Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kontaktudvalget
den 16. april 2010 kl. 13:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-30-76-36-09

1. Revision af den regionale udviklingsplan

Resume

Regionsrådet i Region Midtjylland skal inden udgangen af 2011 offentliggøre et forslag til en revideret regional udviklingsplan. Regionsrådet har godkendt tids- og handlingsplan for revision af den regionale udviklingsplan.

Formanden indstiller,

at regionsrådets beslutning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Planloven foreskriver, at regionsrådet inden udgangen af første halvdel af en valgperiode skal offentliggøres et forslag til en regional udviklingsplan, dvs. inden 31. december 2011. Regionsrådet har i den forbindelse besluttet den foranliggende proces, herunder hvilken periode strategien skal omhandle, og om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

 

Vedlagte hæfte: "Erfaringer med den første regionale udviklingsplan" rummer det afgåede regionsråds erfaringer fra den første regionale udviklingsplan samt en række anbefalinger til revisionsarbejdet. I korte træk er erfaringerne, at

 

 • det er medvirkende til at skabe politisk ejerskab til den regionale udviklingsplan at lade revisionsarbejdet foregå i regi af et udvalg med fokus på regional udvikling, og

 • etablering af en administrativ styregruppe med kommunal repræsentation er medvirkende til at skabe kommunalt ejerskab,

 

Fremadrettede anbefalinger er i korte træk, at:

 

 • de bærende samarbejdsprincipper fastholdes,

 • den overordnede vision fastholdes, og bør afspejles i indholdet af indsatsområderne,

 • den tætte dialog med kommunerne fastholdes, men involvering af flere aktører anbefales,

 • delmål og handlingsplan bør gøres lettere målbare for at styrke synliggørelse af resultater løbende,

 • der bør findes en afløser for Anna Amalia-projektet og

 • den regionale udviklingsplan anbefales fulgt op af aftaler med aktører om opfølgende handlinger.

 

Processen tilrettelægges således, at der i forberedelsesfasen skabes overblik over gældende planer, politikker og anbefalinger fra såvel regionen som relevante aktører. Under forberedelsen identificeres hovedudfordringer og vælges temaer for revisionen.

 

Den fælles start på planprocessen for de kommunale planstrategier og den regionale udviklingsplan markeres ved afholdelse af et administrativt kick-off-møde den 26. april 2010. Formålet med dette møde er dels at tilvejebringe et fælles videngrundlag, dels at markere den fælles interesse i samarbejde om planlægning af forhold af regional betydning.

 

Der udarbejdes et debatmateriale, som vedtages af regionsrådet, inden idefasen igangsættes. Under idefasen indhentes ideer og forslag til indhold i den reviderede regionale udviklingsplan fra aktører med interesse i emner af regional betydning.

 

Et forslag til revideret regional udviklingsplan vil kunne forelægges for regionsrådet ultimo 2011, således at høringsfasen, der skal være på mindst 8 uger, vil kunne gennemføres umiddelbart efter årsskiftet 2011/2012.

 

Forslag til kommunale planstrategier skal ligesom den regionale udviklingsplan foreligge inden årsskiftet 2011/12. De kommunale planstrategier fastlægger strategien for den efterfølgende kommuneplanlægning. Der vil således være god mulighed for, at arbejdet med planstrategierne i kommunerne og arbejdet med den regionale udviklingsplan i regionen kan inspirere hinanden. 

 

Revisionsprocessen skal foregå i regi af det Rådgivende Udvalg vedr. Regional Udvikling. Udvalget vil løbede indgå i dialog om revisionstemaer, debatmateriale med videre. Regionsrådet og Kommunekontaktrådet orienteres løbende om forløbet, og regionsrådet godkender forslag til regional udviklingsplan, før forslaget sendes i høring.

 

Tids- og handlingsplanen er koordineret med revision af råstofplanen, således som råstofloven forudsætter. Ligeledes er forudsat koordination til revision af Agenda 21-strategien.

 

Regionsrådet har vedtaget, at den reviderede regionale udviklingsplan skal være gældende for perioden 2012 - 2030. Den nuværende regionale udviklingsplan gælder til 2030. Erhvervsudviklingsstrategien, der vedtages af Vækstforum, vil løbe frem til 2020, og der ses ikke at være andre strategier og visioner, som kan begrunde forlængelse af planperioden for den reviderede regionale udviklingsplan.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune, borgmester Jørn C. Nissen, Samsø Kommune, borgmester Elvin Hansen, Odder Kommune, borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-1-09

2. Trafikstyregruppen fremlægger forslag til ændringer i det regionale rutenet

Resume

Den administrative styregruppe (Trafikstyregruppen) fremlægger forslag til ændringer i det regionale rutenet. Heri indgår desuden forslag til ændring af procedurer for økonomien mellem bestillere og Midttrafik vedrørende budgetlægning, økonomiopfølgninger og terminer for betaling af tilskud mv., samt forslag til fremtidig rollefordeling mellem bestillerne og Midttrafik.

Formanden indstiller,

at trafikstyregruppens forslag udsendes til kommunerne med anmodning om, at kommunerne fremsender bemærkninger til Region Midtjylland senest fredag den 4. juni 2010.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland igangsatte ved budgetlægningen for 2008 en proces med at effektivisere og modernisere det regionale rutenet. Behovet for effektiviseringer blev i løbet af 2008 aktualiseret af et øget udgiftspres, og frem mod vedtagelsen af budget 2009 blev der centralt udmeldt forventninger om markante udgiftsstigninger for betalingen til vognmændene. (Bl.a. pga. stigende oliepriser).
 
For budget 2009 vedtog regionsrådet således besparelser på godt 85 mio. kr. årligt. Dog således at det tidligere udmeldte besparelsesniveau for den regionale kollektive trafik i størrelsesordenen 45 mio. kr. årligt blev fastholdt. De resterende besparelser blev foretaget på områderne erhvervsudvikling, jordforurening, kultur, uddannelse, regional udviklingsplan, analyser, mv.

 
For at give mere tid til dialog med kommunerne og Midttrafik om det fremtidige rutenet besluttede regionsrådet i september 2008 at udskyde gennemførelsen af planen. Ved samme lejlighed tilsluttede regionsrådet sig en beslutning i Kontaktudvalget om at nedsætte en administrativ styregruppe (Trafikstyregruppen) med repræsentanter for kommunerne, Midttrafik og Region Midtjylland. Trafikstyregruppen fik til opgave at udarbejde et samlet forslag til optimering af det kollektive rutenet indenfor bestillernes økonomiske rammer.
 
Trafikstyregruppen foranledigede, at der blev gennemført møder mellem de 18 kommuner, der bliver berørt af Region Midtjyllands plan for effektivisering af det regionale rutenet samt Midttrafik og Region Midtjylland. Mødernes formål var, på baggrund af konkrete oplæg fra Midttrafik, at indkredse løsninger, der ud fra en faglig vurdering ville kunne tilgodese de trafikale behov i forhold til Region Midtjyllands planlagte reduktioner i rutenettet.
 
Med udgangspunkt i møderækken har trafikstyregruppen udarbejdet forslag til gennemførelse af ændringer i rutenettet. Desuden har trafikstyregruppen udarbejdet forslag til ændring af procedurer for økonomien mellem bestillere og Midttrafik vedrørende budgetlægning, økonomiopfølgninger og terminer for betaling af tilskud mv., samt forslag til fremtidig rollefordeling mellem bestillerne og Midttrafik.

 

Trafikstyregruppens forslag indeholder følgende anbefalinger:

 • At den administrative styregruppes rapport, med forslag til ændringer i det regionale rutenet fremsendes til alle kommuner og Region Midtjylland med henblik på politisk behandling.

 • At der fremtidigt arbejdes med en klarere rollefordeling mellem Midttrafik og bestillerne med udgangspunkt i de anbefalinger, der fremgår af afsnittet om Forslag til fremtidig rollefordeling mellem bestillere og trafikselskabet, således:

  • At bestillerne fremover angiver deres ønsker til kørsel i overordnede principper og servicekrav samt den økonomiske ramme. Midttrafiks rolle er at omsætte disse overordnede ønsker til konkret køreplanlægning, der koordinerer og tilgodeser alle bestillernes ønsker. Dette arbejde vil ske i tæt samarbejde med den enkelte bestiller.

  • At der ændres i bestillernes betaling til Midttrafik, så der opkræves betaling fra bestillerne 4 gange årligt, med 30 % af den samlede betaling i første og andet kvartal, og 20 % af betalingen i 3. og 4. kvartal.

  • At der arbejdes for, at økonomiske afvigelser, der bliver kendt i løbet af året, kan håndteres i forhold til den enkelte bestiller ved afregningen for 4. kvartal.

 

Tidsplan for Kontaktudvalgets høring af trafikstyregruppens forslag hos kommunerne og Region Midtjylland

16. april Trafikstyregruppens forslag afleveres til Kontaktudvalget og sendes i høring hos kommunerne. Det foreslås, at kommunerne fremsender bemærkninger til Region Midtjylland senest 4. juni 2010.


April - juni Drøftelse og behandling af forslaget i kommunerne og Region Midtjylland.


4. juni 2010 Frist for kommunernes fremsendelse af bemærkninger til forslaget til Region Midtjylland.

 

8. juni 2010 Forretningsudvalget behandler forslaget. (Indkomne bemærkninger fra kommunerne fremsendes til forretningsudvalget inden mødet).

16. juni 2010 Regionsrådet behandler forslaget.

24. juni 2010 Møde i kontaktudvalget. 

Regionsrådet tager endelig stilling til forslaget i forbindelse med behandlingen af bugettet for 2011 i september måned.

 
Trafikstyregruppens afrapportering med bilag vedlægges.


Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.
 
Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune, borgmester Jørn C. Nissen, Samsø Kommune, borgmester Elvin Hansen, Odder Kommune, borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-10

3. Igangværende besparelsesprocesser i Region Midtjylland

Resume

For at sikre balance i regionens budget for 2011 og frem har regionsrådet anmodet om, at der udarbejdes et sparekatalog på 250 mio. kr. Der arbejdes med en række strukturelle spareforslag, herunder lukning af hospitalsmatrikler. De akutklinikker, der er vedtaget i akutplanen, vil blive opretholdt, også efter spareprocessen.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands økonomi er stillet over for væsentlige udfordringer, hvorfor regionsrådet har igangsat en spareproces, hvor der skal findes besparelser på 250 mio. kr.


Baggrunden for spareprocessen er, at Region Midtjylland oplever en betydelig vækst i udgifterne inden for en række områder, som er vanskeligt styrbare. Det gælder f.eks. for udgifter til ny, dyr medicin, vækst i udgifter til praksissektoren, det akutte og præhospitale område samt udgifter til det udvidede frie sygehusvalg. Væksten i udgifterne til disse områder ligger erfaringsmæssigt 200-300 mio. kr. udover den realvækst i udgifterne, som regionen modtager gennem økonomiaftalen. Hertil kommer, at regionerne i økonomiaftalerne stilles over for et krav om 2 pct. ”ubetalt” produktivitetsstigning, der ikke medfører realvækst i regionernes udgiftsramme i den årlige økonomiaftale.
 
Regionen har derfor allerede i sine første leveår gennemført en række besparelser.
 
I perioden 2007-2009 har der været gennemført varige driftsbesparelser på 730 mio. kr. I budgetforliget for 2010 er det besluttet, at der i 2010 gennemføres besparelser på yderligere 100 mio. kr. Regionsrådet har den 24. februar 2010 besluttet, at der gennemføres yderligere besparelser på i alt 250 mio. kr. fra 2011 og frem. 25 mio. kr. gennemføres allerede i 2010.
 
Regionsrådets forudsætning for udarbejdelse af besparelsesforslagene er, at principperne fra akutplanen om 5 akuthospitaler, et center of excellence og akutklinikkerne skal opretholdes i de fremsendte forslag
 
Direktionen har udarbejdet en procesplan for udarbejdelse af sparekatalog 2010 og 2011. Udgangspunktet for planen er, at der udarbejdes forslag til strukturbesparelser på 80 mio. kr., som vedrører nedlukning af matrikler eller samling af opgavefunktioner på færre driftsenheder. Herunder arbejdes der med begrænsning af hospitalsaktiviteten på matriklerne Grenå, Ringkøbing, Skive, Lemvig og Tarm samt samling af fødesteder/gynækologisk-obstetriske afdelinger. Der udarbejdes herudover forslag til 220 mio. kr. til rammebesparelser på regionens hospitaler inkl. behandlingspsykiatrien, primær sundhed og administrationen. Efter direktionens oplæg udarbejdes forslag på 300 mio. kr., således at der bliver politisk handlerum i forbindelse med at finde besparelserne på 250 mio. kr.

Visse hospitaler har oplevet problemer med budgetoverholdelsen i 2009. Disse hospitaler arbejder med særskilte sparerunder, der skal adressere den manglende budgetoverholdelse i deres almindelige drift.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune, borgmester Jørn C. Nissen, Samsø Kommune, borgmester Elvin Hansen, Odder Kommune, borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-11-08

4. Regulering af taksterne på socialområdet for 2010 og frem samt tilbagebetaling af overskud for perioden 2007 - 2009

Resume

Kommunerne har siden kommunalreformen haft betydelige realudgiftsstigninger på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.


Der er taget en række initiativer, som skal nedbringe kommunernes omkostninger, herunder er forudsætningerne for belægningsprocenterne i 2010 øget fra 95 % til 98 % på børne- og ungeområdet og fra 98 % til 100 % på voksenområdet. For Region Midtjylland betyder det en takstreduktion svarende til ca. 25 mio. kr. i 2010 og fremover.


Region Midtjylland har besluttet at gennemføre yderligere takstreduktioner for de regionalt drevne tilbud.


Det er besluttet, at Region Midtjylland ikke beregner overhead på projektpladser (6,4 %) fra 2010 svarende til en takstreduktion på 10 mio. kr.


I rammeaftalen er det aftalt, at akkumulerede driftsoverskud/-underskud på mere end +/- 5 % skal efterreguleres i taksterne 2 år efter. Taksterne på de regionalt drevne tilbud reduceres fra og med 2011 med en rammereduktion på minimum 10 mio. kr. svarende til 1-2 %.


De regionale tilbud bliver dermed reelt reduceret 4,5 % af det budgetterede område.

Der har været en betydelig efterspørgsel efter de regionale tilbud i hele perioden 2007-2009. Dette har givet årlige overskud på mellem 18,6 og 19,9 mio. kr. Ved udgangen af 2009 forventes et akkumuleret overskud på i alt ca. 58,3 mio. kr. Det er besluttet at 40 mio. kr. af det akkumulerede overskud i perioden 2007 - 2009 bliver tilbagebetalt til kommunerne i foråret 2010.

 

Fordelingen af tilbagebetalingen til kommunerne sker ud fra det forbrug den enkelte kommune har haft af regionale sociale tilbud indenfor de forskellige hovedmålsgrupper i perioden 2007 - 2009. Der vil ske udbetaling til alle de kommuner i regionen og udenfor regionen, som har anvendt tilbuddene.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning,

 

at Kontaktudvalget bekræfter principperne for udbetaling af det akkumulerede overskud i perioden 2007 - 2009, og

 

at Kontaktudvalget bekræfter, at regionen kan fravige takstaftalen og ikke opkræve overhead på projektpladser.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen 2010
I rammeaftalen 2010 mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland er det aftalt, at forudsætningerne for beregningen af taksterne ændres i forhold til tidligere års rammeaftaler, således:

 • At belægningsprocenten på børne- og ungeområdet fastsættes til 98 % mod tidligere 95 %, hvilket medfører en reel takstnedsættelse på 3,15 %.

 • At belægningsprocenten på voksenområdet fastsættes til 100 % mod tidligere 98 %, hvilket medfører en reel takstnedsættelse på 2,04 %.


Den reelle takstnedsættelse i rammeaftalen for 2010 svarer - for de af Region Midtjylland drevne tilbud - til en budgetreduktion på ca. 25 mio. kr.

Det er i øvrigt aftalt i rammeaftalen for 2010 og fremover, at der sættes fokus på økonomistyringen.

Opgjorte overskud i forhold til kommunerne 2007 - 2009
Der har i hele regionens levetid været en betydelig efterspørgsel efter de regionale tilbud, hvilket har resulteret i en højere belægning end forudsat som grundlag for takstberegningerne. Region Midtjyllands revisor har præciseret, at omkostningen til forrentning af anlæg under udførelse skal dækkes af de kommunale takstindtægter. Det vil derfor være nødvendigt at korrigere regnskabsresultaterne, således at denne omkostning dækkes af overskuddet, der er genereret på området som følge af øget aktivitet. Der har dermed på social- og specialundervisningsområdet været et årligt overskud på mellem 18,6 - 19,9 mio. kr. i perioden 2007 til 2009. Ved udgangen af 2009 forventes et akkumuleret overskud på i alt ca. 58,3 mio. kr.


De opgjorte overskud i forhold til kommunerne fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Opgjorte overskud på regionale sociale tilbud 2007 - 2009

[image]

* Forventet regnskab 2009 pr. 10. januar 2010, + = underskud, - = overskud

Overskuddet har været størst på voksenområdet, mens børn og ungeområdet stort set har balanceret. Det akkumulerede forventede overskud ved udgangen af 2009 svarer til ca. 3,8 % af det årlige nettodriftsbudget.

Som det fremgår af anden sag på dagsordenen vedrørende det endelige regnskabsresultatet for regionens social område, er driftsresultat før forrentning af anlæg i 2009 på 17,7 mio. kr. og efter forrentning af anlæg 11,4 mio. kr. (Det svarer til ovenstående forventede driftsresultat før forrentning af anlæg på 25,0 mio. kr. og efter forrentning af anlæg på 19,8 mio. kr. i 2009 jf. tabel 1).


Dele af overskuddet skyldes bl.a. den almindelige overførselsadgang mellem budgetår, som skal sikre at de afgivne bevillinger i videst muligt omfang understøtter brugerorientering og omkostningsbevidsthed på institutionerne og bevillingshaverne. En del af overskuddet kan således henføres til institutionernes mulighed for opsparing og dermed fleksibilitet mellem budgetår.

Regionsrådet har besluttet at tilbagebetale i alt 40 mio. kr. af det akkumulerede overskud til kommunerne. Fordelingen af de 40 mio. kr. til de enkelte kommuner sker ud fra det forbrug, de har haft af regionale sociale tilbud indenfor de fire hovedmålsgrupper i perioden 2007-2009. Det skal bemærkes, at tilbagebetalingen sker til samtlige brugere af de regionale sociale tilbud. Det vil sige der også vil være tilbagebetaling til kommuner i andre regioner.

I Rammeaftalen 2009 er der udtrykt enighed om, at efterregulering af de sociale takster så vidt muligt bør undgås. Endvidere er der enighed om, at de enkelte tilbud bør have incitament til at sikre en så effektiv drift, som overhovedet muligt. Det er derfor aftalt, at et akkumuleret over- eller underskud på op til 5 % ikke skal efterreguleres i taksten to år efter, idet det antages at over- og underskud af denne størrelse er led i almindelig rationel drift.

Reduktion af takstniveauet i 2010, 2011 og fremover
Der er en række kommuner, som har gennemført besparelser på de specialiserede tilbud. Regionen er tilsvarende blevet opfordret til at vurdere muligheden for at sænke takstniveauet i 2011 og fremover.

På baggrund af det akkumulerede overskud foreslås det, at regionens takster på de specialiserede sociale tilbud fra og med 2011 reduceres ved en rammereduktion på minimum 10 mio. kr. svarende til at taksterne nedsættes med 1-2 %.

Herudover har regionsrådet besluttet, at der ikke skal beregnes overhead på projektpladser (6,4 %) svarende til yderligere 10 mio. kr. fra 2010 og fremover. Baggrunden herfor er, at det er vurderingen, at der ikke vil være ekstra administrative omkostninger ved at etablere projektpladser og at evt. udgifter dækkes via overhead på øvrige takster.

Denne beslutning skal sammenholdes med den gennemførte ændring af forudsætningerne for belægningsprocenterne til 98 % på børne- og ungeområdet og 100 % på voksenområdet, jfr. ovenstående bemærkninger til rammeaftalen for 2010 svarende til en besparelse på 25 mio. kr.

Der bliver hermed på begge områder tale om en takstreduktion i 2010 på 35 mio. kr. og en yderligere takstreduktion fra 2011 på minimum 10 mio. kr. svarende til en samlet reduceret takstbetaling på i alt 45 mio. kr. svarende til en takstreduktion på i alt ca. 4,5 % af det budgetterede område.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Kommunerne tog forbehold for udbetalingen af de 40 mio. kr. af det akkumulerede overskud i perioden 2007-2009. Dette afklares administrativt.

 

Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune, borgmester Jørn C. Nissen, Samsø Kommune, borgmester Elvin Hansen, Odder Kommune, borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-11-08

5. Regionens regnskabsresultat 2009 for sociale tilbud og tilbud om specialundervisning

Resume

Ifølge takstaftalen med kommunerne skal der udarbejdes en opgørelse over over-/underskud for Region Midtjyllands socialtilbud og specialundervisningstilbud. Såfremt over-/underskuddet overstiger 5 %, skal der foretages en efterregulering af taksterne. Region Midtjylland forventer et overskud i 2009 for de sociale tilbud og specialundervisningstilbud på 17,7 mio. kr.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Rammeaftalen 2009 er der udtrykt enighed om, at efterregulering af de sociale takster så vidt mulig bør undgås. Endvidere er der enighed om, at de enkelte tilbud bør have incitament til at sikre en så effektiv drift som overhovedet muligt. Det er derfor aftalt, at et årligt over- eller underskud på +/- 5 % ikke reguleres i taksten , idet det antages at over- og underskud af denne størrelsesorden er et led i almindelig rationel driftsvaretagelse.

Er der tilbud, hvor over- eller underskuddet er større end +/- 5 %, udlignes den andel af over- eller underskuddet, som ligger ud over +/- 5 % mellem tilbud inden for samme hovedmålgruppe i egen organisation. De sociale tilbud Region Midtjylland driver, fordeler sig mellem følgende fire hovedmålsgrupper:

1. Børn, Unge og Specialrådgivning, kommunikationsområdet
2. Børn, Unge og Specialrådgivning, socialområdet
3. Voksen Social
4. Socialpsykiatri (sindslidende)
 
Region Midtjylland har udarbejdet et notat over det foreløbige regnskabsresultat for 2009 for social området, hvor regnskabsresultatet bliver gennemgået. Det endelige regnskab fremlægges for regionsrådet i maj. Opgørelsen viser et samlet mindreforbrug på 17,7 mio. kr., svarende til 1,1 %.

 

[image]

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune, borgmester Jørn C. Nissen, Samsø Kommune, borgmester Elvin Hansen, Odder Kommune, borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-70-06-V

6. Nedlæggelse af Naturværkstedet Lillelund

Resume

Holstebro Kommune nedlægger aktivitets- og samværstilbuddet Naturværkstedet Lillelund pr. 31. marts 2010.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Den Administrative Styregruppe den 3. februar 2010 tog Styregruppen til efterretning, at Holstebro Kommune ønsker at lukke aktivitets- og samværstilbuddet Naturværkstedet Lillelund pr. 31. marts 2010. Langt de fleste brugere af aktivitets-og samværstilbuddet er bosat i Ringkøbing eller syd for Ringkøbing.

 

I 2009 har Ringkøbing-Skjern kommune besluttet at oprette eget aktivitets- og samværstilbud med et indhold svarende til det, der tilbydes på Naturværkstedet Lillelund. I den forbindelse er brugerne af Naturværkstedet Lillelund, som er bosat i Ringkøbingområdet blevet tilbudt en plads i det nye tilbud og har modtaget dette. Disse brugere slipper nu for mellem 1 og 1,5 times daglig kørsel.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune, borgmester Jørn C. Nissen, Samsø Kommune, borgmester Elvin Hansen, Odder Kommune, borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-70-06-V

7. Udvidelse af kapacitet på Skanderborg Aktivitetscenter

Resume

Den Administrative Styregruppe på det sociale område har på deres møde den 23. november 2009 godkendt en udvidelse af kapaciteten på Skanderborg Aktivitetscenter med 3 pladser.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager indstillingen til efterretning, og

 

at udvidelsen af kapaciteten på Skanderborg Aktivitetscenter indarbejdes i rammeaftalen på det sociale område.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune har fra 1. oktober 2009 udskilt Skanderborg Aktivitetscenter fra Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter. Skanderborg Aktivitetscenter har i 2010 fire takster fordelt som vist i nedenstående tabel:

 

Ydelse
Antal normerede pladser
Dagtakst
Aktivitetscenter (SEL § 59)
42
277 kr.
Dagscenter (SEL § 59)
14
343 kr.
Daghjem (SEL § 59)
11
456 kr.
Produktion (SEL § 58)
26
159 kr.

 

Skanderborg Kommune ønsker pga. pladsmangel og stigende efterspørgsel at udvide antallet af pladser med tre på Daghjemstaksten. Det vil sige at antallet af normerede pladser stiger fra 11 til 14 pladser på Daghjemsydelsen. Daghjemstaksten ændrer sig ikke.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune, borgmester Jørn C. Nissen, Samsø Kommune, borgmester Elvin Hansen, Odder Kommune, borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-87-09

8. Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland vedrørende drift af intern skole Mellerup Skolehjem afdeling Skovhuset

Resume

Da de børn og unge, der bor på døgninstitutionen Mellerup Skolehjem, afdeling Skovhuset i Ulfborg ikke kan rummes i specialskoler inden for rimelig geografisk afstand, har Holstebro Kommune anmodet Region Midtjylland om at drive en intern skole på institutionen.

Formanden indstiller,

at orienteringen om regionsrådets godkendelse af driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og Holstebro Kommune om driften af intern skole på Mellerup tages til orientering.

Sagsfremstilling

Mellerup Skolehjem, afdeling Skovhuset er et specialpædagogisk døgn- og aflastningstilbud til børn og unge mellem 7 og 23 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme i kombination med andre psykiatriske diagnoser. Der er tale om børn med opmærksomhedsforstyrrelser og problemskabende adfærd. Der kan tillige være tale om en grad af mental retardering.

 

Holstebro Kommune har gennemgået konkrete sager og har konkluderet, at elevernes behov for specialpædagogisk bistand er massiv. Dette betyder, at eleverne er meget vanskelige at integrere i kommunale specialtilbud. Holstebro Kommune har derfor anmodet Region Midtjylland om at drive en intern skole på Mellerup Skolehjem, afdeling Skovhuset.

 

Mellerup Skolehjem, afdeling Skovhuset har specialiseret sig i børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser og problemskabende adfærd. Skovhuset har desuden specialiseret sig i børn, der er kendetegnet ved behov for massiv støtte fra en fast person. Skoletilbuddet vil således være kendetegnet ved i stor udstrækning at give tæt og massiv støtte til eleverne.

 

Driftsoverenskomsten er drøftet på mødet i Den Administrative Styregruppe den 3. februar 2010 og godkendt på regionsrådsmødet den 24. februar 2010.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune, borgmester Jørn C. Nissen, Samsø Kommune, borgmester Elvin Hansen, Odder Kommune, borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-1-10

9. Orientering om samarbejdsaftale indgået mellem Region Midtjylland og Århus Kommune om udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

Resume

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse sendte i december 2009 byrådsindstilling om sikring af balance mellem budget og forbrug i høring. I byrådsindstillingen indgik forslag om, at Århus Kommune med virkning fra 1. januar 2011 overtog driften af de regionalt drevne tilbud Høskoven og Børn og Unge Centret, Rehabilitering (afdeling Århus).

 

Region Midtjylland og Århus Kommune drøftede som led i høringsfasen forslaget, og indgik på baggrund heraf en samarbejdsaftale om udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde, som indebærer, at et fælles udviklingscenter etableres, og at de regionalt drevne tilbud i Århus Kommune i de næste 4 år forbliver regionalt drevne.

 

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse sendte i december 2009 byrådsindstilling om sikring af balance mellem budget og forbrug i høring hos bl.a. Region Midtjylland. I kataloget over redskaber til styrket økonomistyring indgik forslag om, at Århus Kommune pr. 1. januar 2011 overtog de regionalt drevne tilbud Høskoven og Børn og Unge Centret (afdeling Århus).

 

Århus Kommune og Region Midtjylland drøftede som led i høringsfasen forslaget, og indgik på baggrund heraf en samarbejdsaftale om udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde. Aftalen indebærer, at der i stedet for en overdragelse af de to tilbud til Århus Kommune indgås et partnerskab mellem Region Midtjylland og Århus Kommune om iværksættelse af et fælles udviklingsarbejde. Partnerskabet sigter målrettet mod at drive og videreudvikle faglige løsninger, der imødegår udfordringerne på det specialiserede socialområde på en bedre og billigere måde.

 

I aftalen indgår, at Høskoven og Børn og Unge Centret (afdeling Århus) vedbliver drevet af Region Midtjylland sammen med Fenrishus, den selvejende institution Holmstrupgård og Tale & Høre Instituttet. Aftalen er indgået for indeværende valgperiode.

 

Som en del af aftalen etableres et fælles udviklingscenter, der offensivt og målrettet skal arbejde med innovation og metodeudvikling på det specialiserede socialområde. Centret får til opgave at udvikle nye tilbud og videreudvikle eksisterende tilbud med udgangspunkt i de metoder og tilgange, som har vist sig at have den største effekt. Det forventes, at arbejdet i udviklingscentret vil føre til, at der vil kunne ydes mere for de samme ressourcer - eller alternativt det samme for færre ressourcer - ved at udvikle og målrette indsatserne. Det fælles udviklingscenter etableres for en del af udviklingsmidlerne, genereret via rammeaftalen for det sociale område. Andre kommuner vil sammen med eventuelle, øvrige interesserede parter kunne tilslutte sig innovations- og metodecentret efter nærmere aftale.

 

Det indgår også i aftalen, at Region Midtjylland og Århus Kommune etablerer et samarbejde om at udvikle den samlede tilbudsvifte på det sociale område. Udviklingsarbejdet sigter mod at udvikle nye og eksisterende tilbud med målet om at reducere de samlede omkostninger på det specialiserede socialområde.

 

Samarbejdsaftalen blev den 24. februar 2010 godkendt af henholdsvis regionsrådet og Århus Kommunes Byråd.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune, borgmester Jørn C. Nissen, Samsø Kommune, borgmester Elvin Hansen, Odder Kommune, borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-71-09

10. Ændring af forsyningsforpligtigelsen for 4 døgnpladser til domfældte udviklingshæmmede i rammeaftalen for 2010

Resume

Den administrative styregruppe på det sociale område tiltrådte på møde den 23. november 2009, at Syddjurs Kommunes forsyningsforpligtigelse for 4 døgnpladser til domfældte udviklingshæmmede på Vestergård nedlægges. Samtidigt tiltrådte man at opnormere Region Midtjyllands forsyningsforpligtigelse i forhold til domfældte udviklingshæmmede på Granbakken med 4 pladser. Ændringerne i forsyningsforpligtelsen efter rammeaftalen forudsættes at træde i kraft pr. 1. april 2010

Formanden indstiller,

At Syddjurs Kommunes forsyningsforpligtigelse for 4 døgnpladser til domfældte udviklingshæmmede nedlægges mens Region Midtjyllands forsyningsforpligtigelse tilsvarende opnormeres med 4 døgnpladser i rammeaftalen for 2010 med virkning fra 1. april 2010.

Sagsfremstilling

Syddjurs Kommune har fra det tidligere Århus Amt overtaget driftsansvaret for botilbuddet Vestergård, der er en boform efter Servicelovens § 108 med 4 døgnpladser for domfældte udviklingshæmmede. Botilbuddet, som har indgået som en del af Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter, har meget snævre bygningsmæssige rammer, og det begrænsede driftsgrundlag med 4 pladser har ikke tilladt ret stor spredning i målgruppen. Botilbuddets målgruppe har således kun meget vanskeligt kunnet håndtere personer med primært psykiatriske tillægsdiagnoser. Dette har medført, at der gennem det meste af 2009 kun har været 2 pladser belagt.
 
Region Midtjylland oplever et pres på kapaciteten i forhold til de regionalt drevne tilbud til udviklingshæmmede med problemskabende adfærd og evt. dom. I 2008 blev således afvist 5 henvendelser, mens 3 henvendelser blev afvist i første halvår 2009. Samtidigt har Region Midtjylland set en fordel i at udvide regionens vifte af pladser til domfældte udviklingshæmmede med mere komplicerede problemstillinger ved oprettelse af fire pladser under Granbakken Bo- og Aktivitetscenter.
 
Det er i Regionens tilbud ikke dommen i sig selv, der er afgørende for, hvorvidt en udviklingshæmmet kan indskrives, men den problemskabende adfærd og behovet for pædagogiske tilgang. Målgruppen i Regionens tilbud er udover udviklingshæmning således ofte kendetegnet ved en række svære yderligere problematikker, herunder psykiatriske tillægsdiagnoser, karakterafgivende personlighedstræk, misbrug af stoffer mv.  


På ovenstående baggrund har Den Administrative Styregruppe på det sociale område på møde den 23. november 2009 tiltrådt, at Syddjurs Kommunes forsyningsforpligtigelse for 4 døgnpladser til domfældte udviklingshæmmede på Vestergård nedlægges i rammeaftalen. Samtidigt tiltrådte man at opnormere Region Midtjyllands forsyningsforpligtigelse i forhold til domfældte udviklingshæmmede på Granbakken med 4 pladser. Ændringerne træder i kraft i rammeaftalen pr. 1. april 2010.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune, borgmester Jørn C. Nissen, Samsø Kommune, borgmester Elvin Hansen, Odder Kommune, borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen