Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kontaktudvalget
den 31. august 2015 kl. 12:30
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune, borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune, borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune og borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 13.05.


Sagnr.: 1-21-78-3-14

1. Region Midtjyllands Spareplan 2015-2019, budget 2016 samt Økonomiaftalen 2016

Resume

Regionsrådet besluttede 28. januar 2015, at der skulle udarbejdes en spareplan for 2015 til 2019 med henblik på at skabe balance i økonomien på sundhedsområdet i Region Midtjylland. På baggrund af økonomiopfølgningen i 2015 er sparemålet blevet tilrettet. Sparemålet i 2016 er på 540 mio. kr. stigende til 699 mio. kr. i 2019.

 

Den 22. juni 2015 blev der indgået aftale om spareplanen for 2015-2019 i Region Midtjylland mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre. Spareplanen indgår som et væsentligt grundlag for Region Midtjyllands budgetlægning 2016.

 

Økonomiaftalen for 2016 giver regionen mulighed for at håndtere stigningen i medicinudgifterne. Aftalen betyder, at regionens spareplan for 2015 til 2019 fastholdes. Det regionale udviklingsområde er omfattet af det omprioriteringsbidrag på 1 %, som også er indført for kommuner og staten.

 

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet besluttede 28. januar 2015, at der skulle udarbejdes en spareplan for 2015 til 2019 med henblik på at skabe balance i økonomien på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

 

Ubalancerne på sundhedsområdet skyldes primært:

 • Økonomisk udfordring i 2015 vedrørende blandt andet hospitalsmedicin, samhandel med andre regioner, privathospitaler, nye behandlinger, respiratorbehandling i eget hjem samt tilskudsmedicin.
 • Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger de kommende år.
 • Effektiviseringskrav som følge af sygehusbyggerier.
 • Lægernes kliniske videreuddannelse, leasing og forudsætninger om finansiering.

 

Sparemålet i 2016 er på 540 mio. kr. stigende til 699 mio. kr. i 2019.

 

I sparekataloget er der følgende temaer:

 • Akutområdet
 • Planlagte patientforløb
 • Praksisområdet
 • Psykiatrien
 • Klinisk service
 • Ikke kliniske områder
 • Medicin
 • Arbejdsgange og forenkling.

  

Den 22. juni 2015 blev der indgået aftale om spareplanen for 2015-2019 i Region Midtjylland mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre.

 

Spareplan 2015-2019, Sundhedsområdet, Juni 2015 inklusive Politisk aftale om spareplanen 2015–2019 er vedhæftet til orientering.

 

På regionens hjemmeside: www.Spar1519.rm.dk ligger herudover en overordnet beskrivelse af spareplanen i ”Spareplan 2015–2019, Sundhedsområdet, Juni 2015” samt detaljerede beskrivelser af de vedtagne spareforslag.

 

Økonomisk konsekvens af spareplanen 2015-2019

Med aftalen udmøntes besparelser på sundhedsområdet i 2016 på 522,2 mio. kr. stigende til 766,3 mio. kr. i 2019, som det fremgår af tabellen nedenfor.

 

Mio. kr.

2016

2017

2018

2019

Besparelser samlet

-522,2

-611,6

-708,3

-766,3

Pulje til uforudsete udgifter

10,0

10,0

10,0

10,0

Reserve til patientrettet aktivitet

0,0

0,0

0,0

57,3

Samlet

-512,2

-601,8

-698,3

-699,0

Sparekrav

-540,0

-622,0

-718,0

-699,0

Forskel mellem sparekrav og spareplan

-27,8

-20,4

-19,7

0,0

 

Der er samtidig afsat en pulje til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover afsættes en reserve til ny patientrettet aktivitet på 57,3 mio. kr. i 2019. Forligspartierne konstaterer, at der fortsat vil være en økonomisk ubalance på 27,8 mio. kr. i 2016, 20,4 mio. kr. i 2017 og 19,7 mio. kr. i 2018. Mens der er økonomisk balance i 2019. Ubalancerne forudsættes løst i forbindelse med budgetlægningen 2016.

 

Økonomiaftale 2016 og den videre proces:

Der blev den 20. august 2015 indgået en Økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og Danske Regioner. Aftalen er meget stram på både sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde.

 

Aftalen giver mulighed for at håndtere stigningen i medicinudgifterne. Det kræver dog en meget tæt opfølgning på udviklingen i medicinudgifterne de kommende år. Aftalen betyder, at regionens spareplan for 2015-2019 fastholdes, således at der kan etableres balance i regionens økonomi på sundhedsområdet de kommende år. Endvidere forventer regionen, at finansloven også vil afsætte et betydeligt beløb til sundhedsvæsenet, da det er en yderligere forudsætning for, at den besluttede spareplan er tilstrækkelig.

 

Det regionale udviklingsområde er omfattet af det omprioriteringsbidrag på 1 %, som også er indført for kommuner og staten.

 

Regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2016 den 7. september 2015 og 2. behandler budgettet den 30. september 2015.

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune, borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune, borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune og borgmester Lars Krarup, Herning Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-3-14

2. Fastsættelse af kommunernes udviklingsbidrag i budget 2016

Resume

Kontaktudvalget skal drøfte fastsættelsen af det kommunale udviklingsbidrag for 2016. Kommunalbestyrelserne skal efterfølgende tage stilling til det kommunale udviklingsbidrag.

 

Regionernes budgetlægningsproces er i 2016 udskudt, som følge af Folketingsvalget den 18. juni 2015, herunder tidsfrister for drøftelse i kontaktudvalg og behandling i kommunalbestyrelser. Det foreslås, at forslag til fastsættelse af kommunalt udviklingsbidrag sendes i skriftlig høring efter regionsrådets 1. behandling, og at kommunalbestyrelsernes stillingtagen fremsendes til regionen senest den 17. september 2015. 

Formanden indstiller,

at regionens forslag til kommunalt udviklingsbidrag for 2016 på 129 kr. pr. indbygger sendes i høring i kommunerne på baggrund af den udskudte budgetlægningsproces for regionerne i 2016, og
at kommunalbestyrelserne fremsender deres stillingtagen til forslaget om kommunalt udviklingsbidrag til regionen senest den 17. september 2015.

 

Sagsfremstilling

Regionens udviklingsopgaver finansieres af bloktilskud fra staten og udviklingsbidrag fra kommunerne.

Regionsrådet fastsætter det årlige udviklingsbidrag efter drøftelse med kommunerne i Kontaktudvalget senest den 1. september. Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september skriftlig meddele regionsrådet deres stillingtagen. 

Regionsrådet vil ikke kunne gennemføre forhøjelser af udviklingsbidraget udover udviklingsbidraget fra året før reguleret med den forventede pris- og lønudvikling, såfremt 2/3 af de kommunale repræsentanter i Kontaktudvalget modsætter sig en sådan forhøjelse. Hertil kommer, at en forhøjelse umiddelbart vil betyde en reduktion af statens bloktilskud på grund af budgetloven, hvis bidraget forhøjes med mere end den forventede pris- og lønudvikling.

Der blev den 20. august 2015 indgået en Økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og Danske Regioner. Det fremgår af aftalen, at udgangspunktet for regionernes fastsættelse af det kommunale udviklingsbidrag er 129 kr. pr. indbygger.

 

Regionen lægger op til en videreførelse af et kommunalt udviklingsbidrag i overensstemmelse med forudsætningerne i Økonomiaftalen 2016 på 129. kr. pr. indbygger.

 

Fristerne for budgetlægningen for 2016 og mødedatoerne i Region Midtjylland er derfor fastlagt til følgende:

 

 

Hidtidig frist

Ny frist

Mødedato i Region Midtjylland

Forretningsudvalgets udarbejdelse af budgetforslag til regionsrådet

15. august 2015

10. september 2015

2. september (ekstraordinært møde)

1. behandling af budgetforslaget

24. august 2015

15. september 2015

7. september 2015

Frist for møde i kontaktudvalget om størrelsen på udviklingsbidraget

1. september 2015

17. september 2015

31. august 2015

Frist for kommunernes tilbagemeldinger om udviklingsbidrag

10. september 2015

22. september 2015

 

2. behandling af budgetforslaget (=vedtagelse)

1. oktober 2015

15. oktober 2015

30. september 2015

 

På baggrund af den ændrede tidsplan og at regionsrådets 1. behandling først ligger efter kontaktudvalgsmødet den 31. august 2015, foreslås det, at regionens forslag om fastlæggelse af kommunalt udviklingsbidrag sendes i skriftlig høring efter regionsrådets 1. behandling. Kommunalbestyrelsens efterfølgende stillingtagen fremsendes til regionen senest den 17. september 2015, således at det kan medgå i forretningsudvalgets 2. behandling den 22. september 2015. 

 

Beslutning

Besluttet, at det kommunale udviklingsbidrag for 2016 fastsættes til 129 kr. pr. indbygger.

 

Borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune, borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune, borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune og borgmester Lars Krarup, Herning Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

3. Status vedrørende kommunal overtagelse af regionale tilbud i indeværende valgperiode

Resume

Der orienteres om status vedrørende kommunal overtagelse af regionale tilbud i indeværende valgperiode.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det følger af lov om social service § 186, at en kommunalbestyrelse i hver valgperiode kan overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt tilbud efter 1. punkt, skal meddele regionsrådet dette senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. Overtagelse skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år.

 

Den aktuelle periode omfatter perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017. Kommunale ønsker om overdragelse i den aktuelle valgperiode skal således være fremsendt til regionsrådet senest den 1. januar 2016.

 

I praksis foregår indmeldingerne om kommunal overtagelse i forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien og Styringsaftalen i rammeaftalerne på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Kommunerne, der er beliggende i Region Midtjylland, har i de kommunale redegørelser, der indhentes i forbindelse med Udviklingsstrategien og Styringsaftalen i Rammeaftalen 2016 været forespurgt, hvorvidt kommunerne ønsker at overtage regionale tilbud.

 

Ingen kommuner har i de kommunale redegørelser tilkendegivet ønske om kommunal overtagelse af regionale tilbud. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen i Rammeaftalen 2016 skal være politisk behandlet i kommunalbestyrelser og regionsrådet senest den 15. oktober 2015.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune, borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune, borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune og borgmester Lars Krarup, Herning Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen