Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Kontaktudvalget
den 10. september 2012 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-01-76-22-11

1. Opfølgning på temamødet om infrastruktur

Resume

På mødet den 27. september 2011 nedsatte Kontaktudvalget en embedsmandsgruppe, som skal komme med forslag til et revideret infrastrukturindspil. På temamødet den 10. september 2012 om formiddagen gives en orientering om arbejdet, herunder oplæg om fremtidens jernbanestrategi og letbane i Region Midtjylland, oplæg om en ny midtjysk motorvejskorridor, rapport fra kommunerunde samt proces for det videre arbejde.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget følger op på drøftelserne på formiddagens temamøde.

Sagsfremstilling

På mødet den 27. september 2011 nedsatte Kontaktudvalget en embedsmandsgruppe, som skal komme med forslag til et revideret infrastrukturindspil.

 

Medlemmer af embedsmandsgruppen er:

 

Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune

Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune

Kommunaldirektør Jan Kallestrup, Favrskov Kommune

Kommunaldirektør Henning Hansen, Ikast-Brande Kommune

Direktør Lars Hansson, Region Midtjylland

Afdelingschef Henrik Brask Pedersen, Region Midtjylland.

 

På temamødet den 10. september 2012 vil embedsmandsgruppen komme med en status på, hvor langt man er kommet i arbejdet, og der vil på mødet blive indledende drøftelser om indholdet i et revideret indspil bl.a. på baggrund af de oplæg, som fremgår af nedenstående program.

 

Til temamødet er desuden inviteret formændene for kommunernes tekniske udvalg og medlemmerne af det rådgivende udvalg for regional udvikling i Region Midtjylland.

 

Embedsmandsgruppen har sat flere opgaver i gang med henblik på at tilvejebringe et materiale for at kunne revidere indspillet fra 2007 på et fagligt oplyst grundlag.

 

Der er ved at blive udarbejdet et statuspapir på de enkelte projekter, som indgik i det fælles indspil til infrastruktur fra 2007. Statuspapiret - eller deskresearch - er vedlagt i en foreløbig udgave.

 

Atkins er ved at udarbejde en teknisk rapport for en jernbanestrategi for Region Midtjylland. En opsummering af hovedkonklusionerne i denne rapport forventes klar inden mødet i Kontaktudvalget.

 

Endelig indgår Region Midtjylland, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Aarhus og Norddjurs kommuner i et samarbejde, som har til formål at skabe overblik over vindmølletransporter og pege på, hvilke tiltag der er nødvendige for at sikre, at vindmøllerne fortsat kan transporteres på vejene i regionen. I dette arbejde indgår desuden Region Nordjylland, Region Syddanmark, Esbjerg og Aabenraa kommuner, vindmølleindustrien, politiet, vejdirektoratet og transportministeriet. Cowi er hyret til at forestå undersøgelsen, som forventes færdigt i løbet af 2012.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-71-3-12

2. Midtjysk ELENA - EU-støttet energispareprojekt

Resume

Efter Kontaktudvalgets møde den 20. april 2012 er der arbejdet videre med at undersøge mulighederne for et Midtjysk ELENA i fællesskab mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen.

 

16 af 19 kommuner deltager i udarbejdelse af forprojektet, der skal belyse mulighederne for at skabe et fælles Midtjysk ELENA mellem Region Midtjylland og kommunerne.

Formanden indstiller,

at Region Midtjylland udarbejder et forslag til ELENA-ansøgning på vegne af regionen og de kommuner, der giver tilsagn om at deltage,

 

at ELENA-ansøgningen forelægges deltagende kommuner og Region Midtjylland til godkendelse inden endelig fremsendelse til Den Europæiske Investeringsbank (EIB),

 

at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem de deltagende parter i ansøgningen, og at denne forelægges deltagende kommuner og region til godkendelse inden endelig fremsendelse af ansøgning til EIB,

 

at udgifterne til udarbejdelse af forprojekt og ansøgning til EIB fordeles mellem de deltagende parter efter projektvolumen,

 

at der nedsættes en følgegruppe som beskrevet, og

 

at Kontaktudvalget udpeger de tre kommuner, der skal være repræsenteret i følgegruppen.

Sagsfremstilling

Der er et stort potentiale for energibesparelser i offentlige bygninger, og investeringerne er ofte både miljømæssigt og økonomisk fordelagtige for kommuner og region.

 

EU’s støtte-ordning ELENA kan dække op til 90 % af udgifterne til at forberede lokale og regionale myndigheders investeringer i energibesparelser og vedvarende energiteknologier. Betingelsen er, at støtten samlet set fører til investeringer på mindst 50 mio. € (ca. 373 mio. kr.), og at investeringen er mindst 20 gange større end støtten.

 

Region Midtjylland har efter Kontaktudvalgets møde den 20. april 2012 gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at fremme energibesparelser via en fælles kommunal-regional ansøgning om ELENA-støtte. 16 kommuner og regionen har deltaget i undersøgelsen, mens tre kommuner har valgt ikke at deltage (det er Aarhus, Skanderborg og Skive kommuner).

 

Regionen og de 16 kommuner skønner tilsammen at kunne gennemføre investeringer på ca. 750 mio. kr. over en treårig periode, hvis der opnås teknisk bistand fra ELENA-ordningen. Der er især interesse for investeringer i solceller, (LED)belysning og klimaskærmrenoveringer. Derudover er der peget på mulige indsatsområder inden for energibesparelser i selvejende haller og vejbelysning. De 16 kommuners og regionens foreløbige bud på investeringer fremgår af tabellen nederst.

 

Der er dermed et solidt grundlag for, at Region Midtjylland, på vegne af regionen og de 16 kommuner, ansøger Den Europæiske Investeringsbank (EIB) om ELENA-støtte. Med en støtte på 90 % og en investering på ca. 800 mio. kr. vil støtten udgøre ca. 40 mio. kr.

 

Udgifterne til udarbejdelse af forprojektet og ansøgningen, ca. 800.000 kr., foreslås fordelt efter det indmeldte projektvolumen mellem regionen og de deltagende kommuner, der indgår i det videre samarbejde med udarbejdelse af ansøgning til EIB.

 

Til at følge arbejdet foreslås det at der nedsættes en følgegruppe med regionens bygningschef som formand og med et medlem fra Hospitalsteknisk Råd i Region Midtjylland samt tre kommunale ejendomschefer som medlemmer.

 

Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de deltagende kommuner om fordeling og udmøntning af støtten fra EIB og om konsekvenser af ikke opnåelse af indmeldt projektvolumen mv. Samarbejdsaftalen er en del af den politiske godkendelse, der ligger sidst i ansøgningsfasen.

 

Tidsplan

 

  • Forprojekt færdigt ultimo august 2012.

  • Tilsagn fra kommunerne om videre deltagelse umiddelbart herefter.

  • Udarbejdelse af ansøgning november 2012–marts 2013.

  • Politisk godkendelse ligger i den sene fase af arbejdet med ansøgning og inden fremsendelse til EIB.

  • Udførelse: Oktober 2013–oktober 2016 (afhængig af godkendelse fra EIB).

 

Foreløbig optegnelse over projektomfang

 

Deltager
Beløb i mio. kr.
Favrskov Kommune
12
Hedensted Kommune
45
Herning Kommune
102
Holstebro Kommune
15 – 45
Horsens Kommune
39 – 78
Ikast-Brande Kommune
55
Lemvig Kommune
8
Norddjurs Kommune
15
Odder Kommune
15 – 20
Randers Kommune
30
Ringkøbing-Skjern Kommune
50
Samsø Kommune
6
Silkeborg Kommune
60
Struer Kommune
15
Syddjurs Kommune
10
Viborg Kommune
80
Region Midtjylland
50 – 52
Tekniske anlæg (vejbelysning mv.)
160
I alt
767 – 843

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-89-11

3. Orientering om "Psykiatriplan 2013-2016 - strategier for udviklingen i Region Midtjyllands psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri"

Resume

Udkastet til Psykiatriplan 2013-2016 for Region Midtjylland tager afsæt i en hovedvision om at bidrage til "bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom". Psykiatriplanen er bygget op efter hovedvisionen og tager udgangspunkt i 12 indsatsområder med strategier og handleplaner. Psykiatrien skal levere høj faglig kvalitet i ydelserne og involvere patienter og pårørende heri. Der skal fokuseres på sikkerheden for patienter, personale og samfund. Der skal arbejdes systematisk for at nedbringe overdødeligheden blandt psykisk syge. Psykiatrien skal indgå i et tæt samarbejde med kommuner og praksissektoren om den rette behandlings- og støtteindsats til et stigende antal patienter. Psykiatrien skal i lighed med somatikken levere produktivitetsforbedringer og arbejde på at opnå mest mulig sundhed for pengene.

Formanden indstiller,

at orienteringen om psykiatriplan 2013-2016 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det første udkast til "Psykiatriplan - strategier for udviklingen i Region Midtjyllands psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri 2013-2016" blev drøftet i det rådgivende ydvalg vedrørende psykiatriområdet og  det specialiserede socialområde den 8. august 2012 og drøftes på regionsrådsmøde den 26. september 2012.

 

Psykiatriplanen tager afsæt i en hovedvision om at bidrage til "bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom". Psykiatriplanen er bygget op efter hovedvisionen og tager udgangspunkt i 12 indsatsområder med strategier og handleplaner. Psykiatrien skal levere høj faglig kvalitet i ydelserne og involvere patienter og pårørende heri. Der skal fokuseres på sikkerheden for patienter, personale og samfund. Der skal arbejdes systematisk for at nedbringe overdødeligheden blandt psykisk syge. Psykiatrien skal indgå i et tæt samarbejde med kommuner og praksissektoren om den rette behandlings- og støtteindsats til et stigende antal patienter. Psykiatrien skal i lighed med somatikken levere produktivitetsforbedringer og arbejde på at opnå mest mulig sundhed for pengene.

 

Planen sendes i høring i løbet af efteråret til bl.a alle kommuner i Region Midtjylland. Planen forventes vedtaget på regionsrådsmøde i februar/marts måned 2013.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-12

4. Orientering om udarbejdelse af Budget 2013 for Region Midtjylland

Resume

Der orienteres om Region Midtjyllands budgetlægning for 2013 med speciel fokus på:

Den forventede kommunale medfinansiering af aktiviteter på sundhedsområdet og de kommunale udviklingsbidrag til regional udvikling.

Formanden indstiller,

at orienteringen om udarbejdelse af Budget 2013 for Region Midtjylland tages til efterretning, og

 

at det regionale udviklingsbidrag fastholdes på samme niveau som i 2012 (dog P/L-reguleret)

Sagsfremstilling

Regionsrådets 1. behandling af forslag til Budget 2013 foregik på mødet den 22. august 2012.

 

Budgetforslaget indeholder forslag vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet og regional udvikling. Forslagene vedrørende den kommunale medfinansiering, som er nærmere beskrevet nedenfor, er baseret på forudsætningerne om pris- og lønregulering og aktivitetsudvikling i Økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og Danske Regioner.

 

Regionsrådet godkendte de indstillede forslag.

Det samlede materiale til regionsrådets 1. behandling kan ses på regionens hjemmeside under dagsordensmaterialet til regionsrådsmødet den 22. august 2012.

 

1. Kort om forslag til Budget 2013

Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Herudover er kriterierne for fordelingen af regionernes bloktilskud og fordelingen af betalingsloftet over den kommunale medfinansiering genberegnet for 2013. Dermed er de overordnede finansielle rammer for sundhedsområdet og regional udvikling lagt fast for 2013. 

 

Sundhed

I forslaget til sundhedsområdets nettodriftsbudget i Region Midtjylland er der afsat 166,1 mio. kr. til dækning af merudgifter i 2013. Dette tilvejebringes ved, at økonomiaftalen forudsætter en nedsættelse af udgifterne til tilskudsmedicin med 103,3 mio. kr. Herudover foreslås reguleringer i regionens budget, som tilvejebringer yderligere 62,8 mio. kr.

 

Puljen til dækning af merudgifter på 166,1 mio. kr. foreslås anvendt til følgende:

 

  • 15,8 mio. kr. til kapacitetsudbygning i psykiatrien

  • 55 mio. kr. til praksissektoren

  • 50 mio. kr. til pulje til vanskeligt styrbare områder

  • 45,3 mio. kr. til reserve til uforudsete udgifter og indfrielse af leasinggæld. Leasinggælden forudsættes forøget med 137 mio. kr. i budget 2013 med henblik på at fastholde det planlagte anlægsniveau.

 

Det er endvidere lagt til grund for budget 2013, at produktivitetskravet til de somatiske hospitaler løftes fra 2 % til 3 % - svarende til en produktionsværdi på ca. 143 mio. kr. Der er ikke afsat en aktivitetspulje i 2013.

 

Der er samtidig forudsat en produktivitetsstigning på 2 % for psykiatrien og administrationen.

 

I forslag til budget 2013 holdes anlægsudgifterne indenfor regionens andel af det aftalte anlægsloft (eksklusiv kvalitetsfondsprojekterne) i økonomiaftalen, og den fremlagte anlægsplan på budgetseminaret den 23. maj 2012 fastholdes. Det er en forudsætning, at udgifter for 137 mio. kr. til medicoteknisk udstyr finansieres ved leasingaftaler.

 

Region Midtjylland kan fastholde de planlagte udgifter til kvalitetsfondsprojekterne i 2013 i på i alt 1.534 mio. kr. indenfor rammerne af økonomiaftalen.

 

I budgetrammerne for 2013 er der i øvrigt taget afsæt i, at der er fuld finansiering af alle udgifter, herunder udgifter til renter og afdrag, således at der ikke sker forringelse af regionens likviditet.

 

I budget 2013 budgetteres der med en ramme til uforbrugte udgifter fra 2012, hvilket gør, at Region Midtjylland kan afholde udgifter forbundet med overførslen fra 2012 indenfor rammerne af budgetloven og sanktionsbestemmelserne i lov om regionernes finansiering.

 

Budgetloven og ændring af lov om regionernes finansiering er vedtaget den 12. juni 2012, og sanktionsbestemmelserne træder i kraft allerede i 2012. De væsentligste principper i loven beskrives i notatet.

 

Rammen til uforbrugte udgifter fra 2012 vil være med til at fastholde og muliggøre den decentrale ret til overførsler mellem årene, der er et vigtigt princip for at sikre hensigtsmæssig økonomistyring i regionen.

 

I forslag til budget 2013 er der foretaget en vurdering af de økonomiske udfordringer i budgetoverslagsårene. Den væsentlige udfordring for Region Midtjylland de kommende år består i fastholdelse af investeringsplanen og dermed muligheden for at opnå effektiviseringsgevinster på omkring 6-8 % samt bedre kvalitet på regionens hospitaler. En fastholdelse af investeringsplanen vil medføre, at der i 2014 skal gennemføres driftsbesparelser for 174 mio. kr. og yderligere besparelser på 24 mio. kr. i 2015. I 2016 vil der være et forventet mindreforbrug på 26 mio. kr. Hen over budgetoverslagsårene er der en akkumuleret ubalance på i alt 172 mio. kr. Dette svarer til godt 1 % af driftsbudgettet.

 

Alternativt kan investeringsplanen gennemføres i et langsommere tempo, og derved kan det undgås at gennemføre evt. besparelser som følge af overførsler fra drift til anlæg.

Konsekvensen af dette vil dog være, at de mulige effektiviseringsgevinster på mellem 6-8 % og forbedringen af kvaliteten på regionens hospitaler vil komme senere. 

 

Socialområdet

På social- og specialundervisningsområdet er regionen leverandør overfor kommunerne, og leverandøransvaret fastsættes i den årlige styringsaftale. I aftalen fastsættes omfanget af regionens tilbud samt de takster, kommunerne skal betale for brug af tilbuddene og dermed de samlede omkostninger. Styringsaftalen godkendes af regionsrådet og kommunalbestyrelserne.

 

I forbindelse med vedtagelsen af Styringsaftalen for 2012 blev der aftalt permanente reduktioner i taksterne på 2,0 % fra 2013 og yderligere 2,5 % fra 2014. Reduktionerne er indarbejdet i det forelagte budgetforslag. Det omkostningsbaserede budgetforslag for 2013 for socialområdet indeholder en samlet omkostningsramme på 1.115,2 mio. kr.

 

Regional Udvikling

Økonomiaftalen indeholder ingen realændringer vedrørende regional udvikling. Imidlertid er der i økonomiaftalen for 2011 forudsat en budgetreduktion på 5,4 mio. kr. fra budget 2012 til 2013. Dette sker som følge af aftale om omprioritering fra regional udvikling til sundhedsområdet. Den forudsatte budgetreduktion er indarbejdet i budgetrammen.

 

I økonomiaftalen er regeringen og Danske Regioner enige om, at der i efteråret i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabsudvalg drøftes tekniske forhold i regionernes budgetsystem med relevans i forhold til indførelse af budgetlovgivningen. Det omfatter bl.a. en afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde. Arbejdet færdiggøres september 2012 og konsekvenserne heraf vil kunne have virkning for budget 2013. 

 

2. Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet

Med strukturreformen blev kommunerne medfinansierende af sundhedsvæsenet. Den kommunale betaling til regionen er nu gjort rent aktivitetsafhængig i relation til aktiviteter for kommunens borgere. I forbindelse med lovændring vedrørende regionernes finansiering blev der indført et indtægtsloft på 4.109,5 mio. kr., der udgør budgettet for den kommunale medfinansiering.

 

I Økonomiaftalen for 2013 er den samlede finansieringsbalance baseret på en kommunal medfinansiering af aktiviteter svarende til 19.295 mio. kr. på landsplan.

 

Tabel 1 viser hvordan indtægterne forventes fordelt på kommunerne i 2013 sammenlignet med indtægterne fra 2011. Indtægterne for 2011 opgøres på baggrund af kommunale grundbidrag og aktivitetsafhængige betalinger samt den kommunale efterregulering efter regnskabsafslutningen, mens tallene for 2013 er en opgørelse af den kommunale medfinansiering i Budget 2013.

 

Tabel 1 Forventet indtægtsfordeling for den kommunale medfinansiering 2013 sammenholdt med 2011

 Kommune
Indtægter for 2011 (grundbidrag og aktivitetsafhængige betalinger) *
Budget 2013 fordelt på baggrund af aktiviteten 2011 
Favrskov
139.072.573
141.636.795
Hedensted
142.292.108
151.105.593
Herning
257.820.737
265.526.532
Holstebro
178.839.880
189.523.412
Horsens
271.600.013
295.178.078
Ikast-Brande
122.669.365
128.101.813
Lemvig
67.066.677
72.828.641
Norddjurs
122.471.960
131.221.281
Odder
65.232.925
66.655.488
Randers
307.086.621
326.121.190
Ringk-Skjern
169.280.230
173.876.792
Samsø
13.588.175
15.424.347
Silkeborg
282.395.421
299.355.677
Skanderborg
168.671.102
170.450.475
Skive
155.143.970
165.882.385
Struer
69.320.134
74.637.968
Syddjurs
128.223.891
133.091.054
Viborg
301.471.313
320.496.254
Århus
951.757.369
988.386.226
Total
3.914.004.464
4.109.500.000

* Inkl. kommunernes efterregulering efter regnskabsafslutningen 2011.   

3. Kommunal medfinansiering af Regional Udvikling

Regionens udviklingsopgaver finansieres af bloktilskud fra staten og udviklingsbidrag fra kommunerne. 

 

Det kommunale udviklingsbidrag kan fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i Kontaktudvalget. Det i Økonomiaftalen for 2013 fastsatte udgangspunkt for udviklingsbidraget i 2013 er 124 kr. pr. indbygger, idet bidraget er pris- og lønreguleret med 1,2 %. 

 

Region Midtjyllands forslag til Budget 2013 fastlægger udviklingsbidraget til 124 kr. pr. indbygger. 

 

Kommunernes indbyggertal fastlægges på grundlag af Danmarks Statistiks befolkningstal.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

5. Kontaktudvalgets mødeplan for 2013

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for Kontaktudvalget i 2013. Det foreslås, at der afholdes fire møder i Kontaktudvalget i 2013. To af de foreslåede mødedatoer er alene reserveret, hvorfor det foreslås, at formandskabet bemyndiges til at fastlægge mødeplanen endeligt.

Formanden indstiller,

at forslag til mødeplan for Kontaktudvalget i 2013 godkendes, idet formandskabet bemyndiges til at fastlægge mødeplanen endeligt.

Sagsfremstilling

Kontaktudvalget forudsættes, i henhold til bestemmelse i Lov om regioner, at mødes mindst to gange om året for at drøfte og udvikle samarbejdet mellem region og kommuner.

 

Baseret på erfaringerne med antallet af møder i de foregående år foreslås det, at der berammes fire møder i 2013. To af de foreslåede mødedatoer er alene reserveret, hvorfor det foreslås, at formandskabet bemyndiges til at fastlægge mødeplanen endeligt.

 

Forslag til mødeplan   

Mandag den 18. februar 2013 kl. 10-12.

 

Tirsdag den 15. april 2013 kl. 10-12 (alene reserveret).

 

Mandag den 30. september 2013 kl. 10-12.

 

Tirsdag den 5. november 2013 kl. 10-12 (alene reserveret).

 

Møderne i Kontaktudvalget afholdes i Regionshuset i Viborg.

 


Tilbage til toppen