Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kontaktudvalget
den 30. september 2013 kl. 10:00
i Skriftlig høring

Mødet var aflyst og dagsordenen har været udsendt i høring.


Sagnr.: 1-00-6-10

1. Kontaktudvalgets mødeplan for 2014

Resume

Det foreslås, at der afholdes fire møder i Kontaktudvalget i 2014, hvoraf de to af møderne alene reserveres. Det foreslås, at formandskabet bemyndiges til at fastlægge mødeplanen for Kontaktudvalget i 2014.

Formanden indstiller,

at der afholdes fire møder i Kontaktudvalget i 2014, hvoraf de to af møderne alene reserveres, og

 

at formandskabet bemyndiges til at fastlægge mødeplanen for 2014.

Sagsfremstilling

Kontaktudvalget forudsættes, i henhold til bestemmelse i Lov om regioner, at mødes mindst to gange om året for at drøfte og udvikle samarbejdet mellem region og kommuner.

Baseret på erfaringerne med antallet af møder i de foregående år foreslås det, at der berammes fire møder i Kontaktudvalget i 2014, hvoraf de to af møderne alene reserveres.

 

Det foreslås, at formandskabet bemyndiges til at fastlægge mødeplanen for 2014.

 

Møderne i Kontaktudvalget afholdes i Regionshuset i Viborg.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-62-12

2. Drøftelse af om der i regionen er sociale tilbud eller specialundervisningstilbud for voksne, som mere hensigtsmæssigt kan overgå til en beliggenhedskommunes ansvar

Resume

Kontaktudvalget skal mindst én gang i hver valgperiode drøfte, om der i regionen er sociale tilbud eller specialundervisningstilbud for voksne som mere hensigtsmæssigt kan overgå til en beliggenhedskommunes ansvar.  

Formanden indstiller,

at sekretariatet for rammeaftalers forespørgsel til kommunerne i Region Midtjylland i februar 2013 om, hvorvidt der er regionalt drevne tilbud, der bør overgå til beliggenhedskommunen, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det følger af lovgivningerne på det sociale område og specialundervisningsområdet for voksne, at Kontaktudvalget mindst én gang i hver valgperiode skal drøfte, om der i regionen er tilbud, som mere hensigtsmæssigt kan overgå til en beliggenhedskommunes ansvar. En sådan drøftelse har ikke tidligere fundet sted i den aktuelle valgperiode.

 

Til brug for Kontaktudvalgets drøftelse har sekretariatet for rammeaftaler, der er beliggende i Viborg Kommune, i februar 2013 forespurgt kommunerne beliggende i Region Midtjylland, om der er regionalt drevne tilbud, der bør overgå til beliggenhedskommunen.

 

Randers Kommune har i den forbindelse tilkendegivet, at den med virkning fra 1. januar 2014 ønsker overdraget en række regionalt drevne sociale tilbud, som er beliggende i Randers Kommune. Ingen af de øvrige kommuner har tilkendegivet ønske om overdragelse af regionalt drevne tilbud.

 

Der er efter dialog mellem Randers Kommune og Region Midtjylland indgået en samarbejdsaftale om tilbudsviften på det specialiserede socialområde. Samarbejdsaftalen er gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017. Samarbejdsaftalen er politisk godkendt af byrådet i Randers Kommune den 2. september 2013 og regionsrådet i Region Midtjylland den 21. august 2013.

 

Samarbejdsaftalen indebærer blandt andet, at Randers Kommune pr. 1. januar 2014 overtager driften af Mellerup Skolehjem, Boligerne Lene Bredahlsgade og Institut for Kommunikation og Handicap, afdeling Randers (tidligere Børn og Unge Rehabilitering).

 

Boligerne Svalevej samt afdeling Himmelbovej, Granbakkens afdeling Askegården og Hinnerup Kollegiets afdelinger i Randers Kommune vil fortsat være regionalt drevne.

 

Det er aftalt, at Randers Kommune ikke i aftaleperioden vil hjemtage yderligere regionalt drevne tilbud.

 

Med henblik på yderligere at udvikle det faglige samarbejde mellem Randers Kommune og Region Midtjylland på det specialiserede socialområde indeholder samarbejdsaftalen også en række konkrete samarbejdstemaer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Viborg Kommune har meddelt, at den ikke aktuelt gør sig overvejelse om at overtage de sociale regionale botilbud (Sct. Mikkel, Blåkærgaard, Gårdhaven og de enheder fra det tidligere Hinnerup-kollegiet, der er beliggende i Viborg Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-08

3. Orientering om afrapportering 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014

Resume

Region og kommuner har i regi af Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en afrapportering for de politiske mål i Sundhedsaftalen 2011-2014.

Afrapporteringen er den anden ud af tre opfølgninger, der sker i aftaleperioden for Sundhedsaftalen. Afrapporteringen har været i høring i kommunerne.

 

Der er generel enighed blandt kommunerne i afrapporteringens konklusion om, at

 

 • aftalen har forbedret samarbejdet mellem og medbragt konstruktiv dialog mellem parterne, og

 • en stor del af de politiske målsætninger er nået.

 

Generelt peges der på, at der fortsat er et stort udviklingspotentiale i samarbejdet mellem sektorerne, og at der er positive forventninger til det fremadrettede arbejde med sundhedsaftalerne.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og kommunerne har i regi af Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en afrapportering for de politiske mål i Sundhedsaftalen 2011-2014. Afrapporteringen er vedlagt.

 

Afrapporteringen er den anden ud af tre opfølgninger, der sker i aftaleperioden for Sundhedsaftalen. Afrapporteringen har været i høring i kommunerne, og der er indkommet høringssvar fra syv kommuner (Randers, Struer, Skive, Viborg, Ringkøbing-Skjern, Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommune).

 

Der er generel enighed blandt kommunerne i afrapporteringens konklusion om, at

 

 • aftalen har forbedret samarbejdet mellem og medbragt konstruktiv dialog mellem parterne, og

 • en stor del af de politiske målsætninger er nået.

 

Generelt peges der på, at der fortsat er et stort udviklingspotentiale i samarbejdet mellem sektorerne, og at der er positive forventninger til det fremadrettede arbejde med sundhedsaftalerne. Væsentlige input i forhold til aftalerne generelt er:

 

 • Indførelsen af de politiske målsætninger bifaldes generelt og ønskes udviklet i retning af mere relevante, præcise og målbare effektmål.

 • Praksissektoren ønskes involveret mere.

 • Sundhedsaftaleområdet ønskes forenklet.

 • Fokus på økonomiske konsekvenser i forbindelse med opgaveoverdragelse, således at der kan opnås mest sundhed med færrest ressourcer, herunder at kommuner kompenseres for større opgavevaretagelse.

 • Der ønskes bedre analysegrundlag til forklaring af variation i forbruget af sundhedsydelser på tværs af kommunerne

 

Der peges desuden på forbedringspotentiale på en række specifikke områder, herunder:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse. Der ønskes fokus på borgere med psykisk sygdom samt forebyggelse af uhensigtmæssige indlæggelser.

 • Hjerneskadeområdet. Større grad af målopfyldelse i forhold til neuropsykologiske undersøgelser af voksne med erhvervet hjerneskade samt fortsat fokus på samarbejde omkring børn med erhvervet hjerneskade.

 • Indlæggelse og udskrivning. Der ønskes fortsat fokus på at reducere fejl i forbindelse med afregning for færdigbehandlede patienter.  

 

Der er valgt tre kerneområder, som kommunikeres ud til pressen i tre separate pressemeddelelser:

 

 • Indlæggelse og udskrivelse

  • Der er sket et betydeligt fald i antallet af genindlæggelser, der kunne være undgået.

  • Hospitalerne er blevet bedre til at informere patienter i forbindelse med udskrivelse.

 

 • Sundhedsfremme og forebyggelse

  • Der er implementeret forløbsprogrammer for KOL, hjerte-kar lidelser samt diabetes og to nye forløbsprogrammer er undervejs for henholdsvis lænde-ryg lidelser samt depression.

  • Der er igangsat særlige initiativer, der skal forebygge overvægt, alkoholmisbrug og social ulighed i sundhed og generelt sikre en forbedret sundhedstilstand i regionen.

 

 • Psykiatri

  • Det fastsatte mål for antal af udskrivningsplaner for psykiatriske patienter er nået, og samtidig er der iværksat et arbejde for, at kvaliteten af disse planer forbedres.

  • Der er udviklet modeller, der forbedrer samarbejdet mellem kommunerne og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

  • Der er etableret en praksis, hvor kommunerne afprøver alle relevante indsatser, før en borger henvises til psykiatrien.

 

I pressemeddelelserne vil der blive lagt vægt på at inddrage en relevant patientcase. Sundhedskoordinationsudvalget vil stå som afsender af pressemeddelelserne, som vil blive udsendt efter mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 30. september 2013.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.


Viborg Kommune har følgende kommentar til indstillingen "Det beskrevne indhold vedrørende evaluering af sundhedsaftalerne svarer godt til Viborg Kommunes tilbagemeldinger.

 

Viborg Kommune fremhæver særligt, at det vil være interessant at tænke økonomi ind i de kommende aftaler, da kommunerne overtager stadigt flere opgaver.


Det er også værd at overveje tidshorisonten for de kommende sundhedsaftaler, da udviklingen lige nu går hurtigt og aftalerne på nogle punkter opleves "lidt forældet" allerede nu".

Tilbage til toppen