Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kontaktudvalget
den 29. april 2011 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-22-11-08

1. Regionens regnskabsresultat 2010 for sociale tilbud og tilbud om specialundervisning

Resume

Ifølge takstaftalen med kommunerne skal der udarbejdes en opgørelse over over-/underskud for Region Midtjyllands socialtilbud og specialundervisningstilbud. Såfremt over-/underskuddet overstiger 5 %, skal der foretages en efterregulering af taksterne. Region Midtjylland forventer et merforbrug i 2010 for de sociale tilbud og specialundervisningstilbud på 37,4 mio. kr.

 

Regionen tilbagebetalte i 2010 et akkumuleret overskud fra 2007 - 2009 på 40 mio. kr. til kommunerne. Hvis der ses bort fra tilbagebetalingen var der i 2010 et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Rammeaftalen 2010 er der udtrykt enighed om, at efterregulering af de sociale takster så vidt mulig bør undgås. Endvidere er der enighed om, at de enkelte tilbud bør have incitament til at sikre en så effektiv drift som overhovedet muligt. Det er derfor aftalt, at et årligt over- eller underskud på +/- 5 % ikke reguleres i taksten, idet det antages at over- og underskud af denne størrelsesorden er et led i almindelig rationel driftsvaretagelse.


Er der tilbud, hvor over- eller underskuddet er større end +/- 5 %, udlignes den andel af over- eller underskuddet, som ligger ud over +/- 5 % mellem tilbud inden for samme hovedmålgruppe i egen organisation. De sociale tilbud Region Midtjylland driver, fordeler sig mellem følgende fire hovedmålsgrupper:


1. Børn, Unge og Specialrådgivning, kommunikationsområdet

2. Børn, Unge og Specialrådgivning, socialområdet

3. Voksen Social

4. Socialpsykiatri (sindslidende)

 

Region Midtjylland har udarbejdet et notat over det foreløbige regnskabsresultat for 2010 for socialområdet, hvor regnskabsresultatet bliver gennemgået. Det endelige regnskab fremlægges for regionsrådet i maj. Opgørelsen viser et samlet merforbrug på 37,4 mio. kr.

 

Regionsrådet besluttede den 24. februar 2010 at der skulle ske en tilbagebetaling af 40 mio. kr. af det oparbejdede akkumulerede overskud fra 2007 - 2009 på socialområdet. Hvis der ses bort fra denne tilbagebetaling var resultatet et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.  
 
Borgmester Nicolai Wammen, Århus kommune, Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune Kommune, Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-108-10

2. Udviklingen i efterspørgslen efter pladser til midlertidig intensiv rehabilitering til senhjerneskadede

Resume

Det regionale specialiserede socialområde oplever en markant nedgang i efterspørgslen efter pladser til midlertidig intensiv rehabilitering til senhjerneskadede. Region Midtjylland ser med stor bekymring på udviklingen, idet det kan få store konsekvenser for behandlingen af personer med svære hjerneskader.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget drøfter udviklingen i efterspørgslen efter pladser til midlertidig intensiv rehabilitering til senhjerneskadede.

Sagsfremstilling

De regionale tilbud på hjerneskadeområdet har igennem 2010 oplevet en vigende efterspørgsel, og denne udvikling er fortsat i 2011. Især er efterspørgslen på pladserne til midlertidig intensiv rehabilitering til senhjerneskadede markant faldende.
 
Efterspørgslen har betydet, at der ud af 25 midlertidige rehabiliteringspladser på de regionale tilbud er 11 indskrevne borgere, hvilket svarer til en belægningsprocent på 44 %.
Den lave belægning har betydet, at rehabiliteringstilbuddet på Fogedvænget er blevet lukket pr. 1. april 2011, og det vil med den nuværende belægning blive nødvendigt at foretage yderligere reduktioner på området.
 
Den primære årsag til den lave belægning er, at kommunerne selv ønsker at varetage/udbyde rehabiliteringsindsatsen, og derfor ikke henviser til de regionale tilbud.
Kommunerne har internt styrket den tværgående indsats overfor personer, der har pådraget sig lette og moderate hjerneskader. Indsatsen varetages primært i sundhedscentre, hvor fokus er på genoptræning.
 
Personer med hjerneskader er en heterogen gruppe med meget forskellige og samtidigt ofte multifacetterede problemer og rehabiliteringsbehov. For at mindske følgerne af skaden, og give borgeren et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, er der behov for en rehabilitering, der omfatter forløb med en række forskellige indsatser rettet mod skaden og mod personens nye livssituation.
 
Sundhedsstyrelsen har i MTV-rapporten ”Hjerneskaderehabilitering” fra januar 2011 påvist, at personer, der har pådraget sig svære hjerneskader, har behov for en målrettet og intensiv rehabilitering.


Et intensivt rehabiliteringsforløb for denne målgruppe har på en række områder en positiv effekt, og rapporten dokumenterer, at rehabiliteringen skal igangsættes så tidligt som muligt, være intensiv og at der skal sættes ind på flere områder samtidig, for at opnå den største effekt.
 
Indsatsen skal således ske på følgende 4 sideordnede områder:
 
Fysisk
Der er på dette område behov for aktivitetsrelateret indsats rettet mod specifikke dagligdagsopgaver. For at have størst effekt, skal øvelserne være repetitive og af høj intensitet.
 
Emotionelt
I forbindelse med svære hjerneskader skal personen lære at tackle sin nye livssituation, og der skal arbejdes med de emotionelle symptomer af skaden.
 
Kognitivt
På dette område målrettes indsatsen mod opmærksomhedsforstyrrelser, manglende reaktionsevne overfor ydre stimuli, indlæring og hukommelse samt motoriske problemer.
 
Socialt
For at give personerne en så normal tilværelse som muligt, sættes der på dette område ind på forskellige arbejdsmarkedsrelaterede områder samt gives varierende terapibaserede, tværfaglige, teambaserede og ergoterapeutiske behandlinger.
 
Personer, der har pådraget sig lette/moderate eller svære hjerneskader, har alle brug for en indsats på samtlige områder, dog har specielt den sidste gruppe behov for en intensiv indsats.


I Region Midtjyllands specialiserede tilbud til hjerneskadede arbejdes der i de intensive midlertidige rehabiliteringsforløb målrettet med de 4 nævnte områder, og der er stor bekymring for, at den nuværende udvikling på sigt vil betyde, at disse tilbud forsvinder.
 
Region Midtjylland vurderer, at den nuværende udvikling kan få følgende konsekvenser;

  • at rehabiliteringspotentialet for personer med svære hjerneskader, der har behov for et højt specialiseret tilbud, ikke bliver indfriet

  • at faglige vidensmiljøer – som i vid udstrækning er generator for vidensudviklingen for den resterende del af området – går tabt

  • at den tætte faglige forbindelse til sundhedssektoren går tabt

  • at der opstår et gab mellem rehabilitering i sundhedssektoren og rehabilitering i kommunalt regi

Beslutning

Sagen blev drøftet.    

 

Borgmester Nicolai Wammen, Århus kommune, Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune Kommune, Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-4-11

3. Omlægning af 8 døgnpladser for børn og unge til 8 midlertidige botilbudspladser for unge voksne på Ungdomshjemmet Holmstrupgård

Resume

Den Administrative Styregruppe tiltrådte på møde den 7. februar 2011 Region Midtjyllands forslag om tilpasning af kapaciteten på Ungdomshjemmet Holmstrupgård gennem omlægning af 8 børne- og unge døgninstitutionspladser til midlertidige botilbudspladser til unge voksne i alderen 18 – 25 år.

Formanden indstiller,

at tilpasning af kapaciteten på Ungdomshjemmet Holmstrupgård ved omlægning af 8 børne- og unge døgninstitutionspladser til midlertidige botilbudspladser til unge voksne i alderen 18 – 25 år godkendes og tilføjes til Rammeaftalen 2011.

Sagsfremstilling

I den seneste tid har Region Midtjylland gennem Ungdomshjemmet Holmstrupgård konstateret, at kommunerne beliggende i Region Midtjylland efterspørger pladser til unge over 18 år med svære psykiatriske lidelser. Efterspørgslen har hovedsageligt været et ønske om en viderebehandling af unge, der i forvejen er anbragt på Ungdomshjemmet Holmstrupgård, udover det 18. år. Region Midtjylland ønsker at efterkomme denne efterspørgsel fra kommunerne ved at tilpasse kapaciteten på Ungdomshjemmet Holmstrupgård gennem omlægning af 8 børne- og unge døgninstitutionspladser (§ 67, stk. 2 pladser) til 8 midlertidige botilbudspladser til unge voksne i alderen 18 – 25 år (§ 107, stk. 2 pladser).
 
Der har indenfor den seneste tid været 9 henvendelser fra 5 forskellige kommuner i Region Midtjylland, der har ytret ønske om, at anbragte unge på Ungdomshjemmet Holmstrupgård får mulighed for at fortsætte behandlingen på ungdomshjemmet, efter de er fyldt 18 år.   Ved en omlægning af børne- og unge døgninstitutionspladser til midlertidige botilbudspladser til unge voksne bliver der mulighed for at etablere et mere sammenhængende forløb for den unge. De unge voksne har muligheder for at blive afklaret i forhold til det videre forløb og den indsats, der skal etableres i deres videre voksentilværelse. Der vil i den nyetablerede ungdomsafdeling på Ungdomshjemmet Holmstrupgård blive lagt vægt på, at tilbuddet er et midlertidigt tilbud, og at de skal videre til et eventuelt andet tilbud senest, når de fylder 25 år.

 

På Ungdomshjemmet Holmstrupgård er en stor del af de indskrevne over 18 år. De unge over 18 år er indskrevet på forlængelsesparagraffen (§ 76, stk. 3) i lov om social service.
 
Ved at omlægge børne- og unge døgninstitutionspladser til midlertidige botilbudspladser til unge voksne har Ungdomshjemmet Holmstrupgård mulighed for at etablere en permanent ungdomsafdeling og derved yderligere at specialisere behandlingen til unge med svære psykiatriske lidelser. Ungdomshjemmet Holmstrupgård har gennem en årrække opnået gode erfaringer med behandling af disse unge, og Region Midtjylland vil gerne have mulighed for at tilbyde kommunerne pladser til denne målgruppe.

 

Den konkrete omlæggelse ønskes foretaget ved at nedlægge 4 døgnpladser til psykotiske unge med diagnoser hovedsageligt indenfor det skizofrene spekter samt 4 døgnpladser til normaltbegavede unge med kontaktvanskeligheder så som Asperger Syndrom og psykiske lidelser som OCD, Tourette Syndrom, depression og svær angst. Behovet for pladser til disse målgrupper er vigende, når det drejer sig om de helt unge.  

 

De 8 pladser, der omlægges, bliver fysisk placeret samlet i en afdeling. Denne nye afdeling for unge voksne vil komme til at fungere således, at den er fysisk adskilt i forhold til de øvrige døgnpladser for børn og unge på Ungdomshjemmet Holmstrupgård.  

 

Økonomi og takst  

  • Døgntaksten for afdelingen til psykotiske unge med diagnoser hovedsageligt indenfor det skizofrene spekter er pr. 1. januar 2011 kr. 2.994 kr. (§ 67 stk. 2 plads)

  • Døgntaksten for afdelingen til normaltbegavede unge med kontaktvanskeligheder så som Asperger Syndrom og psykiske lidelser som OCD, Tourette Syndrom, depression og svær angst er pr. 1. januar 2011 kr. 2.057 kr. (§ 67 stk. 2 plads)

 

Forskellen på de 2 takster er begrundet i, at de unge på de 2 afdelinger har forskellige behov for personaleressourcer. Efter en evt. konvertering af pladser vil der fortsat være behov for 2 forskellige takster for de unge voksenpladser, idet afdelingen vil skulle modtage unge med forskellige behov for personalemæssige ressourcer.  
 

  • Døgntaksten for en ung/voksenplads (§ 107 stk. 2 plads) på niveau 1 (4 pladser) bliver 2.804 kr.

  • Døgntaksten for en ung/voksenplads (§ 107 stk. 2 plads) på niveau 2 (4 pladser) bliver 1.871 kr.

 
Ændringen i døgntaksten skyldes, at de unge voksenpladser forudsætter, at der er en egenbetaling i form af bl.a. kost og husleje.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.    

 

Borgmester Nicolai Wammen, Århus kommune, Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune Kommune, Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-2-10

4. Indarbejdelse af 8 midlertidige pladser til personer med autisme spektrum forstyrrelser og udadreagerende adfærd i rammeaftalen for 2011

Resume

Den administrative styregruppe på det sociale område tiltrådte på møde den 24. november 2010 Region Midtjyllands forslag om at indarbejde 8 pladser til personer med autisme spektrum forstyrrelser og udadreagerende adfærd på Hinnerup Kollegiets projektenhed på Højskolebakken i Skals i rammeaftalen for 2011.

Formanden indstiller,

at det godkendes, at 8 pladser på Hinnerup Kollegiets afdeling Højskolebakken til personer med autisme spektrum forstyrrelser og udadreagerende adfærd indarbejdes i rammeaftalen for 2011.

Sagsfremstilling

Hinnerup Kollegiet etablerede i oktober 2009 en midlertidig projektenhed på Højskolebakken i Skals som et særligt tilbud for personer med autisme spektrum forstyrrelse og problemskabende adfærd. Der er tale om en målgruppe med så komplekse problemstillinger og hjælpebehov, at der ofte vil være behov for individuelt tilrettelagte tilbud.
 
Højskolebakken er etableret i en tidligere håndarbejdsskole, som er ombygget til lejligheder med fællesarealer. Rammerne er særdeles velegnede til at sikre målgruppen den rette mulighed for skærmning, og samtidig kan de sikkerhedsmæssige aspekter i forhold til både medbeboere og personale tilgodeses. Det har dermed været muligt at udnytte de fysiske rammer til at samtænke de individuelle tilbud i en fælles ramme og derved muliggøre nogle økonomiske samdriftsfordele i enheden, herunder ikke mindst en hensigtsmæssig udnyttelse af diverse basisudgifter i form af bl.a. den nødvendige sikkerhedsnormering på to medarbejdere. Ved indarbejdelsen af 8 pladser i rammeaftalen for 2011 vil taksten blive reduceret fra nuværende 5.169 kr. (ekskl. overhead - da pladserne pt. har karakter af projektpladser) til 4.443 kr. (inkl. overhead). Den samlede takstnedsættelse udgør således 716 kr.
 
Enheden er oprettet med midlertidige døgnpladser efter SEL § 107 med mulighed for indskrivning efter SEL § 108 i de tilfælde, hvor en borger har en dom som nødvendiggør dette.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.    

 

Borgmester Nicolai Wammen, Århus kommune, Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune Kommune, Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-21-11

5. Orientering om lukning af Aktivitetscentret Engtoften

Resume

Regionsrådet tiltrådte den 23. februar 2011 administrationens orientering om lukning af samværstilbuddet Aktivitetscentret Engtoften. Lukningen af tilbuddet beror dels på at samværstilbud af denne type har en naturlig sammenhæng til de øvrige kommunale tilbud og ikke kan karakteriseres som en regional kerneydelse, dels på Aarhus Kommunes beslutning om at ophæve samarbejdet om Aktivitetcentret Engtoften.

 

De henvisende kommuner er i løbet af marts måned blevet orienteret om beslutningen samt indbudt til dialog om det videre forløb. I april måned er brugerne blevet orienteret om lukningen af tilbuddet.

 

Tilbuddet lukkes med virkning fra 1. juli 2011.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Institut for Kommunikation og Handicap har siden 1. januar 2007 drevet samværstilbuddet Aktivitetscentret Engtoften for døve og hørehæmmede. Regionsrådet tiltrådte på mødet den 23. februar 2011 indstillingen om at tage orienteringen om lukning af tilbuddet Aktivitetscentret Engtoften til efterretning.

 

Samværstilbuddet Engtoften tilbyder caféaftener, foredrag og udflugter. Det indeholder endvidere et kreativt lokale med syrum og værksted med mulighed for bl.a. syning, papirklip, patchwork, æskefremstilling og stenslibning.

I juni 2010 rettede Center for Børn, Unge og Specialrådgivning første gang henvendelse til Aarhus Kommune med henblik på at indgå i en dialog om overdragelse af Aktivitetscentret Engtoften.

 

Ønsket om overdragelse af Aktivitetscentret Engtoften til Aarhus Kommune beror på, at et samværstilbud af den type har en naturlig sammenhæng til de øvrige kommunale samværstilbud og ikke kan karakteriseres som en regional kerneydelse, der er højt specialiseret og har tæt tilknytning til sundhedsområdet. Derudover er 80 % af brugerne på Aktivitetscentret Engtoften borgere fra Aarhus Kommune.


Aarhus Kommune har ikke været interesseret i at overtage tilbuddet. Det fremgår af Sparekatalog B vedtaget af Aarhus Kommunes Byråd den 26. januar 2010, at Aarhus Kommune fra 1. januar 2011 ikke vil benytte sig af tilbuddet. Kommunen vurderer, at de fleste aktiviteter på Aktivitetscentret Engtoften kan gennemføres i kommunens fritids- eller aftenskoleregi.


Grundlaget for at drive Aktivitetscentret Engtoften udhules, når Aarhus Kommune ikke længere vil benytte sig at tilbuddet. På den baggrund har Center for Børn, Unge og Specialrådgivning indledt en proces med henblik på lukning af tilbuddet.


De henvisende kommuner er i marts måned blevet orienteret om lukningen og indbudt til dialog om det videre forløb. Region Midtjylland har i april måned orienteret brugerne af tilbuddet om lukningen. Tilbuddet lukkes med virkning fra 1. juli 2011.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.    

 

Borgmester Nicolai Wammen, Århus kommune, Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune Kommune, Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-3-1-06-V

6. Orientering om fremtidig organisering af opgaven vedrørende rammeaftalen på specialundervisningsområdet

Resume

Efter en lovændring medio marts 2011 skal koordineringsopgaven vedrørende rammeaftalen på det specialiserede socialområde forankres i kommunalt regi. Region Midtjylland har fortsat koordineringsopgaven omkring rammeaftalen på specialundervisningsområdet, og udarbejdelsen af denne rammeaftale bør ses i tæt sammenhæng med den nye kommunale opgave. Region og kommuner bør i fællesskab etablere et godt samarbejde om den samlede rammeaftaleopgave.

 

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden etableringen af regionerne den 1. januar 2007, har regionsrådet haft koordineringsopgaven i forhold til at udarbejde den årlige rammeaftale på det sociale område. Opgaveløsningen er sket gennem et tæt samarbejde med kommunerne i regionen, blandt andet ved møder i Den Administrative Styregruppe, hvis medlemmer har været repræsentanter fra administrationen i kommuner og region.

 

Nærmere beskrevet har rammeaftalen fungeret som et planlægnings- og udviklingsværktøj på det specialiserede socialområde, og har indeholdt oplysninger om sociale tilbud efter serviceloven, tilbud på det almene boligområde efter almenboligloven, specialundervisning for voksne efter specialundervisningsloven og lands- og landsdelsdækkende tilbud efter folkeskoleloven.

 

Medio marts 2011 trådte en lovændring i kraft, således at det fremover er kommunerne, der i fællesskab skal varetage koordineringsopgaven vedrørende rammeaftalen om sociale tilbud efter serviceloven og tilbud efter almenboligloven. Kommunerne i Region Midtjylland har besluttet, at det bliver Viborg Kommune, der varetager sekretariatsfunktionen på opgaven.

 

Region Midtjylland varetager fortsat koordinationsopgaven omkring specialundervisning for voksne efter specialundervisningsloven og lands- og landsdelsdækkende tilbud efter folkeskoleloven.

 

Opgaven vedrørende koordinering af rammeaftalen på specialundervisningsområdet har ikke ændret karakter. Håndteringen af denne følger derfor den allerede kendte sagsgang, hvorefter rammeaftalen skal være indgået mellem region og kommuner senest den 15. oktober for at træde i kraft med virkning fra den 1. januar det følgende år.

 

Fremadrettet har regionerne således en udfordring i forhold til alene at udarbejde en rammeaftale på specialundervisningsområdet. Ideelt skal udarbejdelsen af rammeaftalen på specialundervisningsområdet tænkes sammen med den kommunale koordinering af rammeaftalen på socialområdet, og en samkørsel af processerne vil give et retvisende billede af situationen på det samlede specialiserede socialområde. Eksempelvis bør der i forbindelse med regionens indhentelse af de kommunale redegørelser vedrørende specialundervisningsområdet, ske en samordning med de redegørelser, som kommunerne indhenter på socialområdet. På denne måde vil kommunernes udarbejdelse af de samlede kommunale redegørelser kunne foregå så enkelt som muligt.

 

Det vil således være hensigtsmæssigt, om region og kommuner indgik i et tæt samarbejde omkring udarbejdelsen af såvel rammeaftalen på socialområdet som rammeaftalen på specialundervisningsområdet.  

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.    

 

Borgmester Nicolai Wammen, Århus kommune, Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune Kommune, Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

7. Orientering om fremtidig organisering af opgaven vedrørende rammeaftalen på det specialiserede social område

Resume

Kommunerne har med lovændringen medio marts fået ansvaret for koordineringen på det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelse af rammeaftaler for 2012 og frem mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne har med lovændringen medio marts fået ansvaret for koordineringen på det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelse af rammeaftaler for 2012 og frem mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland.

 

Opgaven varetages af et fælleskommunalt sekretariat ved Viborg kommune, og der er nedsat en styregruppe som skal udstikke rammer for sekretariatets arbejde. Udarbejdelse af rammeaftalen skal ske i dialog med Region Midtjylland for så vidt angår de regionale tilbud. Denne dialog sikres ved møder på administrativt plan efter behov og i den administrative styregruppe, samt ved møder på politisk plan i det regionale kontaktudvalg (RKU). For så vidt angår rammeaftale 2012 sigtes der mod en fælles proces og en samlet rammeaftale for social- og undervisningsområdet.

 

Det er for rammeaftale 2012 fastlagt, at såvel udviklingsstrategi som styringsaftale skal foreligge vedtaget den 15. oktober.

 

Forløbet forventes at blive således:

April/maj: Sekretariatet udarbejder oplæg til rammeaftale 2012

29/4: Sagen drøftes på RKU møde

12/5: Krasos drøfter første oplæg til Rammeaftale 2012

17/5: Orientering på Dialogforums temamøde om det nye ”setup”

6/6: Den administrative styregruppe drøfter første oplæg til Rammeaftale 2012

22/6: Første oplæg til Rammeaftale 2012 drøftes på RKU møde

17/8: Den administrative styregruppe drøfter andet oplæg til Rammeaftale 2012

25/8: KKR godkender oplæg til Rammeaftale 2012

Derefter: Rammeaftale 2012 sendes til godkendelse i de 19 kommuner og hos Region Midtjylland.

Da første møde i RKU efter sommerferien er den 27. september, vil det kræve et RKU-møde ultimo august, hvis sagen skal kunne realitetsbehandles i RKU inden udsendelse til godkendelse i Regionsrådet og byrådene.

Vedrørende rammeaftalens udviklingsdel (udviklingsstrategien) vil de fælles udviklingsområder, der allerede er fastlagt blive videreført.

 

Desuden er der fra ministeren udmeldt er særligt tema for 2012. Det udmeldte tema er ”særforanstaltninger til børn, unge og voksne med problemskabende adfærd på både udsatte- og handicapområdet”. Temaet forventes at indgå i såvel udviklingsstrategien som i styringsaftalen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.    

 

Borgmester Nicolai Wammen, Århus kommune, Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune Kommune, Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune og Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen