Abonnér

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 12. maj 2009 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Pkt. Tekst
1 Udredning af hospitalsvaskeriområdet i Region Midtjylland og beslutning om fremtidig vaskeristruktur
2 Gensidig orientering
3 Region Midtjyllands regnskab 2008
4 Budgetoverførsler 2008 til 2009
5 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009
6 Godkendelse af projekt Kend din Region: "Midt i Historierne"
7 Finansiering af tillægsbevilling til sporfornyelse af Odderbanen
8 Udmøntning af restmidler til honorering af midlertidige udvalg i 2009 og forlængelse af funktionsperioden for udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi.
9 Vedtagelse af Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland
10 Vedtagelse af styringsstrategi for den somatiske del af sundhedsområdet, set i lyset af genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg.
11 Status for implementering af budgetforlig 2009 på sundhedsområdet
12 Udmøntning af midler til ny/dyr medicin og nye behandlinger i 2009
13 Udmøntning af besparelser via hjemtrækningsprojekter
14 Redegørelse om grundlag for etablering af arbejdsmedicinsk filial i Skive
15 Godkendelse af visions- og praksisplan for almen praksis
16 Godkendelse af perspektivplan for almen praksis
17 Godkendelse af udbygning af urologisk ambulatorium på Regionshospitalet Randers
18 Årsberetning 2008 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond
19 Godkendelse af rapport fra udvalg vedrørende sociale forskelle i sundhed
20 Om- og tilbygning af Hinnerup Kollegiet
21 Henvendelse fra Herning Kommune med anmodning om medfinansiering af Horisont
22 Godkendelse af anlægsregnskab og skema C for Bakkehuset, Kjellerup
23 Anlægsbevilling til udbygning og samling af psykiatrisk sengeafsnit, Regionspsykiatrien Viborg
24 Orientering om Sundhedsstyrelsens svar på Danske Regioners henvendelse om højt specialiseret behandling på private hospitaler
25 Orientering om status for implementering af akutplanen
26 Orientering om Horsens Kommunes beslutning om overtagelse af Sønderparkens afdelinger beliggende i Horsens Kommune
Sagnr.: 1-30-124-06-V

1. Udredning af hospitalsvaskeriområdet i Region Midtjylland og beslutning om fremtidig vaskeristruktur

Resume

På foranledning af Forberedelsesudvalget er der foretaget en udredning af hospitalsvaskeriområdet i regionen. Arbejdsgruppens rapport præsenteres hermed. Det foreslås, at der etableres et regionsejet vaskeri i forbindelse med Det Nye Universitetshospital, som vil kunne varetage forsyningen med vaskeriydelser til hele Region Midtjylland. Det vurderes desuden, at Regionen med jævne mellemrum bør afholde licitation for dele af vasketøjsforsyningen for at sikre, at såvel eget som de private leverandørers vaskerier lever op til maksimal konkurrencedygtighed, effektivitet og kundetilfredshed.

Direktionen indstiller,

at arbejdsgruppens rapport tages til efterretning,

 

at der i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus skabes bygningsmæssige rammer, så forsyningen med vaskeriydelser til hele Region Midtjylland vil kunne varetages af et nyindrettet regionsejet vaskeri,

 

at det nuværende "midtVask" som udgangspunkt videreføres i de nye vaskeribygninger ved Det Nye Universitetshospital i Århus og med samme kundekreds,

 

at vaskeriydelserne til Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup og til Hospitalsenheden Vest sendes i udbud pr. medio 2011, hvor de nuværende kontrakter med Jysk Linnedservice A/S udløber, således at såvel private leverandører som regionens eget vaskeri kan byde ind,

 

at Region Midtjylland afhænder sine aktier i Jysk Linnedservice A/S, og

 

at regionen fremover med jævne mellemrum afholder licitation for dele af vasketøjsforsyningen til regionen for at sikre, at såvel eget som de private leverandørers vaskerier lever op til maksimal konkurrencedygtighed, effektivitet og kundetilfredshed.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med dannelsen af Region Midtjylland besluttede Forberedelsesudvalget den 15. november 2006, at der skal ske en udredning af hospitalsvaskeriområdet i regionen med henblik på at finde en samlet optimal løsning for den fremtidige organisering af vaskeriområdet i Region Midtjylland.

 

Til formålet blev der nedsat en arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver af hospitalsenhederne i regionen, en repræsentant fra psykiatrien, en hygiejnesygeplejerske og to medarbejdere fra Sundhedsstaben. Formand for arbejdsgruppen er kommitteret Jørn Koch.

 

I dag betjenes Region Midtjylland af følgende tre vaskerier:

 • Jysk Linnedservice A/S (et joint venture mellem Berendsen Textil Service A/S (70%), Region Midtjylland (20%) og Region Syddanmark (10%))

 • midtVask (ejes af Region Midtjylland og er placeret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus)

 • Vaskeriet Vejle/Brædstrup (Region Syddanmark ejer vaskeriet i Vejle, Region Midtjylland ejer vaskeriet i Brædstrup

Arbejdsgruppen har nu færdiggjort sin rapport på området. Rapporten bygger blandt andet på konsulentfirmaet Q-Audit Managements benchmark analyse af regionens nuværende tre vaskerileverandører og simulering af fire forskellige fremtidsscenarier. Arbejdsgruppens rapport og tilhørende bilag er vedlagt.

 

Udredningens resultater

Forretningsudvalget fik den 24. juni 2008 en orientering om benchmark analysen. I denne analyse konkluderer konsulentfirmaet, at vaskerifunktion i regionsregi er mest konkurrencedygtig på pris og kvalitet, og at leverancekonceptet, som gennemføres af midtVask er mest konkurrencedygtigt. Samtidig er midtVask bedst på miljø og teknologi, og vaskeriet har den højeste kundetilfredshed samlet set.

 

Arbejdsgruppen har bedt Q-Audit Management analysere fire potentielle fremtidsscenarier med baggrund i nedenstående fem parametre, som arbejdsgruppen lægger vægt på ved valg af den fremtidige vaskeristruktur:

 1. Pris

 2. Oplevet brugertilfredshed

 3. Kvalitet

 4. Regional profil

 5. Forsyningssikkerhed

I forhold til fremtidsscenarier konkluderer konsulentfirmaet, at vaskeriydelser produceret og leveret fra ét regionsejet vaskeri er det billigste alternativ.

 

Arbejdsgruppens anbefalinger

Arbejdsgruppen anbefaler, at al vaskeridrift i fremtiden baseres på et eller to regionsejede vaskerier, og at regionens aktier i Jysk Linnedservice A/S i forlængelse heraf afhændes.

 

Samtidig anbefaler arbejdsgruppen, at vaskeridrift i regionsregi så vidt muligt baseres på kultur, produktivitet, miljøpolitik, personalepolitik m.m., som kendes fra midtVask i dag.

 

Bemærkninger 

Sammenfattende vurderes det på baggrund af rapporten, at der bør etableres et regionsejet vaskeri i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Århus, som bygningsmæssigt vil kunne rumme vaskeriproduktionen til hele regionen. midtVask vil i forbindelse med udflytningen af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus skulle flytte i nye fysiske rammer, og disse rammer vil med fordel kunne etableres i forbindelse med Det Nye Universitetshospital. Det skønnes, at der skal tilføjes omkring 2.000 kvm. ekstra, hvis det nyetablerede vaskeri skal kunne rumme vaskeriproduktionen til hele regionen.

 

Administrationen mener desuden, at midtVask som udgangspunkt bør opretholde vaskeriydelserne til de hospitalsenheder, som midtVask betjener. På grund af ønsker om omstrukturering af vaskeriforsyningen i Region Syddanmark planlægges for øjeblikket en omlægning af vaskeriforsyningen til Regionshospitalet Horsens og Brædstrup. Det forventes, at der på Regionsrådsmødet den 17. juni 2009 vil være en orientering om omlægningen af vasketøjsforsyningen til de to hospitaler.

 

Samtidig anbefaler administrationen, at regionen, blandt andet for at teste midtVask's omkostninger i forhold til markedspriserne, sender vaskeriydelserne til Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup samt til Hospitalsenheden Vest i udbud pr. medio 2011 i forbindelse med udløbet af de nuværende kontrakter med Jysk Linnedservice A/S. I lighed med eksterne leverandører, vil midtVask få mulighed for at byde på opgaven. Hvis midtVask skulle vinde ordren, har vaskeriet mulighed for at håndtere den ekstra produktionsmængde i de nuværende fysiske rammer ved en udvidelse af åbningstiden, indtil det nye vaskeri står klar.

 

midtVask's priser skal jævnligt holdes op mod markedspriserne. Dette vil blandt andet ske i forbindelse med udbuddet af vaskeriydelser i 2011 og ved jævnligt at afholde licitation for dele af vaskeriforsyningen herefter.

 

Samarbejdet mellem de tidligere Viborg og Ringkøbing Amter og Berendsen Textil Service A/S om Jysk Linnedsevice A/S imødekom i sin tid et behov fra de involverede parter. I kraft af dannelsen af Region Midtjylland ejer regionen i forvejen et vaskeri, midtVask, og da det yderligere ikke er givet, at regionen fremover skal modtage vaskeriydelser fra Jysk Linnedservice A/S, anbefales det, at regionens aktier i Jysk Linnedservice A/S afhændes.

 

Beslutning

Gert Schou og Birgit Jonassen erklærede sig inhabile og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Forretningsudvalget indstiller,

 

at vaskeriydelserne for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup overgår til midtVask fra Region Syddanmarks vaskerier i Vejle og Brædstrup i forbindelse med Region Syddanmarks nedlæggelse af vaskeriet i Brædstrup,

 

at arbejdsgruppens rapport tages til efterretning,

 

at det nuværende ”midtVask” som udgangspunkt videreføres i de nye vaskeribygninger ved Det Nye Universitetshospital i Århus og med samme kundekreds,

 

at vaskeriydelserne til Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup og til hospitalsenheden Vest sendes i udbud jævnfør konkurrencelovens bestemmelser pr. medio 2011, hvor de nuværende kontrakter med Jysk Linnedservice A/S udløber, således at såvel private leverandører som regionens eget vaskeri kan byde ind, og

 

at Regionsrådet også efter 2011 ønsker at fastholde to vaskerifunktioner i Region Midtjylland.

Venstre og Det Konservative Folkeparti tog forbehold.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-07

2. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Offentliggørelse af rapport om sammenligning af nybyggeri i Gødstrup og udbygning af Regionshospitalet Herning

 

Forretningsudvalget besluttede,

 

at rapporten offentliggøres den 26. maj 2009 kl. 12.00 i forlængelse af, at Regionsrådet får præsenteret rapporten på et temamøde samme dag kl. 9.30.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-1-09

3. Region Midtjyllands regnskab 2008

Resume

Region Midtjyllands regnskab 2008 forelægges til godkendelse med henblik på afgivelse til revisionen. Region Midtjyllands regnskab revideres af KPMG.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjyllands regnskab 2008 godkendes med henblik på afgivelse til revisionen, og

 

at revisionens påtegning indsættes i årsberetningen 2008, når den foreligger i august 2009.

Sagsfremstilling

I henhold til "Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklings- råd og Hovedstadens Sygehusfællesskab" samt Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 390 (nuværende Indenrigs- og Socialministeriet), er der fastsat en række proceduremæssige krav, herunder tidsfrister for årsregnskabets afgivelse til revision m.v. De centrale forhold fremgår nederst i denne sagsfremstilling.

 

Der forelægges hermed Årsberetning 2008 samt Regnskabsbemærkninger 2008.

 

Efter Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 390, skal regnskabsresultatet for alle 3 finansieringskredsløb opgøres efter det omkostningsbaserede princip. Budgettet for sundhedsområdet er lagt ud fra udgiftprincippet. Dette skal ses i sammenhæng med, at Økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske regioner på sundhedsområdet er udgiftsbaseret. Det regionale udviklingsområde og Social- og specialundervisningsområdet er derimod budgetteret ud fra omkostningsprincippet. For Regional Udvikling er forskellen mellem det udgifts- og omkostningsbaserede regnskab begrænset. 

 

I nedenstående redegøres der kort for det samlede omkostningsbaserede resultat samt resultaterne indenfor de 3 finansieringskredsløb. Der henvises iøvrigt til Årsberetning 2008 samt Regnskabsbemærkninger 2008.

 

Det bemærkes, at regnskabsbemærkningerne indeholder en detaljeret gennemgang af afgivne bevillinger og forudsætningerne herfor, sammenholdt med regnskabsresultatet. Herudover indeholder bemærkningerne de tekniske forudsætninger for det omkostningsbaserede regnskab samt dokumentationen for præsentationen af regnskabsresultatet i årsberetningen.  

 

Samlet omkostningsbaseret resultat for Region Midtjylland i 2008

Det samlede omkostningsbaserede regnskabsresultat er i 2008 opgjort for Region Midtjylland til et samlet underskud på 471,9 mio. kr. De samlede finansieringsindtægter er på 18,956 mia. kr., mens de samlede driftsomkostninger før finansiering er på 19,428 mia. kr.

 

Finansieringskredsløbet for sundhed

Sundhedsområdet omfatter de somatiske hospitaler, behandlingspsykiatrien, primær sundhed, præhospital indsats, en række fællesudgifter samt administration. Budgettet er udgiftsbaseret, og idet økonomistyringen er tilrettelagt herefter, skal her i tabel 1 fremhæves det udgiftsbaserede regnskabsresultat for 2008.

 

Tabel 1: Sundhed, udgiftsbaseret resultat 2008

Udgifter Budget 2008 inkl. Tillægsbev Regnskab
 2008
Afvigelse
1)
mio. kr.
Driftsudgifter 18.705,7 18.528,1 177,6
Anlæg 1.446,7 809,4 637,3
i alt 20.152,4 19.337,5 814,9
Finansiering -18.490,6 -18.420,2 -70,4
Resultat 2) 1.661,8 917,3 744,5
Låneoptag -891,8 -526,4 -365,4
 - Drift -255,0   -255,0
 - Anlæg -636,8 -526,4 -110,4
Likvide aktiver -770,0 -390,9 -379,1
Netto 0,0 0,0 0,0
1) + angiver mindreudgift eller merindtægt og – angiver merudgift eller mindreindtægt.

2) I Budget- og regnskabskolonnerne angives differencen mellem udgifter og finansiering, hvor + svarer til større udgifter end finansiering. I kolonnen afvigelse svarer + til mindreudgifter i forholdet mellem budget og regnskab.

 

Driftsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 178 mio., hvilket bl.a. skyldes, at udgifterne til ny dyr medicin, primær sundhed og patientforsikringer og betalinger til til andre regioner, har været mere afdæmpet end forventet i december 2008.

 

Anlægsudgifterne er 637 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes forsinkelser i indkøb af medicotekninsk udstyr på 210 mio. kr. og forsinkelser på en række af anlægsbyggerier svarende til 427 mio. kr.

 

Finansieringen viser mindreindtægter for 70 mio. kr., hvilket skyldes mindre aktivitetsafhængig kommunal betaling end budgetteret. Der er aftalt en midtvejsregulering af denne kommunebetaling.  

 

Udgiftsbudgettet er 1.662 mio. kr. større end finansieringen, idet der er budgetteret med et låneoptag på 892 mio. kr. og et træk på kassen på 770 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om låneoptag til medicoteknisk udstyr, renteudgifter og leasingudgifter samt øvrige anlægsudgifter i overnestemmelse med økonomiaftalens forudsætninger.  Herudover har der været forudsat låneoptag vedr. indfasning af overgangsordningen i 2008. Både låneoptag og trækket på kassen er blevet væsentlig mindre end forudsat. Kassetrækket har primært været i forbindelse med finansiering af ikke forbrugte midler i 2007 til 2008.

 

I sagen om budgetoverførsel 2008 til 2009 foreslås på finansieringskredsløbet for sundhed overført i alt 171 mio. kr. på driften  (144,9 på sundhedsområdet og 26,1 mio. kr. vedr. Fællesområdet). På anlægsområdet forslås i alt overført 630 mio. kr. (626,5 mio. kr. på sundhedsområdet og 3,6 mio. kr. vedr. Fællesområdet).

 

Finansieringskredsløbet for social- og specialundervisning

Social- og specialundervisningsområdet omfatter forskellige sociale tilbud, specialundervisning samt kommunikationstilbud. Regionen har et regionalt leverandøransvar på de tilbud Region Midtjylland driver. Kommunerne har myndighedsansvaret og de regionale sociale tilbud m.v. finansieres fuldt ud af kommunerne via takster.

 

I tabel 2 fremgår det omkostningsbaserede nettodriftsresultatet på social- og specialundervisningsområdet i 2008

 

Tabel 2: Social: og specialundervisning, omkostningsbaseret nettodriftsresultat 2008

Omkostninger Budget 2008 inkl. Tillægsbev Regnskab 2008 Afvigelse
mio. kr.
Børn & Unge - Social 500,5 516,2 -15,7
Børn & Unge - Kommunikation 88,6 85,4 3,2
Voksenområdet 559,8 564,8 -5,0
Socialpsykiatri 205,7 206,0 -0,3
Administration, puljer m.v. 89,6 64,8 24,8
Omkostninger 1.444,2 1.437,2 7,0
Takstindtægter -1.405,9 -1.458,2 52,3
Nettodriftsresultat 38,3 -21,0 59,3
Nettodriftsomkostningsresultatet viser et overskud på 21 mio. kr. i 2008. Herudover er der overført et overskud fra 2007 på 38,8 mio. kr., hvorefter det akkumulerede overskud for 2007 - 2008 er på 59,3 mio. kr.

 

Det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på social- og sundhedsområdet er korrigeret for anlægsprojekter på 52,9 mio. kr., idet kommunerne betaler for anlægsinvesteringer via taksterne som indregnede afskrivninger.

I sagen om budgetoverførsel 2008 til 2009 foreslås på finansieringskredsløbet for social- og specialundervisning overført i alt 61,0 mio. kr. på driften  (58,0 på Socialområdet og 3,0 mio. kr. vedr. Fællesområdet). På anlægsområdet forslås i alt overført 73,5 mio. kr. vedr. Socialområdet.

 

Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling

Regional udvikling afholder udgifter til kollektiv trafik, erhvervsudvikling, miljø, uddannelse og kultur samt administration.

 

I tabel 3 fremgår det omkostningsbaserede resultatet for 2008 på Regional Udvikling

 

Tabel 3: Regional Udvikling, omkostningsbaseret nettodriftsresultat 2008

Omkostninger Budget 2008 inkl. Tillægsbev Regnskab
 2008
Afvigelse
1)
mio. kr.
Driftsomkostninger 605,7 447,2 158,5
Anlæg 0,0 0,0 0,0
Finansiering -485,5 -485,7 0,2
Nettodriftsresultat 2) 120,2 -38,5 158,7
Likvide aktiver  -120,2 38,5 -158,7
Netto 0,0 0,0 0,0
1)+ angiver mindreudgift eller merindtægt, og – angiver merudgift eller mindreindtægt.

2) I Budget- og regnskabskolonnerne angives differencen mellem udgifter og finansiering, hvor + svarer til større udgifter end finansiering. I kolonnen afvigelse svarer + til mindreudgifter i forholdet mellem budget og regnskab.

 

Der er samlede uforbrugte midler på 158,7 mio. kr. Der er budgetteret med 120,2 mio. kr. ud over finansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2007 til 2008.

 

I 2008 er der brugt 38,5 mio. kr. mindre end finansieringsgrundlaget, hvilket angiver det omkostningsbaserede resultat. Det udgiftsbaserede resultat svarer stort set til det omkostningsbaserede, idet der er få omkostninger på området.

 

I sagen om budgetoverførsel 2008 til 2009 foreslås på finansieringskredsløbet for Regional Udvikling overført i alt 158,1 mio. kr. vedr. driften  (157,5 på det regionale udviklingsområde og 0,6 mio. kr. vedr. Fællesområdet)

 

Likviditet

Ultimokassebeholdningen er opgjort til 716 mio. kr.

 

Regionens gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder er opgjort til knap 1.500 mio. kr. imod budgetteret 650 mio. kr.

 

Årsagen til den forøgede gennemsnitlige likvidtet er primært omlægning af de tidligere amters kassekreditter til langfristede lån svarende til 1.240,9 mio. kr., som er tilført regionens kasse i forbindelse med låneoptag i marts 2008. 

 

Den videre proces

Regionslovens § 23 fastsætter, at årsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. aflægges af Forretningsudvalget til Regionsrådet. Årsregnskabet skal afgives af Regionsrådet til revisionen inden den 1. juni i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Regionsrådet inden den 15. august. Revisionens beretning skal herefter forelægges Forretningsudvalget og - for revisionsmæssige bemærkninger der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Forretningsudvalget - for den pågældende regionale myndighed.

 

Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra Forretningsudvalget og de øvrige regionale myndigheder behandles af Regionsrådet på et møde. På mødet træffer Regionsrådet afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

 

Regionsrådets behandling skal finde sted, så regionens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, Regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, skal sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af september måned.

 

Endelig fremgår det af loven, at det endeligt godkendte regnskab skal offentliggøres efter Regionsrådets nærmere bestemmelse. Forhold vedr. offentliggørelse af Region Midtjyllands årsregnskab vil blive forelagt Regionsrådet i forbindelse med den endelige godkendelse af årsregnskabet.

 

I forlængelse af de nævnte procedurekrav vil tidsplanen for den videre behandling af regnskab 2007 være følgende:

 • Behandling i Regionsrådet den 20. maj 2009
 • Afgivelse/fremsendelse til revisionen senest den 1. juni 2009
 • Revisionen afleverer revisionsberetning senest den 15. august 2009
 • Behandling i Forretningsudvalget af revisionsberetningen samt administrationens svar herpå den 15. september 2009
 • Behandling i Regionsrådet af revisionsberetningen samt administrationens svar herpå den 23. september 2009

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-78-1-09

4. Budgetoverførsler 2008 til 2009

Resume

På baggrund af det korrigerede budget og regnskab for 2008, beskrives i denne indstilling et forslag til endelige budgetoverførsler fra 2008 til 2009. Endvidere beskrives Regionsrådets fastsatte, generelle principper for overførsler mellem budgetår.

 

De samlede overførsler beløber sig til 1.093,8 mio. kr., hvoraf de 703,6 mio. kr. vedrører anlægsoverførsler. De resterende 390,2 mio. kr. fordeler sig på driften med:

 • 116,8 mio. kr. for somatikken
 • 28,1 mio. kr. for behandlingspsykiatrien
 • 58,0 mio. kr. på socialområdet
 • 157,5 mio. kr. for Regional Udvikling og
 • 29,8 mio. kr. for fællesstabene

Der sker, i forbindelse med overførselssagen, en endelig udmøntning af takststyringspuljen på det somatiske område i henhold til reglerne for styringsmodellen for 2008.

 

I tillæg til overførselssagen gennemføres der en regulering af anlægsoverførslerne fra indeks 120,5 (regnskab 2008 niveau) til indeks 121,5 (korrigeret budget 2009 niveau).

Direktionen indstiller,

at den endelige budgetoverførsel fra 2008 til 2009 på i alt 1.093,831 mio. kr. godkendes samt fordeles med:

 • 116,763 mio. kr. til drift af det somatiske sundhedsvæsen, hvoraf 18,941 mio. kr. blev overført på Regionsrådsmødet den 25. februar 2009
 • 28,148 mio. kr. til drift i behandlingspsykiatrien
 • 58,041 mio. kr. til drift af social- og specialundervisningsområdet
 • 157,490 mio. kr. til drift på regional udvikling
 • 29,762 mio. kr. til drift på Fælles formål og administration, som fordeles jf. fordelingsnøglen med 26,191 mio. kr. til sundhedsområdet, 2,946 mio. kr. til socialområdet og 0,625 mio. kr. til regional udvikling
 • 619,980 mio. kr. til godkendte anlægsprojekter på det somatiske område
 • 1,598 mio. kr. til godkendte anlægsprojekter for behandlingspsykiatrien
 • 4,926 mio. kr. til sundhedsområdets fælles reserve
 • 73,499 mio. kr. til godkendte anlægsprojekter på socialområdet
 • 3,624 mio. kr. til anlæg på Fælles formål og administration, som fordeles jf. fordelingsnøglen med 3,624 mio. kr. til sundhedsområdet

 

at overførslerne finansieres af de likvide aktiver,

 

at det godkendes, at der foretages en endelig udmøntning af takststyringspuljen for 2008 i henhold til principperne for takststyringsmodellen for 2008, jf. tabel 2.1 i notatet, og

 

at anlægsoverførslerne på i alt 703,627 mio. kr. reguleres fra byggeomkostningsindeks 120,5 til indeks 121,5. Reguleringen på i alt 3,193 mio. kr. er fordelt på sundhedsområdet med 2,553 mio. kr., socialområdet med 0,61 mio. kr. og fællesadministrationen med 0,03 mio. kr. Reguleringen finansieres af reserven på sundhedsområdet, rammebevillingen til udvikling på socialområdet og puljen til regionshusene på fællesområdet.

Sagsfremstilling

Forslag til endelige overførsler for de enkelte drifts- og anlægsbevillinger beskrives nedenfor. Der vedlægges Notat om budgetoverførsler 2008 til 2009, som indeholder en uddybende beskrivelse.

 

Principper om overførsel mellem budgetår

Principperne for budgetoverførslerne 2008 til 2009 tager udgangspunkt i følgende:

 • at overførselssagen er udgiftsbaseret for sundhedsområdet, Regional Udvikling og Fællesstabene
 • at overførselssagen er omkostningsbaseret for socialområdet. På dette område medfører takstaftalen, at uforbrugte indtægter fra 2008 overføres til 2009.

Reglerne for overførsler mellem budgetår siger bl.a.:

 • Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud til næste års bevilling
 • Overførslerne sker under forudsætning af, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne
 • Formålet skal kunne accepteres. Dvs. formålet skal være rimeligt i forhold til institutionens opgaver, planer med institutionen og lignende.

Budgetoverførsel Sundhedsområdet

Sundhedsområdets oprindelige budget er blevet korrigeret af flere omgange. En oversigt herover vises nedenfor.

Oprindeligt budget

17.987

DUT-reguleringer

+ 93

Overførsler fra 2007

+ 123

Overgangsordning 2008

+ 255

Budgetregulering, december 2008

+ 176

Korrigeret budget

18.634

Andel fælles administration

- 458

Korrigeret budget jf. tabel 1

18.176

 

På decembermødet 2008 fik Regionsrådet forelagt Økonomirapporten pr. 31. oktober 2008 samt forslag til budgetregulering af budget 2008. Samlet blev der givet en tillægsbevilling på 176,4 mio. kr. til finansiering af forventede merudgifter på driften i 2008. Bevillingen er fordelt med merudgifter på 209,6 mio. kr. til somatikken og mindreudgifter på 33,2 mio. kr. til behandlingspsykiatrien. Der blev ikke lavet en foreløbig overførsel til 2009, men i stedet blev det besluttet, at Regionsrådet i forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse skulle tage stilling til, om ovenstående mer- og mindreudgifter skal overføres eller finansieres af kassen.

 

Tabel 1 nedenfor viser det samlede forslag til overførsler på sundhedsområdet.

 

Tabel 1: De samlede overførsler for sundhedsområdet

Mio. kr.

Korrigeret Budget 2008

Regnskab 2008

Afvigelse   (KB-R)

Overførsel af 25.02.09

Overførsler maj 2009

Overførsler i alt

+=udgifter/-=indtægter

- = merudg./ +=mindreudg.

+=udgifter/-=indtægter i 2009

Sundhedsområdet

Drift - somatik

16.966,237

16.852,586

113,651

18,941

97,822

116,763

Drift - behandlingspsyk.

1.209,317

1.215,734

-6,417

28,148*

28,148

Drift i alt

18.175,554

18.068,320

107,234

18,941

125,970

144,911

Anlægsudg. - somatik

1.345,590

722,852

622,738

619,980

619,980

Anlægsudg. - beh.psyk.

6,334

3,659

2,675

1,598

1,598

Anlægsudg. - reserve

4,926

0,000

4,926

4,926

4,926

Anlæg i alt

1.356,850

726,511

630,339

0,000

626,504

626,504

Sundhedsområdet i alt

19.532,404

18.794,831

737,573

18,941

752,474

771,415

*De 1,4 mio. er en overførsel fra psykiatriområdets administration, der i 2008 blev konteret på konto 4, men fremadrettet ligger på konto 1

 

Somatikken - drift

 

Forslaget til overførsel fra 2008 til 2009 tager udgangspunkt i følgende:

 

Mio. kr.

Afvigelse mellem korrigeret budget og regnskab

A.

Samlet mindreudgift

113,6

B.

Merudgift på 3 hospitaler *

-125,5

C.

Mindreudgift øvrige bevillingsområder ekskl. 3 hospitaler (A-B=C)

239,1

* RH Horsens, RH Randers og RH Vest

 

Ad. A. Det samlede driftsbudget udviser en mindreudgift på 113,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Ad. B. Regionsrådet godkendte den 29. april, at en merudgift på 125,5 mio. kr. på RH Horsens, RH Randers, og RH Vest ikke blev overført til 2009. Alene de aktivitetsmæssige forudsætninger blev overført til 2009, idet det forudsættes at hospitalerne skaber meraktivitet for pengene.

Ad. C. Mindreudgiften på de øvrige bevillingsområder (dvs. ekskl. de 3 hospitaler) er på 239,1 mio. kr. Af dette beløb foreslås overført 116,7 mio. kr. I forhold til forventningerne i december 2008 er der her et mindreforbrug på 122,4 mio. kr. (=239,1-116,7). I forhold til forventningerne er der tale om mindreforbrug til blandt andet ny dyr medicin, nye behandlinger og primær sundhed.

 

Hovedelementerne i forslaget til overførsler på 116,8 mio. kr. er:

 • at Regionsrådet allerede den 25. februar 2009 besluttede at overføre 18,9 mio. kr. vedrørende midler til afvikling af ventelister på hjerteområdet.
 • at der er indgået særlige betingelser af kontraktlig/overenskomstmæssig art eller indtægtsdækket virksomhed, hvor udgifter var ventet afholdt i 2008, som på grund af betalingsforskydninger først bliver afholdt i 2009. Beløbet svarer til 48,1 mio. kr.
 • at der overføres 49,8 mio. kr. under henvisning til den generelle regel om, at mer- og mindreudgifter som udgangspunkt overføres til næste år.

De nærmere forudsætninger for overførslerne er beskrevet i notatet om budgetoverførsler 2008 til 2009, afsnit 2.1.

 

Behandlingspsykiatrien - drift

Der var i december 2009 forventet og bevilget et mindreforbrug på 33,2 mio. kr., under forudsætning af, at det reelle mindreforbrug blev overført til 2009. Korrigeret for december-bevillingen er det reelle mindreforbrug på i alt 26,7 mio. kr. Hertil kommer den andel af Psykiatri og Socials administration der i 2008 havde bevilling under hovedkonto 4 fælles formål og administration på 1,4 mio. kr. I alt søges 28,1 mio. kr. overført.

 

I budgetforliget for 2009 er det forudsat, at der kan overføres 17 mio. kr. fra budget 2008 til budget 2009 til dækning af engangsudgifter i forbindelse med gennemførelse af psykiatriplanen og besparelsesforslagene samt engangsudgifter i forbindelse med omlægning af døgnhusene i Skive og Viborg.

 

Det resterende mindreforbrug på 8,3 mio. kr. søges overført til imødekommelse af ovennævnte engangsudgifter i 2009. En del af mindreforbruget vil endvidere skulle anvendes til at færdiggøre en række projekter på de enkelte afdelinger, hvor der ligger indgåede aftaler om betaling. De nærmere forudsætninger for overførslen fremgår af afsnit 2.2 i notatet.

 

Anlægsoverførsler Sundhedsområdet

De samlede forslag til overførsler af rådighedsbeløb på i alt 626,6 mio. kr., som er fordelt med 259,6 mio. kr. vedrørende medicoteknisk udstyr, 362,0 mio. kr. til bygningsprojekter og 4,9 mio. kr. til reserven. Indkøb af medicoteknisk skyldes navnlig forsinkelser i nationale udbud. En række større anlægsprojekter vedr. etablering af akutmodtagelser (FAME) blev forelagt sent i 2008, idet de afventede større planlægningsarbejder og ekspertudvalgets vurderinger. Det var allerede ved forelæggelsen urealistisk fuldt ud at nå at anvende rådighedsbeløbene i 2008. Afsnit 6 i overførselsnotatet gennemgår overførslerne på projektniveau.

 

Budgetoverførsel Socialområdet

Inden for socialområdet foreslås samtlige overskud/underskud overført. Dette har sammenhæng med, at nettoforbruget indenfor en periode skal balancere med kommunernes betalinger. Hvis der eksempelvis opstår et mindreforbrug som følge af flere indtægter end forudsat i budgettet, skal disse kunne anvendes i det efterfølgende år, så der kan leveres tilsvarende flere ydelser/ophold for de midler, som kommunerne eller andre har betalt. Afsnit 3 i notatet redegør nærmere for overførslerne.

 

Tabel 2: De samlede overførsler for socialområdet

Mio. kr.

Korrigeret Budget 2008

Regnskab 2008

Afvigelse   (KB-R)

Overførsler i alt

+=omkostninger/-=indtægter

- = meromk./ +=mindreomk.

+=udgifter/-=indtægter i 2009

Socialområdet

Nettodriftsomkostninger

43,432

-14,609

58,041

58,041

Anlægsudgifter

171,352

88,047

83,305

73,499

Socialområdet i alt

214,784

73,438

141,346

131,540

Bemærk, at det på driftssiden er nettodriftsomkostninger, der overføres.

 

De samlede overførsler af rådighedsbeløb på anlægsområdet på i alt 73,5 mio. kr. fra 2008 til 2009 skyldes tidsforskydninger på anlægsprojekter. Afsnit 7 i overførselsnotatet gennemgår overførslerne på projektniveau.

 

Budgetoverførsel Regional Udvikling

På området for Regional Udvikling søges samtlige afvigelser på i alt 157,5 mio. kr. overført. Overskuddet skyldes primært tidsforskydninger i forhold til udbetalingerne til diverse projekter. Der er indgået resultatkontrakter for 49,5 mio. kr. af overførslerne, hvor pengene er disponeret, men endnu ikke udbetalt. Afsnit 4 i notatet redegør nærmere for overførslerne.

 

Tabel 3: De samlede overførsler for regional udvikling

Mio. kr.

Korrigeret Budget 2008

Regnskab 2008

Afvigelse   (KB-R)

Overførsler i alt

+=udgifter/-=indtægter

- = merudg./ +=mindreudg.

+=udgifter/-=indtægter i 2009

Regional Udvikling

Nettodriftsudgifter

597,092

439,602

157,490

157,490

Regional  Udvikling i alt

597,092

439,602

157,490

157,490

 

Budgetoverførsel Fællesadministration

Ved vurderingen af overførsler for fællesadministrationen er der lagt vægt på, at midler til indtægtsdækkede aktiviteter, bindende aftaler og presserende opgaver kan overføres. Der er nogle enkelte betalingsforskydninger, som ligeledes er ansøgt overført. Alle andre afvigelser dvs. mer-/mindreforbrug i forhold til budgettet søges ikke overført, herunder mindreforbrug som følge af vakancer. Afsnit 5 og 8 i notatet redegør nærmere for overførslerne.

 

Tabel 4: De samlede overførsler for fælles formål og administration

Mio. kr.

Korrigeret Budget 2008

Regnskab 2008

Afvigelse   (KB-R)

Overførsler i alt

+=udgifter/-=indtægter

- = merudg./ +=mindreudg.

+=udgifter/-=indtægter i 2009

Fællesområdet

Drift

518,997

470,005

48,992

29,762

Anlæg

89,875

82,897

6,978

3,624

Fællesområdet i alt

608,872

552,902

55,970

33,386

 

På det fællesadministrative område viser regnskabsresultatet på bevillingsniveau, at der i 2008 totalt set har været afholdt færre udgifter end budgetteret.

 

Af de ansøgte overførsler på i alt 33,4 mio. kr. vedrører 9,2 mio. kr. særlige overførsler, hvor der er indgået formelle bindinger på afholdelse af udgifter i forhold til kommuner og leverandører. Der kan også være tale om lovmæssige bindinger, som fx de HR-puljer, der indgår i trepartsdrøftelserne.

 

De øvrige overførsler på driften udgør 20,6 mio. kr. Der er givet begrundelser for de enkelte overførsler i det vedlagte notat, men som hovedregel vedrører overførslerne midler til tiltag som endnu ikke er tilendebragt. Ligesom der er overført mindreforbrug til at fremme specifikke projekter, såsom gennemførelse af koncerndækkende telefonistrategi samt skifte af mødebookingsystem i hele regionen.

 

Der overføres 3,6 mio. kr. pga. tidsforskydninger i Regionssekretariatets anlægsprojekter.

 

Fællesadministrationens overførsler foreslås fordelt i henhold til fordelingsnøglen for budget 2009, det vil sige at de i alt 33,4 mio. kr. fordeles til sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling med henholdsvis 29,8 mio. kr., 2,9 mio. kr. og 0,6 mio. kr.

 

Tabel 5: Samlet fordeling

Mio. kr.

Fordelingsnøgle drift

Fordelingsnøgle anlæg

Overførsler i alt

Sundhedsområdet - drift

88,0 %

26,191

Sundhedsområdet - anlæg

100,0 %

3,624

Socialområdet - drift

9,9 %

2,946

Regional Udvikling - drift

2,1 %

0,625

Total

100,0 %

100,0 %

33,386

 

Regulering af Byggeomkostningsindekset for anlægsoverførslerne

Anlægsbudgettet, er som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Rådighedsbeløbene for 2008 er afsat i indeks 120,5, Byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2008.

 

Indekset for Budget 2009 er jf. Regionsrådsmødet den 29. april foreløbigt fastsat til 121,5. 

 

Rådighedsbeløbene i vedlagte notat indstilles reguleret fra byggeomkostningsindeks 120,5 (regnskab 2008 niveau) til byggeomkostningsindeks 121,5 (korrigeret budget 2009 niveau).

 

Tabel 6: Regulering af byggeomkostningsindekset

Mio. kr.

Overførsler

(indeks 120,5)

Regulering

Reguleret overførsel (indeks 121,5)

Somatik

619,980

2,500

622,480

Behandlingspsykiatrien

1,598

0,012

1,610

Fælles reserve

4,926

0,041

4,967

Sundhedsområdet

626,504

2,553

629,057

Socialområdet

73,499

0,610

74,109

Fælles adm.

3,624

0,030

3,654

Total

703,627

3,193

706,820

 

Reguleringen foreslås finansieret af reserven på sundhedsområdet, rammebevillingen til udvikling på socialområdet og puljen til regionshusene på fællesområdet.

 

Reguleringen på projektniveau fremgår af vedlagte notat (afsnit 6, 7 og 8).

 

På Regionsrådsmødet i april blev alle anlægsprojekter i investeringsoversigten pr. 31. marts reguleret. Med denne sag bliver de overførte rådighedsbeløb reguleret. Der mangles fortsat at få reguleret de øvrige anlægssager fra regionsrådsmødet 29. april, inden den samlede investeringsoversigt for 2009-2012 er ændret til indeks 121,5.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-78-1-09

5. Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Resume

Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2009 beskriver økonomien, aktiviteten og servicemålene på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver.

 

Sundhedsområdet:

Der forventes en samlet merudgift på 223,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på sundhedsområdet. Merudgiften er sammensat af:

 • Merforbrug på det somatiske driftsområde på forventelig 180,4 mio. kr., hvoraf 85,9 mio. kr. vedrører primær sundhed og 94,5 mio. kr. vedrører merudgifter til nye behandlinger og øvrige fælles puljer.
 • Nettomerforbrug på det administrative område på 38 mio. kr. Merforbruget skyldes It-området. Regionsrådet forelægges i juni 2009 en finansieringsplan for området.
 • Der forventes et mindreforbrug på anlægsområdet på 24,6 mio. kr. af puljen til fase 0-projekter. Beløbet forventes først brugt i 2010. Erfaringsmæssigt vil der senere hen på året vise sig yderligere betalingsforskydninger.
 • På finansieringssiden forventes mindreindtægter på 29,8 mio. kr. fra den kommunale aktivitetsbetaling. Der forventes en midtvejsregulering i forbindelse med økonomiaftalen 2010.
 • Der forudsættes budgetoverholdelse for hospitalerne i 2009. Der er et væsentligt udgiftspres på de medicinske afdelinger, og ikke alle besparelser for 2009 forventes at få fuld effekt i indeværende år. Eventuelle budgetoverskridelser vil blive overført til 2010 jf. overførselsreglerne.

 

Socialområdet:

Kommunerne har efterspurgt flere pladser end forudsat i rammeaftalen. Der forventes merindtægter på 141,9 mio. kr. og merudgifter på 133,4 mio. kr. Dertil kommer et merforbrug på det administrative område vedrørende it på 9,9 mio. kr. Det samlede merforbrug for kredsløbet er på 1,4 mio. kr. 

 

Regional Udvikling:

For finansieringskredsløbet for Regional Udvikling forventes der et mindreforbrug på 21,9 mio. kr., som skyldes mindreudgifter på den kollektive trafik på 24 mio. kr. til Midttrafiks bestillerbidrag, idet Midttrafik forventer at pl-satsen for 2009 nedjusteres fra 9,5 % til 4,2 %, som følge af det kraftige fald i oliepriserne. Dertil kommer et merforbrug på det administrative område vedrørende it på 2,1 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten for 1. kvartal 2009 tages til efterretning,

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-6 i kvartalsrapporten godkendes. Bevillingsændringerne vedrører takstpuljen, hjemtagning, sygesikringen, Koncernøkonomi og Midt/Vask. Derudover er der i skema 7 beskrevet en række administrative omflytninger på det somatiske område,

 

at det godkendes, at anlægsbevillingerne og rådighedsbeløbene godkendt på regionsrådsmødet den 29. april 2009 reguleres fra indeks 127,0 til indeks 121,5 jf. vedlagte notat,

 

at det godkendes, at flytningen af rådighedsbeløb vedrørende retspsykiatrisk afdeling, Risskov på 0,957 mio. kr. (indeks 121,5) fra 2010 til 2009 finansieres af reserven på sundhedsområdet, og

 

at reguleringen af byggeomkostningsindekset tilføjes den eksisterende reserve på sundhedsområdet, svarende til reguleringen af rådighedsbeløbene i det enkelte budgetår, jf. tabel 2 i notatet.

Sagsfremstilling

Økonomien er opdelt i 3 finansielle kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Udgifterne til fællesadministration deles mellem sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling, jf. fordelingsprincipperne.

 

Den følgende sagsfremstilling beskriver først og fremmest problemstillingen på sundhedsområdet opdelt på de enkelte bevillingsområder. Vedlagte Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 giver en uddybende gennemgang af økonomi, aktivitet og servicemål for kredsløbene og de fællesadministrative områder.

 

1. Finansieringskredsløbet for sundhed

Tabellen nedenfor viser fordelingen af de forventede afvigelser på drifts- og anlægsbudgettet på bevillingsniveauer under sundhedsområdet.

 

Tabel 1. Drifts- og anlægsbudget på hele sundhedsområdet

Mio. kr.

Budget 2009

Regnskab 2009

Afvigelse

Oprindeligt

Korrigeret pr. 31.3

Forventet

+ = overskud,

- = underskud

- = indtægter, + = udgifter

Finansiering i alt

-20.036,0

-20.036,0

-20.006,2

-29,8

Fælles udgifter/indtægter

2.161,7

2.156,2

2.250,7

-94,5

Hospitaler

10.846,7

10.896,6

10.896,6

0,0

Sygesikring

4.458,1

4.458,1

4.544,0

-85,9

Adm. sundhed

113,2

113,2

113,2

0,0

Behandlingspsykiatri

1.312,2

1.312,3

1.312,3

0,0

Centrale puljer

13,0

8,5

8,5

0,0

Andel fælles adm.

417,2

417,2

455,2

-38,0

Renter

107,8

107,8

107,8

0,0

Driftsudgifter i alt

19.429,9

19.469,9

19.688,3

-218,4

Somatik

844,0

850,7

776,1

74,6

Behandlingspsykiatri

30,0

33,0

33,0

0,0

Reserven

20,0

10,3

10,3

0,0

Andel fælles adm.

7,1

7,1

57,1

-50,0

Anlægsudgifter i alt

901,1

901,1

876,5

24,6

Resultat - udgiftsbaseret

295,1

335,0

558,6

-223,6

Låneoptag Sundhed i alt

-295,0

-295,0

-295,0

0,0

Likvid påvirkning (+=tilgang/-=kassetræk)

-0,1

-40,0

-263,6

-223,6

 

Der forventes en samlet merudgift på 223,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på sundhedsområdet.

 • Området for fælles udgifter/indtægter forventer et merforbrug på 94,5 mio. kr. Der forventes merudgifter til nye behandlinger på 103,1 mio. kr. jf. særskilt dagsordenspunkt om udmøntning af ny dyr medicin og nye behandlinger i 2009. Patienttransport og det præhospitale område forventer et merforbrug på 44,2 mio. kr. på baggrund af en fremskrivning af forbruget i 2008. Der forventes en mindreudgift/merindtægt på 50 mio. kr. på behandling over regionsgrænser. Øvrige afvigelser beløber sig samlet set til 2,8 mio. kr.
 • Sygesikringen forventer et mindreforbrug på 63 mio. kr. til medicin. Heri er der ikke medregnet en eventuel tilbagebetaling af mindreforbruget i 2008 jf. medicingarantien. For øvrig primær sundhed forventes der et merforbrug på 148,9 mio. kr. til især almen læger, speciallæger, tandlæger og psykologer. Det samlede merforbrug for sygesikringen beløber sig til 85,9 mio. kr.
 • For behandlingspsykiatrien forventes der budgetoverholdelse. Der er dog en række merudgifter som følge af, at en række besparelsestiltag først senere kan gennemføres. Derudover har nogle af de psykiatriske afdelinger i Risskov væsentlige budgetproblemer – bl.a. som følge af mange særligt ressourcekrævende patienter. Endvidere har der i første kvartal har været en ret betydelig tilgang af patienter, som har medført en højere belægning og større pres på de psykiatriske afdelinger end forudsat. Der er taget initiativer med henblik på at sikre budgetoverholdelse.
 • Merforbruget på It-området forventes at udgøre 88 mio. kr. for sundhedsområdet (det samlede merforbrug er på 100 mio. kr. inden fordeling til områderne). Der er besluttet, at reservere 50 mio. kr. til dækning heraf på rammebevillingen til medicoteknisk udstyr. Nettomerforbruget er dermed på 38 mio. kr. Regionsrådet forelægges i juni 2009 en finansieringsplan for området.
 • Der forventes et mindreforbrug på anlægsområdet på 24,6 mio. kr. af puljen til fase 0-projekter. Beløbet forventes først brugt i 2010. Erfaringsmæssigt vil der senere hen på året vise sig yderligere betalingsforskydninger. Reserven for 2009 er endnu ikke disponeret. Den udgjorde pr. 31, marts 10,3 mio. kr. På Regionsrådsmødet 29. april blev den jf. sagen om justering af skønnet for byggeomkostningsindekset forøget med 27,2 mio. kr. I alt er der 37,5 mio. kr. til rådighed i reserven.
 • På finansieringssiden forventes mindreindtægter på 29,8 mio. kr. fra den kommunale medfinansiering. Niveauet for den kommunale medfinansiering genforhandles i forbindelse med økonomiaftalen 2010.

For hospitalerne er der for nuværende forventninger om et merforbrug på 96,3 mio. kr. i forhold til at overholde budgetterne:

 • Spareplanerne, der blev vedtaget ved budgetforliget 2009, er enkelte steder blevet forsinkede. På nogle områder vil der ikke være fuldt effekt i 2009, idet det tager tid at gennemføre store omstillinger.
 • Der er generelt et pres på de medicinske afdelinger. Nogle steder har det været nødvendigt at åbne ekstra sengepladser for at modsvare patientpresset. Andre steder køres der med overbelægning. Se særskilt dagsordenspunkt om ”orientering om situationen med overbelægning på de medicinske afdelinger”.
 • Der er generelt tale om manglende finansiering af opprioriteringen af indsatsen på kræftområdet. En økonomisk status for akut kræft vil indgå i orienteringen om udgiftspresområder på Regionsrådets temadag den 18. maj 2009.

   

Det forventes, at hospitalerne sikrer en fuld budgetoverholdelse i 2009. Eventuelle budgetoverskridelser vil blive overført til 2010 jf. overførselsreglerne.

 

Vedrørende låneoptag bemærkes i øvrigt, at Velfærdsministeriet er blevet genansøgt for dispensation til låneoptag vedrørende overgangsordningen 2008 på 255 mio. kr., overgangsordningen 2009 på 191 mio. kr. og leasingafdrag på 104 mio. kr.

 

2. Finansieringskredsløbet for socialområdet

For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammeaftalen. Der forventes merudgifter på 133,4 mio. kr., som modsvares af forventede merindtægter på 141,9 mio. kr. Dette skyldes forventninger om en højere belægning end budgetteret i rammeaftalen med kommunerne. Samtidig forventer det fællesadministrative område et merforbrug på det administrative område vedrørende It på 9,9 mio. Det totale merforbrug for kredsløbet er dermed på 1,4 mio. kr.

 

3. Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling

Der forventes et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. for det regionale udviklingskredsløb. Der forventes et mindreforbrug til Kollektiv Trafik på 24 mio. kr. jf. Midttrafiks forventning om et mindre bestillerbidrag pga. det kraftige fald i oliepriserne. Det administrative område forventer et merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende it, der kan henføres til Regional Udvikling.

 

4. Justering af byggeomkostningsindekset

På Regionsrådsmødet den 29. april 2009 blev skønnet for byggeomkostningsindekset for budget 2009 justeret ned fra indeks 127 til indeks 121,5. På samme regionsrådsmøde blev en række anlægssager behandlet. Nogle anlægssager blev fremlagt i indeks 127, mens andre var omregnet til indeks 121,5. Vedlagte Notat om justering af byggeomkostningsindekset for anlægssager godkendt på Regionsrådsmødet den 29. april 2009  redegør for effekten af justeringen af byggeomkostningsindekset på hvert enkelt anlægssag.

 

Det bemærkes, at der i sagsfremstillingen på Regionsrådsmødet 29. april 2009, punkt 7: Udvidelse af anlægsbevilling i forbindelse med etablering af 12 nye senge på Retspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov ikke var taget stilling til finansieringen af flytningen af rådighedsbeløb fra 2010 til 2009 (0,957 mio. kr. i indeks 121,5). Det indstilles derfor at ændringerne i 2009 og 2010 finansieres af reserven på sundhedsområdet, dvs. at der tages af reserven i 2009 og lægges i reserven i 2010.

 

Den samlede regulering af anlægsbevillingerne 2009-2012 er på alt -23,651 mio. kr. Der er herudover tekniske justeringer af rådighedsbeløb, i de enkelte budgetår. Reguleringerne er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

 

Det bemærkes, at bevillinger fra anlægsreserven altid kræver Regionsrådets godkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Venstre foreslog derudover,

 

at der nu udarbejdes en handlingsplan til nedbringelse af det forventede underskud i 2009. Denne handlingsplan udarbejdes, mens vi venter på Finansieringsudvalgets melding.

 

De øvrige partier tilkendegav, at de ønsker en handlingsplan efter at forhandlingerne i Finansieringsudvalget er afsluttet.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-0-76-3-09

6. Godkendelse af projekt Kend din Region: "Midt i Historierne"

Resume

”Midt i Historierne” er titlen på et bogprojekt, der tænkes gennemført i samarbejde mellem Midtjyske Museers Udviklingsråd og Region Midtjylland. Bogen skal være et nyt perspektiv på den midtjyske region set i lyset af natur-, kultur- og kunsthistorien. Projektet er budgetteret til knap 854.000 kr., der indstilles finansieret af Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, anvendes 854.000 kr. til gennemførelse af projektet ”Midt i Historierne.”

Sagsfremstilling

Region Midtjylland, har i samarbejde med en arbejdsgruppe under Midtjyske Museers Udviklingsråd, udarbejdet et projektforslag med arbejdstitlen: ”Midt i Historierne”.  Projektets formål er at udgive en bog om natur -, kultur- og kunsthistorien i Midtjylland. Koncept, indhold og økonomi er nærmere beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse: "Midt i historien - et bogprojekt". Projektet er godkendt på årsmødet den 24. april 2009 i Midtjyske Museers Udviklingsråd.

 

Bogens koncept og indhold

Bogen ”Midt i historierne” er tænkt som et nyt perspektiv på den midtjyske region. Det skal være en bog, hvori midtjyske museer binder den nyeste viden om regionens kunst, kultur og natur sammen i en række spændende og vedkommende historier, der både skal overraske og vække genkendelsens glæde. Netop museerne har de bedste forudsætninger for at kunne skrive denne bog, idet de til daglig befinder sig midt i historierne, formidler oplevelserne og udfører den aktuelle forskning. ”Midt i historierne” bliver en anledning til at præsentere en fælles forståelse af regionens landskabsmæssige og kulturelle mangfoldighed.

 

Bogen vil blive på ca. 225 sider fordelt med ca. 75 sider til naturhistorien, 100 sider til kulturhistorien og 50 sider til kunsthistorien. Cirka halvdelen af bogen vil være illustrationer. Bogen trykkes i et oplag på 2.500. Heraf vil Region Midtjylland kunne disponere over 500 eksemplarer til officielle gaver med videre.

 

Baggrund

Projektet er et resultat af en fusion mellem to beslægtede projekter, nemlig:

 • Den midtjyske kulturkanon, et bogprojekt, der oprindeligt var en ide, der opstod i forbindelse med Anna Amalie-initiativet, der nu er videreudviklet i et samarbejde mellem en række ledere og medarbejdere fra midtjyske museer.
 • En fortsættelse af ”Kend din Region – Museer og Vandringer i Midtjylland” – i denne version videreført på nettet som en dynamisk natur-, kultur- og kunstguide.

Web-delen vil i første omgang være nedtonet, men ikke opgivet. Det er tanken at bogprojektet kan fungere som en introduktion til en permanent platform for formidling af regionens natur-, kultur- og kunsthistorie på nettet.

 

I den nuværende projektgruppe sidder repræsentanter for både initiativgruppen fra det første projekt og repræsentanter fra Midtjyske Museers Udviklingsråds bestyrelse.

 

Arbejdsprocessen

Redaktionsgruppen fastlægger rammerne for projektet og det overordnede indhold i bogen. Det er samtidig redaktionsgruppens ansvar at sikre kvalitet og fremdrift i arbejdsprocessen. Der ansættes en projektleder og tre emneforfattere. Alle frikøbes hos museerne. Der vil dog blive benyttet både eksterne og museumsansatte fotografer. Region Midtjylland står for layout og grafisk tilrettelæggelse af bogen.

 

Arbejdet med bogen er beregnet til at vare et år. Hermed forventer redaktionsgruppen at kunne inddrage regionens museer i processen på den mest hensigtsmæssige måde. En række faglige nøglepersoner fra museerne i Region Midtjylland vil blive knyttet til projekt i startfasen. Disse personer skal bidrage med den nødvendige brede indsigt i regionens kulturhistorie, så der kan udformes en detaljeret disposition for vægtning af de enkelte afsnit.

 

I øvrigt vil alle regionens museer (måske med undtagelse af ganske få specialmuseer) blive inddraget i processen. Museernes rolle er at bidrage med deres viden og i et vist omfang også materiale (typisk fotografier). Det er ikke tanken, at museerne skal medvirke i selve skriveprocessen. Alle relevante museer vil dog, uanset deres øvrige medvirken, blive konsulteret med henblik på kvalitetstjek af teksten.

 

Det forventes, at den samlede arbejdsmængde for hvert museum i gennemsnit vil være ca. en uge i løbet af projektperioden. Dette svarer i alt til et årsværk (ca. 450.000 kr.), som vil udgøre museernes medfinansiering af projektet.

 

Økonomi

Projektet er budgetteret til 853.621 kr., der indstilles finansieret af regionens kulturudviklingsmidler. Heraf er 420.621 kr. løn til projektleder og forfattere. Trykning af bogen er budgetteret til 120.000 kr., og fotos til 100.000 kr. Redaktionsgruppens diæter for hele projektperioden udgør 40.0000 kr. Det resterende udgifter er administration, møder, transport mm. Ved siden af de direkte produktionsomkostninger medgår museernes samlede arbejdstid projektet, der som nævnt er sat til et årsværk, svarende til 450.000 kr.

 

Bogen vil blive forhandlet på museer, i boghandler og på turistbureauer. Indtægten ved salg tilfalder Museernes Udviklingsråd og de enkelte forhandlere. Forhandleravancen vil være 25 %. Midtjyske Museers Udviklingsråds andel af overskuddet vil indgå i en særlig fond til fælles regionale museumsformidlingsopgaver (f.eks. bøger, film, spil eller andre former for web-baseret formidling).

 

Det er administrationens vurdering, at bogprojektet ligger i naturlig forlængelse af de hidtidige aktiviteter i initiativet ”Kend din Region”. Samtidig kan bogen fungere som en foreløbig afrunding af projektet, og den kan give et bud på en fælles forståelse af regionens landskabsmæssige og kulturelle mangfoldighed, som er en vigtig styrke. Projektet har strategisk betydning, idet det styrker samarbejdet yderligere mellem de midtjyske museer, der i kraft af den brede geografiske spredning spiller en nøglerolle i regionens kulturpolitik.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-129-06-V

7. Finansiering af tillægsbevilling til sporfornyelse af Odderbanen

Resume

Regionsrådet har anmodet administrationen om, at udarbejde en finansieringsplan for finansieringen af en tillægsbevilling og et yderligere lån på 49 mio. kr. til sporfornyelse på Odderbanen. De årlige udgifter til investeringer på banerne består af renter og afdrag på den ordinære bevilling og tillægsbevillingen til spormoderniseringen samt øvrige investeringer efter investeringsplanen. De statslige og frivillige kommunale investeringstilskud er ikke tilstrækkelige til at dække udgifterne. Merudgifterne indstilles i en overgangsperiode frem til 2014, finansieret af Region Midtjylland ved lån i kassebeholdningen, og herefter tilbagebetalt af Midttrafik.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland i perioden 2011-14 udbetaler tilskud efter investeringsplanen for sporfornyelse finansieret ved lån i kassebeholdningen, og

 

at Region Midtjylland fra 2016 tilbageholder det lånte beløb med renter i regionens ordinære investeringstilskud til Midttrafik.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 18. juni 2008 at yde et tilskud på 108,9 mio. kr. til spormodernisering af Odderbanen. Tilskuddet finansieres af et regionalt lån og modregnes i regionens årlige investeringstilskud til Midttrafik. Lånet optages i foråret 2009.

 

Regionsrådets Forretningsudvalg blev den 28. oktober 2008 orienteret om, at budgettet for spormoderniseringen er væsentligt overskredet. Overskridelsen skyldes et uheldigt sammenfald af forsinket detailprojektering, entreprenørens valg af en utraditionel metode og større problemer end forudset med jordbunden.

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 21. januar 2009 at yde en tillægsbevilling på op til 49 mio. kr.  Administrationen blev samtidig anmodet om at udarbejde en finansieringsplan for sporfornyelsen inkl. tillægsbevilling inden for rammerne af Regionsrådets bevilling til kollektiv trafik. Regionsrådet blev ligeledes orienteret om, at der vil blive iværksat et retsligt efterspil med et større erstatningskrav mod rådgiver og entreprenør. 

 

I juni 2008 var det forudsat, at renter og afdrag samt øvrige udgifter til investeringsplanens fase 1 og 2 kunne afholdes af det årlige investeringstilskud fra staten, regionen og kommunerne. Flere forhold er ændret væsentligt:

 1. Udgifterne til sporfornyelsen forventes at blive overskredet med op til 49 mio. kr.
 2. Der er færre midler til rådighed til investeringsplanen end forudsat i juni 2008:
  a.      Det regionale investeringstilskud blev i forbindelse med Regionsrådets budgetaftale konverteret til drift i perioden 2009-12.
  b.      Lemvig kommune har administrativt meddelt Midttrafik, at den tidligere indgåede politiske aftale med Ringkøbing Amt om et frivilligt investeringstilskud til Lemvigbanen er ophævet fra og med 2008. Administrationen forudsætter, at Lemvig kommune overholder den indgåede politiske aftale frem til det aftalte udløbstidspunkt ved udgangen af 2010.
 3. Renten er faldet væsentligt siden juni 2008. Da lånet til både den ordinære bevilling og tillægsbevillingen er optaget i foråret 2009, medfører rentefaldet en væsentlig besparelse.

Kombinationen af overskridelsen af de budgetterede udgifter til sporfornyelsen, konverteringen af det regionale investeringstilskud til drift og ovennævnte tilkendegivelse fra Lemvig kommune betyder, at det ikke er muligt at afholde alle udgifter til investeringsplanens fase 1 og 2 inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed til investeringer.

 
Som det fremgår af nedenstående tabel 1, overstiger de samlede årlige udgifter den årlige bevilling i årene 2009-14. I 2009 og 2010 kan udgifterne dækkes ved anvendelse af opsparede midler fra delingsaftalen med Århus Amt og et mindreforbrug vedrørende investeringer i 2007. Herefter vil der blive oparbejdet et underskud på 14,7 mio. kr. frem til 2015, hvor der igen er balance mellem årets udgifter og bevilling. Fra 2016, hvor det statslige tilskud ændres, vil bevillingen overstige investeringsbehovet.
 

Tabel 1: Økonomioversigt 2009 - 2020

Mio.kr. 2009 pl.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bevilling til rådighed

22,9

12,0

10,6

10,6

12,8

12,8

12,8

19,1

19,1

19,1

19,1

19,1

Tilbageholdte til spormodernisering ordinær bevilling

-7,2

-7,1

-6,9

-6,7

-6,5

-6,3

-6,1

-6,0

-5,8

-5,6

-5,4

-5,2

Tilbageholdte til spormodernisering tillægsbevilling

-1,6

-3,1

-3,1

-3,0

-2,9

-2,8

-2,7

-2,7

-2,6

-2,5

-2,4

-2,3

Årets investeringer

-7,5

-8,0

-5,9

-5,9

-5,9

-5,9

-3,2

-3,2

-3,2

-3,2

-3,2

-3,2

Årets resultat

6,5

-6,2

-5,3

-5,0

-2,5

-2,2

0,7

7,2

7,5

7,8

8,0

8,3

Resultat akummuleret

6,5

0,3

-5,0

-10,0

-12,4

-14,7

-13,9

-6,7

0,8

8,5

16,6

24,8

Tilført ifølge forslag

5,0

5,0

2,4

2,3

Tilbageført til kassen inkl. renter

-6,3

-6,3

-5,6

Ny resultat akkumuleret

6,5

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

1,7

3,0

5,2

13,2

21,5

 

De planlagte investeringer på banerne vil kun i meget begrænset omfang kunne reduceres:

 • Fase 1 omfattede sporfornyelsen på Odderbanen, som er afsluttet, samt fjernstyring/nedlæggelse af overkørsler på Lemvigbanen, som er delvist afsluttet.
 • Fase 2 er en midlertidig løsning af Odderbanens behov for nyt materiel ved levetidsforlængelse af de aldrende Y-togsæt.
 • Hertil kommer en pulje til ”mindre investeringer”, der dog anvendes til nødvendige vedligeholdelsesarbejder på infrastrukturen.

I praksis vil Midttrafik ikke kunne reducere investeringerne, men vil være tvunget til at reducerer i driften, såfremt der ikke tilføres yderligere midler.

 

Administrationen har undersøgt muligheden for at optage et lån med afdragsfrihed de første 5 år. Et afdragsfrit lån vil reducere den umiddelbare betaling. Derved undgås, at Midttrafik skal mellemfinansiere et merforbrug, som delvist forventes kompenseret gennem erstatning. Imidlertid er et afdragsfrit lån ikke attraktivt, idet den umiddelbare fordel ved afdragsfrihed de første 5 år opvejes af en væsentlig højere ydelse de sidste år. Den mest hensigtsmæssige lånekonstruktion har vist sig at være et 25 årigt fast forrentet annuitetslån, hvor der betales afdrag og renter, fra år 1, af den samlede overskridelse på 49 mio.kr.

 

Administrationen anbefaler, på baggrund af udgiftens forventede delvist midlertidige karakter, at Region Midtjylland afholder de yderligere udgifter i perioden ved lån i regionens kassebeholdning. Der vil være behov for at tilføre i alt 14,6 mio.kr. ud over investeringstilskuddet i perioden 2011-14.

 

Midttrafik tilbagebetaler det lånte beløb, med renter, til regionen fra 2016 ved at administrationen tilbageholder beløbet i det ordinære investeringstilskud til Midttrafik.

 

Det bemærkes, at der i tabel 1 ikke er taget højde for en eventuel erstatning, hvorfor opgørelsen må anses for at være udtryk for en ”worst case” situation. Såfremt spørgsmålet om erstatning afgøres før 2011, vil finansieringsplanen skulle revurderes. En eventuel erstatning vil umiddelbart tilfalde Midtjyske Jernbaner, men det er forudsat i Regionsrådets beslutning den af 21. januar 2009, at lånet og finansieringen efterreguleres, når det endelige anlægsregnskab foreligger.

Beslutning

Aleksander Aagaard og Anna Marie Touborg erklærede sig inhabile og deltog ikke i behandlingen af sagen.

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-81-1-07

8. Udmøntning af restmidler til honorering af midlertidige udvalg i 2009 og forlængelse af funktionsperioden for udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi.

Resume

Regionsrådet skal, inden udgangen af juni, tage stilling til udmøntningen af den samlede økonomiske ramme til honorering af regionsrådsmedlemmer for deres deltagelse i, de af Regionsrådet nedsatte, midlertidige politiske udvalg i 2009. Det indstilles, at resterende midler til udvalgshonorering anvendes til honorering af de nedsatte politiske udvalg, der har funktionsperiode i 2. halvår 2009.

 

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi foreslår, at udvalgets funktionsperiode forlænges til 31. december 2009. Der kan ikke ydes udvalgsvederlag i forlængelsesperioden.

Direktionen indstiller,

at ikke anvendte midler til honorering af midlertidige politiske udvalg i 2009 fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer og funktionstid i 2. halvår 2009, og

 

at funktionsperioden for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi forlænges til 31. december 2009, idet der ikke ydes vederlag for medlemskab af udvalget i 2009.

Sagsfremstilling

Regionsrådet fastsatte på sit møde den 22. oktober 2008 retningslinjerne for honorering af regionsrådsmedlemmer for deres deltagelse i, de af Regionsrådet nedsatte, midlertidige politiske udvalg i 2009. Regionsrådet vedtog at afsætte den maksimale økonomiske ramme til honorering af midlertidige udvalg, som reglerne giver mulighed for. Heraf blev 92 % afsat til allerede nedsatte udvalg, mens de resterende 8 % blev reserveret til honorering af eventuelle nye udvalg i 2009.

 

De resterende midler til udvalgshonorering foreslås anvendt til honorering af de nedsatte politiske udvalg, der har funktionsperiode i 2. halvår 2009. Det drejer sig om følgende udvalg:

 • Sundhedsberedskab og præhospitalplan
 • Den danske kvalitetsmodel
 • Indsats mod kroniske lidelser
 • Nye dyre lægemidlers effekt og nytte
 • Evaluering af politisk organisering

Midlerne til udvalgshonorering forudsættes, i henhold til Regionsrådets beslutning den 22. oktober 2008, fordelt til udvalgene ud fra antallet af medlemmer og udvalgenes funktionstid, idet formændene for udvalgene ydes det dobbelte af det vederlag, der ydes de menige medlemmer af udvalgene (herunder næstformændene). Der ydes ikke vederlag til regionsrådsformanden for deltagelse i midlertidige udvalg.

 

Om reglerne for honorering af midlertidige politiske udvalg bemærkes, at den afsatte økonomiske ramme til honorering følger regnskabsåret, og der er ikke mulighed for at overføre midler mellem årene.  Det følger endvidere af reglerne, at Regionsrådet inden 1. juli 2009 skal tage stilling til udmøntningen af den samlede økonomiske ramme for året. Udmøntningen af midlerne kan kun ske fremadrettet, idet fordelingen af midlerne dog kan ændres, hvis der foretages ændringer i antallet af udvalg eller i udvalgenes opgavefordeling.

 

Der vedlægges en oversigt pr. 1. maj 2009 over de af Regionsrådet nedsatte politiske udvalg i 2009.

  

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi foreslår, at udvalgets funktionsperiode forlænges til 31. december 2009. Udvalget har på sit møde den 26. marts 2009 besluttet at anbefale afholdelsen af en globaliseringskonference den 3. september kl. 12 - 17 på Ferskvandscentret i Silkeborg. Samtidig besluttede udvalget at anmode Regionsrådet om forlængelse af udvalgets funktionsperiode til 31. december 2009, således at der efter konferencen kan afrapporteres til Regionsrådet i henhold til udvalgets kommissorium.

 

Det er i bekendtgørelsen om vederlag m.v. for varetagelse af regionale hverv fastlagt, at der højst kan ydes udvalgsvederlag i ét år for medlemskab af, de af Regionsrådet nedsatte, særlige udvalg.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-7-07

9. Vedtagelse af Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland

Resume

Regions-MEDudvalget nedsatte i april 2007 en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til en Mangfoldighedsindsats i Region Midtjylland. Forslaget har været i høring i Hoved-MEDudvalgene. Efter behandling af høringssvarene godkendte Regions-MEDudvalget det foreliggende forslag til "Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland" den 5. marts 2009. Det blev desuden besluttet at nedsætte en følgegruppe, som skal følge, inspirere og komme med forslag til initiativer med videre indenfor Mangfoldighedsområdet og Det Sociale Kapitel. Inden forslaget blev sendt i høring i Hoved-MEDudvalgene, blev det forelagt for forretningsudvalget den 27. maj 2008 med henblik på eventuel kommentering. Der var ingen kommentarer til udkastet.

Direktionen indstiller,

at Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Regions-MEDudvalget nedsatte i april 2007 en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til en Mangfoldighedsindsats i Region Midtjylland. Arbejdsgruppens forslag i form af rapporten ”Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland " har været i høring i Hoved-MEDudvalgene. Efter behandling af høringssvarene godkendte Regions-MEDudvalget det foreliggende forslag den 5. marts 2009. Det blev desuden besluttet at nedsætte en følgegruppe, som skal følge, inspirere og komme med forslag til initiativer mv. indenfor Mangfoldighedsområdet og Det Sociale Kapitel. Inden forslaget blev sendt i høring i Hoved-MEDudvalgene blev det forelagt for forretningsudvalget den 27. maj 2008 med henblik på eventuel kommentering. Der var ingen kommentarer til udkastet.

 

Mangfoldighedsindsatsen for Region Midtjylland er overordnet set forankret i Ledelses- og Styringsgrundlaget, MEDaftalen og personalepolitikken. Indsatsen er fokuseret omkring tre hovedindsatsområder: ligestilling, etnisk ligestilling og handicap.

 

Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland skal bidrage til, at personalesammensætningen i størst muligt omfang afspejler arbejdsstyrken og understøtter, at Region Midtjyllands arbejdspladser kan tiltrække, fastholde og udvikle den nødvendige arbejdskraft. Mangfoldighedsindsatsen skal således medvirke til at styrke Region Midtjylland som en attraktiv, mangfoldig og rummelig arbejdsplads.

 

Mangfoldighedsindsatsen er bl.a. vigtig, fordi der på arbejdspladserne i Region Midtjylland er mange personalegrupper med en ulige kønsfordeling. Og i særdeleshed på hospitalerne, er der ansat mange med anden etnisk baggrund end dansk. Mangfoldighedsindsatsen handler således bl.a. om at give plads til forskellighed blandt medarbejderne. Der iværksættes løbende nye initiativer for at tiltrække nye medarbejdergrupper. Fastholdelse og fremmelse af mulighederne for beskæftigelse for personale med særlige behov, f.eks. handicap, prioriteres også højt i Region Midtjyllands Mangfoldighedsindsats. 

 

Med henblik på at videreføre mangfoldighedsindsatsen fra amterne, blev det ved dannelsen af Region Midtjylland besluttet, at videreføre to typer konsulentordninger med fokus på henholdsvis Mangfoldighed og Det Sociale Kapitel. Der er et tæt samspil mellem de to konsulentordninger, som begge er forankret i Koncern HR. Det er bl.a. på denne baggrund, at den nedsatte følgegruppe skal følge både Mangfoldighedsområdet og Det Sociale Kapitel.

 

Såfremt Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland godkendes, vil rapporten blive lagt på Region Midtjyllands hjemmeside sammen med en "Kort og godt" pjece til brug for regionens arbejdspladser.

 

Der er netop trykt en årsberetning for 2008, om den konkrete mangfoldighedsindsats i Region Midtjylland, som omdeles i dueslagene.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-09

10. Vedtagelse af styringsstrategi for den somatiske del af sundhedsområdet, set i lyset af genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg.

Resume

Det udvidede frie sygehusvalg genindføres den 1. juli 2009 på stort set samme vilkår som før suspensionen. Der er grundlæggende to forskellige strategier, som Region Midtjylland kan anlægge, for at imødegå genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg. Den ene strategi går ud på at nedbringe ventelisterne ved at søge at behandle så meget som muligt i eget regi. Den anden strategi går ud på at sikre budgetoverholdelse på hospitalerne og dermed isolere usikkerheden ved genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg til de centrale konti. Administrationen anbefaler, at Region Midtjylland forfølger den sidstnævnte strategi.

Direktionen indstiller,

at den i notatet ”Økonomistyring af den somatiske del af sundhedsområdet i Region Midtjylland – set i lyset af genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg” beskrevne strategi II godkendes, og

 

at Regionsrådet fremover som en del af strategi II skal godkende hospitalernes bevillingsansøgninger til nedbringelse af ventelister ved konkrete, økonomisk forsvarlige og veldokumenterede meraktivitetsprojekter.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af strejken inden for sundhedsområdet i foråret 2008, blev det i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2009 aftalt mellem Regeringen og Danske Regioner, midlertidigt at suspendere det udvidede frie sygehusvalg. Den 1. april 2009 orienterede Regeringen Danske Regioner om, at det udvidede frie sygehusvalg genindføres som planlagt pr. 1. juli 2009, med en ventetidsgaranti på én måned.

 

Aftalen af 1. april 2009 mellem regeringen og Danske Regioner om tilrettelæggelsen af samarbejdet med de private sygehuse vedlægges.

 

Der er behov for at Regionsrådet tager stilling til, hvordan Region Midtjylland skal imødegå den udfordring, der ligger i genindførelse af det frie sygehusvalg, set i lyset af de økonomiske krav og begrænsninger, der følger af økonomiaftalen med regeringen.

 

Der er efter administrationens opfattelse to strategier, som Region Midtjylland kan vælge i forbindelse med genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg. Fordele og ulemper ved de to strategier er skitseret i skemaet herunder. Det skal understreges, at det ikke kan forudsiges, hvilken af de to strategier, der vil medføre de mindste udgifter.

Strategi I

Strategi II

Indhold

Regionen prioriterer nedbringelse af ventelister højest

Regionen prioriterer hospitalernes budgetoverholdelse og styrbarhed af fælleskonti højest

Fremgangsmåde

Kapacitetsudvidelse på hospitalerne

Behandling af de mest syge patienter først

Fordele

         Kortere ventelister

         Dokumentation af udgiftspresset

Ulemper

         Manglende dokumentation af udgiftspresset

·         Eventuelt længere ventelister afhængigt af den private kapacitet

·         Faldende motivation blandt personalet på hospitalerne

 

 

Administrationen anbefaler, at Regionsrådet vælger Stragegi II,  og dermed lader hensynet til nedbringelse af ventelister vige for hensynet til at sikre budgetoverholdelse på egne hospitaler.

 

Den anbefalede strategi danner, efter administrationens opfattelse, det bedste grundlag for, at Region Midtjylland kan leve op til den primære målsætning om at sikre overholdelse af aktivitets- og produktivitetsforudsætningerne i økonomiaftalen.

 

Herudover kan Strategi II ses som naturligt sammenhængende med de retningslinjer for visitation og prioritering af patienter, som Regionsrådet vedtog på møde den 22. oktober 2008, som går ud på, at sikre behandling af de mest syge patienter først.

 

Endvidere udgør Strategi II ikke en hindring for, at hospitalerne kan søge Regionsrådet om bevilling til nedbringelse af ventelister ved konkrete, økonomisk forsvarlige og veldokumenterede meraktivitetsprojekter.

 

Det er en del af Strategi II, at der tænkes bevidst og aktivt i, at inddrage den private kapacitet på en, for Region Midtjylland hensigtsmæssig måde, for eksempel ved at sende visse behandlinger eller undersøgelser i udbud. Vilkårene for regionernes benyttelse af den private behandlingskapacitet, er aktuelt ved at blive forhandlet på plads mellem Danske Regioner, Staten og privathospitalerne.

Der er den risiko forbundet med Strategi II, at personalet på hospitalerne kan opleve faldende motivation i en situation, hvor der er fysisk men ikke økonomisk mulighed for, at udvide aktiviteten og hvor det vurderes, at patienterne går andre steder hen.

 

Uanset hvilken strategi der vælges, vil det kræve en periode på 3-6 mdr. for hospitalerne at ændre kurs. Dette kan eventuelt blive nødvendigt i forlængelse af økonomiaftalen for 2010.

 

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at sagen fremsendes til Regionsrådet til beslutning.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-72-1-09

11. Status for implementering af budgetforlig 2009 på sundhedsområdet

Resume

Med budgetforlig 2009 for Region Midtjylland blev det - udover besparelserne - besluttet at iværksætte en række gennemgange og omstillinger/omprioriteringer på en række områder inden for somatikken, psykiatrien samt Regional Udvikling.

 

Der forelægges redegørelser for status for opgaverne på det somatiske samt det psykiatriske område pr. første kvartal 2009.

 

Den fortsatte opfølgning på budgetforligets realisering vil ske i kvartalsrapporterne, hvor de enkelte bevillingsområder vil redegøre for eventuelle afvigelser fra det budget, som rummer udmøntningen af forligets spareforslag. Endvidere vil der ske relevant forelæggelse af status i enkeltsager.

Direktionen indstiller,

at orienteringen vedrørende status for budgetforlig 2009 på sundhedsområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med budgetforlig 2009 for Region Midtjylland blev det - udover besparelserne - besluttet at iværksætte en række gennemgange og omstillinger/omprioriteringer på en række områder inden for somatikken, psykiatrien og Regional Udvikling.

 

Regionsrådet fik i december 2008 forelagt en redegørelse for arbejdet med implementeringen af disse opgaver, herunder tids- og handleplaner.

 

I vedlagte notat Status for opgaver på det somatiske område i budgetforlig 2009 - 1. kvartal 2009 af 6. maj 2009 redegøres for status for opgaverne inden for det somatiske område, som det ser ud efter 1. kvartal 2009.

 

Status for implementering af budgetforlig 2009 skal ses i sammenhæng med Kvartalsrapport for økonomi, aktivitet og servicemål for 1. kvartal 2009, idet eventuelle afvigelser fra det vedtagne budget, som rummer udmøntningen af budgetforligets spareforslag, vil fremgå af bidragene fra de enkelte bevillingsområder.

 

For så vidt angår opgaven vedrørende gennemgang af det arbejdsmedicinske område, besluttede Regionsrådet i forlængelse af statusredegørelsen forelagt i december 2008, at der ønskes etableret en arbejdsmedicinsk filial på Regionshospitalet Skive. Regionsrådet forelægges på denne baggrund en særskilt sag vedrørende etablering af en arbejdsmedicinsk filial i Skive. 

 

Status for Psykiatri og Social fremgår af notatet Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social af 26. marts 2009. Der blev i december redegjort for samlingen af den stationære behandlingskapacitet for unge i Risskov og Herning. Herudover er arbejdet inden for Psykiatri- og Socialområdet koblet til realisering af psykiatriplanen, som Regionsrådet vedtog den 16. april 2008. Ud af psykiatriplanens i alt ca. 200 anbefalinger er 45 anbefalinger blevet realiseret siden vedtagelsen. Der redegøres nærmere herfor i vedlagte notat, ligesom der indgår en beskrivelse af den videre implementering.

 

Det gælder for budgetforliget 2009, at ansvaret for udmøntningen af besparelserne påhviler bevillingshaver, idet budgetterne er reduceret svarende til de vedtagne besparelsesforslag. Derfor vil den fortsatte opfølgning ske i kvartalsrapporterne, hvor de enkelte bevillingsområder vil redegøre for eventuelle afvigelser fra budgettet. Der vil desuden ske relevant forelæggelse for Regionsrådet af status i enkeltsager. Som angivet i Budgetforliget for 2009 kan hospitalerne vælge at ændre på gennemførslen af forslagene – dog skal forslag, der indebærer et ændret service- eller kapacitetsniveau eller ændringer i struktur, forelægges Regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-764-07

12. Udmøntning af midler til ny/dyr medicin og nye behandlinger i 2009

Resume

Følgende omhandler forslag til finansiering af Region Midtjyllands samlede udgiftsbehov til at videreføre ny/dyr medicin og nye behandlinger i 2009, som blev ibrugtaget/iværksat i 2008. Dette udgiftsbehov udgør i alt 442 mio. kr.

 

Det foreslås, at der udmøntes 442 mio. kr. fra den samlede pulje til ny/dyr medicin og nye behandlinger i 2009, og i årene fremover. Puljen er i alt på 478 mio. kr. For hovedparten af udgiften på 442 mio. kr. er der tale om en permanentgørelse af niveauet for 2008, da dette ikke er indarbejdet i hospitalernes budgetter. Der er desuden behov for midler til at dække helårsvirkningen i 2009 for de behandlinger, som først er igangsat i løbet af 2008.

 

Der foreslås endvidere en styringsmodel for håndtering af midler til ny/dyr medicin og nye behandlinger, som igangsættes i 2009 og frem. Styringsmodellen følger i hovedtræk modellen fra tidligere - men med en tættere kvartalsvis opfølgning og vurdering af det faktisk forventede forbrug for året.

Direktionen indstiller,

at der udmøntes 442 mio. kr. til hospitalerne i 2009 og i årene fremover af den afsatte fællespulje på 478 mio. kr. til dækning af merudgifter til ny/dyr medicin og nye behandlinger,

 

at de 442 mio. kr. fordeles på hospitalerne som vist i tabel 3, og

 

at styringsmodellen for udmøntning af midler til ny/dyr medicin og nye behandlinger, som igangsættes i løbet af 2009 og frem, godkendes.

Sagsfremstilling

Der har gennem de senere år været en betydelig vækst i udgifterne til ny/dyr medicin og nye behandlinger. Tabel 1 viser den årlige realvækst fra regnskab 2007 til forventet regnskab 2009 for Region Midtjylland (oplyst i pris/løn-indeks 2009). Beløbene er sammenholdt med de forudsætninger, der er lagt ind i økonomiaftalerne mellem Danske Regioner og regeringen til imødekommelse af merudgifter til ny/dyr medicin og øvrige hospitalsudgifter.

                                                          

Tabel 1. Realvækst i udgifter til ny/dyr medicin og nye behandlinger fra regnskab 2007 til forventet regnskab 2009

Løbende priser

mio. kr.

Regnskab 2007

Regnskab 2008

Forventet regnskab 2009
Faktiske merudgifter

304,7

291

281

Økonomiaftalen

242 *)

149

110

Merudgift (+)

62,7

142

171

*) Regionerne fik efterreguleret bloktilskuddet for 2007 svarende til det aktivitets- og serviceniveau, som regionerne overtog fra de tidligere amter. Region Midtjylland har fået dækning for helårsvirkningen af merudgifter til ny/dyr medicin og nye behandlinger, som de tidligere amter har sat i gang i løbet af 2006. Derfor er økonomiaftalens beløb noget højere i 2007. 

 
Region Midtjylland har i regnskab 2007 og regnskab 2008 haft merudgifter på henholdsvis 62,7 mio. kr. og 142 mio. kr. i forhold til Økonomiaftalerne for henholdsvis 2007 og 2008, mens det forventede regnskab for 2009 angiver merudgifter på 171 mio. kr. Disse merudgifter er en væsentlig forklaring på den økonomiske ubalance i Region Midtjylland og illustrerer vanskeligheden ved at opnå balance trods årlige besparelser i budgettet.

 

Det forventede regnskab for 2009 består af dels 151 mio. kr. til dækning af helårsudgifter for ny/dyr medicin og nye behandlinger, der er taget i brug i løbet af 2008, mens det skønnes, at der kommer ny/dyr medicin og nye behandlinger til i 2009 svarende til ca. 130 mio. kr.

 

I forhold til det udgiftspres, der blev vurderet i sommeren 2008, er der tale om en mere afdæmpet udvikling. Merudgifterne i 2009 blev her skønnet til at udgøre 440 mio. kr.

 

Tallene i tabel 1 er opgjort i løbende priser. Det ses, at der hen over perioden er et svagt fald i realvæksten.

 

Årsagen til de stigende udgifter til ny/dyr medicin og nye behandlinger skyldes en meget hastig udvikling af effektive nye medicinpræparater og nye behandlinger, særligt indenfor kræftområdet. I løbet af 2008 blev en række nye medicinpræparater ibrugtaget, ligesom en række nye behandlinger blev indført. Dette har været medvirkende til at forbedre livskvaliteten og chancerne for overlevelse for en række patienter.

 

Det er væsentligt, at disse medicinpræparater og nye behandlinger fortsat kan anvendes i 2009 med henblik på at sikre, at patienterne fortsat kan tilbydes disse behandlinger i Region Midtjylland. I forbindelse med den stadigt stigende aktivitet i relation til eksempelvis medicinsk cancerbehandling stiger udgiften fortsat i 2009. 

 

Et nyt medicinpræparat skal være godkendt i et EU-land, eksempelvis Danmark, inden det tages i brug. For øjeblikket foregår der desuden en fælles koordinering af igangsættelsen af nye behandlinger inden for det onkologiske og det hæmatologiske område, således at nye behandlinger inden for disse områder kan tages i brug på samme tid over hele landet. Den model kunne tænkes udbredt til alle specialer. Praksis i Region Midtjyllland er, at der skal foreligge en Mini-MTV (Medicinsk TeknologiVurdering) inden en ny behandling igangsættes.

 

Den økonomiske styringsmodel for godtgørelse af hospitalernes merudgifter er en refusionsordning, hvor hospitalerne kompenseres for de faktisk opgjorte merudgifter fratrukket mindreudgifter til tidligere anvendt medicin og behandlinger.

 

Hospitalerne får tilført budget i løbet af året via tillægsbevilling svarende til de forventede merudgifter. Herefter foretages der løbende opfølgninger af de faktiske udgifter på området. Ved aflæggelse af regnskab indgår faktiske afvigelser i vurderingen af overførsler, således at det er sikret, at ingen hospitaler får tilført midler ud over de faktisk konstaterede merudgifter fratrukket mindreudgifter til tidligere anvendt medicin og behandlinger. Der foretages således en efterregulering i forhold til det faktiske forbrug inden for regnskabsåret.

 

Der er under sundhedsområdets fællespulje afsat 478 mio. kr. til udmøntning på hospitalerne i 2009. Beløbet er sammensat af følgende:

 • I budgetløft til niveau 2008 er der afsat 328 mio. kr., hvoraf 30 mio. kr. vedrører en restregulering for 2007. Der blev i 2008 givet tillægsbevillinger til dækning af disse merudgifter, men bevillingen blev ikke videreført for budget 2009, idet dette har afventet opgørelse af de faktiske merudgifter i 2008.
 • I budgetløft til dækning af forventede merudgifter i 2009 er der afsat 150 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget for 2009 er det således forudsat, at det samlede udgiftspres kan reduceres fra 440 mio. kr. til 150 mio. kr.

Tabel 2 viser forslag til udmøntning af den afsatte pulje til ny/dyr medicin og nye behandlinger på 478 mio. kr.

 

Tabel 2. Udmøntning af pulje til ny/dyr medicin og nye behandlinger i 2009

Tal i mio. kr.

Budget 2009

Beløb til udmøntning

Bemærkninger

A. Budgetløft til niveau 2008

328

291

Udgiftsløft i 2008

B. Budgetløft niveau 2009

150

151

Alene medtaget helårsvirkning vedrørende 2008

I alt

478

442

= A + B

C. Restbeløb til senere udmøntning

-

36

= Budget 2009 fratrukket beløb til udmøntning

D. Forventet merudgift i 2009

130

Til dækning af ibrugtagning af ny/dyr medicin og nye behandlinger i 2009.

Finansieringsmanko

-94

= C – D

 

Der foreslås med dette dagsordenspunkt udmøntet 442 mio. kr. til hospitalerne til dækning af merudgifter til ny/dyr medicin og nye behandlinger, som er sat i gang i 2008, og som svarer til det faktiske udgiftsløft i 2008 på 291 mio. kr. og helårsvirkningen i 2009 svarende til 151 mio. kr. Tabel 3 herunder viser fordelingen af de 442 mio. kr. på de respektive hospitaler.

 

Tabel 3. Oversigt over budgettilførsel til de enkelte hospitaler

Tal i mio. kr.

Ny/dyr medicin i 2009

(igangsat i 2008)

Nye behandlinger i 2009

(igangsat i 2008)

Budgettilførsel til de enkelte hospitaler

Århus

134,09

102,60

236,69

Skejby

-1,50

67,63

66,13

HE Vest

40,09

10,69

50,78

Viborg

33,59

7,63

41,22

Silkeborg

6,85

12,45

19,30

Randers

7,54

9,79

17,33

Horsens

7,68

2,53

10,20

Udgiftsbehov i alt

228,34

213,31

441,65

 

Godkendes denne udmøntning resterer der i puljen ca. 36 mio. kr., som skal dække merudgifter til ny dyr/medicin og nye behandlinger, der bliver taget i brug i løbet af 2009. Det kan dermed ventes, at der opstår en finansieringsmanko på ca. 94 mio. kr., som det fremgår af tabel 2.

 

Denne finansieringsmanko indgår i den samlede økonomivurdering, som indgår i kvartalsrapporten for 1. kvartal for 2009.

 

I forbindelse med budgetforliget for 2009 blev der nedsat et politisk underudvalg (Midlertidigt Udvalg til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler) med henblik på belysning af de samlede effekter af nye medicinske præparater ud fra en samlet nytteværdis betragtning. Der forventes en afrapportering fra udvalget i løbet af august 2009.

 

Vedrørende udmøntning af midler til ny medicin og nye behandlinger i 2009, som ikke tidligere har været ibrugtaget/igangsat, foreslås følgende styringsmodel:

Udgifterne til ny medicin og nye behandlinger i 2009, som ikke tidligere har været ibrugtaget/igangsat, foreslås håndteret som en refusionsordning på samme vis som tidligere og som ovenfor beskrevet. Der foreslås dog en justering af modellen, således at hospitalerne i forbindelse med de kvartalsvise økonomirapporter skal indmelde udgiftsbehovet til eventuelle nye aktiviteter på området samt eventuelle justeringer af udgiftsbehovet, således at der er mulighed for en løbende opfølgning i forhold til det faktisk forventede forbrug for hele året. Hospitalerne får tilført budget svarende til det forventede forbrug for året og efterfølgende år. Inden for regnskabsåret foretages en endelig regulering i forhold til det faktiske forbrug.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-167-08

13. Udmøntning af besparelser via hjemtrækningsprojekter

Resume

Som en del af de besparelsesforslag, der blev indarbejdet i budget 2009, har hospitalerne indmeldt en lang række projekter, der sigter mod at hjemtrække aktivitet fra andre regioner. For at projekterne kan iværksættes, skal der omposteres budgetmidler fra kontoen for behandling over regionsgrænser til hospitalernes konti. I løbet af efteråret har hospitalerne indmeldt en række nye hjemtrækningsprojekter. Disse projekter udgøres dels af projekter, der erstatter afviste projekter, og dels af helt nye, konstruktive forslag. Godkendelse af de nye projekter kræver ligeledes en ompostering.

Direktionen indstiller,

at hospitalerne varigt tilføres i alt 161,090 mio. kr. med henblik på iværksættelse af de hjemtrækningsprojekter, som er godkendt som en del af spareplanen. Fordelingen af tilførslen mellem hospitalerne fremgår af tabel 1 i sagsfremstillingen. Finansieringen sker fra kontoen for behandling over regionsgrænser under bevillingen "fællesudgifter/indtægter sundhedsområdet", og

 

at hospitalerne varigt tilføres i alt 26,595 mio. kr. med henblik på iværksættelse af nye hjemtrækningsprojekter. Fordelingen af tilførslen mellem hospitalerne fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen. Finansieringen sker fra kontoen for behandling over regionsgrænser under bevillingen "fællesudgifter/indtægter sundhedsområdet".

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af spareplanen for Region Midtjylland i efteråret 2008 blev der givet adgang til, at hospitalerne kan gennemføre besparelser ved at hjemtrække aktivitet fra andre regioner. Dette har givet anledning til, at hospitalerne har indmeldt hjemtrækningsprojekter med et besparelsespotentiale på i alt 42,847 mio. kr. Besparelsen realiseres ved en ompostering af 161,090 mio. kr. fra kontoen for behandling over regionsgrænser til hospitalernes konti. De eksakte beløb til ompostering fremgår af tabel 1 herunder.

 

Tabel 1: Omposteringer med henblik på iværksættelse af hjemtrækningsprojekter godkendt i forbindelse med spareplanen

Hospital

Beløb som omposteres til hospitalerne fra kontoen for behandling over regionsgrænser (kr.)

HE Vest

13.464.000 kr.

ÅUH, Århus Sygehus

     54.300.700 kr.

RH Horsens

21.973.700 kr.

RH Randers

39.180.000 kr.

ÅUH, Skejby

32.171.290 kr.

I alt

161.089.690 kr.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de indkomne ansøgninger været i dialog med hospitalerne om holdbarheden i hvert enkelt projekt. Som resultat af denne proces er nogle af de oprindeligt indmeldte projekter trukket tilbage. Nye projekter er da typisk kommet til med henblik på at sikre den oprindelige besparelse. Endvidere har man på hospitalerne efterfølgende fået nye, konstruktive ideer til behandling af patienter, der tidligere er sendt til andre regioner.

 

Således er der i forlængelse af de oprindeligt vedtagne hjemtrækningsprojekter opstået et katalog over nye projekter, som hospitalerne ønsker godkendt, og som administrationen hermed indstiller til godkendelse. De nye hjemtrækningsprojekter fremgår af notatet "Hjemtrækningsprojekter i Region Midtjylland 2009", som er vedlagt som bilag. De nye projekter indebærer et besparelsespotentiale på 5,164 mio. kr. Forudsætningen for, at besparelsen kan realiseres, er en omplacering af 26,595 mio. kr. fra kontoen for behandling over regionsgrænser til hospitalernes konti. De eksakte beløb til ompostering fremgår af tabel 2 herunder.

 

Tabel 2: Omposteringer med henblik på iværksættelse af nye hjemtrækningsprojekter

Hospital

Beløb som omposteres til hospitalerne fra kontoen for behandling over regionsgrænser (kr.)

HE Vest

2.478.600 kr.

ÅUH, Århus Sygehus

12.033.900 kr.

RH Horsens

6.682.800 kr.

RH Silkeborg

5.400.000 kr.

I alt

26.595.300 kr.

 

For alle hjemtrækningsprojekterne gælder det, at hospitalerne afkræves tilbagebetaling, hvis den forudsatte hjemtrækning ikke realiseres.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-104-07

14. Redegørelse om grundlag for etablering af arbejdsmedicinsk filial i Skive

Resume

På baggrund af Regionsrådets beslutning på møde den 17. december 2008 har Hospitalsenheden Vest udarbejdet en redegørelse, der viser, at det ud fra en samlet vurdering ikke skønnes at være fagligt bæredygtigt at etablere en arbejdsmedicinsk filial i Skive.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet på baggrund af den af Hospitalsenheden Vest udarbejdede redegørelse træffer beslutning om, hvorvidt der skal etableres en arbejdsmedicinsk filial i Skive.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde den 17. december 2008, at "...det ønskes at etablere en arbejdsmedicinsk filial i Skive indenfor en økonomisk ramme på 0,7 mio. kr. årligt, som finansieres af den i budgettet afsatte pulje til samarbejde med kommunerne. Filialen skal ses i sammenhæng med opretholdelse af en rheumatologisk ambulatoriefunktion i Skive, og det forudsættes, at filialen skal være fagligt bæredygtig..."

 

På baggrund heraf er der udarbejdet et notat af Hospitalsenheden Vest, Arbejdsmedicinsk Klinik , der redegør for, hvorvidt det efter Hospitalsenheden Vests vurdering er muligt at etablere en fagligt bæredygtig filial i Skive.

 

Det fremgår af redegørelsen, at det vurderes, at der indenfor en økonomisk ramme på 0,7 mio. kr. kan gennemføres 120 patientforløb ved etablering af en filial i Skive. Det oplyses ligeledes, at det tværfaglige samarbejde i patientarbejdet vil blive vanskeliggjort i en filial placeret i Skive.

 

Hospitalsenheden Vest har endvidere beregnet, hvad tilførelsen af det samme beløb til den Arbejdsmedicinske klinik i Herning ville betyde opgjort i antal patientforløb. Det giver et sammenligningsgrundlag i vurderingen af en filial i Skive.
 
Ud fra en samlet betragtning skønnes det ikke at være fagligt bæredygtigt at etablere en filial i Skive.

 

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at budgetforliget fastholdes, hvorfor der etableres en arbejdsmedicinsk filial i Skive indenfor en økonomisk ramme på 0,7 mio. kr. årligt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-67-06-V

15. Godkendelse af visions- og praksisplan for almen praksis

Resume

Samarbejdsudvalget på almen læge området har efter høring udarbejdet endelig visions- og praksisplan for almen praksis, og der anmodes nu om, at visions- og praksisplan for almen praksis godkendes.

Direktionen indstiller,

at visionsplan og praksisplan for almen praksis godkendes.

 

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget på almen læge området skal ifølge landsoverenskomstens § 13 udarbejde en praksisplan hvert fjerde år. Praksisplanen udarbejdes med henblik på at sikre en rimelig lægedækning i regionen.

 

I henhold til overenskomsten skal der i praksisplanen tages stilling til spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse, og der skal ske en stillingtagen til de forskellige praksis­former. Endvidere udarbejdes planen med henblik på at sikre en rimelig fordeling af arbejdsbyrden samt et rimeligt driftsunderlag for de enkelte læger.

 

Praksisplanen er opdelt i tre elementer:

 1. Visionsplan for almen praksis,
 2. Praksisplan vedrørende lægedækningen m.v., samt
 3. Plan for rekruttering og fastholdelse. (Behandlet i Regionsrådet den 20. februar 2008).

Forretningsudvalget godkendte den 13. januar 2009 høringsudkast til visions- og praksisplan. Planerne har herefter været udsendt i høring.

 

Der er indkommet høringssvar fra 16 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsbrugerrådet, psykiatri- og socialledelsen i Region Midtjylland, Hospitalsenheden Silkeborg, Hospitalsenhed Vest, Århus Universitetshospital, PLO og Praksisudvalget (de to sidstnævnte dog kun med kommentarer til Region Midtjyllands perspektivplan, der var udsendt til kommentering parallelt med høringen af visons- og praksisplan, jf. særskilt dagsordenspunkt), i alt 24 høringssvar. Som følge af disse er der foretaget enkelte ændringer i planerne, som efterfølgende er godkendt på Samarbejdsudvalget for almen lægers møde den 20. april 2009.

 

Sundhedsstyrelsens svar roser Region Midtjylland for en gennemarbejdet, grundig og visionær plan for almen praksis i regionen, og tilslutter sig fuldt visionsplanens fire indsatsområder.

 

Sundhedsstyrelsen konstaterer, at det ikke af praksisplanen fremgår, hvilke initiativer Region Midtjylland vil igangsætte med henblik på at imødekomme problemer med rekrutteringen til almen praksis i de områder, hvor sådanne problemer jf. planen kan imødeses. Region Midtjylland har beskrevet disse initiativer i perspektivplanen, som Sundhedsstyrelsen dog ikke har kommen­te­ret på, da den ikke er en del af praksisplanen, som Sundhedsstyrelsen jf. sundhedslovens § 206, stk. 2 skal vejlede om.

 

Der er foretaget ændringer om følgende punkter i praksisplanen:

 • Dilemmaet mellem centralisering/specialisering i sundhedsvæsenet og borgernære sundhedstilbud. Det beskrives, at udviklingen i sundhedsvæsenet generelt og strukturudviklingen i almen praksis giver en udfordring for ./.det nære læge-patient forhold(side 5 og 6)
 • Samarbejde om lægedækning og lignende på tværs af regionsgrænser. I områder der grænser op til Region Nord eller Region Syd vil det være relevant at medtænke den pågældende region i forhold til praksisplanlægning og sikring af lægedækning (side 8)
 • Der er indsat et selvstændigt afsnit om Samsø Kommune, hvor det beskrives, at der har været og fortsat vil blive gjort en stor indsats i forhold til lægedækningen på Samsø. Udgangspunktet for indsatsen er, at sundhedsvæsenets betjening på øen ses i sammenhæng på tværs af primær og sekundærsektor (side 44)
 • Der er rettet en fejl i afsnittet om Odder, tallet, for hvor mange læger der forventes at gå på pension i de kommende år, er rettet fra 10 til 5 (side 36)

Der er foretaget ændringer om følgende punkt i visionsplanen:

 • Samspil med kommunerne. Der er mellem Region Midtjylland, kommunerne og almen praksis en gensidig interesse i at udvikle samarbejdet omkring borgernes behandlingsforløb og sikring af gensidigt kendskab til parternes tilbud og problemstillinger. Parterne vil sikre, at de allerede eksisterende muligheder for dette samarbejde benyttes, så sundhedsvæsenets tilbud udnyttes optimalt, og der sikres samarbejde og gensidigt kendskab aktørerne imellem. Det forventes, at der i 2. generation af sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne vil blive arbejdet særskilt med integration af almen praksis og opgavefordeling mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen (side 5-6).

Praksisplan og visionsplan forelægges hermed Regionsrådet til godkendelse. De endelige planer vil efterfølgende være at finde på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Praksisplanen suppleres fra Region Midtjyllands side af perspektivplanen, jf. særskilt dagsordenspunkt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-67-06-V

16. Godkendelse af perspektivplan for almen praksis

Resume

Der er udarbejdet en perspektivplan for almen praksis. Det indstilles, at perspektivplanen for almen praksis godkendes.

Direktionen indstiller,

at perspektivplanen for almen praksis godkendes.

 

Sagsfremstilling

Som det er anført i andet punkt på dagsordenen, har Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet udarbejdet en visions- og praksisplan. Med praksisplanen formulerer Samarbejdsudvalget, hvad parterne har kunnet opnå enighed om i forhold til sikring af en rimelig lægedækning m.v.

 

Som følge af de særlige udfordringer med sikring af lægedækningen og en generel interesse for strukturudvikling i almen praksis oplever Region Midtjylland, at efterspørgslen efter regionens bistand på dette felt langt overstiger, hvad regionen økonomisk og organisatorisk kan levere. For at sikre en planlægningsmæssig ramme til at kunne foretage en prioritering af indsatsen på dette felt, og for at muliggøre en hurtig samt smidig stillingtagen til konkrete forespørgsler/problemstillinger, har administrationen udarbejdet en perspektivplan for strukturudvikling i almen praksis i Region Midtjylland.

 

Forretningsudvalget godkendte den 13. januar 2009 udkast til perspektivplan. Perspektivplanen har herefter været udsendt til kommentering parallelt med høring af visions- og praksisplanen på almenlægeområdet, således at parterne på området er givet mulighed for at komme med bemærkninger/kommentarer til perspektivplanens indhold. Kommentarerne er sammen vedlagt som bilag til punktet om godkendelse af praksis- og visionsplan. Som følge heraf er der foretaget enkelte ændringer til perspektivplanen.

 

Der er foretaget ændringer om følgende punkter:

 • Ændringer til praksisplanen, der også berører perspektivplanen, er tilføjet. Det gælder samarbejde om lægedækning og lignende på tværs af regionsgrænser og vigtigheden af at opretholde det nære læge-patient forhold (side 3 og 13)
 • Beskrivelsen af bæredygtig praksis er revideret, således at der åbnes op for, at andre aspekter end de beskrevne kan indgå, og at bæredygtighed ikke nødvendigvis er det samme i forskellige områder (side 6 og 7)
 • Det nævnes, at Region Midtjylland i indsatsområder kan medvirke til at facilitere etableringen af satellit-praksis (side 12)

Perspektivplanen forelægges hermed Regionsrådet til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-91-09

17. Godkendelse af udbygning af urologisk ambulatorium på Regionshospitalet Randers

Resume

Regionsrådet godkendte på mødet den 29. april 2009 en model for varetagelse af den urologiske betjening af borgere fra den sydøstlige del af Region Midtjylland. I forlængelse af denne beslutning fremlægges et forslag til udbygning af det urologiske ambulatorium på Regionshospitalet Randers, med henblik på at kunne rumme det øgede antal urologiske patienter på Regionshospitalet Randers. Den samlede anlægssum for projektet er 4,930 mio. kr. (indeks 121,5).

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 4,930 mio. kr. (indeks 121,5) til udbygning af urologisk ambulatorium på Regionshospitalet Randers,

 

at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2009,

 

at det afsatte rådighedsbeløb finansieres af den afsatte rammebevilling til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter i 2009, og

 

at de håndværksmæssige opgaver udbydes i offentlig licitation i fagentreprise.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på mødet den 29. april 2009 en model for varetagelse af den urologiske betjening af borgere fra den sydøstlige del af Region Midtjylland. Modellen er første etape af en fremtidssikret løsning på området, og tager bl.a. udgangspunkt i, at planlagt stationær aktivitet flyttes fra Regionshospitalet Horsens til Regionshospitalet Randers.

 

I forlængelse af denne beslutning fremlægges et forslag til udbygning af urologisk ambulatorium på Regionshospitalet Randers, med henblik på at kunne rumme det øgede antal patienter.

 

Anlægsprojektet

De bygningsmæssige ændringer omfatter ombygningen af det tidligere sengeafsnit D6, der pt. står tomt. Afsnittet har typisk kun været brugt i kortere perioder som midlertidigt ophold i forbindelse med mindre om- og tilbygninger, og ombygningen har derfor ingen umiddelbar betydning for andre funktioner på hospitalet. Bygningsmassen er oprindeligt fra 1955, og fremstår stadig med en del oprindelig indretning, køkken, toiletter mv., og kræver derfor en større renovering.

 

Se vedlagte skitse af bygningen før ombygningen og skitse af bygningen efter ombygningen for en uddybning af de bygningsmæssige ændringer.

 

Økonomi

Den samlede anlægssum for udbygningen er 4,930 mio. kr. (indeks 121,5), jvf. tabel 1. Under forudsætning af Regionsrådets godkendelse, forventes samtlige udgifter til projektet afholdt i 2009. Det foreslås, at projektet finansieres af rammebevillingen til vigtige vedligeholdelses- og driftnødvendige projekter i 2009, jvf. tabel 2.

 

Tabel 1. Oversigt over anlægsudgifter (indeks 121,5)

Beskrivelse

Udgifter

(mio. kr.)

Håndværkerudgifter

4,150

Tekniske omkostninger*

0,580

Inventar

0,200

I alt

4,930

* Projektering, tilsyn mv.

 

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering (indeks 121,5)

Bevilling

Rådighedsbeløb 2009

Projektforslag

4,930 mio. kr.

4,930 mio. kr.

Finansiering

Rammebevilling til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter i 2009

 

Under forudsætning af godkendelse af denne sag, overførselssagen og regulering af anlægsprisindekset resterer der et udisponeret beløb på 16,2 mio. kr. på rammebevillingen til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter i 2009.

 

Valg af rådgiver og udbudsform

Da opgaven rådgivningsmæssigt ligger under tilbudslovens tærskelværdi for udbud, overdrages rådgivningsopgaven til ingeniørfirmaet Stokvad & Kerstens, der tidligere er benyttet ved mindre om- og tilbygningsprojekter på RH Randers, og har udarbejdet det økonomiske overslag for det skitserede projekt.

 

De håndværksmæssige opgaver foreslås udbudt i offentlig licitation i fagentreprise. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-99-07

18. Årsberetning 2008 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Resume

I henhold til beslutning i Regionsrådets møde den 21. maj 2008 er der udarbejdet en årsberetning, som beskriver Regions Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfonds virksomhed i 2008.

Direktionen indstiller,

at årsberetningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Regionsrådets møde den 21. maj 2008 blev det besluttet, at der en gang årligt skal udarbejdes en beretning til Regionsrådet om Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfonds virksomhed.

 

Vedlagte Årsberetning 2008 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond indeholder en beskrivelse af Forskningsfondens virksomhed i 2008.

 

Forskningsfonden startede 1. januar 2007, og dens formål er, gennem økonomisk støtte til forskning, at bidrage til, at sundhedsområdet i Region Midtjylland udvikles på et højt internationalt niveau.

 

Forskningsfondens virksomhed retter sig imod sundhedsvidenskabelig forskning, der har udgangspunkt i sundhedsområdet i Region Midtjylland, og som gennemføres på, eller i samarbejde med, et eller flere af Region Midtjyllands somatiske hospitaler. Ved prioritering af ansøgninger om forskningsstøtte indgår altid en vurdering af forskningsprojekternes videnskabelige kvalitet, deres relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland samt forskningsprojekternes mulighed for at blive gennemført.

 

I 2008 var Forskningsfondens budget på 22,5 mio. kr., og heraf blev der fordelt 21,8 mio. kr. til forskellige forskningsprojekter. Ca. 80 % af Forskningsfondens udgifter i 2008 vedrørte tilsagn om forskningsstøtte, som Forskningsfonden har givet efter Fondens start 1. januar 2007. De 80 % af udgifterne fordelte sig med ca. 30 % til korterevarende stipendier og seniorstipendier, og med ca. 50 % til forskningsprojekter, hvor der typisk er tale om flerårig medfinansiering af lønudgifter til forskere. De resterende 20 % af udgifterne i 2008 vedrørte tilsagn om forskningsstøtte, der blev givet i de tidligere amter.

 

Årsberetningen indeholder en nærmere beskrivelse af de projekter, der er udbetalt forskningsstøtte til i 2008.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-63-08

19. Godkendelse af rapport fra udvalg vedrørende sociale forskelle i sundhed

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende sociale forskelle i sundhed aflægger med vedlagte rapport beretning for arbejdet. Dette gøres med en række anbefalinger til region og kommuner om, hvad der kan gøres for at reducere de sociale forskelle i sundhed.

 

Direktionen indstiller,

at rapporten ”Sociale forskelle i Sundhed – anbefalinger fra det midlertidige udvalg vedrørende sociale forskelle i sundhed” godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med sociale forskelle i sundhed,

 

at en eventuel indsats/event, der kan præsenteres på den nationale konference, og som kan være Region Midtjyllands bidrag til den landsdækkende debat om ulighed i sundhed, overvejes, og

 

at afholdelse af en national konference i oktober 2009 godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på mødet den 12. december 2007 at nedsætte et midlertidigt udvalg til at undersøge sociale forskelle i sundhed. Det blev besluttet, at udvalget skulle fungere i perioden 1. juli 2008 – 31. marts 2009. Udvalget fik følgende sammensætning:

 

Formand:                      Anders Kühnau (A)

Næstformand:                Preben Andersen (V)

Medlemmer:                   Conny Jensen (A)

                                   Knud Hammer (A)

                                   Leif Mørck (A)

                                   Alice Espeholt (V)

                                   Henrik Qvist (Ø)             

 

Udvalgets formål, opgaver og arbejde

Udvalget fik til opgave at drøfte og beskrive på hvilke områder, der gør sig sociale forskelle gældende i sundhed indenfor somatikken og psykiatrien samt belyse konsekvenserne heraf. Specifikt skulle dette følges af en kortlægning af, hvilke tiltag og fokusområder, der kan iværksættes i forhold til påvirkning af sociale forskelle i sundhed.

 

En række undersøgelser har dokumenteret, at der er store sociale forskelle i sundhed i den danske befolkning. Region Midtjyllands Sundhedsprofil fra 2006 bekræfter dette billede: Kroniske sygdomme, risikable sundhedsvaner og dårligt selvvurderet helbred optræder med betydelig overvægt hos kortuddannede. En sundhedsprofil med deltagelse af de største etniske minoriteter er udarbejdet og er med til at komplettere det samlede billede.

 

Arbejdet handler ikke om de generelle aspekter af social ulighed, men derimod om at sætte fokus på det somatiske og det psykiatriske sundhedsvæsens kompenserende indsats.

 

Udvalget har holdt en række møder, hvor fagfolk fra regionen (Hospitaler, Center for Folkesundhed mv.), kommuner og alment praktiserende læger har deltaget. Drøftelserne har afstedkommet to ting. For det første en afgrænsning af emnerne og for det andet en række anbefalinger inden for hvert område. Anbefalingerne er delt mellem de offentlige aktører, der kan bidrage til at reducere sociale forskelle i sundhed. Med vægten lagt på hvad regionen kan gøre, indeholder rapporten således også anbefalinger om, hvad kommunerne kan gøre.

 

Konkret er der anbefalinger på følgende områder:

 • Etniske minoriteter
 • Gravide, børn og unge
 • Mennesker med kroniske lidelser
 • Kræftpatienter
 • Syge-dagpengemodtagere
 • Mennesker med psykiske lidelser

Udvalgets Rapport om Sociale forskelle i sundhed samt Oversigt over udvalgets anbefalingervedlægges som bilag til sagen.

 

Det videre forløb

Arbejdet med at reducere sociale forskelle i sundhed er en lang proces, og Regionsrådet vil skulle tage stilling forud for iværksættelse af de konkrete tiltag.

 

Der lægges op til dialog med kommunerne om sektoroverskridende tiltag. Disse drøftelser kan foretages i Sundhedskoordinationsudvalget og Sundhedsstyregruppen.

 

Desuden er det tanken, at der afholdes en national konference i oktober 2009, hvor Region Midtjylland - udover egne oplægsholdere - indbyder Sundhedsministeren og direktøren for Sundhedsstyrelsen til at belyse de statslige initiativer på området. Endvidere er det tanken at indbyde øvrige regioner til at holde oplæg.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-60-08

20. Om- og tilbygning af Hinnerup Kollegiet

Resume

På mødet den 13. maj 2008 tog Forretningsudvalget udmøntningen af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri- og socialområdet til efterretning. Ved denne udmøntning af rammebevillingen blev der afsat 0,5 mio. kr. til projektering af om- og tilbygning af Hinnerupkollegiet.

 

Der forligger nu et projektforslag for ombygningen, hvortil der - ud over den i 2008 bevilgede projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. - søges rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på 3,7 mio. kr. (eksl. moms) til servicearealer og 9,1 mio. kr. (inkl. moms) til opførelse af de almene boliger. Bevillingen forudsættes finansieret af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud samt låneoptagelse i kommunekredit vedr. almen boligdelen.

 

Om- og tilbygning af Hinnerup Kollegiet, Stadionallé 1, 8382 Hinnerup omfatter ca. 498 m² nybyggeri, hvor der etableres 4 lejligheder og kontor- og mødefaciliteter til erstatning for en midlertidig kontorpavillon samt en ombygning, som omfatter sammenlægning af 10 eksisterende værelser til 6 lejligheder.

 

Direktionen indstiller,

at om- og tilbygningen af Hinnerup Kollegiet igangsættes,

 

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb jf. nedenstående tabel til om- og tilbygning af Hinnerup Kollegiet,

 

at anlægsbevillingen til servicearealer finansieres af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud samt servicearealtilskud,

 

at anlægsbevillingen til almene boliger og fællesarealer finansieres ved låneoptagelse i Kommunekredit, og

 

at entreprenørydelserne udbydes i indbudt licitation i hovedentreprise.

Sagsfremstilling

Afdelingen i Hinnerup Kollegiet, som nu søges om- og tilbygget, har plads til 10 voksne autister, som bor i 1-rums stuer med eget bad. Kollegiet er bygget i 1982 som et traditionelt kollegium – i to plan, med værelser der vender ud til store åbne fællesarealer. Den oprindelige tanke var, at stedet skulle være en mellemstation mellem hjemmet og ”det voksne liv” - beboernes første bosted efter barndomshjemmet, hvor de skulle bo et antal år, til de havde lært nok til at komme videre.

 

Autisme er et livslangt handicap, hvorfor Hinnerup Kollegiet er blevet det permanente hjem. Værelserne søges derfor ombygget til 6 tidssvarende 2-rums handicapboliger med køkken, bad og toilet. Samtidig bygges 4 nye 2-rums lejligheder i tilbygning med tilhørende servicearealer. Endvidere skal der etableres kontor- og mødefaciliteter som erstatning for den midlertidige kontorpavillon, som nu er opstillet på Hinnerup Kollegiet. Intentionerne for det kommende byggeri er en ikke-institutionspræget boform samt godt arbejdsmiljø for de ansatte.

 

Målgruppen for boligerne er voksne med autisme. Intellektuelt er gruppen relativt højt fungerende med sprog og skolemæssige kundskaber. 

 

Boenheden skal være den trygge og sikre ramme om tilværelsen for den enkelte beboer. I et samspil med nærmiljøet skal den enkeltes selvværd og identitet opbygges. Beboerne skal have mulighed for at udvikle sig gennem bl.a. deltagelse og ansvar for et hjems almindelige gøremål. Boligerne og fællesarealernes indretning skal derfor medvirke til at fremme en sådan udvikling hos beboerne.

 

Om- og tilbygning af Hinnerup Kollegiet, Stadionallé 1, 8382 Hinnerup omfatter ca. 498 m² nybyggeri og en ombygning, som består i renovering og sammenlægning af 10 eksisterende værelser til 6 lejligheder.

 

Der vedlægges som bilag tegninger af situationsplan, facade, snit og plantegninger.

 

Projektet udarbejdes af Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S, og entreprenørarbejderne foreslås udbudt i indbudt licitation i hovedentreprise.

 

Nybygningen forventes klar til ibrugtagning i uge 52, hvorefter ombygningen af de eksisterende bygninger igangsættes. Indflytning i de eksisterende bygninger forventes at kunne ske medio 2010.

 

Økonomi

På mødet den 13. maj 2008 tog Forretningsudvalget udmøntningen af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet til efterretning. Ved denne udmøntning af rammebevillingen blev der afsat 0,5 mio. kr. til projektering af om- og tilbygning af Hinnerupkollegiet.

 

Der foreligger nu et projektforslag for ombygningen, hvortil der - ud over den i 2008 bevilgede projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. - søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet. Boligerne søges opført efter lov om almene boliger.

 

Overblik over bevillinger og rådighedsbeløb ses i nedenstående tabel :

 

      Rådighedsbeløb
(1.000 kr.)

 Bevilling

  2009

  2010

Servicearealer (eksl. moms)

  3.700

 2.200

   1.500

Servicearealtilskud

-400

 

-400

Rammebevilling til udvikling af sociale tilbud

-3.300

-2.200

-1.100

Boliger og fællesarealer (inkl.moms)

9.100

5.000

4.100

 

Bevillingen til servicearealerne søges finansieret af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud. I rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud resterer i 2009 18,5 mio. kr. under forudsætning af overførsel af den ikke forbrugte rammebevilling fra 2008. Efter finansiering af servicearealer på Hinnerup Kollegiet resterer i 2009 16,3 mio. kr. i rammebevillingen.

 

Opførelse af de almene boliger finansieres ved 91 % lovpligtig låneoptagelse i Kommunekredit, 2 % beboerindskud. De resterende 7 % af anlægssummen er grundkapitalen, som skal finansieres af regionen. Men da opførelsen af de almene boliger på Hinnerup Kollegiet sker dels ved tilbygning af 4 lejligheder og dels ved ombygning af 10 eksisterende værelser til 6 lejligheder, kan finansieringen af grundkapitalen ske ved, at Region Midtjylland indskyder værdien af grund og dele af den eksisterende bygning, som jo ejes af Region Midtjylland.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-42-74-3-07

21. Henvendelse fra Herning Kommune med anmodning om medfinansiering af Horisont

Resume

Herning Kommune har etableret Horisont, som ifølge kommunen er et ambulant, forebyggende psykosocialt behandlingstilbud med tidlig opsporing for unge med spiseforstyrrelser og/eller selvskadende adfærd i alderen 15 - 25 år. Herning Kommune har i brev af 16. februar 2009 ansøgt Region Midtjylland om medfinansiering af Horisont på 228.000 kr. Kommunen henviser til sundhedsloven § 239. Denne bestemmelse giver et regionsråd mulighed for at indgå aftale med en kommunalbestyrelse om betaling for personer, der henvises til tilbud i kommunalt regi som alternativ til sygehusindlæggelse. Det vurderes, at Horisont ikke er et alternativ til sygehusindlæggelse, og det indstilles, at der gives afslag på medfinansiering.

Direktionen indstiller,

at vedlagte udkast til svarbrev til Herning Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har etableret Horisont, som ifølge kommunen er et ambulant, forebyggende psykosocialt behandlingstilbud med tidlig opsporing for unge med spiseforstyrrelser og/eller selvskadende adfærd i alderen 15 - 25 år.

 

Herning Kommune har i brev af 16. februar 2009 ansøgt Region Midtjylland om medfinansiering af Horisont på 228.000 kr. Det samlede budget for Horisont er på 1,2 mio. kr. Kommunen henviser til sundhedsloven § 239, som giver et regionsråd mulighed for at indgå aftale med en kommunalbestyrelse om betaling for personer, der henvises til tilbud i kommunalt regi som alternativ til sygehusindlæggelse.Brev af 16. februar 2009 fra Herning Kommune er vedlagt.

 

Det fremgår af brevet, at Herning Kommune siden september 2007 har drevet Horisont som et forsøgsprojekt og nu har besluttet at gøre tilbudet permanent. Det fremgår videre, at den forebyggende behandlings sigte er at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske og sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Horisont kan ifølge brevet ligeledes benyttes som efterværn efter endt behandling ved eksempelvis ungdomspsykiatrien. Tilbudet hjælper også brugerne med at fastholde kontakt til skole/uddannelse og/eller arbejdsplads under brugerforløbet.

 

Kommunalreformen og reformen på sundhedsområdet pr. 1. januar 2007 tillægger kommunerne et hovedansvar for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Herning Kommune opfylder således ved oprettelse af Horisont en del af formålet med den nye sundhedslov.

 

Sundhedsloven § 239 giver regionsrådet en mulighed for - ikke en forpligtelse til - at betale for personer i kommunale tilbud, hvis personerne har behov for sygehusindlæggelse på tidspunktet for henvisning til det kommunale tilbud. Horisont er et forebyggende tilbud for at undgå brug af et ungdomspsykiatrisk tilbud. Det vurderes derfor, at tilbudet ikke er et alternativ til sygehusindlæggelse. Det foreslås, at der gives afslag på medfinansiering af Horisont. Vedlagt er udkast til svarbrev til Herning kommune.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Birgit Jonassen tog forbehold.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-16-08

22. Godkendelse af anlægsregnskab og skema C for Bakkehuset, Kjellerup

Resume

I Viborg Amtsråds budgetaftale af 4. juli 2003 blev det besluttet, at Boenheden Bakkehuset Søndermarksvej i Viborg skulle flytte til nyt byggeri i Kjellerup. Bakkehuset var normeret til 13 beboere, og det blev i forbindelse med projekteringsbevillingen besluttet at udvide til 16 beboere. Byggeriet er opført efter lov om almene boliger.

 

Byggeriet blev påbegyndt 17. juni 2005 og ibrugtaget 13. juni 2006. Der foreligger nu et revisionsgodkendt anlægsregnskab, som skal godkendes af Regionsrådet før den endelige Skema C-indberetning kan foretages i Silkeborg Kommune. Herefter bliver det endelige lovpligtige lån til bolig- og fællesarealerne på 91 % hjemtaget fra Kommunekredit.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for Bakkehuset, Kjellerup godkendes.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med Viborg Amtsråds budgetaftale den 4. juli 2003, blev det besluttet, at Boenheden Bakkehuset for voksne udviklingshæmmede i Viborg skulle flytte til Kjellerup. Den 23. august 2004 gav Amtsrådet projekteringsbevilling til køb af grund og besluttede samtidig en udvidelse fra 13 til 16 boliger. Den 11. april 2005 gav Amtsrådet den endelige og supplerende anlægsbevilling til byggeriet af de 16 almene boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Bevillingerne og regnskabsresultaterne fremgår af nedenstående tabel:

 

 

Bevilling, Viborg Amt

Anlægsregnskab Afvigelse
Servicedel (inkl. moms)

7.076.250

6.928.003 148.247
Boligdel (inkl. moms) 19.702.000 19.984.750 -282.750

 

Byggeriet blev påbegyndt den 17. juni 2005 og ibrugtaget 13. juni 2006

 

BDO, Kommunernes Revision har den 15. december 2008 fremsendt anlægsregnskabet uden bemærkninger. De samlede udgifter til bolig- og fællesarealer er som vist i ovenstående tabel opgjort til 19.984.750 kr. og 6.928.003 kr. til servicearealer, begge beløb inkl. moms. Revisorerklæring vedrørende anlægsregnskabet for Bakkehuset er vedlagt som bilag. Skema C kan rekvireres ved henvendelse til Birte Tjørnelund, birte.tjoernelund@stab.rm.dk.

 

I forhold til den samlede bevilling er der en merudgift til bolig- og fællesarealer på 282.750 kr. Merudgiften skyldes bl.a. krav om forsinkelsestank, som medførte forlænget byggetid og øgede opvarmningsudgifter. Ligeledes blev udgifterne til loftsskinner til liftsystemet større end forventet.

 

Merudgiften til bolig- og fællesarealer på 283.000 kr. finansieres med 91 % låneoptagelse, 7 % grundkapitalindskud og 2 % beboerindskud.

 

Silkeborg Kommune har den 16. januar 2009 fremsendt administrationens anbefalinger vedrørende eventuel kommunal overtalelse. Det fremgår heraf, at administrationen anbefaler, at Silkeborg Kommune overtager Bakkehuset fra 1. januar 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-74-1-09

23. Anlægsbevilling til udbygning og samling af psykiatrisk sengeafsnit, Regionspsykiatrien Viborg

Resume

Regionsrådet gav den 18. marts 2009 en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. (0,957 mio. kr. i indeks 121,5) til udarbejdelse af projektforslag for fase 0 projektet udbygning af psykiatrisk sengeafsnit og sammenlægning af sengeafdelinger og ambulante tilbud, Regionspsykiatrien Viborg. Der foreligger nu et projektforslag, og på det grundlag søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udførelse af projektet.

 

Projektforslaget omfatter ombygning af 14 sengestuer på 1. etage i Regionspsykiatrien Viborg, Søndersøparken 1, hvoraf 1 sengestue etableres som en XL sengestue i en udvidelse af 1. etage og stueetage. Stueetagen forberedes samtidig ved denne udvidelse til yderligere en XL sengestue (senge til svært overvægtige). Endvidere tilbygges et havetårn i underetage, stueetage og 1. etage, hvor der på 1. etage indrettes aktivitetsrum, kontor og altan.

 

Til gennemførelse af projektet søges anlægsbevilling på i alt 18,1 mio. kr. og rådighedsbeløb i 2009 på 13,7 mio. kr. og 4,4 mio. kr. i 2010. Den søgte anlægsbevilling svarer til den godkendte bevilling i investeringsoversigten i budgettet for 2009, dog med en fremrykning af rådighedsbeløb fra 2011 til 2009.

Direktionen indstiller,

at der gives anlægsbevilling til udbygning og samling af psykiatrisk sengeafsnit, Regionspsykiatrien Viborg på 17.124.000 kr. således, at den samlede anlægsbevilling til projektet (inkl. tidligere bevilling på 957.000 kr. til projektering) er på 18.081.000 kr., og 

 

at der afsættes rådighedsbeløb på 12.723.000 kr. i 2009 (så det samlede rådighedsbeløb i 2009 er på 13.680.000 kr.) og 4.401.000 kr. i 2010.

Sagsfremstilling

Regionsrådet gav den 18. marts 2009 en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for fase 0 projektet, udbygning af psykiatrisk sengeafsnit og sammenlægning af sengeafdelinger og ambulante tilbud, Regionspsykiatrien Viborg. Der foreligger nu et projektforslag, og på det grundlag søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udførelse af projektet.

 

I sagsfremstillingen til Regionsrådets behandling af programoplægget blev der redegjort for behov og ønsker i Regionspsykiatrien Viborg, som var prioriteret således:

 1. Indretning af 12 sengestuer på regionspsykiatrien Viborg, etage 1.
 2. Indretning af ekstra XL sengestue (senge til svært overvægtige) på 2 & 4 etage, Regionspsykiatrien Viborg.
 3. Flytning af distrikt team fra Søndersøparken 9, til Regionspsykiatrien Viborg, administrations-/mellembygningen etage 2.
 4. Indretning af modtagelse i stueetage, Regionspsykiatrien Viborg.
 5. Etablering af udvendig havetårn, som tilsluttes samtlige etager, Regionspsykiatrien Viborg.
 6. Flytning af intensivafdeling fra etage 3 til stueetagen, Regionspsykiatrien Viborg.
 7. Flytning af Klinik for angst og tvang fra Regionspsykiatrien Viborg, stueetagen, til Søndersøparken 9.
 8. Evt. flytning af gerontopsykiatrisk afdeling fra Søndersøparken 21, til Regionspsykiatrien Viborg, Søndersøparken 1, 3 etage.

Det var i programoplægget forudsat, at der kunne afsættes driftsmidler til etablering af en ny ambulanceindkørsel til Regionspsykiatrien Viborg. Dette er imidlertid ikke muligt på nuværende tidspunkt, og da en ny ambulanceindkørsel hænger nøje sammen med prioritet 4 "indretning af modtagelse i stueetage" udskydes denne ændring samtidig. Ombygningen sker dog under hensyntagen til en evt. senere ombygning af modtagelse og ambulanceindkørsel.

 

Indretning af XL sengestuer på 2. og 4. etage har vist sig meget vanskeligt og omkostningstungt. I stedet fremsættes forslag om indretning af 14 sengestuer på etage 1 - i stedet for de 12 som anføres i programoplægget - hvoraf 1 sengestue vil være en XL stue. Ved indretning af 14 sengestuer på etagen vil der komme til at mangle opholdsarealer på afdelingen. Der er derfor udarbejdet forslag til en tilbygning/havetårn, som skal indehold et aktivitetsrum, kontor til afdelingssygeplejersken samt en altan/rygerum. Tilbygningen/havetårnet opføres i underetagen, stueetagen og etage 1. Etage 1 indrettes som anført med aktivitetsrum, kontor til afdelingssygeplejerske og altan. Stueetagen vil ikke blive endelig indrettet, da det afventer en evt. senere indretning af hele etagen til modtagelse og intensivafdeling. Mens tilbygningen/havetårnet i underetagen indrettes til aktivitetsrum samt redskabsrum.

 

Illustrationer af projektet samt plantegning af om- og tilbygningen ses i de vedlagte bilag med plan for om- og tilbygningen og illustration af om- og tilbygning af Regionspsykiatrien Viborg.

 

Da det har vist sig umuligt at indrette en XL sengestue indenfor de eksisterende bygningsrammer, foreslås det ligeledes at tilbygge et hjørne på bygningen mod nord/vest, samtidig med at gangareal inddrages i sengestuen. På den måde udvides arealet, således at personalet får ordentlige arbejdsvilkår i arbejdet med meget tunge patienter. I stueetagen tilbygges på samme måde som etage 1, således at der er forberedt til endnu en XL-sengestue, når denne etage skal indrettes.

 

Havetårn og udvidelsen mod nord/vest vil blive forberedt for en evt. senere udvidelse med yderligere 6 etager, således at tilbygningen mod nord/vest og havetårnet får samme højde som den eksisterende etagebygning.

 

Da Døgnhus Viborg forventes at skulle lukke ned ved udgangen af 2009 skal indretningen af etage 1 stå klar hertil. Tilbygningen til XL sengestue og havetårnet kan afsluttes efterfølgende med forventet ibrugtagning medio 2010.

 

Der er derfor behov for en fremrykning af rådighedsbeløbene i forhold til de i budget 2009 afsatte rådighedsbeløb. Det i budget 2009 afsatte rådighedsbeløb i 2011 på 4.114.000 kr. (indeks 121,5) søges derfor i stedet afsat i 2009, således at rådighedsbeløbet i indeværende år bliver på i alt 13.681.000 kr. Der søges derfor om følgende bevillinger og rådighedsbeløb til projektet, inkl. det tidligere godkendte rådighedsbeløb til projektering i 2009:

 

(1.000 kr. i indeks 121,5) Bevilling i alt            Rådighedsbeløb
2009 2010 2011
Udbygning og samling af psykiatrisk sengeafsnit (ansøgt fordeling af rådighedsbeløbene)
18.081 13.680 4.401 0
Bevilling og fordeling af rådighedsbeløb jf. beslutning i RR 18.03.09 18.081 9.567 4.401 4.114

 

Fremrykningen af rådighedsbeløbet på 4,1 mio. kr. fra 2011 til 2009 reguleres via reserven, således at beløbet finansieres herfra i 2009. Der vil herefter restere 5,7 mio. kr. på reserven i 2009 excl. beløb vedr. pris- og lønregulering. Beløbet tilføres tilsvarende reserven i 2011, således at trækket på reserven samlet set fra 2009 til 2011 går i nul.

 

Regionsrådet tilsluttede sig den 18. marts 2009 en sammelægning af bevillingerne til 2 projekter afsat i budgettet for 2009 i Regionspsykiatrien Viborg til én anlægsbevilling på i alt 18,081 mio. kr. (i indeks 121,5).

 

Projektet vil blive udbudt i storentrepriser på baggrund af en prækvalifikation.

 

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at sagen udsættes med henblik på yderligere belysning.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-31-06-V

24. Orientering om Sundhedsstyrelsens svar på Danske Regioners henvendelse om højt specialiseret behandling på private hospitaler

Resume

Sundhedsstyrelsen har marts 2009 besvaret Danske Regioners henvendelse om private hospitalers varetagelse af tyk- og endetarmkirurgi og andre højt specialiserede behandlinger. Danske Regioners henvendelse skete på opfordring af Region Midtjylland efter en drøftelse af samme emne i Regionsrådet den 24. september 2008, hvor der blev udtrykt betænkelighed ved private hospitalers udførelse af operationer for kræft i tyk- og endetarm.

 

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens svar, at samling af den specialiserede sygehusbehandling på færre, men større enheder er en gennemgående konsekvens af Styrelsens igangværende specialeplanlægning. Sammenhæng mellem volumen og kvalitet på både individ, enheds- og sygehusniveau er et gennemgående princip i styrelsens arbejde. Styrelsen henviser til regionernes ansvar for som driftsherrer at sikre høj kvalitet i behandlingen, uanset om patienterne behandles på offentlige eller private aftalesygehuse.

 

Endelig indgår de private sygehuse i Sundhedsstyrelsens overvågning af kvaliteten på alle hospitaler, blandt andet ved de årlige statusrapporter fra private og offentlige hospitaler.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har i brev af den 27. marts 2009  besvaret  Danske Regioners henvendelse til Sundhedsstyrelsen vedrørende højt specialiseret behandling, herunder særligt operationer for kræft i tyk- og endetarm.

 

Danske Regioners henvendelse til Sundhedsstyrelsen havde baggrund i en drøftelse i Regionsrådet den 24. september 2008 om samme emne. Regionsrådet drøftede emnet på baggrund af spørgsmål fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting og anmodede på baggrund af en vis betænkelighed Danske Regioner om at gå ind i sagen, se brev af den 21. oktober 2008. Region Midtjyllands henvendelse til Danske Regioner havde til formål at sikre, at de centrale sundhedsmyndigheder sikrer, at:

 • de overordnede bestræbelser på at højne kvaliteten i tyk- og endetarmskirurgien gennem samling på færre enheder fastholdes
 • at bestræbelserne på at højne kvaliteten i kræftbehandlingen fastholdes, idet det må lægges til grund, at erfaring og rutine normalt ikke følger en enkelt læge, men er knyttet til det samlede team
 • Sundhedsstyrelsens faglige rådgivning af, om det i en overgangsperiode er mere hensigtsmæssigt - og i givet fald på hvilke vilkår - at opretholde en kapacitet på flere offentlige hospitaler og/eller en lidt længere ventetid, frem for at patienterne behandles på private klinikker med et mindre antal operationer som underlag for behandlingen
 • et tæt tilsyn med kvaliteten hos de private aktører, så der er sikkerhed for, at disse lever op til Sundhedsstyrelsens krav til denne højt specialiserede behandling.

Danske Regioner rejste problemstillingen over for Sundhedsstyrelsen den 24. februar 2009 i overensstemmelse med Region Midtjyllands henvendelse og gjorde opmærksom på, at problemstillingen ikke alene vedrører tarmkræftkirurgien, men også andre højt specialiserede behandlinger, hvor der stilles krav om en vis patientvolumen samt tværfaglighed.

 

I svaret fra Sundhedsstyrelsen forholder styrelsen sig således til de fire rejste problemstillinger:

 • Samling af den specialiserede sygehusbehandling på færre, men større og mere specialiserede enheder er en gennemgående konsekvens af Sundhedsstyrelsens igangværende specialeplanlægning
 • Det er et helt gennemgående princip i styrelsens arbejde med specialeplanlægning, at der er sammenhæng mellem volumen og kvalitet på både individ, enheds- og sygehusniveau. Ikke mindst i kræftbehandlingen har styrelsen på samme måde stillet krav om tæt multidisciplinært samarbejde mellem flere specialer og på tværs af faggrupper.
 • Sundhedsstyrelsen rådgiver ikke i spørgsmål om ventetider og kapacitet, men forventer, at regionerne som driftsherrer sikrer høj kvalitet i behandlingen uagtet, om patienterne behandles på offentlige eller private aftalesygehuse
 • Sundhedsstyrelsens specialevejledninger indeholdende specialespecifikke, sundhedsfaglige kernekrav gælder både for offentlige og private sygehuse. Styrelsen følger kvaliteten i behandlingen af patienter på samme måde, uanset om disse behandles på offentlige eller private sygehuse, blandt andet i form af disses årlige statusrapporter til Styrelsen som dokumentation for den løbende opfyldelse af ovenstående krav til varetagelse af specialfunktioner.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-367-08

25. Orientering om status for implementering af akutplanen

Resume

Siden vedtagelsen af Akutplan for Region Midtjylland har hospitalerne og administrationen arbejdet med implementering af akutplanens forskellige elementer. Arbejdet foregår i 10 spor, og der gives en status for arbejdet med implementering inden for hvert spor.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I oktober 2007 vedtog Regionsrådet en Akutplan for Region Midtjylland. Akutplanen indebærer store forandringer i behandlingen af akutte patienter – forandringer der sigter på at fremtidssikre kvaliteten i behandlingen af den akutte patient. Siden vedtagelse af akutplanen har hospitalerne og administrationen arbejdet for at føre de politiske beslutninger ud i livet. Arbejdet med at implementere akutplanen sker i 10 spor, der knytter an til 10 store opgaveområder:

 1. Implementering af regionsdækkende telefonvisitation
 2. Etablering af Præhospitalet
 3. Implementering af akutklinikker
 4. Fælles koncept for de fælles akutmodtagelser
 5. Anlægsændringer og indretning af de fælles akutmodtagelser
 6. Uddannelse i akutmedicin
 7. Udarbejdelse af visitationsretningslinjer
 8. Det præhospitale område
 9. Etablering af fælles akutmodtagelser på hospitalerne
 10. Etablering af Center of Excellence på Regionshospitalet Silkeborg

I vedlagte notat Status for implementering af akutplanen  præsenteres status for hvert spor. Arbejdet i de 10 spor koordineres igennem en projektorganisation, der er etableret i regi af Sundhedsstaben.

 

I tilknytning til det fjerde spor omkring fælles koncept for de fælles akutmodtagelser er der udarbejdet en konceptbeskrivelse for FAME , der nærmere beskriver udformningen af den fælles akutmodtagelse. Denne konceptbeskrivelse er vedlagt som bilag til orientering.

 

Det bemærkes, at der for tre af de ni spor gennem længere tid har været ført forhandlinger mellem Region Midtjylland og de praktiserende læger (sporene 1, 3 og 9). Forhandlingerne sigter på formulering af et tillæg til vagtaftalen omkring udvidet samarbejde på akutområdet. Samarbejdet vil omfatte den regionsdækkende telefonvisitation, akutklinikker og samarbejde mellem vagtlæge og hospital i de fælles akutmodtagelser. Det videre arbejde med de tre spor vil følge udfaldet af forhandlingerne.

 

Administrationen har desuden udarbejdet vedlagte Notat af 16. april 2009 om Patientens vej gennem den nye akutstruktur, der giver en overordnet beskrivelse af akutstrukturen. Det fremgår af notatet, at arbejdet med at implementere akutplanen ikke er færdigt, og det angives på hvilke områder, der arbejdes med den videre implementering. Notatet har til formål at oplyse generelt om Region Midtjyllands ambitioner for og arbejde med akutstrukturen i regionen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-51-08

26. Orientering om Horsens Kommunes beslutning om overtagelse af Sønderparkens afdelinger beliggende i Horsens Kommune

Resume

Horsens Kommune har den 7. april 2009 fremsendt en anmodning om et aftaleudkast for overtagelse af det socialpsykiatriske tilbud Sønderparkens afdelinger beliggende i Horsens Kommune. Den 16. april 2009 har kommunen fremsendt en anmodning om et aftaleudkast for overtagelse af Horsens Krisecenter. Administrationen har tidligere overfor Horsens Kommune anført en række problemstillinger i forhold til kommunens overtagelse af en del af Sønderparken. Administrationen har foreslået kommunen et tæt samarbejde om den videre proces.

Direktionen indstiller,

at Horsens Kommunes beslutning om overtagelse af Sønderparkens afdelinger beliggende i Horsens Kommune samt Horsens Krisecenter tages til orientering.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har 7. april 2009 fremsendt en anmodning om udarbejdelse af aftaleudkast for overtagelse af det socialpsykiatrikse tilbud Sønderparkens boliger, bostøttecenter og beskyttet beskæftigelse beligende i Horsens Kommune.

 

Den 16. april 2009 har kommunen fremsendt en anmodning om udarbejdelse af aftaleudkast for overtagelse af Horsens Krisecenter. For begge tilbud ønskes en overtagelse med virkning fra 1. januar 2010. Beslutningen ligger i forlængelse af en principbeslutning, som Horsens Byråd traf den 22. april 2008 om overtagelse af den del af Sønderparken, som er beliggende i Horsens Kommune. Administrationen har den 1. maj 2009 sendt aftaleudkast vedr. Sønderparkens overdragelse til Horsens Kommune. Regionsrådet vil senere i processen få lejlighed til at behandle den endelige overdragelsesaftale.

 

Sønderparken er et socialpsykiatrisk tilbud til voksne mennesker med svær psykiatrisk sygdom, som ofte også er ledsaget af misbrug og adfærdsmæssige problemstillinger. Tilbuddet består af døgncentre (midlertidige botilbud) og støttecentre (støtte i eget hjem) i henholdsvis Hornsyld og Horsens. Hertil kommer et beskæftigelsestilbud beliggende i Horsens. Ca. 20 % af Sønderparkens personale arbejder i dag på tværs af Sønderparkens afdelinger i henholdsvis Kildegade i Horsens og Søndergade i Hornsyld. En adskillelse af de to afdelinger vil således medføre både organisatoriske og faglige omlægninger. Administrationen har i forbindelse med fremsendelse af bemærkninger til Horsens Kommunes udkast til strategiplan for socialpsykiatrien i 2009-2013 anført en række problemstillinger relateret til delingen af Sønderparken med videre. Administrationen har foreslået et tæt samarbejde om den videre proces.

 

Horsens Krisecenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Horsens Kommune har den 3. april 2009 afholdt møde med krisecenterets bestyrelse, hvor det blev aftalt, at parterne har et fælles mål om kommunens overtagelse af tilbuddet med virkning fra den 1. januar 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen