Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kontaktudvalget
den 29. april 2016 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune, og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, der havde meldt afbud.

 

Kent Falkenvig deltog fra Herning Kommune og Kristian Würtz deltog fra Aarhus Kommune.

 

Mødet blev hævet kl. 11.00.


Sagnr.: 1-00-6-10

1. Forslag til proces- og tidsplan for udarbejdelse af regional turismehandlingsplan

Resume

Der forelægges et forslag til proces- og tidsplanen for udarbejdelse af regional turismehandlingsplan.

Formanden indstiller,

at Kommunekontaktudvalget godkender proces- og tidsplan for udarbejdelse af regional turismehandlingsplan.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi og Vækstplan 2016–2020 udarbejdes der en regional turismehandlingsplan, der mere præcist fastlægger den regionale turismeindsats.

 

Den regionale turismehandlingsplan skal ud over at være i overensstemmelse med Vækst- og Udviklingsstrategien også være i overensstemmelse med den nationale turismestrategi og de landsdækkende udviklingsselskabers strategier og handlingsplaner.

 

Den nationale turismestrategi, der udarbejdes af det Nationale Turismeforum, forventes først fremlagt i foråret/sommeren 2016. Denne strategi baseres i stor udstrækning på de tre landsdækkende turismeudviklingsselskabers strategier.

 

Dansk Kyst- og Naturturisme præsenterede en handlingsplan på en konference den 16. marts 2016. De to øvrige selskaber MeetDenmark og Storby udarbejder ikke handlingsplaner.

 

Dansk Kyst- og Naturturismes handlingsplan indeholder indsatser under overskrifterne Masterplan for destinationsudvikling, kompetenceudvikling, program for markedsføring og vækstprogram for østersøturisme og vestkystturisme. Regionerne har tidligere set et udkast til handlingsplan medio december 2015, hvor man modtog et udkast til handlingsplan fra Dansk Kyst- og Naturturisme.

 

Region Midtjylland har udarbejdet et udkast til regional turismehandlingsplan, der er drøftet med blandt andet kommunerne (kommunale repræsentanter udpeget af KKR i slutningen af 2015 og med kommunale turismemedarbejdere og destinationschefer i januar 2016). Det er Region Midtjyllands opfattelse, at der er en grundlæggende overensstemmelse mellem Dansk Kyst- og Naturturismes handlingsplan (og tidligere udkast) og det udkast til regional turismehandlingsplan, som behandles på mødet i Vækstforum den 15. juni 2016.

 

Dansk Kyst- og Naturturisme har endvidere præsenteret deres forventninger til regionerne med hensyn til regional medfinansiering af projekter i 2016–2018 med udgangspunkt i handlingsplanen.

 

Regionerne har ved deres udviklingsdirektører tilkendegivet, at der ønskes en dialog med Dansk Kyst- og Naturturisme om sammenhængen mellem deres handlingsplan samt forslag til regional medfinansiering og regionernes vækstplaner, turismestrategier og handlingsplaner.

 

Der mangler medio april 2016 en drøftelse mellem regionerne og Dansk Kyst- og Naturturisme af flere overordnede principper for udvikling af kyst- og naturturisme, herunder hvem der kan være ansøger og udførende på regionale og tværregionale projekter inden for kyst- og naturturisme. Der er også uklarhed med hensyn til sammenhæng mellem Dansk Kyst- og Naturturismes handlingsplan og Vækst- og Udviklingsstrategien m.m.

 

Der er startet en dialog mellem Dansk Kyst- og Naturturisme og regionernes udviklingsmedarbejdere om sammenhæng mellem Dansk Kyst- og Naturturismes handlingsplan og regionernes vækst- og udviklingsstrategi samt regionernes muligheder for medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturismes projekter. De centrale emner for drøftelserne er, hvilke indsatser der skal gennemføres, tilhørende økonomi, og hvordan indsatserne gennemføres m.m.

 

Region Midtjylland ønsker som tidligere tilkendegivet også en inddragelse af kommunerne. Dette sker blandt andet på et møde med destinationschefer og kommunale turismemedarbejdere (den 26. april 2016) samt en inddragelse af kommunerepræsentanter udpeget af KKR i maj 2016.

 

Der foreslås gennemført følgende proces og tidsplan:

 

Aktivitet

Tidspunkt

 

Drøftelse af overordnede principper for udvikling af kyst- og naturturisme mellem Dansk Kyst- og Naturturisme og regionernes udviklingsdirektører

Møde udsat - ikke pt. fastlagt.

Drøftelser mellem regionerne og Dansk Kyst- og Naturturisme om Dansk Kyst- og Naturturismes ønsker til regional medfinansiering. Afklaring af indhold af projektforslag, sammenhæng til regionale vækstplaner m.m. 

April/maj 2016

Drøftelse med kommuner i Region Midtjylland om den regionale turismehandlingsplan med udgangspunkt i afklaringer med Dansk Kyst- og Naturturisme

April/maj 2016

Behandling af forslag til regional turismehandlingsplan på møde i Vækstforum (Dagsorden udarbejdes i maj)

15. juni 2016.

 

Det er aftalt, at temaet på Vækstforums møde den 15. juni 2016 er turisme. På mødet deltager Henrik Hörrmann formand for Dansk Kyst- og Naturturisme og Jens Hausted direktør for Dansk Kyst- og Naturturisme. 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

2. Forslag til proces for arbejdet med Møde- og Erhvervsturisme i Region Midtjylland

Resume

Der forelægges et forslag til processen for arbejdet med Møde- og Erhvervsturisme i Region Midtjylland.

Formanden indstiller,

at Kommunekontaktudvalget godkender forslag til proces for arbejdet med Møde- og Erhvervsturisme i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Møde- og Erhvervsturisme indgår i ”Vækstplan 2016-2020” som et område, der bør udvikles med udgangspunkt i de erhvervsmæssige styrkepositioner, således at møder, konferencer og messer understøtter disse erhvervsområder.

 

Den hidtidige indsats har haft fokus på udvikling af møder og messer i Herning og internationale konferencer i Aarhus. Denne prioritering er baseret på styrkepositioner og potentialer koblet til Messecenter Herning og Aarhus Universitet.

 

Målet for indsatsen er at tiltrække flere erhvervsturister, men i lige så høj grad også, at erhvervsturismen skal bidrage til at styrke de øvrige regionale erhvervsmæssige styrkepositioner. Hermed kan erhvervsturismen medvirke til at skabe øget omsætning og vækst hos videns- og produktionsvirksomheder.

 

En fortsat udvikling af møde- og erhvervsturismen skal bygge videre på resultater og erfaringer fra den hidtidige indsats. Det er samtidig afgørende, at der i den nye indsats sker en videreudvikling og igangsættes nye aktiviteter.

 

I forbindelse med møder, messer og konferencer ønskes, at disse bidrager til udvikling af blandt andet styrkepositionerne indenfor fødevarer og energi gennem et samarbejde med vidensinstitutioner og virksomheder. Der ønskes således skabt nye og gerne tilbagevendende møder, messer og konferencer samt videreudvikling af eksisterende.

 

Som led i indsatsen er der behov for indsamling af viden og data for at kunne videreudvikle erhvervsturismen med blandt andet nye koncepter og produkter.

 

Der foreslås følgende overordnede proces:

 

Aktivitet

 

Tidspunkt

Mulighed for møde med kommuner om erhvervsturisme med fokus på nationale og internationale møder, messer og konferencer, der tager udgangspunkt i regionale styrkepositioner.

April 2016

Udarbejdelse af annonceringsmateriale vedrørende projekter om Møde- og Erhvervsturisme og godkendelse heraf på møde i Vækstforum.

15. juni 2016

Ansøgningsfrist  

Ca. 1. september 2016

Behandling af indkomne ansøgninger på møde i Vækstforum 

25. oktober 2016

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget, idet der samtidig åbnes op for en mulighed for at få behandlet ansøgninger i Vækstforum i september måned, såfremt ansøgningerne er indsendt inden 1. august 2016.

 

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

3. Orientering om status på arbejdet med digital infrastruktur

Resume

Der orienteres om status på arbejdet med digital infrastruktur i Region Midtjylland.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og de 19 kommuner har sat et fælles kommunalt-regionalt arbejde i gang om digital infrastruktur i Region Midtjylland.

 

Formålet er at udarbejde en fælles regional strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur i regionen og de 19 kommuner. Strategien skal pege på konkrete initiativer, som kan være med til at udbrede bredbånd og dække mobilhuller.

 

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra kommunerne og regionen. Styregruppens opgave er at afdække omfanget af problemerne og skitsere ønskerne til den fremtidige udvikling. Intentionen er, at der skal peges på konkrete initiativer delt op i, hvad regionen og kommunerne selv kan gøre, og hvor Folketinget skal ind med initiativer både med hensyn til konkrete investeringer og lovgivningsmæssigt.

 

Styregruppen har præciseret sit kommissorium og identificeret fire hovedopgaver som grundlag for at komme med konkrete forslag:

 

  • kortlægning af fastnetbredbånd,
  • kortlægning af mobilhuller – tale og mobilt internet,
  • udarbejdelse af fælles retningslinjer for tilladelser til masterejsning og harmonisering af lejeaftaler, og
  • udarbejdelse af fælles retningslinjer for gravetilladelser og nedlægning af tomrør.

 

For at kunne komme med forslag til konkrete initiativer er det nødvendigt at have et overblik over, hvor problemerne eksisterer. Derfor er en kortlægning af dækningsforholdene nødvendig.

 

Netplan A/S er udpeget til at lave en kortlægning af fastnet bredbånd. Senere, når Energistyrelsen frigiver oplysninger om mobildækningen, overvejes at sætte en kortlægning i gang af denne. Kortlægningen er et vigtigt redskab for kommunerne og regionen, når der skal udpeges områder, hvor der skal tages særlige initiativer.

 

Regeringens officielle mål er i 2020 at have hastigheder på 100 MB download og 30 MB upload og god adgang til mobiltelefoni. I Region Midtjyllands Vækst- og Udviklingsstrategi er målet, at der i 2020 skal være 100 % tidssvarende bredbånds- og mobildækning. Mange steder er der langt op til denne målsætning, og det er derfor nødvendigt med en særlig indsats.

 

Regeringen har for årene 2016-2019 afsat et samlet beløb på 200 mio. kr. til forbedring af bredbånd til de områder, hvor markedet ikke selv kan nå ud. Energistyrelsen har netop gennemført en høring om bredbåndspuljen. Der lægges op til, at puljen kan søges af lokale sammenslutninger og af kommunerne. Der regnes med en ligelig medfinansiering, ligesom brugeren skal medfinansiere udrulningen med minimum 3.000 kr. Som udgangspunkt kan der søges fra puljen til områder med fem MB eller mindre i download og en MB eller mindre i upload.

 

Der er planlagt en workshop den 7. juni 2016 for embedsmænd fra kommunerne og regionen. På workshoppen vil Netplans analyse af dækningsforhold for fastnet bredbånd blive præsenteret. Endvidere vil udkast til fælles retningslinjer for mastetilladelser, gravearbejde og arealleje blive diskuteret.

 

Forslag til fælles regional strategi- og handlingsplan for bredbånd og mobiltelefoni i Region Midtjylland forventes forelagt for Kontaktudvalget på mødet den 26. september 2016.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

4. Orientering om udbetaling af takstreduktioner på det sociale område i Region Midtjylland til kommunerne

Resume

Det er i Rammeaftale 2016 aftalt, at der i perioden 2016-2018 skal ske en reduktion af taksterne på det sociale område på minimum 3 %.

 

Det har vist sig, at det vil være muligt at gennemføre besparelserne hurtigere end forventet på det sociale område i Region Midtjylland. Det betyder, at den fulde besparelse kan være implementeret i taksterne for 2017, og at der samtidig sker en tilbagebetaling til køberkommunerne på 10 mio. kr. i 2016 som følge af allerede opnåede besparelser.

Formanden indstiller,

at Kommunekontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Rammeaftale 2016, der er indgået mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, er det aftalt, at der skal foretages en samlet reduktion af taksterne på socialområdet på minimum 3 % i perioden 2016–2018, således at reduktionen er udmøntet fuldt ud senest i 2018.

 

Region Midtjylland har i 2015 igangsat en proces med at identificere og gennemføre tiltag, som skal nedbringe udgifterne på det sociale område i Region Midtjylland, således at taksterne på regionens sociale ydelser kan sættes ned svarende til kravet på 3 % i rammeaftalen svarende til ca. 30 mio. kr.

 

Siden taksterne blev fastlagt for 2016, har det vist sig, at den igangværende spareproces har fået hurtigere effekt end først antaget. Det er derfor muligt at gennemføre besparelserne hurtigere end forventet, således at besparelsen på 3 % på taksterne kan være fuldt gennemført i 2017.

 

Regionsrådet har på den baggrund besluttet, at besparelserne på 3 % for Region Midtjyllands socialområde 2016-2018 fremrykkes og udmøntes på taksterne allerede i 2017, og dermed medfører udgiftsreduktioner for kommunerne fra og med 2017.

 

Da taksterne på det sociale område er endeligt udmeldt for 2016, er det ikke umiddelbart muligt at tilgodese kommunerne via takstbetalingerne i 2016. Regionsrådet har derfor besluttet, at der som en del af spareprocessen ekstraordinært udbetales 10 mio. kr. til køberkommunerne i 2016. Udbetalingerne af beløbet sker i efteråret 2016, og fordelingen af beløbet sker ud fra kommunernes køb hos Region Midtjylland i første halvdel af 2016.

 

Ca. 30 % af omsætningen på Region Midtjyllands sociale tilbud stammer fra kommuner udenfor regionen. Med en udbetalingssum på 10 mio. kr. betyder det, at der forventeligt udbetales 3,3 mio. kr. til kommuner udenfor regionen og 6,7 mio. kr. til de 19 kommuner i Region Midtjylland. Aarhus Kommune er den største køberkommune og vil forventeligt få udbetalt 1,7 mio. kr., mens mellemstore køberkommuner som f.eks. Silkeborg og Skanderborg kommuner vil få udbetalt omkring 0,4 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

5. Orientering om status vedrørende udarbejdelse af Region Midtjyllands Strategi for indsatser i det nære sundhedsvæsen

Resume

Der orienteres om status og videre proces for udarbejdelsen af Region Midtjyllands kommende strategi for den regionale indsats i det nære sundhedsvæsen.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har med budgetaftale 2016 besluttet, at der skal udarbejdes en samlet strategi for regionens indsatser i det nære sundhedsvæsen. Beslutningen er formuleret i forbindelse med vedtagelse af spareplan 2015-19. Af budgetforligsteksten fremgår følgende:

 

"Forligspartierne er desuden enige om, at der skal udarbejdes en samlet strategi for regionens indsatser i det nære sundhedsvæsen inklusive anvendelse af sundhedshusene. Strategien forelægges regionsrådet senest medio 2016."

 

Der er på den baggrund igangsat en proces, som skal føre frem til udarbejdelsen af en strategi for regionens indsatser i det nære sundhedsvæsen. Strategien for det nære sundhedsvæsen skal pege på løsninger og handlinger, som både på kort og langt sigt kan bidrage til større sammenhæng for den enkelte borger og styrkelse af det nære sundhedsvæsen herunder den regionale indsats i det nære sundhedsvæsen.

 

Sundhedsaftalen er som den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet helt central for en strategi for den regionale indsats i det nære sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen lægger op til en værdi- og tillidsbaseret tilgang som et redskab til at skabe mere integrerede eller ’flettede’ sundhedstilbud. Denne tilgang har affødt, at region og kommuner nu er sammen om i sundhedsaftalen at sætte fælles visioner for det nære sundhedsvæsen. Strategien skal derfor også bidrage til, at vi kommer tættere på en virkeliggørelse af de visioner og mål, som er defineret i sundhedsaftalen.

 

Kommunerne har udtrykt ønske om den fornødne tid til inddragelse. Dette ønske søges imødekommet ved en tilpasning af tids- og procesplanen for udarbejdelse af strategien. Der lægges op til nedenstående proces:

 

  • Drøftelser på administrativt niveau i klyngerne samt i Sundhedsstyregruppen.
  • Rådgivende udvalg for nære sundhedstilbud inviterer de 19 kommunale social- og sundhedsudvalgsformænd og næstformænd til en drøftelse.
  • Bidrag og input fra kommunerne afrundes og drøftes på møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 29. september 2016.

 

Den videre inddragelse af kommunerne vil blive nærmere fastlagt i samarbejde med kommunerne efter den formelle godkendelse af den reviderede tids- og procesplan på regionrådets møde den 27. april 2016.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

6. Oplæg om Region Midtjyllands Forbrugsvariationsprojekt

Resume

Der gives en præsentation af Region Midtjyllands Forbrugsvariationsprojekt. Projektet belyser, hvordan brugen af sygehusydelser i Region Midtjylland varierer geografisk.

Formanden indstiller,

at Kommunekontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives på mødet et oplæg om Region Midtjyllands Forbrugsvariationsprojekt.

 

Forbrugsvariationsprojektet belyser, hvordan brugen af sygehusydelser i Region Midtjylland varierer geografisk.

 

Forbrugsvariation kan opstå som en naturlig konsekvens af forskelle i behovet for behandling blandt befolkningen i forskelle geografiske områder. Forbrugsvariation kan imidlertid også opstå som følge af variation i klinisk praksis, f.eks. gennem forskellige tilgange til behandling og typen af ydelser, der gives. Det kan også skyldes lokale forskelle i organiseringen af sundhedsvæsenet, herunder samspillet mellem region og kommuner.

 

Variation, der er forårsaget af forskelle i klinisk praksis, kan rejse væsentlige spørgsmål om, hvilken tilgang – både behandlingsmæssigt og organisatorisk – der giver den bedste kvalitet for patienterne og mest mulig sundhed for pengene.

 

I oplægget præsenteres resultater fra Forbrugsvariationsprojektets fem delprojekter: 

 

Delprojekt 1 - Geografiske forskelle i borgernes sygehusforbrug i Region Midtjylland

Delprojekt 2 - Variation i behandlingsintensitet i slutningen af livet

Delprojekt 3 - Variation indenfor udvalgte behandlingsområder

Delprojekt 4 - Læring fra det engelske sundhedsvæsens arbejde med NHS Atlas of Variation in Healthcare

Delprojekt 5 - Variation i sygehusforbruget opgjort i forhold til almen praksis.

 

Projektet er gennemført i periode 2011-2015. Analysearbejdet er udført af DEFACTUM (tidligere CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling).

 

Der er vedlagt en kort sammenfatning af resultaterne fra Forbrugsvariationsprojektet. Rapporterne for de enkelte delprojekter mm. kan ses på projektets hjemmeside: http://www.cfk.rm.dk/om-cfk/projektsite/forbrugsvariation/

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen