Abonnér

Referat
til
mødet i Kontaktudvalget
den 23. august 2019 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Lars Krarup, Herning Kommune, H.C. Østerby, Holstebro Kommune, Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune og Frands Fischer, Skanderborg Kommune

 

I stedet deltog rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

 

Mødet blev hævet kl. 10.45.


Sagnr.: 1-00-18-17

1. Drøftelse af aftalen: "Retfærdig retning for Danmark"

Resume

I forlængelse af folketingsvalget i juni 2019 er der formuleret en politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: "Retfærdig retning for Danmark", som udgangspunkt for en Socialdemokratisk regering. Kontaktudvalget drøfter denne aftale.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget drøfter den politiske forståelse: "Retfærdig retning for Danmark".

Sagsfremstilling

I forlængelse af folketingsvalget i juni 2019 har Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten formuleret en fælles politisk forståelse: "Retfærdig retning for Danmark", som udgangspunkt for en Socialdemokratisk regering. Aftalen er vedlagt.

 

Der er i denne aftale formuleret en række initiativer, som den nye regering forpligter sig på i valgperioden. Initiativerne er samlet i seks overordnede temaer:

 

 1. En grøn og bæredygtig fremtid
 2. Danmark skal være verdens bedste land at være barn i
 3. Et styrket velfærdssamfund
 4. En ansvarlig og retfærdig økonomi
 5. En udlændingepolitik, der fremmer integrationen
 6. Et samfund med større tillid og sammenhængskraft.

 

Det indstilles, at Kontaktudvalget drøfter perspektiverne i "Retfærdig retning for Danmark" med udgangspunkt i den midtjyske regions fælles interesser.

 

Til brug for dialogen i Kontaktudvalget er vedlagt et inspirationspapir med en oversigt over en række eksisterende tværsektorielle samarbejder mellem regionen og kommunerne i Region Midtjylland. Papiret er udarbejdet i dialog med kkr-sekretariatet.

Beslutning

Emnet blev drøftet.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Lars Krarup, Herning Kommune, H.C. Østerby, Holstebro Kommune, Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune og Frands Fischer, Skanderborg Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-2-17

2. Europæisk Kulturregion - afrapportering for 2018-19 og forslag til ny strategi

Resume

Kontaktudvalget drøfter afrapportering for den 2-årige samarbejdsaftale i perioden 2018-19 i Europæisk Kulturregion samt forslag til ny strategi og organisering for den kommende periode fra 2020 med henblik på at sende forslaget til ny strategi og organisering til godkendelse i kommunerne og regionen.

 

Der lægges op til en videreførelse af samarbejdet inden for samme økonomiske ramme som hidtil, dvs. 1 kr. pr. indbygger pr. kommune, der matches med tilsvarende midler fra Region Midtjylland. Det samlede budget pr. år er således 2,6 mio. kr. Politikerne i kommuner og region mødes under det årlige Kulturforum. Politikerne har ansvar for at udstikke de overordnede politiske rammer for samarbejdet. Implementeringen varetages af kredsen af direktører med ansvar for kultur samt et fælles sekretariat med embedsmænd fra kommuner og region.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget drøfter sagen og sender forslaget til ny strategi og organisering til godkendelse i kommunerne og regionen

Sagsfremstilling

Samarbejdet Europæisk Kulturregion blev skabt på baggrund af erfaringerne fra Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Efter Kulturhovedstadsåret tiltrådte alle kommuner og regionen i februar 2018 en toårig samarbejdsaftale om at videreføre det gode samarbejde, herunder at gennemføre en række konkrete aktiviteter som f.eks. afholdelse af Kulturforum i forbindelse med Kulturmødet på Mors, festivalen GENOPDAG m.fl.

 

Det blev samtidig besluttet, at der sideløbende med gennemførelse af de aftalte aktiviteter i perioden skal formuleres en ny strategi og en plan for, hvordan de 19 kommuner og regionen udvikler Europæisk Kulturregion på lang sigt.

 

Forslag til ny strategi og afrapporteringen vedrørende den toårige periode 2018-19 foreligger hermed (se bilag). I forslaget til ny strategi for Europæisk Kulturregion er det europæiske samarbejde og udsyn omdrejningspunkt for samarbejdet mellem de 19 kommuner og regionen. Visionen er, at Europæisk Kulturregion sikrer kulturaktører og andre samarbejdspartnere en stærk udviklingsplatform med europæisk perspektiv, skaber flere og nye muligheder for kulturaktører, borgere og besøgende samt sikrer fortsat national og international synlighed.

                      

Strategien omfatter fire områder: 1) Styrkelse af det europæiske samarbejde og udsyn, 2) forbedring af kulturaktørernes udviklingsvilkår, 3) kommunikation og styrkelse af synlighed samt 4) årligt kulturforum for kulturaktører og politikere.

 

Nøglen til udvikling af et stærkt kulturliv til gavn for borgere og besøgende er gennem en stadig tilgang af ny inspiration og erfaringer til kulturinstitutionernes og kunstnernes arbejde, ikke mindst via internationalt samarbejde og udveksling. Det er vigtigt i en globaliseret verden, hvor konkurrence om idéer, talenter og opmærksomhed er en del af hverdagen. Kulturhovedstadsåret viste, at kulturlivet i det midtjyske kan spille en væsentlig rolle på den europæiske scene. De europæiske ambitioner kræver et stærkt lokalt og regionalt samarbejde. De færreste kulturaktører og kulturinstitutioner har internationalt samarbejde som kerneydelse, og ikke mange har de fornødne ressourcer og kontakter i forvejen. Derfor styrkes fokus på europæisk samarbejde og udsyn i Europæisk Kulturregion.

 

I strategien lægges der op til en videreførelse af samarbejdet inden for samme økonomiske ramme, dvs. 1 kr. pr. indbygger pr. kommune, der matches med tilsvarende midler fra Region Midtjylland, i alt samlet 2,6 mio. kr. pr. år. Region Midtjylland finansierer derudover CDEU's bidrag i forhold til den europæiske dimension og bidrager endvidere med sekretariatsbetjening, administration mv. med i alt to årsværk. Den nærmere udmøntning af midlerne aftales på decembermødet i direktørkredsen i forbindelse med behandling af forslag til handlingsplan for første periode.

 

Der lægges op til at fortsætte med en styringsmodel, baseret på den nuværende model, hvor politikerne udstikker de overordnede rammer, og implementeringen varetages af en styregruppe. Der lægges op til en styrkelse af den ledelsesmæssige forankring i styregruppen, så den fremover består af kredsen af kommunernes kulturdirektører, Regional Udviklings udviklingsdirektør og en kommunaldirektør udpeget af kommunaldirektørnetværket. Styregruppen betjenes af et fælles sekretariat bestående af kommunale og regionale embedsmænd, der inddrager eksterne interessenter i forbindelse med arbejdet.

 

Forslaget til ny strategi er henover foråret udarbejdet af den hidtidige regionale styregruppe og drøftet på møde mellem kommunernes kulturdirektører og Regional Udviklings udviklingsdirektør den 28. maj 2019. På baggrund af direktørkredsens drøftelse blev vedlagte beslutningsnotat om strategien udarbejdet. Kulturdirektørerne udtrykker samlet bred opbakning til at fortsætte samarbejdet og til hovedelementerne i forslaget til strategi samt princippet om fælles ejerskab til Europæisk Kulturregion via fælles finansiering.

 

Særligt fremhæves de positive gevinster ved det regionale samarbejde i form af fælles videndeling, identitet og kommunikation, stærk tilstedeværelse på Kulturmødet Mors og et stærkt internationalt ry på baggrund af resultaterne fra Kulturhovedstad Aarhus 2017. Dette er væsentligt at videreføre i en ny strategi. Strategien tager også højde for de opmærksomhedspunkter, der er peget på i afrapporteringen for perioden 2018-19, herunder ønsket om en større vægtning af det strategiske samarbejde og mindre administration. Det er bl.a. afspejlet i strategiens vægtning af det strategiske arbejde med udvikling af det europæiske samarbejde og udsyn samt styrkelse af kulturaktørernes udviklingsvilkår og mindre fokus på event-delen.

 

Fremover gennemføres således ikke en kulturfestival i regi af Europæisk Kulturregion, da ressourceforbruget forbundet hermed er højt. Kulturindsatsen i Europæisk Kulturregion skal resultere i mere kultur til flere borgere, via et mere fokuseret arbejde med at styrke det europæiske samarbejde for og med aktører i kommunerne og via en styrkelse af kulturaktørernes udviklingsvilkår.

 

Den videre proces

I de kommende måneder er der lagt op til en politisk proces med drøftelse af strategi og afrapportering på KommuneKontaktRådets møde i september 2019 efterfulgt af proces i byråd og regionsråd med godkendelse af strategi og bevilling af midler til samarbejdet.

 

Sideløbende hermed udarbejder den nuværende styregruppe (svarende til forslaget om det nye fælles sekretariat) et forslag til handlingsplan, der konkretiserer aktiviteterne. Handlingsplanen forventes behandlet på kulturdirektørmøde den 12. december 2019.

 

Af vedlagte afrapportering for Europæisk Kulturregion for 2018-19 fremgår en kort status for de aftalte aktiviteter i samarbejdet med undtagelse af de aktiviteter, der endnu ikke er afholdt, som f.eks. Kulturforum i forbindelse med Kulturmødet på Mors 2019.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Lars Krarup, Herning Kommune, H.C. Østerby, Holstebro Kommune, Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune og Frands Fischer, Skanderborg Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-19

3. Status vedrørende budgetlægningen i Region Midtjylland og kommunerne samt drøftelse af udviklingsbidrag for 2020

Resume

Der er en dialog om status på budgetlægningen for 2020 i regionen og kommunerne, herunder særligt i relation til tværgående områder.

 

Det kommunale udviklingsbidrag for 2020 drøftes.  

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget drøfter status på budgetlægningen for 2020 i regionen og kommunerne, og

 

at Kontaktudvalget drøfter det kommunale udviklingsbidrag for 2020.

Sagsfremstilling

Kontaktudvalget har en dialog om status på budgetlægningen for 2020 i regionen og kommunerne, herunder særligt i relation til tværgående områder.

 

Nedenfor er der redegjort for status for Region Midtjyllands Budget 2020.

 

Budget 2020 i Region Midtjylland

Som følge af folketingsvalget i juni 2019 blev der ikke afholdt økonomiforhandlinger, så økonomiaftalen kunne være klar i starten af juni som tidligere år.

 

Region Midtjylland har modtaget orientering fra Social- og Indenrigsministeriet om, at regeringen i den sidste halvdel af august vil indlede økonomiforhandlingerne med henholdsvis KL og Danske Regioner om de økonomiske rammer for budget 2020. Derfor kan bloktilskuddet og de øvrige økonomiske rammer for budget 2020 først forventes godkendt af Finansudvalget i september 2019. Det betyder, at fristen for udarbejdelse af budget 2020 ændres, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

 

På baggrund af orienteringen fra ministeriet er der foretaget justeringer i tidsplanen for behandling af og høringsfrister vedrørende budget 2020 for Region Midtjylland. Da den endelige dato for økonomiaftalen fortsat ikke kendes, er der tale om en foreløbig plan, der kan ses nedenfor:

 

Foreløbig tidsplan

 

Sundhedsområdet 

Den foreløbige vurdering af udgiftsstigninger på sundhedsområdet i budget 2020 har forudsatte forslag til prioriteringer på i alt 256,3 mio. kr. Prioriteringerne kan ændres af regionsrådet i budgetprocessen, men det forudsatte forslag til prioriteringer vedrører blandt andet nye behandlinger, hospitalsmedicin, praksissektoren og afledte udgifter i forbindelse med nye hospitalsbyggerier. Indtil resultatet af økonomiaftalen kendes, er det uvist, hvorvidt der bliver et økonomisk råderum til politisk prioritering.

 

Socialområdet

I rammeaftale 2019-2020 blev det besluttet, at taksterne skal reduceres med minimum 2 %, dog kan tidligere opnået besparelse, ud over det besluttede i tidligere rammeaftaler, modregnes i takstreduktionen på de 2 %. Region Midtjylland har tidligere gennemført en takstreduktion på ca. 1 % mere end det påkrævede. Derfor foreslås en takstreduktion på 1,06 % i budget 2020.

 

Regional Udvikling

Den kollektive trafik er stadig under pres, dette skyldes især et pres fra svigtende indtægter. Midttrafik nedjusterer busindtægterne i forslaget til budget 2020 og fastholder letbanens indtægter på 2019-niveau i løbende priser.

 

Fastsættelse af det kommunale udviklingsbidrag

Til medfinansiering af de regionale udviklingsopgaver betaler hver kommune et årligt udviklingsbidrag til den region, hvori kommunen ligger. Bidraget udgør et fast beløb pr. indbygger. Størrelsen fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i Kontaktudvalget.

 

Økonomiaftalen afventes, men i forslag til budget 2020 til regionsrådets 1. behandling vil udviklingsbidraget foreslås sat til det forudsatte i årets økonomiaftale. Da økonomiaftalen endnu ikke kendes, kendes det kommunale udviklingsbidrag ikke.  

Beslutning

Kontaktudvalget drøftede status på budgetlægningen for 2020 i regionen og kommunerne og godkendte, at det kommunale udviklingsbidrag for 2020 fastsættes til det niveau, der forudsættes i økonomiaftalen med regeringen.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Lars Krarup, Herning Kommune, H.C. Østerby, Holstebro Kommune, Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune og Frands Fischer, Skanderborg Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-18-17

4. Status og den videre proces i forhold til sundheds- og hospitalsplanen

Resume

Der orienteres om status på sundheds- og hospitalsplanen for Region Midtjylland samt om den videre proces.

Formanden indstiller,

at Kontaktudvalget tager orienteringen om status og videre proces for sundheds- og hospitalsplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny sundheds- og hospitalsplan for regionen. Sundheds- og hospitalsplanen udarbejdes efter en "tragtmodel". Det vil sige, at der indledes med en politisk rammesætning, hvorefter der indhentes synspunkter og input fra borgere, sundhedspersonale og samarbejdsfora.

 

Den politiske rammesætning for sundheds- og hospitalsplanen blev godkendt af regionsrådet i marts 2019. Efterfølgende er der i perioden april - juni 2019 givet input til sundheds- og hospitalsplanen fra borgermøder, tværfaglige specialeråd og regionens samarbejdsparter.

 

Inddragelsesprocessen

Inddragelsesprocessen har været målrettet borgere, sundhedspersonale og samarbejdsfora:

 

Borgerinddragelse

Der er holdt tre åbne borgermøder i henholdsvis Rønde, Brabrand og Holstebro. Herudover er der holdt to borgermøder for særligt inviterede i henholdsvis Horsens (fokus på ældre) og Silkeborg (fokus på psykiatrien).

 

Inddragelse af sundhedspersonale

Regionens tværfaglige specialeråd er bedt om at give skriftlige input til planen med udgangspunkt i deres respektive specialer.

 

Inddragelse af samarbejdsfora

Input fra regionens samarbejdsfora er sket via de sædvanlige mødestrukturer. I de tilfælde, hvor et samarbejdsforum ikke har holdt møde inden for inddragelsesperioden, er der indhentet skriftlige input.

 

Input fra inddragelsesprocessen

Der er i forløbet indkommet mange budskaber og detaljerede input. Input fra borgere og samarbejdsfora kan samles i følgende overskrifter: 

 

Borgermødernes fokus:

 • Forebyggelse - Opfattes bredt herunder med fokus på sundhedsfremme
 • Indhold og tilgængelighed i forhold til psykiatriske tilbud
 • Relevante tilbud i sundheds- og psykiatrihuse
 • Opgaver i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Vigtigheden af god kommunikation og fælles beslutninger
 • Prioritering af tid til dialog mellem borger/patient og sundhedsfaglig.

 

Det generelle budskab: Der skal være en helhedsorienteret tilgang til borgeren og skabes tid til en dialog, hvor man gør sig forståelig og lytter. Herudover påpeges det, at videndeling er vigtig - så borgeren kender relevante tilbud, og så sundhedspersonalet kan træffe bedre beslutninger.

 

Fokus i regionens samarbejdsfora (Sundhedsstyregruppen, Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget, Patientinddragelsesudvalget, kontaktforum på psykiatriområdet og samarbejdsudvalg på praksisområdet.)

 • Forebyggelse - det hele, levede liv, ikke kun sygdommen
 • Sundheds- og psykiatrihuse danner de fysiske rammer - der skal fokus på opgaver og indhold i samarbejdet
 • Digitalisering - muligheder og opmærksomhedspunkter ved øget anvendelse
 • Det sammenhængende sundhedsvæsen - fortsat en høj prioritet, der løftes via fælles indsatser i sundhedsaftaleregi
 • På patientens præmisser og brug af borgernes ressourcer.

 

Det generelle budskab: Der skal være fokus på borgernes, pårørendes samt civilsamfundets ressourcer og med udgangspunkt i den enkeltes præmisser. Herudover skal det sammenhængende sundhedsvæsen løftes af (digital) videndeling og fortsat styrket samarbejde. I forhold til det tværsektorielle samarbejde er det vigtigt, at behovet og indholdet i samarbejdet afklares, inden der tales om rammerne i form af sundheds- og psykiatrihuse.

 

Den videre proces

I august 2019 er en revideret tidsplan forelagt til politisk godkendelse. Nedenstående tager derfor forbehold for godkendelse i regionsrådet den 21. august 2019.

 

De input, der er kommet, støtter generelt op om den politiske rammesætning, men peger også på behovet for særligt fokus på, hvordan vi tilrettelægger fremtidens sundhedsvæsen ud fra den forventede udvikling og teknologiske muligheder. Det gælder ikke mindst samarbejdet mellem primær og sekundær sektor, hvor de teknologiske og digitale muligheder bringer os hen, hvordan hospitalsvæsenet bedst løser sine kerneopgaver, og hvilken betydning det har for udviklingen af hospitaler og sundheds- og psykiatrihuse.

 

Der er derfor lagt op til afholdelse af en temadag den 21. oktober 2019, hvor megatrends i udviklingen af sundhedsvæsenet kan blive drøftet. Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget vil blive inviteret med til temadagen. Drøftelserne fra temadagen indgår i sundheds- og hospitalsplanen.

 

Idet der er kommet ny budgetproces med budgetforligsdrøftelser den 8. oktober 2019, er hele tidsplanen for sundheds- og hospitalsplanen endvidere justeret.

 

Bemærkninger fra samarbejdsparter

Ifølge sundhedsloven og sundhedslovens bemærkninger skal regionsrådet indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning forud for regionsrådets behandling af sundhedsplanen. Den regionale sundhedsplan skal dog ikke sendes i egentlig høring.

 

Regionsrådet har dog valgt både at inddrage borgere og samarbejdsfora i den indledende proces og sende udkast til sundheds- og hospitalsplan til eventuelle bemærkninger hos regionens samarbejdsparter. Dette forventes at ske ultimo januar til medio marts 2020.

 

Konkret betyder det for kommunerne, at der er mulighed for at drøfte udkast til sundheds- og hospitalsplan på møderne i Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget i denne periode. Parallelt hermed har kommunerne mulighed for at sende egne, skriftlige bemærkninger.

 

Sundheds- og hospitalsplanen forelægges til endelig politisk godkendelse i regionsrådet i maj 2020.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Lars Krarup, Herning Kommune, H.C. Østerby, Holstebro Kommune, Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune og Frands Fischer, Skanderborg Kommune var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

 

I stedet deltog rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive, Aarhus Kommune og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune.

Tilbage til toppen