Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kontaktudvalget
den 13. april 2018 kl. 09:30
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune, borgmester Ulrik  Wilbek, Viborg Kommune og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, der havde meldt afbud.

 

I stedet deltog 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, viceborgmester Benny Hammer, Norddjurs Kommune og rådmand Kristian Würtz, Aarhus Kommune.

 

Anders Kühnau forlod mødet kl. 10.30 under behandlingen af punkt 2. Hanne Roed var mødeleder under resten af mødet.

 

Jørgen Nørby og Niels Erik Iversen, regionsrådet, deltog i drøftelsen af punkt 2.

 

Mødet blev hævet kl. 10.55.


Sagnr.: 1-00-18-17

1. Politisk drøftelse af mulige politiske sigtelinjer for samarbejdet mellem regionen og kommunerne i valgperioden

Resume

Det foreslås, at Kontaktudvalget har en indledende drøftelse af mulige fælles politiske sigtelinjer for kommunerne og regionen i valgperioden. Sigtelinjerne skal have til formål at bidrage til at skabe bedre og mere lige tilbud til regionens borgere på tværs af regionen og kommunerne.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget indledende drøfter mulige fælles politiske sigtelinjer for kommunerne og regionen.

Sagsfremstilling

Det er Region Midtjyllands opfattelse, at der er behov for at styrke samarbejdet mellem regionen og kommunerne ved at formulere et antal relevante politiske sigtelinjer inden for blandt andet sundhedsområdet og infrastrukturområdet. Det skal sikre bedre og mere lige tilbud til regionens borgere på tværs af regionen og kommunerne.

 

Det kan være opgaver, som regionen og kommunerne skal blive bedre til at løse sammen og mere ensartet for at få det bedste resultat for borgerne. Det kan fx ikke være på borgernes præmisser, at der er så uensartede tilbud på sundhedsområdet på tværs af kommunerne. Det kan også være emner, som regionen og kommunerne har en fælles interesse i at rejse sammen overfor en tredje part for at stå stærkere.

 

Formålet er blandt andet, at et styrket samarbejde mellem region og kommuner kan være med til at forbedre den generelle sundhedstilstand i regionen og i kommunerne og forebygge ulighed i sundhed.

 

Regionsrådsformand Anders Kühnau vil på mødet i Kontaktudvalget nærmere redegøre for tankerne bag forslaget om at lave fælles politiske sigtelinjer for regionen og kommunerne.

Beslutning

Kontaktudvalget vedtog,

 

at igangsætte et forberedende arbejde med henblik på, at Kontaktudvalget på dets næste møde kan drøfte et forslag til mulige politiske sigtelinjer.

 

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune, borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, viceborgmester Benny Hammer, Norddjurs Kommune og rådmand Kristian Würtz, Aarhus Kommune deltog i stedet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-3-12

2. Tilpasning af den regionale kollektive trafik

Resume

På mødet orienteres om Region Midtjyllands arbejde med at tilpasse den regionale kollektive trafik, så omfanget svarer til budgettet.

 

Regionen ønsker at gennemføre tilpasningen hurtigst muligt og senest med fuld virkning fra budgetåret 2021. Det foreslås, at tilpasningerne gennemføres områdevis og i forhold til, hvor meget planlægning ændringerne på busruterne kræver. I 2019 på Djursland og i kommuner, hvor planlægning af ruteændringer er mindre omfattende. I 2020 i Østjylland og i 2021 i det centrale Midtjylland.

 

Ændringsforslagene udarbejdes i samarbejde med Midttrafik og drøftes efterfølgende med kommunerne.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen om tilpasning af den regionale kollektive trafik til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet i Kontaktudvalget den 25. august 2017 orienterede Region Midtjylland om de økonomiske udfordringer i den regionale kollektive trafik og indbød kommunerne til sammen med Midttrafik at undersøge hele trafikområdet set i lyset af disse udfordringer.

 

Undersøgelsen blev forankret i den nedsatte administrative trafikstyregruppe til udarbejdelse af Midttrafiks Trafikplan 2018-2021, hvis kommissorium blev udvidet til også at omfatte denne undersøgelse. Trafikstyregruppen består af repræsentanter fra kommunerne, regionen og Midttrafik.

 

Resultatet af trafikstyregruppens analysearbejde blev sammen med principper for Midttrafiks rutenet præsenteret for kommunaldirektørnetværket den 2. februar 2018 og efterfølgende behandlet af Kommunekontaktrådet den 20. marts 2018. Notaterne er vedlagt.

 

Region Midtjylland har i 2018 løst de økonomiske udfordringer med stigende udgifter og faldende indtægter i den regionale kollektive trafik ved at skære på udgifterne til uddannelse, kultur og erhvervsudvikling.

 

Regionsrådet finder det uholdbart fremover at finansiere den kollektive trafik ved nedskæringer på andre områder i Regional Udvikling, og udgifterne til den kollektive trafik skal derfor reduceres.

 

Den aktuelle udfordring er på ca. 40 mio. kr. pr. år.

 

Regionsrådet har besluttet, at besparelser i den regionale kollektive trafik skal indfases hurtigst muligt, dog senest med fuld virkning fra budgetåret 2021. Regionsrådet har samtidig bedt administrationen om at udarbejde en plan for indfasningen af tilpasningerne.

 

Region Midtjyllands administration har derfor sammen med Midttrafik udarbejdet et udkast til en plan for implementering af tilpasningerne. På vedlagte kort er angivet i hvilke områder, der planlægges ændringer på det regionale rutenet i de enkelte år.

 

Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling behandlede udkastet til indfasningsplanen den 11. april 2018. Udkastet behandles i forretningsudvalget den 17. april og i regionsrådet den 25. april 2018.

 

Norddjurs og Syddjurs kommuner, Midttrafik og regionen har udarbejdet et udkast til en trafikplan for Djursland som følge af letbanens etablering. Med letbanen bliver det kollektive trafiktilbud på Djursland væsentligt forbedret men medfører også, at der skal ske tilpasninger af den regionale buskørsel. Udkastet blev ikke som planlagt sendt i offentlig høring sidste år, fordi regionsrådet vedtog at udskyde besparelser i den regionale kollektive trafik. Det foreslås, at trafikplanen færdiggøres, så den kan træde i kraft i 2019.

 

Arbejdet med ændringsforslag forventes i nogle kommuner at være mindre omfattende. Det gælder kommunerne Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Odder og til dels Aarhus. Ændringer her forventes også at kunne gennemføres i 2019.

 

Midttrafik skal udarbejde trafikplaner for Randers og Horsens, som forventes gennemført i 2020. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at lade ændringer på de regionale ruter i Østjylland indgå i dette arbejde.

 

Ændringer på nogle regionale ruter i det centrale Midtjylland forventes at kræve en del trafikplanarbejde, hvor der også skal tages stilling til omfanget af parallel betjening med X-busser og busforbindelser i forhold til tog. Det foreslås at gennemføre ændringer her i 2021.

 

I samarbejde med Midttrafik vil der blive udarbejdet konkrete forslag til ændringer på de regionale busruter, som efterfølgende drøftes med kommunerne. Heri vil også indgå forslag om ændret finansiering, hvor kommuner overtager nuværende regional buskørsel.

 

Region Midtjylland vil tage initiativ til at drøfte forslag til ændringer med de enkelte kommuner eller flere kommuner sammen, hvor det er relevant.

Beslutning

Kontaktudvalget vedtog,

 

at orienteringen om tilpasning af den regionale kollektive trafik tages til efterretning, idet en tidligere udsendt pressemeddelelse fra KKR vedlægges som bilag til sagen.

 

Jørgen Nørby og Niels Erik Iversen fra regionsrådet deltog i drøftelsen.

 

Der blev omdelt oversigt over Region Midtjyllands nettoudgift til buskørsel i 2016 opgjort i kr. pr. indbygger.

 

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune, borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, viceborgmester Benny Hammer, Norddjurs Kommune og rådmand Kristian Würtz, Aarhus Kommune deltog i stedet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-76-20-17

3. Orientering om vækst- og udviklingsstrategien

Resume

Med det nye regionsråd og vækstforum er arbejdet med en ny regional strategi for vækst og udvikling godt i gang. FN's 17 verdensmål for bæredygtig vækst vil danne rammen for strategien. Den 5. februar 2018 blev der afholdt et politisk kickoff for regionsrådet og borgmestrene i regionen omhandlende FN's 17 verdensmål.

 

Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling og vækstforum har vedtaget en vision og fire strategiske spor. Næste skridt i processen frem mod vedtagelsen af vækst- og udviklingsstrategien ved udgangen af 2018 er at udfolde de fire spor og deres indhold i samarbejde med de mange samarbejdspartnere og aktører, som skal være med til at gennemføre strategien. Derfor er der arrangeret flere former for aktørinddragelse i de kommende måneder.

Formanden indstiller,

at orienteringen om arbejdet med den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi tages til efterretning, og

 

at Kontaktudvalget drøfter den kommende vækst- og udviklingsstrategi.

Sagsfremstilling

Med det nye regionsråd og vækstforum er arbejdet med at udarbejde en ny regional strategi for vækst og udvikling godt i gang. Det forrige regionsråd og vækstforum vedtog, at FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling skulle danne rammen for strategien. Derfor afholdt regionsrådet sammen med de 19 midtjyske kommuner et politisk kickoff i Randers Regnskov med fokus på FN's 17 verdensmål.

 

Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling og vækstforum har vedtaget vision og fire strategiske spor. Disse skal nu udfoldes, så retning og indhold kan gøres tydelig og relevant for arbejdet med vækst og udvikling i Region Midtjylland.

 

Visionen er

En attraktiv og bæredygtig vækstregion. For alle.

 

De fire strategispor er:

 

Regionsrådet og vækstforum og partnerskabet bag vil samarbejde om at:

 • skabe bæredygtige og produktive jobs og vækst og velstand for alle
 • stille skarpt på klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling
 • skabe fremtidssikrede uddannelser, kompetenceløft og job for alle
 • give borgerne lige adgang til muligheder for at bosætte sig og leve det gode liv i hele regionen.

 

Med FN's 17 verdensmål som strategisk ramme skal strategien nu udfyldes i samarbejde med de mange aktører, som skal være med til at gennemføre strategien og visionen om en attraktiv og bæredygtig vækstregion. For alle.

 

Aktørinddragelse

Der sker aktørinddragelse på flere niveauer: administrativt, politisk samt blandt borgerne i Region Midtjylland. Hovedaktiviteterne er anført nedenfor, men vil blive suppleret i mindre eksisterende fora f.eks. netværk.

 

I forhold til inddragelsen af KKR og KD-net i februar og marts 2018 har der været:

 • politisk kickoff møde den 5. februar 2018 omhandlende FN's 17 verdensmål
 • orientering om proces og temaer for strategien i KD-net den 2. marts 2018
 • orientering om proces og temaer for strategien i KKR den 20. marts 2018.

 

I april afvikles der følgende fire større arrangementer:

 

4 dage – 4 byer – 4 studieretninger – 4 temaer

Et “roadshow” til 4 jyske byer på 4 dage. I første halvdel af april besøges 4 uddannelsesinstitutioner, hvor der drøftes ét tema pr. institution – svarende til strategiens 4 strategiske spor. Formålet er at sætte fokus på de unges forventninger, perspektiver og tanker om en 'attraktiv og bæredygtig region', hvor de alle kan forestille sig at bo, leve og arbejde.

 

Temamøde for politikere den 19. april 2018

Politisk temamøde med fokus på FN's 17 verdensmål samt drøftelse af indhold til de strategiske spor.

Her er tale om et fællesmøde for vækstforum, regionsrådets udvalg for regional udvikling og regionsrådets midlertidige udvalg for bæredygtig vækst. Formålet er at drøfte indhold til den kommende vækst- og udviklingsstrategi, hvordan kan partnerskabet sammen skabe en ambitiøs strategi, som efterfølgende kommer til at leve og vise resultater. Endelig skal drøftes kriterier for, hvordan indholdet til strategien prioriteres. 

   

Topmøde - den 23. april 2018

FN's verdensmål 17 omhandler partnerskab. Verdensmålene skal løftes i partnerskabet. Derfor er det første formål med mødet at drøfte, hvordan partnerskabet kan bidrage til den opgave. Derudover hvilke styrkepositioner, der skal arbejdes med i vækst- og udviklingsstrategien og hvordan nye ambitiøse resultater kan opnås sammen. Til mødet er direktører fra VIA University College, dekaner fra Aarhus Universitet, erhvervsrepræsentanter fra vækstforum, repræsentanten i vækstforum for erhvervsuddannelserne, formandskabet i KD-net, to kommunaldirektører udpeget via Business Region Aarhus og Vest samt kommunaldirektører fra den administrative styregruppe for vækstforum inviteret.

 

Arbejdsseminar - den 25. april 2018

Formål med arbejdsseminaret er at sikre et bredt funderet input til vækst- og udviklingsstrategien blandt kommuner og fælles aktører, skabe et godt udgangspunkt for at udvikle initiativer og projekter med afsæt i FN's 17 verdensmål samt sikre ejerskab hos samarbejdspartnere. Målgruppen vil være medarbejdere fra forvaltningerne, vidensinstitutioner, virksomheder, operatører og øvrige aktører indenfor erhvervsfremmesystemet. 

 

Videre proces

I august 2018 vil der foreligge et høringsudkast, som er planlagt til at blive drøftet i KD-net den 24. august 2018 og i KKR den 12. september 2018, hvor er også gives input til høringssvar.

 

Derefter sendes strategien i høring i perioden 3. september til 29. oktober 2018.

 

KKR kommer til at drøfte det endelige udkast den 16. november 2018. Efter planen vedtager vækstforum strategien den 10. december 2018 og regionsrådet den 19. december 2018.

Beslutning

Kontaktudvalget vedtog,

 

at orienteringen om arbejdet med den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi blev taget til efterretning, idet kommunerne foreslog, at der fokuseres på en del af verdensmålene, og at vandteknologi kommer til at indgå i forhold til mål 6.

 

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune, borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, viceborgmester Benny Hammer, Norddjurs Kommune og rådmand Kristian Würtz, Aarhus Kommune deltog i stedet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-37-17

4. Orientering om den midtjyske teknologipagt

Resume

Danmark vil i 2025 mangle op i mod 10.000 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater og 19.000 it-specialister. Den 12. september 2017 vedtog vækstforum at nedsætte en forprojektgruppe for at få udarbejdet et forslag til en midtjysk teknologipagt, der skal tilvejebringe flere personer med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer i Region Midtjylland.

 

Den midtjyske teknologipagt skal sikre, at:

 • flere i Midtjylland vælger teknologiske og naturvidenskabelige uddannelser,
 • flere lærer om teknologi og naturvidenskab, og
 • flere efteruddanner sig inden for teknologi og naturvidenskab.

 

Det overordnede ansvar for teknologipagten forankres i regionsrådet og vækstforum, der to gange årligt drøfter teknologipagtens fremdrift. Teknologipagten blev vedtaget af vækstforum den 19. marts 2018 og behandles af regionsrådet den 25. april 2018.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen om den midtjyske teknologipagt til efterretning.

Sagsfremstilling

Danmark vil i 2025 mangle op i mod 10.000 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater og 19.000 IT-specialister. Derfor forventes den danske regering den 24. april 2018 at indgå en dansk teknologipagt efter hollandsk forbillede. Med henblik på at understøtte den nationale teknologipagt lanceres en midtjysk teknologipagt primo maj 2018. Den midtjyske teknologipagt skal sikre, at flere personer i Midtjylland vælger teknologiske og naturvidenskabelige uddannelser, de såkaldte STEM-fag (Science, Technology, Engineering and Math), at flere lærer om teknologi, og at flere efteruddanner sig inden for teknologi og naturvidenskab. Den midtjyske teknologipagt er vedlagt som bilag.

 

Den midtjyske teknologipagt implementeres gennem følgende seks temaer, der er udvalgt af vækstforum og kvalificeret af forprojektgruppen:

 

1.      STEM-uddannede til de midtjyske styrkepositioner - Øge tilgangen til styrkepositionerne.

2.      Piger og STEM - Flere piger skal vælge en STEM-uddannelse.

3.      Teknologiambassadører – Kulturændringer på STEM-området.

4.      Informatik på alle uddannelsesniveauer – Fremtidssikring af arbejdsstyrken.

5.      Iværksætteri – Fremtidens tech-virksomheder skal starte i Midtjylland.

6.      Kompetenceudvikling – Nye kompetencer skal sikre vækst i fremtiden.

 

Den midtjyske teknologipagt blev vedtaget af vækstforum den 19. marts 2018 og behandles af regionsrådet den 25. april 2018.

 

Organisering

Vækstforum og regionsrådet har det overordnede ansvar for teknologipagten. Ansvaret for teknologipagtens fremdrift forankres i rådet for fremtidens kompetencer, der oprettes ved nedlæggesen af Uddannelsesrådet (oprettet i 2016), MEA's akademiråd (Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi) (oprettet i 2010) og det midtjyske kompetenceråd (oprettet i 2007). Rådet for fremtidens kompetencer afrapporterer om teknologipagtens fremdrift to gange årligt. Medio 2020 indstiller rådet nye temaer til regionsråd og vækstforum. Til at bistå rådet nedsættes der et STEM-sekretariat. Driften af sekretariatet varetages af Region Midtjylland.  

 

Rådet for fremtidens kompetencer vil bestå af i alt 21 medlemmer på tværs af uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen. Kommunerne tildeles i alt seks pladser i rådet, svarende til over en fjerdedel. Oprettelsen af rådet er forudsat af regionsrådets tilslutning den 25. april.

 

Økonomi

Regionsrådet behandler den 25. april 2018 en anbefaling fra vækstforum angående muligheden for at anvende regionens uddannelsespulje til at medfinansiere teknologipagten. Med regionsrådet tilslutning kan der øremærkes 55 mio. kr. til de initiativer i pagten, som har til formål at få flere unge til at vælge og lære om tekniske og naturvidenskabelige fag. Vækstforum har mulighed for at iværksætte en lang række initiativer i forhold til den virksomhedsrettede del af teknologipagten.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune, borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, viceborgmester Benny Hammer, Norddjurs Kommune og rådmand Kristian Würtz, Aarhus Kommune deltog i stedet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-2-17

5. Orientering om det regionale kultursamarbejde - Europæisk Kulturregion

Resume

I efteråret 2017 besluttede regionen og kommunerne at videreføre det regionale samarbejde på kulturområdet, som har været en grundpille og en af de afgørende styrker i Europæisk Kulturhovedstad 2017. Samarbejdsaftalen blev udarbejdet i dialog med kontaktudvalget og er tiltrådt af alle 19 byråd og regionsrådet for Region Midtjylland. Samarbejdet har fået overskriften "Europæisk Kulturregion".

 

Den regionale styregruppe med repræsentanter fra alle regionens kommuner har udmøntet aftalepapiret i et notat om samarbejdet, der mere konkret beskriver de aktiviteter og ambitioner, aftalen indeholder. Notatet omhandler aktiviteter for 2018 og 2019, organiseringen i samarbejdet, økonomien, kommunikation og strategi.

 

Ifølge den indgåede aftale vil samarbejdet foretage en årlig afrapportering til KKR og regionsrådet, og der vil blive indkaldt til et årligt politisk topmøde om samarbejdet.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen om det regionale samarbejde på kulturområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

I efteråret 2017 besluttede regionen og kommunerne i Midtjylland at videreføre det regionale samarbejde på kulturområdet efter 2017. Alle kommuner har tiltrådt aftalen, som foreløbig gælder i en forsøgsperiode på to år, hvorefter det skal besluttes i hvilket format, samarbejdet skal fortsættes. Aftalepapiret er vedlagt som bilag.

 

Den regionale styregruppe, hvor alle kommuner er repræsenteret, besluttede på et møde den 2. februar 2018 at give det nye, regionale samarbejde navnet "Europæisk Kulturregion" med undertitlen "Fortællinger. Kreativitet. Fællesskaber." Navnet er på én gang en beskrivelse af og en vision/ambition for samarbejdet. Det forbinder samarbejdet til erfaringerne fra kulturhovedstadsprojektet, men peger samtidig fremad. På mødet blev den indgåede aftale endvidere udfoldet mere konkret med henblik på at kunne starte dialogen med kulturaktørerne. Vedlagte notat er en opsummering af drøftelserne.

 

Notat om regionalt kultursamarbejde

Hovedpunkterne i notatet er følgende:

 

Aktiviteter 2018-2019

I henhold til den politiske aftale skal der udvikles en række konkrete borgerrettede kulturprojekter samt en større samlende event, der kan involvere bredt på tværs af regionen og aktørerne. Eventen, der skal gennemføres i forsommeren 2019, får temaet "Genopdag" med fokus på følgende spor: "By og land", "Børn og Unge" samt "Bud på fremtiden".

 

Udover de borgerrettede aktiviteter skal der ifølge aftalen hvert år holdes et kulturforum for kulturaktører, kommuner og beslutningstagere samt et politisk topmøde for at sikre den politiske opbakning til samarbejdet i regionen og kommunerne.

 

Organisering

Den regionale styregruppe, som har fungeret under Aarhus 2017, fortsætter som det centrale forum for samarbejdet. Region Midtjylland har formandskabet i styregruppen, og kulturteamet i Regional Udvikling fungerer som sekretariat for styregruppen.

 

Økonomi

I overensstemmelse med de politiske beslutninger i efteråret bidrager kommunerne og regionen hver med en krone pr. indbygger. I alt ca. 2,6 mio. kr. om året. Da Region Midtjylland afholder udgifterne til sekretariatsbetjening og koordinering (to årsværk pr. år), er det fælles budget primært allokeret til udvikling og gennemførelse af de konkrete, borgerrettede aktiviteter. Derudover har regionsrådet på sit møde i marts 2018 besluttet, at regionens egne kulturudviklingsmidler skal målrettes kultursamarbejdet.

 

Kommunikation

På grund af den korte løbetid for forsøgsordningen er både ekstern og intern kommunikation særlig vigtig, og det er besluttet at give disse opgaver høj prioritet.

 

Strategi

Der vil sideløbende med afvikling af borgerrettede aktiviteter i 2018 og 2019 blive udviklet en strategi for kultursamarbejdet i den europæiske kulturregion fra 2020.

 

De næste skridt

I løbet af april 2018 vil der blive afholdt fire informationsmøder for kulturaktører rundt omkring i regionen (to i Aarhus og et i henholdsvis Herning og Holstebro), der både vil infomere om Europæisk Kulturregion og vil invitere til dialog med aktørerne om involvering i projektet.

 

Umiddelbart efter Aarhus 2017's Welcome Future konference den 23. april 2018 vil parterne sammen lancere den nye hjemmeside for Europæisk kulturregion og præsentere et bredt program af kulturtilbud fra hele regionen. Der arbejdes desuden på at overtage Aarhus2017's facebook-side for fortsat at kunne tilbyde kulturinteresserede borgere nyheder fra kulturens verden i Region Midtjylland.

 

Der vil blive tilrettelagt en ansøgningsproces for ansøgninger til Europæisk Kulturregion i løbet af efteråret 2018 og i forbindelse med Kulturmødet på Mors planlægges desuden afholdelse af et Kulturforum i regi af Europæisk Kulturregion.

 

Der er udarbejdet et logo for Europæisk Kulturregion. Logoet er vedlagt.

Link til video (kan sættes ind i browser) https://www.youtube.com/watch?v=2STACtAdW9c

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune, borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, viceborgmester Benny Hammer, Norddjurs Kommune og rådmand Kristian Würtz, Aarhus Kommune deltog i stedet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-18-17

6. Udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2019-2022 og status på den nære psykiatri

Resume

Der orienteres om udarbejdelse af sundhedsaftalen for perioden 2019-2022 samt om status på det fælles udviklingsarbejde vedrørende den nære psykiatri.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen om arbejdet med den nye sundhedsaftale og det fælles udviklingsarbejde om den nære psykiatri til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og kommunerne skal udarbejde en ny Sundhedsaftale for perioden 2019-2022. Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og praksissektoren om gensidige forpligtelser og samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen sætter en politisk retning og ramme for samarbejdet for udviklingen af det nære sundhedsvæsen og understøtter, at den enkelte borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

 

Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri. Kommunekontaktrådet (KKR) har i foråret 2018 taget initiativ til et fælles udviklingsarbejde i forhold til den nære psykiatri. Dette udviklingsarbejde løber parallelt med udarbejdelsen af en ny sundhedsaftale.

 

I det følgende redegøres for processen for udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2019-2022, og der gives en status på den nære psykiatri.

 

Udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2019-2022

Sundhedsvæsenet står over for en række udfordringer nu og inden for de næste 10-20 år. I Danmark forventes der til eksempel at være 49 % flere ældre over 74 år i 2025 sammenlignet med 2015. Dertil skønnes det, at der i 2025 vil være 60 % flere borgere med de mest udbredte kroniske sygdomme, end der var i 2013. Der er ydermere i de seneste år oplevet vækst i antallet af kontakter til den regionale psykiatri og socialpsykiatrien. Sideløbende med den demografiske udvikling står sundhedsvæsenet overfor en teknologisk revolution - både i forhold til information, den klinisk teknologiske udvikling samt fremtidens borgere som nye sundhedsforbrugere.

 

Et stærkt nært og sammenhængende sundhedsvæsen ses som en af nøglerne til at håndtere fremtidens udfordringer.

 

I den gældende sundhedsaftale med titlen "Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser" har region, kommuner og almen praksis opsat fælles visioner og fælles retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i den midtjyske region. Den nuværende sundhedsaftale har et værdibaseret afsæt, og der er i den forgangne valgperiode udarbejdet en række samarbejdsaftaler på konkrete områder for at sikre borgerne bedre og mere sammenhængende tilbud.

 

Samarbejdet mellem regionen, almen praksis og kommunerne på sundhedsområdet er gennem de senere år blevet stadig mere udbygget. Denne udvikling har på mange måder været positiv, men på samme tid udfordrer udviklingen også de enkelte aktører. Det skaber en række spørgsmål og dilemmaer, som er essentielle at få drøftet politisk forud for udarbejdelsen af en ny sundhedsaftale:

 

 • Hvad forstår vi ved et nært og sammenhængende sundhedsvæsen?
 • Skal der være samme tilbud og kvalitet for alle borgere på tværs af geografi?
  • Hvor skal balancen ligge mellem ensartethed og lokale løsninger tilpasset den enkelte kommune/hospital?
 • Hvad forstår vi ved sundhedsløsninger tæt på borgerne?
  • Kan det blive for dyrt at give borgerne tilbud i det nære sundhedsvæsen?
  • Hvordan vægtes det, hvis hensynet til borgeren ikke går lige op med samfundsøkonomiske hensyn? Hvor skal balancen ligge i forhold til et sundhedsvæsen på borgerens præmisser overfor samfundsøkonomiske hensyn?
 • Hvilke udfordringer er vigtige at få adresseret i den politiske drøftelse af visioner, mål og ambitionsniveau for den nye sundhedsaftale?
 • Er der særlige målgrupper og indsatsområder, der skal prioriteres?

 

Proces for udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2019-2022

Det forberedende arbejde er påbegyndt i efteråret 2017, mens den egentlige proces starter den 4. april 2018 med det første møde i det nye Sundhedskoordinationsudvalg.

 

Et afgørende hensyn fra erfaringerne med den nuværende sundhedsaftale er at sikre politisk forankring og politisk ejerskab fra andre end medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget. Processen for udarbejdelsen af den nye sundhedsaftale forsøger således at give bedre tid til politiske inddragelsesprocesser.

 

Overordnet er processen inddelt i følgende faser:

1. Foranalyse (3. kvartal 2017–april 2018)

2. Udviklingsfase (fra 1. møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 4. april 2018)

3. Høringsfase (primo 2019)

4. Godkendelsesfase (marts-juni 2019)

5. Implementeringsfase (fra 1. juli 2019).

 

Foranalysen

Formålet med foranalysen er at indsamle erfaringer fra politikere, borgere, pårørende, klinikere og administrationer fra arbejdet med den eksisterende sundhedsaftale. I foranalysen er indhentet: 

 • perspektiver fra politikere
 • input fra de fem klynger, Patientinddragelsesudvalget og faglige organisationer
 • input fra drøftelser på administrativ workshop den 20. december 2017
 • fortællinger fra borgere, pårørende og klinikere.

 

Endvidere inddrages de nye data fra "Hvordan har du det? 2017"-undersøgelsen.

 

Politisk kickoff og idé- og debatoplæg

For at sikre politisk forankring og ejerskab i alle 19 kommuner, i hele regionsrådet og fra PLO-Midtjylland inviterer Sundhedskoordinationsudvalget til et politisk kickoff om den ny sundhedsaftale den 12. juni 2018. Her afstemmes forventninger til ambitionsniveau for ny sundhedsaftale, og tilkendegivelser vedrørende visioner og mål drøftes.

 

Status på den nære psykiatri

Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser. Den nære psykiatri - forstået som indsatser, der retter sig mod den enkeltes hverdagsliv – spiller en afgørende rolle, både når man skal komme sig efter en psykisk sygdom, og når psykiske lidelser skal forebygges.

 

Mange borgere med psykiske lidelser har komplekse problemer og brug for flere tilbud – ofte på tværs af de kommunale forvaltningsområder, den regionale behandlingspsykiatri, almen praksis og civilsamfundet. Samtidig oplever en voksende del af befolkningen mistrivsel, stress og angst, hvilket også stiller større krav til indsatsen. Det er derfor helt afgørende, at der er sammenhæng i tilbuddene til den enkelte borger.

 

Der er opbygget et godt og tæt samarbejde mellem Region Midtjylland, de 19 kommuner, almen praksis og bruger- og pårørendeforeninger omkring mennesker med somatisk sygdom. Trods gode viljer fra alle parter er det imidlertid endnu ikke lykkedes at sikre en tilsvarende sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykisk sygdom. Det skal der nu laves om på.

 

En fælles retning for udviklingen af den nære psykiatri på tværs af kommuner, region, almen praksis og civilsamfund er derfor helt central. Den fælles proces skal munde ud i en fælles retning/vision for den nære psykiatri samt bud på konkrete indsatser.

 

Konference om den nære psykiatri

Kommunekontaktrådet (KKR) afholdt den 7. marts 2018 en konference med emnet "Den nære psykiatri". Konferencen var startskuddet på en fælles alliance mellem de 19 kommuner, Region Midtjylland, PLO Midtjylland og bruger- og pårørendeorganisationer om at forbedre og udvikle den nære psykiatri.

 

På konferencen var der lagt op til en bred drøftelse af, hvilken retning man ønsker at sætte for den nære psykiatri i fællesskab. Hvilke veje vil man gå? Og hvad skal man prioritere at gøre først?

 

Input fra konferencen er følgende:

 • En psykiatri i øjenhøjde med brugeren, hvor der lyttes til ønsker og drømme
 • Fastholdelse i job og uddannelse er vigtigt
 • Større og bredere inddragelse af netværk og peers (bruger til bruger)
 • Lære af det somatiske område med hensyn til rettidighed, sammenhæng og kvalitet
 • Bedre balance og sammenhæng mellem at yde specialiseret (centraliseret) indsats og indsats, hvor borgeren er
 • Brugerstyrede tilbud kan give fleksibilitet, tilgængelighed og tryghed i indsatser
 • Mere dokumentation og forskning, så vi får mere viden om, hvad der virker
 • Gøre mere ved uligheden i sundhed for borgere med psykiatriske lidelser
 • Tidlig og rettidig indsats og forebyg noget mere
 • Psykiatrien er økonomisk underprioriteret.

 

Administrativ styregruppe om den nære psykiatri

Efter konferencen er der nedsat en tværsektoriel styregruppe for udviklingen af den nære psykiatri bestående af:

 • 3 kommunale repræsentanter
 • 3 regionale repræsentanter
 • 1 repræsentant fra PLO Midtjylland
 • 1 repræsentant fra patientforeninger.

 

Styregruppen skal udarbejde et fælles forslag til udviklingen af den nære psykiatri. Udspillet skal bestå af flere parallelle spor, og relevante dele skal koordineres og tænkes sammen med processen for udarbejdelsen af den nye sundhedsaftale.

 

Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget vil løbende blive orienteret om processen og inddraget, hvor det er relevant.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune, borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, viceborgmester Benny Hammer, Norddjurs Kommune og rådmand Kristian Würtz, Aarhus Kommune deltog i stedet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-18-17

7. Status på de særlige pladser i psykiatrien

Resume

Der orienteres om status på de 32 nye særlige pladser i psykiatrien i Region Midtjylland.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen om status på de særlige pladser i psykiatrien til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af handlingsplanen til forebyggelse af vold på botilbud har satspuljepartierne besluttet, at der på landsplan skal etableres 150 særlige pladser.

 

Målgruppen for de særlige pladser er en mindre gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd. Disse særligt udsatte patienter har samtidig været indlagt gentagne gange i psykiatrien, haft afbrudte behandlingsforløb og har ofte et misbrug og/eller dom til behandling.

 

Opholdet på de særlige pladser sker på baggrund af en visitation og forventes at have en varighed på mellem tre og seks måneder. Handlekommunen har ansvaret for visitation efter vejledende indstilling fra et visitationsforum, som er tværfagligt og tværsektorielt sammensat og forankret i regionen.

 

Der er forudsat en takst på 1,9 mio. kr. pr. plads. Heraf er 150.000 kr. finansieret af satspuljen. Handlekommunen finansierer 80 % af de resterende 1,75 mio. kr. svarende til 1,4 mio. kr. Regionen finansierer det resterende beløb. Kommunerne finansierer ligeledes 80 % af taksten for eventuelle tomme pladser.

 

Status på etableringen af de 32 særlige pladser i Region Midtjylland

Region Midtjylland skal etablere i alt 32 særlige pladser. Da pladserne skal etableres i eksisterende kapacitet, har det medført visse udfordringer.

 

De første pladser etableres pr. 1. maj 2018. Der etableres 14 midlertidige pladser i Viborg og syv midlertidige pladser i Risskov. Ved ibrugtagningen af Psykiatrisk Center i Skejby ultimo 2018 etableres i alt 18 pladser i Skejby, heraf to midlertidige og 16 permanente pladser.

 

Ved ibrugtagningen af Psykiatrien i Gødstrup ultimo 2020 samles de 14 midlertidige pladser fra Viborg og de to midlertidige pladser fra Skejby i Gødstrup. Dermed vil der være 16 pladser i den vestlige del af regionen og 16 pladser i den østlige del af regionen.

 

Tidsplanen for etableringen af de enkelte pladser er skitseret herunder.

 

 

Status på visitationsforum

Der er i styregruppen og i koordinationsgruppen for de særlige pladser et godt samarbejde på tværs af region og kommuner.

 

Der er nedsat et visitationsforum med tre faste medlemmer: En socialfaglig konsulent udpeget af kommunerne, en speciallæge i psykiatri fra den regionale psykiatri og en repræsentant fra de særlige pladser. Derudover deltager en repræsentant fra den kommune, der anmoder om visitation og eventuelt en tilsynsførende fra Kriminalforsorgen, hvis patienten har en sådan.

 

Frem til den 1. maj 2018 mødes visitationsforum hver 14. dag. Fra og med onsdag den 2. maj 2018 mødes visitationsforum ugentligt, såfremt der er indkommet indstillinger.

 

Kommunerne har allerede nu mulighed for at indstille borgere til visitation. Kommunerne er derfor blevet anmodet om at vurdere, om de har borgere i målgruppen. For at støtte op om vurderingen er der udarbejdet et casekatalog, der beskriver en række person-cases, som er i målgruppen for de særlige pladser. Casekataloget og andet relevant materiale er tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside: http://www.psykiatrien.rm.dk/fagfolk/sarlige-pladser/

 

Visitationsforum behandler borgersager fra og med den 4. april 2018, så de første patienter kan indlægges pr. 1. maj 2018, hvor personalet står klar til at modtage dem. Men det er kommunernes ansvar at sikre, at borgere i målgruppen bliver indstillet til visitation.

Beslutning

Kontaktudvalget vedtog,

 

at orienteringen om status på de særlige pladser i psykiatrien tages til efterretning, idet det drøftes at lave en fælles henvendelse til Folketinget om sagen.

 

Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester H. C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, borgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune, borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, viceborgmester Benny Hammer, Norddjurs Kommune og rådmand Kristian Würtz, Aarhus Kommune deltog i stedet.

Tilbage til toppen