Abonnér

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 1. september 2009 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

 


Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Status vedr. opkøb af ejendomme med henblik på opførelse af Psykiatriens Hus i Silkeborg

Johannes Flensted-Jensen orienterede om den aktuelle status.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum, Gert Schou og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-08

2. Betænkning om de sikrede institutioner

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende sikrede institutioner har udarbejdet udkast til betænkning om de sikrede institutioner. Udvalget fremkommer med en række anbefalinger til initiativer, der kan styrke indsatsen over for de unge kriminelle eller særligt udsatte i de sikrede institutioner. Anbefalingerne er dels rettet mod de forbedringer en øget kapacitet vil kunne indebære, dels andre forhold, som vil kunne støtte den daglige pædagogiske indsats.

 

Administrationen har på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejdet udkast til brev til Danske Regioner vedrørende en række af betænkningens anbefalinger, og det anbefales i brevet at arbejde videre med disse anbefalinger i regi af Danske Regioner og i samarbejde med KL og Indenrigs- og Socialministeriet.

Direktionen indstiller,

at udkast til betænkning om de sikrede institutioner godkendes som grundlag for det videre arbejde i de sikrede institutioner, og

 

at udkast til brev fra Regionsrådet til Danske Regioner om videre tiltag i Danske Regioners regi godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har nedsat et midlertidigt udvalg vedrørende de sikrede institutioner med funktionsperioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009.

 

Udvalget har haft til opgave at udarbejde et Udkast til betænkning og i den forbindelse at komme med anbefalinger til udviklingen på området, herunder til udviklingen af samarbejdet med/snitfladen til det børne- og ungdomspsykiatriske område. Udvalget har i betænkningen haft til opgave at inddrage oplysninger om landets øvrige sikrede institutioner, herunder oplysninger om belægning og ventetider samt de kommunale redegørelser til rammeaftalen 2010.

 

Udvalget har afholdt 4 møder og har aflagt besøg på de to sikrede institutioner, som drives af Region Midtjylland, nemlig Grenen, beliggende i Norddjurs Kommune og Koglen, beliggende i Herning Kommune.

 

Udvalget har haft Anna Marie Touborg som formand og Poul Dahl som næstformand. Herudover har Anders Kühnau, Bodil Jensen, Gert Schou, Bent Ove Pedersen og Jette Skive været udpeget som medlemmer af udvalget. Ove Kent Jørgensen indtrådte i udvalget fra den 1. maj 2009 til den 1. juli 2009 under Jette Skives sygeorlov.

 

Udvalgets anbefalinger

Udvalget giver i udkastet til betænkningen anbefalinger på følgende områder:

 • Forøgelse af kapaciteten, herunder at tre midlertidige pladser på Grenen gøres permanente

 • Etablering af samråd

 • Styrkelse af samarbejdet med psykiatrien

 • Styrkelse af samarbejdet med rusmiddelbehandlingen

 • Oprettelse af kompetencecenter

 • Fortsat fokus på kvalitetsarbejdet

 • Nye rammer til afdelingen i Grenå

 • Styrkelse af kommunesamarbejdet

 • Fokus på uddannelse

Det videre forløb

En anlægssag om nye bygninger til afdelingen i Grenå vil blive behandlet efter de almindelige regler i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

 

De øvrige anbefalinger indgår i en løbende proces i administrationens arbejde med udviklingen på tilbuddene.

 

Regionsrådet vil få en årlig orientering om forløbet af de enkelte tiltag, herunder om eventuelle landsdækkende tiltag vedrørende pladskapaciteten på såvel de sikrede som de åbne pladser og om udviklingen i opholdstiden på institutionerne.

 

Brev til Danske Regioner

Under henvisning til at regionerne har en samlet koordinationsforpligtelse i forhold til de sikrede institutioners udvikling og drift har administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejdet udkast til brev til Danske Regioner vedrørende en række af betænkningens anbefalinger, som vedlægges til godkendelse. Det anbefales i brevet at arbejde videre med disse anbefalinger i regi af Danske Regioner og i samarbejde med KL og Indenrigs- og Socialministeriet.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet Forretningsudvalget anmoder om, at der indarbejdes et par mindre ændringer i udkastet til brev til Danske Regioner før behandlingen af sagen i Regionsrådet.

 

Det Konservative Folkeparti bemærkede, at de vil afvente at tage stilling til, hvilken type aktivitet der kan være behov for, indtil spørgsmålet er belyst, blandt andet gennem Ungdomskommissionens rapport.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum, Gert Schou og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-75-1-09

3. Høring af Midttrafiks forslag til budget for 2010

Resume

Midttrafik har fremsendt forslag til budget for 2010 i høring. Region Midtjyllands bestillerbidrag ligger i budgetforslag 2010 væsentligt under budget 2009, men budgetforslaget indarbejder ikke i fuldt omfang de i medfør af den politiske aftale i Regionsrådet om budget 2009 besluttede ”effektiviseringer af det regionale rutenet". Midttrafiks budget 2010 adskiller sig dermed fra det foreliggende budgetforslag 2010 for Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at Forretningsudvalget konstaterer, at Midttrafiks budgetforslag for 2010 ikke er i overensstemmelse med Regionsrådets budgetforlig 2009, idet stillingtagen til det regionale tilskud til trafikselskabet i 2010 afventer de politiske forhandlinger i Regionsrådet om budget 2010, og

 

at Forretningsudvalgets beslutning i sagen forelægges Regionsrådet til efterretning på grund af fristen for afgivelse af høringssvar.

Sagsfremstilling

Midttrafik har den 27. april 2009 udsendt et teknisk budget 2010 i administrativ høring. Det tekniske budget var baseret på en simpel fremskrivning af trafikselskabets budget for 2009.

 

Midttrafik har den 31. juli 2009 fremsendt forslag til budget 2010 i politisk høring med svarfrist 28. august 2009. Budget 2010 adskiller sig fra budget 2008 og 2009 samt det tekniske budget 2010 ved, at budgettet for busdrift er baseret på en konkret ruteøkonomi, hvorved et væsentligt ønske fra de til budget 2008 og 09 afgivne høringssvar, og det administrative høringssvar til det tekniske budget 2010, imødekommes. Som bilag vedlægges: Brev af 31.7.2009 fra Midttrafik om budgetforslag for 2010 til høring med tilhørende bilag: Region Midtjyllands bidrag 2010 og Oversigt over budgetterede udgifter/indtægter Midtjyske Jernbaner.

 

Midttrafiks budget 2010 ligger med et samlet bestillerbidrag til årets drift på 245 mio. kr. væsentligt under budget 2009, hvor beløbet var 303 mio. kr. Budget 2010 ligger dermed tilsyneladende på linje med det foreliggende budgetforslag for 2010 for Region Midtjylland, der rummer driftstilskud på 244 mio. kr. Det bemærkes, at investeringerne vedr. Midtjyske Jernbaner afholdes af det statslige og frivillige kommunale investeringstilskud i 2010, jf. finansieringsplan forelagt Regionsrådet den 20. maj 2009.

 

En væsentlig forudsætning i det fremsendte budgetforslag er, at Midttrafik forventer uændrede indtægter trods fuld udnyttelse af takststigningsloftet på 4,8 %. Det vil sige, at Midttrafik forventer et betydeligt fald i antallet af passager. I det administrative høringssvar anbefalede administrationen, at Midttrafik overvejede, om en mindre takststigning end den planlagte ville kunne fastholde flere passagerer i den kollektive trafik.

 

Takstfastsættelseskompetencen ligger hos Midttrafik. Administrationen har i forslaget til budget for Region Midtjylland henholdt sig til Midttrafiks indtægtsforventninger.

 

Selvom hovedtallene er næsten ens, adskiller Midttrafiks budget 2010, jf. nedenstående tabel 1, sig på flere punkter fra regionens budget 2010.

 

Tabel 1: Sammenligning af Midttrafiks og Region Midtjyllands budgetforslag 2010 vedr. tilskud til trafikselskaber 

Mio.kr. pl.2010
Regionens budget 2010
Midttrafiks høringsbudget 2010
Busdrift
176,0
176,7
- effektivisering af det regionale rutenet
-34,0
0,0
- mindre besparelser og fremrykkede besparelser
0,0
-5,3
Togdrift
23,2
24,5
Administration inkl.letbane
49,5
49,3
Pl.pulje
12,3
0,0
Tilskud før DUT-puljer
227,0
245,2
Cross border pulje
15,1
0,0
lønsumspulje
2,0
0,0
DUT-puljer i alt
17,1
0,0
I alt tilskud til trafikselskab
244,1
245,2
Den regionale bestillerfunktion
2,1
-
Total 
246,2
 
245,2
 

 

Indeholdte besparelser på det regionale rutenet

I den politiske aftale om budget 2009 blev det besluttet at gennemføre effektiviseringer af det regionale rutenet, der som et væsentligt delmål havde at genskabe balancen mellem indtægter og udgifter i den regionale kollektive trafik ved omkostningsreduktioner på 43 mio. kr. årligt fra 2012.

 

I september 2008 blev der nedsat en fælles administrativ styregruppe med repræsentanter fra kommunerne, Midttrafik og regionen. Styregruppens formål er at udarbejde forslag til en trafikplan for den kollektive trafik i Midtjylland, der er koordineret mellem bestillerne med det formål at optimere det kollektive rutenet indenfor de af bestillerne angivne økonomiske rammer.

 

Om det fremsendte forslag fra Midttrafik til budget 2010 bemærkes, at Midttrafik ikke har indarbejdet de af Regionsrådet i budgetaftalen vedrørende budget 2009 forudsatte ”effektiviseringer af det regionale rutenet”. Midttrafik indregner derimod:

 • ”Mindre besparelser” som er behandlet af Regionsrådet på mødet den 17. maj 2009 (sag nr. 17). De mindre besparelser på i alt 3,4 mio.kr. (helårsvirkning) er til dels identiske med besparelser som også forventes hentet gennem ”effektiviseringer af det regionale rutenet”.

 • ”Fremrykkede besparelser” som er delelementer af det administrativt behandlede forslag til ”effektiviseringer af det regionale rutenet”, som Midttrafik foreslår iværksat fra køreplan 2010. De ”fremrykkede besparelser” på i alt 1,9 mio.kr. (halvårsvirkning) ligger således ikke udover ”effektiviseringer af det regionale rutenet,” som reduceres tilsvarende. Dele af de ”fremrykkede besparelser” er behandlet af Regionsrådet på mødet den 19. august 2009 (sag nr. 20).

Forudsættes effektiviseringerne efter budgetaftalen vedr. budget 2009 fuldt indarbejdet i Midttrafiks budget 2010, vil Midttrafiks budget 2010 kunne holdes indenfor regionens forventning til årets forbrug til tilskud til trafikselskaber.

 

På en række andre punker adskiller Midttrafiks budget 2010 sig fra regionens budget 2010, idet Midttrafik anvender andre forudsætninger. Dette har givet anledning til, at regionens budgetforslag 2010 indeholder en række særlige puljer.

 

Anvendte Pris/løn satser i budget 2010

Midttrafik har i budget 2010 anvendt ”Trafikselskaberne i Danmarks” pris/løn (pl.) skøn, som er udmeldt den 18. juni 2009 af ”Trafikselskaberne i Danmark” til fremskrivning af busudgifterne. Der er tale om en prognose for udviklingen i kontraktreguleringsindekset i 2010. ”Trafikselskaberne i Danmarks” skønner en negativ pl.regulering (-1,9 %) i 2010, og Midttrafik har i overensstemmelse med praksis anvendt denne pl. sats på bruttoudgifterne til busdrift.

 

Regionen har fremskrevet med samme sats, men har hensat forskellen mellem en positiv pl. fremskrivning af nettoudgiften i regionens budget på 3,34 % og en negativ pl.fremskrivning af bruttoudgifterne til busdrift på -1,9 % i en særlig pulje.

 

Togdrift og Midttrafiks administration fremskrives med henholdsvis 3,4 %, svarende til den generelle pl. sats for området Regional Udvikling, og 3,1 %, svarende til den af Kommunernes Landsforening udmeldte pl. sats.

 

”Cross border” leasing

Pr. 1. januar 2010 forventes de nuværende regler om "cross border" leasing ændret. Der er tale om et EU indgreb mod en praksis, hvor i dette tilfælde vognmænd leaser busser og diverse tillægsydelser i et EU-land til anvendelse i et andet EU-land til udleasinglandets momssatser. Fremover vil det være anvendelseslandets momssatser der gælder. Midttrafik har ikke medtaget den forventede merudgift, da den er begrundet i en endnu ikke udmøntet lov.

 

Regionen har i forbindelse med økonomiaftalen for 2010 fået tildelt 15,1 mio. kr. til dækning af merudgiften ved den ændrede lovgivning, og har derfor medtaget udgiften i budgetforslag 2010. Regionen har hensat DUT-tilskuddet i en særlig pulje til imødegåelse af den forventede udgift på regionens budget. Det skal understreges, at den faktiske udgift til "cross border" leasing endnu er ukendt, men må forventes at overskride DUT-kompensationen.

 

Realiseres indgrebet ikke i 2010, eller indføres indgrebet for en kortere perioden end 12 måneder, bortflader eller reduceres DUT-tilskuddet tilsvarende.

 

Lønsumsafgifter på trafikselskabernes administration

Regionen har i forbindelse med økonomiaftalen modtaget et DUT-tilskud til imødegåelse af lønsumsafgiften på trafikselskabernes administration, som blev indført i 2009. De danske trafikselskaber bestrider Skats tolkning, og Midttrafik har ikke medtaget udgiften i budgettet. Regionen har hensat DUT-tilskuddet i en særlig pulje til formålet. Frafalder Skat kravet om lønsumsafgift, bortfalder DUT-tilskuddet.

 

Forventet resultat 2009

I øvrigt skal det bemærkes, at der forventes et overskud på kollektiv trafik i 2009, som ligger i størrelsesordnen ca. 70 til 75 mio. kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt den tidligere nævnte metodeændring, en aktualiseret pl. på 4,2 % mod forventet 9,5 % i 2009 samt et mindre underskud i 2008 end forventet i sommeren 2008. Det endelige overskud bliver overført til 2010, og kan indgå i budgetforligsdrøftelserne for 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum, Gert Schou og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-30-08

4. Høring af forslag til Landsplanredegørelse 2009

Resume

Regeringen har fremlagt forslag til Landsplanredegørelse 2009 i offentlig høring frem til 7. september 2009. Administrationen udarbejder i dialog med kommunerne udkast til høringssvar, der eftersendes.

Direktionen indstiller,

at Forretningsudvalget godkender forslag til høringssvar fra Region Midtjylland vedrørende forslag til Landsplanredegørelse 2009, og

 

at høringssvaret fremsendes til Miljøministeriet med forbehold for Regionsrådets godkendelse på møde den 23. september 2009.

Sagsfremstilling

Regeringens forslag til Landsplanredegørelse 2009 er i offentlig høring i perioden 26. juni - 7. september 2009 og er offentliggjort ved pressemeddelelse af 8. juli 2009. Forslag til landsplanredegørelse 2009 vedlægges som bilag.

 

Af forslaget til landsplanredegørelse 2009 fremgår bl.a., at kommunerne og regionerne indbydes til samarbejde om de berørte problemstillinger, herunder klimaforandringer og presset på det åbne land. Med landsplanredegørelsen ønsker regeringen at bidrage til, at Danmark er rustet til de globale udfordringer, miljømæssigt, socialt og økonomisk.

 

Administrationen udarbejder i dialog med kommunerne forslag til høringssvar. Forslaget vil blive eftersendt. I høringssvaret vil der blive refereret til de grundlæggende budskaber i den regionale udviklingsplan om internationalt udsyn, et sammenhængende Danmark og styrkepositioner som grundlag for vækst.

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum, Gert Schou og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-22-08

5. Opfølgning på it-området

Resume

Sagen blev udsat på forretningsudvalgsmødet den 23. juni 2009 med henblik på drøftelse på temamøde den 17. august 2009, hvor It-områdets etablering, organisation, administrative udfordringer og økonomi blev debatteret.

 

Den 21. januar 2009 fik Regionsrådet forelagt Redegørelse og Plan 2010 for it-området. Redegørelsen blev udarbejdet blandt andet på baggrund af behov for en tillægsbevilling på 89,9 mio. kr., der blev givet på regionsrådsmødet i december 2008, og idet der forventedes behov for en merbevilling af samme størrelse i 2009.

 

På mødet i januar blev Redegørelse og Plan 2010 for it-området taget til efterretning, og det blev vedtaget, at der i juni 2009 fremlægges forslag til budgetomplaceringer, der sikrer balance i it-afdelingens budget for 2009, og som samtidig kan være udgangspunkt for budgetlægningen for 2010.

 

I økonomirapporteringen pr. 30. april 2009 skønnedes i 2009 et nettoforbrug i it-afdelingen på 251 mio. kr. svarende til et merforbrug på 100 mio. kr. Det forventes nu, at merforbruget i 2009 kan reduceres til 90 mio. kr.

 

Der foreligger nu opfølgning på materialet fra regionsrådsmødet i januar 2009, herunder oplæg til en varig regulering og tilpasning af it-afdelingens budget, jf. også drøftelserne på temadagen.

Direktionen indstiller,

at opfølgning på Redegørelse og Plan 2010 for it-området tages til efterretning,

 

at it-afdelingen reducerer de årlige udgifter med 15 mio. kr. ved rationalisering og konsolidering i årene 2010, 2011 og 2012. Reduktionen er indarbejdet i budgetforslaget for 2010 og overslagsårene,

 

at der meddeles it-afdelingen en tillægsbevilling på 90 mio. kr. i 2009, og at it-afdelingens budget i forhold til 2009 løftes med 75 mio. kr. i 2010, 60 mio. kr. i 2011 og 45 mio. kr. i 2012, og

 

at bevillingerne til it-afdelingen finansieres fuldt ud ved omprioriteringer vedrørende anlægs- og driftsbudgettet, som det fremgår af tabel 1.

Sagsfremstilling

Ved etableringen af Region Midtjylland blev det besluttet at samle de væsentligste it-funktioner i en fælles it-afdeling for regionen. Det var ved regionsdannelsen vanskeligt at få et klart overblik over it-budgetterne i amterne til de it-funktioner, der skulle fortsætte i regionen. Fra starten var desuden mange it-funktioner placeret på hospitalerne, og det har været vanskeligt at identificere og overføre it-budgetdele fra institutionerne til den centrale it-afdeling.

 

Budgettet for it-afdelingen har således fra regionens dannelse og i de første år været for lavt i forhold til afdelingens opgaver. Det har derfor været nødvendigt i såvel 2007 som 2008 at supplere budgettet. I 2007 var der mulighed for lån til engangsudgifter til it-investeringer i forbindelse med regionsdannelsen, og i 2008 måtte Regionsrådet i december give en tillægsbevilling til it-området på 89,9 mio. kr.

 

En række it-opgaver, som tidligere har ligget på hospitalerne, er successivt blevet overført til it-afdelingen i forbindelse med konsolideringen af den fælles it-afdeling. Kun i et mindre omfang er sygehusenes budgetter til opgaverne blevet overført til it-afdelingen. Der er derfor fra it-afdelingen blevet udsendt regninger for de overtagne opgaver og det overtagne personale til hospitaler og driftsområder og stabe. Det forudsættes, at der fra hospitalerne i 2009 overføres 66,7 mio. kr. til it-afdelingen til dækning af udgifterne vedrørende de overtagne områder. Der henstår fortsat enkelte drøftelser, således at budgetmæssige flytninger først vil kunne finde sted senere i 2009.

 

I økonomirapporteringen pr. 30. april 2009, som Regionsrådet behandlede på sit møde den 17. juni 2009, blev der skønnet et merforbrug i 2009 på 100 mio. kr. for it-afdelingen, inklusiv overførslerne fra hospitaler mv. I den seneste økonomiprognose vurderes merforbruget i 2009 at blive på 90 mio. kr.

 

Det skønnes, som det fremgår af vedlagte Notat om it-afdelingens økonomi, muligt over en 3-årig periode fra 2010 at høste konsoliderings- og rationaliseringsgevinster og om nødvendigt at reducere serviceniveauet på it-området svarende til en reduktion i budgettet på 45 mio. kr. Idet det forudsættes, at underskuddet i 2009 nedbringes fra de i foråret 2009 skønnede 100 mio. kr. til 90 mio. kr. For i de enkelte år at opnå balance i afdelingens budget er det nødvendigt med tillægsbevillinger i 2009 på 90 mio. kr., budgetforhøjelser i 2010 med 75 mio. kr., i 2011 med 60 mio. kr. og i 2012 og frem med 45 mio. kr.

 

Ved økonomirapporteringen pr. 30. april 2009 var det forudsat, at 50 mio. kr. af anlægsmidlerne til medico-teknik i 2009 anvendes til finansiering af merudgifterne i it-afdelingen i 2009. Medico-teknik midlerne forudsættes også at bidrage til finansieringen i 2010 og 2011. Herudover skal finansieringen findes på budgettet for sundhed, inkl. psykiatri samt for 2009 på administrationsbudgettet.

 

De budgetmæssige ændringer fremgår af tabellen.

mio. kr. (p/l niveau 2009)
2009
2010
2011
2012
It-afdelingens godkendte budget 1)
   150,567
    150,567
    150,567
     150,567
Tillægsbevilling/budgetforh., drift
40,000
15,000
30,000
45,000
  Tillægsbevilling/budgetforh., anlæg
      50,000
        60,000
        30,000
                0
  Nyt Budget for it-afdelingen
      240,567
      225,567
      210,567
       195,567
Finansiering af tillægsbevilling:
 
 
 
 
Medico-teknik (anlæg)     
-50,000
-60,000
-30,000
0
Sundhed incl. psykiatri
-30,000
-15,000
-30,000
-45,000
Administration
-10,000
0
0
0
  I alt
      -90,000
       - 75,000
       - 60,000
        - 45,000
Balance
0
0
0
0

1) Budget 2009 er teknisk korrigeret for overførsel af 1,986 mio. kr. til øvrige stabe.

 

I notatet om It-afdelingens økonomi er det skitseret, hvorledes afdelingen vil reducere omkostningerne med netto 45 mio. kr. - eller 55 mio. kr. incl. reduktionen i 2009. Det drejer sig om hjemtagelse af it-drift hos eksterne firmaer, hvor det vurderes, at der over en 3-års periode kan spares 12-15 mio. kr. Tilsvarende kan afdelingen reducere anvendelsen af eksterne konsulenter. Med konsolideringen af regionens it-systemer og udfasningen af parallel-systemer kan udgifter til drift, licenser, teknik m.m. reduceres. Når der indføres et regionsdækkende EJP-system kan øvrige EPJ-systemer og Grønt System udfases med en betydelig årlig besparelse. Desuden kan det, for at nå besparelseskravet, være nødvendigt at tilpasse afdelingens lønudgifter, hvilket kan medføre serviceforringelser for drift og support. Endelig kan it-afdelingen opnå indtægter i eller uden for regionen.

 

Opfølgning i øvrigt på Redegørelse og Plan for it-området

I vedlagte opfølgning på Redegørelse og Plan 2010 for it-området gives en status på de delmål, som it-afdelingen havde sat i planen fra januar 2009. Det fremgår af redegørelsen, at der er arbejdet med alle områder, men at der dog er områder, hvor opfølgningen kun lige er begyndt. Med baggrund i It-afdelingens økonomiske situation har der været fokus på de økonomiske delmål, mens arbejdet med de øvrige delmål har måttet være mindre.

 

Udviklingen på it-området fra regionens start, baggrunden for it-afdelingens økonomi samt de administrative udfordringer blev drøftet på Regionsrådets temamøde den 17. august 2009.

 

Sagen blev udsat på forretningsudvalgsmødet den 23. juni 2009 med henblik på drøftelse på temamøde den 17. august 2009.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at opfølgning på Redegørelse og Plan 2010 for it-området tages til efterretning,

 

at it-afdelingen reducerer de årlige udgifter med 15 mio. kr. ved rationalisering og konsolidering i årene 2010, 2011 og 2012. Reduktionen er indarbejdet i budgetforslaget for 2010 og overslagsårene,

 

at der meddeles it-afdelingen en tillægsbevilling på 90 mio. kr. i 2009, og at it-afdelingens budget i forhold til 2009 løftes med 75 mio. kr. i 2010, 60 mio. kr. i 2011 og 45 mio. kr. i 2012, og

 

at bevillingerne til it-afdelingen finansieres fuldt ud ved omprioriteringer vedrørende anlægs- og driftsbudgettet, som det fremgår af tabel 1, idet finansieringen drøftes i forbindelse med fastlæggelsen af budget 2010.

 

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum, Gert Schou og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-09

6. Ændring af bevillings- og kompetenceregler for budget 2010

Resume

I forbindelse med Budget 2010 foreslås kompetencereglerne for den økonomiske forvaltning af afgivne bevillinger redigeret.

 

På Psykiatri og Socialområdet er der brug for formelt at tilrette bevillings- og kompetencereglerne, så de er tilpasset de nye bevillinger, jf. Regionsrådets beslutning den 29. april 2009 om, at ”Psykiatri- og Socialenhedens bevillingsområder samles i ét bevillingsområde for behandlingspsykiatrien (konto 1) og ét bevillingsområde for socialområdet (konto 2)”. Regionsrådet besluttede samtidig, at ”der i lighed med det somatiske område indføres den særlige disponeringsregel for bevillingen for behandlingspsykiatrien”, og at ”socialområdet er reguleret af de bindinger, som er fastsat i den godkendte rammeaftale”.

 

For Regional Udvikling foreslås det, at området ”Den Regionale Udviklingsplan” bliver udskilt fra bevillingen ”Regional Udvikling i øvrigt”.

Direktionen indstiller,

at konsekvensrettelserne af kompetencereglerne i henhold til gældende praksis godkendes,

 

at forslag til disponeringsregel for bevillingsområdet ”Behandlingspsykiatrien” godkendes, således at budgetomplaceringer af teknisk karakter kan omplaceres af administrationen, hvorimod budgetomplaceringer af strukturel eller servicemæssig karakter skal forelægges Regionsrådet,

 

at forslag til disponeringsregel for bevillingsområdet ”Socialområdet” godkendes, således at budgetomplaceringer på socialområdet skal overholde forudsætningerne i den godkendte rammeaftale, og

 

at bevillingerne for Regional Udvikling fra 2010 ændres, således at den regionale udviklingsplan under ”Regional Udvikling i øvrigt” udskilles til et separat bevillingsområde ”Den Regionale Udviklingsplan”.

Sagsfremstilling

De samlede bevillings- og kompetenceregler er siden regionens første budget for 2007 kun blevet ændret ved vedtagelsen af budget 2008. I 2008 blev de somatiske hospitaler samlet i en bevilling med særlige bindinger om, at omplaceringer af strukturel eller servicemæssig karakter skal fremlægges for Regionsrådet. Derudover fik Regional Udvikling et nyt bevillingsområde ”miljø”.

 

Nedenfor uddybes forslagene til ændring af kompetencereglerne, og bevillingsområderne fra 2010 for Psykiatri og Social, og Regional Udvikling. Hele afsnittet for Bevillings- og kompetencereglerne for Region Midtjylland fremgår af vedlagte bilag, der bliver en del af budgetbemærkningernes bind II til budget 2010.

 

Kompetenceregler for budget og forvaltning af afgivne bevillinger

Ved vedtagelsen af Budget 2007 blev de nuværende kompetenceregler fastsat. Der er nu gået 3 år, og det anses derfor nødvendigt at få tilpasset reglerne til Regionsrådets beslutninger og den praksis, der siden er blevet oparbejdet. Der er alene tale om skriftlige korrektioner i forhold til gældende praksis. Den nye tabel for kompetencereglerne er gengivet nedenfor. Følgende foreslås ændret:

 

A. Generelle kompetenceregler

 • Fortsætter uændret.

B. Bevillingsafgivelse

 • Det foreslås, at Regionsrådet bliver den besluttende instans for alle bevillingsændringer. Forretningsudvalget har hidtil haft kompetence til at flytte midler mellem driftsbevillinger og til at udmønte rammebevillinger for anlæg. I praksis har denne kompetence ikke været brugt. Ændringen skaber dermed overensstemmelse mellem regler og praksis.

C. Bevillingsadministration og –kontrol

 • Den politiske kontrol med afgivne bevillinger foreslås flyttet fra Forretningsudvalget til Regionsrådet. Der skabes dermed overensstemmelse mellem den hidtidige praksis og kompetencereglerne.

Tabel 1.1 Kompetenceregler i forhold til budget og den økonomiske forvaltning af afgivne bevillinger
B = besluttende instans
I = indstillende instans
Regionsråd
Forretnings-udvalg
Administra-
tion
A. Generelle kompetenceregler
 
 
 
1. Fastlæggelse af budgetprocedurer
 
B
I
2. Fastlæggelse af budgetrammer
 
B
I
3. Fastlæggelse af bevillingsniveauer
B
I
I
4. Vedtagelse af års- og flerårsbudget
B
I
I
B. Bevillingsafgivelse
 
 
 
5. Afgivelse af bevillinger og tillægsbevillinger
B
I
I
6. Udmøntning af rammebevillinger til anlæg
 
 
 
Til anlægsprojekter med en totaludgift på 10 mio. kr. og derover
B
I
I
Til anlægsprojekter med en totaludgift på under 10 mio. kr.
 
 
B (note 1)
C. Bevillingsadministration og –kontrol
 
 
 
7. Procedurer for bevillingskontrol
 
B
I
8. Politisk kontrol med afgivne bevillinger
B
I
I
9. Den almindelige forvaltning inden for budgetterne
 
 
B
Note 1: Udmøntning af rammebevillinger kan ske af bevillingshaver med orientering af forretningsudvalget. Anlægsprojekter med en totaludgift på 10 mio. kr. eller derover skal altid bevilges af regionsrådet.

 

Det bemærkes, at i den revision af Region Midtjyllands generelle delegerings- og kompetencefordelingsregler, som i efteråret 2009 vil blive forelagt for Regionsrådet til godkendelse, indgår de ovennævnte beskrevne ændringer af kompetenceregler for budget og forvaltning af afgivne bevillinger.

 

Psykiatri og Social

Af sagsfremstillingen vedrørende ”budgetomflytninger og bevillingsområder for Psykiatri- og Socialområdet som følge af ændret organisering” den 29. april 2009 fremgik det:

 

”Organisationsomlægningen indebærer, at det er nødvendigt at ændre bevillingsområderne for psykiatri- og socialområdet, hvor der i budget 2009 for Psykiatri og Social-enheden for henholdsvis behandlingspsykiatri og socialområdet findes bevillingsområder for hvert af de 3 tidligere distrikter, børne- og ungeområdet, voksensocialområdet og administrative stabe – i alt 13 bevillingsområder.”

 

”Som følge af samlingen af Psykiatri- og Socialområdet i Psykiatri- og Socialenheden foreslås bevillingsområderne samlet til ét bevillingsområde for behandlingspsykiatrien (på konto 1) og ét bevillingsområde for socialområdet (på konto 2). Administrationen for det samlede område foreslås i lighed med de somatiske hospitaler at indgå i de to bevillingsområder. Det bemærkes, at behandlingspsykiatrien og socialområdet som følge af de statslige bevillingsregler skal være adskilt under hver sin bevilling.”

 

Det fremgik samtidig af Regionsrådets beslutning den 29. april 2009, at ”der i lighed med det somatiske område indføres den særlige disponeringsregel for bevillingen for behandlingspsykiatrien, dvs. at Psykiatri og Social kan foretage overflytninger af rent teknisk karakter indenfor bevillingen som budgetomplaceringer, mens ændringer af strukturel karakter (funktionsændringer) mellem afdelingerne altid forelægges Regionsrådet. Tilsvarende fremlægges forslag til budgetændringer, der ændrer på det aktivitets- og kvalitetsmæssige indhold, for Regionsrådet”, og at ” socialområdet er reguleret af de bindinger, som er fastsat i den godkendte rammeaftale”.

 

Behandlingspsykiatrien

På baggrund af Regionsrådets beslutning foreslås behandlingspsykiatriens bevilling og administrative underopdeling opgjort på følgende måde:

PSYKIATRI OG SOCIAL
*
Behandlingspsykiatrien
 
Børne og ungdomspsykiatri mv.
 
Voksenpsykiatri
 
Fælles udgifter/indtægter samt adm.
*= bevillingsområde 

 

Nedenstående gengiver den del af afsnit 1.10 om Budgetomplaceringer inden for bevillinger, som skal indføjes i medfør af bevillingsændringerne for behandlingspsykiatrien. Hele afsnittet fremgår også af vedlagte bilag om Bevillings- og kompetenceregler, der bliver en del af budgetbemærkningernes bind II til budget 2010.

 

Særlige disponeringsregler for bevillingen ”Behandlingspsykiatrien”
For Psykiatri og Social kan overflytninger af rent teknisk karakter inden for bevillingen ”Behandlingspsykiatrien” foretages af Psykiatri og Social som budgetomplaceringer, mens ændringer af strukturel karakter (funktionsændringer) mellem tilbud altid forelægges Regionsrådet. Tilsvarende fremlægges forslag til budgetændringer, der ændrer på det aktivitets- og kvalitetsmæssige indhold i et tilbud, altid for Regionsrådet.

 

I Budgetbemærkningerne for Budget 2010 er der i Bind I, afsnit 3.2 opstillet en tabel opdelt på budgetposter, der vil kræve politisk godkendelse af budgetomflytninger, og de der vil kunne godkendes administrativt.

 

Socialområdet

På baggrund af Regionsrådets beslutning foreslås socialområdets bevilling og administrative underopdeling opgjort på følgende måde:

PSYKIATRI OG SOCIAL
*
Socialområdet
 
Center for børn, unge og specialrådgivning
 
Center for voksensocial
 
Fælles udgifter/indtægter
 
Administration for socialområdet
*= bevillingsområde 

 

Nedenstående gengiver den del af afsnit 1.10 om Budgetomplaceringer inden for bevillinger, som skal indføjes i medfør af bevillingsændringerne på socialområdet. Hele afsnittet fremgår også af vedlagte bilag om Bevillings- og kompetenceregler, der bliver en del af budgetbemærkningernes bind II til budget 2010.

 

Særlige disponeringsregler for bevillingen ”Socialområdet”
For Psykiatri og Social kan overflytninger af rent teknisk karakter inden for bevillingen ”Socialområdet” foretages af Psykiatri og Social som budgetomplaceringer.
 
Socialområdet er reguleret af de bindinger, som er fastsat i den af Regionsrådet godkendte ”Rammeaftale”, som er indgået med kommunerne. Dvs. en budgetomplacering på socialområdet skal overholde forudsætningerne i den godkendte ”Rammeaftale”. Det med kommunerne nedsatte Kontaktudvalg og Regionsrådet skal godkende ændringer til Rammeaftalen.

 

Regional Udvikling

I Budget 2010 foreslås den regionale udviklingsplan udskilt til et selvstændigt bevillingsniveau. Midlerne til området var i budget 2009 placeret under bevillingen ”Regional udvikling i øvrigt”. Udskilningen foreslås gennemført for at give et retvisende billede af områdets arbejdsopgaver og selvstændige status ved siden af den generelle regionale udvikling.

 

Ændringerne af bevillingsområderne for Regional Udvikling har ikke konsekvenser for bevillings- og kompetencereglerne, da bevillingen ”Den Regionale Udviklingsplan” vil blive administreret efter de gældende bevillings- og kompetenceregler.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum, Gert Schou og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-6-06-V

7. Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af Regionshuset Holstebro

Resume

Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland godkendte på mødet den 20. september 2006 en anlægsbevilling på 11 mio. kr. til etablering af Regionshuset Holstebro. Regionshuset Holstebro er arbejdsplads for ca. 100 administrative medarbejdere i Region Midtjylland. Lokalerne ligger i umiddelbar forbindelse med Regionshospitalet Holstebro. Der foreligger nu et revisionsgodkendt anlægsregnskab til godkendelse i Regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskab for etablering af Regionshuset Holstebro godkendes.

Sagsfremstilling

Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland godkendte på mødet den 20. september 2006 en anlægsbevilling på 11 mio. kr. til etablering af Regionshuset Holstebro. Regionshuset Holstebro er arbejdsplads for ca. 100 administrative medarbejdere i Region Midtjylland, som tog lokalerne i brug i 2007. Lokalerne ligger i umiddelbar forbindelse med Regionshospitalet Holstebro. Der foreligger nu et revisionsgodkendt anlægsregnskab til godkendelse i Regionsrådet.

 

Byggeriet påbegyndtes i 2006 og afsluttedes endeligt i 2008.

 

Regionshuset Holstebro
Bevilling
Anlægsregnskab
Afvigelse/mindreudgift
FU 20.09.06 pkt. 4
11.000.000
 
 
RR 12.12.07 pkt. 45
259.000
 
 
RR 17.12.08 pkt. 14
-196.000
 
 
I alt
11.063.000
10.980.911
82.089

 

KPMG har den 30. juni 2009 fremsendt revisorerklæring for anlægsregnskabet uden bemærkninger. Revisorerklæring vedrørende anlægsregnskabet "Etablering af Regionshuset Holstebro" vedlægges.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum, Gert Schou og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-118-08

8. Udviklingsplan for psykologpraksis i Region Midtjylland

Resume

Samarbejdsudvalget på psykologområdet har efter høring udarbejdet endelig udviklingsplan for psykologpraksis og der anmodes nu om, at udviklingsplan for psykologpraksis i Region Midtjylland godkendes.

Direktionen indstiller,

at udviklingsplanen for psykologpraksis i Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge § 5A, stk. 3 i overenskomst om psykologhjælp skal samarbejdsudvalget på psykologområdet udarbejde en samlet udviklingsplan for psykologpraksis i regionen.

 

Ifølge overenskomsten skal udviklingsplanen godkendes af Regionsrådet. Udviklingsplanen indgår som en del af Regionsrådets samlede plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet.

 

I henhold til overenskomsten skal der i udviklingsplanen blandt andet indgå en behovsanalyse, geografisk placering af praksis, etablering af samarbejdspraksis, herunder lokalefællesskab med andre behandlere i sundhedsvæsenet og prioritering af særlige indsatsområder.

 

Arbejdet med udviklingsplanen er foregået i regi af samarbejdsudvalget på psykologområdet. Rammerne for arbejdet med udviklingsplanen har således været de samme, som er gældende for samarbejdsudvalgets øvrige arbejde. Det vil sige, at samarbejdsudvalgets parter har skullet opnå enighed om planen.

 

Regionsrådet godkendte den 25. februar 2009 høringsudkast til udviklingsplan for psykologpraksis, hvorefter udviklingsplanen har været sendt i høring hos kommunerne i Region Midtjylland, Sundhedsstyrelsen, Dansk Psykolog Forening, Praktiserende Lægers Organisation, Foreningen af Praktiserende Speciallæger samt til orientering til Danske Regioner, øvrige regioner og psykiatrien i Region Midtjylland.

 

Der er indkommet høringssvar til udviklingsplan for psykologpraksis fra 6 kommuner samt Sundhedsstyrelsen, og Psykiatri- og Socialledelsen, Region Midtjylland. Som følge af disse er der foretaget enkelte ændringer i udviklingsplan for psykologpraksis, der efterfølgende er godkendt i samarbejdsudvalget for psykologer den 15. juni 2009.

 

Udviklingsplan for psykologpraksis forelægges hermed til godkendelse af Regionsrådet. Den godkendte udviklingsplan vil efterfølgende være at finde på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum og Gert Schou var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-40-72-2-07

9. Patientkontorets årsberetning 2008

Resume

Efter sundhedsloven skal Patientkontoret udarbejde en årsberetning for sin virksomhed. Årsberetningen skal indsendes til ministeren for Sundhed og Forebyggelse.

Direktionen indstiller,

at årsberetningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter sundhedslovens § 51 skal Patientkontoret udarbejde årsberetning for sin virksomhed.

 

Årsberetning 2008 indeholder oplysninger om Patientkontorets aktiviteter og særlige udfordringer i 2008, foruden de statistiske oplysninger, den som minimum skal indeholde. Årsberetningen skal fremsendes til ministeren for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet skal ikke godkende årsberetningen, men den forelægges hermed til orientering inden fremsendelse.

 

Årsberetning 2008 for Patientkontoret er vedlagt.

 

Følgende kan særligt fremhæves:

 

 • Konflikten på sundhedsområdet i 2008: I årets første kvartal var der god balance i antallet af sager, opgaver og ressourcer, hvilket resulterede i god tilgængelighed. Det ændrede sig med konflikten på sundhedsområdet i perioden den 16. april til den 15. juni 2008. Med 8 konfliktramte patientvejledere omfattet af sundhedskartellet blev sagsbehandlingstiden lang. Patientkontoret blev nødsaget til at lukke for telefoniske henvendelser, da der ikke var bemanding nok.

 

 • Suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg: Som følge af konflikten på sundhedsområdet, suspenderede Folketinget det udvidede frie sygehusvalg fra den 7. november 2008 til den 30. juni 2009. Det indebar færre henvendelser til Patientkontoret og god tilgængelighed. Generelt er det indtrykket, at patienterne accepterede en ny visitationsmodel i suspensionsperioden, hvorefter det kun var patienter, der ud fra en lægefaglig vurdering ikke kunne tilbydes en tilfredsstillende tid ved et af regionens hospitaler, der kunne henvende sig til Patientkontoret. Patientkontoret hjalp derefter med at få undersøgt muligheden for at blive viderehenvist til et andet tilbud, f.eks. et privathospital eller klinik med en særlig aftale med regionen.

 

 • Informationspligt til praktiserende læger og speciallæger om frit sygehusvalg og ventetider: Patientkontoret fik pr. 1. december 2008 en lovbestemt opgave om at informere praktise­rende læger og speciallæger om reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg og om deres patienters valgmuligheder i sundhedsvæsenet, jf. sundhedslovens § 51, stk. 2. Det er forudsat, at patient­kontorerne aktivt og opsøgende skal tilbyde de praktiserende læger og speciallæger denne information, og Patientkontoret har i 2008 indledt et samarbejde med praksisområdet for at håndtere udfordringen så godt og målrettet som muligt.

 

 • Hospitalernes informationspligt og et fælles brevkoncept: Region Midtjylland har udviklet et klar besked koncept for at sikre, at patienterne får de informationer, som de ifølge lovgivningen skal have i indkaldelsesbrevene fra hospitalerne. Dette koncept sikrer desuden, at de informationer, der kommer fra regionens hospitaler er ensartede, præcise og skrevet i et let forståeligt sprog. Patientkontoret har til ansvar at sikre, at konceptet hele tiden udvikles i forhold til at overholde lovgivningen, men også at udvikle det i forhold til både patienters og hospitalers behov. Klar besked konceptet udvikler og ændrer sig efter lovgivningen og forholdene på sundhedsområdet. Det betyder, at det flere gange i løbet af år 2008 har været ændret og tilpasset de nye situationer, som året har budt på med en stor opgave på hospitalerne og i Patientkontoret til følge.

 

 • Synlighed i Patientkontoret: Patientkontoret har i 2008 arbejdet hen imod større synlighed. Dette er blandt andet sket ved, at kontoret har udarbejdet sin egen pjece, hvori der står, hvad man som patient kan bruge Patientkontoret til. Pjecen er bl.a. sendt ud til alle hospitaler og lægepraksis, patientforeninger, apoteker, kommuner samt biblioteker i Region Midtjylland. Desuden indledte kontoret et større arbejde med at forbedre kontorets hjemmeside og informationen om patientrettigheder, så patienter på nettet kan få ”hjælp til selvhjælp”.

 

 • Tilgængelighed i Patientkontoret: Patientkontoret ønsker at opretholde en høj faglighed og vil gerne være endnu mere synlige, både for patienterne, men også for regionens hospitaler, praktiserende læger og speciallæger. Kontoret vil gerne kunne tilbyde bedre tilgængelighed og flere undervisningsaktiviteter, men oplever fra år til år en stigning i antallet af henvendelser fra patienter. Opgavebalancen er ikke konstant, hvorfor det altid vil være en udfordring for Patientkontoret at skabe balance mellem efterspørgsel, ressourcer og udviklingsbehov. I 2008 var der 17.126 henvendelser mod 14.439 henvendelser i 2007. Der er således sket en stigning på 19 %.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum og Gert Schou var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-127-09

10. Henvendelse fra regionsrådsmedlemmer Aleksander Aagaard og Poul Müller om strålebehandlingskapacitet og flow i patientforløb for kræftpatienter

Resume

Regionsrådsmedlemmerne Aleksander Aagaard og Poul Müller har på baggrund af en redegørelse for et konkret patientforløb anmodet om redegørelser vedrørende kapaciteten på strålebehandlingsområdet og sagsflowet på hospitalerne vedrørende patientforløb for kræftpatienter.

Direktionen indstiller,

at henvendelserne fra regionsrådsmedlem Aleksander Aagaard og regionsrådsmedlem Poul Müller drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet fik den 15. juni 2009, efter anmodning fra pågældende borger, tilsendt en henvendelse om ventetider for kræftbehandling. Den 1. juli 2009 blev Regionsrådet orienteret om det konkrete patientforløb med fokus på ventetider til strålebehandling.

 

I tilknytning til ovenstående har regionsrådsmedlem Aleksander Aagaard i henvendelse af 19. juni 2009 anmodet om, at Forretningsudvalget får forelagt en redegørelse for handlemuligheder i forhold til at afvikle ventetiderne, f.eks. ved udvidet åbningstid eller andet.

 

Regionsrådsmedlem Poul Müller har i henvendelse af 30. juli 2009 anmodet om en redegørelse for sagsflow på hospitalerne under henvisning til 4-ugers fristen, herunder en redegørelse for hvordan det sikres, at den opererende afdeling fremsender henvisning samme dag som operationen har fundet sted.

 

Administrationen har til brug for drøftelsen udarbejdet en uddybende redegørelse vedrørende disse forhold. Redegørelse af 26. august 2009 om flow i patientforløb for kræftpatienter og strålebehandlingskapacitet vedlægges. Af redegørelsen fremgår bl.a., at med den planlagte udbygning og modernisering af strålekapaciteten i regionen, og med forventet køb af ca. 6.000 behandlinger på strålecentret på Vejle Sygehus, er det forventningen, at Region Midtjylland med udgangen af 2010 vil have en strålebehandlingskapacitet, der svarer til behandlingsbehovet.

 

Regionsrådet blev den 23. maj 2007 orienteret om et projekt med produktivitetsfremmende omlægninger i stråleterapien på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Strålecentret kan i begyndelsen af august måned 2009 overholde strålebehandlingsgarantien for alle patientkategorier. Centret overholder endvidere normtiderne i en række af kræftpakkerne.

 

Administrationen har som opfølgning på henvendelsen fra regionsrådsmedlem Poul Müller været i dialog med de hospitaler, der er involveret i kirurgisk behandling af kræft, herunder om status for den revurdering af procedurerne i forbindelse med modtagelse af henvisninger af patienter til strålebehandling og i forbindelse med henvisning fra operation til efterbehandling, som henvendelsen fra patienten gav anledning til. Der henvises til redegørelsen i vedlagte notat.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum og Gert Schou var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-44-06-V

11. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende en drøftelse af Mobilblods muligheder for at servicere den østlige del af Region Midtjylland

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har anmodet om en drøftelse i Forretningsudvalget af Mobilblods muligheder for at servicere den østlige del af Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen drøftes.

Sagsfremstilling

Anne V. Kristensen har i henvendelse af den 4. august 2009 til administrationen skrevet følgende:

"Jeg kan forstå at Århus Kommune har tilbudt, at deres medarbejdere kan give blod i arbejdstiden, hvis blodbilen vil komme forbi, og at de har fået afslag på dette fra blodbanken. Vi ved, at blodbanken mangler blod, og derfor vil jeg gerne drøfte i Forretningsudvalget, hvorvidt det kan lade sig gøre at planlægge mere fleksibelt og imødekommende overfor virksomheder, som tilbyder dette".

 

Administrationen skal i den forbindelse oplyse følgende:

 

Region Midjyllands mobile tappeenhed - Mobilblod har siden dens driftsstart i 2007 været en succes. Bloddonorerne i Region Midtjylland har ved tidligere lejligheder udtrykt stor tilfredshed med enheden og mener blandt andet, at den har gjort det lettere at rekruttere nye donorer i de områder, hvor den kører.

 

Mobilblod er i dag hjemmehørende på Regionshospitalet Viborg, som har forestået anskaffelsen og har haft udgifterne hermed. Det er ligeledes Regionshospitalet Viborg, som har udgifterne til vedligehold og drift.

 

I dag kører Mobilblod ud og fungerer som tappested mandag til torsdag. Om fredagen foregår der en grundigere rengøring af de mobile lokaler, ligesom der sker en opfyldning af utensilier og øvrige materialer til det kliniske arbejde, opladning af generatorer og lignende i relation til køretøjets funktion som tappeenhed. Det nødvendige vedligehold, der i øvrigt skal være af køretøjet, planlægges også til fredage.

 

De fire dage om ugen, hvor Mobilblod fungerer som tappeenhed, er delt op, således at den to af dagene er i det optageområde, som hører til Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup, og to dage er i optageområdet til regionshospitalerne under Hospitalsenhed Vest. Hospitalsenhed Vest lejer Mobilblod i de perioder, hvor Mobilblod er i deres optageområde.

 

På de fire dage er Mobilblod fuldt optaget, og ændringer i "køreplanerne" med henblik på at nå nye eller andre donorer vil således ramme de donorer, som i dag bliver tappet i Mobilblod. Mobilblod gør i dag primært holdt ved tidligere tappesteder og større virksomheder i de områder, hvor der er langt til regionshospitalernes blodbanker. Såfremt den eksisterende mobile enhed skulle bruges i den østlige del af Region Midtjylland, vil nogle af de nuværende donorer i de midt-vestlige dele af regionen få endog meget langt til et tappested.

 

Den mobile tappeenhed kostede ved anskaffelsen i 2007 i sig selv 4,91 mio. kr. Dertil var der udgifter på 233.000 kr. til en bil, som det kliniske personale, der skal betjene enheden, benytter til at komme ud til de forskellige holdepladser. Driften af enheden koster ca. én mio. kr. årligt.

Beslutning

Henvendelsen fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen blev drøftet.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum og Gert Schou var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-4-101-1-08

12. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Olav Nørgaard vedrørende udbud af vagtlægekørsel

Resume

Regionsrådsmedlem Olav Nørgaard har henvendt sig til administrationen og anmodet om at få en sag på dagsordenen om udbud af vagtlægekørsel.

 

Administrationen har udarbejdet notat til besvarelse af regionsrådsmedlem Olav Nørgaards konkrete spørgsmål.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra regionsrådsmedlem Olav Nørgaard drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Olav Nørgaard har den 13. august henvendt sig til administrationen og anmodet om at få en sag på dagsordenen om udbud af vagtlægekørsel.

 

Regionsrådsmedlem Olav Nørgaard ønsker en behandling af status for Region Midtjyllands udbud på vagtlægekørsel. Baggrunden for henvendelsen er en meddelelse sendt til Regionsrådet den 14. juli 2009 om at udbuddet af vagtlægekørsel blev annulleret.

 

Regionsrådsmedlem Olav Nørgaard har anmodet om at få belyst en række konkrete spørgsmål. Der er udarbejdet vedlagte status og besvarelse af spørgsmål fra regionsrådsmedlem Olav Nørgaard om udbud af vagtlægekørsel.

 

Regionen er i færd med at forberede et helt nyt udbud. Tidsplanen er herefter, at nye kontrakter om vagtlægekørsel kan træde i kraft den 1. april 2010.

Beslutning

Henvendelsen fra regionsrådsmedlem Olav Nørgaard blev drøftet.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum, Gert Schou og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-0-74-8-09

13. Opfølgning på drøftelse i Forretningsudvalget af arbejdsmiljøsituationen på Århus Universitetshospital, Risskov, Almenpsykiatrisk Afdeling N

Resume

Forretningsudvalget blev den 11. august og Regionsrådet den 19. august orienteret om hvilke tiltag, der er sat i gang for at overholde budgettet på psykiatriområdet. På baggrund af mødet i Forretningsudvalget blev det besluttet, at Forretningsudvalget og Regionsrådet efterfølgende orienteres om det afholdte møde mellem Psykiatri- og socialledelsen, LMU og funktionsledere på Afdeling N, Risskov, om arbejdsmiljøet og den økonomiske situation på Almenpsykiatrisk Afdeling N, Risskov. Samtidig orienteres Forretningsudvalget og Regionsrådet om udviklingen i det igangsatte arbejdsmiljøprojekt på Afdeling N.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orienteringspunktet til Forretningsudvalgets møde den 11. august og Regionsrådets møde den 19. august 2009 vedrørende den økonomiske situation i psykiatrien afstedkom på mødet i Forretningsudvalget nogle spørgsmål til arbejdsmiljøet på Almenpsykiatrisk Afdeling N i Risskov. På den baggrund orienteres Forretningsudvalget og Regionsrådet om:

 1. Resultatet af mødet mellem Psykiatri- og socialledelsen samt LMU og funktionslederne på Almenpsykiatrisk Afdeling N, Risskov, som blev afholdt den 18. august 2009.

 2. Status på arbejdsmiljøprojektet på Almenpsykiatrisk Afdeling N, Risskov

Møde mellem Psykiatri- og socialledelsen samt LMU og funktionsledere på Almenpsykiatrisk Afdeling N, Risskov

Mødet blev afholdt på baggrund af den pressemæssige opmærksomhed, der før sommerferien var i forhold til Århus Universitetshospital Risskov, Almenpsykiatrisk Afdeling N. Nedenstående emner blev blandt andet behandlet på mødet, hvilket også fremgår af vedlagte referat fra mødet afholdt den 18. august om arbejdsmiljøet på afdelingen:

 • Drøftelse af vanskelighederne med at rekruttere personale samt tiltag med henblik på at vende udviklingen

 • Drøftelse af mulige indsatser med henblik på at overholde budgettet på Almenpsykiatrisk Afdeling N, Risskov

 • Drøftelse af normering på Afdeling N sammenlignet med andre afdelinger, herunder at ekstra ressourcer bør tildeles universitetshospitalsfunktionen

 • Drøftelse af den økonomiske udvikling i somatikken og psykiatrien, som viser, at psykiatrien får tildelt færre midler end somatikken

 • Drøftelse af balancen mellem fordeling af ressourcer til ambulant behandling og stationær behandling. Herunder blev det oplyst, at hvis der kan tilføres flere midler til psykiatrien, anbefales det at være til et ekstra sengeafsnit i Risskov

 • Drøftelse af den kommunikation der har været i medierne om Århus Universitetshospital Risskov og herunder Afdeling N. Det har været nødvendigt for personalet at give udtryk for deres frustration og holdninger til problematikken, men personalet ønsker samtidig at arbejde for at opnå en positiv omtale af afdelingen

 • Drøftelse af den åbne skadestues fremtidige funktion og organisering, hvilket vil blive drøftet yderligere i forbindelse med arbejdet med Det Fremtidige Universitetshospital, Risskov, som også blev omtalt på mødet.

Afdelingsledelsen gjorde opmærksom på at til trods for de iværksatte indsatser på Afdeling N med det sigte at kunne overholde budgettet, vil afdelingen stadig have vanskeligt herved.  

 

Status på arbejdsmiljøprojektet på Almenpsykiatrisk Afdeling N, Risskov

Afdeling N (afsnit N1 og N8), Risskov, har deltaget i et arbejdsmiljøprojekt, da personalet føler en ubalance mellem krav og de ressourcer, der er til rådighed. Målet med deltagelse i projektet har derfor været at synliggøre ydelserne på afsnittene med det sigte at skabe harmoni mellem ydelserne og ressourcerne/kravene. Deltagelsen i projektet har blandt andet resulteret i definition af flere anbefalinger og indsatsområder, hvilket også ses af uddraget af udviklingsforløbet for arbejdsmiljøprojektet.

 

Som vedlagte status på arbejdsmiljøet viser, er flere af tiltagene i handlingsplanen igangsat, mens dele af handlingsplanens punkter kræver en yderligere drøftelse og indsats.

 

Personalet har været positiv overfor deltagelse i projektet med det sigte, at afdelingen sammen kan skabe en arbejdsplads, hvor der udføres behandling og pleje af høj kvalitet og opleves et godt og trygt arbejdsmiljø.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum, Gert Schou, Tove Videbæk og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-73-5-08

14. Orientering om magtanvendelser i 2008

Resume

Administrationen har udarbejdet en opgørelse over antallet af magtanvendelser i 2008 på Region Midtjyllands sociale tilbud. Samtidig er arbejdet med magtanvendelse beskrevet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev den 16. januar 2008 orienteret om Psykiatri- og Socialområdets vejledning om håndtering af magtanvendelser. Vejledningen indeholder en række principper og arbejdsgange, herunder kompetencefordelingsregler mellem tilbud, driftsorganisation og kommuner, for håndteringen af magtanvendelser. Det fremgår også af vejledningen, at Regionsrådet årligt skal orienteres omkring arbejdet med magtanvendelser.

 

Udgangspunktet er, at magtanvendelse skal begrænses mest muligt og aldrig må erstatte omsorg og pleje eller pædagogisk bistand. Ved brug af magt skal der anvendes den mindst indgribende foranstaltning i kortest mulig tid, ligesom magtanvendelsen skal afvejes overfor det, der søges opnået. Al magtanvendelse skal registreres og indberettes. Hovedformålet med dette er en synliggørelse af brug af magt, herunder at finde metoder til at undgå brug af magt.

 

Vedlagte orientering om magtanvendelser indeholder dels et talmateriale omkring magtanvendelser dels en beskrivelse af arbejdet med magtanvendelser. I talmaterialet sammenlignes tallene fra 2007 med tallene fra 2008. Der er generelt en nedgang i antal magtanvendelser, men det skal understreges, at det er svært at konkludere entydigt ud fra talmateriale om magtanvendelse. Der er mange faktorer, der kan have indflydelse på antal magtanvendelser, eksempelvis til- eller fraflytning af en enkelt meget vanskelig beboer. Beskrivelsen af arbejdet med magtanvendelser forklarer dette nærmere. Der gives konkrete eksempler på, hvor lang en proces det kan være at kortlægge den enkelte svært håndterbare beboers særlige behov, således at antallet af magtanvendelser over for denne kan nedbringes.

 

Samlet beskrives også det vedvarende fokus på arbejdet med magtanvendelser, der bl.a. kommer til udtryk via intern læring i fortløbende undervisning omkring magtanvendelse på det enkelte tilbud samt gennem erfaringsudveksling mellem tilbud og mellem tilbud og administration ved afholdelse af større seminarer om emnet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum, Gert Schou, Tove Videbæk og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-77-128-07

15. Orientering om status på natarbejde og brystkræft

Resume

Forretningsudvalget besluttede på deres møde den 14. april 2009, at administrationen i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik skulle udarbejde et notat om den indsats, der allerede foregår i Region Midtjylland vedrørende forebyggelse af gener ved natarbejde.

 

For så vidt angår brystkræft og en fornyet vurdering af indholdet af den lovpligtige helbredssamtale ønskede Forretningsudvalget, at administrationen sammen med Arbejdsmedicinsk Klinik og anden relevant sagkundskab fik foretaget en vurdering, og at sagen forelægges igen i august 2009.

 

Administrationen har nu sammen med de arbejdsmedicinske klinikker lavet en fornyet gennemgang af de lovpligtige helbredssamtaler, og det vurderes, at den indsats, der i dag gøres i Region Midtjylland i forhold til forebyggelse af gener ved natarbejde, er passende og tilstrækkelig.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om status på natarbejde og brystkræft tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen anmodede i april 2009 om, at Forretningsudvalget drøftede en påvist øget risiko for kræft i forbindelse med natarbejde.

 

På mødet den 14. april 2009 drøftede Forretningsudvalget spørgsmålet. Forretningsudvalget bad administrationen undersøge, hvilken indsats regionen i dag gør for at forebygge gener ved natarbejde. Administrationen fremsendte efterfølgende vedlagte notat af 6. maj 2009 om natarbejde og brystkræft til Regionsrådet.

 

Der er i Region Midtjylland stor fokus på trivsel i forbindelse med natarbejde for Region Midtjyllands ansatte. Således indgår det som et fokuspunkt i arbejdsmiljøaftalen, og der er på alle enheder med natarbejde mulighed for at benytte sig af Region Midtjyllands tilbud til ansatte med natarbejde. Der er således en række aktiviteter i gang for at understøtte forebyggelse af gener ved dette.

 

Forretningsudvalget bad desuden om en fornyet forelæggelse af spørgsmålet om brystkræft og en fornyet vurdering af indholdet af den obligatoriske helbredssamtale senest i august 2009 efter en vurdering af administrationen sammen med Arbejdsmedicinsk Klinik og anden relevant sagkundskab.

 

Status fra Arbejdsskadestyrelsen

Ved årsskiftet 2008/2009 var der behandlet i alt 75 sager om brystkræft i Erhvervssygdomsudvalget. Heraf blev 38 anerkendt som arbejdsskader. I alle anerkendte sager, på nær en enkelt, er der tilkendt erstatning i form af méngodtgørelse. I alle anerkendte sager har der været tale om natarbejde i mindst 20-30 år af et væsentligt omfang. De øvrige sager afventer, at Erhvervssygdomsudvalget har drøftet IARC´s kommende forskningsrapport. 18 af de afviste sager er indstillet til at kunne genoptages, hvis der foreligger væsentlige nye oplysninger, når IARC´s forskningsrapport foreligger.

 

Sammenfatning

Der er stor usikkerhed om den eventuelle sammenhæng mellem natarbejde og brystkræft. Arbejdsskadestyrelsen har valgt at lade tvivlen komme de enkelte til gode – og følge forskningen tæt i forhold til den kommende praksis på området.

 

Der er ikke en kendt årsag til den eventuelle sammenhæng mellem brystkræft og natarbejde.

 

Hvis det viser sig, at mistanken om en øget risiko for brystkræft ved natarbejde gennem mange år underbygges, er det væsentligt at være opmærksom på, at den bagvedliggende årsag på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Man ved ikke, om det er natarbejdet og de ændrede arbejds- og søvnvilkår, der er årsagen – eller om det f.eks. er ændrede livsstilsfaktorer eller noget helt andet, der i givet fald kan forklare sammenhængen.

 

Såfremt sammenhængen underbygges af IARC´s forskningsrapport, bør der sættes ind overfor at afklare de bagvedliggende faktorer, så de forebyggelsestiltag man vælger at sætte ind med, bliver så effektive som muligt.

 

De arbejdsmedicinske klinikker anbefaler, at der ved den praktiske håndtering af helbredssamtalen lægges vægt på en afbalanceret information om helbredsproblemer ved natarbejde, herunder råd om sund levevis og muligheder for at imødegå søvnforstyrrelser og andre ulemper ved natarbejde.

 

Der er forebyggende og trivselsrettede tilbud om temamøder og helbredssamtaler til ansatte med natarbejde i Region Midtjylland, og den kendte forskning har indgået i udformningen af tilbuddet. Der er udarbejdet informationsmateriale af både Koncern HR, Fysisk arbejdsmiljø og af de arbejdsmedicinske klinikker.

 

Det vurderes på baggrund heraf, at der på nuværende tidspunkt ikke er begrundelse for at ændre på indholdet af det tilbud om temamøder og helbredssamtaler, der gives til ansatte med natarbejde i Region Midtjylland.

 

Indtil IARC´s forsikringsrapport foreligger med udgangen af 2009, vurderes det endvidere, at der ikke er belæg for at igangsætte yderligere tilbud overfor ansatte med natarbejde i Region Midtjylland. Såfremt der kommer ændrede oplysninger i rapporten fra IARC, der i højere grad dokumenterer en årsagssammenhæng mellem natarbejde og brystkræft, tages tilbuddet op til fornyet vurdering.

 

Der vedlægges et uddybende Notat af 24. juni 2009 vedr. status på emnet natarbejde og brystkræft.

 

Sagen er udsat fra Forretningsudvalgsmødet den 11. august 2009.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget, idet sagen forelægges på ny, når rapporten fra IARC foreligger.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum, Gert Schou, Tove Videbæk og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

16. Orientering om halvårsopfølgning på NIP resultatet for akut mave/tarm kirurgi

Resume

I forbindelse med årsrapporten for NIP akut kirurgi bad Regionsrådet om en status efter et halvt år. På den baggrund er der lavet en opfølgning af resultaterne på de områder, hvor standarden ikke var opfyldt.

 

Siden årsopgørelsen er standarden nu opfyldt på endnu 2 af indikatorerne:

 • Antallet af ikke planlagte re-operationer

 • Ophør af antibiotika behandling efter 3 døgn.

Der er dog stadig 4 indikatorer pr. 1. august 2009, hvor regionen ikke lever op til standarden.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev den 25. februar 2009 orienteret om resultaterne i årsrapporten for NIP akut kirurgi for perioden 1. september 2007 – 31. august 2008, hvor man levede op til 9 af de 15 standarder. For de 6 indikatorer med manglende standardopfyldelse ville hospitalerne undersøge årsagerne til den manglende målopfyldelse og se på, om der var behov for ændringer af arbejdsgange. Forretningsudvalget bad i den forbindelse om en halvårsopfølgning, der herved forelægges.

 

Der skal gøres særligt opmærksom på, at der er meget få patienter på dette sygdomsområde, og at resultaterne derfor bør tolkes med forsigtighed, idet resultaterne er meget følsomme overfor blot en enkelt patient.

 

Med dette forbehold viser tal for 1. januar - 30. april 2009, at der er sket forbedringer, således at man nu lever op til 11 af 15 standarder, hvilket er 2 mere som opfylder standarden end sidst. Der er sket en markant forbedring i antallet af ikke planlagte re-operationer, og man lever nu igen op til standarden for indikatoren, som siger, at antibiotika behandling skal ophøre inden 3 dage efter operation.

 

Der er imidlertid stadig 4 indikatorer, hvor regionen ikke lever op til standarden. Nedenfor gives en status for disse 4 indikatorer, med en beskrivelse af initiativer på de konkrete hospitaler, som ikke lever op til standarden.

 

Der gøres opmærksom på, at akut kirurgi dækker over 2 sygdomsområder:

 • Blødende mavesår

 • Hul på mavesæk eller tolvfingertarm.

Patienter blødende mavesår

Kun en indikator blev ikke opfyldt ved årsopgørelsen, og der er stadig problemer med denne:

 

Kikkertundersøgelse - akutte patienter

44 % af de akutte patienter med blødende mavesår får foretaget kikkertundersøgelse senest 3 timer efter indlæggelse mod 39 % i årsopgørelsen, hvilket stadig er langt fra standarden på 95 %. Der er følgende konkrete initiativer på de hospitaler, der ikke opfyldte standarden.

 • Regionshospitalet Horsens har nu etableret udvidet åbningstid til kl. 20 på akut stuen.

 • Regionshospitalet Viborg har igangsat en række tiltag for at forbedre resultatet

  • fokus på deres registreringspraksis

  • øget antal af faste speciallægestillinger og ansat en anæstesi sygeplejerske

  • revideret behandlingsinstruksen

  • indført akut operationslinje på hverdage mellem 8.00 og 17.00 til akutte mave/tarm kirurgiske patienter.

 • På hospitalsenheden Vest har man forbedret målopfyldelsen ved et øget samarbejde mellem intensiv og kirurgisk afdeling, om at have fokus på disse patienter.

 • Regionshospitalet Randers har sat 2 initiativer i værk:

  • indført akut endoskopilinje pr. 1. januar 2008

  • pr. 1. januar 2009 er der indført 2 akutlejer fra kl. 08.00 til kl. 23.00 aften samt 2 akutlejer i weekenden i dagtiden.

Patienter hul på mavesæk eller tolvfingertarm

Der er nu kun 3 indikatorer, hvor regionen ikke opfylder standarden imod 5 ved årsopgørelsen. Der er stadig problemer med om nedenstående indikatorer, der alle vedrører sygeplejen:

 • kontrol af vægt mindst 1 gang i døgnet de 3 første døgn efter operationen

 • kontrol af væskebalancen 1 gang i døgnet de 3 første døgn efter operationen

 • overvågning af patient med måling af puls, temperatur, blodtryk, bevidsthedsniveau og iltindhold i blodet mindst 2 gange i døgnet  de 3 første døgn efter operationen.

Vægtkontrol efter operation

Der er siden audit sket en flot forbedring fra 37 % til 55 % af patienterne. Der er derudover følgende planer om at forbedre resultatet:

 • Regionshospitalet Randers har fundet ud af at vægtkontrollen bliver udført, men det kniber med registreringen. Man er derfor gået i gang med at indføre en standardplejeplan og arbejder på at forbedre registreringen, så den foretages med det samme. Der er igangsat undervisning af plejepersonalet. Regionshospitalet har desuden planer om, at registreringen skal indbygges i den nye elektroniske patientjournal, så det sikres at data registreres.

 • For Århus Universitetshospital/Århus sygehus var problemet en enkelt konkret patient, der lå på intensiv afdelingen. Kirurgisk afdeling er derfor blevet ekstra opmærksom på at informere intensiv afdeling om, at de skal veje disse patienter. Med henblik på fremadrettet at leve op til standarden er der indkøbt nye vægte, og der suppleres med nye vægtlifte til sengeliggende patienter.

Århus Sygehus har aktuelt stor fokus på observationsrutiner og har etableret et samlet sygehus-projekt ”Tidlig opsporing af kritisk sygdom”, hvilket medfører øget fokus på observationer, herunder daglig vægt.

 • Regionshospitalet Viborg har gennem en nærmere undersøgelse konstateret, at de havde problemer med at få patienterne vejet i opvågnings- og på intensivafdelingen primært. Dette skyldtes primært vanskeligheder med at få udpeget disse patienter og manglende udstyr til vejning. Der bliver derfor udarbejdet en tydelig instruks til personalet og indkøbt vægte.

Kontrol af væskebalance efter operation

79 % af regionens patienter får kontrolleret væskebalancen mindst 2 gange om dagen de første 3 dage efter operation. Der er ikke sket en fremgang i resultatet siden årsopgørelsen, og resultatet er under standarden på 90 %. Der er følgende planer for at forbedre resultatet.

 • Regionshospitalet Randers har fundet ud af at problemet primært er registreringsproblem, og man er i gang med at løse registreringsproblemet jævnfør tidligere omtalte under vægtkontrol.

 • Regionshospitalet Viborgs undersøgelser viser, at der generelt er lavet registrering af væskebalancen på Intensiv og opvågning, men at der er problemer med at få videregivet dokumentation til stamafdelingen, som foretager NIP registreringen. Der arbejdes på at finde en løsning.

Overvågning efter operation

65 % af regionens patienter får målt blodtryk, puls, temperatur, bevidsthedsniveau samt iltindhold i blodet og bevidsthedsniveau mindst 2 gange om dagen de 3 første dage efter operation. Der er ingen ændringer i regionens samlede resultat siden årsopgørelsen.

 • Regionshospitalet Randers har fundet ud af, at problemet primært er registreringsproblem, og man er i gang med at løse registreringsproblemet jævnfør det tidligere omtalte under vægtkontrol.

 

 • Regionshospitalet Viborg har påvist, at observationerne generelt er foretaget, men at der er problemer med at få videregivet dokumentation til stamafdelingen som foretager NIP registreringen. Der arbejdes på at finde en løsning. Desuden starter hospitalet i efteråret et projekt med ”Tidlig opsporing af kritisk syge patienter, hvor den basale observation for akutte mave/tarm patienter indgår. I projektet er der fokus på overgange og en fælles IT løsning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Aleksander Aagaard, Kate Runge, Gunhild Husum, Gert Schou, Tove Videbæk og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen