Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Kontaktudvalget
den 16. november 2012 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-01-76-22-11

1. Fælles prioriteringer af infrastrukturen

Resume

På mødet vil embedsmandsgruppen præsentere forslag til anbefalinger til statslige investeringer i infrastrukturen. Gruppen foreslår ud fra debatten på temamødet den 10. september 2012 hvilke konkrete anbefalinger, der skal indgå i et nyt fælles indspil til staten.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget godkender embedsmandsgruppens oplæg af 12. november 2012, og

 

at det samlede materiale præsenteres på mødet i Kontaktudvalget den 18. februar 2013.

Sagsfremstilling

Kontaktudvalget besluttede på mødet den 27. september 2011, at en embedsmandsgruppe skulle udarbejde forslag til et revideret indspil til infrastrukturinvesteringer. Efterfølgende har der været et temamøde den 10. september 2012 i Kontaktudvalget, hvortil også var inviteret formændene for kommunernes tekniske udvalg og regionens rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling.

 

Oplægget vil kunne bruges som et indspil til de strategiske analyser for Østjylland og til trafikforhandlingerne mellem forligspartierne i Folketinget i efteråret 2013.

 

På grundlag af de input, der kom på mødet i september 2012 og gennem samtaler med kommunerne, har embedsmandsgruppen udarbejdet vedlagte oplæg. Der er stadig fuld enighed om de fem anbefalinger fra 2007:

 

 • En fast Kattegatforbindelse til hurtigtog og biler.

 • Letbane i Aarhus-området.

 • Motorvej mellem Herning og Holstebro Nord.

 • Udvidelse af E45 til seks spor mellem Kolding og Randers.

 • Opgradering af rute 26 til højklasset vej/motorvej mellem Aarhus og Viborg.

Desuden er der foretaget en konkretisering af andre forslag i indspillet fra 2007

 

 • Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg.

 • 2 + 1 veje på udvalgte strækninger på ruterne 11, 15, 16, 21 og 34.

Hertil kommer en række nye anbefalinger:

 

 • Opgradering af regionalbanerne.

 • Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus.

 • Ny midtjysk motorvejskorridor - Hærvejsmotorvej.

I forslaget til nyt indspil er anbefalingerne delt op i den overordnede vision og i vej- og baneprojekter.

 

På mødet i Kontaktudvalget den 16. november 2012 drøftes indspillet med henblik på at godkende, hvilke anbefalinger til statslige investeringer i infrastrukturen kommunerne og regionen er enige om. Herefter vil Embedsmandsgruppen færdiggøre det samlede indspil, inkl. statusrapport for de enkelte projekter, rapport om banetrafikken i Midtjylland og rapport om vindmølletransporter. Det samlede materiale præsenteres for Kontaktudvalget på mødet den 18. februar 2013.

 

Embedsmandsgruppens medlemmer er følgende:

Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard (medformand), Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunaldirektør Jan Kallestrup, Favrskov Kommune.

Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune.

Kommunaldirektør Henning Hansen, Ikast-Brande Kommune.

Direktør Lars Hansson (medformand), Region Midtjylland.

Afdelingschef Henrik Brask Pedersen, Region Midtjylland.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-125-12

2. Ny Sundhedsplan for Region Midtjylland

Resume

Regionsrådet har godkendt, at der udarbejdes en ny sundhedsplan, der skal vedtages i efteråret 2013. Der er vedlagt en tids- og procesplan for arbejdet, hvor inddragelsen af kommunale parter blandt andet fremgår. Centralt i arbejdet med planen bliver temaet ”Patienten bestemmer”. Planen vil desuden have fokus på kultur frem for struktur og på samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2013 for Region Midtjylland har regionsrådet besluttet, at der skal udarbejdes en ny sundhedsplan. Planen skal bygge på det eksisterende plangrundlag med bl.a. de eksisterende fem akuthospitaler og eksisterende sundhedshuse.

 

Med planen ønsker regionsrådet at medvirke til at sikre en god overlevering til det nye regionsråd, ligesom planen gerne skulle guide sundhedsvæsenet i den rigtige retning og fortsætte den kulturelle transformation, der sker med sundhedsvæsenet i disse år.

Idet den grundlæggende struktur på sundhedsområdet er fastlagt, vil den nye sundhedsplan komme til at handle om kultur, værdier, kvalitet og samarbejde bl.a. i forhold til de nære sundhedstilbud.

 

På et temamøde den 22. oktober 2012 har regionsrådet drøftet de overordnede temaer i den nye sundhedsplan. I forbindelse med mødet havde administrationen forberedt et oplæg til en ny plan, der bygger på følgende tre hovedspor:

 

 • Patienten bestemmer.

 • Fremme befolkningens sundhed.

 • Den højeste kvalitet.

 

Særligt hovedsporet ”Patienten bestemmer” lægger op til et større paradigmeskift, og det er derfor ønsket både i processen med at få udarbejdet planen og i selve planen at lægge stor vægt på dette element. De to sidstnævnte spor ligger i forlængelse af tidligere strategier og planer og omfatter bl.a. tiltag i forhold til at styrke sammenhængen i sundhedsvæsenet.

 

Et udkast til tids- og procesplan for arbejdet med sundhedsplanen er vedlagt som bilag.

Heri ligger også en foreløbig plan for inddragelsen af kommunale samarbejdspartnere.  

Tilbage til toppen