Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kontaktudvalget
den 26. november 2010 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-6-10

1. Vedtagelse af mødeplan for Kontaktudvalget i 2011

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for Kontaktudvalget i 2011. Det foreslås, at der afholdes fire møder i Kontaktudvalget i 2011.

Formanden indstiller,

at forslag til mødeplan for Kontaktudvalget i 2010 godkendes.

Sagsfremstilling

Kontaktudvalget forudsættes i henhold til bestemmelse i Lov om regioner at mødes mindst to gange om året for at drøfte og udvikle samarbejdet mellem region og kommuner. Baseret på erfaringerne med antallet af møder i de foregående år, foreslås det, at der berammes fire møder i 2011.

 

Forslag til mødeplan:

Fredag den 29. april 2011 kl. 10-12

Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 10-12

Onsdag den 31. august 2011 kl. 10-12

Fredag den 25. november 2011 kl. 10-12

 

Møderne i Kontaktudvalget afholdes i Regionshuset i Viborg.

Beslutning

Det blev vedtaget,


at der holdes møde i Kontaktudvalget den 29. april 2011 kl. 10-12 og 21. juni 2011 kl. 10-12, og


at formandskabet fastsætter mødetidspunkterne for de to møder i efteråret.

 

Borgmester Nicolai Wammen, Århus kommune, Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, Borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune
og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-10

2. Kompenserende besparelser i Region Midtjylland i 2011 og fremover som følge af merudgifter på vanskeligt styrbare områder og ændrede forudsætninger for regionens bloktilskud

Resume

Region Midtjylland har i budgettet for 2011 en ubalance på 192 mio. kr. Hertil kommer, at regeringens lovprogram ikke indeholder et lovforslag om ændring af regionens bloktilskud på sundhedsområdet, der tidligere har været udsendt i høring. En vedtagelse af lovforslaget ville have medført, at Region Midtjyllands bloktilskud blev forhøjet med 193 mio.kr. fra 2012 og frem. Et andet lovforslag om omlægning af den kommunale medfinansiering, der er med i regeringens lovprogram for 2010/2011, vil medføre en forringelse af regionens økonomi på yderligere ca. 70 mio. kr.

 

Region Midtjyllands forretningsudvalg har på den baggrund indstillet til regionsrådet, at der fra 2011 og frem gennemføres en sparerunde på 200 mio. kr., og at der fra 2012 og frem gennemføres besparelser på yderligere 300 mio. kr. med henblik på, at ubalancerne i regionens økonomi genoprettes.

Formanden indstiller,

at kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har i 2. halvår 2010 vist sig merudgifter til en række vanskeligt styrbare områder, herunder samhandel med andre regioner, ny/dyr medicin m.m. Disse ændrede forudsætninger for regionens økonomi medfører en ubalance på 192 mio. kr. i Region Midtjyllands økonomi for 2011 og frem.

 

Endvidere er regeringens lovforslag vedrørende omlægning af bloktilskudskriterier ikke som forventet medtaget på regeringens lovprogram for 2010/2011. Det ser dermed ikke ud til at blive vedtaget, så det kan træde i kraft med virkning fra 2012. Hertil kommer, at der forventes fremlagt et lovforslag, der vil medføre formindskede indtægter til Region Midtjylland fra den kommunale medfinansiering. Dette medfører en yderligere ubalance på 263 mio. kr. i regionens økonomi for 2012 og frem.

 

I budgetforliget for 2011 er det aftalt, at der skal findes kompenserende besparelser for uforudsete merudgifter til vanskeligt styrbare områder. På den baggrund indstiller Region Midtjyllands forretningsudvalg, at der udarbejdes et sparekatalog på 200 mio. kr. for budget 2011 og frem og yderligere 300 mio. kr. i 2012 og frem.  

 

De kompenserende besparelser kommer ud over den vedtagne spareplan på 321 mio. kr. i 2011, hvoraf 103 mio. kr. skal fremrykkes til 2010. Endvidere har en række hospitaler en betydelig gæld, som skal afdrages de kommende år. Endvidere skal hospitalerne som i tidligere år gennemføre produktivitetsstigninger på 2 %.

 

Regionsrådet har vedtaget, at der kan udarbejdes spareforslag inden for følgende rammer:

 1. Akutplanens principper om fem akuthospitaler, akutklinikker og center of excellence opretholdes i forslagene

 2. Forståelse af forudsætningerne for driften af center of excellence skal fastlægges

 3. Der kan lægges op til en revision af øvrige principper i akutplanen, samt der kan lægges op til en revision af principperne i hospitalsplanen, psykiatriplanen og den præhospitale plan

 4. Ændringsforslag til vedtagne politiske planer og andre politiske beslutninger skal beskrives tydeligt, og de enkelte ændringsforslag skal godkendes politisk, inden de kan gennemføres

 5. Aktiviteten skal holdes i forhold til den forudsatte baselinje for de somatiske hospitaler i 2011. Det skal sikres, at regionen kan overholde den forudsatte aktivitetsværdi, så indtægtsrammen vedrørende den statslige aktivitetspulje holdes

 6. Behandlingspsykiatriens aktivitet i forhold til det vedtagne budget 2011 skal holdes

 7. Forslag skal lægge vægt på at sikre borgernes tryghed og høj kvalitet i tilbuddene.

 

Det vedlagte notat ”Kompenserende besparelser i Region Midtjyllands budget 2011 og budget 2012” beskriver Region Midtjyllands arbejde med at udarbejde forslag til håndtering af de kompenserende besparelser, rammerne for udarbejdelse af forslag og tidsplanen for arbejdet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.
 
Borgmester Nicolai Wammen, Århus kommune, Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, Borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune

og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-1-09

3. Status for planlægning af den kollektive trafik

Resume

Der orienteres om status for planlægning af den kollektive trafik efter regionsrådets beslutning om at gennemføre trafikstyregruppens forslag til ændringer i det regionale rutenet suppleret med, at regionen påtager sig et udvidet ansvar for transport af elever til ungdomsuddannelserne.

Formanden indstiller,

at orienteringen om status for planlægning af den kollektive trafik tages til orientering.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland overtog ved dannelsen af Midttrafik den 1. januar 2007 et regionalt busrutenet, som af tidsmæssige og af praktiske årsager blev fastlagt ud fra det enkle princip, at regionale ruter var ruter, der gik på tværs af kommunegrænser, og som blev finansieret af regionen. Ruter, som forløb indenfor én kommune, defineredes som lokalruter eller bybusruter og finansieredes af kommunerne.

 

Samtidig blev det i den trafikplan for 2007, der lå til grund for opdelingen af ruterne, fastslået, at det regionale rutenet måtte forventes revideret i de kommende år. Revisionen af det regionale rutenet skulle ske med udgangspunkt i visioner og målsætninger for den fremtidige regionale kollektive trafik, som en del af regionsrådets mål for den ønskede regionale udvikling, og med baggrund i regionens økonomiske råderum. Ligeledes blev det fremhævet, at ændringer i det regionale rutenet kunne have økonomiske konsekvenser for kommunerne.

 

Region Midtjylland igangsatte i forbindelse med budgetlægningen for 2008 en proces med at effektivisere og modernisere det regionale busrutenet. Behovet for effektiviseringer blev i løbet af 2008 aktualiseret af et øget udgiftspres, og frem mod vedtagelsen af regionens budget for 2009 blev der centralt udmeldt forventninger om markant stigende udgifter til betaling til vognmændene.

I forbindelse med vedtagelsen af regionens budget for 2009 besluttede regionsrådet at gennemføre besparelser på godt 85 mio. kr. årligt inden for området regional udvikling, herunder den kollektive trafik.
 
På baggrund af ønsker fra Kommunekontaktrådet og kommuner om udsættelse af regionens budgetterede besparelser på den kollektive trafik, for at give bedre tid til udarbejdelse af en sammenhængende planlægning af rutenettet, besluttede regionsrådet i september 2008 at udskyde gennemførelsen af besparelserne på den kollektive bustrafik. Ved samme lejlighed tilsluttede regionsrådet sig en beslutning i Kontaktudvalget om at nedsætte en administrativ styregruppe (Trafikstyregruppen) med repræsentanter fra kommunerne, Midttrafik og Region Midtjylland. Trafikstyregruppen fik til opgave at udarbejde et samlet forslag til optimering af det kollektive rutenet indenfor bestillernes økonomiske rammer.

Trafikstyregruppen foranledigede, at der blev gennemført møder mellem berørte kommuner, Midttrafik og Region Midtjylland. Mødernes formål var, på baggrund af konkrete oplæg fra Midttrafik, at indkredse løsninger, der ud fra en faglig vurdering ville kunne tilgodese de trafikale behov i forhold til Region Midtjyllands planlagte reduktioner i rutenettet.

 

Trafikstyregruppen afleverede sit forslag til ændringer i det regionale rutenet til Kontaktudvalget den 16. april 2010, som herefter fremsendte forslaget til kommunerne.

Trafikstyregruppen konstaterer, at transport af elever til ungdomsuddannelserne udgør en særlig problemstilling, idet mange elever benytter bus til og fra uddannelsesstedet. Ansvaret for transport af ungdomsuddannelsessøgende er ikke fastlagt i lovgivningen. Udgangspunktet for trafikstyregruppens overvejelser var, at kommuner og region har et fælles ansvar for at sikre transportmuligheder til disse elever.

 

Trafikstyregruppens forslag reducerede Region Midtjyllands omkostninger til kollektiv trafik med 45-47 mio. kr. om året og opfyldte dermed regionsrådets sparekrav. Gennemfører kommunerne de beskrevne forslag, vil det for kommunerne samlet betyde merudgifter i størrelsesordenen 22-23 mio. kr. Hertil skal lægges overflyttede administrationsomkostninger. Det samlede forslag skønnes at ville medføre en reduktion af udgifterne til den kollektive trafik i regionen på ca. 20 mio. kr.

 

Kontaktudvalget blev på møde den 24. juni 2010 orienteret om indkomne bemærkninger fra KKR, kommuner og andre til trafikstyregruppens forslag.

 

På baggrund af de indkomne bemærkninger udarbejdede regionen et tilpasset forslag, hvori regionen påtager sig et udvidet ansvar for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Det tilpassede forslag er fortrinsvis rettet mod ruter, der af trafikstyregruppen foreslås at overgå til 2 eller flere kommuner i fællesskab. Efter det tilpassede forslag påtager Region Midtjylland sig at yde et årligt tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelserne, svarende til en minimumsbetjening på 1 tur om morgenen og 2 ture hjem om eftermiddagen. De pågældende kommuner fastlægger og finansierer betjeningsomfanget herudover. Desuden skal regionen have en forholdsmæssig andel af indtægterne.

 

Forslaget er udarbejdet på grundlag af oplysninger i trafikstyregruppens rapport, og der er foretaget et overslagsmæssigt skøn over omkostningerne til minimumsbetjeningen. Det vurderes, at forslaget og de indgåede aftaler reducerer besparelserne i trafikstyregruppens forslag med 12-14 mio. kr., således at regionens årlige besparelse herefter vil udgøre 32-34 mio. kr.

 

Forslaget om et udvidet ansvar for Region Midtjylland for transport af elever til ungdomsuddannelserne blev udsendt til kommunerne medio juni 2010. Herefter afholdtes politiske drøftelser med et antal kommuner om forslaget. Drøftelserne resulterede i aftaler med følgende kommuner: Randers, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Hedensted, Skanderborg, Favrskov, Holstebro og Viborg Kommuner. Endvidere er der administrativt indgået en aftale med Syddjurs Kommune.

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 29. september 2010 at godkende trafikstyregruppens forslag til ændringer af det regionale busrutenet suppleret med forslaget om, at regionen påtager sig et udvidet ansvar for transport af elever til ungdomsuddannelserne. Regionsrådet vedtog endvidere at tiltræde de indgåede aftaler med ovennævnte kommuner om særlige forhold.

 

På baggrund af beslutningen i regionsrådet har Midttrafik påbegyndt udarbejdelsen af konkrete køreplanforslag i dialog med kommuner og region. Når køreplanforslagene er udarbejdede, vil det være muligt at få et overblik over de samlede konsekvenser af ændringerne i rutenettet. Midttrafik fremsender køreplanforslagene i offentlig høring medio januar 2011.

 

Repræsentantskabet for Midttrafik blev på møde den 5. november 2010 orienteret om status for effektivisering af det regionale rutenet og status i kommunerne.

 

Midttrafik vurderer på nuværende tidspunkt, at det vil være muligt at udarbejde forslag til køreplaner, der imødekommer regionens beslutninger. Den proces, der har været gennemført, har medvirket til at sikre, at effektiviseringerne primært sker, hvor benyttelsen af den kollektive trafik er mindst, samtidig med, at der har været særligt fokus på at sikre betjeningen af elever til ungdomsuddannelserne.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.  

 

Borgmester Nicolai Wammen, Århus kommune, Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, Borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune
og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-87-2-09

4. Orientering om vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2010 - 2020

Resume

Vækstforum for Region Midtjylland vedtog på sit møde den 3. november den fremtidige erhvervsudviklingsstrategi: "Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 - En globalt konkurrencedygtig region."

Formanden indstiller,

at orienteringen om vækstforums "Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 - En globalt konkurrencedygtig region" tages til orientering.

Sagsfremstilling

Vækstforum for Region Midtjylland har ansvaret for udarbejdelsen af en regional erhvervsudviklingsstrategi. Erhvervsudviklingsstrategien er samtidig en del af den regionale udviklingsplan, der vedtages af regionsrådet, og skal således bidrage til at realisere udviklingsplanen.  

 

Efter en høring blandt partnerskabet bag Vækstforum, vedtog Vækstforum på sit møde den 3. november 2010 den kommende "Erhvervsudviklingsstrategi 2010 - 2020 - En globalt konkurrencedygtig region."

 

Erhvervsudviklingsstrategien udmøntes i 2-årige handlingsplaner. Vækstforum har på sit møde den 3. november drøftet 1. udkast til den kommende handlingsplan, der nu er sendt i høring hos partnerskabet bag Vækstforum.

 

Erhvervsudviklingsstrategien tager udgangspunkt i fire hovedudfordringer:

 

 • Værdiskabelse og produktivitet - den enkelte medarbejder og virksomheds produktivitet/værdiskabelse skal øges.

 • Globalisering - konkurrencekraften skal styrkes, så fodfæstet på de globale markeder kan fastholdes og udbygges på den anden side af krisen.

 • Forandring og fornyelse - flere virksomheder skal være innovative, og der skal genereres mere omsætning fra nye produkter og ydelser.

 • Fremtidssikret arbejdsstyrke - Arbejdet med at udvide arbejdsstyrken skal påbegyndes, og kompetenceniveauet i arbejdsstyrken skal løftes i forhold til at udføre nye funktioner og honorere ændrede kompetencebehov.

 

De konkrete strategiske mål frem mod 2020 er at:

 

 • Bruttoværdien skal stige med 2 % p.a.

 • Produktiviteten skal stige med 1,5 % p.a.

 • Beskæftigelsen skal stige med 0,5 % p.a.

 • Eksporten skal stige med 4 % p.a.

 

Den strategiske indsats er organiseret i 8 indsatsområder, hvoraf 4 vedrører fokuserede strategiske satsninger, og 4 vedrører generelle erhvervsøkonomiske vækstmotorer:

 

Fokuserede satsningsområder 

 • Energi og miljø

 • Fødevarer

 • Velfærdsinnovation

 • Turisme

 

Erhvervsøkonomiske vækstmotorer

 • Innovation og forretningsudvikling

 • Digitalisering

 • Iværksætteri

 • Uddannelse og kompetence.

 

Under de 8 indsatsområder skal to gennemgående værdier have særlig opmærksomhed. De to værdier er henholdsvis Internationalisering og En region i balance.

 

Strategien udmøntes i 2-årige handlingsplaner. Der er, som grundlag for arbejdet med erhvervsudviklingstrategien og de tilknyttede handlingsplaner, udarbejdet publikationen "Tal og tendenser." Publikationen, der vedlægges som bilag, vil blive publiceret sammen med erhvervsudviklingsstrategien. Fremover udgives "Tal og tendenser" en gang om året.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.  

 

Borgmester Nicolai Wammen, Århus kommune, Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, Borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune
og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-4-10

5. Partnerskabsaftale 2010 mellem Regeringen og Vækstforum om vækst og erhvervsudvikling

Resume

Vækstforum for Region Midtjylland har siden 2007 årligt indgået en partnerskabsaftale med Regeringen om vækst og erhvervsudvikling. Partnerskabsaftalen skal sikre et godt samspil mellem de lokale, regionale og nationale initiativer og styrke rammerne for vækst og erhvervsudvikling i hele landet, hvor der samtidig tages hensyn til særlige regionale forhold og udfordringer.

 

Partnerskabsaftalen kan derved understøtte den regionale erhvervsudviklingsstrategi og bidrage til at skabe sammenhæng mellem den nationale og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Formandskabet for Vækstforum deltog den 16. november i et forhandlingsmøde med Økonomi- og Erhvervsministeren og Undervisningsministeren om udformningen af en ny partnerskabsaftale.

Formanden indstiller,

at orienteringen om partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og Regeringen om vækst og erhvervsudvikling tages til orientering.

Sagsfremstilling

Vækstforum for Region Midtjylland indgik i 2007 den første partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling med Regeringen med følgende temaer:

 

 • Uddannelse og arbejdskraftudbud

 • Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder

 • Innovation

 • Videnspredning

 • Markedsføring af Danmark – tiltrækning af investeringer og turisme

 • Energi

 • Landdistrikter og yderområder

 

I 2008 og 2009 indgik Vækstforum tillægsaftaler med Regeringen.

 

Formålet med partnerskabsaftalerne er at sikre et godt samspil mellem de lokale, regionale og nationale initiativer og at styrke rammerne for vækst og erhvervsudvikling i hele landet, hvor der samtidig tages hensyn til særlige regionale forhold og udfordringer. Partnerskabsaftalen kan derved understøtte den regionale erhvervsudviklingsstrategi og bidrage til at skabe sammenhæng mellem den nationale og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Partnerskabsaftalen indgås inden for de eksisterende økonomiske rammer.

 

Formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland drøftede på sit møde den 3. september et udspil, som, foruden de ovennævnte temaer, på nuværende tidspunkt indeholder følgende fem regionale fokusområder:

 

 • Risikovillig kapital

 • Et enstrenget erhvervsfremmesystem

 • Styrke samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv

 • Satsning på fødevareområdet - etablering af "MadX" i Region Midtjylland

 • Etablering af Center for Kystturisme

 

Formandskabet deltog den 16. november 2010 i et forhandlingsmøde med Økonomi- og Erhvervsministeren og Undervisningsministeren.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.  

 

Borgmester Nicolai Wammen, Århus kommune, Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, Borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune
og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-30-10

6. Orientering om "Ny VÆKST i turismen - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020" samt processen for udvikling af en tilhørende handlingsplan

Resume

Vækstforum behandlede på sit møde den 3. november 2010 forslag til en ny strategi for turismen og traf beslutning om, at strategien ”Ny VÆKST i turismen” sendes i høring blandt de relevante aktører og fremlægges på vækstforums møde den 2. marts 2011, sammen med det tilhørende udkast til handlingsplan.

 

Turisme bliver således et væsentligt erhvervsmæssigt satsområde. Handlingsplanen, der er under udarbejdelse, har fire større indsatsområder: Erhvervsturisme, Kystturisme, Mersalg samt et styrket Fonden Midtjysk Turisme. De relevante kommuner og turismedestinationer er inddraget i udformningen af handlingsplanen.

Formanden indstiller,

at orienteringen om strategi og handlingsplan for ”Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland frem mod 2020" tages til orientering.

Sagsfremstilling

Vækstforum vedtog på sit møde den 3. november 2010 en ny strategi for turismen i Region Midtjylland, der herefter vil være i høring blandt de relevante aktører og blive fremlagt på mødet i Vækstforum den 2. marts 2011, sammen med det tilhørende udkast til handlingsplan. Strategien ”Ny VÆKST i turisme - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020” vedlægges som bilag.

 

Strategien har afsæt i en større undersøgelse af turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland, som Region Midtjylland og Midtjysk Turisme igangsatte i september 2009. Analysen, der blev færdig i april 2010, peger på en række potentialer, som tilsammen forventes at kunne skabe en øget årlig omsætning i turismen i Region Midtjylland på 1,5 mia. kr. fra 2015 gennem en fokuseret indsats på:

 

 • En videreudvikling af få stærke feriesteder

 • Et stærkt partnerskab om erhvervsturisme

 • Et styrket mersalg til gæster  

 

Med analysen som fundament igangsatte Region Midtjylland og Midtjysk Turisme en proces om udviklingen af en ny og fælles vækstplan for turismen i Region Midtjylland frem mod 2020. Som led i processen har Region Midtjylland og Midtjysk Turisme afholdt møder med kommuner, aktører og interesseorganisationer samt seminarer, hvor aktører med interesse for udviklingen af regionens turisme deltog. Der har i processen været stor opbakning til at arbejde for en mere fokuseret og professionel turisme med fokus på ny vækst.

 

I Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2020 er turisme et strategisk satsningsområde og dermed er der sat en ambitiøs vækstdagsorden der skal øge omsætning og beskæftigelse i erhvervet. ”Ny VÆKST i turismen” er en delstrategi under Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2020, og vil som følge heraf spejle sig op imod målene i erhvervsudviklingsstrategien.

 

Med strategien ”NY VÆKST i turismen” sættes der fokus på at øge turisterhvervets konkurrenceevne gennem en mere fokuseret og professionel indsats. Der tages afsæt i at styrke samspillet blandt turismens aktører – både offentlige og private - og herved understøtte mulighederne for at skabe ny vækst og udvikling i turismen i Region Midtjylland.

 

Målet er, at den årlige omsætning i 2015 er øget med 1,5 milliarder kr., og at der i 2020 er en øget årligomsætning i turismen på 4 milliarder kr.

 

”Ny VÆKST i turismen” – en strategi for en fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland – er bygget op omkring:

 

 • Værdikæder med fokus på værdiskabende målgrupper og markeder

 • Forretningsområder med afsæt i geografiske alliancer i relation til værdikæderne

 • Udviklingsmotorer skal sikre en professionel turisme ud fra en række styringsprincipper, der skal øge bund- og topniveauet i den midtjyske turisme

 

Udviklingen af stærke forretningsområder er kernen i den midtjyske turismes værdiskabelse. Forretningsområderne koncentrer sig således om at skabe en kommerciel turisme, der kan måles på væksten i omsætning, arbejdspladser, eksport, overnatninger mm.

 

Forretningsområderne er stærke feriesteder, erhvervsturisme og mersalg. Udover de tre forretningsområder er et væsentligt element i strategien at styrke den regionale turismeorganisation Midtjysk Turisme, således at denne kan varetage og udmønte strategien i samarbejde med turismens parter.

 

Strategien skal udmøntes en gennem væksthandlingsplanen som forventes fremlagt for Vækstforum i marts 2011. Der er udvalgt en række aktører, heriblandt leadpartnere for forretningsområderne stærke feriesteder og erhvervsturisme. Der drejer sig om Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Fjord Handels- & TurismeCenter, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Destination Djursland. Århus Kommune og VisitÅrhus samt Herning Kommune og VisitHerning.

 

Henover efteråret vil der være en proces omkring udfærdigelsen af vækststrategiens handlingsplan for 2011- 12. Handlingsplanen udarbejdes sammen med turismens aktører – herunder Midtjysk Turisme, kommuner og turisterhvervet – for at sikre optimal sammenspil og gearing af ressourcer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.  

 

Borgmester Nicolai Wammen, Århus kommune, Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, Borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune
og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-36-09

7. Kick-off konference 27. oktober 2010 vedrørende den regionale udviklingsplan.

Resume

Regionsrådet har igangsat arbejdet med revisionen af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland. Den 27. oktober 2010 blev konferencen "Fremtiden begynder her" afholdt i Kulturspinderiet i Silkeborg. Konferencen var vel besøgt, idet mange kommuner, uddannelses- og kulturinstitutioner, miljøcentret, naboregioner med videre var repræsenteret.

 

Der redegøres for udbyttet af konferencen, samt for hvorledes dette anvendes i revisionen af den regionale udviklingsplan.

Formanden indstiller,

at orienteringen om "kick-off" konferencen vedrørende den regionale udviklingsplan tages til orientering.

Sagsfremstilling

Den 27. oktober 2010 lagde Kulturspinderiet i Silkeborg lokaler til konferencen "Fremtiden begynder her.” Der var tilmeldt godt 100 eksterne deltagere til konferencen, især fra regionens kommuner, men også fra andre regionale aktører.

 

Konferencens første halvdel bestod i 6 tværgående indlæg om forventningerne til den regionale udviklingsplan og samarbejde i regionen. Efterfølgende afvikledes 5 temamøder om mere specifikke emner: Viden, turisme, kultur, infrastruktur og klimaudfordringer, som driver af udvikling. En temadrøftelse om sundhed blev på grund af få tilmeldinger ikke gennemført.

 

Formålet med konferencen var, ud over at igangsætte idefasen, at få input til, hvilke områder opmærksomheden især skal rettes mod i arbejdet med revisionen af den regionale udviklingsplan. Konferencen kastede i den henseende mange ideer af sig, både på visions-, strategi- og handlingsniveau, hvorfor der er skabt et godt grundlag for arbejdet med revisionen af udviklingsplanen.

 

Konferencens ideer vil blandt meget andet blive lagt til grund for kommende dialogmøder mellem regionsrådets rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling og regionale aktører. I øvrigt præsenteres ideer, statistisk materiale med videre på hjemmesiden www.fremtidenbegynderher.rm.dk, hvor interesserede kan studere materialet og sammensætte forskellige kortværk til illustration af geografiske strukturer. På regionens hjemmeside præsenteres yderligere materiale, som kan kvalificere interesseredes grundlag for at fremsætte ideer. Her ligger baggrundsmateriale, analyser, tidsplaner med videre, og sidst er revisionen af den regionale udviklingsplan opslået som side på facebook. Der er således lagt op til bred involvering i arbejdet, og grundlag for høj grad af synlighed, når forslaget til en regional udviklingsplan fremlægges i offentlig høring i 2012.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.  

 

Borgmester Nicolai Wammen, Århus kommune, Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, Borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune
og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen