lade udarbejde et beslutningsgrundlag, som beskriver forskellige muligheder for etablering af én samlet enhed som erstatning for hospitalerne i Herning og Holstebro. Beslutningsgrundlaget skal beskrive mulige placeringer mellem Herning og Holstebro ud fra række hensyn - herunder transporttider, infrastruktur i øvrigt, økonomi, VVM mv. Beslutningsgrundlaget skal præsenteres for Regionsrådet så hurtigt som muligt, dog senest juni 2008."

 

I november 2007 vedtog Regionsrådet et kommissorium for det beslutningsgrundlag, der skal udarbejdes af et eksternt rådgiverfirma. Beslutningsgrundlaget skal i følge kommissoriet belyse følgende kriterier:

 1. Skøn over samlede anlægsudgifter

 2. Tidshorisont for byggeriet

 3. Konsekvenser vedrørende infrastrukturen

 4. Mulighed for fremtidige udvidelser.

 

Efter udbud i december 2007 valgte Forretningsudvalget i januar 2008 COWI A/S til opgaven.  

 

Den 29. april 2008 gav COWI A/S en foreløbig orientering til Regionsrådet om rapportens metode.

 

Mandag den 5. maj 2008 afleverede COWI rapporten vedrørende beslutningsgrundlag for placering af nyt hospital i Vestjylland til Region Midtjylland. Rapporten har fra det tidspunkt været offentlig på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Det foreslås, at rapporten efter dette forretningsudvalgsmøde sendes til høring hos kommunerne i Region Midtjylland samt hos Sundhedsstyrelsen, og at høringsfristen bliver den 2. juni 2008 kl. 12. Eftersom rapporten er offentlig på Region Midtjyllands hjemmeside, vil der være mulighed for dem som måtte have interesse herfor at indsende høringssvar. Alle høringssvar vil blive samlet og sendt til Regionsrådet inden, at Regionsrådet den 18. juni 2008 skal træffe beslutning om placering af hospital i Vestjylland.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at rapporten vedrørende beslutningsgrundlag for placering af nyt hospital i Vestjylland sendes i høring generelt. Derudover sendes den særskilt i høring hos kommunerne i Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen med høringsfrist til den 2. juni 2008 kl. 12,

 

at rapporten suppleres med et notat, der belyser en række spørgsmål omkring de rekrutteringsmæssige forhold. Herudover udarbejder administrationen et spørgsmål/svar-notat vedrørende alle modtagne spørgsmål,

 

at kommunerne anmodes om at kommentere rapporten, herunder eventuelle supplerende kriterier der bør indgå i Regionsrådets overvejelser, og

 

at Herning og Holstebro kommuner anmodes om at prioritere deres præferencer overfor de beskrevne placeringer, samt at drøfte med Miljøcenter Århus i hvilket omfang placeringerne er forenelige med planlovgivningen.

 

Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-72-1-08

12. Det Nye Universitetshospital i Århus, helhedsplan, bygherrerådgiver og revision af budget 2008

Resume

Regionsrådet valgte den 12. december 2007 rådgiverkonsortiet C. F. Møller m. fl., som nu er omdøbt til Rådgivergruppen DNU, som gennemgående rådgiver for Det Nye Universitetshospital i Århus.

 

Som det første element i planlægningsarbejdet udarbejder rådgivergruppen med udgangspunkt i vinderprojektet en helhedsplan for Det Nye Universitetshospital. Helhedsplanen vil fastlægge de grundlæggende principper for udførelsen af Det Nye Universitetshospital, herunder kliniske, tekniske, medico-tekniske og bygningsmæssige konceptvalg. Dette arbejde vil være medvirkende til at opnå målsætninger i forhold til patientkvalitet, effektiviseringer og totaløkonomi i Det Nye Universitetshospital.

 

I Planlægningen og styringen af byggeriet af Det Nye Universitetshospital har i hele udbudsprocessen været forudsat at foregå i et trekantsamarbejde mellem bygherren - Region Midtjylland repræsenteret af projektafdelingen -, den gennemgående rådgiver og en bygherrerådgiver. Det indstilles derfor at indlede et udbud af bygherrerådgivning.

 

Helhedsplanen for Det Nye Universitetshospital og planen for udbud af bygherrerådgivning indebærer, at omfanget og udgifterne i 2008 til henholdsvis helhedsplanen og udbud kan fastlægges.

 

Det reviderede budget 2008 for Det Nye Universitetshospital er på 95 mio. kr. Det er 48 mio. kr. mere end det nuværende budget inkl. en forventet overførsel af et mindreforbrug fra 2007 på 2 mio. kr.

 

Planlægningsarbejdet, herunder honorarer til rådgiver og bygherrerådgiver er en del af det samlede anlægsprojekt for Det Nye Universitetshospital i Århus. Det foreslås derfor, at udgifter i 2008 indgår i den samlede ansøgning til staten om finansiering af projektet, og at udgifterne, indtil denne finansiering foreligger, midlertidigt finansieres af regionens kassebeholdning.

 

Direktionen indstiller,

at orienteringen vedr. helhedsplan tages til efterretning,

 

at direktionen bemyndiges til at varetage udbud, prækvalifikation, bedømmelse og valg af bygherrerådgiver,

 

at der til Det Nye Universitetshospital bevilges 48 mio. kr. og at rådighedsbeløbet i 2008 forhøjes tilsvarende, og

 

at udgiften midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, idet der efterfølgende søges staten om en permanent finansiering af rådighedsbeløbet.

Sagsfremstilling

Udbudsstrategien for Det Nye Universitetshospital

Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland besluttede den 13. december 2006 at iværksætte udbud af den gennemgående byggerådgivning for Det Nye Universitetshospital. Den gennemgående rådgiver skal varetage alle dele af rådgivningen gennem hele byggeriet med henblik på at opretholde overblik og kontinuitet igennem hele den lange planlægnings- og byggeproces.

 

Planlægningen og styringen af byggeriet af Det Nye Universitetshospital har i hele udbudsprocessen været forudsat at foregå i et trekantsamarbejde mellem bygherren - Region Midtjylland repræsenteret af projektafdelingen, den gennemgående rådgiver og en bygherrerådgiver.

 

Som en del af udbudsstrategien godkendte forberedelsesudvalget også den 13. december 2006, at regionen ikke selv opbygger en stor organisation til at varetage tilsynet med den gennemgående rådgiver. Denne opgave skal varetages af en ekstern bygherrerådgiver, der kan supplere Projektafdelingen med hensyn til kontrol af overholdelse af tidsplaner, kvalitet og anlægsøkonomi. Endelig indgik det i udbudsstrategien, at indhold og omfang af bygherrerådgivningen fremlægges til særskilt politisk beslutning på et senere tidspunkt.

 

Gennemgående rådgiver og helhedsplan

Regionsrådet afsluttede den 12. december 2007 udbuddet af den gennemgående rådgivning ved at vælge rådgiverkonsortiet C. F. Møller m. fl., som nu er omdøbt til Rådgivergruppen DNU, som gennemgående rådgiver.

 

Efterfølgende har Projektafdelingen og Rådgivergruppen DNU arbejdet på to hovedspor: Dels kontraktindgåelse og dels en plan for udarbejdelse af en helhedsplan for byggeriet af Det Nye Universitetshospital.

 

Den 5. marts 2008 indgik Region Midtjylland og Rådgivergruppen DNU kontrakter om den gennemgående rådgivning for Det Nye Universitetshospital i form af en samarbejdsaftale og en managementaftale.

 

Med udgangspunkt i Rådgivergruppen DNU's vinderprojekt og inspiration fra de øvrige tilbud i EU-udbuddet af den gennemgående rådgivning, er der nu behov for at udarbejde et helhedsplan for Det Nye Universitetshospital. Helhedsplanen vil fastlægge de grundlæggende valg af principper for udførelsen af Det Nye Universitetshospital, herunder kliniske, tekniske, medico-tekniske og bygningsmæssige konceptvalg. Dette arbejde vil være medvirkende til at opnå målsætninger i forhold til patientkvalitet, effektiviseringer og totaløkonomi m.v. i Det Nye Universitetshospital.

 

Formålet med helhedsplanen er at få et velgennemarbejdet grundlag for det videre arbejde med planlægning, detailprogrammering, projektering og udførelse af Det Nye Universitetshospital i Århus. Helhedsplanen skal således sikre, at Det Nye Universitetshospital kan realiseres i henhold til de opstillede visioner og målsætninger, samt at Det Nye Universitetshospital kan realiseres indenfor de fastlagte mål for kvalitet, tid og økonomi med et minimum af risici.

 

Helhedsplanen er dermed helt afgørende for det videre arbejde - byggeprocessen - og det byggeri, der udføres. Jo mere gennemarbejdet helhedsplanen bliver, jo mindre risiko for væsentlige fordyrende og forsinkende ændringer senere. Helhedsplanarbejdet forløber frem til midten af 2009. Helhedsplanfasen efterfølges af projekterings- og udførelsesfasen.

 

I vedlagte notat om helhedsplanen  er formål og indhold af helhedsplanen beskrevet nærmere.

 

Sideløbende med helhedsplanarbejdet igangsættes udredningen og realiseringen af fase 0 projekter på Århus Universitetshospital, Skejby. Fase 0 projekterne omfatter udvidelse af billeddiagnostik, etablering af strålebehandling, sterilcentral, intensiv, administration samt respirationscenter vest. Arbejdet med fase 0 udføres parallelt med udarbejdelse af helhedsplanen men bliver koordineret med helhedsplanen for at sikre sammenhængen i Det Nye Universitetshospital. Fase 0 projekterne bliver behandlet i et særskilt dagsordenspunkt.

 

Bygherrerådgiver

Efter indgåelse af kontrakt med Rådgivergruppen DNU om den gennemgående rådgivning er det blevet tidsmæssigt aktuelt at påbegynde udbud af den bygherrerådgivning, som allerede var forudsat i udbudsstrategien for Det Nye Universitetshospital, som blev godkendt af Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland den 13. december 2006, jf. ovenstående.

 

Bygherrerådgiveren skal bistå Projektafdelingen med tilsyn og kontrol af rådgiverens og entreprenørernes planlægning, projektering og udførelse af byggeriet.

 

I vedlagte notat fra Holst advokater er en bygherrerådgivers funktioner og opgaver i tilknytning til Det Nye Universitetshospital beskrevet. Som eksempler på konkrete opgaver, som bygherrerådgiveren kan udføre, nævnes:

 • Varetage Region Midtjyllands interesser som tilsynsfunktion i forhold til Den Gennemgående Rådgivers opfyldelse og overholdelse af styrings- og kvalitetsmål.

 • Bistå og styrke Projektafdelingen i vurderingen af og opfølgning på projektets økonomi, kvalitet, tidsplaner og styring af risiko som "det tredje øje".

 • Bistå Projektafdelingen med granskning af helhedsplanen samt efterfølgende overvågning af, at helhedsplanens intentioner følges.

 • Bistå Projektafdelingen med vurdering og forhandling af rådgiverydelser og rådgiverhonorar, vurdering af ekstraydelser etc.

 • Bistå og styrke Projektafdelingen på fagspecifikke fokusområder.

 • Bistå Projektafdelingen med vurdering af udbuds- og entrepriseformer.

 • Udføre ekstern kvalitetsaudit hos Den Gennemgående Rådgiver i forhold til aftalesedler på entrepriserne og Den Gennemgående Rådgivers fagtilsyn.

 • Deltage i afleveringsforretningerne af de enkelte projekter, herunder i mangelgennemgangen.

 

I notatet er ligeledes beskrevet en proces for udbud af bygherrerådgivningen.

 

Omfanget af bygherrerådgivningen er så stort, at opgaven skal udbydes som et EU-udbud.

 

Udbuddet af bygherrerådgivning foreslås gennemført som et begrænset udbud med 5 tilbudsgivere. Dvs. efter en prækvalifikation udvælges 5 tilbudsgivere til at afgive egentlige tilbud på opgaven. Det anbefales, at de 5 virksomheder, der skal have adgang til at afgive tilbud, udvælges ud fra ansøgernes kompetencer inden for bygherrerådgivning af store projekter samt ansøgernes kompetencer inden for hospitalsprojekter.

 

Med udgangspunkt i opgavens kompleksitet og betydelige krav til tilbudsgivernes kompetencer anbefales tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" med følgende 3 underkriterier:

 • Pris,

 • CV'er for nøglemedarbejderne, og

 • Procesbeskrivelse. Dvs. en vurdering af tilbudsgiverens forståelse af bygherrerådgivningens omfang og karakter, herunder tilbudsgiverens muligheder for at kunne inddrage særlige kompetencer, hvor det måtte være nødvendigt.

 

Det foreslås, at direktionen for Region Midtjylland bemyndiges til at varetage udbud, prækvalifikation, bedømmelse og valg af bygherrerådgiver. Til vurdering af de indkomne tilbud nedsættes et mindre bedømmelsesudvalg med repræsentanter for direktionen og projektdirektionen, der udarbejder evalueringsrapport med indstilling vedr. valg af bygherrerådgiver.

 

Et udbud af opgaven som bygherrerådgiver kan med denne udbudsstrategi afsluttes i efteråret 2008.

 

Bygherrerådgivningen finansieres som en del af den samlede anlægsudgiften til Det Nye Universitetshospital.

 

Revision af budget 2008

Regionsrådet godkendte den 24. oktober 2007 et budget i 2008 til planlægningen af Det Nye Universitetshospital på 45 mio. kr., der omfattede lønninger, husleje og drift af Projektafdelingen og honorar til den gennemgående rådgiver - herunder helhedsplanarbejdet samt andre rådgivere.

 

Regionsrådet fik den 16. januar 2008 et revideret skøn over anlægsudgifterne til Det Nye Universitetshospital på 8,85 mia. kr. til orientering. Dette notat var grundlag for regionens henvendelse til Regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer (Erik Juhl-udvalget).

 

Budgettet var dermed udarbejdet før den gennemgående rådgiver var valgt og det konkrete omfang af planlægningsarbejdet i 2008 var derfor ikke kendt.

 

Projektplanen for helhedsplanen for Det Nye Universitetshospital og planen for udbud af bygherrerådgivning indebærer, at omfanget og udgifterne i 2008 til henholdsvis helhedsplan og udbud kan fastlægges.

 

Tabel 1 herunder viser det reviderede budget 2008 for Det Nye Universitetshospital.

 

Tabel 1. Revideret budget 2008 for Det Nye Universitetshospital

 

(Mio. kr. Budget 2008 P/L)
Helhedsplan for Det Nye Universitetshospital
64
Bygherrerådgivning (udbud af og ydelser fra bygherrerådgiver)    
4
Anden rådgivning
10
Løn projektafdelingen
12
Øvrige driftsudgifter
5
Udgifter 2008 i alt
      95

 

Projektplanen for helhedsplanen for Det Nye Universitetshospital omfatter udgifter på i alt 91 mio. kr. Helhedsplanarbejdet forløber frem til midten af 2009 med hovedvægten i 2008. Derfor budgetteres udgiften i 2008 til 64 mio.kr.

 

Til bygherrerådgivning budgetteres med udgifter på i alt 4 mio.kr. Beløbet omfatter både advokatrådgivning og gennemførelse af udbud samt ydelser fra den valgte bygherrerådgiver i efteråret 2008 i tilknytning først og fremmest helhedsplanen som det ”kritiske tredje øje”

 

Til anden rådgivning, som blandt andet omfatter kontraktindgåelse, modning og bortsalg af Amtssygehuset, organisation og ledelse, ad-hoc rådgivning på områder, hvor særlig spidskompetence indenfor jura, IT, innovation m.v. er påkrævet, budgetteres med 10 mio. kr.

 

Til lønninger til Projektafdelingen budgetteres uændret med 12 mio. kr. i 2008.

 

Til øvrige driftsudgifter bl.a. husleje til Projektafdelingen, brugerinddragelse, annoncer og kopi, inventar, IT og flytning budgetteres med 5 mio. kr.

 

Det oprindelige budget 2008 for Det Nye Universitetshospital var på 45 mio.kr. I 2007 havde projektet en mindreudgift på 2 mio. kr., som er ansøgt overført til 2008. Det foreliggende budget 2008 er dermed 48 mio. kr. højere end det oprindelige budget + overførsel af mindreforbrug.

 

Merudgiften findes næsten alene på rådgivningen og her især på helhedsplanen, der har et væsentligt større omfang end skønnet i det oprindelige budget.

 

Med en gennemarbejdet helhedsplan kan det sikres, at Det Nye Universitetshospital kan realiseres i henhold til de opstillede visioner og målsætninger samt at Det Nye Universitetshospital kan realiseres indenfor de fastlagte mål for kvalitet, tid og økonomi med et minimum af risici. Jo mere gennemarbejdet helhedsplanen bliver, jo mindre risiko for væsentlige fordyrende og forsinkende ændringer senere.

 

Øvrige driftsudgifter er 2 mio. kr. højere end i det oprindelige budget. Det skyldes primært engangsudgifter ved flytning og etablering i nye lokaler bl.a. faciliteter til  den betydelige mødeaktivitet, der skal afholdes ved brugerinddragelse i helhedsplanen.

 

Delprojekt 7.0 i helhedsplanen omfatter tidsplan, budget og gennemførelsesstrategi. På grundlag af arbejdet i dette delprojekt vil et budget for Det Nye Universitetshospital i 2009 blive forelagt regionsrådet til godkendelse senere.

 

Planlægningsarbejdet, herunder honorarer til rådgiver og bygherrerådgiver, er en del af det samlede anlægsprojekt for Det Nye Universitetshospital i Århus. Det foreslås derfor, at udgifter i 2008 indgår i den samlede ansøgning til staten om finansiering af projektet og at udgifterne, indtil denne finansiering foreligger, midlertidigt finansieres af regionens kassebeholdning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-42-06-V

13. Genoptræningsplaner på hospitalerne i Region Midtjylland

Resume

I henhold til Sundhedsloven skal en patient have en genoptræningsplan, hvis der er en lægefaglig begrundelse for, at patienten har behov for vederlagsfri ambulant genoptræning efter udskrivning. Hospitalerne i Region Midtjylland oplyser, at de udarbejder de genoptræningsplaner, de skal udarbejde til patienterne.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedslovens § 84 skal en patient have udleveret en genoptræningsplan, hvis der er en lægefaglig begrundelse for, at patienten har behov for vederlagsfri ambulant genoptræning efter udskrivning. Det er således en lægefaglig vurdering, om en patient skal have specialiseret ambulant genoptræning (som udføres på et hospital) eller almindelig ambulant genoptræning (som udføres i kommunalt regi). Lægen kan endvidere vurdere, om patienten i stedet skal egentræne. Lægen tager udgangspunkt i den enkelte patients behov, når lægen vurderer patientens genoptræningsbehov. Dette medfører, at to patienter, som har gennemgået samme type operation, kan vurderes at have forskelligt genoptræningsbehov.

 

Hospitalerne i regionen oplyser, at de udarbejder de genoptræningsplaner, de skal udarbejde til patienterne i henhold til Sundhedslovens § 84. Hospitalerne sikrer, at alle medarbejdere informeres om procedurerne for udarbejdelse af genoptræningsplaner.

 

Nedenstående oversigt viser, hvor mange genoptræningsplaner, hospitalerne har udarbejdet i første kvartal 2008:

 
Antal genoptræningsplaner til specialiseret ambulant genoptræning
Antal genoptræningsplaner til almindelig ambulant genoptræning
Antal genoptræningsplaner i alt
Hospitalsenheden Vest
301
697
998
Regionshospitalet Horsens-Brædstrup-Odder
 
244
 
257
 
501
Regionshospitalet Randers-Grenaa
282 
402 
 
684
Regionshospitalet Silkeborg-Skanderborg-Hammel
 
167
 
640
 
807
Regionshospitalet Viborg-Skive-Kjellerup
 
478
 
624
 
1.102
Århus Universitetshospital Skejby
 
115
 
63
 
178
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
 
440
 
911
 
1.351

Kilde: Hospitalernes egne data

 

Antallet af genoptræningsplaner udarbejdet på hospitalerne i Region Midtjylland kan ikke umiddelbart sammenlignes. Dette skyldes, at man ved en sammenligning skal tage højde for, at antallet af genoptræningsplaner afhænger af specialefordelingen og patientsammensætningen på hospitalerne samt hospitalernes aktivitet.

 

Terapeuterne på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har undersøgt tidsforbruget i forbindelse med udarbejdelse af en genoptræningsplan. Undersøgelsen viser, at det tager 45 minutter at udfylde en genoptræningsplan, og det er således tidskrævende at udarbejde en genoptræningsplan. Vedlagt er bilag med tre eksempler på udfyldte, anonymiserede genoptræningsplaner fra henholdsvis Regionshospitalet Silkeborg, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Århus Universitetshospital Skejby. Ressourceforbruget til genoptræningsplaner er øget betydeligt, dels fordi der mere systematisk laves genoptræningsplaner, dels fordi genoptræningsplanerne fungerer som henvisning til genoptræning i kommunerne og derfor øges kravene til genoptræningsplanernes indhold i forhold til tidligere.

 

Der er gennemført audit på genoptræningsplanerne i følgende klynger: Randers, Horsens, Silkeborg, Århus. Regionshospitalet Viborg har meddelt, at det påtænkes at lave en audit på genoptræningsplanerne i første halvdel af 2008. Audit sætter fokus på kvaliteten af indholdet i genoptræningsplanerne, dvs. om kommunerne på baggrund af genoptræningsplanerne kan iværksætte det rette genoptræningsforløb til den enkelte patient. Terapeuterne fra hospitalet og fra kommunerne i klyngen deltager i audit. Resultaterne fra de afholdte audits viser overordnet, at hospitalerne udarbejder gode, fyldestgørende genoptræningsplaner, som kommunerne er tilfredse med.

 

På baggrund af ovenstående er det administrationens opfattelse, at de problemer, der var i 2007 med at implementere genoptræningsplanerne på hospitalerne, er blevet løst. Lægerne vurderer hver enkelt patients genoptræningsbehov, og på baggrund af vurderingen udarbejder en terapeut en genoptræningsplan eller instruerer patienten i egentræning.

 

Notatet fremsendt til Regionsrådet den 11. april 2008 beskriver situationen på genoptræningsområdet i 2007.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-26-07

14. Godkendelse af etablering af molekylær medicinsk afdeling ved Århus Universitetshospital, Skejby

Resume

Det foreslås, at der etableres en molekylær medicinsk afdeling ved Århus Universitetshospital, Skejby. Den molekylærmedicinske afdeling foreslås etableret i midlertidige lokaler med henblik på senere integration og indflytning i Det Nye Universitetshospital.

Direktionen indstiller,

at der etableres en molekylær medicinsk afdeling ved Århus Universitetshospital, Skejby,

 

at der meddeles Århus Universitetshospital, Skejby en anlægsbevilling på 19,4 mio. kr. (indeks 122,3),

 

at der afsættes et rådighedsbeløb i 2008 på 7,4 mio. kr., et rådighedsbeløb i 2009 på 3,0 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2010 på 9,0 mio. kr. (122,3),

 

at rådighedsbeløbet for 2008, 2009 og 2010 finansieres af de på investeringsoversigten afsatte reserver til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psykiatri- og socialområdet for 2008, 2009 og 2010,

 

at der meddeles Århus Universitetshospital, Skejby en driftsbevilling på 2,0 mio. kr. fra og med 2009 og frem til indflytningen i Det Nye Universitetshospital til dækning af den del af driftsudgifterne, der vedrører husleje, fællesudgifter, varme, el mv. og rengøring, og

 

at driftsbevillingen finansieres af Forskningspuljen i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

I Region Midtjylland er der god videnskabelig tradition for konstant udvikling inden for sundhedsvæsenet både diagnostisk og behandlingsmæssigt. Med henblik på at fastholde og videreudvikle mulighederne for tidligere at forudsige, hvem der bliver syg, hvem der vil få et alvorligt sygdomsforløb, og beslutte hvilken behandling den enkelte skal have, foreslås det, at der etableres en molekylær medicinsk afdeling (MoMa) ved Århus Universitetshospital, Skejby.

 

Hvad er molekylær medicin?

Molekylær medicin er centralt placeret i biologi og sygdomslære. Forskningen inden for molekylær medicin spænder bredt fra basal forskning i cellers molekylærbiologiske ændringer ved sygdom over molekylær forståelse af sygdomspatogenese til udvikling af diagnostik, behandling og forebyggelse. Den molekylære forståelse af cellers struktur og funktion har åbnet mulighed for en målrettet indsats med henblik på at afdække årsager til sundhed og sygdom. Hermed skabes der nye muligheder for at kunne forebygge og behandle en række vigtige sygdomme.

 

Analyser af arvemasse (DNA) indgår i stadig større grad, når der stilles diagnoser på patienter i sundhedsvæsenet. Der er en række gevinster forbundet med at foretage molekylære analyser (DNA er et molekyle). Molekylære analyser indebærer bl.a. 

 • At det er muligt at se allerede mens en person er rask, om vedkommende har anlæg for en alvorlig sygdom og om vedkommende med stor sandsynlighed udvikler denne sygdom. Derfor kan undersøgelser og forebyggende behandlinger rettes præcist imod personer med høj risiko.

 • At det er muligt hos en person med anlæg for en sygdom at følge ændringer i organerne og stille diagnosen FØR der kommer symptomer. Derved kan der opnåes langt bedre behandlingsresultater med mindre ressourceforbrug og færre bivirkninger - så patienterne slipper for unødig lidelse og funktionstab.

 • At det er muligt at udvælge, hvilke patienter der kan have gavn af nye dyre behandlinger og hvem, der ikke har gavn af dem, idet nye behandlinger kun hjælper, hvis målet (et molekyle i cellerne) er til stede. Dette kan potentielt spare mange penge, idet nye behandlinger ofte er meget dyre - specielt i forhold til ny kræftmedicin.

 

Den molekylære medicin har allerede vundet indpas i relativt stort omfang i sygehusvæsenet i dag, idet molekylær-medicinske metoder anvendes i mange afdelinger og kliniske laboratorier i Region Midtjylland. Dette felt vokser med stor kraft og vil lægge pres på humane og tekniske ressourcer i de kommende år. 

 

Etablering af molekylær medicinsk afdeling

De analyser der skal udføres kræver stor ekspertise og relativt kostbart apparatur. Omkostningerne kan dog reduceres hvis ekspertisen og det dyreste udstyr samles et sted i regionen med pligt til at understøtte de kliniske og diagnostiske afdelinger med højt specialiserede analyser og rådgivning i resten af regionen og i øvrigt fungere i et samspil med øvrige regioner, internationale samarbejdspartnere, fonde mv.

 

Den nye molekylærmedicinske afdeling skal rumme de biobanks faciliteter, som Region Midtjylland skal stille til rådighed for den nationale biobank for kræftsygdomme. Velindrettede biobanks faciliteter kan desuden anvendes til andre sygdomme end kræft og er en vigtig ressource for diagnostik og forskning.

 

En ny molekylær medicinsk afdeling vil udgøre den fysiske ramme for et endnu stærkere forskningsmiljø, der kan fungere som drivkraft i udviklingen af den molekylære medicin og som magnet for tiltrækningen af eksterne forskningsmidler. Århus Universitetshospital og samarbejdende universitetsinstitutter har allerede en fremtrædende international position inden for molekylærmedicin. Eksempelvis inden for cancerforskning, hvor Århus Universitetshospital, Skejby har tiltrukket eksterne forskningsmidler på 45 mio. kr. i 2007 til brug for femårige projekter.

 

I de kommende år vil der blive allokeret betydelige ressourcer til forskning og udvikling af det molekylær medicinske område fra både offentlige og private fonde. F.eks. vil Lundbeckfonden uddele ca. 300 mio. kr. pr. år i perioden 2008 - 2010. En forudsætning for at byde ind på de store fondes tildelinger er at have den nødvendige infrastruktur, der kan levere de ønskede faciliteter.  

 

Organisering af molekylærmedicinsk afdeling

Med henblik på at sikre en fortsat udvikling af den molekylære medicin foreslås det, at der etableres en molekylær medicinsk afdeling (MoMa) ved Århus Universitetshospital, Skejby.

 

MoMa etableres primært som et teknologicenter og ikke et lægefagligt center. Dette er vigtigt idet teknologierne i dag er så komplicerede og omkostningstunge, at de er en disciplin i sig selv og med fordel kan separeres fra den lægefaglige viden om tolkning og anvendelse af molekylære data. 

 

Afdelingen opbygges initialt organisatorisk i Århus Universitetshospital, Skejby og integreres senere i den fælles laboratoriefacilitet i overensstemmelse med masterplanen organisering af den fælles laboratoriefacilitet i Det Nye Universitetshospital.

 

Anlægsudgifter

For at etablere en molekylær afdeling på Århus Universitetshospital, er der behov for yderligere plads. I umiddelbar nærhed af Århus Universitetshospital, Skejby findes egnede lokaler til at rumme en ny molekylær medicinsk afdeling - i Århus Stiftstidendes gamle bygning. De egnede lokaler udgør i alt ca. 2.500 m2 og kan lejes indtil bygningen af det Nye Universitetshospital muliggør en integration af den nye afdeling i det kommende laboratoriecenter.

 

Anlægsudgiften til indretning, tilretning og inventar samt overtagelse af eksisterende laboratorium udgør i alt 19,4 mio. kr., der forventes udmøntet med henholdsvis 7,4 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i 2009 og 9,0 mio. kr. i 2010 (indeks 122,3).

 

Anlægsinvesteringen skal ses i sammenhæng med, at der i de kommende år forventes et stort pres på de eksisterende lokaler ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Skejby i forbindelse med f.eks. omrokeringer af afdelingerne som følge af etableringen af Det Nye Universitetshospital. Etablering af molekylær medicinsk afdeling i eksterne lokaler i Århus Stiftstidendes gamle bygning vil frigøre ca. 1.300 m2 på Skejby og ca. 500 m2 på Århus Sygehus.

 

MoMa forventes at blive integreret i Det Nye Universitetshospital i 2016. Herefter vil andre brugere fra Region Midtjylland have muligheden for at overtage lejemålet og faciliteterne til en lav husleje indtil mindst 2026. Region Midtjylland har sikret sig, at lejemålet kan opsiges i 2016 fra lejers side og 2026 fra udlejers side. Anlægsinvesteringen skal derfor ses i et længere tidsperspektiv end indtil integrationen på Det Nye Universitetshospital.

   

Løsningen vurderes derfor umiddelbart at være fornuftig, da man lejer sig tidsbegrænset ind og kun flytter laboratorium aktiviteter, der ikke medfører at patienter og behandlende læger skal flyttes.

 

Anlægsfinansiering

Det indstilles, at rådighedsbeløbet for 2008 på 7,4 mio. kr. finansieres af den på investeringsoversigten afsatte reserve til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psykiatri- og socialområdet for 2008. Reserven til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psykiatri- og socialområdet for 2008 er oprindelig på 59,6 mio. kr. (indeks 122,3). Puljen er inden dette Regionrådsmøde på 20.017 mio. kr. (indeks 122,3). Herefter er puljen på 12,617 mio. kr. 

 

Det indstilles endvidere, at rådighedsbeløbene for 2009 og 2010 finansieres fra denne puljes forventede afsatte beløb for 2009 og 2010 (jf. nedenstående tabel 1).  

 

Tabel 1: Anlægsbevillingsmæssige ændringer, der følger af forslaget (i 1000 kr.)

Budget 2008 pris og lønniveau
Bevilling
Rådigheds-
beløb 2008 
Rådigheds-
beløb 2009 
Rådigheds-
beløb 2010 
Bevillingsansøgning: Ansøgning om etablering af molekylær medicinsk afdeling.
19.400
 
 
Finansieringsbehov i alt
19.400
7.400
3.000
9.000
Finansiering
-19.400
7.400
3.000
9.000
Afsat reserve til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psykiatri- og socialområdet for 2008
-7.400
 
Afsat reserve til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psykiatri- og socialområdet for 2009
 
-3.000
Afsat reserve til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psykiatri- og socialområdet for 2010
 
 
-9.000
Finansiering i alt
-19.400
-7.400
-3.000
-9.000
Differens (virkning på kassen)
0
0
0
0

 

Driftsudgifter

Århus Universitetshospital, Skejby finansierer selv den del af driftsudgifterne der udgøres af løn, apparatur, reagenser mv., men søger om medfinansiering af de driftsudgifter, der vedrører husleje, fællesudgifter, varme, el mv. samt rengøring indtil MoMas integration i Det Nye Universitetshospital.

 

Disse driftsudgifter skønnes at udgøre 1,0 mio. kr. i 2008, 3,9 mio. kr. i 2009 og 5,9 mio. kr. fra 2010 og frem til og med indflytningen i Det Nye Universitetshospital.

 

Driftsfinansiering

Århus Universitetshospital, Skejby finansierer 1,0 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 3,9 fra 2010 og frem til og med indflytningen i Det Nye Universitetshospital ved at anvende egne sparede driftsudgifter og ved at hospitalet selv giver et bidrag.

 

De resterende 2,0 mio. kr. fra 2009 og frem til og med indflytningen på Det Nye Universitetshospital foreslås finansieret af Forskningspuljen i Region Midtjylland. I 2008 er budgettet for Forskningspuljen på 25,6 mio. kr.

 

Yderligere oplysninger om projektet kan findes i vedhæftede notat fra Århus Universitetshospital, Skejby.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der etableres en molekylær medicinsk afdeling ved Århus Universitetshospital, Skejby,

 

at der meddeles Århus Universitetshospital, Skejby en anlægsbevilling på 19,4 mio. kr. (indeks 122,3),

 

at der afsættes et rådighedsbeløb i 2008 på 7,4 mio. kr., et rådighedsbeløb i 2009 på 3,0 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2010 på 9,0 mio. kr. (122,3),

 

at rådighedsbeløbet for 2008, 2009 og 2010 finansieres foreløbigt af de på investeringsoversigten afsatte reserver til uforudsete, presserende anlægsarbejder på sundhedsområdet for 2008, 2009 og 2010,

 

at der meddeles Århus Universitetshospital, Skejby en driftsbevilling på 2,0 mio. kr. fra og med 2009 og frem til indflytningen i Det Nye Universitetshospital til dækning af den del af driftsudgifterne, der vedrører husleje, fællesudgifter, varme, el mv. og rengøring, og

 

at driftsbevillingen finansieres af Forskningspuljen i Region Midtjylland.

 

Venstre tog forbehold, da de foreslår, at sagen afventer behandlingen af budget 2009.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-5-72-07

15. Afholdelse af Store Uddannelsesdag 2008 samt opfølgning på Store Uddannelsesdag 2007

Resume

Regionsrådet godkendte den 20. juni 2007 afholdelsen af Store Uddannelsesdag i Region Midtjylland den 23. november 2007. Administrationen fremlægger hermed et opfølgningsnotat, der redegør for dagens aktiviteter og erfaringerne hermed. I 2008 afholdes Store Uddannelsesdag den 21. november. Med henblik på, at så mange som muligt kan deltage i dagen, planlægges det, at hospitalerne reducerer aktiviteten denne dag.

Direktionen indstiller,

at opfølgningen på Store Uddannelsesdag 2007 tages til efterretning,

 

at orienteringen om afholdelse af Store Uddannelsesdag 21. november 2008 tages til efterretning, og

 

at orienteringen om, at der planlægges med reduceret aktivitet på hospitalerne 21. november 2008 ("lørdagsdrift") tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 20. juni 2007 afholdelsen af Store Uddannelsesdag i Region Midtjylland den 23. november 2007. Administrationen har samlet somatikkens og psykiatriens tilbagemeldinger om dagens aktiviteter i vedlagte opsamlingsnotat.

 

I 2007 afviklede Region Midtjylland første gang Store Uddannelsesdag. Formålet hermed var at give mulighed for, at hospitalernes personale kunne bruge en dag på fælles faglige arrangementer til støtte for opbygningen og udvekslingen af viden og erfaringer. Som det fremgår af opsamlingen, bestod Store Uddannelsesdag 2007 af både tværgående/regionale og interne/lokale aktiviteter. De enkelte hospitaler og faggrupper har som udgangspunkt selv bestemt aktiviteterne og taget initiativ hertil og har således haft betydelig frihed i fastlæggelsen af dagens form og indhold. Dette betyder også, at personalet ofte har haft valget mellem deltagelse i et arrangement internt på arbejdspladsen eller deltagelse i et eksternt arrangement for f.eks. kolleger fra andre dele af regionen. Samlet set giver Store Uddannelsesdag mulighed for at styrke fagligheden både internt på hospitalsafdelingerne/hospitalet samt inden for og på tværs af faggrupperne.

 

I 2008 afholdes Store Uddannelsesdag den 21. november. For at gøre det muligt for så stor en del af personalet som muligt at deltage foreslås det, at der på dagen køres med reduceret aktivitet på hospitalerne svarende til "lørdagsdrift". Det vil sige, at der på de somatiske hospitaler ikke indkaldes til planlagte operationer, men kun foretages akutte behandlinger. Arrangementet vil ikke påvirke årsproduktionen på hospitalerne. Produktionsmålene for hospitalerne fastsættes på årsplan og korrigeres ikke for variationer i antallet af arbejdsdage det enkelte år (på grund af helligdage mv., der falder på forskellige ugedage fra år til år). Det produktionstab, der opstår på selve dagen, forudsættes at blive indhentet på årets øvrige arbejdsdage.

 

Det kan desuden nævnes, at der i 2009 planlægges med afholdelse af Store Uddannelsesdag den 20. november.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-18-07

16. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Intensiv/Opvågning på Regionshospitalet Holstebro

Resume

Ringkjøbing Amtsråd gav den 3. maj 2005 en anlægsbevilling på 11,426 mio. kr. til renovering af Intensiv/Opvågning på Regionshospitalet Holstebro. Projektet blev afsluttet i 2007. Anlægsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen. Der har været en samlet mindreudgift på 248.938 kr., hvilket indstilles overført til Region Midtjyllands kasse.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for renovering af Intensiv/Opvågning på Regionshospitalet Holstebro godkendes, og

 

at mindreudgiften på 248.938 kr. overføres til Region Midtjyllands kasse.

Sagsfremstilling

Ringkjøbing Amtsråd gav den 3. maj 2005 en anlægsbevilling på 11,426 mio. kr. til renovering af Intensiv/Opvågning på Regionshospitalet Holstebro. Projektet blev afsluttet i 2007.

 

I henhold til Region Midtjyllands byggeregulativ skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskaber for projekter over 10,0 mio. kr. Regnskabet skal med revisionsbemærkninger forelægges Regionsrådet. Anlægsregnskab for renovering af Intensiv/Opvågning på Regionshospitalet Holstebro vedlægges.

 

I nedenstående tabel 1 fremgår anlægsregnskabet for projektet. Anlægsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen. Revisionens bemærkninger vedlægges.

 

Tabel 1: Anlægsregnskab  

Regnskab 2004
46.265 kr.
Regnskab 2005
2.665.717 kr.
Regnskab 2006
7.936.870 kr.
Regnskab 2007
558.210 kr.
Regnskab i alt
11.207.062 kr.
 
 
Bevilling 3. maj 2005 +
regulering pr. 12. december 2007
11.456.000 kr.
 
 
Mindreudgift
248.938 kr.

 

Mindreudgiften på 248.938 kr. skyldes primært et mindreforbrug på uforudsete udgifter.

De 248.938 kr. foreslås overført til Region Midtjylland kasse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-9-07

17. Region Midtjyllands fremtidige engagement i interessentselskabet Åkanden

Resume

Med virkning fra 1. januar 2009 ønsker Hospitalsenhed Vest at opsige aftalen med Køkkenet Åkanden om levering af forplejning til Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Lemvig. Hospitalsenhed Vest ønsker selv at stå for forplejningen fremover, idet Hospitalsledelsen forventer, at en sådan omlægning vil kunne give en årlig besparelse på cirka 1,2 millioner. Hjemtagningen af forplejningen vil betyde, at Region Midtjylland er forpligtiget til at opsige samarbejdet i Interessentskabet Åkanden.

 

Interessentskabet vil herefter blive opløst, og i henhold til aftalerne i interessentskabskontrakten vil interessentskabets aktiver og passiver blive fordelt mellem de to interessenter, Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland. I en opløsning af interessentselskabet vil medarbejderne i Åkanden blive overflyttet til opgaver i Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern kommune i henhold til reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

Direktionen indstiller,

at Hospitalsenhed Vest pr. 1. januar 2009 bemyndiges til at hjemtage opgaven med forplejning af patienter på Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Lemvig, og

 

at Region Midtjylland opsiger kontrakten med Interessentskabet Åkanden pr. 1. januar 2009, hvorved Interessentskabet Åkanden vil blive opløst og interessentskabets aktiver og passiver vil blive fordelt mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Interessentskabet Åkanden er et storkøkken, som blev etableret i 2003 i et samarbejde mellem daværende Ringkøbing amt og Egvad kommune. Region Midtjylland er repræsenteret i Åkandens bestyrelse med et regionsrådsmedlem og en repræsentant fra administrationen. Formålet med køkkenet var og er at give et madtilbud til pensionisterne i kommunen og til patienter på Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Lemvig. Siden etableringen er Åkandens produktion gradvist blevet større, og i 2007 havde Åkanden en samlet omsætning på 13,49 mio. kr. Hospitalsenhed Vest aftog i 2007 cirka 1/3 af Åkandens samlede produktion. Region Midtjyllands vigende andel af Åkandens samlede omsætning indikerer, at der er gode muligheder for, at Åkanden kan drives videre, selv om regionen trækker sig ud af samarbejdet.

 

Åkanden har udviklet et à la carte madkoncept. À la carte mad er et madkoncept med køle-/vakuumpakket mad, som har til formål at give brugerne en større valgfrihed både i forhold til menu og i forhold til spisetider. Siden 2005 er patienterne på Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Lemvig blevet tilbudt à la carte mad. Hospitalsenhed Vest er blevet pålagt forskellige sparekrav af Region Midtjylland, og i forbindelse med gennemgangen af økonomien har Hospitalsenhed Vest beregnet, at det vil være muligt at spare ca. 1,2 mio. kr. årligt ved at lade køkkenet på Regionshospitalet Holstebro overtage forplejningen af patienterne på Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Lemvig. Hospitalsenhed Vest planlægger at anvende det samme forplejningskoncept i Ringkøbing og Lemvig, som anvendes på Regionshospitalet Holstebro. Det betyder, at patienterne på Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet i Lemvig dagligt vil blive tilbudt en menu, hvor der kan vælges mellem tre forskellige varme retter.

 

Hjemtagning af opgaven med forplejningen af patienterne på Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Lemvig er ensbetydende med, at Region Midtjylland må trække sig ud af samarbejdet i Interessentskabet Åkanden. Som offentlig myndighed kan Region Midtjylland kun være medejer af et selskab, som løser opgaver for Regionen. For at sikre fuld information for de relevante parter, har administrationen informeret Åkanden samt Ringkøbing-Skjern kommune om, at sagen vil blive fremlagt til politisk behandling i Regionsrådet.

 

De juridiske spørgsmål og økonomien samt en nærmere beskrivelse af Åkanden og à la carte konceptet behandles i notatet Region Midtjyllands engagement i Åkanden.

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-31-06-V

18. Redegørelse fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus om implementeringen af pakkeforløb på kræftområdet

Resume

Efter anmodning fra Regionsrådet har Århus Universitetshospital, Århus Sygehus fremsendt en redegørelse om implementeringen af de fire første kræftpakker. Det fremgår af redegørelsen, at hospitalet nu fuldt ud har implementeret tidskravene i lungekræftpakken på nær den medicinske efterbehandling og næsten fuldt ud hoved-halskræftpakken. Hospitalet står fortsat over for store udfordringer i forhold til at implementeringen af pakkerne for tarmkræft og brystkræft. Ved planlagte og igangsatte initiativer med henblik på at udvide kapaciteten og ved aflastning fra regionshospitalerne og private klinikker forventer hospitalet med et vist forbehold over for diverse usikkerhedselementer i planerne at kunne implementere også disse to pakker i løbet af sommeren og efteråret 2008. Administrationen arbejder på at realisere de ændrede visitationsretningslinjer for patienter med mistanke om kræft, som Regionsrådet vedtog den 16. april 2008, og som skal bidrage til at aflaste AUH-Århus Sygehus. Hospitalet gør i redegørelsen opmærksom på, at den fortsatte udrulning af kræftpakker i resten af 2008 vil stille de diagsnosticerende afdelinger og Onkologisk Afdeling over for meget store udfordringer i forhold til mulighederne for at fremskaffe den nødvendige fysiske og personalemæssige kapacitet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet fik den 16. april 2008 forelagt en status på Akut Kræft i Region Midtjylland pr. den 1. marts 2008. Det fremgik af denne, at de fire første kræftpakkeforløb hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft og brystkræft, stort set var fuldt implementeret på regionshospitalerne, men at der var vanskeligheder på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Regionsrådet bad på den baggrund om en redegørelse fra AUH-Århus Sygehus om, hvordan der kan sikres øjeblikkelig fremdrift i kræftpakkernes implementering. Regionsrådet vedtog endvidere at ændre visitationen således, at patienter med mistanke om kræft med bopæl uden for Århus Kommune henvises til regionshospitalerne.

 

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, har den 23. april 2008 udarbejdet en redegørelse om implementeringen af pakkeforløbene på kræftområdet. Det fremgår af administrationens sammenfatning af redegørelsen, at hospitalet lever fuldt op til tidsnormerne i lungepakken bortset fra den medicinske efterbehandling og næsten fuldt ud til tidsnormerne i hoved-halspakken.

 

Hospitalet står derimod over for store kapacitetsmæssige udfordringer i forhold til at få implementeret tarmkræftpakken og brystkræftpakken.

 

På tarmkræftområdet har hospitalet i april måned opgjort ventelistepukkelen til 400 patienter, som skal afvikles før hospitalet kan leve op til tarmkræftpakkens tidskrav til udredning og behandling. Hertil kommer et permanent kapacitetsproblem. I øjeblikket er hospitalet nødsaget til at foretage en lægefaglig vurdering af alle nyhenvisninger med henblik på at absolut akutte patienter indkaldes til udredning inden for 5 hverdage. For øvrige nyhenviste vil udredningen først kunne påbegyndes i august måned 2008.

 

På brystkræftområdet er der lignende kapacitetsproblemer, om end af lidt mindre målestok. Til gengæld vil der på dette område som følge af brystkræftscreeningen kunne forventes et øget antal henvisninger i den kommende tid.

 

Det fremgår af redegørelsen, at hospitalet ved aflastning fra regionshospitalerne og fra private klinikker og gennem planlagte og igangværende udvidelser af udrednings- og behandlingskapaciteten forventer at kunne implementere tarmkræftpakken fra september måned 2008 og brystkræftpakken fra sommeren 2008. Der er dog usikkerhedsmomenter i denne vurdering. Ud over den aktuelle usikkerhed om omfanget af aflastningen fra regionshospitalerne skal en del af kapacitetsudvidelsen således ske ved at rekruttere yderligere personale og ved at indgå aftaler med personalet om frivilligt ekstraarbejde.

 

Hospitalet gør endvidere opmærksom på, at tværgående diagnostiske og onkologiske funktioner er tæt på eller har fuldt udnyttet deres kapacitet, hvorfor disse afdelinger står over for meget store udfordringer i forbindelse med den fortsatte udrulning af de kommende kræftpakker i løbet af 2008. Hospitalet påpeger behovet for at udvide den fysiske og den personalemæssige kapacitet.

 

Administrationen arbejder i øjeblikket på at sikre gennemførelsen af Regionsrådets beslutning om at aflaste AUH-Århus Sygehus ved at lade regionshospitalerne bistå med afviklingen af de nævnte ventelister og ved permanent at ændre visitationen af patienter med mistanke om kræft, således at patienter med bopæl uden for Århus Kommune henvises til regionshospitalerne. Der er i den forbindelse indgået positive meldinger fra regionshospitalerne Horsens, Viborg og Herning om mulighederne for at aflaste på tarmkræftområdet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-53-07

19. Igangsættelse af fase 0 af anlægsprojekter i forlængelse af Akutplanen og Det Nye Universitetshospital i Århus

Resume

Tilbagemeldinger fra Ekspertpanelet og regeringen vedrørende finansiering af anlægsprojekter i Region Midtjylland har tilsyneladende lange udsigter. På trods af manglende tilsagn fra Ekspertpanelet på nuværende tidspunkt er det absolut nødvendigt, at Region Midtjylland fortsætter med planlægningen af de anlægsprojekter, som følger i forlængelse af Akutplanen og Det nye Universitetshospital i Århus (DNU). Det er ikke muligt at sætte Akutplanen på stand by. Der sker ændringer i patientflowet i retning af den nye akutstruktur, og det vil skabe store problemer, hvis de bygningsmæssige rammer ikke modsvarer de driftsmæssige omlægninger. Presset for bygningsmæssige ændringer på kort sigt forstærkes yderligere af den effekt, som omlægningen af den lægelige videreuddannelse har for akutfunktionen. Hensynet til driften på hospitalerne i Århus medfører endvidere, at der er behov for hurtigst muligt at komme i gang med de anlægsprojekter, som relaterer sig til fase 0 af DNU. Der skal både vedrørende Akutplanen og DNU arbejdes videre med en række anlægsprojekter, som kan karakteriseres som de første faser af nogle store anlægsarbejder.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og

 

at der rettes henvendelse til Danske Regioner og Staten for at gøre opmærksom på, at de af Staten vedtagne reformer vedrørende akutmodtagelser og lægelig videreuddannelse sætter Region Midtjylland i tvunget træk på anlægsområdet

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Midtjylland har den 23. april 2008 modtaget et brev fra Sundhedsministeren, som skitserer den kommende proces i forhold til regionernes anlægsansøgninger til Ekspertpanelet. Ifølge brevet vil Ekspertpanelet foretage en screening af de fremsendte anlægsprojekter og inden udgangen af 2008 lave en indstilling til regeringen om hvilket projekter, der indstilles prioriteret i forhold til det videre konkrete arbejde. I 2 fase, som forventes gennemført i løbet af 2009, gennemgår Ekspertpanelet de detaljerede investeringsprojekter, hvorefter regeringen giver tilsagn om midler til konkrete investeringsprojekter. Brevet er vedlagt i Bilag A.

 

Staten har vedtaget en række reformer vedrørende modtagelse af akutte patienter og lægelig videreuddannelse. Der er således pt. ingen finansiering til de af reformerne afledte anlægsprojekter.

 

Samlet set er det absolut nødvendigt, at regionen, trods manglende tilsagn fra Ekspertpanelet på nuværende tidspunkt, arbejder videre med anlægsplanerne, og at de mest påtrængende projekter igangsættes med det samme. Det vil skabe store problemer, hvis der går for lang tid, inden de bygningsmæssige rammer modsvarer de driftsmæssige omlægninger i patientbehandlingen, der pågår i regionen.

 

I forlængelse af Regionsrådets behandling af investeringsplanen er der behov for at igangsætte en række anlægsarbejder, som overordnet set kan opdeles i to hovedgrupper:

 • DNU fase 0/Helhedsplan

 • Akutplan

 • De første faser af etablering af fælles akutmodtagelser

 • Styrkelse af Regionshospitalet Silkeborgs funktion inden for elektiv ortopædkirurgi

 

Presset på at igangsætte de planlagte ændringer af de fysiske rammer skyldes primært følgende forhold:

 

1. Akutplanen

Som det fremgår af Akutforliget er det helt afgørende for ændringerne i akutindsatsen, at der samtidig sikres de nødvendige bygningsmæssige ændringer, og "at investeringer til anlæg tilvejebringes, således at de bygningsmæssige ændringer kan påbegyndes i 2008" (Akutforliget, s.4).

 

I tråd hermed påpegede Regionsrådet i Region Midtjyllands høringssvar til Sundhedsstyrelsens akutrapport, at "man ved strukturreformen har tillagt Sundhedsstyrelsen en række nye beføjelser i forhold til organiseringen af sundhedsvæsenet. I forlængelse heraf vil Region Midtjylland gerne påpege behovet for, at anbefalingerne følges op af en sikring af, at de økonomiske vilkår understøtter de foreslåede ændringer" (Region Midtjyllands høringssvar, s.11).

 

Akutplanen indebærer en række anlægsmæssige investeringer. De største poster udgøres af beslutningen om at etablere ét samlet hospital i Vestjylland og beslutningen om at etablere fælles akutmodtagelser på de fem hospitaler - Randers, Viborg, Herning, Horsens og Århus. Dertil kommer blandt andet de afledte anlægsmæssige konsekvenser som følger af, at den akutte indsats samles på færre enheder.

 

Det er ikke muligt at sætte Akutplanen på stand by.

 

Akutplanen har allerede bevæget sig ind i den implementeringsfase, hvor der er konkrete tidspunkter for flytning af aktivitet mellem de matrikler, som fremtidigt skal have fælles akutmodtagelse. Samtidig ændrer virkeligheden sig i overensstemmelse med de besluttede ændringer. Dette betyder, at der sker ændringer i patientflowet i retning af den nye akutstruktur. Det er vanskeligt at fastholde personale både på lægesiden og på plejesiden på matrikler, hvor det akutte indtag står overfor nedlukning.

 

Dermed er der en omfattende aktivitet, som skal rummes på de matrikler, som ifølge akutplanen skal have fælles akutmodtagelse, men hvor den eksisterende bygningsmasse ikke rummer mulighed for at integrere aktiviteten uden bygningsmæssige ændringer.

 

Der er således behov for en række meget nødvendige kapacitetsmæssige ændringer på kort sigt.

 

I Bilag B uddybes Akutplanens pres på tidsplan i forhold til implementering af anlægsprojekter.

 

2. Omlægning af den lægelige videreuddannelse og speciallægemangel

Presset for bygningsmæssige ændringer på kort sigt forstærkes yderligere af den effekt, som omlægningen af den lægelige videreuddannelse har for akutfunktionen.

 

Som led i Økonomiaftalen for 2008 har regeringen pålagt regionerne at gennemføre en omlægning af den lægelige videreuddannelse. Omlægningen indebærer blandt andet, at den nuværende turnusuddannelse på 18 måneders ansættelse erstattes af den kliniske basisuddannelse som er på 12 måneders ansættelse.

 

Forretningsudvalget er tidligere orienteret om, at dette for Region Midtjylland medfører, at hospitalerne allerede fra 1. halvår 2009 vil mangle ca. 100 læger i hospitalernes akutfunktioner. Den aktuelle mangel på læger og især speciallæger vil gøre det vanskeligt at skaffe læger til vikardækning og overarbejde og opretholdelse af uændret vagtdækning vil, hvis det overhovedet er muligt, kræve betydelige merudgifter til løn.

 

Det er endvidere påpeget, at dette betyder, at det er nødvendigt at fremskynde Akutplanens implementering for at sikre driften af akutfunktionerne, herunder at fremskynde reduktionen i antal afdelinger med akut modtagefunktion. En udskydelse af de nødvendige bygningsmæssige ændringer, der kan danne rammen herom, vil vanskeliggøre akutbetjeningen på regionens hospitaler yderligere eller i det mindste væsentligt fordyre denne.

 

For yderligere uddybning af konsekvenserne for akutfunktionerne som følge af omlægningen af den lægelige videreuddannelse henvises til vedlagte Bilag C.

 

3. Etablering af Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Af hensyn til driften på hospitalerne i Århus, er der en række anlægsprojekter, som presser sig meget på, og som kan karakteriseres som fase 0 i etableringen af Det Nye Universitetshospital i Århus. Driftshensynene går bl.a. på trange pladsforhold og arbejdstilsynspåbud, og løsningen af disse forhold skal ses som et led i den øvrige planlægning af DNU. Anlægsprojekterne beskrives yderligere nedenfor.

 

Igangsættelse af anlægsprojekter

I vedlagte Bilag D findes en kort beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter, som alle er karakteriseret ved at udgøre fase 0 af de nævnte store anlægsopgaver, og som alle skal igangsættes hurtigst muligt.

 

Sammenlagt er der tale om anlægsomkostninger, som estimeres til omkring 800 mio. kr., hvoraf projekter i relation til DNU beløber sig til cirka 640 mio. kr. Det forventes, at cirka 1/3 af beløbet vil skulle anvendes i 2008, og det resterende i 2009.

 

I fase 0 drejer det sig om følgende projekter:

 

DNU

 • Etablering af sterilcentral

 • Udflytning af Respirationscenter Vest

 • Ombygning og udvidelse af intensiv på Skejby

 • Udvidelse af billeddiagnostiske funktioner/Flytning af administrationen

 • Udvidelse af strålekapaciteten

 • Udbygning af hospitalsapotek

 • Helhedsplan for DNU

 

Regionshospitalet Viborg

 • Etablering af 8 intermediære senge (intensiv senge) samt mere plads til en række ambulatorier.

 • Etablering af en fælles akutmodtagelse for medicinske og organkirurgiske patienter.

 

Regionshospitalet Randers

 • Etablering af fælles medicinsk akutmodtagelse

 • Etablering af pavillon med henblik på plads til fælles akutmodtagelse og kræftområdet

 

Regionshospitalet Horsens

 • Udvidelse af medicinsk ambulatorium og genhusning af administrationen i pavillon

 • Udarbejdelse af udbudsmateriale for sengeafsnit til medicinske patienter.

 

Hospitalsenheden Vest

 • Løsning af de fysiske rammer vedr. flytning af den akutte kirurgi

 

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Der er generelt et stort pres på de fysiske rammer på Århus Sygehus. Derfor overvejes mulighederne for udflytning af yderligere funktioner til Skejby umiddelbart i forlængelse af fase 0 af DNU. Herudover er der behov for at igangsætte arbejdet med:

 • Planlægning og udredning af fælles akutmodtagelse

 • Ombygning af den centrale operationsgang

 

Regionshospitalet Silkeborg

 • Indretning af ny flowstue for at øge kapaciteten på det ortopædkirurgiske område

 

Generelt skal der til de fleste af hospitalerne endvidere afsættes et beløb til rådgiverhonorar i forbindelse med den videre planlægning.

 

Ovenstående udgør som nævnt kun fase 0. I fase 1 etableres de egentlige fælles akutmodtagelser, og i fase 2 foretages en renovering/opgradering af de arealer, som ikke er direkte berørt af etableringen af de fælles akutmodtagelser. For nærmere beskrivelse af de forskellige projekter/faser henvises til Investeringsplanen, som blev behandlet på Regionsrådsmødet den 20. februar 2008.

 

Der arbejdes videre med planlægningen af ovenstående projekter, og de vil så hurtigt, som det er muligt, blive forelagt Regionsrådet enkeltvis. Der foreslås samtidig rettet henvendelse til Danske Regioner og Staten for at gøre opmærksom på, at de af Staten vedtagne reformer vedrørende akutmodtagelser og lægelig videreuddannelse sætter Region Midtjylland i tvunget træk på anlægsområdet.

 

På dagsordenen til mødet i dag ansøges om en anlægsbevilling til projekterne vedrørende Regionshospitalet Horsens og til helhedsplanen for DNU.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-31-07

20. Beslutning om igangsætning af Fase 0-projektet i forbindelse med Akutplanen for Regionshospitalet Horsens

Resume

Regionshospitalet Horsens har i de seneste år oplevet et øget patientpres. For at imødekomme dette og de første udfordringer i forbindelse med overgangen til akuthospital med fælles akutmodtagelse foreslås der følgende anlægsmæssige tiltag: Det medicinske ambulatorium udvides ved at overtage administrationens lokaler, hvorefter administrationen genhuses i en kontorpavillon. Der udarbejdes udbudsmateriale for etablering af et 18-20 sengsafsnit til medicinske patienter (P8), som bliver en ekstra etage ovenpå den store medicinske bygning. Hospitalet fortsætter planlægningen af den fælles akutmodtagelse. 

Direktionen indstiller,

at Regionshospitalet Horsens udvider det medicinske ambulatorium i administrationens lokaler og hospitalets administration genhuses i en kontorpavillon, samt der udarbejdes udbudsmateriale til etablering af ekstra etage (P8) til et 18-20 sengsafsnit til medicinske patienter,

 

at Regionshospitalet Horsens fortsætter planlægningen i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelse, og

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser i tabel 1 vedtages.

Sagsfremstilling

Udvidelse af medicinsk ambulatorium og genhusning af administration i pavillon

Regionshospitalet Horsens har i de seneste år oplevet et øget patientpres. Årsagen hertil skal specielt findes i lukningen af de akutte modtagelser i henholdsvis Odder og Brædstrup. Derudover modtager Regionshospitalet Horsens flere patienter fra Region Syddanmark. Der er i de seneste år ikke sket mærkbare fysiske forbedringer i Horsens, hvorfor den øgede tilgang af akutte patienter derfor har været på bekostning af de elektive patienter. Denne udvikling på bekostning af de elektive patienter er ikke hensigtsmæssig. I Akutplanen er Regionshospitalet Horsens blevet udvalgt som kommende akuthospital med fælles akutmodtagelse. Det er derfor nødvendigt  at påbegynde fase 0 af de nødvendige bygningsmæssige ændringer snarest muligt , for at kunne håndtere de fremtidige udfordringer for hospitalet for både akutte og elektive patienter.  

 

Som en løsning på det øgede patientpres foreslås det for det første, at det medicinske ambulatorium i 2008 udvides i de lokaler, der i dag benyttes af administrationen. Administrationen genhuses i en kontorpavillon. Udvidelsen af det medicinske ambulatorium i administrationens nuværende lokaler samt genhusning af administrationen i en kontorpavillon inklusive opgradering af hovedtavle beløber sig til 30,1 mio. kr. i 2008 (indeks 122,3).

 

Udbudsmateriale til etablering af P8

Presset på de medicinske afdelinger nødvendiggør samtidig, at man igangsætter udarbejdelse af udbudsmateriale for et 18-20 sengsafsnit til medicinske patienter (P8), der bliver en ekstra etage ovenpå på den store medicinske bygning. Udgift til udarbejdelse af udbudsmateriale udgør i 2008 0,5 mio. kr. (indeks 122,3)

 

Finansiering af udvidelse af medicinsk ambulatorium, genhusning af administration i kontorpavillon, udbudsmateriale for P8 samt indledende projekteringsarbejde i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelse   

De to ovenstående anlægsmæssige tiltag er en del af Fase 0 for omdannelse af Regionshospitalet Horsens til akuthospital. Det er hensigten, at finansieringen af de fælles akutmodtagelser på henholdsvis regionshospitalet Horsens, Randers, Viborg, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og i Hospitalsenheden Vest skal finansieres via ansøgninger til regeringens nedsatte ekspertpanel. Udmeldinger fra Ekspertpanelet viser dog, som det fremgår af andet punkt på dagsordenen, at regionerne ikke kan forvente endelig svar på deres ansøgninger til større anlægsprojekter inden for den nærmeste tid. Det vil være uholdbart for den proces, som Region Midtjylland har igangsat, at udskyde etableringen af de fælles akutmodtagelser, der følger Sundhedsstyrelsen anbefalinger, og som er anbefalet af samme. Det foreslås derfor, at de 30,6 mio. kr. til udvidelse af medicinsk ambulatorium, genhusning af administrationen i kontorpavillon og udbudsmateriale til etablering af P8 på Regionshospitalet Horsens finansieres via et midlertidig træk på Region Midtjyllands kasse, indtil Region Midtjylland modtager de forventede midler fra Ekspertpanelet.

 

De fem regionshospitaler, der skal have fælles akutmodtagelser, står overfor et omfattende planlægningsarbejde. Derfor er det nødvendigt, at den videre planlægning og projektering af de fælles akutmodtagelser på de nævnte hospitaler allerede påbegyndes i 2008. Det foreslås derfor, at der bevilges Regionshospitalet Horsens 1. mio. kr. (indeks 122,3) i 2008 til den videre planlægning i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelse.

 

Tabel 1: Bevillingsmæssige ændringer, der følger af forslaget (i 1000 kr.)  

Budget 2008 pris og lønniveau (indeks 122,3)
Bevilling  
Rådigheds-
beløb 2008
Finansiering
Bevillingsansøgning: Udvidelse af medicinske ambulatorium  
samt genhusning af administration i pavillon
30.100
30.100
Finansiering: Region Midtjyllands kasse
 
-30.100
Bevillingsansøgning: Midler til udbudsmateriale for P8
0.500
0.500
 Finansiering: Region Midtjyllands kasse
 
-0.500
 Bevillingsansøgning: Midler til projektering af
 fælles akutmodtagelse
1.000
1.000
Finansiering: Region Midtjyllands kasse
 
-1.000
 
 
 
I alt
31.600
31.600
-31.600
Differens (virkning på kassen)
 
-31.600

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet sagen forelægges for Regionsrådet på mødet den 18. juni 2008 til beslutning.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-131-06-V

21. Dimensioneringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 2009

Resume

På baggrund af koordinering af kommunernes og regionens behov for social- og sundhedsuddannede skal Regionsrådet til Undervisningsministeriet udtale sig om dels behovet for færdiguddannet arbejdskraft, dels antallet af uddannelsespladser og fordelingen på skoler i 2009. Det indstilles, at Region Midtjylland anbefaler Undervisningsministeriet, at dimensioneringen i 2009 er uændret i forhold til 2008.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland anbefaler Undervisningsministeriet, at dimensioneringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 2009 er uændret i forhold til 2008,

 

at Region Midtjylland anbefaler Undervisningsministeriet, at antallet af uddannelsespladser og disses fordeling på skoler i 2009 som udgangspunkt svarer til tabel 2 i sagsfremstillingen, og 

 

at Region Midtjylland i lighed med regionens kommuner afventer en nærmere afklaring vedrørende den økonomiske kompensation for en udvidelse af antallet af årspraktikpladser som følge af frit/øget optag på social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentuddannelserne.

Sagsfremstilling

De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser omfatter grundforløb og uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt den pædagogiske grunduddannelse (PGU). Kommunerne og regionen har behov for at koordinere varetagelsen af dimensionerings- og praktikopgaverne i relation til specielt social- og sundhedsassistentuddannelsen, der går på tværs af sektorerne under uddannelsen (praktikophold i både kommune, sygehus og psykiatri). Samtidig henvender social- og sundhedsassistentuddannelsen sig til såvel kommunernes som regionens arbejdsmarked. 

 

I forhold til social- og sundhedshjælperuddannelsen er kommunerne hovedaftageren af de færdiguddannede, idet regionen som hovedregel ikke har behov for at ansætte social- og sundhedshjælpere. Det bemærkes dog, at der er en sammenhæng mellem dimensioneringsbeslutningerne, idet optagelsen på social- og sundhedsassistentuddannelsen for de flestes vedkommende bygger på en gennemført social- og sundhedshjælperuddannelse.

 

I 2006 fastlagde repræsentanter for KL, Amtsrådsforeningen, foreningen af skoleledere ved social- og sundhedsskolerne og Undervisningsministeriet en procedure for dimensioneringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 2008. Regionsråd og kommunalbestyrelser skal ifølge den aftalte procedure koordinere henholdsvis kommunernes og regionens samlede behov for færdiguddannede social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og PGU samt behovet for sammenhængende forløb. Det samlede tal for hver region skal indsendes til Undervisningsministeriet senest den 20. marts.

 

Som andet trin i proceduren skal regionsråd og kommunalbestyrelser i samråd med de institutioner, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, koordinere et forslag til dimensioneringen af uddannelsespladser fordelt på institutioner (grundforløb, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistenter, PGU og sammenhængende uddannelsesforløb).

 

På baggrund af de beskrevne aktiviteter skal Regionsrådet senest 1. maj til Undervisningsministeriet udtale sig om dels behovet for færdiguddannet arbejdskraft (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og PGU) samt forslaget til udbud af uddannelsespladser fordelt på institutionerne (grundforløb, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, PGU og sammenhængende uddannelsesforløb).

 

Dimensioneringsarbejdet i regionens 19 kommuner koordineres via Randers Kommune. Administrationen i Region Midtjylland har således efter aftale med Randers Kommune anmodet Undervisningsministeriet om, at ovennævnte trin i dimensioneringsproceduren samles i én tilbagemelding til ministeriet i umiddelbar forlængelse af Regionsrådets møde 21. maj 2008.

 

Dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelserne i 2009

Det indgår i trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, at der skal være frit optag og praktikplads til alle elever på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent. Dette indebærer ifølge aftalen, at optaget til de to uddannelser øges med 1.100 elever årligt på landsplan med halv effekt allerede i 2008 og fuldt effekt fra 2009 frem til 2015. Det svarer til en øget dimensionering af uddannelsen med ca. 10 %.

 

Det forudsættes, at stigningen i dimensioneringen af uddannelsespladserne skal følges op af en tilsvarende stigning i antallet af praktikpladser i kommuner og regioner. Dermed vil både kommunerne og regionerne have merudgifter som følge af tiltaget. Under forudsætning af en søgning, der modsvarer et større antal uddannelses- og praktikpladser, forventes merudgiften for Region Midtjylland (ekskl. merudgifter til elever på sociale institutioner, der er takstfinansierede) at andrage ca. 4 mio. kr. i 2008 og ca. 8 mio. kr. i 2009 og frem. Finansieringen af det øgede optag er endnu ikke afklaret. Der henvises til dagsordenens punkt vedrørende status for implementeringen af udgiftskrævende tiltag på uddannelsesområdet i forlængelse af bl.a. kvalitetsreform/trepartsaftaler. På tilsvarende vis er den økonomiske kompensation til kommunerne uafklaret.

 

På den baggrund har KL foreslået Undervisningsministeriet, at dimensioneringen for 2008 fastholdes samt, at dimensioneringen for 2009 afventer afklaringen af den økonomiske kompensation for de øgede udgifter. I overensstemmelse hermed har Randers Kommune på vegne af regionens 19 kommuner meddelt Region Midtjylland, at der ikke på nuværende tidspunkt kan tages stilling til dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelserne i 2009. Administrationen forudsætter derfor, at dimensioneringen i 2009 er uændret i forhold til 2008.

 

Administrationen har foretaget en overordnet vurdering af behovet for færdiguddannet social- og sundhedspersonale på Region Midtjyllands hospitaler, institutioner mv. Der er her set på bl.a. aldersfordelingen for social- og sundhedsassistenter ansat i Region Midtjylland samt vakancesituationen på regionens arbejdspladser. På baggrund af en samlet vurdering - herunder efter inddragelse af driftsområderne - er forventningen, at en videreførelse af den nuværende uddannelseskapacitet i Region Midtjylland også i 2009 vil være tilstrækkelig til at dække behovet for uddannede social- og sundhedsassistenter.

 

For at kvalificere det fremtidige dimensioneringsarbejde samt forskellige tiltag vedrørende rekruttering, fastholdelse mv. har Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland i fællesskab iværksat en analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Kommunerne medvirker også i analysen. Formålet er at få et samlet billede af udbudet og efterspørgslen efter udvalgte faggrupper (sygeplejersker, radiografer, jordemødre, bioanalytikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter) inden for sundhedsvæsenet aktuelt og om 1 år og 5 år både i kommunerne og i regionen. Resultatet af analysen forventes at foreligge i oktober 2008 og må forventes at bidrage med relevante data i forhold til bl.a. dimensioneringsarbejdet vedrørende både de mellemlange videregående sundhedsuddannelser og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

 

Administrationen skal på baggrund af ovenstående foreslå, at Regionsrådet anbefaler Undervisningsministeriet, at dimensioneringen i 2009 er uændret i forhold til 2008.

 

Nedenstående tabel 1 viser antallet af årselevpladser og dermed den budgetforpligtelse, der følger med varetagelsen af  uddannelsesopgaven. Eleverne på uddannelsen til social- og sundhedsassistent er ansat hos enten en kommune eller hos Region Midtjylland under hele uddannelsen, mens der gensidigt stilles uddannelsespladser til rådighed afhængigt af praktikkens indhold. Som det fremgår, forventes Region Midtjylland at afholde udgifter i 2009 til i alt 381 årselevpladser til uddannelse af social- og sundhedsassistenter.

 

Antallet af årselevpladser i den enkelte kommune fremgår af vedlagte bilag af 29. april 2008.

 

Tabel 1. Forslag til overordnet fordeling af årselevpladser i 2009, Region Midtjylland

 
Kommuner i Region Midtjylland
Region Midtjylland
Private institutioner
Ialt
Grundforløb
-
-
-
Frit optag
Den pædagogiske grunduddannelse
80
0
0
80
Social- og sundhedshjælper
1.541
0
0
1.541
Social- og sundhedsassistent
405
381
5
791

 

 

I sammenhæng hermed indeholder tabel 2 forslag til antallet af uddannelsespladser fordelt på de uddannelsesinstitutioner, der udbyder social- og sundhedsuddannelserne i 2009. Det foreslås således, at Region Midtjylland anbefaler Undervisningsministeriet, at antallet og fordelingen af uddannelsespladser på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 2009 i hovedtræk følger nedenstående tabel 2.

 

Tabel 2. Forslag til antal uddannelsespladser i 2009 i Region Midtjylland, fordelt på uddannelsesinstitutioner

 

Uddannelsesinstitution
Grundforløb
2008
2009
Social- og sundhedshjælper
2008
2009
Social- og sundhedsassistent
2008
2009
PGU
2008
2009
Social- og sundhedsskolen i Herning
Frit optag
Frit optag
366
366
159
159
22
22
Social- og sundhedsskolen i Skive
Frit optag
Frit optag
179
179
95
95
0
0
Social- og sundhedsskolen i Silkeborg
Frit optag
Frit optag
162
162
76
76
25
25
Social- og sundhedsskolen i Horsens
Frit optag
Frit optag
144
144
60
60
0
0
Randers social- og sundhedsskole
Frit optag
Frit optag
239
239
105
105
25
25
Århus social- og sundhedsskole
Frit optag
Frit optag
487
487
219
219
50
50
VIAUC Viborg Seminariet
 
0
0
0
0
26
26
VIAUC Gedved Seminarium
 
0
0
0
0
6
6
I alt
 
1.577
1.577
714
714
154
154

 

 

I praksis vil der med udgangspunkt i de overordnede dimensioneringsrammer kunne foregå en nærmere planlægning af uddannelseskapaciteten. Herunder som led i den løbende uddannelsesplanlægning, hvor konkrete uddannelsesforløb i nogle tilfælde tilrettelægges på tværs af skolerne og skolernes "optageområde" i det direkte samarbejde mellem skolerne indbyrdes og mellem skolerne og de enkelte praktiksteder. Samtidig kan der i forlængelse af strukturreformen fortsat være behov for justeringer af fordelingen af kapacitet mellem skolerne på grund af bl.a. ændrede geografiske betingelser for samspillet mellem skolerne og praktikstederne.

 

Afslutningsvis bemærkes det, at Regionshospitalet Viborg i 2007 har ansat det samme antal social- og sundhedsassistentelever som før 1. januar 2007, hvor regionen blev dannet. Det er imidlertid konstateret, at der dermed i 2007 er blevet ansat flere elever end der har været budgetmæssig dækning for via den fælles pulje, som finansierer lønudgifter til regionalt ansatte elever. Der er iværksat en udredning med henblik på at finde en løsning på dette problem.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-54-06-V

22. Orientering om garantiklinikker 2007

Resume

2007 har været det første år med garantiklinikker i Region Midtjylland. Formålet med garantiklinikker er at skabe en fleksibel kapacitetsudvidelse på de offentlige hospitaler i Regionen. I alt er 430 patienter henvist til behandling på en garantiklinik til en samlet udgift på ca. 23 mio. kr. Når engangsudgifterne fra, har garantiklinikordningen givet en direkte besparelse i størrelsesordenen 10 mio. kr. sammenlignet med udgiften til behandling på privathospitaler.

 

Antallet af garantiklinikpatienter forventes af stige i 2008, hvilket skyldes nedsættelse af behandlingsfristen fra to til én måned, stigende pres for hurtig behandling samt øget koordinering omkring garantiklinikordningen mellem de involverede parter. 

 

Det er dog p.t. vanskeligt at vurdere, hvilke konsekvenser konflikten på sundhedsområdet vil få på aktiviteten i 2008.  

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forberedelsesudvalget vedtog den 23. august 2006 den overordnede model for garantiklinikker i Region Midtjylland. Baggrunden var, at de daværende amter i Region Midtjylland i 2005 havde et forbrug på ca. 100 mio. kr. til behandling af patienter på privathospitaler som følge af det udvidede frie sygehusvalg. I 2007 var disse udgifter vokset til knap 154 mio. kr. Formålet med etableringen af garantiklinikker har således været at begrænse udgifterne til patientbehandling på privathospitaler, samt at forkorte ventetiden for Regionens patienter.

 

Ideen bag garantiklinikmodellen er, at hospitalerne forpligtiger sig til at overholde behandlingsfristen inden for et givent behandlingsområde. Til gengæld sikres et økonomisk incitament i form af en højere andel af DRG-taksten, eller i form af økonomisk støtte til afhjælpning af eventuelle flaskehalse. Garantiklinikker er især søgt etableret på områder, hvor udgifterne til udvidet frit sygehusvalg er størst.

 

I 2007 blev i alt 430 patienter henvist til behandling på en garantiklinik i Region Midtjylland. Den største andel af henvisninger er sket inden for det ortopædkirurgiske område, hvor 161 patienter er henvist. Også det organkirurgiske område har en stor andel (78 patienter), ligesom en del øjen- hjerte- og urinvejskirurgiske patienter er blevet henvist til behandling på en garantiklinik. Ser man på aktiviteten på de enkelte hospitaler, blev 45% af garantiklinikpatienterne henvist til Regionshospitalet Silkeborg. Ca. 15% blev henvist til Regionshopitalerne i henholdsvis Randers, Vest og Horsens, mens ca. 10% blev henvist til Regionshospitalet Viborg.

 

De samlede udgifter til garantiklinikordningen beløber sig i alt til ca. 23 mio. kr., hvoraf næsten halvdelen er engangsudgifter (flaskehalsmidler). Ses der bort fra engangsudgifterne, udgør betalingen til garantiklinikker 50-75% af DRG-taksten, mens udgifterne til behandling på privathospital eller hospitaler i andre regioner ville have været til ca. 100% DRG-takst. Trækkes engangsudgifterne fra, har garantiklinikordningen således givet en besparelse i størrelsesordenen 10 mio. kr. Hertil skal lægges en indirekte effekt af garantiklinikordningen, idet patienter der ikke tager imod tilbuddet om en garantiklinikplads - og i stedet vælger det oprindelige tilbud på Regionshospitalet - mister retten til at blive henvist til en privatklinik.

 

Nedsættelsen af behandlingsfristen fra to til én måned i oktober 2007 har skabt et øget behov for at skaffe øget kapacitet og kortere ventetid på Regionens hospitaler. I første kvartal 2008 er antallet af henvisninger til udvidet frit valg således steget med 68% i forhold til samme periode i 2007. Sammenholdt med arbejdet for optimere samarbejdet omkring garantiklinikordningen forventes antallet af henviste patienter til garantiklinikkerne derfor at stige i 2008. Det er dog p.t. vanskeligt at vurdere, hvilke konsekvenser konflikten på sundhedsområdet vil få på aktiviteten i 2008.

 

2007 har været en opstartsfase for garantiklinikker i Region Midtjylland, hvilket har givet anledning til forskellige opstartsproblemer. Der er derfor en løbende dialog mellem Regionshospitalerne og Sundhedsstaben, ligesom der på faste møder mellem Sundhedsstaben og hospitalsenhederne (hver 2. måned) følges op på garantiklinikaktiviteten.

 

For uddybning af ovenstående henvises til Statusnotat for garantiklinikker 2007.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-23-07

23. Orientering om fremskyndet udvidelse af kapaciteten til uddannelse af anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Resume

Manglen på anæstesisygeplejersker på hospitalerne i Region Midtjylland er nu så påtrængende, at der er behov for at udvide uddannelseskapaciteten hurtigere end hidtil planlagt. Pr. 1. august 2008 forventes derfor optaget 24 kursister i stedet for kun 12.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Flere af regionens hospitaler har oplevet tiltagende problemer med at få besat ledige stillinger som anæstesisygeplejersker. På den baggrund blev der i starten af 2007 nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skulle udrede området nærmere og komme med forslag til løsninger.

 

På baggrund af udredningen anbefalede arbejdsgruppen ved afrapporteringen i maj 2007, at det hidtidige optag til uddannelsen af anæstesisygeplejersker blev fordoblet, svarende til 24 ekstra kursister årligt. Dermed ville der hvert år blive optaget et hold på 24 kursister pr. 1. februar (som hidtil) og yderligere et hold på 24 kursister pr. 1. august. I første omgang blev det besluttet at arbejde på at øge optaget med 50 %, svarende til 12 ekstra pladser pr. 1. august 2007. Merudgiften i 2007 blev afholdt af hospitalerne inden for de eksisterende budgetter.

 

I budgettet for 2008 er reserveret i alt 5 mio. kr. til uddannelsesformål, der vedrører efteruddannelse inden for den samlede plejegruppe. Som Forretningsudvalget og Regionsrådet på deres møder henholdsvis 8. januar 2008 og 20. februar 2008 er orienteret om, bliver de 5 mio. kr. udmøntet ved at finansiere de ekstra 12 pladser pr. 1. august 2007 og optaget af ekstra 12 kursister igen pr. 1. august 2008. Allerede på daværende tidspunkt vurderede Administrationen imidlertid, at der ville være behov for at øge kapaciteten til uddannelse af anæstesisygeplejersker yderligere.

 

Baggrunden er for det første en stigning i antallet af ledige stillinger som anæstesisygeplejerske. For det andet planlægges udvidelser af normeringerne i forbindelse med en øget behandlingskapacitet. Endelig er alderssammensætningen blandt de nuværende anæstesisygeplejersker sådan, at antallet i pensionsalderen vil være stigende de kommende 5-10 år. Samlet set betyder det, at der er et behov for yderligere uddannelse af anæstesisygeplejersker.

 

I den politiske aftale om akutplanen for Region Midtjylland, som blev vedtaget af Regionsrådet den 24. oktober 2007, indgår desuden, at der skal ske en styrkelse af den præhospitale indsats. Det indebærer, at der skal etableres 12 døgndækkende akutbiler. Flere af disse akutbiler skal bemandes med anæstesisygeplejersker. I den politiske aftale er det forudsat, at bemandingen af disse ordninger løbende skal tilpasses behovet og mulighederne for at rekruttere personale.

 

I forbindelse med budgetlægningen for 2008 var der ikke mulighed for at finansiere en udvidelse af uddannelseskapaciteten, der fra starten muliggjorde optagelsen af to årlige hold á 24 kursister. En sådan udvidelse ville betyde en årlig merudgift på ca. 8,7 mio. kr. i 2009 stigende til ca. 14,4 mio. kr. i 2011, hvor udvidelsen har fuld effekt. I lyset af de skitserede udviklingstendenser samt det aktuelt store antal ledige anæstesisygeplejerskestillinger på hospitalerne er behovet for en udvidelse af uddannelseskapaciteten imidlertid nu så påtrængende, at en yderligere udbygning af uddannelseskapaciteten ikke længere kan udskydes.

 

Direktionen har derfor i samråd med hospitalsledelserne besluttet, at der pr. 1. august 2008 optages i alt 24 kursister i stedet for kun 12 som hidtil planlagt. De heraf følgende merudgifter finansieres af hospitalerne inden for de eksisterende budgetter ved ekstraordinære produktivitetskrav. I praksis indebærer dette et behov for en ekstraordinær produktivitetsstigning. Derudover vil der være opmærksomhed på eventuelle muligheder for finansiering af øget efter-/videreuddannelsesaktivitet inden for det sygeplejefaglige felt i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsreformen og trepartsaftalerne.

 

Det understreges, at selv med denne udvidelse af uddannelseskapaciteten, vil der i en årrække være en aktivitetsbegrænsende mangel på anæstesisygeplejersker i regionen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-84-06-V

24. Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser

Resume

Som følge af tiltag i kvalitetsreform/trepartsaftaler vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser står Region Midtjylland over for betydelige merudgifter. I flere tilfælde er den økonomiske kompensation til Region Midtjylland imidlertid ikke afklaret, hvorfor en række centralt aftalte ændringer inden for uddannelsesområdet må implementeres under betydelig budgetusikkerhed.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med en kvalitetsreform for den offentlige sektor har regeringen sammen med KL, Danske Regioner, LO, FTF og AC i foråret/forsommeren 2007 afholdt trepartsdrøftelser med henblik på at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer, attraktive arbejdspladser og rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor. Der er således indgået trepartsaftaler 17. juni 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC og efterfølgende 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF.

 

Siden medio 2007 er der i forhold til de korte og mellemlange sundhedsuddannelser iværksat en række tiltag, der udspringer af trepartsaftalerne. Disse tiltag indebærer betydelige merudgifter for Region Midtjylland. I flere tilfælde er finansieringen af de forskellige tiltag imidlertid endnu uafklaret. For at efterleve aftalerne må regionen derfor i flere tilfælde påtage sig en økonomisk risiko.

 

Det må forventes, at regionen kompenseres svarende til de merudgifter, der er forbundet med udmøntningen af de forskellige dele af trepartsaftalerne. De nævnte udeståender vil sammen med andre udgiftskrævende elementer i kvalitetsreformen og trepartsaftalerne skulle tages op i forbindelse med bl.a. de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og Danske Regioner.

 

Vedlagte notat af 28. april 2008 indeholder en redegørelse for nogle af disse større, udgiftskrævende tiltag inden for uddannelsesområdet, der indgår i kvalitetsreformen/trepartsaftalerne. I forlængelse af trepartsaftalerne drejer det sig om voksenelevløn til social- og sundhedsassistenter, mål om frit optag til social- og sundhedsassistentuddannelsen samt uddannelse af kræftsygeplejersker.

 

I notatet skitseres desuden en række andre ændringer og tiltag inden for uddannelsesområdet, som på tilsvarende vis rummer både økonomiske og praktiske udfordringer for regionen og for de involverede arbejdspladser, der fungerer som praktiksteder. Det drejer sig særligt om øget optag på sygeplejerskeuddannelsen, hvilket i Region Midtjylland indebærer ca. 14 % flere studerende, der skal tilbydes praktik på bl.a. regionens hospitaler.

 

Voksenelevløn til social- og sundhedsassistenter

Aftalen om voksenelevløn for social- og sundhedsassistentelever blev indgået i december 2007 mellem FOA og Danske Regioner i forlængelse af trepartsaftalerne fra sommeren 2007. Aftalen indebærer, at alle social- og sundhedsassistentelever, der påbegynder uddannelsen efter 1. januar 2008, har ret til voksenelevløn, hvis de er fyldt 25 år og har mere end ét års relevant beskæftigelse.

 

Dette forventes at resultere i en merudgift for Region Midtjylland (ekskl. merudgifter til elever på sociale institutioner, der er taktfinansierede) på ca. 18,7 mio. kr. i 2008 og ca. 22,5 mio. kr. i 2009 og frem. Finansieringen af merudgifterne til voksenelevløn i 2008 og efterfølgende år er imidlertid endnu ikke afklaret.

 

Frit optag på social- og sundhedsuddannelserne

Samtidig er det i forbindelse med trepartsaftalerne aftalt, at det er et mål, at der skal være frit optag på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. I den forbindelse er det aftalt, at optaget på de to uddannelser øges med 1.100 elever årligt på landsplan med halv effekt allerede i 2008 og fuldt effekt fra 2009 frem til 2015. Det svarer til en øget dimensionering af uddannelsen med ca. 10 %.

 

Under forudsætning af en søgning, der modsvarer et større antal uddannelses- og praktikpladser, forventes merudgiften for Region Midtjylland (ekskl. merudgifter til elever på sociale institutioner, der er takstfinansierede) at andrage ca. 4,2 mio. kr. i 2008 og ca. 8,4 mio. kr. i 2009 og frem. Finansieringen af det øgede optag er endnu ikke afklaret.

 

Specialuddannelse i kræftsygepleje

I forbindelse med trepartsaftalerne er det endvidere aftalt, at der skal etableres en specialuddannelse i kræftsygepleje. Med det nuværende oplæg til kompensation kan imidlertid kun forventes central finansiering af en mindre del af de forventede merudgifter for Region Midtjylland. Under de i notatet opstillede forudsætninger forventes en merudgift på ca. 8,9 mio. kr. ved fuld effekt og en kompensation på ca. 1,4 mio. kr. Det skal dog nævnes, at der kan være behov for opmærksomhed på eventuelle muligheder for finansiering af øget efter-/videreuddannelsesaktivitet inden for det sygeplejefaglige felt, der også indgår i kvalitetsreformen og trepartsaftalerne.

 

Øget optag på sygeplejerskeuddannelsen mv.

Aktuelt arbejdes der på hospitalerne også med andre ændringer på uddannelsesområdet i forhold til personalegrupper med mellemlang videregående sundhedsuddannelse. Der er her tale om ændringer, der ikke direkte vedrører trepartsaftalerne, men som på tilsvarende vis betyder øgede udgifter for regionen og hvor der fortsat er udeståender i forhold til staten for så vidt angår finansieringen af betydelige merudgifter for regionen.

 

Det drejer sig særligt om øget optag på sygeplejerskeuddannelsen, hvilket i Region Midtjylland indebærer, at ca. 14 % flere studerende skal tilbydes praktik på bl.a. regionens hospitaler. Dette skønnes at indebære en årlig merudgift for Region Midtjylland på ca. 7,7 mio. kr., når udvidelsen er fuldt implementeret i 2011. Det øgede optag er dog startet allerede i 2007, men finansieringen er endnu ikke afklaret.

 

Det har fra regionernes side været en forudsætning for meroptaget, at der samtidig blev indført et refusionstaksameter for sygeplejerskeuddannelsen, som ville indebære, at regionerne ville blive kompenseret økonomisk for den udvidede uddannelsesopgave. Ifølge det oplyste er der aktuelt forhandlinger i gang mellem Undervisningsministeriet og Danske Regioner om indførelse af et refusionstaksameter for bl.a. sygeplejerskeuddannelsen.

 

Sammenfatning

Overordnet tegner sig et billede af, at Region Midtjylland som følge af bl.a. kvalitetsreform/trepartsaftaler mv. i forhold til de korte og mellemlange sundhedsuddannelser står over for betydelige merudgifter.

 

Som beskrevet i vedlagte notat af 28. april 2008 er de forskellige udgiftsoverslag behæftet med forskellige usikkerheder, ligesom de i visse tilfælde er baseret på skøn. Med dette forbehold forventes merudgifterne til voksenelevløn til social- og sundhedsassistenter, øget/frit optag til social- og sundhedsassistentuddannelsen, uddannelse af kræftsygeplejersker samt øget optag på sygeplejerskeuddannelsen at andrage i alt ca. 32 mio. kr. i 2008, ca. 42 mio. kr. i 2009, ca. 45 mio. kr. i 2010 og ca. 46 mio. kr. i 2011 ved fuld implementering. Hertil kommer yderligere tids-/udgiftskrævende tiltag i forbindelse forskellige aktuelle ændringer inden for de korte og mellemlange sundhedsuddannelser.

 

Finansieringen af de tiltag, der her er beskrevet, er som tidligere nævnt i de fleste tilfælde ikke afklaret. Det indebærer, at regionens implementering af de forskellige aftaleelementer sker under en betydelig budgetusikkerhed. Som nævnt må finansieringen af de skitserede tiltag, der er truffet beslutning om fra centralt hold, tages op i forbindelse med bl.a. økonomiforhandlingerne for 2009.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-49-08

25. Status vedr. kommunale overtagelser af tilbud på socialområdet

Resume

Region Midtjylland har indgået aftaler med Århus, Viborg og Randers kommuner om driften af de i kommunerne beliggende sociale tilbud i de kommende år.

 

Holstebro og Skive kommuner truffet beslutning om overtagelse af tre tilbud, som regionen for øjeblikket her driver.

 

Region Midtjylland indgår i en tæt dialog med de øvrige kommuner i regionen, hvor regionen pt. driver sociale tilbud, om den fremtidige drift af disse tilbud.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har indgået aftaler med Århus, Viborg og Randers kommuner om driften af de i kommunerne beliggende sociale tilbud i de kommende år. Nedenstående gives en status på disse aftaler:

 

Århus Kommune

Region Midtjylland indgik den 2. april 2008 en aftale med Århus Kommune , om at Århus Kommune overtager følgende tilbud pr. 1. januar 2009:

 • Rådgivningscentret (Århus afdelingen)

 • Atriumhuset

 • Tuesten Huse

 • Center for Syn og Kommunikation

 

Samtidig blev det aftalt at udarbejde to tillæg til sundhedsaftalen mellem Århus Kommune og Region Midtjylland. Aftalen er gældende til 31. december 2009.

 

Aftalen er godkendt i byrådet i Århus Kommune.

 

Viborg Kommune

Region Midtjylland indgik den 15. april 2008 aftale med Viborg Kommune , om at Viborg Kommune overtager følgende tilbud pr. 1. januar 2009:

 • Søhuset

 • Børn og Unge Rådgivningen, Himmelbjerggården (Viborg afdelingen)

 • Center for Syn og Kommunikation (Viborg afdelingen)

 

Samtidig blev det aftalt at udarbejde et tillæg til sundhedsaftalen mellem Viborg Kommune og Region Midtjylland. Aftalen genforhandles i begyndelsen af den nye valgperiode.

 

Aftalen afventer godkendelse i byrådet i Viborg Kommune den 28. maj 2008.

 

Randers Kommune 

Region Midtjylland indgik den 21. april 2008 aftale med Randers Kommune, om at Randers Kommune overtager følgende tilbud pr. 1. januar 2009:

 • Paderuphus

 

Samtidig blev det aftalt, at det i 2011 tages op mellem parterne, hvorvidt Randers Kommune skal overtage:

 • Børn og Ungecentret, Rehabilitering (Randers afdelingen)

 • Lene Bredalsgade 

 • Mellerup Skolehjem

 

Aftalen afventer godkendelse i byrådet i Randers Kommune den 26. maj 2008.

 

En række kommuner har truffet politisk beslutning om kommunale overtagelser eller er undervejs hermed. Det drejer sig om følgende kommuner:

 

Holstebro Kommune

Byrådet i Holstebro Kommune har den 8. april besluttet at overtage følgende tilbud pr. 1. januar 2009:

 • Forsorgshjemmet Skovvang

Skive Kommune

Byrådet i Skive Kommune har den 29. april 2008 besluttet, at Skive Kommune pr. 1. januar 2010 overtager følgende tilbud på autismeområdet:

 • Idavang

 • Mentor  

Horsens Kommune

Byrådet i Horsens Kommune har den 22. april 2008 drøftet den fremtidige drift af det sociale område og forventer på denne baggrund at overtage hele eller dele af følgende tilbud senest pr. 1. januar 2010:

 • Horsens Krisecenter for kvinder

 • Sønderparken (Horsens afdelingen) 

 • Bo Horsens

 

Det bemærkes, at Horsens Kommune forventer at igangsætte et udredningsarbejde sammen med Region Midtjylland og Hedensted Kommune om den fremtidige drift af Sønderparken.

 

Favrskov Kommune

Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune har den 6. maj 2008 indstillet til byrådet, at Favrskov Kommune arbejder videre med at overtage følgende tilbud pr. 1. januar 2009:

 • Urbakken

 

Herudover indstilles det, at Favrskov Kommune undersøger fordele og ulemper ved at overtage følgende tilbud med eventuel virkning fra den 1. januar 2010:

 • Tagdækkervej

 • Hinnerup Kollegiet

 • Sagen behandles i byrådet i Favrskov Kommune den 27. maj 2008.

Det bemærkes, at Region Midtjylland den 25. april 2008 har sendt et brev til Favrskov Kommune vedr. den fremtidige drift af de tre tilbud. Brevet er tillige sendt til Regionsrådet.

 

Hedensted, Herning, Norddjurs, Skanderborg og Silkeborg kommuner

De af regionens øvrige kommuner, som har regionalt drevne sociale tilbud beliggende, har i forbindelse med de kommunale redegørelser til brug for Rammeaftale 2009 enten tilkendegivet, at de vil igangsætte analyser af den fremtidige drift af de sociale tilbud, eller i øvrigt ikke forventer at overtage regionalt drevne sociale tilbud på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-4-06-V

26. Belægningen på de sociale tilbud, som Region Midtjylland driver, i 1. kvartal 2008

Resume

Belægningen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud, hvor Region Midtjylland er driftsherre, var i første kvartal 2008 generelt høj. Opdelt på målgrupper oversteg belægningen for flere af tilbuddene 100 %. Det gælder især børn og ungeområdet og de socialpsykiatriske tilbud.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Regionsrådet bliver hvert kvartal orienteret om belægningen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud, som Region Midtjylland driver.

 

Nedenstående tabel viser den samlede belægning for de sociale og socialpsykiatriske tilbud for 1. kvartal 2008 fordelt på målgrupper. Tabellen er udarbejdet på baggrund af vedlagte bilag Oversigt over belægningen på Region Midtjyllands tilbud, 1. kvartal 2008.

 

Målgruppe
Antal pladser:
Anvendte pladser:
1. kvartal
Børn og ungeområdet:
 
 
Tilbud til socialt truede, adfærdsvanskelige børn og unge.
83
88,16
106 %
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
73
67,52
92 %
Tilbud til fysisk og psykisk handicappede børn og unge
443
489,27
110 %
Voksenområdet:
 
 
Tilbud til voksne fysisk handicappede og senhjerneskadede
493,5
438,04
89 %
Tilbud til voksne psykisk handicappede og personer med autisme
667,7
647,05
97 %
Tilbud til personer med stofmisbrug
128
153,41
120 %
Forsorgshjem
76
67,01
88 %
Kvindekrisecentre
7
4,7
67 %
Socialpsykiatrien:
 
 
Tilbud til sindslidende voksne
342
360,94
106 %

 

Uddybende kommentarer til målgrupperne

 

Børn og ungeområdet

I 2007 var der en høj belægning på regionens tilbud til børn og unge. På tilbud for socialt truede, adfærdsvanskelige børn var belægningen i 2007 således på 104 %. På tilbud for børn og unge med fysisk og psykisk handicap var belægningen i 2007 på 115 %, og på regionens sikrede døgninstitutioner var belægningen i 2007 på 97 %.

 

Tendensen med de høje belægningsprocenter er fortsat i første kvartal 2008 med belægningsprocenter på mellem 92 og 110 %.

 

Det samlede antal pladser omfatter beskæftigelsestilbud og interne skoler på de sikrede døgninstitutioner.

 

Voksenområdet

Belægningen på området for fysisk handicappede og senhjerneskadede viser i første kvartal af 2008 stadig en relativt lav belægning på 89 %. Det skyldes en lidt lavere belægning på en række tilbud, som blev startet op i 2007, bl.a. Tagdækkervej, Yding Boform og N.P. Josiassensvej.

 

De nyopførte tilbud er nu ved at være fyldt op, således at belægningen på disse tilbud er steget fra 83 % for hele 2007 til 89 % i første kvartal af 2008.

 

Belægningen på Krisecenteret er opgjort uden at medtage børn i beregningerne. Belægningsprocenten er her steget fra 46 % for hele 2007 til 67 % for første kvartal af 2008.

 

Socialpsykiatriske tilbud

Belægningen på disse tilbud har været på 106 % i 1. kvartal af 2008. Til sammenligning var belægningen for hele 2007 på 109 %, således at tendensen med høje belægningsprocenter er fortsat.

 

Med henblik på at give mulighed for at sammenligne første kvartal af 2008 med belægningsprocenternes udvikling i 2007 vedlægges som bilag Belægning for Region Midtjyllands sociale og socialpsykiatriske tilbud i 2007 .

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-42-08

27. Randers Kommunes psykiatripolitik

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til høringssvar vedr. Randers Kommunes udkast til psykiatripolitik.

Direktionen indstiller,

at forslaget til høringssvar til Randers Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Randers Kommune har fremsendt Udkast til psykiatripolitik med henblik på høring bl.a. i Region Midtjylland. Udkast til psykiatripolitik vedlægges som bilag til sagen.

 

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet forslag til høringssvar. Forslaget til høringssvar henholder sig til den med Randers Kommune den 21. april 2008 indgåede aftale om fremtidig drift af de regionalt drevne sociale tilbud, som er beliggende i Randers Kommune. Forslag til høringssvar vedlægges som bilag til sagen.

 

Det bemærkes, at forslaget til høringssvar er fremsendt til Randers Kommune under forbehold af endelig godkendelse i Regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-73-2-08

28. Indgåelse af lejemålet Grønbjergvej 26, 6971 Spjald til brug for åbne pladser på Den sikrede institution Koglen

Resume

Det fremgår af Rammeaftale 2008, at Region Midtjylland i tilknytning til Den sikrede institution Koglen under Børn, Unge og Specialrådgivning skal etablere fem åbne pladser. Til brug herfor ønskes lejemålet Grønbjergvej 26, 6971 Spjald indgået.

Direktionen indstiller,

at lejekontrakten vedrørende lejemålet Grønbjergvej 26, 6971 Spjald, til brug for åbne pladser på Den sikrede institution Koglen, godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med rammeaftale 2008 blev det aftalt med regionens kommuner, at der på Den sikrede institution Koglen skulle etableres fem åbne pladser for derved at sikre helhed i de unges anbringelse - blandt andet i forbindelse med ungdomssanktionen.

 

Administrationen har i den forbindelse fundet lokaliteter velegnede til formålet og ønsker at indgå lejemålet. Lokaliteterne har tidligere været anvendt af Ringkøbing Amt til institutionen Lyngdal. I forbindelse med strukturreformen overgik denne institution til Ringkøbing-Skjern Kommune, som valgte at nedlægge institutionen.

 

Administrationen har påbegyndt forhandlinger med udlejer om leje af disse lokaliteter. Forhandlingerne har ført frem til vedlagte udkast af Lejekontrakt - Institutionen Lyngdal med tilhørende Bilag 1: Tegninger, LyngdalBilag 2: Renoveringer og ændringer af lejemål inden overtagelse og Bilag 3: By- og Boligministeriets Checkliste.

 

Indgåelse af lejekontrakten vil som anført i bilaget: "Forpligtelser ved indgåelse af lejekontrakt for Grønbjergvej 26, Spjald" medføre en række forpligtelser for Region Midtjylland, herunder en årlig huslejeforpligtelse på 244.000 kr. ekskl. moms samt 5 års uopsigelighed. De årlige husleje- og forbrugsudgifter samt vedligeholdelsesudgifter indgår i beregningen af tilbuddets takst og dækkes heraf.

 

Der søges til etableringen af de åbne pladser en anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. (jf. andet punkt på dagsordenen: Orientering om udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri- og socialområdet, sagsnr. 1-22-65-07).

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-5-167-08

29. Forslag om studietur for det midlertidige udvalg vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet

Resume

For at understøtte arbejdet i det midlertidige udvalg vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet med at realisere psykiatriplanen har administrationen udarbejdet et forslag om en studietur til Toronto. Studieturens formål er at indhente international inspiration og viden, som blandt andet skal understøtte udvalget i forbindelse med udarbejdelsen af en model for samarbejdet mellem sygehuse og praksissektoren, og et strategioplæg vedrørende anvendelsen af ny teknologi (jf. udvalgets kommissorium).

Direktionen indstiller,

at forslaget om en studietur til Toronto for det midlertidige udvalg vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i februar 2008 nedsat et midlertidigt udvalg vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet i perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009.

 

Ifølge kommissoriet skal udvalget arbejde med realiseringen af Region Midtjyllands psykiatriplan med fokus på især to områder: 1) Anvendelse af ny teknologi i forbindelse med psykiatrisk udredning og behandling og 2) samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren.

 

Psykiatriplanen har som mål, "at Psykiatrien i Region Midtjylland er en effektiv og faglig stærk organisation, som anvender den nyeste forskning og viden til at sikre den bedst mulige behandling og socialpsykiatriske indsats".

 

Studieturens formål er at indhente international inspiration og viden, som skal understøtte det midlertidige udvalg vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet i at realisere psykiatriplanen. Herunder blandt andet udarbejdelsen af en model for samarbejdet mellem sygehuse og praksissektoren (Shared Care) og et strategioplæg vedrørende anvendelsen af ny teknologi (jf. udvalgets kommissorium).

 

Studieturen er planlagt til at finde sted i uge 37. Studieturen tilrettelægges i samarbejde med Danske Regioner, idet Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg vil deltage i turen. Region Midtjylland er tovholder på den faglige del, mens Danske Regioner står for det praktiske omkring turen.

 

Fra Danske Regioner deltager 8 af Social- og Psykiatriudvalgets 9 medlemmer samt 3 medarbejdere fra Social- og Psykiatrikontoret.

 

Fra Region Midtjylland deltager 6 af det midlertidige udvalg vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdets 7 medlemmer (der er ét afbud) samt 6 ledende medarbejdere.

 

Valget er faldet på Toronto (og det nærved liggende Hamilton), da de blandt andet har et fuldt implementeret og velfungerende samarbejde mellem sygehuse og praksissektoren (Shared Care model). Herudover er Toronto Generel Hospital meget langt fremme med hensyn til strategier for rekruttering og anvendelsen af nye teknologier indenfor neuropsykiatrisk behandling.

 

Studieturen vil berøre følgende temaer:

 • Retspsykiatri - forebyggelse

 • Neuropsykiatri - diagnosticering, teknologi og behandling

 • Børne- og ungdomspsykiatri - udredning, struktur, snitflader og målgrupper

 • Rekrutteringsstrategier

 • Samarbejde mellem sygehuse og praksissektor - Shared Care

 

Programmet er beskrevet nærmere i vedlagte to bilag, Notat af 21. april 2008 fra administrationen vedrørende program for studietur til Toronto og Notat af 21. april 2008 fra administrationen vedrørende detaljeret program for studietur til Toronto.

 

Administrationen har udarbejdet nedenstående budgetoverslag, hvor der tages forbehold for ændringer, da flybilletter mv. endnu ikke er bestilt (der er dog indhentet tilbud).

 

Studieturens forventede budget ser således ud (Region Midtjyllands andel):

Udgiftspost
Udgift i kr.
Rejser
7.135 kr. t/r Billund - Toronto pr. person
Transport i øvrigt
1.500 kr.
Bespisning
2.700 kr. (for 5½ dag).
Hotel/overnatninger
4.975 kr. (995 kr. pr. overnatning)
Kulturelle aktiviteter
2.000 kr.
Diæter og øvrige udgifter*
2.500 kr.
I alt
20.810 Kr. pr. person
Udgift i alt ved 5½**personer
114.455 kr.

*Diæter, gaver og uforudsete udgifter.

**Da Birgit Jonassen både er medlem af det midlertidige udvalg vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet i Region Midtjylland og af Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg deles rejseudgiften mellem de to udvalg.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-3-1-06-V

30. Den regionale og de kommunale redegørelser på det sociale område og specialundervisningsområdet samt forslag til kapacitetsændringer

Resume

Regionens kommuner skal hvert år senest den 1. maj udarbejde en redegørelse for deres behov for og forventede forbrug af pladser i regionen.

 

Tilsvarende er det mellem parterne aftalt, at Region Midtjylland udarbejder en redegørelse vedr. sine ønsker til og overvejelser om justeringer og tilpasninger af tilbudsviften, der aftales i Rammeaftale 2009.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjyllands redegørelse om justeringer og tilpasninger og kompendium med ønsker for justeringer og tilpasninger i forbindelse med rammeaftale 2009 godkendes, og

 

at de kommunale redegørelser vedr. behovet for og forventede forbrug af pladser i regionen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forud for udarbejdelsen af den årlige rammeaftale skal regionens kommuner indsende en årlig redegørelse til Regionsrådet om deres behov for og forventede brug af tilbud på social- og specialundervisningsområdet. De kommunale redegørelser danner baggrund for en vurdering af kapaciteten på social- og specialundervisningsområdet i 2009 og udviklingen i denne i årene fremover.

 

Resultaterne af de kommunale redegørelser og den fremtidige kapacitet på området bliver drøftet i den administrative styregruppe bestående af embedsmænd fra de 19 kommuner og regionen den 20. maj 2008. Styregruppen står for det forberedende arbejde i forbindelse med Rammeaftale 2009. Drøftelserne indgår i det videre arbejde med Rammeaftale 2009.

 

Under henvisning til fristen for indsendelse af de kommunale redegørelser, vil disse blive eftersendt til Regionsrådet. Herudover vil Regionsrådet modtage en orientering på Regionsrådets temamøde den 19. maj 2008 vedr. indholdet af de kommunale redegørelser. 

 

I forbindelse med de kommunale redegørelser forud for Rammeaftale 2009 er det mellem parterne aftalt, at Region Midtjylland redegør for ønsker til og overvejelser om justeringer og tilpasninger af tilbudsviften, der aftales i Rammeaftale 2009. Dette er bl.a. valgt for at få en samlet drøftelse af efterspørgselssiden (kommunernes behovsindmeldinger) og udbudssiden (driftsherrernes indmeldinger om tilbudsviften 2009) i Den administrative styregruppe.

 

Det fremgår af Region Midtjyllands redegørelse om justeringer og tilpasninger og kompendium med ønsker for justeringer og tilpasninger i forbindelse med rammeaftale 2009, at der på de specialiserede tilbud generelt til stadighed opleves en efterspørgsel, som ikke kan imødekommes. Med henblik på at varetage det fælles ansvar for at sikre, at de relevante tilbud er til rådighed for borgerne, foreslås det derfor i Region Midtjyllands redegørelse om justeringer og tilpasninger i forbindelse med rammeaftale 2009, at der sættes en fælles planlægning i gang med henblik på at vurdere, hvorledes, og i hvilken takt, den fremtidige udbygning skal finde sted.

 

På børn og ungeområdet foreslås det, at de overbelægninger, som konstant har fundet sted, konverteres til varige pladser. På voksenområdet, der ikke har mulighed for at arbejde med overbelægning, foreslås en række udvidelser, der vil kunne indgå i den fælles planlægning.

 

Det bemærkes, at Region Midtjyllands redegørelse om justeringer og tilpasninger og kompendium med ønsker for justeringer og tilpasninger i forbindelse med rammeaftale 2009 er sendt til Den administrative styregruppe under forbehold af Regionsrådets godkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-22-06-V

31. Det regionale udviklingsråds redegørelse på det sociale område og specialundervisningsområdet for 2007

Resume

Det regionale udviklingsråd i Region Midtjylland har nu afgivet sin redegørelse til Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet.

Direktionen indstiller,

at Det regionale udviklingsråds redegørelse tages til orientering.

Sagsfremstilling

Som led i kommunalreformen er der nedsat et udviklingsråd i hver region for perioden fra 2007 til og med 2010. Udviklingsrådenes opgave er at følge og drøfte udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet.

 

Udviklingsrådene skal følge og vurdere implementeringen af kommunalreformen, og det er derfor områder, der berøres af reformen, som udviklingsrådene skal fokusere på i deres redegørelser, herunder bl.a. de områder, hvor amtskommunerne indtil kommunalreformens ikrafttræden har haft et myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar.

 

Udviklingsrådene skal hvert år i årene 2008 til og med 2010 udarbejde en redegørelse til Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Redegørelse fra Det regionale udviklingsråd i Region Midtjylland er nu fremsendt til de to ministerier. Det regionale udviklingsråd har i den forbindelse udsendt en pressemeddelelse, som også vedlægges som bilag.

 

Udviklingsrådenes redegørelser indgår i grundlaget for ministeriernes løbende vurdering af, hvordan kommunalbestyrelser og regionsråd varetager deres opgaver efter 1. januar 2007. Samtidig indgår redegørelserne i ministeriernes årlige redegørelse til Folketinget om udviklingen på områderne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-07

32. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft

Resume

Regionsrådet har reserveret 39,5 mio. kr. til gennemførelse af projektet It som innovativ drivkraft i perioden 2008 - 2012. Vækstforum har i marts 2008 godkendt et konsortium, bestående af Alexandra Instituttet, Innovation Lab og IT-Forum, som operatør på projektet. Vækstforum indstiller, at Regionsrådet bevilger 17,7 mio. kr. til gennemførelse af projektet i perioden 2008 - 2010. Eventuel bevilling af midler vedrørende 2011 - 2012 afventer evaluering af indsatsen i de første to projektår.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til It som innovativ drivkraft, bevilges 17,7 mio. kr., fordelt med 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2008, 2009 og 2010, til Alexandra Instituttet på vegne af et konsortium, til gennemførelse af aktiviteter i projektet It som innovativ drivkraft.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 12. december 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere en økonomisk ramme på 39,5 mio. kr., fordelt med 8 mio. kr. årligt i årene 2008 - 2011 og 7,5 mio. kr. i 2012. Beløbet er reserveret til aktiviteter i projektet It som innovativ drivkraft, der har en samlet økonomi på 86,5 mio. kr.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008

 • at imødekomme en ansøgning fra et konsortium, bestående af tre markante aktører og med Alexandra Instituttet som juridisk ansvarlig, om at blive operatør på projektet "It som innovativ drivkraft", idet konsortiet søger at tilknytte yderligere to parter,

 • at indstille til Regionsrådet, at der bevilges 17,7 mio. kr. af Regionens erhvervsudviklingsmidler for perioden 2008 - 2010 til gennemførelse af aktiviteterne i projekt "It som innovativ drivkraft" af den oprindelige reservation på kr. 39,5 mio. kr.

 • at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der for perioden 2008 - 2010 bevilges 5 mio. kr. fra EU's Regionalfond mål 2, til gennemførelse af aktiviteterne i "It som innovativ drivkraft",

 • at evaluere projektet inden udgangen af 2010 med henblik på en vurdering af projektets videreførelse og indstilling til Regionsrådet om udmøntning af den resterende reservation,

 • at nedsætte en faglig ekspertgruppe, der skal følge projektets fremdrift og indstille ansøgninger til Vækstforum vedrørende udmøntning af innovationspuljen på i alt 21 mio. kr., som Regionsrådet har reserveret 10,5 mio. kr. til.

Vækstforums godkendelse af konsortiet er sket på basis af, at konsortiet har veldokumenterede erfaringer med matchmaking, vidensamarbejde og -formidling på it-området. I ansøgningen har konsortiet redegjort for, hvordan man vil sikre:

 • Øget innovationssamspil mellem it-videnmiljøer og erhvervsliv - og virksomheder imellem

 • Lokal forankring af it-netværksagenter

 • Løbende kompetenceudvikling af it-netværksagenter

 • Øget tilgang af studerende til regionens it-uddannelser

 • Øget tilgang af it-arbejdskraft til regionens virksomheder

 • Øget innovationssamspil mellem virksomheder og it-videnmiljøer i regionen og udlandet.

 

Konsortiets ansøgning og budget for projektet vedlægges. I tilknytning til ansøgningen er udarbejdet en konsortieaftale, der beskriver organisering og opgaveløsning. Af konsortieaftalen fremgår det, at konsortiet foreløbigt består af Alexandra Instituttet, Innovation Lab og IT Forum, mens forhandlinger med en fjerde og femte partner endnu ikke er afsluttet. Alexandra Instituttet er den juridisk ansvarlige enhed på vegne af konsortiet.

 

Region Midtjylland vil indgå en resultatkontrakt med Alexandra Instituttet på vegne af konsortiet. Resultatkontrakten tilgodeser, at konsortiet løbende vurderes efter 4 mål:

 1. At markant flere virksomheder er opmærksomme på og vidende om de innovationsmæssige gevinster som it-teknologi tilbyder deres virksomhed - viden om hvordan man kan indgå indbyrdes samarbejde og samarbejde med videninstitutioner herom på flere niveauer.

 2. At der opnås en markant tilgang af it-innovationssamarbejder mellem videninstitutioner og virksomheder inden for Vækstforums megasatsninger (dvs. energi og miljø, sundhed og fødevarer samt nye væksterhverv i tilknytning til oplevelsesøkonomien). Og markant tilgang af innovationssamarbejder mellem virksomheder i hele regionen.

 3. At rekrutteringen til it-uddannelserne og it-virksomhederne øges mærkbart, så optaget til it-uddannelserne øges mere end landsgennemsnittet og antallet af medarbejdere med en it-uddannelse fra udlandet som ansættes i virksomheder i Region Midtjylland øges mere end landsgennemsnittet.

 4. At der opbygges internationale netværk, som øger den regionale innovationskraft og styrker regionens aktive deltagelse i internationale innovations- og vidensamspil og dens internationale positionering med udgangspunkt i it.

Et vigtigt element i projektet er it-netværksagenterne. Kommunerne i Region MIdtjylland er anmodet om at tilkendegive deres interesse for placering af decentrale netværksagenter. Interessen har været så stor, at alle regionens kommuner ser ud til at blive dækket ind via placeringer i Herning, Silkeborg, Horsens, Skanderborg, Randers og Viborg. It-netværksagenterne udgør samlet set et netværk, og til dette netværk knyttes de af Væksthus Midtjyllands konsulenter, der har it som ydelsesområde, for at sikre integration af de virksomhedsrettede aktiviteter. En aftale som både Væksthuset og konsortiet er positivt engagerede i.

 

Projektet har følgende budget:

Finansieringsbudget  
i mio. kr.
2008
2009
2010
2008-10
i alt
2011*
2012*
2011-12
i alt
i alt
EU
2,0
1,5
1,5
5,0
-
-
0
5,0
Region
5,9
5,9
5,9
17,7
5,65
5,65
11,3
29,0
Kommune
3,6
4,0
4,0
11,6
4,2
4,2
8,4
20,0
Konsortiepartnere
1,0
0,2
0,2
1,4
0,3
0,3
0,6
2,0
Virksomheder/andre
0,7
1,45
1,45
3,6
3,0
2,90
5,9
9,5
Total
13,2
13,05
13,05
39,3
13,15
13,05
26,2
65,5

* Finansiering for 2011 - 2012 er reserveret af Regionsrådet. Vækstforums og Regionsrådets stillingtagen til projektets videreførelse vil ske på grundlag af en evaluering af indsatsen i de første to år.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-28-07

33. Kend din Region - Fortæl Region Midtjylland

Resume

Regionsrådet har afsat et rammebeløb på 2,5 mio. kr. til fortsættelse af initiativet "Kend din Region". En del af initiativet er projektet "Fortæl Region Midtjylland," som er nu konkretiseret. I projektet inviteres 19 skønlitterære forfattere med tilhørsforhold til Region Midtjylland til at skrive en tekst, der forholder sig til regionen. De 19 historier vil blive udgivet i en bog på ca. 200 sider. Det samlede budget for projektet er på 997.000 kr.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, anvendes 997.000 kr. af de reserverede midler til "Kend din region," til gennemførelse af projekt "Fortæl Region Midtjylland".

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 16. januar 2008 at afsætte et rammebeløb på 2,5 mio. kr. til en fortsættelse af projektet "Kend din Region". Administrationen skitserede i dagsordenteksten tre projekter, som hver for sig forudsattes forelagt Regionsrådet til godkendelse. De tre projekter var