Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Kontaktudvalget
den 27. august 2010 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-10-3-1-06-V

1. Udkast til Rammeaftale 2011

Resume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Rammeaftalen indgås årligt via godkendelse i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet. Udkast til Rammeaftale 2011 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. 

 

Der er i Den Administrative Styregruppe ikke enighed om Rammeaftalens kapitel 5 (indledningen), og tilsvarende afsnit i kapitel 1 og i bilag 2.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget drøfter det fra Den Administrative Styregruppe fremsendte vedrørende udkast til Rammeaftale 2011.

Sagsfremstilling

I henhold til lovgivningen på social- og specialundervisningsområdet skal regionens 19 kommunalbestyrelser og regionsrådet i Region Midtjylland indgå en årlig rammeaftale på området. Rammeaftalen skal være godkendt i kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober 2010. Rammeaftale 2011 træder i kraft den 1. januar 2011.

 

Budgetprocessen i kommuner og region falder tidsmæssigt sammen med processen for behandling af udkast til Rammeaftale 2011. Sammenfaldet af tidsfristerne gør, at kommunerne ved Kontaktudvalgets behandling af rammeaftalen endnu ikke har vedtaget budget i egen kommune.

 

Der er aftalt følgende områder hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsinitiativer, og hvoraf flere udspringer af analysen af udgiftsudviklingen på området:

 

  • Øget takstopfølgning, ved etablering af en Takststyregruppe

  • Gennemsigtighed i ydelse og pris gennem ydelsesbeskrivelser

  • Udvikling af tilbud der kan erstatte dyre individuelle foranstaltninger

  • Fokus på handleplaner som dialogværktøj mellem myndighed og leverandør

  • Uddannelse af visitatorer

 

Udkast til Rammeaftale 2011 er behandlet på møde i Den Administrative Styregruppe den 18. august. Følgende er referatført fra mødet:

 

”Udkast til Rammeaftale 2011 er den 18. august drøftet i Den Administrative Styregruppe. Der er i styregruppen enighed om at anbefale det foreliggende udkast til godkendelse i Kontaktudvalget den 27. august, bortset fra det indledende afsnit i kapitel 5 (Generelle aftaler om økonomi) og de tilsvarende afsnit i Kapitel 1 (Sammenfatning af rammeaftalen) og i bilag 2 (Takstaftale).
 

18 af kommunerne (bortset fra Århus Kommune, der tager forbehold, jf. nedenfor) foreslår at Kapitel 5 - Indledningen m.v. formuleres således, jf. dog Skanderborg Kommunes bemærkninger nedenfor: 

 

”Kapitel 5. Generelle aftaler om økonomi
Tilbud på socialområdet finansieres fuldt ud af kommunerne, bortset fra visse særlige administrative opgaver omkring rammeaftalen og de specialrådgivningsydelser, hvorom der indgås kontrakt med VISO.

 

Kommunerne har ansvaret for, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed enten i form af kommunens egne tilbud eller ved køb af pladser i private tilbud, tilbud i de fem regioner eller tilbud i andre kommuner. Dog har Regionerne leverandørpligt på en række fastlagte områder.

 

Rammeaftalen skal indeholde specificerede takster for kommunernes køb af pladser og individuelle ydelser i tilknytning hertil samt takster for specialrådgivningsydelser.

 

Lovgivningen stiller krav om, at rammeaftalen indeholder takster for tilbud, der er omfattet af det regionale leverandøransvar.

 

Det er herudover aftalt med kommunerne, at taksterne for en række andre fortrinsvis kommunalt drevne tilbud også kan indgå i den oversigt over takster mv. for 2011, der udgør rammeaftalens bilag 1. Bilaget adskiller tydeligt, hvilke tilbud der er omfattet af rammeaftalen og hvilke tilbud, der derudover indgår i bilaget.

 

Kommunerne har aftalt, at regelsættet om beregning af takster også gælder for tilbud uden for rammeaftalen, jf. bilag 2.

 

Der er i 2011 aftalt en generel reduktion af taksterne, som hver driftsherre gennemfører ved at reducere de bagvedliggende udgiftsbudgetter med 5 %. Takstreduktion gælder som et gennemsnit for den enkelte driftsherres samlede takstbærende tilbud.

 

Det betyder, at det oprindelige nettodriftsbudget (som indmeldt i takstfilen for 2010) for den enkelte driftsherres samlede tilbud, under forudsætning af et uændret antal pladser, holdes inden for den af KL udmeldte gennemsnitlige løn- og prisfremskrivning minus 5 %.

 

Afskrivning og forrentning af bygninger mv. og bidrag til tjenestemandsopsparing indgår ikke heri, men følger blot de gældende beregningsprincipper.

 

Der ændres ikke på beregningen af bidrag til udvikling, tilsyn, dokumentation og administration, men da disse udregnes som en procent af driftsbudgettet, vil der også blive tale om en 5 % reduktion af disse takstelementer.

 

For de dagtilbud, hvor befordring fremover skal opkræves særskilt i stedet for som en del af taksten, skal det være budgetrammen ekskl. befordringsudgiften, der reduceres med 5 %. Ligeledes skal eventuelle takstreguleringer som følge af over-/underskud i 2009 ske uafhængigt af besparelsen.

 

Den enkelte driftsherre skal samtidigt med indsendelsen af taksterne dokumentere hvordan reduktionen er gennemført. Takst-styre-gruppen udmelder en fælles opgørelsesmetode.

 

Den aftalte besparelse og deraf følgende takstreduktion må ikke føre til, at der i stigende omfang opkræves ekstrabetaling. For at Den Administrative Styregruppe kan følge udviklingen i tillægstakster og indskrivninger til mere end 100 % takst, skal hver kommune med faste intervaller indsende opgørelser af alle tilbud, hvor der er aftalt betaling udover den almindelige takst.”  

 

Skanderborg Kommune erkender behovet for udgiftsreduktion, men anser dog en generel 5 % reduktion som fagligt vanskeligt gennemførbar.

 

Århus Kommune erkender behovet for udgiftsreduktion indenfor rammeaftalens område, men tager forbehold for indledningen til kapitel 5 i rammeaftalen. Forbeholdet skyldes, at der er behov for en model for udgiftsreduktion, som kun omfatter kan-området og at modellen for udgiftsreduktion i øget omfang inkluderer samspillet mellem bestiller og udfører, fastlæggelse af realistisk indkøringsperiode og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af modellen for de enkelte kommuner med vægt på udvikling af nye tilbudstyper. Århus Kommune indgår gerne i drøftelsen af en alternativ model.

 

Region Midtjylland konstaterer at kommunerne ikke er enige i forslag til Rammeaftalens kapitel 5, indledningen og tilsvarende afsnit i kapitel 1 og i bilag 2.

 

Region Midtjyllands deltagere i mødet tilkendegav, at Regionen anerkender behovet for en udgiftsreduktion på området, jf. også regionsrådets beslutning af 24. februar 2010. Region Midtjyllands deltagere i mødet vurderer, at en realistisk og fagligt forsvarlig udgiftsreduktion på området må inkludere samspillet mellem bestiller og udfører, udvikling af nye tilbudstyper, fleksibilitet i tilrettelæggelsen af tilbud og en vis omlægningsperiode af eksisterende tilbud og ydelser. Region Midtjylland havde desuden gerne set, at en takstreduktion udover den generelle reduktion også kunne placeres på særligt den del af over-headudgiften, der udgøres af administrative udgifter.”

 

På baggrund af drøftelserne i Den Administrative Styregruppe fremsendes det foreliggende udkast til Rammeaftale 2011 med kommunernes og regionens bemærkninger til Kontaktudvalgets videre behandling.

Beslutning

Kontaktudvalget anbefaler, at byrådene og regionsrådet godkender udkastet til Rammeaftale 2011, der forelå til Kontaktudvalgets møde den 27. august 2010, dog således,


at de sikrede institutioner Koglen og Grenen er ikke omfattet af takstreduktionen,

at der er enighed i Kontaktudvalget om at anbefale en generel reduktion af taksterne, som hver driftsherre gennemfører ved at reducere de bagvedliggende udgiftsbudgetter med 5 %. Takstreduktion gælder som et gennemsnit for den enkelte driftsherres samlede takstbærende tilbud, og

at Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner ser frem til et konstruktivt samarbejde om at skabe en effektiv opfølgning på rammeaftalens intentioner i forhold til de praktiske, realøkonomiske, faglige og socialretlige konsekvenser.


Desuden skal det bemærkes, at Århus Kommune tilslutter sig Kontaktudvalgets anbefaling om at sikre en generel nedsættelse af omkostningsniveauet på de områder, der er omfattet af Rammeaftalen 2011.

Århus Kommune tilkendegiver, at KKRs anbefalinger om takstreduktioner indgår i den politiske behandling af budgettet for 2011-2014, hvor der således skal tages stilling til om – og i givet fald hvordan – KKR´s anbefaling skal udmøntes i Århus Kommune. Århus Kommune anbefaler i øvrigt, at det fremover kun er ”kan”-institutioner, der bliver omfattet af rammeaftalen, jf. servicelovens § 5 og & 6.

 

Borgmester Elvin Hansen, Odder Kommune, Borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-36-09

2. Konference 27. oktober 2010 - Kick-off for debat om regionens udvikling frem mod 2030

Resume

Orientering om konference med henblik på debat om regionens udvikling.

Formanden indstiller,

at program for konference den 27. oktober 2010 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland arrangerer den 27. oktober 2010 en konference på Kulturspinderiet, Papirfabrikken 32 i Silkeborg. Formålet med konferencen er at involvere kommunalbestyrelser, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og alle andre regionale aktører i den regionale udvikling.

 

Konferencen skal sætte skub i en debat forud for revision af den regionale udviklingsplan (RUP) og sætte spot på denne som det samlende strategiske dialogværktøj mellem region, kommuner og øvrige regionale aktører.


Tanken med konferencen er at drøfte aktuelle udfordringer indenfor udviklingsplanens brede spektrum af indsatsområder ved temadrøftelser. Hver konferencedeltager vælger 2 temaer efter interesse. Formiddagens program har til hensigt at skabe sammenhæng mellem indsatserne ved en række oplæg, der tilsammen sætter fokus på de tværgående revisionstemaer viden, bæredygtighed og samspil.


Program for konferencen er under udarbejdelse i samarbejde med den fælles administrative styregruppe for RUP'en.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Elvin Hansen, Odder Kommune, Borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

 

Tilbage til toppen