Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kontaktudvalget
den 5. maj 2015 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Mødet blev aflyst efter dagsordenen var udsendt.


Sagnr.: 1-15-1-76-8-14

1. Bredbånd og Mobiltelefoni i Region Midtjylland

Resume

I forbindelse med det kommende arbejde med en regional vækst- og udviklingsstrategi foreslås det, at kommunerne og regionen udarbejder en fælles strategi- og handlingsplan for bredbånd og mobiltelefoni i Region Midtjylland.

Formanden indstiller,

at det besluttes at sætte et fælles arbejde i gang om den digitale infrastruktur i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi foreslås det at lave et fælles regionalt og kommunalt indspil omkring den digitale infrastruktur i regionen.

 

Problemerne på området er mange og påvirker hverdagen for regionens mange virksomheder og borgere i deres daglige liv og arbejde.

 

Det i januar 2015 fremsatte ændringsforslag til lov om graveloven, teleloven og konkurrenceloven, som skal gøre det lettere, billigere og mere effektivt at etablere elektroniske kommunikationsnet, er et skridt på vejen. Men der er stadig lang vej.

 

Højhastighedsbredbånd

Virksomheder har brug for at håndtere stadig stigende datamængder, men ikke alle steder er der adgang til den båndbredde, som er nødvendig. Det gælder især virksomheder, som ligger uden for de store byer og på landet.

 

Der er behov for fleksible arbejdspladser, hvor en del af arbejdet kan foregå hjemmefra. Det vil gøre os langt mindre afhængige af arbejdspladsens placering, netop fordi der kan oprettes hjemmearbejdspladser. Det stiller imidlertid krav om opkobling til internettet for den enkelte medarbejder, så man kan udføre sit arbejde tilfredsstillende.

 

Digital infrastruktur er en integreret del af vores hverdag, og det burde være en selvfølge, at alle har adgang til de mange tjenester, der kræver højhastighedsnet. Det stiller store krav til digital båndbredde.

 

Der er en forventning om, at kontakten med det offentlige i højere grad sker via selvbetjeningsløsninger, ligesom en stadig større del af den offentlige service skal kunne leveres digitalt, herunder f.eks. telemedicin.

 

Mobiltelefoni

Der eksisterer stadig et stort problem med mobilhuller rundt om i regionen. En del af problemerne vil kunne afhjælpes ved at opsætte signalforstærkere, men det er ikke en holdbar løsning på sigt, og har også medført modstand fra teleselskabernes side.

 

Især har mange sommerhusområder en meget dårlig mobildækning og internetforbindelse til telefonen.

 

Fælles kommunal og regional strategi og handlingsplan

Det foreslås, at Region Midtjylland og kommunerne i fællesskab udarbejder en regional strategi- og handlingsplan for bredbånd og mobiltelefoni. Her skal omfanget af problemerne afdækkes, og ønskerne til den fremtidige udvikling skitseres.

Der bør desuden peges på konkrete initiativer, som skal være med til at udbrede bredbånd og dække mobilhuller. Her er det vigtigt at være tydelig omkring, hvad kommunerne og regionen kan gøre, og hvor Folketinget skal ind med initiativer både med hensyn til konkrete investeringer og lovgivningsmæssigt.

Dette arbejde kan organiseres på samme måde, som det var tilfældet for det fælles indspil for trafikal infrastruktur, hvor kommunerne og regionen har stået sammen siden 2007. Konkret foreslås, at der nedsættes en styregruppe bestående af 4-6 kommunale repræsentanter og 2-3 regionale repræsentanter. Styregruppen udarbejder kommissorium for arbejdet, og det forventes, at der fremlægges et oplæg til behandling i Kontaktudvalget i efteråret 2015.

Tilbage til toppen