Abonnér

Tillægsdagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 9. november 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 0-9-10-09

16. Udpegning af medlem til VUC Samsø

Resume

VUC Samsø har i henvendelse af 27. oktober 2010 anmodet om, at der udpeges et medlem til uddannelsesudvalget for VUC Samsø.

Direktionen indstiller,

at der udpeges et medlem til uddannelsesudvalget på VUC Samsø.

Sagsfremstilling

VUC Samsø har i henvendelse af 27. oktober 2010 anmodet om, at der udpeges et medlem til uddannelsesudvalget for VUC Samsø. Det er oplyst, at det drejer sig om ca. et årligt møde på Samsø.

 

VUC Samsø er en underafdeling af VUC Århus.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,  

 

at Flemming Knudsen udpeges som medlem til uddannelsesudvalget på VUC Samsø.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-17-10

17. Udpegning af medlem til styrelsen for Museum Midtjylland

Resume

Museum Midtjylland har i henvendelse af 25. oktober 2010 anmodet om, at der udpeges et medlem til styrelsen for Museum Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at der udpeges et medlem til styrelsen for Museum Midtjylland.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland har i henvendelse af 25. oktober 2010 anmodet om, at der udpeges et medlem til museets styrelse.

 

Museum Midtjylland er en omdannelse af Herning Museum, hvor Ove Nørholm hidtil har repræsenteret Region Midtjylland i bestyrelsen. Museum Midtjylland har fået en ny styrelsesvedtægt og har i den forbindelse anmodet Region Midtjylland om påny at udpege et medlem til museets styrelse.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Ove Nørholm udpeges som medlem til styrelsen for Museum Midtjylland.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-3-09

18. Nedsættelse af særlige udvalg i 2011 og beslutning om vederlæggelse

Resume

Der forelægges forslag om forlængelse af funktionsperioden for to af de af regionsrådet nedsatte særlige udvalg samt forslag om at nedsætte to nye midlertidige udvalg i 2011 med hver 7 medlemmer. Endvidere forelægges forslag om vederlag for deltagelse i de nedsatte udvalg i 2011.

Direktionen indstiller,

at den vederlagsgivende funktionsperiode for udvalget vedrørende samarbejde mellem psykiatri og somatik forlænges fra 1. januar til 28. februar 2011,

 

at den vederlagsgivende funktionsperiode for udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet forlænges fra 1. juni til 31. december 2011,

 

at der med virkning fra 1. marts til 31. december 2011 nedsættes et særligt udvalg vedrørende etiske dilemmaer i psykiatrien og det specialiserede socialområde, idet forslag til kommissorium for udvalget forelægges regionsrådet på dets møde den 15. december 2010,

 

at regionsrådet udpeger formand, næstformand og fem medlemmer af udvalget,

 

at der med virkning fra 1. marts til 31. december 2011 nedsættes et særligt udvalg vedrørende multisygdomme, idet forslag til kommissorium for udvalget forelægges regionsrådet på dets møde den 15. december 2010,

 

at regionsrådet udpeger formand, næstformand og fem medlemmer af udvalget,

 

at der afsættes den maksimale ramme til vederlag for deltagelse i de af regionsrådet nedsatte særlige udvalg i 2011, og

 

at midlerne til vederlag fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer og funktionstid, idet medlemmerne af de rådgivende udvalg modtager et vederlag pr. måned svarende til det dobbelte af vederlaget til medlemmerne af de øvrige udvalg og således, at udvalgenes formænd oppebærer dobbelt vederlag.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan i medfør af § 13, stk. 6, i Lov om regioner nedsætte særlige udvalg til at varetage forberedende og rådgivende opgaver af midlertidig karakter. I Region Midtjyllands styrelsesvedtægt er det anført, at regionsrådet i forbindelse med nedsættelsen af et udvalg vedtager et kommissorium for udvalget samt udpeger en formand og næstformand.

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. januar 2010 at nedsætte fire særlige rådgivende udvalg med hver 9 medlemmer og fire andre midlertidige udvalg med hver 7 medlemmer. Regionsrådet fastsatte endvidere vederlaget for deltagelse i udvalgene.

 

De fire rådgivende udvalg har alle funktionsperiode til udgangen af 2011. De fire midlertidige udvalg har følgende funktionsperioder:

 

 • Udvalg vedrørende klimaudfordringer: 1.2. 2010 – 31.12.2011.

 • Udvalg vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet: 1.3.2010 - 31.5.2011. Funktionsperioden ønskes af udvalget forlænget til udgangen af 2011.

 • Udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiatri og somatik: 1.5 -31.12.2010. Funktionsperioden ønskes af udvalget forlænget til 28.2 2011.

 • Udvalg vedrørende sammenhængende patientforløb: 1.3.2010 – 28.2.2011.

 
Om forslagene om at forlænge funktionsperioden for to udvalg bemærkes, at udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet har tilrettelagt sit arbejde ved i første omgang at opsøge en række markante forsknings-, innovations- og vækstmiljøer med relation til universitets- og regionshospitalerne. Den faglige dialog med disse miljøer har til hensigt at afdække muligheder og barrierer for fremme af ny teknologi, forskning og innovation i sundhedsvæsenet.
 
Udvalget afholder i 2010 i alt 6 møder, og udvalget forventer, at der ligeledes i 2011 vil være behov for at afholde ca. 6 møder, bl.a. for at undersøge mulighederne for et øget samspil mellem offentlige myndigheder og private virksomheder, som led i at skabe et øget erhvervsfokus samt til formidling af strategien. Udvalget anmoder på den baggrund om, at udvalgets funktionsperiode forlænges fra 1. juni til udgangen af 2011.

 

Udvalget vedrørende samarbejde mellem psykiatri og somatik besluttede på sit møde den 5. oktober 2010 at anmode om, at udvalgets funktionsperiode forlænges fra 1. januar til 28. februar 2011. Baggrunden for anmodningen er, at udvalget, der har sit sidste møde med temadrøftelser den 2. december 2010, ønsker at have mulighed for at drøfte og godkende en redegørelse, der udarbejdes på grundlag drøftelserne på et møde i januar 2011.

 

Udvalget vedrørende samarbejde mellem psykiatri og somatik har følgende medlemmer: Anders Vistisen, formand (O), Mette Valbjørn, næstformand (A), Carl Johan Rasmussen (A), Niels Callesøe (F), Andreas Steenberg (B), Erik Vinther (V), Harry Jensen (V).

 

Udvalget vedrørende sammenhængende patientforløb, hvis funktionsperiode slutter den 28. februar 2011, har følgende medlemmer: Henrik Gottlieb Hansen, formand (A), Susanne Buch Nielsen, næstformand (F), Conny Jensen (A), Henrik Fjeldgaard (A), Olav Nørgaard (V), Jørgen Nørby (V), Leif Lund (O).

 

Nedsættelse af nye udvalg

Direktionen indstiller, med henvisning til drøftelsen på mødet den 1. november 2010 blandt formændene for regionsrådets politiske grupper, at der med virkning fra 1. marts nedsættes følgende to udvalg med hver 7 medlemmer:

 

Et udvalg vedrørende etiske dilemmaer i psykiatrien og det specialiserede socialområde.
Udvalget nedsættes med det formål at sætte fokus på og skabe forståelse for de dilemmaer og hensyn, der er en del af hverdagen inden for psykiatrien og det specialiserede socialområde. Funktionsperioden foreslås at være 1.3.2011 – 31.12.2011.

 

Et udvalg vedrørende multisygdomme

Udvalget nedsættes med det formål at øge fokus på en optimal håndtering af multisyge patienter i det samlede sundhedsvæsen i Region Midtjylland. Funktionsperioden foreslås at være 1.3.2011 – 31.12.2011.  

 

Kommissorier
Forslag til kommissorier for ovennævnte to udvalg forelægges regionsrådet på dets møde den 15. december 2010.

 
Vederlag
Regionsrådet kan yde udvalgsvederlag til regionsrådets medlemmer for medlemskab af de særlige udvalg. Den samlede sum til disse udvalgsvederlag kan højst udgøre 100 % af vederlaget til regionsrådsformanden.
 
Beslutning om fordeling af den samlede vederlagsramme til de nedsatte udvalg skal træffes forud for og med virkning for mindst et halvt regnskabsår ad gangen. Fordelingen vil kunne ændres i løbet af halvåret, hvis der foretages ændringer i antallet af udvalg eller i udvalgenes opgavefordeling.
 
Vederlagsrammen fordeles efter regionsrådets beslutning, idet det beløb, der er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgets medlemmer, dog således at der til udvalgsformænd kan ydes op til det dobbelte af vederlaget til menige udvalgsmedlemmer. Regionsrådets formand modtager ikke vederlag for medlemskab af de særlige udvalg.
 
I den politiske aftale af 18. november 2009 om regionsrådets konstituering er det aftalt, at medlemmerne af de nedsatte fire rådgivende udvalg, der har funktionsperiode til 31.12.2011, ydes et vederlag pr. måned svarende til det dobbelte af medlemmerne af de øvrige udvalg, idet formændene for de rådgivende og midlertidige udvalg oppebærer dobbelt vederlag. Det foreslås, at der i 2011 ydes vederlag i overensstemmelse med det aftalte i konstitueringsaftalen for medlemskab af de af regionsrådet nedsatte udvalg, jf. regionslovens § 13, stk. 6.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-3-10

19. Kvartalsrapporten pr. 30. september 2010

Resume

Kvartalsrapporten pr. 30. september 2010 beskriver økonomien, aktiviteten og investeringerne på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver.

 

På sundhedsområdets driftsbudget vurderes der merudgifter for i alt 190 mio. kr., hvoraf 87 mio. kr. vedrører hospitalerne, behandlingspsykiatrien og fælles administrative områder, og 103 mio. kr. vedrører vanskeligt styrbare områder såsom behandling over regionsgrænser, udvidet frit sygehusvalg og ny dyr medicin. For håndteringen af merudgifter henvises til dagsordenspunktet om ”kompenserende besparelser i 2011 og fremover som følge af merudgifter på vanskeligt styrbare områder og ændrede forudsætninger for regionens bloktilskud”.

 

Der forventes merindtægter på 39,7 mio. kr. fra den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten pr. 30. september 2010 tages til efterretning,

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-30 godkendes, og

 

at administrationen i forbindelse med regnskabsafslutningen bemyndiges til at flytte budgetmidler mellem hospitalerne og den centrale pulje, svarende til omkonteringen af udgifter fra drift til anlæg jf. skema 28.

Sagsfremstilling

Økonomien er opdelt i 3 finansielle kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Udgifterne til fællesadministration deles mellem sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling, jævnfør fordelingsprincipperne i budgettet.
 
Vedlagte Økonomi- og aktivitetsrapport giver en uddybende gennemgang af økonomi og aktivitet for kredsløbene og de fællesadministrative områder. I første afsnit er der et resumé for de tre kredsløb og en opfølgning på økonomiaftalen.
 
Sundhedsområdet
På baggrund af afregningerne for den kommunale medfinansiering forventes de samlede kommunale aktivitetsafhængige indtægter for 2010 at blive på 2.343,1 mio. kr. Det svarer til en merindtægt på 39,7 mio. kr.

 

Det samlede skøn for driftsbudgettet på sundhedsområdet viser yderligere merudgifter på 86 mio. kr. Det nye skøn er nedenfor sammenholdt med skønnet fra økonomirapporten 30. april 2010.

 

Tabel 1: Skøn over merudgifter sundhedsområdets driftsbudget 2010

Mio. kr. (+=mindreudgifter/-=merudgifter)
Merudgifter
Vurdering 30. april: Merudgifter, brutto
-353
Besparelser - bevilget med 2. kvartalsrapport
103
DUT-reguleringer - bevilget
40
Vurdering 30. april: Nettoresultat efter besparelser og tilførsel af DUT-midler
-210
Låneoptag (200 mio.)/kassetræk - bevilget
210
Vurderede merudgifter 2. kvartalsrapport
-104
Vurderede yderligere merudgifter 3. kvartalsrapport
-120
Vurdering 30. september:
-224
Forventet udmøntning af medicingaranti
34
Vurdering 30. september: Nettoresultat efter forventet udmøntning af medicingaranti
-190

 

Skønnet over merudgifter i 2010 ændres således fra -210 mio. kr. pr. 30. april 2010 til –314 mio. kr. pr. 30. juni 2010, svarende til en stigning på 104 mio. kr. Kvartalsrapporten pr. 30. september viser en yderligere stigning på 86 mio. kr. (=-120+34) inkl. den forventede udmøntning af medicingarantien.

 

Tabel 2: Vurderede mer-/mindreudgifter i forhold til korrigeret budget

Mio. kr. (+=mindreudgifter/-=merudgifter)
2. kvartalsrapport
3. kvartalsrapport
Ændring fra 2. til 3.kvartalsrapport
Somatiske hospitaler
-66
-78
-12
Behandlingspsykiatri
 
6
6
Ny dyr medicin og behandlinger
-18
-17
2
Patientforsikring
-20
-14
6
Behandling over regionsgrænser
 
-62
-62
Udvidet frit sygehusvalg
 
-7
-7
Arbejdsskade
 
-6
-6
Medicintilskud (inkl. forventet efterregulering)
 
-8
-8
Andel fælles
 
-15
-15
Øvrige, netto
 
10
10
I alt
-104
-190
-86

 

Det ændrede skøn for de somatiske hospitaler er sammensat af dels et ønske fra 4 hospitaler om udskydelse af afviklingen af gæld for i alt 27,2 mio. kr., som følge af fremrykkede besparelser eller engangsbesparelser i 2010, og dels forsinket virkning af genopretningsplaner for i alt ca. 51 mio. kr.

 

Vurderingen for de somatiske hospitaler indeholder en forventning om, at de øvrige hospitaler vil få et samlet mindreforbrug på 62 mio. kr. jf. erfaringen fra 2009, hvor der blev overført mindreforbrug for i alt 82 mio. kr.

 

I forhold til kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010 har Regionshospitalet Randers forværret deres skøn med 5,5 mio. kr. på grund af forhøjet betaling til Region Syddanmark på det pædiatriske og urologiske område. Samtidig har Regionshospitalet Viborg forværret deres skøn med 6,2 mio. kr. på grund af øgede barselsudgifter der til dels skyldes fejlbudgettering i forhold til feriepenge til barslende og indregning af dagpengerefusioner. Økonomiopfølgningen for Regionshospitalet Viborg er på som særskilt dagsordenspunkt på forretningsudvalgsmødet den 9. november 2010.

 

Hospitalernes aktivitet ligger 0,4 % over den forventede aktivitet (basislinjen), og der forventes et aktivitetsniveau, som betyder, at Region Midtjylland opnår den samlede statslige aktivitetsafhængige pulje. Der er loft over Region Midtjyllands aktivitetspulje til hospitalerne, hvilket betyder, at hospitalerne ikke kompenseres for meraktivitet i forhold til den aftalte baselinje. Der er dog mulighed for, at hospitalerne beskriver projekter omkring hjemtrækning fra andre regioner eller privathospitaler og derigennem får tilført midler til øget aktivitet.

 

Behandlingspsykiatrien forventer et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som påregnes overført til 2011.

 

Som det fremgår af tabel 2, er der en række områder på fælleskontiene, hvor der skønnes mer-/mindreudgifter.  

 

Ny dyr medicin og nye behandlinger: Der forventes et merforbrug til ny dyr medicin og nye behandlinger på 16,5 mio. kr. En marginal forbedring på knap 2 mio. kr. i forhold til 2. kvartalsrapport. Ved årsafslutningen for det enkelte regnskabsår reguleres hospitalernes budgetter for eventuelle afvigelser i forhold til tildelte budgetter og de faktisk afholdte udgifter. Ved f.eks. forsinket ibrugtagning af ny medicin og nye behandlinger vil der blive tilbageført budgetbeløb.

 

Patientforsikring: Der er siden 2. kvartalsrapport kommet en mindre forbedring i vurderingen af området på 6 mio. kr. Det forventede merforbrug er nu på 13,7 mio. kr. På regionsrådsmødet den 13. oktober 2010 var der ønske om en uddybning vedrørende de stigende udgifter til patientforsikring og om mulighederne for at påvirke udgifterne. I vedlagte notat om vanskeligt styrbare områder i Region Midtjylland er patientforsikringen samt fire andre vanskeligt styrbare områder beskrevet.

 

Behandling over regionsgrænser: Der forventes et samlet merforbrug på 61,9 mio. kr. vedrørende behandling over regionsgrænser mod 14,5 mio. kr. ved 2. kvartalsrapport 2010. I forhold til udgifterne forventes der en merudgift på i alt 22,3 mio. kr. I forhold til indtægterne forventes der en mindreindtægt på i alt 39,6 mio. kr.  

 

Medicintilskud: Merforbruget for Region Midtjylland er opgjort til 52 mio. kr., en stigning på 10 mio. kr. i forhold til sidste vurdering. Der er modtaget 10 mio. kr. i efterregulering af 2009. Bevillingsafvigelsen er derfor på 42 mio. kr. I økonomiaftalen for 2010 er forudsat, at der foretages en regulering af eventuelle afvigelser i forhold til garantiniveauet med 75 % for regionerne under ét. Medicingarantien, som afhænger af regionernes samlede forbrug, forventes at give en efterregulering på 34 mio. kr. i 2011, mod 32 i 2. kvartalsrapport. Alt i alt en stigning på 8 mio. kr. fra 2. til 3. kvartalsrapport.

 

Andel fælles formål: It-området har meddelt et forventet underskud på 27 mio. kr. svarende til det underskud på 26,9 mio. kr., der blev overført fra 2009 til 2010. Herudover er it-afdelingen underlagt sparekrav i perioden 2009-2012 på i alt 55 mio., hvoraf budgettet for 2010 er reduceret med 15 mio. kr. Det sparemål er nået. Det fastholdes, at der er et forventet konsolideringspotentiale i at samle it-omkostninger, teknologi, organisation i et samlet RMIT. Konsolideringen er kompleks og omfattende og imidlertid ikke sket i det forudsatte tempo, hvilket presser økonomien på it-området som påpeget i kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010. Øvrige områder under fælles formål har forventninger om overførsel af mindreforbrug til 2011. Samlet påvirkes sundhedsområdet jf. budgettets fordelingsnøgle med et underskud på 15 mio. kr.

 

Der forventes et underskud på 7,3 mio. kr. vedrørende udvidet frit sygehusvalg og et underskud vedrørende arbejdsskade på 6,0 mio. kr. De øvrige afvigelser på netto 10 mio. kr. omfatter en lang række budgetområder inkl. leasingydelser (overskud på 5 mio. kr.) og respiratorbehandling i eget hjem (underskud på 4,2 mio. kr.). Afvigelserne er nærmere beskrevet i økonomi- og aktivitetsbilaget.

 

Ved budgetvedtagelsen for 2011 blev gennemsnitslikviditeten vurderet til at udgøre 125 – 390 mio. kr. ved udgangen af 2011. De nuværende forventede afvigelser for 2010 reducerer gennemsnitslikviditeten for 2011 til 60 – 320 mio. kr.

 

De somatiske hospitaler og Præhospitalet har alle udarbejdet en ledelsesberetning, som fremgår af bilaget Hospitalernes ledelsesberetninger.
 

Socialområdet
Samlet forventes nettomerudgifter på 15,8 mio. kr. Dette dækker over forventede merindtægter fra kommunale betalinger på 271,7 mio. kr. og forventede driftsmeromkostninger på 287,5 mio. kr. Dette skyldes forventninger om en højere belægning end budgetteret i rammeaftalen med kommunerne. I vurderingen er indregnet tilbagebetalinger af tidligere års overskud til kommunerne på 40 mio. kr.

 

I overensstemmelse med rammeaftalen for 2010 med kommunerne forudsættes merudgifter i 2010 overført til 2011, da underskuddet forventes at være mindre end 5 procent af budgettet.
 
Regional Udvikling
Der forventes et mindreforbrug i 2010 på 40,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på kollektiv trafik. Der reserveres 25,5 mio. kr. til udskydelse af spareplanen i 2011. Det resterende beløb er afsat til de i budgetforlig 2010 aftalte indsatsområder vedrørende udviklingspuljen på kollektiv trafik. Udgifterne til udskydelsen af spareplanen har vist sig større end det i budgetforliget forudsatte, og administrationen er derfor i gang med at indregne disse merudgifter i udkast til udmøntning af de tilbageførte midler fra Midttrafik.

 

Derudover forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på bevillingen ”Den Regionale Udviklingsplan”, som er akkumuleret af uforbrugte midler fra 2007-2010.


Anlæg
I bilaget Anlægsinvesteringer er der en detaljeret beskrivelse af anlægsområdet. Der er særlig fokus på en række større anlægsprojekter, inklusive kvalitetsfondsprojekterne. Der forventes et mindreforbrug på anlægsområdet på 516,1 mio. kr., hvoraf afvigelsen på kvalitetsfondsprojekterne udgør 212,0 mio. kr. og medicoteknik udgør 122,5 mio. kr. Afvigelserne forventes overført til budget 2011.

 
Bevillingsændringer
I forbindelse med kvartalsrapporten indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag Bevillingsændringer er der beskrivelser af de i alt 30 bevillingsskemaer. Bevilingsændringerne er fuldt finansierede på nær skemaerne for ny dyr medicin og nye behandlinger. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

 

Skema 9 Ny dyr medicin og skema 10 nye behandlinger:

Udgiftsbehovet på området håndteres, jf. regionsrådets beslutning den 20. maj 2009, som en refusionsordning. I forbindelse med de kvartalsvise økonomirapporter i 2010 foretages således revurderinger af udgiftsbehovet til ny/dyr medicin og nye behandlinger i 2010, som grundlag for løbende korrektioner i hospitalernes budgetter for 2010.

 

I forhold til 2. kvartalsrapport i 2010 vurderes det, at Region Midtjylland samlet set får en udgiftsstigning på 2,7 mio. kr. til ny dyr medicin og på 6,6 mio. kr. til nye behandlinger. De forventede udgiftsstigninger på i alt 9,3 mio. kr. udmøntes til hospitalerne.

 

ÅUH, Århus Sygehus igangsætter et projekt omkring hjemtagning af medicinsk cancerbehandling. I skema 14 overføres der 11 mio. kr. fra behandling over regionsgrænser til ny dyr medicin, til dækning heraf.

 

Finansiering af området håndteres som en a conto betaling, hvor der i januar 2011 foretages en afregning af det faktiske forbrug til henholdsvis ny/dyr medicin og nye behandlinger i 2010, dvs. inden for regnskabsåret.

 

Skema 28 Flytning af midler fra drift til anlæg:

I budgettet for 2010 er det forudsat, at der i 2010 overføres midler fra drift til anlæg for i alt 115 mio. kr. Der resterer 71,553 mio. kr. i rammebevillingen, der er fælles for somatikken, behandlingspsykiatrien og fælles formål. I forbindelse med regnskabsafslutningen, vil udgifter til anskaffelser blive omkonteret fra drift til anlæg.

 

Det foreslås, at der som en særlig foranstaltning af hensyn til regnskabsaflæggelsen, gives bemyndigelse til administrationen til at flytte budgetmidler mellem hospitalerne og den centrale pulje på driften, svarende til omkonteringen af udgifter fra drift til anlæg.

Revisionen har sagt god for ovenstående fremgangsmåde, idet det af praktiske og tekniske årsager ikke er muligt at opgøre flytningerne på forhånd. I forbindelse med Regnskab 2010 vil regionsrådet få en nærmere orientering herom. Der var ved regnskabsafslutningen for 2009 en tilsvarende ordning. 

 

Skemaerne 1 - 8, 11 - 27 og 29 – 30:

Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Poul A. Christensen deltog i behandlingen af sagen.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-10

20. Kompenserende besparelser i 2011 og fremover som følge af merudgifter på vanskeligt styrbare områder og ændrede forudsætninger for regionens bloktilskud.

Resume

På baggrund af 3. kvartalsrapport 2010 er der udarbejdet et skøn over merudgifter til vanskeligt styrbare områder. Det viser højere udgifter til disse områder end vurderet i 2. kvartalsrapport.

 

Regeringens lovforslag vedrørende omlægning af bloktilskudskriterier er ikke som forventet medtaget på regeringens lovprogram for 2010/2011. Det ser dermed ikke ud til at blive vedtaget, så det kan træde i kraft med virkning fra 2012. Hertil kommer, at der forventes fremlagt et lovforslag, der vil medføre formindskede indtægter til Region Midtjylland fra den kommunale medfinansiering.

 

Disse ændrede forudsætninger for regionens økonomi medfører en ubalance på 192 mio. kr. i regionens økonomi for 2011 og frem og en yderligere ubalance på 263 mio. kr. i regionens økonomi for 2012 og frem.

 

I budgetforliget for 2011 er det aftalt, at der skal findes kompenserende besparelser for uforudsete merudgifter til vanskeligt styrbare områder.  

 

De kompenserende besparelser kommer ud over den vedtagne spareplan på 321 mio. kr. i 2011, hvoraf 103 mio. kr. skal fremrykkes til 2010. Endvidere har en række hospitaler en betydelig gæld, som skal afdrages de kommende år. Endvidere skal hospitalerne som i tidligere år gennemføre produktivitetsstigninger på 2 %.

 

Set i det lys vurderes det, at det ikke er muligt at stille generelle krav om yderligere produktivitetsstigninger, men at det er nødvendigt med tiltag, som reelt reducerer driftsomkostningerne. Direktionens forslag til håndtering af de kompenserende besparelser, rammerne for udarbejdelse af forslag og tidsplan beskrives i denne indstilling.

Direktionen indstiller,

at der udarbejdes et sparekatalog på 192 mio.kr. for budget 2011 og frem,

 

at der udarbejdes forslag til besparelser på yderligere 263 mio. kr. gældende fra budget 2012 og frem, og

 

at rammerne for udarbejdelse af spareforslag - jf. sagsfremstillingens pkt. I til og med pkt. VIII - godkendes.

Sagsfremstilling

I den indgåede ”Aftale om Budget 2011 for Region Midtjylland” af 8. september 2010 fremgår det, at de tildelte budgetter i 2010 og 2011 og fremover skal holdes. Det er endvidere et vilkår, at hvis der kommer uforudsete udgiftsstigninger på ustyrbare udgiftsområder, så skal de håndteres af fællesskabet ved kompenserende besparelser.

 

På baggrund af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2010 vurderes det, at der er en strukturel ubalance på 170 mio. kr. fra 2011 og frem.

 

I forbindelse med folketingets åbning har regeringen fremlagt lovprogram for det kommende år. Regeringen har ikke som forventet medtaget det lovforslag, som blev sendt i høring ved årsskiftet 2009/2010.

 

Hertil kommer, at der forventes et lovforslag med virkning for 2012 og frem om ændring af den kommunale medfinansiering, der vil medføre reducerede indtægter for Region Midtjylland svarende til 70 mio. kr.

 

Disse to emner medfører en yderligere ubalance i regionens økonomi fra 2012 på 263 mio. kr.

 

De økonomiske udfordringer, der kan konstateres for nuværende, kan dermed beskrives jf. tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1. Ubalancer i Region Midtjyllands økonomi 2011, 2012 og 2013 og frem

 
Emne
2011
2012
2013 og frem
1
Varig strukturel ubalance fra 2011 og frem
170
170
170
2
Dækning af ubalance i 2010
22
22
22*
3
Manglende fremlæggelse af lovforslag om bloktilskudsomlægning
 
193
193
4
Nyt lovforslag om omlægning af kommunal medfinansiering
 
70
70
 
I alt
192
455
455

*) Det forudsættes, at besparelsen på 22 mio. kr. permanentgøres fra 2013 og frem af hensyn til at opnå en reserve udover de 37 mio. kr. til udgiftspresfelter, der opstår i 2013 og frem.

 

Baggrunden for disse ubalancer er nærmere beskrevet i vedlagte bilag ”Notat om merudgifter på vanskeligt styrbare områder i 2010 og 2011 og fremover”.

 

Ad. 1: Varig strukturel ubalance fra 2011 og frem 

I notatet konstateres det, at der i 2010 er en strukturelt betinget merudgift på 124 mio. kr., mens den permanente betydning er en strukturel ubalance i størrelsesordenen 170 mio. kr. i 2011.

 

Forværringerne, der vedrører 2011 og frem, skyldes følgende:

 1. Vedrørende kontoen for ny/dyr medicin har administrationen i oktober måned modtaget nye skøn fra hospitalerne vedrørende deres forventede merudgifter til ny/dyr medicin i 2011. Området udviser herefter en ny, strukturel ubalance for 2011 og frem svarende til 72,7 mio. kr.

 2. Inden for samhandelskontoen forventes en varig ubalance på 50 mio. kr. Ubalancen skyldes væsentligt, at der nu opleves en betydelig hjemtrækning særligt fra Region Nordjylland samt at der er merudgifter til selvejende hospitaler på godt 10 mio. kr.

 3. Inden for udgifter til sygesikringsmedicin forventes merudgifter på 52 mio. kr., af hvilke 34 mio. kr. forventes kompenseret gennem bloktilskuddet. Der resterer dermed en ubalance på 18 mio. kr. for 2011 og frem.

 4. Andre ubalancer medfører merudgifter på i alt 30 mio. kr. Merudgifterne opstår inden for udvidet frit valg, stigende udgifter til arbejdsskadeerstatninger, en ufinansieret manko som følge af permanentgørelsen af satspuljeaftalen for 2007-2010, behov for fornyet aftale med Århus Universitetshospital, Århus Sygehus vedrørende merafregning for store rygoperationer samt som følge af forslag om ikke på nuværende tidspunkt at effektuere den tidligere beslutning om at samle alle komplicerede fødsler i Hospitalsenheden Vest.

 

De ovenstående punkter a-d har varig betydning fra 2011 og frem.

 

Det skal herudover bemærkes, at der er fremlagt lovforslag om selvbetaling af IVF-behandling m.m. Danske Regioner har på den baggrund sendt høringssvar om lovforslaget. Afgørelserne i forhold til en lang række af de punkter, der indgår i høringssvaret, vil have økonomisk betydning for regionerne. Lovforslaget må formodes at have en vis økonomisk betydning for regionen, men en udredning af lovforslagets betydning for regionens økonomi afventer forhandlingerne mellem staten og Danske Regioner.

 

Ad. 2: Dækning af ubalance i 2010 

Det fremgår af det vedlagte notat ”Notat om merudgifter på vanskeligt styrbare områder i 2010 og 2011 og fremover”, at den strukturelle ubalance i 2010 i forhold til Regionsrådets afgivne bevillinger for 2010 udgør 124 mio. kr. Dette medfører et højere kassetræk end forudsat. Dette modsvares dog af:

 

 • at indtægterne på kommunal medfinansiering er 39,5 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Dette skyldes, at hospitalerne har en højere aktivitet end forudsat,

 • at regionens likviditet forbedres med ca. 40 mio. kr. som følge af en korrektion i regionens momsafløftning for tidligere regnskabsår vedrørende udgifter til privathospitaler.

 

Modregnes disse to poster i den forøgede strukturelle ubalance er det negative kassetræk på ca. 44 mio. kr. Dette beløb foreslås finansieret ved kompenserende besparelser i 2011 og 2012, fordelt med 22 mio. kr. hvert år. Sparemålene for 2011 og 2012 bliver dermed 22 mio. kr. højere end de ovenfor beskrevne 170 mio. kr., dvs. 192 mio. kr.

 

Ad. 3: Manglende fremlæggelse af lovforslag om bloktilskudsomlægning 

Regeringen har udarbejdet et lovforslag om ændring af lov om regionernes finansiering. Region Midtjylland har forventet, at dette lovforslag blev vedtaget med virkning fra 2012. Hvis dette ikke sker, vil Region Midtjylland mangle finansiering fra 2012 og frem svarende til 193 mio. kr.  

 

Regionsrådsformand Bent Hansen har på regionsrådets vegne den 11. oktober 2010 sendt et brev til Indenrigs- og sundhedsministeren om det ”manglende” lovforslag.

 

I dette brev er der anmodet om tilbagemelding på 3 spørgsmål:

 

1) Om ministeren vil fremsætte et lovforslag om regionernes finansiering i forhold til sundhedsområdet sammen med ændring af den kommunale medfinansiering, og i givet fald hvornår, da dette har afgørende betydning for Region Midtjyllands økonomiske situation.

 

2) Hvad ministeren endvidere har tænkt sig at gøre for at sikre at lovforslaget om ændring af den kommunale medfinansiering ikke giver byrdefordelingsmæssige konsekvenser.

 

3) Hvilke initiativer ministeren har tænkt sig at tage for at leve op til målsætningen om, at ”regionerne skal have lige muligheder for at drive sundhedsvæsenet”.

 

Det er afgørende for driftsområderne, at der allerede nu tages stilling til budgetgrundlaget for 2012. Der bør derfor allerede nu planlægges kompenserende besparelser for den ”manglende” regulering af bloktilskuddet.

 

Ad. 4: Nyt lovforslag om omlægning af kommunal medfinansiering 

Den anden udfordring med betydning for 2012 og frem vedrører et forventet lovforslag om ændring af den kommunale medfinansiering. Lovforslaget skønnes for Region Midtjylland at medføre reducerede indtægter svarende til 70 mio. kr.

 

Der skal findes en kompenserende besparelse for den forventede reduktion i indtægter i budget 2012 og fremover.

 

Hidtil gennemførte besparelser og økonomiske vilkår på sundhedsområdet 

Region Midtjylland har i perioden 2007-2011 besluttet besparelser for i alt 1.086 mio. kr., som ligger udover produktivitetskravet på 2 %.

 

Tabel 2. Varige besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland 2007-2011 (mio.kr., løbende priser) inden for sundhedsområdet ekskl. praksis

Emne
Mio.kr.
Varige besparelser 2007
200
Budgetforlig 2008
150
Fremrykket besparelse jf. budgetforlig 2009
150
Yderligere realbesparelser 2009
230
Budgetforlig 2010
75
Yderligere besparelser 2010 jf. budgetforlig for 2011
104
Besparelser 2011 jf. budgetforlig for 2011
140
Besparelse vedr. reservepulje jf. budgetforlig for 2011
37
I alt vedtaget
1.086
Yderligere foreslåede besparelser jf. nærværende sagsfremstilling
Fra 2011
192
Fra 2012
263
I alt vedtagne og foreslåede besparelser
1.541

Anm.: Besparelserne er eksklusiv besparelser på sygesikringen (25 mio. kr. i budget 2010 og 40 mio. kr. i budget 2011).

 

Sparekravet kan ses i forhold til, at Region Midtjyllands nettodriftsudgifter til sundhedsområdet (eksklusiv praksisområdet, udgifter som følge af indgåede ambulanceaftaler samt fællesudgifter i administrationen (kontingent til Danske Regioner, IT-systemer osv.)) udgør 13.875 mio. kr. Besparelserne i 2007-2011 jf. tabel 2 svarer til 9 % af disse udgifter.

 

Det årlige produktivitetskrav på 2 pct. svarer i samme periode til en produktivitetsforbedring på i alt 10 %. Besparelserne og de stigende produktivitetskrav svarer til en besparelse på 19 % over perioden 2007-2011 svarende til 4 % i gennemsnit pr. år.

 

En række hospitaler har en betydelig økonomisk ubalance og dermed vanskeligheder med at implementere de vedtagne besparelser.

 

Som opfølgning på regnskabet for 2009 er det således besluttet, at 3 hospitaler (Regionshospitalet Randers og Grenaa, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg, Skive) har fået overført merforbrug i 2009 på i alt 143 mio. kr. som gæld til tilbagebetaling i form af reduceret udgiftsbudget med 1/3 i hvert af årene 2010, 2011 og 2012.

 

Det forventes, at dette beløb forøges væsentligt ved udgangen af 2010.

 

Hertil kommer, at det for enkelte hospitaler er godkendt, at deres andel af besparelserne på i alt 103 mio. kr., der på regionsrådets møde den 23. juni 2010 blev besluttet fremrykket til 2010, er blevet udskudt til 2011. Disse fremrykkede besparelser vil yderligere vanskeliggøre situationen for de pågældende hospitaler.

 

Det må forventes, at der kommer yderligere pres på økonomien i de kommende år.

 

Som det fremgår af nedenstående tabel, medfører ” Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi” indgået den 25. maj 2010, at der i perioden 2011-2013 er afsat i alt 5 mia. kr. til realløft i denne periodes økonomiaftaler. Da der i 2011 aftaltes et realløft på i alt 2 mia. kr., vil der i 2012 og 2013 blive reducerede realløft til Region Midtjylland jf. nedenstående tabel 3:

 

Tabel 3. Realløft til Region Midtjylland i økonomiaftalerne 2011-2013 (mio.kr., 2011-P/L)

År
2011
2012
2013
I alt 2011-2013
Realløft på landsplan
2.000
1.500
1.500
5.000
Heraf til Region Midtjylland
430
320
320
1.070

 

Ifølge ekspertudvalgets forudsætninger kan hospitalsområdets udgifter reduceres med ca. 6-8 % som følge af de nye hospitalsbyggerier.

 

Af disse årsager er der behov for betydelige frihedsgrader i arbejdet med at udarbejde spareforslag.

 

Det foreslås følgelig, at udmøntningen af besparelserne vil kunne finde sted inden for de rammer, der er beskrevet nedenfor.

 

Rammer for udarbejdelsen af spareforslag 

Den enkelte budgetansvarlige enhed kan foreslå besparelser inden for følgende rammer:

 1. Akutplanens principper om 5 akuthospitaler og akutklinikker og center of excellence opretholdes i forslagene,

 2. Forståelsen af forudsætningerne for driften af center of excellence skal fastlægges,

 3. Der kan lægges op til en revision af øvrige principper i akutplanen samt der kan lægges op til en revision af principperne i hospitalsplanen, psykiatriplanen og den præhospitale plan,

 4. Udvidelser i akutbils-ordninger (nye akutbiler, udvidelser i eksisterende akutbils-ordningers tidsmæssige eller bemandingsmæssige dækning) skal ske inden for de vedtagne budgetrammer for drift af akutbiler. Dvs., at finansieringen til udvidelser i akutbilsordninger skal hentes ved at reducere andre, eksisterende akutbilsordningers driftsbudgetter.

 5. Ændringsforslag til vedtagne politiske planer og andre politiske beslutninger skal beskrives tydeligt, og de enkelte ændringsforslag skal godkendes politisk, inden de kan gennemføres,

 6. Aktiviteten skal holdes i forhold til den forudsatte baseline for de somatiske hospitaler i 2011. Det skal sikres, at regionen kan overholde den forudsatte aktivitetsværdi, således at indtægtsrammen vedrørende den statslige aktivitetspulje holdes,

 7. Behandlingspsykiatriens aktivitet i forhold til det vedtagne budget 2011 skal holdes,

 8. Forslag skal lægge vægt på at sikre borgernes tryghed og høj kvalitet i tilbuddene – nærhedsprincippet og hensynet til lokale arbejdspladser viger for hensynet til, at der udarbejdes rationelle driftsøkonomiske forslag.

 

Overordnet fordeling af besparelser på driftsområder 

Det foreslås, at besparelserne på 192 mio. kr. i budget 2011 og budget 2012 fordeles efter 3 principper til de enkelte driftsområder:

 

Tabel 4. Principper for fordeling af sparekrav (mio.kr., 2011-P/L)

 
Principper for fordeling af sparekrav
2011
2012 og frem
A
Detaljeret gennemgang af ny, dyr medicin og nye behandlinger
55
55
B
Beskæring af behandlingskapacitet som følge af andre regioners hjemtrækninger
25
25
C
Besparelser til udmøntning på hospitaler og i administration
112
375
 
I alt
192
455

Ad. A: Det yderligere udgiftspres, der kommer til i 2011 til ny/dyr medicin og nye behandlinger, udgør knap 110 mio. kr.

 

Der udarbejdes en prioritering af, hvilke medikamenter og behandlinger, der skal sættes i gang inden for en budgetramme, der svarer til 50 % af bruttobeløbet på 110 mio. kr., hvilke medikamenter og behandlinger, der ikke bliver plads til at sætte i gang i 2011, og hvilke der kan erstattes. Der laves samtidig en aftale om, at der i 2011 ikke kan tilføjes yderligere medikamenter og behandlinger til den allerede kendte oplistning i 2011. Ubalancen reduceres herved med 55 mio. kr.

 

Ad. B: Som beskrevet oven for, forventes merudgifter til samhandlen på 50 mio. kr.

 

Ændringer i behandlingsmønsteret mellem regioner og de deraf afledte økonomiske konsekvenser skal medføre en tilsvarende tilpasning af kapaciteten. Da samhandlen mellem regioner afregnes til 100 % DRG-værdi, og da det normalt forudsættes at økonomien på marginalen ændres med 50 %, er det halvdelen af merudgiften på 50 mio. kr., der kan spares via kapacitetstilpasninger. Dette svarer til 25 mio. kr.

 

Mer-/mindreudgifter for samhandel og udgifter til ny/dyr medicin og nye behandlinger inden for behandlingspsykiatrien er historisk set afregnet inden for psykiatriens driftsområde og altså ikke af den fælles samhandelskonto. Ubalancer inden for den psykiatriske samhandel er med andre ord håndteret af behandlingspsykiatrien selv gennem interne besparelser. Derfor lægges der op til, at det psykiatriske område ikke skal medvirke til at dække besparelser som følge af udviklingen i samhandlen inden for det somatiske område eller merudgifter til ny/dyr medicin og nye behandlinger.

 

Ad. C: Der resterer herefter 112 mio. kr. i 2011 og 375 mio. kr. i 2012 og frem til besparelser, som fordeles til de somatiske hospitaler, behandlingspsykiatrien og administrationen.

 

Direktionen vil, hvis forretningsudvalget godkender indstillingen om at iværksætte udarbejdelsen af et sparekatalog, udrede, hvordan sparekravet på 112 mio. kr. mest hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte budgetansvarsområder.

 

Den fremadrettede proces 

Direktionen vil i samarbejde med hospitalsledelserne udarbejde forslag til besparelser i 2011 og 2012 efter ovenstående principper og rammer.

 

Spareforslagene vil blive forelagt forretningsudvalget og regionsrådet primo 2011.

 

Materiale vedrørende spareprocessen vil også blive forelagt for MED-systemet med henblik på at indhente udtalelse til den politiske beslutningsproces.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der udarbejdes et sparekatalog på 200 mio. kr. for budget 2011 og frem,

 

at gruppeformændene, i forlængelse af det modtagne svar af 5. november 2010 om forudsætninger for regionens bloktilskud på sundhedsområdet, retter henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeren for at bede om et møde til drøftelse af sagen,

 

at der i den videre proces indarbejdes mulighed for at skabe balance i budget 2012 og frem gennem udarbejdelse af et sparekatalog på op til 300 mio. kr., og

 

at rammerne for udarbejdelse af spareforslag er følgende: 

 1. Akutplanens principper om fem akuthospitaler, akutklinikker og center of excellence opretholdes i forslagene

 2. Forståelse af forudsætningerne for driften af center og excellence skal fastlægges

 3. Der kan lægges op til en revision af øvrige principper i akutplanen, samt der kan lægges op til en revision af principperne i hospitalsplanen, psykiatriplanen og den præhospitale plan

 4. Ændringsforslag til vedtagne politiske planer og andre politiske beslutninger skal beskrives tydeligt, og de enkelte ændringsforslag skal godkendes politisk, inden de kan gennemføres

 5. Aktiviteten skal holdes i forhold til den forudsatte baselinje for de somatiske hospitaler i 2011. Det skal sikres, at regionen kan overholde den forudsatte aktivitetsværdi, så indtægtsrammen vedrørende den statslige aktivitetspulje holdes

 6. Behandlingspsykiatriens aktivitet i forhold til det vedtagne budget 2011 skal holdes

 7. Forslag skal lægge vægt på at sikre borgernes tryghed og høj kvalitet i tilbuddene.

 

Poul A. Christensen deltog i behandlingen af sagen.

 

Susanne Buch Nielsen og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-3-10

21. Økonomiopfølgning Regionshospitalet Viborg pr. 30. september 2010

Resume

Med udgangen af september 2010 skønner Regionshospitalet Viborg, at merforbruget for 2010 ender på 52,9 mio. kr. Det er en forværring i forhold til økonomiopfølgningen pr. 31. august på 6,2 mio. kr.

 

Det ændrede skøn er med baggrund i for få afsatte budgetmidler til at dække blandt andet forskydning i dagpengerefusioner, feriepenge til medarbejdere på barsel og et ekstra bidrag til barselsudligningsordningen. Endvidere er der med denne månedsrapport sket en grundig opfølgning på de iværksatte spareplaner.

Direktionen indstiller,

at økonomiopfølgningen pr. 30. september 2010 for Regionshospitalet Viborg tages til efterretning, og 

 

at rapporten fra KPMG tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med udgangen af september 2010 skønner Regionshospitalet Viborg, at merforbruget for 2010 ender på 52,9 mio. kr. Det er en forværring i forhold til økonomiopfølgningen pr. 31. august på 6,2 mio. kr.

 

Det ændrede skøn er med baggrund i for få afsatte budgetmidler til at dække blandt andet forskydning i dagpengerefusioner, feriepenge til medarbejdere på barsel og et ekstra bidrag til barselsudligningsordningen. Endvidere er der med denne månedsrapport sket en grundig opfølgning på de iværksatte spareplaner.

 

I den afsatte takstpulje har Regionshospitalet Viborg mulighed for at byde ind på 23,4 mio. kr. ved at præstere en DRG produktionsværdi på 46,8 mio. kr. over basislinjen. Ved den seneste aktivitetsopgørelse er der en meraktivitet på 50,4 mio. kr. i forhold til basislinjen. Det betyder, at hospitalet på nuværende tidspunkt har opfyldt kravet til at få udbetalingen fra takstpuljen og beløbet er indregnet i økonomiskønnet. For de resterende måneder er der en forventning om at fastholde aktivitetsniveauet og dermed fastholde udbetalingen på 23,4 mio. kr.

 

Med økonomiopfølgningen pr. 30. september er der udarbejdet en særlig grundig opfølgning på de iværksatte spareplaner. Da genopretningsplanen blev udarbejdet i marts 2010 var det med forventningen om, at et sparemål på 79 mio. kr. ville være tilstrækkeligt til at sikre budgetoverholdelse i 2010. På nuværende tidspunkt er vurderingen, at spareplanerne bidrager med 65,2 mio. kr. ved udgangen af 2010. Heraf bidrager de 30 mio. kr. til budgetoverholdelse i afdelingerne, da initiativerne forbedrer afdelingernes mulighed for at overholde budgettet. Der er dog fortsat budgetubalancer hos afdelingerne samlet set, så fremadrettet skal der yderligere besparelser til for at bringe afdelingerne i balance. Ved årets udgang forventes merforbruget for afdelingerne at være 5,4 mio. kr.

 

Den resterende del af besparelsen på 34 mio. kr. er med til at lukke nogle af de budgetubalancer, der var i 2009 inden for fællesområdet. Ubalancen på fællesområdet er i 2010 yderligere forværret, idet igangsatte initiativer i 2009 nu har helårseffekt i 2010, og der er igangsat nye tiltag i 2010, der ikke er finansiering til.

 

Med baggrund i den økonomiske situation på Regionshospitalet Viborg det sidste år har KPMG fået til opgave at gennemgå procedurerne mellem hospitalets centrale Økonomi/plan afdeling og hospitalets HR-afdeling i forhold til tildeling af afdelingernes budgetrammer samt se på de anvendte metoder til lønskøn/skøn over øvrige driftsudgifter herunder den anvendte periodisering.

 

KPMG har fremsendt resultatet af gennemgangen. I rapporten fra KPMG er vurderingen, at den løbende budgetopfølgning med de enkelte afdelinger foregår regelmæssigt og struktureret. Dermed bør afdelingerne have et godt grundlag for at styre deres økonomi. I forhold til procedurerne mellem hospitalets Økonomi/plan og hospitalets HR/løn anbefaler KPMG, at arbejdsgangene bliver formaliseret og dokumenteret. Der er endvidere en anbefaling om at have mere fokus på risikoområder i budgetopfølgningsprocedurerne, således at der foregår en løbende vurdering og indrapportering på det.

 

De skøn, der bliver foretaget på løn og øvrig drift, vurderer KPMG at være udført på et metodisk fornuftigt grundlag. Dog har de også her en anbefaling om at formalisere processer og arbejdsgange, herunder sikre rettidig kommunikation og dataudveksling mellem aktører i processen for at udarbejde skøn.

 

KPMG’s anbefalinger vil indgå i hospitalets videre arbejde med forbedringer af økonomistyringen. Allerede i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2011 er flere af anbefalingerne iværksat. Det gælder blandt andet udarbejdelse af fremmødeprofiler og bemandingsplaner for både læge- og plejesiden.

 

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at økonomiopfølgningen pr. 30. september 2010 for Regionshospitalet Viborg tages til orientering, og 

 

at rapporten fra KPMG tages til efterretning.

 

Susanne Buch Nielsen og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-138-09

22. Godkendelse af nye og ændrede ansøgninger til finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter

Resume

Region Midtjylland har ansøgt om midler til en række projekter fra finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter. De fleste er godkendt, men et antal projekter på Regionshospitalet Horsens og indenfor psykiatrien har endnu ikke opnået godkendelse. Begrundelsen for, at projekterne ikke blev godkendt, var, at projekterne ikke i tilstrækkelig grad faldt ind under puljens formål. Det indstilles, at der fremsendes en ny ansøgning til projekter til en samlet værdi af 17,1 mio. kr. Det vurderes, at disse projekter møder puljens formål.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland fremsender reviderede ansøgninger til finanslovspuljen til mindre vedligeholdelses-projekter til en samlet værdi af 17,1 mio. kr. til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og

 

at Region Midtjylland derudover fremsender revideret ansøgning for allerede godkendt projekt indenfor Børne- og ungepsykiatrien i Herning.

Sagsfremstilling

Finanslovsprojekter, Regionshospitalet Horsens

På Regionshospitalet Horsens blev der ansøgt om 40 mio. kr. til indflytning af medicinske senge fra Brædstrup, som ikke er blevet godkendt i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indflytningen fra Brædstrup omfatter indflytning af medicinske senge fra Brædstrup på hospitalets afdeling P6 i højhuset, og udflytning af gyn/obs-afdeling fra P6 i højhuset til et nyt modulbyggeri. Det vurderes, at af det oprindelige projekt, vil et delprojekt vedrørende ombygningen af apoteket falde inden for rammerne af Finanslovspuljen. Det vurderes derudover, at projektet vedrørende genhusning af medicinske senge til P6 vil kunne rummes under puljens formål. Det indstilles derfor, at der fremsendes ansøgninger for så vidt angår disse 2 projekter.

 

Finanslovsprojekter; Regionshospitalet Horsens, mio. kr.

Apotek
6
Genhusning af medicinske senge
5,1
I alt
11,1
50 % egenfinansiering
5,55

Selvom det samlede projekt for indflytning af medicinske senge fra Brædstrup til Horsens ikke opnår den fulde 50 % statsfinansiering, vurderes det fortsat vigtigt, at gennemføre indflytningen fra Brædstrup. Sagen vedrørende indflytning fra Brædstrup vil derfor blive lagt op for regionsrådet ved en senere lejlighed med henblik på at finde det resterende beløb til projektet. Til orientering udgør det resterende beløb 19,5 mio. kr. Dette projekt er indeholdt i punktet vedrørende orientering om dialog vedrørende regionens generelle anlægsøkonomi. Tabellen illusterer regnestykket: Det ansøgte beløb til indflytning fra Brædstrup udgjorde i den oprindelige ansøgning 40 mio. kr. Der er efterfølgende identificeret et behov for også at inkludere et beløb til ombygning af P6, ombygningen beløber sig til 5,1 mio. kr. Projektets samlede budget udgør dermed 45,1 mio. kr. Af dette beløb ansøges om 5,55 mio. kr. i tilskud fra staten, hvormed der resterer 39,5 mio. kr. Da der i forbindelse med den oprindelige ansøgning er afsat 20 mio. kr. til egenfinansiering, er det udstående beløb til projektet 19,5 mio. kr.

 

Overblik; indflytningen fra Brædstrup, mio. kr. 

Ansøgt beløb; Indflytning fra Brædstrup
40
Genhusning af medicinske senge
5,1
Samlet beløb; Indflytning fra Brædstrup
45,1
Tilskud fra staten
-5,55
Tilbageværende beløb efter tilskud fra staten
39,5
Allerede finansieret egenfinansiering
-20
Tilbageværende finansieringsbehov
19,5

 

Finanslovsprojekter, psykiatri: 

Region Midtjylland har fremsendt ansøgning om 6 projekter indenfor psykiatrien, og har opnået godkendelse af 4 af disse projekter. 2 projekter er således ikke blev godkendt; det drejer sig om et projekt vedrørende renovering af regionspsykiatrien i Viborg og et projekt vedrørende etablering af dagfunktion for spiseforstyrrelser ved Århus Universitetshospital, Risskov. Begge projekter er afvist med begrundelse i, at projektet ikke i tilstrækkelig grad falder indenfor bevillingens formål. Førstnævnte projekt er senere trukket tilbage som led i den af regionsrådet godkendte spareplan for Region Midtjylland.

 

Det foreslås, at regionen i stedet ansøger om midler til en række bygningsmæssige ændringer ved Århus Universitetshospital, Risskov. Et formål med ændringerne er indflytning af teams fra to lokalpsykiatrier. Herved bliver der mindre spildtid i samarbejdet mellem disse teams og de teams der holder til i Risskov. På den måde sikres mere tid til patienterne. Et andet formål er at kunne samle medarbejderne i mere specialiserede teams med henblik på at specialisere indsatsen over for patienterne og dermed give bedre mulighed for at understøtte specialeplanens placering af højt specialiserede funktioner på Århus Universitetshospital, Risskov. De bygningsmæssige ændringer foretages i eksisterende bygninger, og hvor det er muligt, vil der samtidig blive foretaget energimæssige tiltag.

 

De bygningsmæssige ændringer omfatter indretningen af arbejdspladser til de to teams medarbejdere, primært til indretning af rum til patientsamtaler. Dernæst foretages bygningsmæssige ændringer på den eksisterende bygning i Risskov med henblik på at understøtte den nye funktion. For at kunne flytte de lokalpsykiatriske teams til Århus Universitetshospital, Risskov er det nødvendigt, at forskningsbiblioteket i Risskov flyttes til andre lokaler i Risskov. Til dette formål er der også afsat et beløb.

 

Det samlede projekt har den samme økonomiske ramme som de oprindeligt ansøgte projekter; konkret 6 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. er egenfinansiering. Det vurderes, at disse projekter i højere grad end det oprindeligt ansøgte falder ind under bevillingens formål.

 

Finanslovsprojekter; Århus Universitetshospital, Risskov, mio. kr.

Flytning af bibliotek
1,1
Indretning af lokaler til lokalpsyk
2,7
Mindre bygningsmæssige ændringer
1,7
Rådgiverhonorar
0,5
I alt
6

Der er derudover tidligere givet tilsagn om tilskud på 1 mio. kr. til bygning af pavillon i Herning med henblik at samle Børne- og Ungdomspsykiatriens medarbejdere i Herning på færre matrikler. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011 blev det besluttet at nedlægge døgnafsnittet for børn i Herning. På den baggrund foreslås det at børneafsnittet ombygges til ambulant funktion i stedet for at opføre en pavillon. Denne ombygning vil tilgodese de samme formål som pavillonen. Ved ombygningen vil der være fokuseret på energibesparende tiltag. Ombygningen kan laves indenfor rammerne af det oprindelige budget. Det indstilles, at der fremsendes revideret ansøgning til ministeriet om godkendelse af det ændrede projekt.

 

Samlet overblik; ansøgning, finanslovsprojekter

Det indstilles således, at Region Midtjylland genansøger finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter om samlet 17,1 mio. kr. til projekter på henholdsvis Regionshospitalet Horsens og i Psykiatrien. Samtidig med denne fremlæggelse af sagen for regionsrådet fremsendes ansøgningerne til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvori der tages forbehold for regionsrådets godkendelse. Dette sker af hensyn til hospitalernes planlægning.

 

Samlet overblik, mio. kr.

Genfremsendelse Psykiatri
6
Genfremsendelse Regionshospitalet Horsens
11,1
Projekter i alt
17,1
Fratrukket 50 % egenfinansiering
8,55

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-138-09

23. Orientering om dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om regionens generelle anlægsøkonomi, samt beslutning om det videre arbejde med udbygning af Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens

Resume

Anlægsbudgettet er under pres i de kommende år. Som følge heraf har administrationen den 15. oktober 2010 fremsendt en 20-årig anlægsplan i balance til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Anlægsplanen bygger på nogle konkrete forudsætninger, som regionen ønsker at ministeriet tager stilling til. Forudsætningerne handler bl.a. om muligheden for øget låneoptag.

 

Hvis den igangværende dialog med ministeriet munder ud i at der findes en fælles løsning, vil det løse en række udfordringer i forhold til anlægsøkonomien. Hvis dialogen omvendt ikke giver en generel løsning, vil det blive nødvendigt at tage stilling til prioriteringen af konkrete projekter. Det omhandler bl.a. regionshospitalerne i Randers og Horsens. Her er der behov for en afklaring af, om arbejdet vedrørende de første dele af etableringen af fælles akutmodtagelser skal fortsætte, eller om det skal sættes i bero. I 2011 skal igangsættes projekter på de to hospitaler svarende til i alt 171 mio. kr. Det indstilles, at planlægningsarbejdet fortsættes.

Direktionen indstiller,

at administrationens henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende regionens anlægsøkonomi i et 20-årigt perspektiv tages til orientering, og

 

at Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens arbejder videre med planlægningen af anlægsprojekter relateret til udbygningsplanerne for i alt ca. 171 mio. i perioden 2011-2013.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Midtjyllands anlægsbudget er under pres i de kommende år. Det er bl.a. en konsekvens af de forestående om- og udbygninger af regionens hospitaler, der følger af Akutplanen fra 2007. Som følge heraf har administrationen analyseret den fremtidige økonomi på anlægsområdet, og har den 15. oktober 2010 fremsendt en anlægsplan i balance til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

Planen vedrører håndteringen af anlægsøkonomien i et 20-årigt perspektiv og bygger på nogle konkrete forudsætninger, som regionen ønsker at ministeriet tager stilling til. Forudsætningerne omhandler bl.a. mulighederne for øget låneoptag eventuelt kombineret med fremrykket salg af hospitalsmatrikler, som i den nye hospitalsstruktur skal rømmes. Administrationen har endnu ikke modtaget et svar fra ministeriet. Henvendelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet er vedlagt som bilag.

 

I administrationens oplæg til Indenrigs- og Sundhedsministeriet er der lagt op til en løsning på anlægsøkonomien, som vil give den fornødne likviditet til, at de pt. ufinansierede projekter på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens kan indeholdes i regionens anlægsøkonomi. Det samme er tilfældet i forhold til flytningen af psykiatrien fra Århus Universitetshospital Risskov til DNU, samt en række andre udeståender på anlægsområdet. På et 20-årigt sigt vil der være balance i anlægsøkonomien, og de optagne lån vil være tilbagebetalt.

 

Hvis dialogen med ministeriet ikke munder ud i en generel løsning, ser det meget problematisk ud i forhold til at finde finansiering til de nævnte projekter. Alene de samlede anlægsudgifter på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens udgør henholdsvis 538 mio. kr. kr. og 776 mio. kr. De to hospitaler har i første omgang ikke opnået tilsagn om midler fra kvalitetsfonden, ligesom der i Horsens ikke er opnået tilsagn om bevilling til konkrete projekter under finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter. De to hospitaler er i fuld gang med planlægningen af ombygningen til akuthospital, og de har behov for en snarlig afklaring i forhold til, om planlægningen skal fortsætte eller stilles i bero.

 

Særligt i forhold til projekterne i Randers og Horsens

Som nævnt ovenfor, kan den fulde udbygning af de to hospitaler kun finansieres, hvis der findes en generel løsning med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hvis en sådan løsning ikke opnås, vil det være meget tvivlsomt, om regionen kan finansiere de samlede udbygningsplaner for de to hospitaler.

 

Nedenfor beskrives de aktuelle anlægsprojekter for perioden 2011-2013 på hospitalerne i Randers og i Horsens. Det samlede budgetbehov for delprojekter i 2011-2013 på de to hospitaler udgør ca. 171 mio. kr.

 

I forhold til de umiddelbart forestående anlægsopgaver på de to hospitaler til i alt ca. 171 mio. kr. (uddybes nedenfor), vurderes det dog, at der vil være mulighed for at finde finansiering hertil i perioden 2011-2013 via de udisponerede midler i anlægsbudgettet. Samtidig kan de forestående projekter til 171 mio. kr. i Randers og Horsens "stå alene", hvis der ikke i den kommende tid findes finansiering til yderligere investeringer. Det betyder, at værdien af projekterne ikke afhænger af andre, fremtidige projekter.

 

Om- og udbygning til akuthospital: De umiddelbart forestående anlægsprojekter på Regionshospitalet Randers

Som en del af det samlede projekt på Regionshospitalet Randers har man i perioden 2011-2013 behov for finansiering af 1. etape af udbygningen af hospitalets akutfunktion, i alt 123,4 mio. kr. Hertil kommer udgifter til deponering i forbindelse med planerne om opførelse af et p-hus, der udgør i alt 14,1 mio. kr.

 

Der skal konkret anvendes 8,55 mio. kr. i 2011 og henholdsvis 53,9 og 60,9 mio. kr. i 2012 og 2013 til selve byggeriet. Det er godkendt af regionsrådet den 21. april 2010, at fase 1 af projektet udbydes i totalentreprise.

 

I forbindelse med opførelsen af p-huset estimeres det, at der skal deponeres 14,1 mio. kr. Deponeringssummen svarer til den regionale anvendelse af opførelsessummen. Beløbet vil dog ikke overstige 14,1 mio. kr., da der udbydes i omvendt licitation (der tages udgangspunkt i en maksimalpris for byggeriet ved tilbudsgivning). RH Randers er i øjeblikket i gang med prækvalifikationen. Der vil ikke være yderligere udgifter til deponering i forhold til p-huset.

 

Da 1. etape af udbygningen af akutfunktionen i Randers blev lagt op for regionsrådet den 21. april 2010, blev det anført, at totalentreprisen ville sendes i udbud den 5. november 2010. Dette tidspunkt er rykket, som følge af, at der ikke er fundet en afklaring af finansieringen af deponeringssummen i forbindelse med p-huset. Finansieringen for deponeringssummen skal afklares inden uge 2 i 2011, hvor de prækvalificerede leverandører er stillet i udsigt, at udbudsmaterialet udsendes. En afklaring af finansieringen af deponeringssummen i Randers er således afgørende for, at de øvrige tiltag kan iværksættes.

 

Tabellen illustrerer budgetbehovet vedrørende delprojekter af udbygningen på Regionshospitalet Randers med opstart i 2011. Samlet set skal bruges ca. 137,5 mio. kr. i 2011-2013.

 

Økonomiske udeståender; RH Randers (mio. kr.)
2011
2012
2013
2011 - 2013 i alt
1. etape
8,6
53,9
60,9
123,4
Deponeringssum P-hus
14,1
0,0
0,0
14,1
I alt
22,7
53,9
60,9
137,5

 

Om- og udbygning til akuthospital: De umiddelbart forestående anlægsprojekter på Regionshospitalet Horsens 

De forestående delprojekter i 2011-2013 på Regionshospitalet Horsens i forbindelse med udbygningen af hospitalet vedrører bl.a. indflytningen fra RH Brædstrup. Der var oprindeligt ansøgt om 40 mio. kr. på finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter, hvor regionen skulle egenfinansiere halvdelen. Ansøgningen blev afvist med begrundelse i, at projektet ikke i tilstrækkelig grad falder ind under puljens formål. Efter genfremsendelse af ansøgninger til dele af projektet, som det forventes kan rummes indenfor finanslovspuljens formål, udestår det at finde 19,5 mio. kr. til projektet (se dagsordenspunktet om nye ansøgninger til finanslovspuljen for en konkret gennemgang af økonomien vedrørende indflytningen fra Brædstrup).

 

Det udestår ligeledes at finde 9 mio. til tilbageværende udgifter i forbindelse etablering af Behandlingsbygning Syd ved Regionshospitalet Horsens. I 2009 blev der reserveret 35 mio. kr til projektet i 2010, og der resterer at blive afsat 9 mio. kr. til projektet i 2011. Det drejer sig om opførslen af en 3-etagers bygning, som opføres som konsekvens af en stærk stigning i antallet af patienter på hospitalet. Det udestår også at finde 4,9 mio. kr. til færdiggørelse af et færdighedslaboratorium på den kommende sygeplejeskole i Horsens. Det samlede budget for færdighedslaboratoriet er 7,9 mio. kr., men 3 mio. kr. er allerede afsat i 2010.

 

Tabellen illustrerer budgetbehovet vedrørende delprojekter af udbygningen af RH Horsens med opstart i 2011. Samlet set skal bruges ca. 33,4 mio. kr.

 

Økonomiske udeståender; RH Horsens (mio. kr.)
2011
2012
2013
2011 - 2013 i alt
Yderligere finansiering, Indflytning fra Brædstrup
19,5
0
0
19,5
Behandlingsbygning Syd
9,0
0
0
9,0
Færdighedslaboratorium
4,9
0
0
4,9
I alt
33,4
0
0
33,4

 

Samlede økonomiske udeståender 

Det samlede budgetbehov for delprojekter med opstart i 2011 på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens udgør således ca. 171 mio. kr. i 2011-2013. Dette fremgår at tabellen nedenfor.

 

Samlet økonomi (mio. kr.)
2011
2012
2013
2011 - 2013 i alt
Til rådighed, Pulje til anlægsprojekter
46
173
185
404
Økonomiske udeståender Randers - Horsens
56
54
61
171
I alt
 
 
 
233

 

Der er i perioden udisponerede midler på 404 mio. kr. De udisponerede midler på for 2011-2013 skal også anvendes til almindeligt bygningsvedligehold og større anlægsprojekter, hvor der hidtil har været afsat samlet set 200 mio. kr. årligt.

 

Som det fremgår af tabellen ovenfor, vil der i 2011 være behov for udnyttelse af uforbrugte rådighedsbeløb (dvs. uforbrugte midler fra andre projekter i 2010-2011), med endelig finansiering i 2012 og 2013.

 

Administrationen foreslår, at der arbejdes videre på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens med ovennævnte projekter for i alt ca. 171 mio. kr., med henblik på efterfølgende fremlæggelse af konkrete bevillingssager for regionsrådet.  I modsat fald vil udbygningen af de to hospitaler skulle sættes i bero, med mindre der findes en løsning i dialogen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-226-08

24. Ansøgning om varetagelse af rygkirurgiske specialfunktioner inden for ortopædkirurgi og neurokirurgi

Resume

I forbindelse med specialeplanlægningen har funktioner inden for rygkirurgi afventet Sundhedsstyrelsens udmelding.

 

Sundhedsstyrelsen har den 20. oktober 2010 udsendt reviderede specialevejledninger vedrørende de rygkirurgiske specialfunktioner inden for ortopædkirurgi og neurokirurgi og meddelt, at der frem til den 12. november 2010 kan ansøges om varetagelse af funktionerne. Den nye ansøgning fra Region Midtjylland er i overensstemmelse med hovedprincipperne for Region Midtjyllands oprindelige ansøgninger inden for ortopædkirurgi og neurokirurgi.

Direktionen indstiller,

at ansøgningen, jf. nedenstående, godkendes, og

 

at direktionen bemyndiges til at justere i ansøgningen frem til afsendelse til Sundhedsstyrelsen

 

at ansøgningen inkl. bilag sendes til Sundhedsstyrelsen senest den 12. november 2010 med forbehold for regionsrådets godkendelse på det efterfølgende regionsrådsmøde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med specialeplanlægningen har specialfunktioner inden for rygkirurgi afventet Sundhedsstyrelsens udmelding.

 

Sundhedsstyrelsen fandt, at specialevejledningernes beskrivelser af de rygkirurgiske funktioner var for uklare og upræcise og ikke defineret tilstrækkeligt ens i de to specialer – ortopædkirurgi og neurokirurgi – hvor funktionerne kan varetages. En bedre beskrivelse af funktionerne skal være med til at skabe en bedre sammenhæng i varetagelsen af funktionerne, som lokalt kan varetages i begge specialer, såfremt der er sikret et tæt samarbejde.  

 

På den baggrund har Sundhedsstyrelsen den 20. oktober 2010 udsendt reviderede specialevejledninger vedrørende de rygkirurgiske specialfunktioner inden for ortopædkirurgi og neurokirurgi og meddelt, at der frem til den 12. november 2010 kan ansøges om varetagelse af funktionerne.

 

Der kan søges om 2 regionsfunktioner og 5 højtspecialiserede funktioner inden for ortopædkirurgi og 6 højtspecialiserede funktioner inden for neurokirurgi. Der er ikke regionsfunktionsniveau inden for neurokirurgi.

 

Den nye ansøgning fra Region Midtjylland er i overensstemmelse med hovedprincipperne for Region Midtjyllands oprindelige ansøgninger fra maj 2009 inden for ortopædkirurgi og neurokirurgi. Specialerådene for ortopædkirurgi og neurokirurgi, hospitalerne og Klinkforum har været inddraget i ansøgningsprocessen.

 

Således søges de to rygkirurgiske regionsfunktioner under ortopædkirurgi varetaget ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Viborg.

 

De højtspecialiserede rygkirurgiske funktioner inden for ortopædkirurgi og neurokirurgi, der indgår i ansøgningsrunden, søges varetaget ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

 

Ansøgningen er vedlagt. Det anbefales, at administrationen, i samarbejde med de tre hospitaler, får mulighed for at justere materialet frem til fremsendelsen til SUndhedsstyrelsen den 12. november.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-226-08

25. Specialeplanlægning - placering af 13 specialfunktioner, hvor Sundhedsstyrelsen har bedt Region Midtjylland om at vælge mellem matrikler

Resume

Sundhedsstyrelsen udmeldte henholdsvis den 22. juni 2010 og den 20. oktober 2010 den endelige placering af specialfunktionerne inden for 36 specialer. Det gælder dog for 13 regionsfunktioner fordelt på 7 specialer, at Region Midtjylland skal melde tilbage til Sundhedsstyrelsen på, hvilken navngiven matrikel funktionen skal varetages.

 

Der er således tale om en meget lille del af den samlede specialeplanlægning og et forholdsvist lille antal patienter. En gennemgang af de 13 regionsfunktioner samt de matrikler, der skal vælges mellem er vedlagt. Oversigten indeholder administrationens indstilling til, hvor funktionerne skal placeres.

 

Herudover er et antal specialfunktioner endnu ikke placeret eller afklaret fra Sundhedsstyrelsen. En oversigt over disse specialfunktioner er vedlagt til orientering.

Direktionen indstiller,

at indstillingerne, som de fremgår af vedlagte notat, godkendes, og

 

at status vedrørende specialfunktioner, der endnu ikke er afklaret af Sundhedsstyrelsen, tages til efterretning

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen udmeldte henholdsvis den 22. juni 2010 og den 20. oktober 2010 den endelige placering af specialfunktionerne inden for 36 specialer. Det gælder dog for i alt 13 regionsfunktioner fordelt på 7 specialer, at Region Midtjylland skal melde tilbage til Sundhedsstyrelsen på, hvilken navngiven matrikel funktionen skal varetages, udover Århus Universitetshospital, Århus Sygehus / Århus Universitetshospital, Skejby. Her har Sundhedsstyrelsen typisk fremført, at Region Midtjylland skal reducere i omfanget af steder, hvor de pågældende funktioner søges varetaget, uden Sundhedsstyrelsen dog har besluttet hvilke(n) matrikel der, udover Århus Universitetshospital, skal varetage funktionen.

 

Inden for specialet neurologi gælder det f.eks, at regionsfunktionen "Myastenia gravis" (svær muskeltræthed, dannelse af antistoffer mod det stof, der er nødvendigt for at få nerveimpulsen overført til musklen) er godkendt til varetagelse på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus samt yderligere én matrikel i Region Midtjylland. Funktionen er udover Århus Universitetshospital, Århus Sygehus søgt til varetagelse på Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Viborg. Region Midtjylland skal således vælge, om funktionen skal placeres i Holstebro eller i Viborg.

 

Der er således tale om en meget lille del af den samlede specialeplanlægning og et forholdsvist lille antal patienter. En gennemgang af de 13 regionsfunktioner samt de matrikler, der skal vælges mellem, er vedlagt. Oversigten indeholder administrationens indstilling til, hvor funktionerne skal placeres. Indstillingerne er baseret på hospitalernes sundhedsfaglige bemærkninger, specialerådenes bemærkninger, opfyldelse af de sundhedsfaglige kernekrav og en helhedsvurdering af det enkelte speciales placering i Region Midtjylland.

 

Administrationen gør opmærksom på, at regionsfunktionen "Den videre udredning af patienter med lungekræft" blev behandlet særskilt på regionsrådets møde den 29. september 2010 under punkt 8 "Omlægning af lungecancerudredningen i Region Midtjylland". Regionsrådet godkendte, at Region Midtjylland underretter Sundhedsstyrelsen om, at udredningen af begrundet mistanke om lungekræft - bortset fra EUS-undersøgelser - kan varetages på Hospitalsenheden Vest og på Regionshospitalet Viborg i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

 

Specialfunktioner, hvor placeringen endnu ikke er afklaret i Sundhedsstyrelsen

Administrationen gør opmærksom på, at der er 26 regionsfunktioner og 28 højtspecialiserede funktioner, hvor Sundhedsstyrelsen på baggrund af erfaringerne fra specialeansøgningsprocessen har foretaget justeringer i specialevejledningerne. For disse funktioner vil Sundhedsstyrelsen forventeligt gennemføre en fornyet opsamlende ansøgningsrunde på linje med den igangværende ansøgningsrunde omkring rygkirurgi.

 

Herudover er der fortsat 5 regionsfunktioner og 6 højtspecialiserede funktioner, der p.t. afventer tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen. Administrationen har i den vedhæftede oversigt anført hvilke specialer og specialfunktioner, der indgår i en opsamlende ansøgningsrunde og hvilke specialfunktioner, der endnu afventer tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen.

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Susanne Buch Nielsen og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-248-10

26. Beslutning om fortsættelse af arbejdet med næste delprojekt i Det Nye Universitetshospital (DNU) i Århus

Resume

Tilpasning af DNU-projektet til statens finansieringstilsagn på 6,35 mia. kr. medfører besparelser i nybyggeriet i DNU som følge af arealreduktioner og reducerede omkostninger. Derudover er der anvendt ekspertpanelets forudsætninger for m2-priser, hvilket også reducerer den samlede anlægsøkonomi.

 

Som følge heraf er der en række risici forbundet med DNU-projektet, herunder hvorvidt delprojekterne opnår licitationsresultater inden for den budgetterede ramme. Risikoen for merudgifter til omprojektering som følge af budgetoverskridelser vil kunne reduceres ved at udskyde dele af projektet. Udskydelse af dele af projektet vil imidlertid have betydelige økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser for driften af de eksisterende hospitaler i Århus. Det indstilles derfor, at udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag for Fagligt Fællesskab Inflammation (betændelsestilstande) og Fagligt fællesskab Abdominal (Bughule - mavesæk, tarme, lever, milt, bugspytkirtel, livmoder og æggestokke) fortsætter i henhold til hovedtidsplanen i Helhedsplan 2010.

Direktionen indstiller

at udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag for Fagligt fællesskab Inflammation/Fagligt Fællesskab Abdominal fortsætter i henhold til DNU’s hovedtidsplan, idet der tages en fornyet vurdering af planen herfor, når projektforslaget for Fagligt Fællesskab Akut foreligger i oktober 2011.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet godkendte på møde den 16. juni 2010 Helhedsplan 2010 for Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU), herunder hvilke dele af helhedsplanen, der er en del af statens finansieringstilsagn til projektet. Projektet tilpasses p.t. i henhold til forudsætningerne i statens finansieringstilsagn med henblik på at reducere anlægsudgiften i projektet fra 8,96 mia. kr. i Helhedsplan 2010 til det kvalitetsfondsfinansierede projekt til 6,35 mia. kr.

 

Arbejdet med DNU forløber fortsat i henhold til hovedtidsplanen. Konkret arbejdes der parallelt med de to største delprojekter i byggeriet. Delprojektet Fagligt Fællesskab Akut blev igangsat i april 2010 og delprojektet Fagligt Fællesskab Inflammation (Betændelsestilstande)/Fagligt Fællesskab Abdominal (Bughule - mavesæk, tarme, lever, milt, bugspytkirtel, livmoder og æggestokke) blev igangsat i oktober 2010 på grundlag af DNU´s bevilling for 2010, som regionsrådet godkendte den 17. juni 2009. Delprojekterne har hver en anlægsøkonomi på ca. 1,6 mia. kr.

 

Konsekvensen af de økonomiske usikkerheder, som DNU-projektet står overfor som følge af den nødvendige tilpasning af anlægsrammen, er bl.a. en øget risiko i forhold til, om delprojekterne opnår licitationsresultater inden for den økonomiske ramme. Dette skal sammenholdes med, at eventuelle udsættelser får betydelige kvalitetsmæssige og økonomiske konsekvenser for driften af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Århus Universitetshospital, Skejby.

 

Processen frem til første licitationsresultatet

Tilpasning af DNU-projektet til statens finansieringstilsagn på 6,35 mia. kr. medfører besparelser i nybyggeriet i DNU som følge af arealreduktioner og reducerede omkostninger. Derudover er der anvendt ekspertpanelets forudsætninger for m2-priser, hvilket også reducerer den samlede anlægsøkonomi.

   

Reduktionen i m2-prisen sker med henblik på at bygge til den m2-pris, der ligger til grund for statens finansieringstilsagn. I forhold til forudsætningerne i Helhedsplan 2010 betyder dette, at byggeudgifterne reduceres med 1 %, og at de uforudsete udgifter reduceres fra 15 % til 5 %, som reserveres til udførelsesfasen.

 

Reduktionen i de uforudsete udgifter betyder, at de ikke længere modsvarer den usikkerhed, der p.t. vurderes at være i anlægsoverslaget. Hvis der opstår behov for merudgifter under projekteringen skal disse findes via besparelser inden for delprojektet, hvilket stiller krav til en meget stram styring. I takt med, at projekteringen af byggeriets faser (dispositionsforslag, projektforslag, for- og hovedprojekt) skrider frem, vil denne usikkerhed blive reduceret. Der gennemføres p.t. en sammenligning mellem andre nyere hospitalsbyggerier og DNU med henblik på at afklare, om kvalitets- og prisniveauet i DNU ligger på tilsvarende niveau.

 

Projektforslaget for Fagligt Fællesskab Akut fremlægges til godkendelse i regionsrådet i efteråret 2011 med en opdateret beregning af anlægsøkonomien i delprojektet udarbejdet af Rådgivergruppen DNU. Såfremt anlægsoverslaget ikke kan holdes indenfor den økonomiske ramme, vil der på dette tidspunkt blive taget initiativ til yderligere omprioriteringer i DNU-projektet.

 

Herefter udarbejdes for- og hovedprojekt for det første af de tre underprojekter i delprojekt Fagligt Fællesskab Akut, der også indeholder en opdateret beregning af anlægsøkonomien. Der afholdes licitation på grundlag af hovedprojektet i juni 2012 således, at byggeriet kan igangsættes efter sommerferien 2012. Som i alle øvrige anlægsprojekter er der en risiko for, at licitationsresultatet ikke kan holdes indenfor anlægsbudgettet, hvilket primært kan skyldes enten ugunstige konjunkturer i markedet eller, at budgettet for hovedprojektet ikke har været korrekt beregnet m.v.

 

Hvis licitationsresultatet medfører, at byggeriet ikke kan gennemføres indenfor budgettet, involveres regionsrådet med henblik på beslutning om besparelser og /eller omprioriteringer indenfor den samlede ramme på 6,35 mia. kr. til finansiering af DNU-projektet.

 

Afhængigt af overskridelsernes omfang vil der skulle bruges ressourcer på ændringer af projektet, hvis ikke overskridelsen finansieres med en tillægsbevilling indenfor den samlede ramme.

 

Fagligt Fællesskab Inflammation/Fagligt Fællesskab Abdominal

Projekteringen og byggeriet af Fagligt Fællesskab Inflammation/ Fagligt Fællesskab Abdominal forløber parallelt med Fagligt Fælleskab Akut. I DNU arbejdes der med en høj grad af standardisering af byggeriet med henblik på at sikre fleksibilitet og lave byggeudgifter. Det betyder, at eventuelle økonomiproblemer i Fagligt Fællesskab Akut også vil kunne opstå i Fagligt Fællesskab Inflammation/Fagligt Fællesskab Abdominal. Det vil sige, at hvis der er behov for ændringer af delprojektet Fagligt Fællesskab Akut på grund af økonomiske problemer, vil ændringer sandsynligvis også skulle gennemføres i delprojektet Fagligt Fællesskab Inflammation/Fagligt Fællesskab Abdominal. Det vil tale for, at der ikke arbejdes parallelt med de to delprojekter.

 

Ved en udskydelse af udarbejdelsen af dispositionsforslag for Fagligt Fællesskab Inflammation og Fagligt Fællesskab abdominal, vil arbejdet kunne indstilles fra omkring 1. januar 2011 og startes igen omkring 1. august 2012, når første licitation i delprojektet Fagligt Fællesskab Akut er gennemført og brugerprocessen med hospitalerne kan fortsætte efter sommerferien 2012. Dette svarer til en forsinkelse på ca. 19 måneder. Udgiften til udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag samt igangsætning af for- og hovedprojekt for det første underprojekt i Fagligt Fællesskab Inflammation/ Fagligt Fællesskab Abdominal forventes at være ca. 55 mio. kr. i perioden, hvoraf dele af arbejdet ikke umiddelbart kan anvendes i den videre proces, hvis der skal omprojekteres.

 

Hvis delprojektet Fagligt Fællesskab Inflammation/Fagligt Fællesskab Abdominal udskydes 19 måneder, vil risikoen for meromkostninger vedrørende omprojektering som følge af økonomiske overskridelser i delprojektet Fagligt Fællesskab Akut kunne undgås. Det vil imidlertid også medføre en forsinkelse af udflytningen fra de utidssvarende fysiske rammer på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, hvilket har betydning for behandlingskvaliteten og driftsøkonomien. Disse konsekvenser er vanskelige at opgøre økonomisk. Staten forventer i forbindelse med nybyggeriet en effektivisering svarende til 8 % af de årlige driftsudgifter på DNU. 8 % af DRG-værdien alene på de tre afdelinger på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage-Hansens gade, der primært berøres af forsinkelsen, er 69 mio. kr. i de 19 måneder projektet forsinkes. Hertil kommer tab for øvrige afdelinger i Fagligt Fællesskab Inflammation og Fagligt Fællesskab Abdominal, når samlingen af funktionerne udsættes. Derudover kræver en fuld implementering af Akutcentret, at en række afdelinger i Fagligt Fællesskab Inflammation og Fagligt Fællesskab Abdominal er flyttet til DNU.

 

Øvrige risici i projektet

Som det fremgår af DNU’s risikorapportering for 2. kvartal 2010, som regionsrådet behandlede den 29. september 2010, er der en række andre risici forbundet med tilpasning af projektet til finansieringstilsagnet, som endnu ikke er endeligt afdækket. Det gælder bl.a. en alternativ finansiering af hovedforsyningsanlæg og vareforsyningsstruktur. Dette kan betyde, at der skal foretages yderligere besparelser i nybyggeriet. Der henvises i øvrigt til DNU’s risikorapportering for 3. kvartal 2010, der bliver fremlagt på regionsrådets møde i december 2010.

 

Det videre arbejde med Fagligt Fællesskab Inflammation/Fagligt Fælleskab Abdominal

Der er fortsat en række risici forbundet med DNU-projektet, herunder gennemførelse af projektet til reducerede m2-priser. Risikoen for merudgifter til omprojektering som følge af budgetoverskridelser vil kunne reduceres ved at udskyde dele af projektet. Udskydelse af dele af projektet vil imidlertid have betydelige økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser for driften af de eksisterende hospitaler. Det indstilles derfor, at udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag for Fagligt Fælleskab Inflammation/ Fagligt Fællesskab Abdominal fortsætter i henhold til hovedtidsplanen i Helhedsplan 2010.

 

Der fremsendes særskilt dagsordenspunkt vedrørende bevillingsansøgning til fortsættelse af arbejdet med dispositionsforslag i Fagligt Fællesskab Inflammation/Fagligt Fællesskab Abdominal til behandling på regionsrådets møde i december 2010. Samtidig fremlægges bevillingsansøgninger vedrørende delprojekterne Fagligt Fællesskab Akut, byggemodning, landskab og infrastruktur samt bevillingsansøgning vedrørende øvrige planlægningsaktiviteter i DNU.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-136-10

27. Leasingramme til finansiering af udrulning af fælles EPJ

Resume

Udgifterne til udrulning og modning af EPJ er skønnet til i alt 287,5 mio kr, hvoraf de 234,3 mio kr. ikke er finansieret og bevilget endnu. Udgifterne kan ikke rummes i budgetterne for 2010-11, men er nødvendige for overhovedet at gennemføre udrulningsplanerne. Udgifterne kan finansieres, når hospitalerne kan høste de økonomiske gevinster ved MidtEPJ. Derfor foreslås det, at leasingfinansiere udgifterne. Leasingydelserne kan finansieres fra 2012, hvor der kan lukkes en række EPJ- og patientadministrative systemer, og hvor hospitalerne også begynder at høste de interne gevinster ved EPJ.

Direktionen indstiller,

at der godkendes leasingrammer på i alt 234,3 mio kr til Psykiatrien og de somatiske hospitaler og til regionale modningsprojekter, som det fremgår af nedenstående oversigt,

 

at leasingydelserne finansieres af hospitalernes, Psykiatriens og It-afdelingens driftbudgetter fra 2012,

 

at der til hospitalerne og Psykiatrien overføres beløb svarende til 50 % af besparelsen i 2012-2016 ved nedtrapning og lukning af hidtidige EPJ- og patientadministrative systemer,

 

at hospitalernes og Psykiatriens andel af besparelsen ved lukning af systemer fordeles efter hospitalernes bruttobudget, dog sådan at Regionshospitalet Randers og Grenås andel reduceres forholdsmæssigt til 25% af besparelsen, og

 

at et muligt problem med finansiering af udrulningsomkostningerne i Hospitalsenheden Vest i 2010 håndteres i forbindelse med budgetafslutningen.

Sagsfremstilling

Regionshospitalet Randers og Grenå fik på regionsrådets møde den 25. februar 2009 godkendt en leasingramme på 5,2 mio. kr. til brug for investeringer i it-infrastruktur i forbindelse med, at hospitalet skulle pilotteste EPJ. Implementeringsudgifterne til personale mv. på i første omgang 15,3 mio. kr. blev finansieret af centrale midler.

 

Regionsrådet vedtog den 16. juni 2010 at udrulle en fælles EPJ på alle hospitalerne og i Psykiatrien inden udgangen af 2011. Det blev i den forbindelse forudsat, at forbedringer af hospitalernes it-infrastruktur og andre udgifter i forbindelse med udrulningen skulle leasingfinansieres, og at der i løbet af efteråret 2010 ville blive forelagt regionsrådet et forslag til en samlet leasingramme. Regionsrådet forhåndsgodkendte dog en leasingramme på 13,3 mio. kr til Regionshospitalet Silkeborg og Hammel, som er det hospital, som går i gang med udrulningen hurtigst.

 

Efterfølgende har regionsrådet den 25. august godkendt en leasingramme på 39,9 mio. kr for Hospitalsenheden Vest, da hospitalsenheden var blevet bedt om at forcere sit udrulningsprojekt.

 

De tidligere godkendte beløb til Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Silkeborg og Hammel er inkluderet i den samlede leasingramme nedenfor.

 

Udgifterne til modning og udrulning af MidtEPJ er samlet set skønnet 287,5 mio. kr, som skal afholdes i resten af 2010 og 2011, hvis de fastlagte målsætninger for udrulning skal realiseres.

 

Beløbet er sammensat som det fremgår af nedenstående oversigt:

Regionshospitalet Randers og Grenå
- heraf tidligere finansieret
25,6 mio
- 20,6 mio
Delvis finansiering godkendt i Regionsrådets møde februar 2009
Regionshospitalet Silkeborg og Hammel
13,3 mio
Godkendt i Regionsrådets møde juni 2010
Hospitalsenheden Vest
39,9 mio
Godkendt i Regionsrådets møde august 2010
Århus Sygehus
50,0 mio
 
Skejby Sygehus
10,0 mio
 
Regionshospitalet Viborg og Skive
61,7 mio
 
Regionhospitalet Horsens og Brædstrup
21,7 mio
 
Psykiatrien
27,0 mio
 
Regionale modningsprojekter
58,9 mio
 
Ialt
287,5 mio
 
Aktuelt leasingbehov
234,3 mio
Samlet finansieringbehov ekskl. tidligere godkendt finansiering

 

Udgifterne til Regionshospitalet Randers og Grenå er kun medregnet med 5 mio. kr. i sammentællingen, fordi hovedparten af udgifterne blev afholdt i forbindelse med udrulning af MidtEPJ i starten af 2010.

 

Hospitalernes udrulningsudgifter skal dels dække forbedringer i it-infrastrukturen, dels udgifter i forbindelse med frikøb af klinikere, uddannelse af brugere og superbrugere samt support i udrulningsperioden.

 

De regionale modningsprojekter omfatter en række aktiviteter, der skal sikre maksimal driftssikkerhed samt tilvejebringe en række forudsætninger for udrulning, f.eks. sammenlægning af laboratorie- og andre parakliniske systemer og håndtering af journaldata i EPJ-systemer, som lukkes ned.

 

Vedlagte notat af 4. oktober 2010 om "Leasingramme til modning og udrulning af MidtEPJ i 2010–2012" redegør nærmere for baggrunden for tallene.

 

Det er relevant at leasingfinansiere disse udgifter, fordi de ikke kan indpasses i hospitalernes og It-afdelingens budgetter for 2010 og 2011, og fordi gevinsterne ved den fælles EPJ først realiseres i de efterfølgende år. Disse gevinster er dels interne på det enkelte hospital, som kan få fordele af mere effektive arbejdsgange, mindre dobbeltregistrering osv., dels fælles fordi Region Midtjylland kan lukke en række journal- og patientadministrative systemer, som erstattes af MidtEPJ. Denne "konsolideringsgevinst" er på over 50 mio. kr./år, når MidtEPJ er fuldt udrullet.

 

Konsolideringsgevinsten i perioden 2012-2016 foreslås fordelt med 50 % til hospitalerne og 50 % til It-afdelingen.

 

Denne fordeling giver ikke hospitalerne fuld dækning for de forventede leasingydelser, især ikke dem som budgetterer med forholdsvis høje omkostninger til udrulning. Med til billedet hører dog, at modellen ikke inkluderer de interne gevinster, som hospitalerne kan hente på grund af mere effektive arbejdsgange, mindre dobbeltregistrering osv. De forventes at være store, især på de hospitaler, som endnu ikke bruger EPJ.

 

It-afdelingens andel af den forventede besparelse ved lukning af gamle systemer er ca. dobbelt så stor over en 5-årsperiode som udgiften til modningsprojekterne. Det giver plads til finansiering af de afledte EPJ-driftsudgifter og er i øvrigt bidrag til de generelle besparelser, som It-afdelingen er pålagt i de kommende år.

 

Det er ikke muligt at leasingfinansiere interne lønudgifter mv. Derfor er det planen, at hospitalerne bruger leasingrammen til finansiering af andre anskaffelser over driften og på den måde får plads i budgettet til frikøb af klinikere m.v.. Det har dog vist sig, at det rent teknisk ikke er muligt at anvende denne metode i Hospitalsenheden Vest i 2010, fordi hospitalet ikke anskaffer leasing-egnede objekter i resten af året. Dette problem foreslås håndteret særskilt i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010.

 

Regionshospitalet Randers og Grenå bør have en forholdsvis mindre andel af konsolideringsgevinsten end de øvrige hospitaler, fordi der var delvist ekstern finansiering af Randers' omkostninger til udrulning i starten af 2010. Randers' andel er sat til 50 % af de øvrige hospitalers forholdsmæssige andel af konsolideringsgevinsten.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Poul Müller tog forbehold.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-7-10

28. Godkendelse af meraktivitetsprojekter vedrørende MR-scanninger i 2010

Resume

I forbindelse med administrationens løbende arbejde med meraktivitetsprojekter er der behov for godkendelse af to selvstændige projekter i 2010.  

 

Regionshospitalet Silkeborg har indgået en aftale om frivilligt merarbejde med hospitalets radiologer (stykprisaftale), og har derved gennemført en stor udvidelse af MR-aktiviteten. Regionshospitalet Silkeborg vil gerne udføre opgaven, men har ikke mulighed for at finansiere aftalen i de sidste 4 måneder af 2010. Aftalen er et billigere alternativ for regionen end henvisning af patienterne til private leverandører.

 

Regionshospitalet Randers har medio 2010 udvidet med en MR-scanner og har derfor mulighed for at udføre en del af den aktivitet, der i dag foregår hos private leverandører. Regionen sparer penge ved selv at udføre aktiviteten.

 

Finansieringen af de to projekter er indarbejdet i det skøn, der er foretaget i sagen vedrørende kompenserende besparelser på samme dagsorden. Det forudsættes således, at de kompenserende besparelser gennemføres.

Direktionen indstiller,

at stykprisaftalen på Regionshospitalet Silkeborg i 2010 finansieres via udvidet frit valgspuljen i de sidste 4 måneder af 2010, og

 

at de ca. 267 MR-scanninger, som Regionshospitalet Randers kan udføre i stedet for private leverandører i 2010, finansieres med 50 % afregningen via udvidet frit valgspuljen.

 

Sagsfremstilling

Administrationen arbejder løbende med meraktivitetsprojekter, som har til formål at udnytte regionens egen kapacitet på bedst mulig vis. Administrationen forventer ultimo 2010 at fremlægge et forslag til en model for mere strategisk anvendelse og fleksibel håndtering af meraktivitetsprojekter i 2011.

 

Inden da er der behov for godkendelse af to selvstændige projekter, som er eksempler på noget af det, der kunne indgå i en ny model. Det handler om meraktivitetsprojekter vedrørende MR-scanninger på henholdsvis Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Randers. Aftalerne er kun gældende for 2010, og håndteres hvis relevant i den nye model i 2011.

 

MR-scanninger på Regionshospitalet Silkeborg

Regionshospitalet Silkeborg har i 2010 gennemført en stor udvidelse af deres MR-aktivitet i forhold til 2009, og radiologisk afdeling ligger generelt noget over de fastsatte måltal for aktiviteten. På grund af mangel på radiologer har hospitalet indgået en aftale om frivilligt merarbejde, hvor hospitalets radiologer får en stykpris på 360 kr. pr. beskrivelse.

 

På grund af besparelser er det ikke længere muligt at fortsætte aftalen om frivilligt merarbejde med mindre, der findes finansiering til stykprisaftalen i de sidste 4 måneder af 2010. Finansiering af stykprisaftalen vil beløbe sig til ca. 288.000 kr. i 2010. En nedlukning af aktiviteten resten af året vil alt andet lige betyde, at 800 MR-scanninger i stedet henvises til private leverandører med et merforbrug på udvidet frit valgskontoen til følge.  Prisen for at få foretaget de 800 MR-scanninger på regionens private samarbejdshospitaler vil være ca. 1,9 mio. kr., hvilket er indregnet i den økonomiske vurdering vedrørende udvidet frit valg i 3. kvartalsrapporten.

 

Regionshospitalet Silkeborg vil gerne løse opgaven. De har patientgrundlaget, og en scanning på hospitalet muliggør en god dialog mellem radiolog og ortopædkirurg om den enkelte patient. Regionshospitalet Silkeborg har radiografer og udstyr til at kunne løse opgaven resten af året, så det er alene stykprisen til læger, der er behov for at få dækket.

 

Stykprisaftalen er et billigere alternativ for regionen end henvisning af patienterne til private leverandører. Hvis det godkendes, at Regionshospitalet Silkeborg varetager scanningerne, vil udgiften være ca. 300.000 kr., altså en mindre udgift på 1,6 mio. kr. Da et ophør af stykprisaftalen med hospitalets radiologer vil betyde større merforbrug på regionens private samarbejdsaftaler, foreslås det, at stykprisaftalen finansieres af udvidet frit valgspuljen.

 

 

MR-scanninger på Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers har medio 2010 udvidet med én MR-scanner og har derfor mulighed for at udvide MR-aktiviteten. Det vurderes, at hospitalet ud over almindelig drift har ekstra kapacitet at tilbyde. Der er således mulighed for at trække MR-aktivitet hjem fra private leverandører.

 

Regionshospitalet Randers er derfor i gang med at udføre ca. 80 komplicerede scanninger og 187 simple scanninger, som ellers ville blive udført af private leverandører. De direkte omkostninger til scanneren ligger tæt på 50 % af DRG-værdien. Det indstilles derfor, at Regionshospitalet Randers finansieres med 50 % afregning uden for det ordinære udbetalingsrum.  

 

Det foreslås, at aktiviteten finansieres af udvidet frit valgspuljen.

 

Økonomi

Som det fremgår af nedenstående skema, vil regionen opnå en besparelse på henholdsvis ca. 1.600.000 kr og 100.000 kr. ved at finansiere de to meraktivitetsprojekter.

 

Aktivitet
Antal MR-scanninger
Pris på eget hospital
Pris på privathospital
Besparelse
Finansiering
Stykprisaftale vedrørende MR-scanninger på Regionshospitalet Silkeborg
800
300.000 kr.
 1.900.000 kr.
 1.600.000 kr.
Udvidet frit valgskontoen
Hjemtrækning af MR-scanninger fra private udbydere på Regionshospitalet Randers
267
 400.000 kr.
 500.000 kr.
 100.000 kr.
Udvidet frit valgskontoen

 

For begge aftaler gælder, at der vil ske en konkret aktivitetsopfølgning i forbindelse med årsopgørelsen for 2010.

 

Finansieringen er indarbejdet i det skøn, der er foretaget i sagen vedrørende kompenserende besparelser på samme dagsorden. Det forudsættes således, at de kompenserende besparelser gennemføres.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-141-09

29. Orientering om formandsafgørelse vedrørende lejemål på sygeplejeskolen i Viborg

Resume

Regionsrådsformanden har godkendt en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til leje af lokaler på den tidligere sygeplejeskole i Viborg. Lejemålet er indgået for at imødekomme en aktuel mangel på kontor- og undervisningsfaciliteter på Regionshospitalet Viborg, der er afledt af beslutningerne i akutplanen og hospitalsplanen. Beslutningen er truffet efter reglerne om formandsafgørelse.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådsformanden har godkendt en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til leje af lokaler på den tidligere sygeplejeskole i Viborg. Lejemålet er indgået for at imødekomme en aktuel mangel på kontor- og undervisningsfaciliteter på Regionshospitalet Viborg. Den aktuelle lokalemangel skyldes især, at der de seneste år er skabt plads til at modtage flere patienter fra Skive, Silkeborg og Kjellerup.

 

Muligheden for at indgå lejemålet er opstået med kort varsel. Samtidig har administrationen vurderet, at det er fornuftigt at finansiere lejemålet gennem en anlægsbevilling, fordi lokalemanglen har en tæt tilknytning til kvalitetsfondsprojektet på RH Viborg. For at lejeaftalen kunne træde i kraft den 1. november 2010, har administrationen derfor indstillet beslutningen til en formandsafgørelse.

 

Lejemålet løber i perioden 1. november 2010 til 31. juli 2011, og lejeudgiften udgør 0,6 mio. kr. Til orientering vedlægges et bilag, der uddyber baggrunden for lejeaftalen, samt giver et overblik over de foreløbigt godkendte kvalitetsfondsprojekter på RH Viborg.

Beslutning

Indstilllingen blev tiltrådt. 

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen