Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kontaktudvalget
den 3. april 2017 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Der var afbud fra borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune og borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune.

 

Rådmand Kristian Würtz, Aarhus Kommune, deltog i stedet.

 

Mødet blev hævet kl. 11.45.


Sagnr.: 1-00-6-10

1. Kollektive trafikplaner for Djursland og Horsens-Hedenstedområdet

Resume

Der forventes en ubalance mellem regionens udgifter til kollektiv trafik og budgetoverslag 2018 på ca. 28 mio. kr. Regionen bruger i dag 52 % af Regional Udviklings budget på kollektiv trafik. Da regionsrådet ikke ønsker yderligere udgifter til regional kollektiv trafik, er det nødvendigt med justeringer i rutenet og køreplaner. Der er derfor sat en proces i gang med udarbejdelse af trafikplaner foreløbig for Djursland og Horsens-Hedenstedområdet.  

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regional kollektiv trafik har udgjort en stadigt stigende andel af Regional Udviklings budget siden dannelsen af regionen, hvad der presser Regional Udvikling på øvrige opgaver. Fra 2007 er den kollektive trafiks andel af Regional Udviklings nettobudget således steget fra 40 % til 52 %.

 

Midttrafik forventer, at budgettet i budgetoverslagsåret 2018 overskrides med ca. 28 mio. kr. Stigende priser ved udbud af buskørsel og udgifter til rejsekortet er blandt forklaringerne. Da regionsrådet har tilkendegivet, at den kollektive trafiks andel af Regional Udviklings budget ikke må øges yderligere, er det nødvendigt med justeringer i rutenet og køreplaner. 

 

Trafikstyregruppen i kommunaldirektørnetværket, regionen og Midttrafik har aftalt at igangsætte en proces med tilpasning af rutenettet på Djursland med udgangspunkt i den kommende letbane. Arbejdet vil ligeledes tage udgangspunkt i den vedtagne mobilitetsstrategi for Djursland. Midttrafik vurderer, at der på Djursland vil kunne findes udgiftsreduktioner i størrelsesordenen 10 mio. kr. Sideløbende hermed arbejdes der med en trafikplan for Horsens-Hedenstedområdet, hvor der forventes udgiftsreduktioner på 5 mio. kr. Det er hensigten at finde de resterende udgiftsreduktioner i forbindelse med udarbejdelse af Midttrafiks trafikplan 2018.

 

Regionsrådet har besluttet, at der skal foretages en analyse af sammenhængen i den kollektive trafik i forbindelse med åbningen af det nye hospital i Gødstrup i 2020. Analysen vil indgå i en samlet trafikplan for det midt- og vestjyske område med inddragelse af regionale og kommunale busruter samt tog.

Beslutning

Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Horsens og Hedensted kommune bemærkede, at de ønsker et bedre analysegrundlag til at drøfte sagen.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune og borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

2. Bredbånd og mobiltelefoni

Resume

Kommunerne har vedtaget fælles principper og hensigtserklæringer for maste- og gravetilladelser.

 

Region Midtjylland har vedtaget, at ved indgåelse af nye lejeaftaler om master, antenner og teknikhuse til digital infrastruktur på regional grund bliver lejen fastsat med udgangspunkt i Energistyrelsens model 1 for lejeaftaler på bar mark og Energistyrelsens model 2 for opsætning på bygninger.

 

Første uddeling af støttemidler fra Energistyrelsens bredbåndspulje fandt sted i december 2016. Resultatet viser, at behovet er langt større, end midlerne rækker til. Derfor bør der gøres en særlig indsats i forhold til Folketinget for at få øget midlerne til bredbåndspuljen.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager kommunernes fælles principper og hensigtserklæringer for maste- og gravetilladelser til efterretning,

 

at Kontaktudvalget tager regionsrådets beslutning om model for masteleje til efterretning, og

 

at Region Midtjylland og KKR retter fælles henvendelse til Folketinget for at få øget midlerne til bredbåndspuljen, som det fremgår af vedlagte forslag til åbent brev til Folketingets medlemmer.

Sagsfremstilling

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur

Kontaktudvalget vedtog på mødet den 26. september 2016 en strategi- og handlingsplan for den digitale infrastruktur med anbefalinger til staten og et idékatalog til kommunerne og regionen.

 

Formålet med strategi- og handlingsplanen var at kortlægge, hvordan mobil- og bredbåndsdækningen er i regionen som grundlag for forslag til handlinger.

 

Fælles principper og hensigtserklæringer for maste- og gravetilladelser

Strategi- og handlingsplanen indeholder desuden ansatser til fælles retningslinjer for maste- og gravetilladelser, som kommunerne siden har arbejdet videre med. Det har resulteret i fælles principper og hensigtserklæringer for maste- og gravetilladelser, som er vedtaget af Kommunekontaktrådet på møde den 27. februar 2017. Formålet med de fælles principper og hensigtserklæringer er at smidiggøre processen for ansøgerne og sikre en ensartet behandling af ansøgninger i alle kommuner. Ifølge beslutning på mødet i Kontaktudvalget den 26. september 2016 skal resultatet af kommunernes arbejde forelægges for Kontaktudvalget. De midtjyske kommuners fælles principper og hensigtserklæringer for maste- og gravetilladelser er vedlagt.

 

Business Region North Denmark og Region Sjælland og de 17 sjællandske kommuner har valgt at udarbejde fælles retningslinjer for både maste- og gravetilladelser samt for masteleje.

 

Retningslinjer for masteleje

Region Midtjylland har besluttet at indføre nye retningslinjer for lejeaftaler om master, antenner og teknikhuse, som skal gælde for alle fremtidige lejeaftaler. Retningslinjerne baserer sig på Energistyrelsens model 1 for lejeaftaler på bar mark og på Energistyrelsens model 2 for antenner opsat på bygninger. Energistyrelsens model 1 baserer sig på den offentlige vurdering, mens den gennemsnitlige kvadratmeterpris for erhvervslejemål lægges til grund for model 2.

 

Region Midtjylland har ønsket at bidrage til at understøtte udbredelsen af mobil- og bredbåndsdækningen i hele regionen ved at gøre administrationen af lejeaftaler for antenner og master mere enkel og gennemskuelig, så der gælder fælles retningslinjer og principper for alle fremtidige regionale lejeaftaler. Formålet er at tilskynde teleselskaberne til at sikre en bedre dækning over hele regionen.

 

Kommunerne i regionen har valgt ikke at have fælles retningslinjer for masteleje. Nogle kommuner har valgt at følge de samme principper som Region Midtjylland, mens andre holder fast i den hidtidige måde at indgå lejeaftaler på.

 

Bredbåndspuljen

Første uddeling af midler fra bredbåndspuljen fandt sted i december 2016. Der var i indkommet 167 ansøgninger på i alt 288 mio. kr., hvoraf 31 projekter fik tildelt de 80 mio. kr., som var afsat i 2016. I alt rækker de uddelte midler til, at 3.739 adresser i hele landet kan få bredbånd.

 

Fra sammenslutninger i Region Midtjylland var der indsendt i alt 46 projektansøgninger tilsammen dækkende 2.843 adresser. Heraf fik kun fire projekter bevilget tilskud svarende til 408 adresser, og de fik et tilskud på godt 9 mio. kr. ud af de i alt 80 mio. kr.

 

Alene i Region Midtjylland var der forud for ansøgningsrunden annonceret, at omkring 46.000 adresser opfyldte kriterierne for at søge om midler fra bredbåndspuljen. Energistyrelsen har imidlertid i november 2016 opdateret antallet af adresser, som kan søge bredbåndspuljen, så der nu er mere end 71.000 adresser i Region Midtjylland. Særligt på Djursland og i Randers Kommune er der blevet markant flere adresser, som kan søge.

 

Det er et meget lille skridt på vejen, at 408 adresser i Region Midtjylland ud af 71.000 med dårlig eller ingen bredbåndsforbindelse nu får bredbånd.

 

Formålet med bredbåndspuljen er at give støtte til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning. Første ansøgningsrunde viser, at behovet er langt større end, hvad midlerne i bredbåndspuljen kan række til. Erfaringerne fra første runde viser i øvrigt, at det er meget svært for tyndt befolkede områder at få del i midlerne fra bredbåndspuljen. Derfor bør det overvejes at ændre på kriterierne, så disse områder har bedre mulighed for at få støtte til etablering af bredbånd.

 

Det er vigtigt, at der sikres tidssvarende bredbånd til de tyndtbefolkede områder, hvor bredbånd ikke kan udbredes på markedsvilkår. Det er et vigtigt grundvilkår for bosætning og erhvervsliv, at der er mulighed for gode internetforbindelser.

 

På baggrund af erfaringerne fra bredbåndspuljens første ansøgningsrunde står det klart, at staten snarest skal afsætte flere midler til bredbåndspuljen, så manglende bredbånd ikke er med til at bremse udviklingen og væksten i store områder af regionen. Forslag til åbent brev til alle folketingsmedlemmer er vedlagt.

Beslutning

Kontaktudvalget godkendte,

 

at Kontaktudvalget tager kommunernes fælles principper og hensigtserklæringer for maste- og gravetilladelser til efterretning,

 

at Kontaktudvalget tager regionsrådets beslutning om model for masteleje til efterretning, og

 

at Region Midtjylland og KKR retter fælles henvendelse til Folketinget for at få øget midlerne til bredbåndspuljen og deling af frekvenser mellem selskaberne.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune og borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

3. Samarbejde på Kulturområdet inklusive Kulturhovedstad 2017 & Legacy

Resume

Der gives på mødet et oplæg om det midtjyske samarbejde på kulturområdet, og om hvordan Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 har været en katalysator i dette. Oplægget vil desuden berøre, hvordan kommuner og region i fællesskab kan bidrage til at sikre langtidseffekterne af kulturhovedstadssatsningen.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og de 19 kommuner har siden 2008 samarbejdet om satsningen Europæisk Kulturhovedstad 2017, der dermed er det mest omfattende samarbejdsprojekt på kulturområdet i nyere tid.

 

For Region Midtjylland har kulturhovedstadssatsningen været en vigtig platform. Blandt andet i forhold til at realisere den regionale kulturstrategi. Temaer i strategien er blandt andet netværk, regionalt samarbejde, udsyn og udvikling og vil desuden berøre, hvordan kommuner og region i fællesskab kan bidrage til at sikre langtidseffekterne af kulturhovedstadssatsningen.

 

Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen giver på mødet et oplæg om det midtjyske samarbejde på kulturområdet, og om hvordan Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 har været en katalysator i dette. Oplægget vil desuden berøre, hvordan kommuner og region i fællesskab kan bidrage til at sikre langtidseffekterne af kulturhovedstadssatsningen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Sagen drøftes videre på det halvårlige opfølgningsmøde i juni.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune og borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

4. Vestdansk Erhvervssamarbejde

Resume

Der er etableret et styrket samarbejde mellem de tre Vestdanske Regioner: Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland.

 

Formålet med samarbejdet er at skabe synergi og sammenhæng mellem de regionale erhvervsfremmesystemer og andre initiativer rettet mod de regionale virksomheders vækstmuligheder. Den politiske styregruppe har netop vedtaget en række forslag til konkret udmøntning af Vestdansk Erhvervssamarbejde.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2012 gennemførte OECD en vurdering - et såkaldt review - af innovations- og erhvervsfremmeindsatsen i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Reviewet indeholdt en række anbefalinger til såvel staten som regionerne om, hvordan den regionale erhvervsfremmeindsats kunne styrkes. En af disse anbefalinger peger på et styrket samarbejde mellem regionerne.

 

Som opfølgning på det review indgik de tre vestdanske vækstfora i 2013 en samarbejdsaftale med det formål at skabe synergi og sammenhæng mellem de regionale erhvervsfremmesystemer og andre initiativer rettet mod de regionale virksomheders vækstmuligheder.

 

Siden er denne aftale blevet styrket, så det nu er muligt for virksomheder at deltage i programmer og tilbud på tværs af regionsgrænser i Vestdanmark.

 

I 2016 blev samarbejdet yderligere styrket med en fælles handlingsplan og beslutning om samarbejde indenfor fire fokusområder: Fødevarer, Energi, Sundhed og velfærdsteknologi, Industri 4.0 samt design og kvalificeret arbejdskraft som tværgående emner.

 

Den 13. marts 2017 holdt den politiske styregruppe for samarbejdet møde. Styregruppen vedtog blandt andet:

 

  • Fem vejledende principper for samarbejdet: konkurrenceevne, forenkling, åbenhed, samordning og nærhed samt partnerskab.
  • Forslag til udmøntning af handlingsplan 2017 indenfor de fire fokusområder. I udmøntningen er der taget særlig hensyn til principperne om forenkling, samordning og nærhed, så der skal arbejdes for en enklere struktur med én fælles indgang til hver klynge evt. med lokale hubs indenfor de fire fokusområder.
  • Et udkast til fælles indspil i forhandlingen om de regionale vækstpartnerskabsaftaler med regeringen.
  • Desuden arbejdes der videre med en kommunikationsstrategi for Vestdansk Erhvervssamarbejde.

 

I den kommende tid skal beslutningen fra den politiske styregruppe behandles i de tre vækstfora med henblik på at sætte gang i udmøntningen af handlingsplanen.

Beslutning

 Indstillingen blev godkendt.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune og borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

5. Energiregnskaber med kommunerne

Resume

Region Midtjylland og de 19 kommuner har fået opdateret Energiregnskaberne, som med de nye tal viser, at andelen af vedvarende energi i regionen fortsat stiger, og at det regionale mål om 50 % vedvarende energi i 2025 opfyldes med en fortsat indsats.

 

I februar 2017 blev Region Midtjylland officielt anerkendt som ”Covenant Coordinator” for ”Borgmesterpagten”, der er en global frivillig ordning for opgørelse af energi- og CO2-regnskaber.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har siden 2007 udarbejdet energiregnskaber sammen med kommunerne hvert andet år. Regnskaberne er netop opdateret med nye tal (2015-data). Formålet er både at måle fremdriften i omstilling til mere vedvarende energi samt CO2-udledningen i Region Midtjylland og kommunerne og at planlægge fremadrettede indsatser. Det er blandt andet et vigtigt redskab i forhold til implementering af den strategiske energiplanlægning i 'midt.energistrategi'. Regnskaberne indgår som et væsentligt værktøj i regionens samarbejde med kommunerne på energiområdet, hvor regionen som facilitator og koordinator bidrager aktivt til udvikling og initiering af fælles indsatser.

 

Når vi det regionale mål om 50 % vedvarende energi i 2025?

Det nye regnskab viser for Region Midtjylland samlet, at andelen af vedvarende energi fortsat stiger, og at den nu udgør 36 % af det samlede energiforbrug (inklusive varme, el, industri og transport). En fremskrivning til 2025, hvor det forudsættes, at omstillingen sker i samme tempo, som er realiseret fra 2007-2015, viser, at vi i 2025 lige akkurat når 50 % vedvarende energi i regionen, som er målet i den regionale Vækst- og udviklingsstrategi.

 

Stor forskel mellem kommunerne

Energiregnskaberne viser fortsat store forskelle mellem kommunernes andel af vedvarende energi. Det skyldes forskelle i geografi, historie og politisk ambitionsniveau. Samsø har den højeste andel af vedvarende energi, mens Aarhus og Silkeborg har den laveste. Både Aarhus og Silkeborg er i gang med store investeringer (omstilling til biomasse på kraftvarmeværkerne i Studstrup og Lisbjerg samt verdens største solvarmeanlæg i Silkeborg), som vil øge deres andel af vedvarende energi betydeligt i den næste opgørelse.

 

Figuren viser andelen af vedvarende energi i de enkelte kommuner opgjort efter Energistyrelsens vejledning og baseret på 2015-data. Opgørelsesmetoden medtager ikke den vindkraft, der eksporteres ud af kommunen. Medregnes denne, bliver andelen af vedvarende energi højere i nogle kommuner, fx 69 % i Lemvig, 59 % i Ringkøbing-Skjern, 88 % på Samsø og 60 % i Struer.

 

Biomasse og vindkraft

Den vedvarende energi, som er implementeret i regionen i dag, består primært af biomasse på fjernvarmeværkerne og vindkraft på land og i mindre omfang af organisk affald, biogas og solceller/solvarme. En af udfordringerne for de kommende år bliver, at vindkraft på land vil være faldende, da mange møller er ved at være nedslidte, og der ikke sættes tilsvarende nye op. Både opførelse af nye biogasanlæg og omstilling af fjernvarmeværkerne til vedvarende energi vil fortsætte med de investeringer, der allerede er vedtaget/i gang. Den store udfordring bliver fortsat at få mere vedvarende energi på transportområdet.

 

 

Region Midtjylland som ”Regional Coordinator” for Borgmesterpagten 

Borgmesterpagten er iværksat af Europa-Kommissionen i 2008. Det er en europæisk bevægelse for lokale og regionale myndigheder, som frivilligt forpligter sig til at opfylde og gå længere end EU’s mål for CO2-reduktion. Der er p.t. 7.194 underskrivere af borgmesterpagten, som dermed har forpligtet sig til blandt andet at indberette data for deres indsats hvert andet år.

 

I Region Midtjylland har 13 af kommunerne underskrevet borgmesterpagten. Sammen med energiregnskaberne leverer Region Midtjylland også de data, som kommunerne skal bruge til borgmesterpagt-indrapporteringen.

 

Region Midtjylland blev den 9. februar 2017 godkendt som ”Covenant Regional Coordinator” af sekretariatet for Borgmesterpagten. Regionale koordinatorer forpligter sig til at yde strategisk vejledning samt finansiel og teknisk bistand vedrørende bæredygtig energi til underskriverne i deres område. Opgaver som Region Midtjylland allerede i dag løser, blandt andet gennem energiregnskaber og strategisk energiplanlægning sammen med kommunerne.

 

Som regional koordinator får regionen mulighed for at styrke rollen som koordinator for borgmesterpagtkommunerne i Region Midtjylland og at blive mere synlig i forhold til EU-kommissionen og flere europæiske aktører og mulige samarbejdspartnere.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune og borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

6. Coast to Coast Climate Challenge - Koordineret midtjysk klimatilpasning

Resume

Der orienteres om Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), der er et bredt samarbejde med en målsætning om at tage vare på klimaudfordringerne i det midtjyske område og derved beskytte værdierne med helhedsorienterede løsninger.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Et konsortium med 31 partnere og 17 støttende organisationer arbejder med klimatilpasning på tværs af geografi, fag og organisationer i et 6-årigt projekt. Region Midtjylland er lead partner. Der er vedlagt en oversigt over de deltagende partnere.

 

Europa Kommissionen har bevilget et tilskud på ca. 52 mio. kr. til samarbejdet, der har som målsætning at tage vare på klimaudfordringerne i det midtjyske område og derved beskytte værdierne med helhedsorienterede løsninger. Der skal laves klimatilpasning på en bedre måde, end det kan gøres uden tværgående samarbejder.

 

Der arbejdes med alle vandudfordringerne, Hav og fjord, Vandløb, Grundvand og Regnvand. Partnerskabet (bestående af 31 partnere) engageres i 24 delprojekter. Dels i 12 lokale projektområder som eksempelvis Gudenåen og Horsens Bycentrum. Dels med innovative delprojekter som AquaGlobe ved Skanderborg og Klimatorium ved Lemvig, der professionelt formidler og skaber netværk omkring henholdsvis ferskvand og saltvand. Dels gennemføres tværgående delprojekter omkring eksempelvis værktøjer og innovation, hvorved nødvendige nye værktøjer udvikles og bringes i anvendelse.

 

C2C CC vil kaste en række afledte projekter af sig. Det er forventningen, at de afledte projekter vil spænde fra lokalt finansierede konkrete anlægsarbejder til udviklingsprojekter under LIFE, Horizon2020 og naturligvis jobskabende og produktudviklende projekter under Regionalfonden.

 

Den 30. marts 2017 blev der afholdt kick off i MCH Kongrescentret i Herning, hvor blandt andet tidligere klimakommissær Connie Hedegaard var blandt talerne. Der var opstillet en række stande, så deltagerne kunne få indtryk af delprojekterne, men også midtjyske virksomheder, der udvikler nye klimatilpasningsløsninger, viste produkter frem. Der var fokus på gensidig inspiration.

 

Projektet er udvikles sammen med partnerne og en række støttende organisationer. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2022. Der arbejdes på, at der herefter vil være opbygget et center for klimatilpasning, som kan videreføre tværgående samarbejder og professionel formidling nationalt, overfor EU og globalt. Der er til projektet nedsat en styregruppe bemandet med 17 udvalgte repræsentanter fra de mange forskellige relevante aktørtyper indenfor bæredygtig klimatilpasning.

 

Der kan læses mere om C2C CC på www.c2ccc.eu.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune og borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-10

7. Status på effektuering af plejehjemsaftalen

Resume

Status på implementeringen af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre, der i Region Midtjylland er udmøntet i en lokal aftale i november 2016 (plejehjemsaftalen).

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Som del af en underliggende aftale under Praksisplan for almen praksis er der indgået delaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre. PLO, staten, Danske Regioner og KL indgik den 26. maj 2016 en central aftale om at understøtte landsdækkende implementering af ordning med faste læger tilknyttet plejecentre.

 

Denne er nu i november 2016 fulgt op af en lokal aftale mellem parterne i Praksisplanudvalget, og kommunerne er i gang med at indgå kontrakt med praktiserende læger, som har interesse i at være fast tilknyttet et plejecenter.

 

Ordningen består af to elementer:

 

  • Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet til plejecentret. Honoreringen af lægerne for den sundhedsfaglige behandling, som ydes til de beboere, det er fast tilknyttet en læge, sker efter reglerne i Overenskomst om almen praksis.
  • Der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fast tilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret.

 

Aftalen ventes at bidrage til et tættere samarbejde mellem personalet på plejecentre og praktiserende læger såvel som kompetenceudvikling af personalet på plejecentre. Et pilotprojekt har vist, at en ordning med fast tilknyttede læger til plejecentre kan forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboere på plejecentre, herunder at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser samt forbedring af medicinhåndtering.

 

Borgerens valg af læge

Alle beboere på plejecentre får mulighed for at vælge en fast tilknyttet læge som egen læge og kan til enhver tid skifte læge efter de gældende regler for det. Beboere på plejecentre kan vælge en fast tilknyttet læge, selvom lægen har lukket for tilgang. Ledelsen på plejecentre skal sikre, at beboere og pårørende er informeret om borgernes muligheder for valg af læge. Derudover kan alle borgere som vanligt hente information om valg og skift af læge via kommunens borgerservice.

 

Ved opsigelse af en konsulentaftale mellem en fast tilknyttet læge og en kommune, vil kommunen skulle sørge for ansættelse af en ny fast tilknyttet læge, og i forlængelse heraf vil ledelsen på plejecentret skulle informere beboere og pårørende om borgernes mulighed for valg af den nye fast tilknyttede læge. 

 

Sundhedsfaglig rådgivning

Den fast tilknyttede læge yder sundhedsfaglig rådgivning til personale på plejecentre. Den sundhedsfaglige rådgivning er rådgivning til plejepersonalet i forhold til generelle sundhedsfaglige problemstillinger. Rådgivningen gives på aftalte tidspunkter på møder med personalet på plejecentret. Rådgivningen indebærer ikke patientbehandling. Der indgås kontrakt mellem kommunen og den fast tilknyttede læge om sundhedsfaglig rådgivning.

 

Status 

Der gives på mødet en status på effektueringen af aftalen fra kommunerne.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune og borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen