Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kontaktudvalget
den 10. marts 2014 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Marcel Meijer, Samsø Kommune, Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune, Lars Krarup, Herning Kommune og 2. næstformand Anne V. Kristensen, Region Midtjylland, der havde meldt afbud.

 

Kristian Würtz deltog fra Aarhus Kommune og Preben Andersen deltog fra Skive Kommune.

 

Mødet blev hævet kl. 11.40.


Sagnr.: 1-00-6-10

1. Præsentation af Kontaktudvalget for Region Midtjylland 2014-2017

Sagsfremstilling

Gensidig præsentation af Kontaktudvalgets medlemmer.

Beslutning

Medlemmerne præsenterede sig.

 

Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, Borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune, Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune og 2. næstformand Anne V. Kristensen, Region Midtjylland var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

Fra Aarhus Kommune deltog rådmand Kristian Würtz og fra Skive Kommune deltog viceborgmester Preben Andersen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

2. Infrastrukturprioriteringer i Region Midtjylland

Resume

Drøftelse af aktuelle infrastrukturprioriteringer i Region Midtjylland.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget drøfter de aktuelle infrastrukturprioriteringer i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Kontaktudvalget har lige siden starten i 2006 været enige om, at det er vigtigt, at de 19 kommuner og Region Midtjylland står sammen om fælles anbefalinger til statslige investeringer på infrastrukturområdet.

 

Derfor udarbejdede man et fælles indspil til Infrastrukturkommissionen i 2007. Indspillet blev i 2013 revideret og præciseret i forbindelse med de statslige trafikforhandlinger og de strategiske analyser. Det reviderede indspil vedlægges.

 

Det må anses for hensigtsmæssigt, at Kontaktudvalget fortsat arbejder for en fælles midtjysk linje på infrastrukturområdet og i samarbejde tager fælles initiativer i forhold til transportminister og Folketing for at sikre opprioritering af de fælles anbefalinger.

 

Særligt presserende lige nu er den faste Kattegatforbindelse, en ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus, opgradering af de regionale jernbaner samt en videre udbygning af letbanen.

 

Det er aftalt, at der den 25. august 2014 holdes et fællesmøde om infrastrukturprioriteringer i Region Midtjylland med de lokale folketingsmedlemmer, de 19 borgmestre og regionsrådets forretningsudvalg.

 

Det foreslås, at Kontaktudvalget drøfter de aktuelle infrastrukturprioriteringer i Region Midtjylland.

Beslutning

Sagen blev drøftet. Der nedsættes en administrativ gruppe, der laver et oplæg til senere drøftelse.

 

Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, Borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune, Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune og 2. næstformand Anne V. Kristensen, Region Midtjylland var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

Fra Aarhus Kommune deltog rådmand Kristian Würtz og fra Skive Kommune deltog viceborgmester Preben Andersen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

3. Orientering om Letbanen i Østjylland/Aarhus området

Resume

Orientering om status i forhold til Letbanen i Østjylland/Aarhus området.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Letbanens første etape.

I anlægsprojektet for første etape af letbanen i Østjylland udgør Region Midtjyllands andel 5,8 %, svarende til 78 mio. kr., mens Aarhus Kommunes og Statens andele hver udgør ca. 47 %.

 

Til at varetage den fremtidige drift af letbanen har Region Midtjylland sammen med Aarhus Kommune etableret et driftsselskab, Aarhus Letbane Drift. Udover den fremtidige drift, skal driftsselskabet afholde investeringen i togmateriel, depot og værksted samt dele af elektrificeringen uden for Aarhus. Selve kørslen med letbanetogene udliciteres til en operatør.

 

Der er valgt en udbudsstrategi, hvor togmateriel, værksted og depot udbydes som en del af anlægsudbuddet, der blandt andet omfatter skinner, elektrificering og sikrings- og signalsystem. Resultat af udbuddet forventes at foreligge i løbet af foråret 2014.

Udbud af operatøropgaven er under forberedelse og forventes gennemført i løbet af 2015.

 

Det er forventningen, at Region Midtjyllands bidrag til driften af letbanen vil kunne ske inden for rammerne af den eksisterende økonomi. Det vil sige, at Region Midtjyllands hidtidige tilskud til Odderbanen, reduktioner i regional bustrafik, som letbanen erstatter samt kompensation fra Staten for videreførelse af drift på Grenaabanen.

 

Letbanesamarbejdet i Østjylland.

Visionerne om udbygning af letbanen i Østjylland er udtrykt i fælles indspil fra de 19 kommuner og regionen til staten på infrastrukturområdet i 2007 og 2013 samt i den regionale udviklingsplan.

 

Et væsentligt element bag realiseringen af letbanens første etape er letbanesamarbejdet i Østjylland, der blev etableret i 2007. Parterne i letbanesamarbejdet er Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus kommuner samt Midttrafik og Region Midtjylland.

 

Nu, hvor letbanens første etape er ved at blive anlagt, har parterne bag letbanesamarbejdet primo 2014 tilsluttet sig en ny samarbejdsaftale, hvor formålet - i tråd med de fælles visioner – er at arbejde for en fælles plan for udvikling og udbygning af letbanen i Østjylland. Herunder letbanens sammenhæng med trafikterminaler, Parker & Rejs-anlæg, regional og lokal bustrafik samt de statslige banestrækninger og udbygningen heraf.

 

Målet er at styrke mobiliteten og udviklingsmulighederne i Østjylland gennem forbedringer af den kollektive trafik, som øger den kollektive trafiks andel af persontrafikken i Østjylland, især i det sammenhængende byområde omkring Aarhus.

 

Samarbejdet skal sikre, at parterne overfor staten står sammen om en fælles strategi på disse områder.

 

Øvrige letbaneprojekter

Af lov om Letbane i Ring 3 fremgår lempeligere vilkår end for Aarhus Letbane.

 

Det drejer sig blandt andet om: Fuld elektrificering, 40 årige statslån, øgede statslige reserver til eventuelle budgetoverskridelser, statslige forpligtelser overfor eventuelle krav efter anlægsperioden samt grundlæggende en mindre kompliceret anlægs- og driftsselskabsorganisation med kun ét selskab. Metroselskabet skal varetage opgaver for letbanen på Ring 3.

 

Der er vedlagt et skema med sammenligning af Ring 3 og Aarhus Letbane.

 

I forhold til Odense Letbane, hvor der endnu ikke er fremsat et lovforslag, har Region Syddanmark vedtaget ikke at indgå som medejer eller indgå i bestyrelsen i et anlægs-, infrastruktur- eller driftsselskab.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, Borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune, Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune og 2. næstformand Anne V. Kristensen, Region Midtjylland var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

Fra Aarhus Kommune deltog rådmand Kristian Würtz og fra Skive Kommune deltog viceborgmester Preben Andersen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

4. Orientering om Vækst- og Udviklingsstrategien for Region Midtjylland samt Vækstpartnerskabsaftale

Resume

Orientering om den kommende Vækst- og Udviklingsstrategien for Region Midtjylland samt om Vækstpartnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vækst og Udviklingsstrategien
Folketinget vedtog i februar 2014 Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, som tager højde for en række af de anbefalinger, som er afstedkommet af evalueringen af kommunalreformen, og som vedrører den regionale udviklingsplan.

 

Den nye lov har til formål at sikre en tættere sammenhæng mellem den statslige, regionale og kommunale indsats for vækst og udvikling: Regionsrådene skal stadig forholde sig til landsplanredegørelsen, og staten, herunder miljøministeren, skal forholde sig til de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Kommunerne skal forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og i strategierne for kommuneplanlægningen.

 

Den kommende Vækst- og udviklingsstrategi skal vedtages i regionsrådet i efteråret 2015 efter en grundig og involverende proces med inddragelse af alle relevante aktører. 

Der vil til mødet blive eftersendt et oplæg til tidsplan for udarbejdelsen af Vækst- og Udviklingsstrategien.

Vækstpartnerskabsaftalen med Regeringen 2014
Vækstforum og regeringen har siden 2007 årligt indgået en partnerskabsaftale med det formål at sikre gode rammer for vækst i Danmark gennem en koordinering af den nationale og regionale erhvervsfremmeindsats. Vækstpartnerskabsaftalen 2013 indeholder en række initiativer inden for følgende tre indsatsområder: Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner m.v., styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen og styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination.

 

Der forventes at foreligge et udspil til en aftale i juni 2014 og en endelig aftale til indgåelse i september 2014. Der vil til mødet blive eftersendt en tidsplan for udarbejdelsen af aftalen.


Udviklingsdirektør Lars Vildbrad, Region Midtjylland, giver på mødet et oplæg om Vækst- og Udviklingsstrategien og Vækstpartnerskabsaften.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, Borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune, Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune og 2. næstformand Anne V. Kristensen, Region Midtjylland var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

Fra Aarhus Kommune deltog rådmand Kristian Würtz og fra Skive Kommune deltog viceborgmester Preben Andersen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

5. Organisering af turismesamarbejdet - Vækstplanen

Resume

Der redegøres for regeringens vækstplan på turisme og forslag til en fremtidig organisering af turismefremmeindsatsen.

Formanden indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Regeringen har i januar 2014 fremlagt en vækstplan for dansk turisme. Vækstplanen skal bidrage til at styrke udviklingen af dansk turisme gennem en række konkrete initiativer og en ændret organisering af dansk turisme. Turismen i Danmark skaber omkring 120.000 fuldtidsjob.

 

Turismen i Danmark har i perioden 2007-2012 oplevet en tilbagegang i den udenlandske turisme, mens de fleste øvrige lande i Europa har oplevet en vækst, hvorfor Danmark har tabt markedsandele. Udviklingen dækker over et betydeligt fald i kyst- og naturturismen, mens der har været en vækst i storby- og erhvervsturismen.

 

Vækstplanen indeholder følgende elementer:

  • Dansk Turisme skal være kvalitetsturisme.

  • Væksten i storby- og erhvervsturisme skal øges gennem tiltrækning af flere turister.

  • Kyst- og naturturismen skal udvikles for at tiltrække flere nye turister fra vores nabolande.

  • Turismefremmeindsatsen skal organiseres bedre og samordnes efter en samlet national strategi.

Vækstplanen indeholder 19 konkrete initiativer inden for områderne kvalitetsturisme, storby- og erhvervsturisme samt natur- og kystturisme. Herudover indeholder vækstplanen en central indsats med fire initiativer for en bedre organisering af turismen i Danmark.

 

Organisatorisk etableres der et nyt Nationalt Turismeforum, som får en strategisk og koordinerende rolle blandt andet med at samordne den statslige, regionale og kommunale turismefremmeindsats.

 

Der etableres desuden tre udviklingsselskaber for:

 

  • Dansk Kyst- og Naturturisme.

  • Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark).

  • Dansk Storbyturisme (Wonderful Copenhagen).

Under Udviklingsselskabet for Kyst- og Naturturisme etableres der et partnerskab for udvikling af turismen henholdsvis på Vestkysten og omkring Østersøen.

 

Der lægges op til en ny lov om turisme, der skal fastlægge arbejdsdeling og opgaver for de forskellige dele af den offentlige turismefremmeindsats.

 

Region Midtjylland indgår i drøftelser med andre regioner om etablering af et udviklingsselskab for kyst- og naturturisme.

 

En fokuseret vækstindsats på turismeområdet er i overensstemmelse med det hidtidige samarbejde om turismen mellem Region Midtjylland og kommunerne, og turismen er væsentlig for udvikling i alle dele af regionen. En vækstplan fra regeringen på området er derfor velkommen, og der findes gode elementer i planen, først og fremmest i ønsket om en bedre koordinering og samarbejde.

 

Imidlertid har forløbet været præget af en uigennemskuelig proces og manglende

dialog fra centralt hold, og dette har ikke været fremmende for den regionale og lokale opbakning til planens initiativer. Denne region har på en række områder været foregangsregion, en vurdering, der er helt fraværende i vækstplanen. Samtidig er væsentlige satsninger - som f.eks. erhvervsturismen i Herning, kystturismen på Djursland samt Aarhus 2017 - helt fraværende i vækstplanens indsatsområder.

 

Derimod fremhæves initiativer som et H.C. Andersen-inspireret Eventyrhus i Odense, Melodigrandprix i København samt potentialet i en kommende Femern-forbindelse, der tidligst er en realitet i 2021.

 

Vækstplanen kommer på et tidspunkt, hvor Region Midtjyllands turismesatsning er under evaluering, og det er planen, at denne evaluering skal give væsentlige bidrag til en eventuel kommende satsning på turismeområdet i Region Midtjylland.

 

Regionens hidtidige satsning på kystturisme (Djursland og Ringkøbing-Skjern), på naturturisme (Limfjorden, Hærvejen og Gudenåen), på erhvervs- og mødeturisme (Herning og Aarhus) samt på storbyturisme (Aarhus 2017) skal fremadrettet ikke udvikles af et regionalt selskab, men deles på tre kommende nationale selskaber, der etableres indenfor disse satsområder.

 

Der er perspektiver i at sikre nationale selskaber indenfor de større turismesegmenter, ligesom forpligtende partnerskaber og større enheder på det kommunale niveau vil kunne skabe vækst på sigt.

 

Der arbejdes nu på at sikre, at de nye nationale selskaber kommer til at bygge på de gode erfaringer, der er gjort. Der arbejdes også for at sikre, at staten bliver medfinansierende på både den ny organisation og projekterne. Endelig skal der tilrettelægges en proces, som sikrer et fremadrettet samarbejde - både mellem det kommunale og regionale niveau og nationalt.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, Borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune, Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune og 2. næstformand Anne V. Kristensen, Region Midtjylland var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

Fra Aarhus Kommune deltog rådmand Kristian Würtz og fra Skive Kommune deltog viceborgmester Preben Andersen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

6. Aarhus som Europæisk kulturhovedstad 2017

Resume

Der orienteres om status i forhold til Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad 2017, og ifølge den ansøgning, som Aarhus er udvalgt på, er der aktiviteter i projektet i hele perioden 2013-2018.

 

Valget af Aarhus er blandt andet blevet en realitet på baggrund af den store regionale opbakning, hvor alle 19 kommuner og Region Midtjylland har givet politisk besluttede tilsagn om at medvirke, herunder økonomisk.

 

Finansieringsmodellen er, at det samlede forventede budget på 500 mio. kr. tilvejebringes således: Aarhus Kommune giver 100 mio. kr., de øvrige kommuner 45 mio. kr. og Region Midtjylland 55 mio. kr., fordelt på erhvervsudviklingsmidler (35 mio. kr.) og kulturmidler (20 mio. kr.). Dertil skal lægges statslige midler på 200 mio. kr. og fonde, private, EU mv. på 100 mio. kr.

 

Som bekendt er der ikke givet noget tilsagn om beløbsstørrelse fra staten - til trods for at Aarhus er udpeget af staten til dette europæiske program, og at forventningen til statslige midler fremgår af den ansøgning, som Aarhus er udvalgt på baggrund af.

 

Virkeliggørelse af arbejdet sker gennem en fond - Fonden Aarhus 2017 - der har Aarhus' borgmester som formand og en bred politisk, kulturel og erhvervsmæssig deltagelse i bestyrelsen, herunder en repræsentant for de tre kultursamarbejder udenfor Aarhus samt regionsrådsformanden.

 

Fonden har ansat en direktion bestående af administrerende direktør Rebecca Matthews, programdirektør Gitte Just samt en kommunikationschef. Denne stilling var indtil 24. februar 2014 besat med journalist Benedicte Strøm, der på denne dato sagde op under henvisning til, at hun ikke fandt, at der blev arbejdet professionelt i organisationen.

 

Det er den generelle vurdering, at der i Fonden Aarhus 2017s ledelse arbejdes professionelt med at gennemføre den strategi, som kommuner og regionen ejer i fællesskab. Dette besværliggøres på nuværende tidspunkt kraftigt af det manglende økonomiske tilsagn fra staten.

 

Det er derfor nærmere vurderingen, at udmeldingerne fra Benedicte Strøm i pressen dækker over en faglig/strategisk uenighed, og at dette ikke bør give anledning til usikkerhed om projektet som helhed.

 

I forhold til statens bidrag er der fra statslig side nedsat en tværministeriel udredning, og det er Fonden Aarhus 2017s vurdering, at det statslige bidrage vil blive søgt fastlagt i forbindelse med Finansloven for 2015.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, Borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune, Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune og 2. næstformand Anne V. Kristensen, Region Midtjylland var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

Fra Aarhus Kommune deltog rådmand Kristian Würtz og fra Skive Kommune deltog viceborgmester Preben Andersen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-13-14

7. Orientering om tidsplaner for sundhedsaftalen og praksisplanen

Resume

Der skal i valgperioden 2014-2017 udarbejdes ny sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen (gældende for perioden 2015-2018). I modsætning til tidligere udarbejdes alene én sundhedsaftale frem for 19 aftaler. Aftalen udarbejdes i 2014 med henblik på ikrafttrædelse 2015.

 

Med ændringen af Sundhedsloven er praksisplanudvalget desuden nyt forum fors udarbejdelse af praksisplanen i samarbejde mellem regionen, kommunerne og almen praksis. Praksisplanen skal bidrage til udmøntning af sundhedsaftalen, og udarbejdelsen af praksisplanen forventes derfor at ske i to tempi. Den første version planlægges at foreligge i overensstemmelse med bekendtgørelsens officielle tidsfrist den 1. maj og en anden version, som udarbejdes med start ultimo 2014, når arbejdet med sundhedsaftalen er tilstrækkeligt fremskredent.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I den nye valgperiode 2014-2017 udarbejdes henholdsvis sundhedsaftale mellem region og kommuner i regi af Sundhedskoordinationsudvalget og praksisplan mellem region, kommuner og almen praksis i regi af praksisplanudvalget.

 

Sundhedsaftale 

Som følge af sundhedsloven skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgå en sundhedsaftale om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Den nuværende sundhedsaftale udløber med udgangen af 2014, og en ny skal udarbejdes inden.

I modsætning til tidligere udarbejdes én sundhedsaftale frem for 19 aftaler. Endvidere indeholder aftalen fire hovedspor: Forebyggelse, behandling og pleje, genoptræning og rehabilitering samt sundheds-it og digitale arbejdsgange. Psykiatrien er et tværgående tema i alle spor. 

 

Sundhedsaftalen opdeles i en politisk del og i en administrativ del.

Den politiske del af sundhedsaftalen er et væsentligt pejlemærke for samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis de kommende år. Der lægges op til, at den nye sundhedsaftale sætter en markant retning for samarbejdet med eksempelvis 2-3 prioriterede indsatsområder samt få, men målbare mål for den politiske aftale.

 

Praksisplan 

Praksisplanudvalget nedsættes i medfør af den ændring af sundhedsloven, som blev varslet i 2013 og den relaterede bekendtgørelse, som forventes at træde i kraft pr. 15. marts 2014. Praksisplanen har til formål at udgøre et fælles planlægningsværktøj for kommunerne, region og almen praksis, og den skal derved udgøre rammen for sundhedsaftalens gennemførelse i forhold til almen praksis.

 

Tidsplan for udarbejdelse af sundhedsaftale

Sundhedskoordinationsudvalget påbegynder den politiske drøftelse på det første møde ultimo marts 2014. Den 28. april 2014 afholdes et fællesmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget og regionale/kommunale udvalgsformænd. På dette møde præsenteres et oplæg til den politiske aftale.

 

Høringsudkast til aftalen ventes behandlet i august 2014 og sendes i høring fra 1. september 2014 til 23. oktober 2014.

 

Aftalen godkendes i regionsråd og byråd i december 2014 og januar 2015 med indsendelse til Sundhedsstyrelsen ultimo januar 2015. 

 

Tidsplan for udarbejdelse af praksisplan

Som det fremgår af den bekendtgørelse vedrørende etablering af praksisplanudvalget for almen praksis, som netop er sendt i høring, skal den første praksisplan foreligge senest 1. maj 2014. Tidsplanen for arbejdet med praksisplanen er udarbejdet på denne baggrund og aftalt på et møde i praksisplanudvalget den 24. februar 2014.  

 

Den snævre tidsmæssige ramme for udarbejdelse af den første praksisplan betyder, at arbejdet med praksisplanen må ses i to tempi. Den praksisplan, som vil foreligge 1. maj 2014, udgør en første version, som vil have hovedfokus på henholdsvis lægedækning og kvalitet/kvalitetsudvikling. Den anden version af praksisplanen udgøres af den reviderede version, som færdiggørelsen af sundhedsaftalen blandt andet bidrager til at skabe rammerne for. Hovedfokus i den anden version af praksisplanen vil være opgavevaretagelse og tilgængelighed.  

 

Det indgår i tidsplanen, at der afholdes fire møder i praksisplanudvalget inden 1. maj 2014, hvorefter praksisplan sendes i høring herunder i Sundhedsstyrelsen.

 

En endelig første version af praksisplanen forventes behandlet i praksisplanudvalget i september 2014. Herefter følger behandling i henholdsvis Sundhedskoordinationsudvalget og politiske udvalg.

 

Med henblik på at skabe en bred inddragelse i opstart af arbejdet med praksisplanen indgår det endvidere i tidsplanen, at praksisplanudvalget er vært ved et ”stormøde", som har til formål at bidrage til en høring af blandt andet kommuner og almen praksis om målet med praksisplanen.

 

Koncerndirektør Anne Jastrup, Region Midtjylland, vil på mødet give et oplæg om udarbejdelsen af sundhedsaftalen og praksisplanen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, Borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune, Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune og 2. næstformand Anne V. Kristensen, Region Midtjylland var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

Fra Aarhus Kommune deltog rådmand Kristian Würtz og fra Skive Kommune deltog viceborgmester Preben Andersen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

8. Orientering om strategisk Energiplanlægning i 2014-2015

Resume

Orientering om "MIDT▪Energistrategi”, der er et fælles projekt mellem de 19 kommuner, en række energiaktører, vidensinstitutioner og Region Midtjylland med det formål at bidrage til omstillingen af energisystemer til vedvarende energi frem mod 2050.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

”MIDT▪Energistrategi” er et fælles projekt mellem de 19 kommuner, en række energiaktører, vidensinstitutioner og Region Midtjylland. Formålet er at bidrage til omstillingen af vores energisystem til vedvarende energi frem mod 2050 ved at opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere energiplanlægningen på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område.

 

I projektet arbejder kommunerne og energiaktørerne tæt sammen i tre temagrupper: ”Det vestjyske ressourceområde”, ”Det østjyske bybånd” og ”Det åbne land”. Grupperne arbejder med mulige veje til omstilling af det pågældende geografiske område til vedvarende energi, og undersøger blandt andet teknologi, økonomi, organisering og beskæftigelseseffekter. Kommunal- og regionalpolitikere inddrages i dialogen om muligheder, udfordringer og konsekvenser på tre møder undervejs. En hovedopgave for projektet er at skabe enighed mellem energiaktørerne, kommunalpolitikerne, vidensinstitutionerne med flere om fælles mål, strategier, prioriteringer og tværkommunale indsatser. Herved er der større mulighed for at gennemføre en optimal samfundsøkonomisk omlægning til vedvarende energi og at minimere kortsigtede, ukoordinerede tiltag og i nogle tilfælde endog mulige fejlinvesteringer.

 

Målet er, at der frem mod sommeren 2015 udarbejdes fælles strategi- og handlingsplaner, som efterfølgende kan omsættes til konkrete vedtagne og koordinerede energiplaner hos kommuner, varmeværker, energiselskaber og andre centrale energiaktører.

 

Projektets konkrete output er tre strategi- og handlingsplaner udarbejdet i temagrupperne og en afsluttende sammenfatning, hvor gruppernes resultater opskaleres til regionsniveau. I sammenfatningen laves en beregning, som vil vise, hvor langt gruppernes resultater samlet set vil kunne bringe regionen med hensyn til omstilling til vedvarende energi.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, Borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune, Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune og 2. næstformand Anne V. Kristensen, Region Midtjylland var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

Fra Aarhus Kommune deltog rådmand Kristian Würtz og fra Skive Kommune deltog viceborgmester Preben Andersen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

9. Orientering om regionens overtagelse af udstedelse af tilladelser til råstofudvinding

Resume

Orientering om regionens overtagelse af udstedelser af tilladelser til råstofudvinding.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionerne fik opgaven med at kortlægge efter nye råstoffer og lave en plan for udnyttelse af råstoffer – senest i form af ”Råstofplan 2012 for Region Midtjylland”. I denne plan er der udlagt en række områder, inden for hvilke der kan gives tilladelse til indvinding af råstoffer.  

Kommunerne fik opgaven med at modtage ansøgninger om indvinding af råstoffer og meddele tilladelse – på vilkår – til råstofindvinding. 

 

I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen blev det aftalt, at kompetencen til at udstede godkendelser til råstofindvinding flyttes fra kommunerne til regionerne. Denne opgavejustering skal understøtte en øget faglighed i indsatsen. 

 

Arbejdet med de nødvendige lovændringer er i fuld gang, og opgavejusteringen gennemføres den 1. juli 2014.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, Borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune, Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune og 2. næstformand Anne V. Kristensen, Region Midtjylland var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

Fra Aarhus Kommune deltog rådmand Kristian Würtz og fra Skive Kommune deltog viceborgmester Preben Andersen.

Tilbage til toppen