Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Kontaktudvalget
den 27. september 2011 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-30-76-9-09

1. Status vedrørende fælles prioritering af infrastrukturen i Region Midtjylland

Resume

I juni 2007 indsendte de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland i fællesskab et indspil til den af regeringen nedsatte Infrastrukturkommission. Indspillet indeholdt fem forudsætninger for- og fem anbefalinger til statslige investeringer i infrastrukturen i Region midtjylland. Her fire år efter gøres der status over, hvor langt projekterne er kommet, med henblik på at følge op på indspillet.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget drøfter status vedrørende kommunernes og regionens fælles prioritering af infrastrukturinvesteringer i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Kontaktudvalget nedsatte på sit møde den 24. november 2006 en administrativ arbejdsgruppe bestående af ledende embedsmænd fra kommuner og region. Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde oplæg til et fælles midtjysk forslag til statslige investeringer i infrastruktur i Region Midtjylland. Anledningen var, at regeringen netop havde nedsat Infrastrukturkommissionen, som bl.a. skulle give et bud på de centrale udfordringer og udviklingsmuligheder for infrastrukturen og de statslige investeringer frem til 2030.

 

Forslaget fra den administrative arbejdsgruppe blev behandlet på møde den 1. juni 2007 i Kontaktudvalget. På mødet vedtog man i enighed de prioriteringer i infrastrukturen, kommuner og region i fællesskab ville satse på at få gennemført i den midtjyske region. Indspillet blev efterfølgende sendt til Infrastrukturkommissionen.

 

Indspillet fra kommunerne i regionen og Region Midtjylland til Infrastrukturkommissionen indeholdt fem anbefalinger til infrastruktur-investeringer, som dog forudsatte følgende allerede besluttede projekter gennemført:

 

 • Færdiggørelse af motorvejen Aarhus-Silkeborg-Herning (Trafikaftale, oktober 2006)

 • Færdiggørelse af motorvejen Herning-Vejle (Trafikaftale, oktober 2006)

 • Etablering af det nordlige motorvejshængsel ved Randers, Sdr. Borup-Assentoft (overdraget fra Århus Amt til staten som følge af strukturreformen)

 • Tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej i Aarhus (aftale om finansiering mellem Aarhus Kommune og staten, oktober 2004)

 • Modernisering af de eksisterende hovedjernbanestrækninger (Trafikaftale, oktober 2006)

 

De fem anbefalinger til infrastruktur-investeringer var:

 

 • En fast Kattegatforbindelse

 • Letbane i Aarhus-området

 • Udvidelse af motorvej E45 mellem Kolding og Randers til seks spor

 • Motorvej på rute 18 mellem Herning og Holstebro Nord

 • Højklasset vej/motorvej på rute 26 mellem Aarhus og Viborg

 

I indspillet til Infrastrukturkommissionen blev det desuden påpeget, at:

 

 • Lufthavnene og havnene i den midtjyske region er en væsentlig del af infrastrukturen, og det er vigtigt, at adgangsforholdene hertil forbedres i de kommende år.

 •  Anbefalingerne skal ses i sammenhæng med ønsket om en generel udvikling og opgradering af hovedvejene i regionen, som kan binde udviklingen sammen i syd-nord og øst-vest gående retninger.

 • Der bør i særlig grad sættes fokus på udbygningen af transportvejene til og fra erhvervsvirksomhederne i yderområderne (dele af Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Skive og Norddjurs kommuner). Her tænkes især på ruterne 11, 13, 15, 16, 21 og 34.

 

Status vedrørende anbefalingerne

Med trafikaftalen af 29. januar 2009 mellem folketingets forligspartier og de efterfølgende udmøntningsaftaler er status vedrørende de midtjyske projekter følgende:

 

 • De fem anførte forudsætninger er alle ved at blive ført ud i livet, dog mangler der stadig en del af finansieringen af tunnellen under Marselis Boulevard. 

 • En fast Kattegatforbindelse indgår som et led i en strategisk analyse for Østjylland, som forventes færdiggjort i 2013. 

 • Letbanens første etape er besluttet, og regionsrådet vedtog i oktober 2010 at meddele transportministeren, at Region Midtjylland er indstillet på at indtræde i et fælles anlægsselskab mellem Aarhus Kommune, Staten og Region Midtjylland om etablering af etape 1 for letbanen i Aarhus-området. Regionsrådet behandler på sit møde i september 2011 de nærmere vilkår for indtrædelse i selskabet. 

 • Udvidelse af den østjyske motorvej fra fire til seks spor mellem Randers og Kolding indgår ligeledes i den strategiske analyse for Østjylland med endelig afrapportering i 2013. 

 • I forbindelse med de politiske forhandlinger om finansloven for 2011 blev det aftalt, at motorvejen mellem Herning og Holstebro skal etableres. Endelig VVM-undersøgelse forventes færdig i 2012. 

 • I øjeblikket er der en VVM-undersøgelse under udarbejdelse for rute 26 mellem Viborg og Aarhus.

 

En uddybning af status vedrørende de enkelte anbefalinger samt for andre projekter i den midtjyske region fremgår af vedlagte bilag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-3-1-06-V

2. Rammeaftale 2012 på det specialiserede socialområde

Resume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over det specialiserede socialområde, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Rammeaftalen indgås årligt via godkendelse i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet.

 

I forhold til de tidligere års rammeaftaler, bygger Rammeaftale 2012 på en ny lovgivning. Koordineringen af rammeaftalen på det sociale område er således for første gang foretaget af kommunerne, mens koordineringen af rammeaftalen på specialundervisningsområdet fortsat er varetaget af regionen. De to rammeaftaler er som vanligt samlet i én rammeaftale på hele det specialiserede socialområde.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftale 2012 er det aftalt, at hver af driftsherrerne reducerer udgifterne over de næste 3 år med 4,5 %.

 

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget anbefaler de 19 kommunalbestyrelser i regionen og regionsrådet en positiv behandling af Rammeaftale 2012 med henblik på godkendelse senest den 15. oktober 2011.

Sagsfremstilling

Ifølge lovgivningen på social- og specialundervisningsområdet, skal regionens 19 kommunalbestyrelser og regionsrådet årligt indgå en rammeaftale på området. Rammeaftalen skal være godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd senest den 15. oktober 2011. Rammeaftale 2012 træder i kraft den 1. januar 2012.

 

Rammeaftale 2012 er et planlægnings- og udviklingsværktøj på det specialiserede socialområde, der er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland.

 

Rammeaftale 2012 er anderledes end de foregående år. Dette skyldes ny lovgivning fra marts 2011, hvorefter ansvaret for koordineringen af rammeaftaledelen vedrørende det sociale område er overgået fra regionen til kommunerne, mens koordineringen af rammeaftaledelen vedrørende specialundervisningsområdet fortsat er regionens opgave.

 

I Region Midtjylland har man hidtil haft én samlet rammeaftale på det specialiserede socialområde, og dette gælder også for Rammeaftale 2012.

 

Som følge af den nye lovgivning er Rammeaftale 2012 nu delt op i en Udviklingsstrategi, der er rammeaftalens faglige udviklingsdel, og en Styringsaftale, der er rammeaftalens kapacitets- og økonomistyringsdel.

 

KKR Midtjylland har på møde den 25. august 2011 behandlet Rammeaftale 2012. Efterfølgende har KKR-formandskabet drøftet Rammeaftale 2012 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland. Parterne er enige om at indstille Rammeaftale 2012 til godkendelse i byrådene og i regionsrådet.

 

Udviklingsstrategi

Kommunerne og Region Midtjylland har i fællesskab udpeget en række fokus- og udviklingsområder, hvor det findes særligt vigtigt, at der i det fremadrettede arbejde er en øget bevågenhed:

 

 • Takstopfølgning

 • Gennemsigtighed i ydelse og pris

 • Fælles metodeudvikling

 • Uddannelse af visitatorer

 • Senhjerneskadeområdet

 

Herudover er der som følge af den nye lovgivning mulighed for, at socialministeren hvert år udmelder et særligt tema til behandling i rammeaftaleregi. I Rammeaftale 2012 er det såkaldte ministertema: Særforanstaltninger til børn, unge og voksne.

 

Som et led i udarbejdelsen af Rammeaftale 2012, har kommunerne udarbejdet en redegørelse omhandlende det forventede behov for tilbud i 2012.

 

Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, der er omfattet af Rammeaftale 2012. Inden for nogle målgrupper, herunder voksne med autisme samt ADHD, forventer næsten halvdelen af kommunerne et stigende behov for dag- og døgnpladser, men opgaven løftes primært i eget regi. Kommunerne indmelder generelt, at der i stigende udstrækning forventes en fremadrettet opgaveløsning i eget regi.

 

Styringsaftale

Alle Region Midtjyllands sociale tilbud er omfattet af rammeaftalen. Herudover er sociale tilbud, hvor mere end 5 % af pladserne anvendes af andre kommuner end driftsherren en del af Rammeaftale 2012. Driftsherrerne opfordres til at lade takstberegningsprincipperne være gældende for alle tilbud.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftale 2012 er det aftalt, at hver af driftsherrerne reducerer udgifterne over de næste 3 år med 4,5 %. 

 

Omkring udvikling af taksterne er der enighed om:  

 

 • at der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau,

 • at sætte særligt fokus på den fælles metodeudvikling. Det skal undersøges hvordan JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde) og Metodecentret – Center for Innovation og Metodeudvikling (etableret som en selvejende institution 1. juni 2010 af Århus, Herning, Skanderborg og Randers kommuner samt Region Midtjylland) kan bidrage mere til den fælles metodeudvikling,

 • at fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst,

 • at udarbejde forslag til en forenkling af takstberegningen,

 • at overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter (bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes) - dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %,

 • at hver af driftsherrerne (de 19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne over de næste 3 år med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014,

 • at driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, samt at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011 (dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. og bidrag til tjenestemandsopsparing indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper). Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering,

 • at der i særlige tilfælde mellem driftsherren og køberkommunerne kan indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående,

 • at reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau,

 • at indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion",

 • at det inden indgåelse af rammeaftalen for 2013 skal vurderes nærmere, hvilke tilbud der skal være omfattet af aftalen, og

 • at de sikrede institutioner Koglen og Grenen er ikke omfattet af takstreguleringen.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-72-4-10

3. Nedsættelse af Task force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation

Resume

På sundhedsområdet står kommuner og regioner overfor en række fælles udfordringer. Også organisationer, vidensinstitutioner og erhvervslivet er påvirkede af de afgørende rammevilkår, som sundhedsvæsenet befinder sig i. Der er behov for fælles nytænkning og idéudvikling. Det indstilles derfor, at der nedsættes en Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation. Task Forcen skal have fokus på både den teknologiske, den kliniske, den organisatoriske og den kulturelle innovation indenfor sundhedsområdet.

Formanden indstiller,

at der nedsættes en Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation, og

 

at kommissoriet for Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation godkendes.

Sagsfremstilling

Det samlede sundhedsvæsen er under konstant forandring og udvikling. Nye behandlingsformer, ny teknologi, accelererede patientforløb og medicinske gennembrud giver nye muligheder og perspektiver. Flere sygdomme opdages tidligere og kan behandles; flere patienter overlever; og flere kan med genoptræning og rehabilitering vende tilbage til deres normale liv. Samtidig vil en del af den behandling, som i dag kræver indlæggelse, fremadrettet kunne ske ambulant eller i patientens eget hjem.

 

Hospitalsvæsenet udvikler sig i retning af færre, men mere specialiserede hospitaler med det formål at højne effektiviteten og kvaliteten af patientbehandlingen. Denne udvikling ændrer kravene til det samlede sundhedsvæsen – særligt det nære sundhedsvæsen. Det gælder både i forhold til de sundhedsydelser, som kommuner og praksissektor leverer i det nære sundhedsvæsen, men også i forhold til hospitalernes rolle i det nære sundhedsvæsen. Også organisationer, vidensinstitutioner og erhvervslivet er påvirkede af de afgørende rammevilkår, som sundhedsvæsenet står over for.

 

Også den demografiske udvikling påvirker sundhedsvæsenet. I de kommende år stiger antallet af borgere med kroniske sygdomme. Samtidig bliver der færre 'hænder' til at løse opgaven. Efterspørgslen efter regionale og kommunale sundhedsydelser vil vokse betydeligt og dette vil ske indenfor en snæver økonomisk udviklingsramme.

 

På administrativt niveau har det derfor gennem en tid været drøftelser mellem kommuner og region om, hvorledes kommunerne i Region Midtjylland og regionen i fællesskab kunne indlede et mere banebrydende og helhedsorienteret samarbejde på sundhedsområdet, og dermed i fællesskab imødekomme de udfordringer, som både påvirker kommuner og region.  

Det samlede sundhedsvæsen - region, kommuner og praksissektor - står overfor en opgave, hvor betydeligt flere opgaver skal håndteres i en bedre kvalitet og for færre ressourcer. Hvis det samlede sundhedsvæsen også fremover skal kunne løse opgaven, må sektorerne skabe et helt anderledes integreret sundhedsvæsen med sammenhæng i alle sundhedsydelser, et tæt samarbejde, og en nytænkning i løsningen af sundhedsopgaverne og sundhedsbetjeningen.
 
Det indstilles derfor, at Kontaktudvalget nedsætter en Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation. Task Forcen skal have fokus på både den teknologiske, den kliniske, den organisatoriske og den kulturelle innovation indenfor sundhedsområdet. Den får blandt andet til opgave at pege på initiativer, der kan skabe rammerne for innovation og udvikling, samt initiativer der kan styrke implementering af metoder til et mere sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen.
 

Task Forcen skal lægge vægt på, at der i projekter og initiativer kan skabes en ressourcemæssig gevinst med fokus på effektivitet, produktivitet og kvalitet. Der lægges op til, at Task Forcen skal behandle ansøgninger til den regionale omstillingspulje på 10 mio. kr. til udvikling og igangsætning af nære sundhedstilbud og herom indstille projekter til regionen.  
 
Task Forcen fungerer til udgangen af denne valgperiode og vil én gang årligt udarbejde en redegørelse til Kontaktudvalget om Task Forcens virke og initiativer.

 

Regionens administration har modtaget en henvendelse fra Danske Fysioterapeuter vedrørende Task Forcen. Henvendelsen er vedlagt som bilag.


Kommissoriet for Task Forcen har været drøftet i kommunale fora.

 

Fra regional side tages der derfor forbehold for regionsrådets behandling af sagen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-76-9-11

4. Drøftelse af EU’s Borgmesteraftale vedrørende EU’s 20-20-20 mål

Resume

Formålet med EU's Borgmesteraftale er at sikre en lokal forankring af EU’s 20-20-20 mål om omstilling til vedvarende energi ved, at borgmestre i EU tiltræder aftalen og herved forpligter sig til, at der opstilles lokale mål og handleplaner på området. Det foreslås, at Kontaktudvalget opfordrer kommunerne til at tiltræde EU’s Borgmesteraftale med Region Midtjylland som regional støttestruktur.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget opfordrer kommunerne til at tiltræde EU’s Borgmesteraftale, hvor Region Midtjylland påtager sig opgaven som regional støttestruktur.

Sagsfremstilling

Formålet med EU's Borgmesteraftale er at sikre lokal forankring af EU’s 20-20-20 mål. Borgmesteraftalen er én af mange aktiviteter, der skal bidrage til at sikre, at man i EU når målene om 20 % reduktion i EU's samlede energiforbrug, 20 % reduktion i CO2 emissionen og mindst 20 % bæredygtig energi i EU's samlede energisystem. Målene er udmøntet forskelligt i de forskellige medlemslande, afhængig af landenes udgangspunkt. Danmark skal f.eks. nå et niveau på 30 % bæredygtig energi i 2020, idet Danmark allerede i dag har en høj andel af bæredygtig energi.

 

Den anvendte tiltrædelsesformular til EU’s Borgmesteraftale vedlægges som bilag.

 

Både kommunerne i Region Midtjylland og regionen har fokus på omstilling til vedvarende energi samt på at styrke og videreudvikle regionens erhvervsmæssige styrkeposition indenfor energi- og miljøteknologi. Underskrivelse af EU’s borgmesteraftale om 20-20-20 målene kan medvirke til at skabe øget lokal fokus på omstilling til vedvarende energi samt øget fokus på mulighederne for erhvervsudvikling indenfor området. Regionen tilbyder at påtage sig opgaven som regional støttefunktion.

 

I Danmark har borgmestre fra 22 kommuner underskrevet borgmesteraftalen, heraf 3 kommuner i Region Midtjylland: Aarhus, Samsø og Ringkøbing-Skjern, samt 14 kommuner på Sjælland. Region Sjælland påtog sig i 2009 opgaven som regional støttefunktion.

 

For kommunerne giver underskrivelsen af borgmesteraftalen mulighed for at markedsføre kommunens indsats inden for omstilling til bæredygtig energi. Samtidig etableres et forum for erfaringsudveksling om problemstillinger i tilknytning til omstillingsprocessen, f.eks. vedrørende opstilling af landvindmøller.

 

Lokalt engagement er vigtigt for at nå det fælles mål i den regionale udviklingsplan om anvendelse af 50 % vedvarende energi i 2025. Samtidig bygger tiltrædelsen af EU’s Borgmesteraftale videre på arbejdet med kommunale energi- og klimaregnskaber. Mange kommuner arbejder desuden på at koble omstillingen til bæredygtig energi med kommunens erhvervsudvikling. En udløber af samarbejdet om EU's Borgmesteraftale kan være samarbejde om erhvervsudviklingsinitiativer.

  

EU’s Borgmesteraftale

Kommuner, der underskriver EU’s Borgmesteraftale, forpligter sig til: 

 • at gå videre end de af EU fastsatte 2020 mål og reducere CO2 emissionen i kommunen med mindst 20 %. 

 • at der senest et år efter underskriften foreligger en handlingsplan for bæredygtig energi, herunder en opgørelse over nuværende udledning, reduktionsmål samt en handlingsplan for hvordan målene opnås. 

 • Hvert andet år at udarbejde en rapport om status i forhold til de opstillede mål.  

 • at arrangere energidage i samarbejde med EU-Kommissionen. Hvert forår afholder EU Sustainable Energy Days, og i tilknytning hertil forudsættes kommunen at arrangere lokale energiaktiviteter. Aktiviteterne skal informere borgerne om muligheder for energieffektiviseringer og anvendelse af bæredygtig energi. 

 • Løbende at informere lokale medier om forløbet af handlingsplanen.

 

Kommunerne vil blive inviteret til en årlig EU-Borgmesterkonference.

 

Regionens opgaver som regional støttestruktur for Borgmesteraftalen

Funktionen som regional støttestruktur omfatter følgende opgaver, som regionen forpligter sig til at varetage: 

 1. at fremme- og informere om aftalen. Informationsforpligtigelsen opfyldes f.eks. ved at udsende pressemeddelelse i forbindelse med udarbejdelse af energiregnskaber, perspektivplan og andre aktiviteter, hvor det er naturligt at informere om aftalen. Herudover opfyldes informationsforpligtigelsen ved deltagelse i EU’s sustainable energy week. 

 2. at yde støtte til og koordination blandt kommuner, som ønsker at underskrive aftalen. Det bemærkes, at regionens rolle som støttestruktur udfyldes delvist ved, at regionen hvert andet år tilbyder kommunerne udarbejdelse af energi- og klimaregnskaber, hvor kommunerne bidrager med et mindre beløb.  

 3. at tilbyde teknisk og strategisk assistance til kommuner til udarbejdelse af handlingsplan for bæredygtig energi. Støtten til udarbejdelse af handlingsplaner kan ske på et 2 dages kursus for kommunerne, hvor den enkelte kommune får inspiration til udarbejdelse af handlingsplaner.  

 4. at mobilisere finansiel støtte via fonde mv. til arbejdet med energihandlingsplaner, hvilket f.eks. allerede sker i form af støtte til udarbejdelse af energi- og klimaregnskaber.  

 5. at støtte implementeringen af energihandlingsplaner, samt organiseringen af lokale energidage. Støtte til implementering af handlingsplanerne vil ske i form af årlige ERFA-møder. Støtte til organisering af lokale energidage sker i ERFA samarbejdet. 

 6. at rapportere til EU-Kommissionen (EU’s Covenant of Mayors kontor) om de opnåede resultater, samt deltage i den strategiske implementering af borgmesteraftalen.

  

Forslag til proces frem til underskrivelse af EU’s Borgmesteraftale

Det foreslås, at kommunerne og regionen i perioden oktober – december 2011 behandler opfordringen til at tiltræde EU’s Borgmesteraftale. Aftalerne underskrives af borgmestre samt af regionsrådsformanden, som regional støttefunktion, ved et arrangement i januar/februar 2012, hvor klimaministeren inviteres til at deltage.

  

Yderligere information om EU’s Borgmesteraftale kan ses på hjemmesiden: www.eumayors.eu

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

5. Kontaktudvalgets mødeplan for 2012

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for Kontaktudvalget i 2012. Det foreslås, at der afholdes fire møder i Kontaktudvalget i 2012. To af de foreslåede mødedatoer er alene reserveret, hvorfor det foreslås, at formandskabet bemyndiges til at fastlægge mødeplanen endeligt.

Formanden indstiller,

at forslag til mødeplan for Kontaktudvalget i 2012 godkendes, idet formandskabet bemyndiges til at fastlægge mødeplanen endeligt.

 

Sagsfremstilling

Kontaktudvalget forudsættes i henhold til bestemmelse i Lov om regioner at mødes mindst to gange om året for at drøfte og udvikle samarbejdet mellem region og kommuner.

 

Baseret på erfaringerne med antallet af møder i det foregående år foreslås det, at der berammes fire møder i 2012. To af de foreslåede mødedatoer er alene reserveret, hvorfor det foreslås, at formandskabet bemyndiges til at fastlægge mødeplanen endeligt.

 

Forslag til mødeplan   

Torsdag den 23. februar 2012 kl. 10-12

 

Fredag den 20. april 2012 kl. 10-12 (alene reserveret)

 

Mandag den 10. september 2012 kl. 10-12

 

Fredag den 16. november 2012 kl. 10-12 (alene reserveret)

 

Møderne i Kontaktudvalget afholdes i Regionshuset i Viborg

Tilbage til toppen