Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kontaktudvalget
den 31. august 2018 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune og borgmester Marcel Maijer, Samsø Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog 1. viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

 

Mødet blev hævet kl. 11.15.


Sagnr.: 1-21-78-2-18

1. Status vedrørende Region Midtjyllands Budget 2019 og fastsættelse af udviklingsbidrag

Resume

Der gives en kort orientering om status i forhold til budget 2019 i Region Midtjylland, ligesom det kommunale udviklingsbidrag drøftes.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen om forslag til budget 2019 i Region Midtjylland til orientering, og

 

at Kontaktudvalget drøfter det kommunale udviklingsbidrag for 2019.

Sagsfremstilling

Forslag til budget 2019 i Region Midtjylland

Regionsrådet 1. behandlede forslag til budget 2019 den 22. august 2018.

 

Økonomiaftalen for 2019, der blev indgået af regeringen og Danske Regioner den 5. juni 2018, indeholdt en realvækst på 1.000 mio. kr. i 2019, hvoraf de 200 mio. kr. er et løft til psykiatrien. Økonomiaftalen indeholder også et omprioriteringsbidrag på 1 % af administrationen på sundhedsområdet, ligesom der er medfinansiering af it og digitalisering samt en aftale om effektiviseringsgevinster i økonomiaftalen for 2017, der påvirker råderummet.

 

Økonomiaftalen bidrager til Region Midtjyllands råderum med 178,7 mio. kr. i 2019.

 

En gennemgang af budgetbehovet på sundhedsområdet viser, at der i 2019 generelt er stigende udgifter på sundhedsområdet. Udgifterne stiger især til hospitalsmedicin, lægernes kliniske videreuddannelse, tilskudsmedicin og tjenestemandspension.

 

Der er samtidig forslag til politiske prioriteringer på sundhedsområdet i budget 2019 på 127,5 mio. kr. Der er bl.a. 42,9 mio. kr. til psykiatri, 30 mio. kr. til nye behandlinger samt en pulje til politisk prioritering i budgetlægningsprocessen på 20 mio. kr.

 

Samlet set er der på sundhedsområdet en udfordring i budget 2019 på 195 mio. kr., og da flerårsoversigten på sundhedsområdet samtidig viser, at der er en yderligere udfordring i 2020 og frem på 100 mio. kr., er der behov for besparelser på 195 mio. kr. i budget 2019 stigende til 295 mio. kr. i budget 2020.

 

På socialområdet er rammeaftalen fastsat og er for første gang toårig. Dette giver mulighed for at udfolde fælles udviklingsområder og initiativer i større omfang end ved de tidligere etårige rammeaftaler.

 

Økonomiaftalen på det regionale udviklingsområde giver et løft til kollektiv trafik, der for Region Midtjylland udgør ca. 10 mio. kr. Samtidig fastholdes omprioriteringsbidraget på 1 %.

 

Derudover er det i aftale mellem regeringen og KL om forenkling af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018 aftalt, at antallet af politisk ansvarlige niveauer på erhvervsfremmeområdet reduceres fra tre til to. Det betyder, at regionerne afskæres fra at udføre egen erhvervsfremmeindsats, hvilket også gælder inden for turisme og emner relateret til strukturfondsmidlerne.

 

Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner indeholder konsekvenserne af regionernes fremtidlige opgaver i forhold til regional udvikling. For Region Midtjylland betyder det en reduktion af rammen på 123,7 mio. kr. 

 

Regionsrådet 2. behandler budget 2019 den 26. september 2018.

 

Fastsættelse af det kommunale udviklingsbidrag

Til medfinansiering af de regionale udviklingsopgaver betaler hver kommune et årligt udviklingsbidrag til den region, hvori kommunen ligger. Bidraget udgør et fast beløb pr. indbygger. Størrelsen fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i Kontaktudvalget.

 

I forslag til budget 2019 til regionsrådets 1. behandling af budget 2019 er udviklingsbidraget sat til 135 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til det forudsatte i årets økonomiaftale. Beløbet svarer til et uændret niveau i forhold til 2018 men fremskrevet til 2019-pris- og lønniveau.

 

Der foretages en midtvejsregulering af det kommunale udviklingsbidrag i 2019 i forbindelse med økonomiaftalen for 2020 som følge af ændringer, der følger af aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Regionen reguleres med 123,7 mio. kr., heraf er 34,3 mio. kr. en reduktion af udviklingsbidraget – svarende til et fald fra 135 kr. til 109 kr. pr. indbygger.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune og borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog 1. viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-73-17

2. Sundhedsaftalen 2019-2023

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende samarbejdsprincipper i den kommende sundhedsaftale til lokal politisk drøftelse i fagudvalg/byråd og stående udvalg/regionsråd. Sundhedskoordinationsudvalget har et ønske om og opmærksomhed på at skabe et stærkt og bredt politisk ejerskab til sundhedsaftalen.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende samarbejdsprincipper i den kommende sundhedsaftale til orientering, og

 

at Kontaktudvalget drøfter, hvordan der sikres et stærkt og bredt politisk ejerskab til sundhedsaftalen.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget har formuleret vedlagte udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende samarbejdsprincipper i den kommende sundhedsaftale. Udspillet er formuleret på baggrund af en politisk kickoff den 12. juni 2018, hvor en bred gruppe af regionsrådsmedlemmer, byrådsmedlemmer og PLO-Midtjylland drøftede et idé- og debatoplæg udsendt af Sundhedskoordinationsudvalget.

 

I udspillet peger Sundhedskoordinationsudvalget på:

 

Visioner

 • Mere lighed i sundhed
 • På borgerens præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 • Mere sundhed for pengene.

 

Indsatsområder

 • Fælles investering i forebyggelse – først med fokus på rygning
 • Sammen om ældre borgere – først med fokus på akutområdet
 • Den nære psykiatri - først med fokus på
  • at forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge
  • at forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.

 

Bærende samarbejdsprincipper

 • Økonomi – udviklingen finansieres ud fra et princip om 'gynger og karruseller', hvor der over tid er en fair balance i økonomien mellem sektorerne
 • Kvalitet – høj og ensartet kvalitet i sundhedstilbud fra kyst til kyst med afsæt i fælles normkrav
 • At bryde med vanetænkningen – tænke 'ud af boksen' og ved behov udfordre lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer
 • Populationsansvar – mest mulig sundhed og en mere ligelig fordeling af sundhed i befolkningen gennem indsatser, der er målrettet udvalgte borgere
 • Tidlig og rettidig indsats – forebygge at sygdom opstår og tidlig opsporing af sygdom for at undgå, at sygdommen forværres
 • It, data og telemedicin på tværs – opprioritere digitale og telemedicinske løsninger og udfordre tekniske og lovgivningsmæssige barrierer for at dele data på tværs
 • Videndeling - sprede indsatser med god effekt og øge kendskab til og respekt for andre sektorers vilkår.

 

Med udspillet sætter vi en fælles retning for samarbejdet mellem de 19 kommuner, regionen og almen praksis i den midtjyske region om at udvikle et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance til gavn for vores fælles borgere. Udspillet skal således ses som en overordnet ramme for det tværsektorielle samarbejde, hvor vi giver hinanden håndslag på, at vi vil et forpligtende samarbejde, hvor vi løbende omsætter og udvikler til konkrete indsatser.

 

Der er mange emner, der kan være relevante at inddrage i en sundhedsaftale, men Sundhedskoordinationsudvalget er optaget af, at vi skal prioritere og samle kræfterne på udvalgte områder. De prioriterede indsatsområder bygger ovenpå de mange indsatser og det samarbejde, der allerede foregår i det daglige mellem det enkelte hospital, kommune og lægepraksis. Indsatsområder skal ses som fælles udviklingsområder, hvor der i de kommende år er brug for en ekstra indsats. Og hvor indsatsen med fordel kan udvikles og implementeres i et tæt samspil mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner. Indsatsområderne er områder, hvor Sundhedskoordinationsudvalget foreslår, at vi tager fat først. Når vi er i mål med en indsats, udvælger vi og går videre med nye indsatser, så vi løbende tager højde for de aktuelle behov, der opstår og viser sig i løbet af de næste fire år.

 

Politisk ejerskab

Sundhedskoordinationsudvalget er optaget af at skabe et stærkt og bredt politisk ejerskab til den næste sundhedsaftale. Kun ved fælles ejerskab og forpligtelse kan vi sammen få udmøntet sundhedsaftalen og gøre en forskel for vores fælles borgere. Det skal være alle politikeres sundhedsaftale og ikke kun give mening for Sundhedskoordinationsudvalget. Der er særlig opmærksomhed på, at ikke alle kommuner er repræsenteret i Sundhedskoordinationsudvalget. Særligt for kommunerne blev der den 20. august 2018 afholdt en tværkommunal drøftelse, hvor de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget inviterede til drøftelse af udspillet.

 

Den videre proces

Sundhedskoordinationsudvalgets udspil er sendt til lokal politisk drøftelse i fagudvalg/byråd og stående udvalg/regionsråd frem til den 17. september 2018.

 

Regionsrådet drøftede udspillet på møde den 22. august 2018. Regionsrådet tilslutter sig Sundhedskoordinationsudvalgets indspil til den næste sundhedsaftale, idet regionsrådet foreslår,

 • at der sættes fokus på årsagerne til rygning og vedrørende forebyggelse af rygning er et særligt fokus på børn og unge,
 • at det næste indsatsområde er overvægt med særligt fokus på børn og unge,
 • at det sociale område i højere grad inddrages i udspillet, og
 • at der i forhold til tidlig indsats og forebyggelse gøres brug af økonomiske beregninger, der tydeliggør de samfundsmæssige og konkrete gevinster ved indsatsen.

 

Tilbagemeldinger fra de lokale politiske drøftelser behandles i Sundhedskoordinationsudvalget den 27. september 2018 og danner baggrund for formulering af høringsversionen af sundhedsaftalen. I høringsversionen vil der også indgå fælles mål og konkrete indikatorer.

 

Sundhedskoordinationsudvalgets forslag til sundhedsaftale sendes i høring primo 2019 og efterfølgende til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget, byråd og regionsrådet i foråret 2019.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune og borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog 1. viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-139-16

3. Den nære psykiatri

Resume

På baggrund af Kommunekontaktrådets (KKR) konference om 'den nære psykiatri' i marts 2018, er der blevet dannet en fælles alliance om den nære psykiatri mellem de 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO-Midtjylland samt bruger- og pårørendeorganisationer inden for psykiatrien. Der er nu udarbejdet et udspil til vision, definition og målgrupper i den nære psykiatri.

Formanden indstiller,

at udspil til vision, definition og målgrupper for den nære psykiatri godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunekontaktrådet (KKR) havde den 7. marts 2018 indbudt til en konference om 'den nære psykiatri'. Som et resultat af denne konference er der dannet en fælles alliance om den nære psykiatri mellem de 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO-Midtjylland og bruger- og pårørendeorganisationer inden for psykiatrien. Alliancen er forankret i KKR og i regionsrådet og drøftes mellem parterne i Kontaktudvalget (regionsrådsformanden og de 19 borgmestre). Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget inddrages løbende i processen.

 

Konkret er der nedsat en fælles tværsektoriel styregruppe for alliancen om den nære psykiatri med repræsentanter fra alliancens fire parter. Styregruppens opdrag er i første omgang at udarbejde udspil til en fælles vision for ”den nære psykiatri”, at identificere de største udfordringer samt identificere og afgrænse målgrupper, der omfattes af den nære psykiatri.

 

Samtidig er det en opgave at prioritere politisk, hvor der først skal sættes ind med konkrete handlinger og udviklingsrum, som kan bidrage til at forbedre og udvikle ”den nære psykiatri” i Midtjylland.

 

At forbedre og udvikle den nære psykiatri er en løbende og langsigtet proces. Processen er således dynamisk, hvor parterne aftaler, hvor man sætter ind først – herefter skal der løbende ske prioriteringer. Processen vil derfor indeholde flere spor, hvor dele forankres i sundhedsaftaleregi og dele uden for sundhedsaftaleregi.

 

Udspil med vision, definition og målgrupper

Der foreligger nu forslag til vision for den nære psykiatri og til en definition af den nære psykiatri. Ligeledes er der identificeret målgrupper og tilhørende udfordringer. Endelig er der udarbejdet et bud på en foreløbig køreplan. I denne lægges der op til, at første del/spor forankres i sundhedsaftaleregi. Oplægget er vedlagt. 

 

Der blev i regi af Sundhedskoordinationsudvalget afholdt en kickoff konference den 12. juni 2018 om den kommende sundhedsaftale, hvor Sundhedskoordinationsudvalget på forhånd havde peget på psykiatrien som et af de fokusområder, der ønskes arbejdet med i den nye sundhedsaftale. På konferencen blev der opfordret til en politisk indkredsning af hvilke 1-2 områder indenfor den nære psykiatri, der i første omgang skal arbejdes videre med. Sundhedskoordinationsudvalget udpegede i forlængelse af dette følgende to målgrupper, som der foreslås, at Alliancen som det første udarbejder konkrete og forpligtende indsatser på:

 

 • Mental sundhed hos børn og unge - forebygge at psykisk sygdom opstår og udvikler sig
 • Samarbejdet om voksne borgere med svær psykisk sygdom eller svære symptomer, som har tilbagevendende behov for støtte og behandling fra både region, kommune og almen praksis.

 

Proces

Sag om den nære psykiatri med præsentation af den tværgående styregruppes udspil til vision, målgrupper og handlingsrum blev fremlagt til orientering den 14. juni 2018 i Kommunekontaktrådet og den 25. juni 2018 på regionsrådets temadag. Udspillet blev sendt ud til kommuner, regionsråd og brugerorganisationer med henblik på bemærkninger fra de relevante parter med frist den 22. august 2018.

 

Revideret udspil på baggrund af tilbagemeldinger samt samlede tilbagemeldinger med styregruppen for den nære psykiatris forslag til ændringer er vedlagt. Ændringer i det reviderede udspil på baggrund af tilbagemeldinger er markeret med rødt.

 

For de kommuner, som ikke har kunnet nå at drøfte oplægget inden fristen, vil eventuelle bemærkninger kunne medtages af de respektive borgmestre på mødet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune og borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog 1. viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-76-22-11

4. Revision af fælles indspil om infrastruktur i Region Midtjylland

Resume

Som led i en fælles mobilitetsstrategi er der behov for at opdatere det fælles regionale og kommunale infrastrukturindspil, som indeholder anbefalinger til statslige investeringer her i regionen. Seneste revision fandt sted i 2012-2013, og mange af anbefalingerne er i dag realiserede, men nye projekter presser sig på, både inden for vej og bane. Derfor vurderes det, at der vil være behov for en revision af det fælles infrastrukturindspil.

Det indstilles,

at Kontaktudvalget nedsætter en fælles kommunal-regional styregruppe til at udarbejde forslag til et revideret infrastrukturindspil med forslag til statslige investeringer i den midtjyske region. Revisionen af infrastrukturindspillet bør ses som en forløber for udarbejdelsen af en fælles regional mobilitetsstrategi.

Sagsfremstilling

Mobilitetsstrategi

En samlet mobilitetsstrategi for Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vil give muligheden for at udfolde visionen om fremtidens transport. En mobilitetsstrategi bør ligesom de tidligere infrastrukturindspil være forankret i Kontaktudvalget, så den bliver en fælles strategi for regionen og kommunerne.

 

Det overordnede formål skal være at styrke bæredygtig mobilitet i regionen og dermed sikre høj mobilitet og fremkommelighed til gavn for uddannelsessøgende, virksomheder og arbejdskraft.

 

En mobilitetsstrategi skal sikre koordinering på tværs af forskellige transportformer: Bil, bus, tog, letbane, flextrafik, cykel, gang m.v. I en mobilitetsstrategi er det muligheden for at transportere sig, der er i fokus frem for de enkelte transportformer.

 

Mobilitetsstrategien skal desuden pege på nødvendige investeringer i vej- og baneinfrastruktur, udbredelse af fremtidssikrerede trafikale og digitale løsninger samt koordinere relevante planer og strategier af overordnet regional og fælleskommunal interesse.

 

Revision af infrastrukturindspillet

Det foreslås at starte dette arbejde med at opdatere infrastrukturindspillet. De anbefalinger, man her måtte nå frem til, bør efterfølgende indgå som en væsentlig del af en kommende mobilitetsstrategi.

 

Det fælles indspil til statslige investeringer i infrastrukturen blev sidst revideret i 2012-2013. I dag er flere af projekterne sat i gang, eller der er lavet yderligere undersøgelser. Og nye nødvendige investeringer i infrastrukturen presser sig på.

 

Indspillet står stærkt, fordi det er blevet til i fuld enighed mellem alle kommuner og regionen.

 

Eksempler på emner, som kan indgå i et revideret infrastrukturindspil, er:

Veje:

 • Yderligere udbygninger af E45 mellem Randers og Kolding (opfølgning på igangværende VVM-undersøgelser).
 • Understregning af behov for motorvej/højklasset vej mellem Aarhus og Viborg.
 • Færdiggørelse af motorvejen Holstebro-Vejle ved Herning (stoppe hullet/hullerne).
 • Udpege yderligere strækninger til 2+1 veje.
 • Konkret stillingtagen til etablering af en Hærvejsmotorvej.

 

Jernbanen og kollektiv trafik:

 • Opgraderinger af jernbanen, så der sikres direkte togforbindelser fra Struer til København over henholdsvis Herning og Langå (kræver udretninger, længere krydsningsstationer, shunts samt elektrificering).
 • Ny elektrificeret jernbane mellem Aarhus og Silkeborg med videre forbindelse (elektrificeret) til Herning-Gødstrup-Holstebro.
 • Prioritere udbygningsetaper af Letbanen, herunder opdatere visionen for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland.
 • Fokus på at sikre sammenhæng mellem busser og tog, herunder "park and ride"-anlæg og gode faciliteter for skift af transportmiddel.
 • Overveje hvordan Intelligente Transportsystemer (ITS) kan bruges til at optimere og udnytte den eksisterende infrastrukturkapacitet.

 

En fast Kattegatforbindelse:

 • Fornyet fokus på potentialet for en fast Kattegatforbindelse, bl.a. i forbindelse med det arbejde transportministeren aktuelt har sat i gang, hvor der både undersøges en ren bilforbindelse og en kombineret forbindelse til tog og biler.

 

Status på infrastrukturindspil fra 2012-2013

Siden indspillet blev vedtaget, er der sket følgende, som har relationer til det fælles kommunale og regionale indspil:

 • Der er afsat penge til udvidelse fra fire til seks spor på motorvejen mellem Skanderborg S og Aarhus S, arbejdet er i gang og forventes færdigt i 2019. Der arbejdes lige nu med VVM-undersøgelser for strækningerne Vejle N-Skanderborg S, Aarhus S-Aarhus N samt for Aarhus N-Randers N.
 • Motorvejen Holstebro-Herning: Er under etablering. 1 etape mellem Sinding og Snejbjerg åbnede i maj 2017, og anden etape fra Sinding til Holstebro Nord åbner i 2018.
 • Silkeborgmotorvejen: Den sidste etape blev indviet i september 2016.
 • Rute 26: Der er indgået aftale om linjeføringen i september 2014 (syd om Lading Sø).
 • Ny midtjysk motorvejskorridor: Der er igangsat en forundersøgelse mellem Hobro og Give samt en VVM-undersøgelse af strækningen Haderslev-Give.
 • 2+1 veje: Der er sket en yderligere udbygning af rute 15 mellem Løgten og Balle til en 2+1 motortrafikvej, som åbnede i november 2016. Der er indgået aftale om etablering af omfartsvej ved Haderup som en 2+1 motortrafikvej, anlægsloven blev vedtaget i april 2017, forventet åbning i 2020.
 • Togfonden: Indgået aftale i januar 2014 som bl.a. indeholder:           

a)    Elektrificering af strækningerne Fredericia-Frederikshavn og Vejle-Struer.

b)    Hastighedsopgraderinger af den østjyske længdebane inkl. ny bane mellem Hovedgård og Hasselager (VVM-undersøgelse Aarhus-Lindholm færdig i efteråret 2016).

c)    En forundersøgelse af ny bane mellem Silkeborg og Aarhus (færdig oktober 2016).

d)    En generel opgradering af regionale baner.

Det er dog usikkert, i hvilken takt (og om) togfondsprojekterne vil blive gennemført. Således ser det lige nu ud til, at banen mellem Vejle og Struer ikke bliver elektrificeret, ligesom ny banestrækning ved Hovedgård og ny bro over Vejle fjord heller ikke ser ud til at blive realiseret i denne omgang.

 • Letbanen: 1. etape åbnede i december 2017 på strækningen mellem Aarhus H og Universitetshospitalet. Strækningerne videre til Odder og til Grenaa forventes åbnet i løbet af 2018. Efterfølgende etaper er under planlægning. Staten har afsat 40 mio. kr. til VVM-undersøgelse af letbanens etape 2.
 • Strategisk analyse for en fast Kattegatforbindelse udarbejdet af Transport- og Bygningsministeriet blev færdig i december 2015. Ny analyse udkom i marts 2018 og baserede sig på en opdateret udgave af Landstrafikmodellen. Begge analyser viser, at en fast Kattegatforbindelse ikke kan baseres alene på brugerbetaling, men vil kræve et større statsligt tilskud. En overslagsberegning viser dog, at en fast Kattegatforbindelse som en ren vejforbindelse vil kunne betales tilbage ved brugerbetaling. Derfor har transportministeren sat et arbejde i gang, hvor Kattegatforbindelsen undersøges både som ren bilforbindelse og som en kombineret tog- og bilforbindelse. Sideløbende hermed har Kattegatkomitéen haft kontakt til en større pensionskasse, som muligvis er interesseret i at indgå i projektet. Kattegatkomitéen er desuden skeptisk over for de beregninger, som ministeriet har udført på grundlag af Landstrafikmodellen, idet komitéen mener, at trafiktallene er for lave og anlægsudgifterne for høje.

 

Der er vedlagt et statusnotat vedrørende infrastrukturindstillet fra 2012-2013.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget. Fra kommunal side blev pointeret, at der ikke er givet tilsagn om at udarbejde en fælles regional mobilitetsstrategi. Kommunerne vil senere tage stilling til, om de finder en sådan strategi hensigtsmæssig.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune og borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog 1. viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-7-18

5. Orientering om Regional Udviklingsstrategi

Resume

Regionsrådet vil på sit møde den 26. september 2018 behandle udkast til en strategi for sit arbejde med Regional Udvikling. Formålet er at skabe retning, synlighed og en skærpet profil for den regionale rolle i det partnerskab, som blandt andet sammen med kommunerne skal sikre, at Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig region for alle.

 

Den røde tråd i strategien er, at Region Midtjylland og den midtjyske region bidrager til at skabe gode, fremtidssikrede løsninger inden for rammen af FN's 17 bæredygtige verdensmål.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen om Regional Udviklingsstrategi til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet at styrke sin strategiske indsats og udnytte muligheden for at placere sig centralt og effektfuldt i det regionale partnerskab inden for de rammer, som gælder for Regional Udvikling fra 2019. Et partnerskab, som består af kommuner, videns- og uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og organisationer.

 

Vision, strategisk ramme og strategispor

Visionen for strategien udtrykker et ønske om at skabe en attraktiv og bæredygtig region, hvor borgeren er i centrum for fremtidige indsatser, som skal skabe holdbare og relevante løsninger på tværs af regionen.

 

Med visionen og valget af FN's 17 bæredygtige verdensmål som strategisk ramme skabes der mulighed for at fremme løsninger på de store samfundsmæssige og globale udfordringer, der går på tværs af kommune-, regions- og landegrænser, og hvor der er brug for at samarbejde om fælles løsninger.

 

Strategien består af fire strategispor:

 • Spor 1 - At give borgerne mulighed for at leve det gode liv i hele regionen.
 • Spor 2 - At skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle.
 • Spor 3 - At tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling.
 • Spor 4 - At bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet – for borgeren og tæt på borgeren.

 

Proces- og tidsplan

Gennem foråret 2018 har der været gennemført en bred vifte af aktiviteter med det formål at inddrage de mange aktører, som udgør det partnerskab, som skal bidrage til at gennemføre og prioritere en regional udviklingsstrategi. Bidragene fra politiske topmøder i februar og april 2018, workshops fra fire regionale uddannelsessteder, topmøde og arbejdsseminar med mere end 200 deltagere er indarbejdet i strategiudkastet. Det regionale partnerskab har deltaget aktivt i alle arrangementer.

 

I maj 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti et forlig om et forenklet erhvervsfremmesystem uden regionale erhvervsfremmeindsatser og uden et vækstforum. Strategien er på den baggrund justeret således, at det er opgaverne i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling, kultur, landdistriktsudvikling, mobilitet, miljø og klima samt sundhedsinnovation, der er omdrejningspunktet for strategien og samarbejdet om dens udmøntning.

 

Regionsrådet behandler udkastet til strategien på sit møde den 26. september 2018. Efter regionsrådets godkendelse sendes strategien i høring i oktober 2018 med henblik på endelig godkendelse primo 2019.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune og borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog 1. viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-32-76-6-16

6. Tilpasning af det regionale kontingent til Central Denmark EU Office

Resume

Midtjyllands EU-kontor 'Central Denmark EU Office' (CDEU) har til opgave at sikre, at Midtjylland får mest mulig værdi af det europæiske samarbejde i form af viden, samarbejde og finansiering.

 

Med Regeringens og Dansk Folkepartis forlig om et forenklet erhvervsfremmesystem er regionerne afskåret fra egen erhvervsfremmeindsats med udgangen af 2018. Der er derfor behov for at tilpasse Region Midtjyllands engagement i CDEU.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen om tilpasningen af det regionale kontingent til Central Denmark EU Office til efterretning.

Sagsfremstilling

Central Denmark EU Office (CDEU) er Midtjyllands kontor i EU. Kontoret er ejet af Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen og Aarhus Universitet. Formålet er at øge hjemtaget af EU-midler som led i gennemførelsen af strategiske indsatser, herunder den regionale erhvervsfremmeindsats til gavn for midtjyske virksomheder. CDEU har på nuværende tidspunkt fokus på tre overskrifter: Grøn omstilling og fødevarer, Forskning og erhverv samt Uddannelse, kultur og sundhed.

 

I forbindelse med forliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenklet erhvervsfremmesystem er regionen med virkning fra 1. januar 2019 afskåret fra at udøve egen erhvervsfremmeindsats. Hidtil har en andel af det regionale bidrag understøttet den fælles erhvervsfremmeindsats i Region Midtjylland.

 

Forliget vil derfor få betydning for Region Midtjyllands engagement i CDEU.

 

Der vil dog fortsat være indsatsområder, som vil være relevante for Region Midtjylland i forhold til viden, samarbejde og finansiering via europæiske programmer. Det drejer sig om sundhedsinnovation, klima og miljø, mobilitet, kultur, uddannelse og kompetenceudvikling samt bæredygtighed.

 

Der vil blive inviteret til dialog mellem ejerkredsens medlemmer med henblik på at finde en fælles løsning på den fremtidige kontingentstruktur.

 

Regionsrådet har på sit møde den 22. august 2018 besluttet at opfordre vækstforum til at støtte Central Denmark EU Office i år 2019, mens tilpasningen af kontingentstrukturen forhandles.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune og borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog 1. viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-37-17

7. Midtjysk teknologipagt og rådet for fremtidens kompetencer

Resume

Regionsrådet godkendte den 25. april 2018 en midtjysk teknologipagt, der skal øge mængden af STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering and Math) i regionen.

 

Teknologipagtens fremdrift forankres i rådet for fremtidens kompetencer, der nedsættes af regionsrådet den 26. september 2018. Nedenfor præsenteres kort de næste faser i gennemførelsen af teknologipagten herunder inddragelsen af partnerskabet bag teknologipagten.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen om midtjysk teknologipagt til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 25. april 2018 en midtjysk teknologipagt, der skal øge mængden af STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering and Math) i regionen. Teknologipagten er lavet i partnerskab med de midtjyske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre organisationer. Teknologipagten blev lanceret gennem en video i maj måned. Videoen kan ses på følgende link: www.teknologipagt.rm.dk

 

Med henblik på at sikre teknologipagtens fremdrift afsatte regionsrådet på mødet i april 2018 55 mio. kr. af regionens uddannelsespulje til at understøtte teknologipagtsindsatser på regionens ungdomsuddannelser frem mod 2022. Den første udmøntning af uddannelsespuljen sker på regionsrådets møde den 31. oktober 2018, hvor der forventes bevilget 10 mio. kr. til teknologipagtprojekter. Udover de 10 mio. kr. til teknologipagtprojekter forventes regionsrådet samtidig at bevilge 3 mio. kr. til udviklingsprojekter på regionens ungdomsuddannelser. Den næste udmøntning sker på regionsrådets møde i april 2019.

 

På regionsrådets møde den 31.oktober 2018 udpeger regionsrådet tre teknologiambassadører: en STEM-superstjerne, en STEM-virksomhed og et STEM-talent, der skal være med til at skabe opmærksomhed omkring det tekniske og naturvidenskabelige område i Region Midtjylland og vise mulighederne ved at tage en STEM-uddannelse.  

 

Der afholdes en teknologipagtskonference på ARoS i november 2018, hvor alle midtjyske borgmestre inviteres. På konferencen præsenteres de første teknologipagtsprojekter og de første teknologiambassadører.   

 

Rådet for fremtidens kompetencer

Teknologipagtens fremdrift forankres i rådet for fremtidens kompetencer, der oprettes ved nedlæggelsen af uddannelsesrådet, det midtjyske kompetenceråd og MEA's Akademiråd (Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi). Administrationen har udsendt breve til relevante organisationer med henblik på at få udpeget rådsmedlemmer. KKR har i den forbindelse udpeget seks repræsentanter til rådet.  De indstillede personer forelægges regionsrådet den 31. oktober 2018, hvor rådet formelt nedsættes. Rådet for fremtidens kompetencer holder første møde i forlængelse af teknologipagtskonferencen på ARoS.

 

Til at betjene rådet nedsættes der et åbent sekretariat kaldet STEM-sekretariatet bestående af virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer. Sekretariatet mødes første gang i oktober 2018, hvor der blandt andet skal drøftes monitorering af teknologipagtens fremdrift.

 

Med henblik på at sikre sammenhæng mellem den midtjyske og nationale teknologipagt afholder Region Midtjylland et møde med Fonden for entreprenørskab, der er udpeget til sekretariat for den midtjyske teknologipagt i september 2018.

 

Med henblik på at sikre kommunernes politiske involvering i teknologipagten efter vækstforums nedlæggelse i 2019 afrapporteres der to gange årligt om teknologipagtens fremdrift på kontaktudvalgets møder. Første afrapportering sker på kontaktudvalgets første møde i 2019. 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune og borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog 1. viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-76-1-15

8. Orientering om igangsætning af Råstofplan 2020

Resume

Hvert fjerde år skal regionsrådet gennemgå den gældende råstofplan for at vurdere, om der er behov for at revidere planen. Til brug for vurderingen udarbejdes en redegørelse samt afholdes en høring. På baggrund af disse har regionsrådet besluttet, at der er behov for at gennemføre en planrevision, dvs. udarbejdelse af Råstofplan 2020.

 

I den forbindelse - samt i forbindelse med udlægning af nye graveområder - vil regionen bede kommunerne om at se positivt på de nye udlægninger og derigennem forsyningen af nærområdet med let tilgængelige råstoffer.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen om igangsætning af Råstofplan 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal hvert fjerde år gennemgå den gældende råstofplan for at vurdere, om der er behov for at revidere planen. Til brug for vurderingen har regionen fremlagt en redegørelse, som udvalget for regional udvikling sendte i høring i perioden 17. april til 13. juni 2018. Høringen har resulteret i ni høringssvar.

 

Af høringssvarene fremgår det, at Favrskov, Horsens, Silkeborg og Aarhus kommuner anbefaler planrevision, og at Herning og Syddjurs kommuner samt Landbrugsstyrelsen, Vejdirektoratet og Banedanmark ingen bemærkninger har til planrevisionsspørgsmålet.

 

Det er regionens vurdering på baggrund af redegørelsen og de indkomne høringssvar, at der vil være behov for at gennemføre en planrevision, det vil sige udarbejdelse af Råstofplan 2020. Begrundelsen herfor er:

 • at der især i det østjyske motorvejsbælte er ressourceknaphed af sand, grus og sten
 • at fremskrivningen af forventet råstofforbrug frem mod 2040 viser en stigende tendens i efterspørgslen
 • at der er behov for sikring af kvalitetsmaterialer i grus- og stenfraktion til betonbranchen
 • at det vil være muligt at tage allerede gravede arealer ud af planen og dermed reducere de arealmæssige bindinger
 • at der ved en planrevision kan sikres råstoffer til de store råstofforbrugere som Vejdirektoratet, bygge- og anlægsvirksomheder og betonbranchen, der har svært ved at planlægge ud over 3-5 år
 • at der ved en planrevision kan kompenseres for, at råstofferne i Region Midtjylland ikke er jævnt fordelt - dvs. forholde sig til forventet råstofforbrug og tilgængelige råstoffer lokalt.

 

På baggrund af redegørelsen og de indkomne høringssvar har regionsrådet på sit møde den 22. august 2018 besluttet, at der skal gennemføres en planrevision, hvilket vil sige udarbejdelse af Råstofplan 2020.  

 

Derfor igangsættes processen for planrevisionen. Her vil der blive indkaldt ideer og forslag samt holdt administrative møder med kommunerne i regionen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget. Fra kommunal side blev det bemærket, at der bør være særlig opmærksomhed på høringssvar vedrørende graveområders placering tæt ved byområder.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune og borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog 1. viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-6-17

9. Orientering om Regional Udvikling fremadrettet

Resume

På baggrund af aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet samt aftale om regionernes økonomi for 2019 har direktionen udarbejdet et forslag til en ny organisering af hele Regional Udvikling.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen om den fremtidige organisering af Regional Udvikling til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018 samt økonomiaftalen med regeringen for 2019 er der behov for at ændre Regional Udviklings organisation, idet regionerne mister kompetencen til at udføre egen erhvervsfremme og de regionale vækstfora nedlægges.

  

Der ændres ikke på regionernes opgaveportefølje på uddannelsesområdet, den kollektive trafik, kulturel virksomhed samt miljøområdet. Ligeledes får regionerne mulighed for fortsat at spille en væsentlig rolle som bindeled mellem offentlige og private aktører i arbejdet med at skabe udvikling i regionen inden for områderne infrastruktur, yderområder, natur og rekreative formål, grøn omstilling, klimatilpasning og evt. grænseoverskridende samarbejder.

 

På denne baggrund har direktionen udarbejdet et forslag til en ny organisering af hele Regional Udvikling, som regionsrådet har taget til efterretning på sit møde den 22. august 2018.

 

Den fremtidige organisering indebærer, at der etableres fire kontorer:

 • Mobilitet og Stab, som skal varetage regionens driftsopgaver i forhold til kollektiv trafik samt i et tæt samarbejde med de øvrige kontorer løse udviklingsopgaver om mobilitet, yderområder og lokalsamfund.
 • Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse, som skal varetage regionens driftsopgaver i forhold til kultur og uddannelse samt i et tæt samarbejde med øvrige kontorer løse udviklingsopgaver om sundhedsinnovation, digitalisering og internationalisering.
 • Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling, som skal varetage regionens driftsopgaver i forhold til råstofområdet samt i et tæt samarbejde med de øvrige kontorer løse udviklingsopgaver om blandt andet klima og bæredygtighed.
 • Jordforurening og Undersøgelser, som skal varetage regionens driftsopgaver i forhold til jordforurening og herudover i øvrigt bidrage ind i løsningen af relevante udviklingsopgaver, som er forankret i de andre kontorer.

 

Den nye organisering fordrer således, at både medarbejdere og ledelse skal kunne indgå i en matrix-organisation med varierende projektkonstruktioner, som kan skaleres op eller ned afhængigt af behov og efterspørgsel.

 

Medio august 2018 er der blevet udpeget vicedirektør og fire kontorchefer i Regional Udvikling.

 

Den nye organisation træder i kraft fra 1. januar 2019.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune og borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog 1. viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-6-17

10. Budget 2019 for Regional Udvikling, herunder Kollektiv trafik

Resume

Økonomiaftalen med regeringen har som tidligere nævnt medført, at budgetrammen til Regional Udvikling er beskåret med 123,7 mio. kr.

 

Konsekvenserne er bl.a., at presset for at gennemføre de varslede besparelser på den regionale kollektive trafik er øget.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til orientering.

Sagsfremstilling

I aftale mellem regeringen og KL om forenkling af erhvervsfremme af 24. maj 2018 blev det aftalt, at antallet af politisk ansvarlige niveauer på erhvervsfremmeområdet reduceres fra tre til to. Det betyder, at regionerne afskæres fra at udføre egen erhvervsfremmeindsats, hvilket også gælder inden for turisme og emner relateret til strukturfondsmidlerne.

 

Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner indeholder konsekvenserne af regionernes fremtidige opgaver i forhold til regional udvikling. På landsplan betyder det, at regionernes ramme til Regional Udvikling er reduceret med 600 mio. kr. For Region Midtjylland betyder reduktionen 123,7 mio. kr.

 

Rammen indeholder desuden et samlet løft til den kollektive trafik på samlet 50 mio. kr., hvilket for Region Midtjylland betyder et løft på ca. 10 mio. kr. til rammen til kollektiv trafik.

 

Regional Udvikling er stadig underlagt 1 % omprioriteringsbidrag.

 

For Region Midtjylland vil den samlede ramme i 2019 være på 527,9 mio. kr.

 

I 2017 besluttede regionsrådet at udskyde planlagte besparelser på knap 36 mio. kr. i den regionale kollektive trafik og indbød kommunerne til at deltage i en undersøgelse af hele trafikområdet set i lyset af regionens aktuelle økonomiske udfordringer. Dette arbejde er afsluttet i forbindelse med Midttrafiks trafikplan, og der gennemføres aktuelt en møderunde med  kommunerne på politisk niveau om fremtidens rutenet.

 

Den reducerede ramme for Regional Udvikling øger således presset på budgettet for den kollektive trafik. Rammen til kollektiv trafik inklusiv det særlige løft i økonomiaftalen vil i budget 2019 udgøre ca. 63,9 % af rammen.

 

I forhold til Midttrafiks udkast til budget til regional kollektiv trafik for 2019 er udfordringen steget fra 36 mio. kr. i budget 2018 til nu godt 40 mio. kr. på busdriften i budget 2019.
 

Vedlagt er forslag til budget 2019 for Regional Udvikling. Regionsrådet har 1. behandlet forslaget den 22. august 2018. Regionsrådet 2. behandler budget 2019 den 26. september 2018.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune og borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog 1. viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-14-17

11. Orientering om sundhedsinnovation

Resume

I Region Midtjylland sker der meget sundhedsinnovation – og mange gode løsninger udvikles til gavn for borgerne i regionen. En ekstern analyse foretaget for Region Midtjylland viser dog samtidig et uforløst potentiale, hvis samarbejdet mellem kommuner, virksomheder, regionen, forsknings- og vidensinstitutioner samt praktiserende læger i højere grad sker systematisk, planlagt og med vilje.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen om arbejdet med sundhedsinnovation i Region Midtjylland til efterretning.

Sagsfremstilling

I efteråret 2017 fik Region Midtjylland foretaget en kortlægning af de aktører i regionen, der arbejder med sundhedsinnovation – internt såvel som eksternt. Analysen viste bl.a., at der i dag sker meget sundhedsinnovation, men at der er et uforløst potentiale, hvis kommuner, virksomheder, regionen, forsknings- og vidensinstitutioner og praktiserende læger, det såkaldte økosystem indenfor sundhedsinnovation, i højere grad samarbejder om nye gode løsninger til gavn for alle aktører – og ikke mindst borgerne.

 

På den baggrund igangsatte regionen i foråret 2018 en proces med henblik på at formulere en fælles strategi for sundhedsinnovation sammen med kommuner, virksomheder osv. I første omgang blev der nedsat en administrativ følgegruppe med repræsentanter fra hele økosystemet indenfor sundhedsinnovation fx almen praksis, forsknings- og vidensinstitutioner, region og virksomheder. Følgegruppen er nedsat for at sikre den rette repræsentation på alle niveauer samt bidrage til forankring i de enkelte organisationer. Derfor sidder bl.a. KKR-sekretariatet med i følgegruppen.

 

Følgegruppen fastsatte på deres første møde i slutningen af maj 2018, hvilket niveau der skal deltage i den strategiske del af arbejdet hen mod en fælles strategi.

 

For kommunernes vedkommende blev fire personer udpeget til arbejdet via KKR-sekretariatet (Jesper Thyrring, Hedensted Kommune, Kate Bøgh, Favrskov Kommune, Erik Mouritsen, Randers Kommune, Flemming Storgaard, Ikast-Brande Kommune). Kate Bøgh deltog i første møde den 2. juli 2018 på strategisk niveau. Derudover er PLO-Midtjylland, regionens enheder og direktion, midtjyske virksomheder, Aarhus Universitet og VIA repræsenteret på toplederniveau.

 

På det første møde den 2. juli 2018 på det strategiske niveau var der bl.a. en drøftelse af fælles muligheder for indsatsområder for sundhedsinnovation samt om, hvordan man skaber det bedste grundlag for sundhedsinnovation i Region Midtjylland. Der blev desuden drøftet en række konkrete områder som f.eks. unge med dårlig mental sundhed og innovations hubs.

 

Den videre proces

Den 17. august 2018 mødtes følgegruppen for at udpege de faglige repræsentanter, som skal være med til at kvalificere de indsatsområder, som det strategiske niveau har udpeget som mulige områder. Herefter starter det faglige kvalificerende arbejde.

 

I starten af efteråret 2018 mødes det strategiske niveau igen og foretager en prioritering af indsatsområder. Der vil herefter være et fælles arbejde med at formulere en konkret strategi for området for sundhedsinnovation, som man i økosystemet bagefter i tæt samarbejde skal implementere.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune og borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog 1. viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-18-17

12. Orientering om status på fælles politiske sigtelinjer

Resume

Kontaktudvalget vedtog på sit møde den 13. april 2018 at igangsætte et forberedende arbejde med henblik på, at Kontaktudvalget på mødet den 31. august 2018 kan drøfte et forslag til mulige politiske sigtelinjer. Der orienteres om status på dette arbejde.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontaktudvalget havde på sit møde den 13. april 2018 en indledende drøftelse af mulige fælles politiske sigtelinjer for kommunerne og regionen i valgperioden. Sigtelinjerne skal have til formål at bidrage til at skabe bedre og mere lige tilbud til regionens borgere på tværs af regionen og kommunerne.

 

Kontaktudvalget besluttede på baggrund af denne drøftelse, at der skal udarbejdes et forslag til mulige politiske sigtelinjer med henblik på en drøftelse på Kontaktudvalgets møde den 31. august 2018.

 

Med baggrund i ændringerne i Erhvervsfremmesystemet og dermed regionernes opgaver på det regionale udviklingsområde har Region Midtjylland sat arbejdet med formulering af forslag til fælles politiske sigtelinjer midlertidigt i bero.  

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune og borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog 1. viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen