Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kontaktudvalget
den 25. august 2014 kl. 12:30
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, Borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, Borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, Borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune og Borgmester Søren Pape Poulsen, Viborg Kommune.

 

Fra Aarhus Kommune detog rådmand Kristian Würtz.


Sagnr.: 1-00-6-10

1. Kontaktudvalgets mødeplan for 2015

Resume

Det foreslås, at der afholdes fire møder i Kontaktudvalget i 2015, hvoraf de to af møderne alene reserveres.

Formanden indstiller,

at mødeplanen for Kontaktudvalget for 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Kontaktudvalget forudsættes, i henhold til bestemmelse i Lov om regioner, at mødes mindst to gange om året for at drøfte og udvikle samarbejdet mellem region og kommuner.

 

Baseret på erfaringerne med antallet af møder i de foregående år foreslås det, at der berammes fire møder i Kontaktudvalget i 2015, hvoraf de to af møderne alene reserveres.

 

Der foreslås på den baggrund følgende mødeplan for Kontaktudvalget for 2015:

 

 • Mandag den 16. marts 2015 kl. 10.00 - 12.00.
 • Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10.00 - 12.00 (reserveret).
 • Mandag den 24. august 2015 kl. 12.00 - 14.00 (reserveret).
 • Fredag den 20. november 2015 kl. 13.00 - 15.00.

 

Møderne i Kontaktudvalget afholdes som udgangspunkt i Regionshuset i Viborg. Det er dog samtidig aftalt, at et af de årlige møder afholdes i forbindelse med et møde i Kommunekontaktrådet i Silkeborg. Det planlagte møde fredag den 20. november 2015 afholdes derfor i Silkeborg i forlængelse af mødet i Kommunekontaktrådet samme dag.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, Borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, Borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, Borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune og  Borgmester Søren Pape Poulsen, Viborg Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling

 

Fra Aarhus Kommune deltog rådmand Kristian Würtz.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-5-13

2. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Resume

Loven om erhvervsfremme og regional udvikling, der trådte i kraft 1. februar 2014, giver regionerne til opgave at udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi med udgangspunkt i udfordringer, sætte mål og opstille regionale forslag til løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

 

Den nye strategi skal sikre sammenhæng og opnå endnu større gennemslagskraft og synlighed i indsatsen. Der er f.eks. lagt op til at styrke sammenhængen mellem erhvervsudvikling, beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, infrastruktur, klima og miljø samt byer og yderområder.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget drøfter udkast til udfordringer og redegørelser.

Sagsfremstilling

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi
Vækst- og udviklingsstrategien udarbejdes i et samarbejde mellem regionsråd og Vækstforum. Den samlede strategi skal herved skabe et større ejerskab til den samlede indsats for regional udvikling, herunder omstilling til væksterhverv og udvikling af attraktive regionale levevilkår.

 

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi:

 

 • Redegør for den fremtidige udvikling for regionen.

 • Adresserer de regionale vækst- og udviklingsvilkår, herunder infrastruktur, erhvervsudvikling, turisme, uddannelse, beskæftigelse, udvikling i byerne landdistrikterne og yderområderne, natur og miljø, rekreative formål, kultur og samarbejde med tilgrænsende lande.

 • Kan endvidere adressere grøn omstilling, større byers betydning for væksten, klimatilpasning, kollektiv trafik mv.

 • Redegør for de initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på strategien.

 

I Region Midtjylland er der nu iværksat en proces, som tager udgangspunkt i fire udfordringer: Konkurrenceevne, Klima og ressourcer, Velfærd samt Demografi og bosætningsmønstre jf. vedlagte notat.

 

Den videre proces består af en række workshops og seminarer, som afholdes i løbet af september, oktober og primo november. Her vil en række aktører med udgangspunkt i de fire redegørelser og andet relevant materiale bidrage til udfoldelsen af de fire udfordringer.

 

Til udfoldelse af de fire udfordringer udarbejdes fire redegørelser. Der er vedlagt udkast til de tre af redegørelserne. Redegørelsen vedrørende udfordringen Velfærd udestår på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Kontaktudvalget drøftede sagen.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, Borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, Borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, Borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune og Borgmester Søren Pape Poulsen, Viborg Kommune.

 

Fra Aarhus Kommune deltog rådmand Kristian Würtz.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-13-14

3. Orientering om status for udarbejdelse af sundhedsaftale og praksisplan

Resume

Der udarbejdes nye planer/aftaler for sundhedsområdet for valgperioden 2014-2017 i samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis.

 

Der udarbejdes én sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen, som skal træde i kraft i 2015. Sundhedsaftalen sendes i høring den 9. september 2014.

 

Der udarbejdes desuden i regi af Praksisplanudvalget bestående af region, kommuner og almen praksis en praksisplan. Første del af praksisplanen vedrørende lægedækning foreligger og er fremsendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på faglige kommentarer. Arbejdet med anden del af praksisplanen, herunder videreførelse af drøftelser vedrørende den del af lægedækningen, som har sammenhæng med en sygebesøgsaftale videreføres i anden del af praksisplanen i 2. halvår 2014. En endelig udgave af praksisplanen forventes at foreligge med udgangen af 1. halvår 2015.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdet med såvel en ny sundhedsaftale for indeværende valgperiode som udarbejdelsen af en praksisplan for almen praksis har pågået i løbet af foråret 2014. Der gives en status for arbejdet med angivelse af de væsentlige tidsmæssige milepæle for 2. halvår 2014.

 

Sundhedsaftale 

Som følge af sundhedsloven skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgå en sundhedsaftale om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Den nuværende sundhedsaftale udløber med udgangen af 2014. I modsætning til tidligere udarbejdes én sundhedsaftale frem for 19 aftaler. Endvidere indeholder aftalen fire hovedspor: Forebyggelse, behandling og pleje, genoptræning og rehabilitering samt sundheds-it og digitale arbejdsgange. Psykiatrien er et tværgående tema i alle spor. 

 

Sundhedskoordinationsudvalget udsendte i maj 2014 et debatoplæg for visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018. De overordnede visioner er:

 • Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser.

 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren.

 • Mere lighed i sundhed.

 

Udspillet har efterfølgende været politisk drøftet i kommuner og region. Med afsæt i de politiske tilbagemeldinger fra kommuner og region udarbejder Sundhedskoordinationsudvalget en politisk aftale, som sammen med den øvrige del af aftalekomplekset sendes i høring den 9. september 2014 med høringsfrist den 29. oktober 2014.  

 

Aftalen godkendes i regionsråd og byråd i december 2014 og januar 2015 med indsendelse til Sundhedsstyrelsen ultimo januar 2015. 

 

Praksisplan 

Der er i hver region nedsat et Praksisplanudvalg med kommunale og regionale repræsentanter samt repræsentanter for almen praksis (PLO). Praksisplanudvalget skal udarbejde en praksisplan for almen praksis, som har til formål at udgøre et fælles planlægningsværktøj for kommunerne, region og almen praksis.

 

Praksisplanudvalget for Region Midtjylland har besluttet at udarbejde praksisplanen for almen praksis i to tempi.

 

Første del af praksisplanen, som indeholder målsætninger og anbefalinger vedrørende lægedækning er således udarbejdet og indsendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på faglige kommentarer. Der gennemføres en høring af denne del af praksisplanen, som tidsmæssigt forventes at finde sted i september måned 2014.

 

Praksisplanudvalget har som en del af arbejdet med anbefalingerne i praksisplanens første del drøftet lægedækning af borgere, som opholder sig længere end 15 km fra egen læge. Drøftelserne heraf videreføres i anden del af praksisplanen med det mål, at der indgås en aftale om sygebesøg såvel som en aftale om samtaleterapi. Begge områder er udlagt til decentral aftaleindgåelse i regi af Praksisplanudvalget, og vil være centrale i Praksisplanudvalgets arbejde med praksisplanen i 2. halvår af 2014.

 

De øvrige emner, som skal indgå i anden del af praksisplanen vedrører opgaver, kvalitet og tilgængelighed i almen praksis. Arbejdet hermed skal ses i sammenhæng med overfor omtalte sundhedsaftale, idet praksisplanen skal udgøre rammen for sundhedsaftalens gennemførelse i forhold til almen praksis. Derudover har regeringen nedsat et udvalg, som skal fremsætte anbefalinger om, hvordan blandt andet dataadgang og it-kommunikation kan understøtte udvikling i almen praksis og sammenhængen til det øvrige sundhedsvæsen. En endelig praksisplan, som indeholder anbefalinger vedrørende også opgaver, kvalitet og tilgængelighed forventes at foreligge med udgangen af 1. halvår 2015.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, Borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, Borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, Borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune og Borgmester Søren Pape Poulsen, Viborg Kommune.

 

Fra Aarhus Kommune deltog rådmand Kristian Würtz.

Tilbage til toppen