Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kontaktudvalget
den 26. september 2016 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune. borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune, og borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune, der havde meldt afbud.

 

1. viceborgmester Kent Falkenvig deltog fra Herning Kommune.

 

Mødet blev hævet kl. 11.40.


Sagnr.: 1-00-6-10

1. Orientering om Budget 2017 for Region Midtjylland samt regionalt udviklingsbidrag

Resume

Den 22. august 2017 blev der indgået forlig om Region Midtjyllands budget 2017. Der gennemføres besparelser for 223,8 mio. kr. på en række områder herunder driftsanskaffelser i forbindelse med regionens investeringsplan.

 

Regionsrådet har i budget 2017 fastsat det kommunale udviklingsbidrag til det regionale udviklingsområde uændret.

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives en orientering vedrørende Region Midtjyllands budget 2017 og fastsættelsen af det kommunale udviklingsbidrag. 

 

Budget 2017

Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået den 9. juni 2016. Økonomiaftalen med regeringen for 2017 er meget stram. Den gav kun en vækst på 7,5 mio. kr. på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

 

Den 22. august 2016 blev der indgået budgetforlig om Region Midtjyllands budget 2017.

 

En gennemgang af økonomien på sundhedsområdet viste en ubalance på 223,8 mio. kr. Ubalancen skyldes især stigende udgifter til det almene praksisområde, tandlægeområdet, respiratorpatienter i eget hjem, tjenestemandspension samt mindre realvækst i økonomiaftalen end forventet.

 

For at afhjælpe budgetudfordringer på driftsbudgettet reduceres budgettet til driftsanskaffelser. Rammen for investeringsplanen reduceres dermed samlet set med 150 mio. kr. i perioden 2017–2018. Der udskydes dermed projekter for 150 mio. kr. fra 2017/2018 til senere år.

 

Det vil betyde, at en række bygge- og renoveringsprojekter udskydes, og at moderniseringen af regionens bygningsfaciliteter udskydes 1-2 år.

 

Der er et betydeligt pres for anlægsinvesteringer med den nuværende anlægsramme, og hvis regionernes anlægsrammer reduceres i de kommende år, kan investeringsplanen ikke leve op til ambitionerne om at sikre en effektiv drift, større patientsikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenet.

 

Efter ovenstående reduktioner i investeringsplanen er udfordringen på driften i 2017 reduceret til 103,8 mio. kr.

 

Der gennemføres blandt andet følgende budgetreduktioner:

 

 • Besparelser på praksisområdet, 20 mio. kr.
 • Besparelser på tandlægeområdet, 10 mio. kr.
 • Bedre ressourceudnyttelse på baggrund af videndeling på tværs af enheder, 19,6 mio. kr.
 • Udmøntning af omprioriteringsbidrag på administrationen (centralt og på hospitaler), 12,6 mio. kr.
 • Besparelser på indkøbsområdet, 20 mio. kr., og
 • En række mindre besparelser for 21,6 mio. kr.

 

På Socialområdet er det Styringsaftalen for 2017, som fastlægger økonomien. Det er aftalt med kommunerne, at taksterne skal reduceres med minimum 3 % fra 2016 til 2018, og den opgave løfter Region Midtjylland i budget 2017.

 

På Regional Udvikling er der aftalt et omprioriteringsbidrag på 1 % i Økonomiaftalen for 2017. Bloktilskuddet reduceres som følge heraf med 6,1 mio. kr. I budgetforliget er det aftalt, at omprioriteringsbidraget udmøntes på administrationen også i Regional Udvikling.

 

De nærmere detaljer omkring budget 2017 kan findes på regionsrådets dagsordener i august og september 2017. Budget 2017 vil ligeledes blive offentliggjort på regionens hjemmeside.

 

Fastsættelse af kommunalt udviklingsbidrag

Til medfinansiering af de regionale udviklingsopgaver betaler hver kommune et årligt udviklingsbidrag til den region, hvor kommunen ligger. Bidraget udgør et fast beløb pr. indbygger. Størrelsen fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i Kontaktudvalget.

 

I forslag til budget 2017 har regionsrådet fastsat udviklingsbidraget til 131 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til det forudsatte i årets økonomiaftale. Beløbet svarer til et uændret niveau i forhold til 2016, men fremskrevet til 2017 pris- og lønniveau.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune. borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune, og borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune, var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-87-1-16

2. Vækstpartnerskabsaftale 2016-2017

Resume

Regeringen og Vækstforum har siden 2007 årligt indgået en vækstpartnerskabsaftale med det formål  at sikre sammenhæng og synergi mellem de initiativer, som begge parter sætter i værk for at sikre gode vækst- og udviklingsvilkår for virksomheder, også i en international sammenhæng.

 

Vækstpartnerskabsaftalen skal adressere både de nationale og regionale udfordringer og skal skabe gode vilkår for vækst og udvikling med udgangspunkt i både nationale, regionale og lokale potentialer og styrkepositioner.

Formanden indstiller,

at Kommunekontaktudvalget tager udkast til Vækstpartnerskabsaftale 2016-2017 til orientering.

Sagsfremstilling

Vækstforum vedtog på sit møde den 31. august 2016 udkast til den kommende vækstpartnerskabsaftale for 2016-2017.

 

Her besluttede Vækstforum, at et første udkast skulle indeholde følgende fire overordnede temaer

 

 1. Behov for kvalificeret arbejdskraft

Dette tema udgøres af en udmøntning af den netop indgåede Trepartsaftale samt opfølgning på Danmarks Vækstråds analyse af fremtidens kompetencebehov.

 

 1. Smart Industri 4.0/Digitalisering

Formålet er her at koordinere og udvikle fælles initiativer, som har til formål at styrke anvendelse af it og data som vækst- og innovationsdriver, både i private og offentlige virksomheder ved at fremme digitaliseringen.

 

Derudover skal der ske opfølgning på rapporten fra regeringens Produktionspanel 4.0 i form af fælles initiativer, som skal bidrage til et digitalt løft af især de små og mellemstore virksomheder og behovet for digitale kompetencer.

 

 1. De midtjyske styrkepositioner - herunder Fødevareområdet

Den midtjyske styrkeposition inden for Fødevareområdet og national klynge er omdrejningspunkt for denne del af aftalen. Derudover indgår en række initiativer under overskriften Det Grønne område, blandt andet gennemførelsen af et nationalt vindprogram, Etablering af Silicon Valley for havvindmøller og Styrket nationalt-regionalt samspil om bioøkonomi. Den fortsatte udvikling af indsatsen Kreative erhverv indgår ligeledes under temaet Midtjyske styrkepositioner.

 

 1. Én indgang til erhvervsfremmesystemet

Vækstforum prioriterer som hidtil dette tema højt i vækstpartnerskabsaftalen. I denne aftale er der blandt andet sat fokus på en indsats rettet mod Tyskland og eksportpotentialet her samt regeringens initiativ Målrettet erhvervsindsats.

 

Udkast til en kommende Vækstpartnerskabsaftale 2016-2017 er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune. borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune, og borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune, var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

3. Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur i Region Midtjylland

Resume

Region Midtjylland og de 19 kommuner har ønsket at få udarbejdet en strategi- og handlingsplan for den digitale infrastruktur. Den nedsatte styregruppe har udarbejdet et forslag hertil, som fremlægges til drøftelse og godkendelse på mødet i Kommunekontaktudvalget den 26. september 2016.

Formanden indstiller,

at Kommunekontaktudvalget drøfter og godkender udkast til en fælles strategi- og handlingsplan, herunder en specifik drøftelse af anbefalinger til staten:
 • Staten anbefales at afsætte yderligere midler til bredbåndspuljen med henblik på at sikre, at der kommer bredbånd ud i alle de områder, hvor der ikke vil komme bredbånd på almindelige vilkår.
 • Staten anbefales at forpligte mobilselskaberne til ved salg af mobiltelefoni at oplyse borgerne om dækningsgraden for det anvendte mobilnet.
 • Staten anbefales at optage forhandlinger med mobilselskaberne om at tilbyde et mobilabonnement, som giver mulighed for, at borgerne mod betaling kan bruge forskellige mobilnet, så man altid kan blive koblet op på det nærmeste og det stærkeste signal.
 • Staten og KL opfordres til ved de kommende økonomiforhandlinger at åbne for muligheden for, at kommunerne kan optage lån til finansiering af den digitale infrastruktur uden for den kommunale låneramme, og

 

at Kommunekontaktudvalget noterer sig, at der skal udarbejdes fælles retningslinjer for maste- og gravetilladelser i overensstemmelse med strategi- og handlingsplanen, og at dette arbejde finder sted i KKR-regi og afsluttes senest i 2017. De fælles retningslinjer vil herefter blive forelagt for Kommunekontaktudvalget.

Sagsfremstilling

Styregruppen for digital infrastruktur har udarbejdet et forslag til strategi- og handlingsplan for den digitale infrastruktur i den midtjyske region.

 

Undervejs i arbejdet har der været holdt møder med Teleindustrien og med Dansk Energi for at få deres synspunkter og lade dem indgå i det videre arbejde.

 

Netplan har udarbejdet en kortlægning for udbredelse af fastnet bredbånd. Dataene er sendt til alle kommuner og til regionen, som på baggrund af disse data kan lave egne analyser af udvalgte temaer. F.eks. dækning af telemedicinske løsninger og dækning i sommerhus- og erhvervsområder.

 

Der har været holdt en workshop for alle kommuner og regionen, hvor der deltog it-ansvarlige og ansvarlige for maste- og gravetilladelser. På workshoppen blev resultatet af Netplans kortlægning forelagt, ligesom udkast til fælles retningslinjer blev diskuteret.

 

Endelig har Netplan udarbejdet en oversigt over indendørs- og udendørsdækning for de forskellige mobilnet.

 

Strategi- og handlingsplan

Udkast til strategi- og handlingsplan indeholder forslag til, hvilke initiativer regionen og kommunerne vil kunne tage for at sikre bedre mobil- og bredbåndsdækning, herunder en række anbefalinger til staten.

 

Udkastet indeholder desuden et idékatalog, som er inspireret af tiltag, som nogle af kommunerne har iværksat, og som andre kan lade sig inspirere af.

 

Udkastet til strategi- og handlingsplan giver en beskrivelse af de problemer, som manglende mobil- og bredbåndsdækning medfører for udvikling og vækst i regionen.

 

Herefter følger to afsnit om henholdsvis mobildækning og bredbåndsdækning. Hvert af disse afsnit er bygget op, så der først kommer en beskrivelse af området og dernæst forslag til, hvad der kan gøres, eksemplificeret med cases fra kommunerne om, hvad der allerede er gjort. Casene er tænkt som inspiration for fremtidige initiativer.

 

Dernæst kommer hovedpunkterne for, hvad de fælles retningslinjer for kommunerne og regionen skal indeholde og intentionen bag disse.

 

Baggrund for indstillingerne

Til grund for indstillingerne ligger, at en række af folketingets partier i april 2016 indgik en aftale om en bredbåndspulje på i alt 200 mio. kr. over årene 2016-2019. Puljen administreres af Energistyrelsen og kan søges af lokale foreninger eventuelt i samarbejde med kommunen. De 200 mio. kr., der er afsat, rækker kun til en lille del af alle de adresser, som opfylder kriterierne om at søge midler fra bredbåndspuljen.

 

Omkring mobildækning indstilles det, at teleselskaberne skal kunne tilbyde et mobilabonnement, som giver mulighed for, at borgerne mod betaling kan bruge forskellige mobilnet, så man altid kan blive koblet op på det nærmeste og det stærkeste signal. Det indstilles endvidere, at staten forpligter teleselskaberne til ved salg af mobiltelefoni at oplyse borgerne om dækningsgraden for det anvendte mobilnet.

 

Endelig (og det gælder både bredbånd og mobilnet) foreslås det, at muligheden for, at kommunerne kan optage lån udenfor den kommunale låneramme til finansiering af den digitale infrastruktur tages op ved kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

 

Fælles retningslinjer

Samtidig har det været styregruppens ønske at få udarbejdet fælles retningslinjer for den digitale infrastruktur, så det er de samme procedurer, der gælder over hele regionen. Den konkrete udarbejdelse af fælles retningslinjer vil foregå i KKR-regi. Arbejdet forventes færdigt senest i 2017 og vil herefter blive forelagt for Kommunekontaktudvalget.

 

Baggrunden for at udarbejde fælles retningslinjer for maste- og gravetilladelser er et ønske fra såvel Teleindustrien som Dansk Energi. Fælles retningslinjer vil smidiggøre sagsbehandlingen for både operatørerne og kommunerne, når der sagsbehandles efter de samme principper.

 

Business Region North Denmark, Byregion Fyn og Region Sjælland og kommunerne på Sjælland har udarbejdet fælles retningslinjer, som alle er enige om at følge. Derfor vil det også være oplagt for Region Midtjylland og de midtjyske kommuner at nå frem til enighed om fælles retningslinjer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune. borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune, og borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune, var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

4. Strategi for Region Midtjyllands indsats i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Resume

Regionsrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en Strategi for Region Midtjyllands indsats i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der er indhentet input til strategien fra kommuner og almen praksis. På mødet fremlægges foreløbige strategispor med henblik på, at Kommunekontaktudvalget kan give bemærkninger inden drøftelsen i Sundhedskoordinationsudvalget.  

Formanden indstiller,

at Kommunekontaktudvalget drøfter foreløbige strategispor i Region Midtjyllands Strategi for Region Midtjyllands indsats i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har med budgetaftale 2016 besluttet, at der skal udarbejdes en samlet strategi for regionens indsatser i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Et indledende debatpapir samt et sæt plancher med foreløbige strategispor og indsatser (vedlagt) er udarbejdet på baggrund af et forberedende arbejde internt i regionen både på administrativt og politisk niveau.

 

Kommunerne har tidligere udtrykt ønske om, at der blev afsat den fornødne tid til inddragelse. Regionen har med dette afsæt justeret tidsplanen. I forhold til kommunal inddragelse har kommunerne haft mulighed for at give input på administrativt niveau i klyngestyregrupperne i juni 2016. Det rådgivende udvalg vedrørende Nære Sundhedstilbud havde endvidere inviteret de kommunale formænd og næstformænd for de 19 social- og sundhedsudvalg samt Sundhedskoordinationsudvalget til politisk møde om strategien den 13. september 2016, men dette møde blev aflyst på grund af for få tilmeldinger grundet stor travlhed i kommunerne med budgetforhandlinger.

 

Strategien drøftes politisk af Kommunekontaktudvalget på møde 26. september 2016.

 

Sundhedskoordinationsudvalget tager den 29. september 2016 stilling til, hvorvidt der skal afholdes et erstatningsmøde med kommunerne m.fl. for det aflyste møde den 13. september 2016. Bidrag og input til strategien ventes afrundet og drøftet i Sundhedskoordinationsudvalget på møde den 28. november 2016.

 

På mødet præsenteres de foreløbige strategispor, som afsæt for, at Kommunekontaktudvalget kan give bemærkninger inden drøftelsen i Sundhedskoordinationsudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune. borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune, og borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune, var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

5. Orientering om Steno Diabetes Center Aarhus

Resume

Regionsrådet har den 24. august 2016 godkendt et visionsoplæg for Steno Diabetes Center Aarhus som en ramme for det videre arbejde med projektet. Der orienteres om den videre proces med etablering af grundlaget for et kommende Steno Diabetes Center i Aarhus.

Formanden indstiller,

at Kommunekontaktudvalget tager orienteringen om den videre proces med etablering af grundlaget for et kommende Steno Diabetes Center Aarhus til efterretning.

Sagsfremstilling

Novo Nordisk Fonden har taget initiativ til udfoldelse af et samarbejde med hver af de fem regioner omkring en styrket diabetes indsats. På den baggrund har Region Midtjylland i foråret 2016 indledt et samarbejde med Novo Nordisk Fonden, som i første omgang har udmøntet sig i et fælles visionsoplæg.

 

Visionsoplægget (vedlagt) beskriver overordnet de fælles ambitioner om at styrke og udvikle indsatser på diabetesområdet, så det kommer hele regionen til gavn – både nuværende patienter med diabetes og potentielle kommende patienter. Der peges således på tre overordnede tiltag, som skal bidrage til at realisere visioner og målsætninger i visionsoplægget:

 

 • Løft af kvaliteten i diabetesindsatsen i hele regionen (både inden for behandling, forskning, uddannelse og forebyggelse).
 • Styrkelse af samarbejdet om diabetesindsatsen i alle sektorer (herunder samarbejde mellem hospitaler i regionen og mellem sektorer).
 • Etablering af fysiske rammer for et center (Steno Diabetes Center Aarhus) i regi af Aarhus Universitetshospital.

 

Udarbejdelse af en drejebog for projekt Steno Diabetes Center Aarhus

Regionsrådet har den 24. august 2016 godkendt visionsoplægget for Steno Diabetes Center Aarhus som en ramme for det videre arbejde med projektet. Der tages dermed hul på næste fase af projektet, som omfatter udarbejdelsen af en mere konkretiseret drejebog, der specificerer de beskrevne visioner og målsætninger i visionsoplægget.

 

I drejebogsfasen, som forventes at have en varighed fra september 2016 til foråret 2017, ønskes en betydelig inddragelse af relevante aktører omkring Steno Diabetes Center Aarhus. Disse aktører vil i særdeleshed blive inddraget i forhold til de tre større spor i drejebogsarbejdet vedrørende henholdsvis behandling på hospitalerne, forskning og det tværsektorielle samarbejde, og der nedsættes en arbejdsgruppe for hvert af disse spor, som afholder ca. fire møder hen over efteråret 2016.

 

Den tværsektorielle arbejdsgruppe har repræsentation fra blandt andet kommunerne i regionen (2-3 repræsentanter), alment praktiserende læger inklusive praksiskonsulent (3 repræsentanter),  klinikere fra regionshospitalerne og Aarhus Universitetshospital (5 repræsentanter) og relevante institutter ved Aarhus Universitet henholdsvis Institut for Folkesundhed og Center for Sundhedssamarbejde (i alt 2 repræsentanter).

 

Arbejdsgruppen skal bidrage med input til udfoldelse af visionerne for det tværsektorielle samarbejde på området. Som eksempel ønskes arbejdsgruppens bidrag til beskrivelsen af etableringen af en samarbejdsstruktur , som kan understøtte samarbejdet om diabetesbehandling og forebyggelse mellem Steno Diabetes Center Aarhus, regionshospitalerne, almen praksis og kommunerne og som bygger på LEON-princippet. 

 

Som et andet eksempel skal arbejdsgruppen beskæftige sig med beskrivelse af mulige områder inden for forebyggelse og behandling af diabetes, hvor der med fordel kan forskes i, udvikles og implementeres nye indsatser i samarbejde mellem Steno Diabetes Center Aarhus, regionshospitaler, kommuner og almen praksis. Endelig forventes arbejdsgruppen blandt andet også at bidrage med input til beskrivelse af de tilbud om efteruddannelse, kompetenceudvikling og rådgivning ved Steno Diabetes Center Aarhus for sundhedsfaglig personale i kommunerne og i almen praksis.

 

En færdig drejebog, der skal danne baggrund for en egentlig aftaleindgåelse mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden, forventes at blive endeligt udarbejdet i løbet af foråret 2017 med henblik på politisk behandling i regionsrådet i april 2017. Drejebogen vil blandt andet indeholde input fra de nævnte arbejdsgrupper, men skal derudover beskrive en række andre temaer, som samarbejdet mellem Novo Nordisk Fonden og Region Midtjylland baserer sig på.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune. borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune, og borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune, var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen