Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i digital sundhed
den 18. august 2020 kl. 11:00
i Regionshuset Viborg, Konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle var mødt, undtagen John G. Christensen og Hanne Roed, som havde meldt afbud.


Sagnr.: 1-00-25-19

1. Velkomst ved formandskabet og gennemgang af kommissorium (kl.11.00-11.25)

Sagsfremstilling

Regionsrådet har nedsat det midlertidige udvalg vedrørende digital sundhed og udpeget Niels Erik Iversen (A) som formand og Birgit Marie Christensen (A) som næstformand.


Formandskabet gennemgår udvalgets kommissorium og forretningsorden, der er vedlagt som bilag.


Herefter opridser administrationen de politiske anbefalinger, der kom fra det midlertidige udvalg vedrørende digital sundhed og transformation af sundhedsvæsenet i 2019. Afrapporteringen fra udvalget er vedlagt som baggrundsmateriale efter aftale med formandskabet.


Om udvalget

Udvalget består af syv regionsrådsmedlemmer:

 • Niels Erik Iversen (A) (formand)
 • Birgit Marie Christensen (A)(næstformand)
 • John G. Christensen (A)
 • Hanne Roed (B)
 • Steen Jakobsen (V)
 • Christian Møller-Nielsen (V)
 • Jørgen Winther (V).


Fra administrationen deltager it-direktør Claus Wegener Kofoed og specialkonsulent Helene Bech Rosenbrandt, Sundhedsplanlægning. Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.

Beslutning

Formanden bød velkommen til det første møde i udvalg for digital sundhed. Efterfølgende var der en kort præsentation af udvalgets medlemmer samt de administrative mødedeltagere.


Udvalget gennemgik programmet for dagens møde. Herunder blev det blandt andet opridset, at det første møde blandt andet er en introduktion til det videre udvalgsarbejde, og at udvalgets kommissorium og forretningsorden tidligere er godkendt af regionsrådet.


It-direktør Claus Wegener Kofoed opridsede herefter de overordnede emner for anbefalinger fra det foregående midlertidige udvalg, som også beskæftigede sig med digital sundhed. Udvalget fik herunder opridset, hvilke konkrete opgaver det har fået overdraget fra det tidligere udvalg, herunder at:


 • igangsætte en oplistning af konkrete eksempler, hvor regler vedrørende datadeling forhindrer implementering af løsninger, der kan øge sammenhæng i forløb på tværs af sektorer og give værdi for borgerne.
 • sætte fokus på, hvordan teknologi kan understøtte, at borgere kan tage ansvar for egen sundhed og mestre egen sygdom.
 • fokusere på, hvordan Region Midtjylland i et fremtidsperspektiv arbejder med implementering af kunstig intelligens til varetagelse af patientkontakter, hjemmemonitorering, digitale konsultationer og lignende.


John G. Christensen og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

2. Godkendelse af møde- og arbejdsplan for udvalgets møder (kl. 11.25-11.55)

Resume

Det midlertidige udvalg træffer beslutning om møde- og arbejdsplan.

Direktionen indstiller,

at udvalget godkender mødeplan for 2020 og 2021.

Sagsfremstilling

Et forslag til en møde- og arbejdsplan for udvalget er vedlagt efter aftale med formandskabet. Forslaget beskriver, hvornår og hvor udvalgets møder afholdes samt et foreløbigt program for de enkelte møder.


Udvalgets funktionsperiode er den 31. januar 2020 til den 31. december 2021. Som det fremgår af forslaget, er der planlagt følgende seks møder i perioden:


 • Torsdag den 18. august 2020 kl. 11.00-14.00, Regionshuset Viborg
 • Tirsdag den 29. september 2020 kl. 11.00-14.30, Regionshospitalet Herning
 • Onsdag den 18. november 2020 kl. 10.00-13.30, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
 • Onsdag den 10. februar 2021 kl. 11.00-14.30, Regionshospitalet Viborg
 • Torsdag den 22. april 2021 kl. 11.00-14.30, Aarhus Universitetshospital (foreløbig)
 • Fredag den 11. juni 2021 kl. 11.00-14.30, Regionshuset Viborg (foreløbig).


Afrapportering i forbindelse med regionsrådets temadag, mandag den 6. september 2021.


It-direktør Claus Wegener Kofoed introducerer til området og arbejdet vedrørende digital sundhed, ligesom udvalget introduceres for de emner, der vil blive arbejdet med på de kommende møder jf. forslaget.


Det indstilles, at udvalget godkender mødeplanen for 2020 og 2021. Det bemærkes, at der vil være mulighed for - og der kan blive behov for - at foretage mindre justeringer i planen undervejs i udvalgsarbejdet.

Beslutning

Udvalget gennemgik forslag til mødetidspunkter og lokaliteter for mødernes afholdelse. Formanden fremhævede, at der vil være mulighed for at foretage efterfølgende justeringer i planen, herunder at der vil være mulighed for at tilføje nye emner undervejs i udvalgsarbejdet.


Næstformand Birgit Marie Christensen orienterede udvalget om, at John G. Christensen forventes at være forhindret i at deltage i udvalgets 2. møde den 29. september 2020. Da der er foretaget reservation af en række oplægsholdere til det konkrete møde, og da der er kort tid til mødet, blev det vurderet, at det var nødvendigt at fastholde det oprindelige mødetidspunkt den 29. september 2020.


Forslag til mødetidspunkter blev godkendt med den bemærkning, at udvalgets 5. møde ønskes flyttet fra den 22. april til den 21. april. Det blev aftalt, at administrationen rundsender en ny kalenderinvitation.


På baggrund af en kort gennemgang af it-direktør Claus Wegener Kofoed drøftede udvalget herefter de indholdsmæssige overskrifter for de enkelte møder. Udvalget godkendte tids- og arbejdsplanen.


Udvalget fik efterfølgende en orientering om Økonomiaftale 2021 set i relation til udvalgsarbejdet. Blandt andet blev det oplyst, at der er enighed om, at fremtidens sundhedsvæsen skal understøtte en øget sammenhæng, forebyggelse og lighed, herunder at innovativ sundhedsteknologi skal udnyttes effektivt i arbejdet med at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen og udvikle sundhedsydelserne. Det gælder fx arbejdet med digitale løsninger, herunder videokonsultationer på både hospitalerne og i praksissektoren.


John G. Christensen og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

3. Virtual reality som læringsredskab (kl. 11.55-12.25)

Sagsfremstilling

Ifølge Lungeforeningen har ca. 320.000 danskere KOL, hvoraf 50.000 lider af svær eller meget svær KOL og medfører ca. 5.500 dødsfald årligt. Det angives også, at korrekt behandling kan reducere sygdomsbyrden med 25 % - dermed har korrekt behandling en stor økonomisk gevinst for samfundet.


Målet med innovationssamarbejdet har været udvikling af et Virtual Reality (VR)-læringsværktøj til sundhedspersonalet, som øger kvaliteten af behandlingen, og som understøtter det landsdækkende krav om implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL med udgangen af 2020.


Manglende viden om den rette behandling af KOL fører ofte til akutopkald og genindlæggelser. Samtidig skal flere borgere med en sværere grad af lungesygdommen behandles i eget hjem, hvilket stiller større krav til sundhedspersonalet i kommunerne.


Teknologien er et alternativ til traditionelt kursusforløb, hvor forskningen viser, at kun 10-15 % af det lærte bliver husket og anvendt i dagligdagen, hvorimod rapporter indikerer, at man med VR-undervisning kan opnå en anvendelsesgrad af det lærte på 85-90 %. Desuden er det dyrt at oplære personale via traditionelt forløb.


Der har været et tæt udviklingsforløb sammen med tre kommuner i Region Midtjylland og Lungemedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, som har været gennem tre udviklingsfaser siden 2018. Resultatet heraf er en VR-prototype, der nu skal testes i forhold til den læring og træning, som sundhedspersonalet mangler i dag. Læringstemaet for prototypen er: ”Den respiratorisk dårlige patient”.


Derudover indeholder samarbejdet også udvikling af et nyt koncept til at ændre måder at arbejde og lære på. Konceptet kaldes ”Value Based Learning in Healthcare”, som bl.a. indeholder følgende fokuspunkter:

 • At integrere læring, der varetages på forskellige lokaliteter eller tværsektorielt uafhængig af tid og sted
 • Væk fra uddannelse i siloer
 • Læringen bliver organiseret omkring den enkelte borger/patientgruppes placering i behandlings-flowet


Gennem projektet indsamles der systematisk viden om implementeringsprocesser, og særligt hvordan der kan udvikles metoder med VR/AR teknologier, som understøtter og hermed forbedrer implementeringsprocesserne på sundhedsområdet.


Indholdet i VR-redskabet er overordnet blevet inddelt i to innovationer:


 1. Udvikling af tilfældighedsalgoritme, så der skabes dynamiske borgere med KOL, der følger faglig og klinisk procedure (TOBS)
 2. På baggrund af algoritmen, er der lavet en kobling til behandlingsforslag, hvortil der er udviklet følgende træningsmoduler:
  Inhalator, Ilt, Indtage medicin, Kontakt læge, Telemedicinsk hjemmemonitorering


Senior projektleder Anja Hald og CEO Ege Jespersen, AATE VR vil på mødet fortælle udvalget om arbejdet.

Beslutning

Senior projektleder Anja Hald og CEO Ege Jespersen, AATE VR, fortalte udvalget om brugen af et nyudviklet Virtual Reality (VR)-læringsværktøj til sundhedspersonale. Udvalget fik oplyst, at teknologien er et alternativ til et traditionelt kursusforløb, hvor forskningen viser, at kun en mindre del af det lærte efterfølgende bliver husket og anvendt i dagligdagen. Det blev oplyst, at de foreløbige erfaringer indikerer, at man med VR-undervisning kan opnå en markant bedre implementering og anvendelsesgrad blandt personalet. Det blev samtidig fremhævet, at en særlig styrke ved udstyret er, at undervisningsformen højner sundhedsmedarbejderens indre tryghed samt tro på egne evner og kompetencer.


Ege Jespersen fra AateVR demonstrerede dernæst den udviklede prototype, som muliggør reel simulationstræning til sundhedspersonalet i forhold til KOL-patienter, og udvalgsmedlemmerne afprøvede udstyret. Det blev pointeret, at den udviklede platform efterfølgende vil kunne bruges til at udvikle simulationstræning inden for andre områder end KOL.


Udvalget fandt den udviklede teknologi spændende og brugbar, og det blev samtidig vurderet, at VR-læringsværktøjet i et bredere perspektiv er yderst relevant i forhold til at udruste sundhedspersonale bedst muligt til at kunne løse de opgaver, der venter dem.


John G. Christensen og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

4. COVID-19 og udvikling af nye digitale løsninger i Region Midtjylland (kl. 12.25-12.50)

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 har It i Region Midtjylland på kort tid udviklet en række nye løsninger, der har bidraget til en hensigtsmæssig håndtering af den ekstraordinære situation for både regionens medarbejdere og borgere.


It-direktør Claus Wegener Kofoed og centerleder Britta Ravn, it-afdelingen, introducerer kort udvalget for nogle af disse løsninger.


Et eksempel herpå er en ny video-/kommunikationsløsning, hvormed sundhedspersonale fx kan booke patienter samt afholde konsultation på en sikker videoplatform med patienten i eget hjem. Løsningen kan bruges af alle ansatte i Region Midtjylland, også til booking af interne møder.


Tjenesten er webbaseret, hvor man - helt kort fortalt - via et ikon i Citrix går ind og booker et videomøderum til bestemt dato. Der bliver genereret møderumsadresser, pinkoder og links til patient og sundhedsfaglig, som man skal indsætte i Bookplan (EPJ). Patient og sundhedsfaglig kan logge ind i møderummet ved at klikke på linket.


Møderummet er blandt andet sikkert ved, at det forsvinder igen, når man har brugt det. Møderummet i løsningen er således tilgængeligt i 24 timer, hvorefter det 'forsvinder'. Det er med andre ord ad hoc møderum, som er sikret med pinkoder.

Beslutning

Udvalget modtog en gennemgang af en række nye løsninger, som It i Region Midtjylland på kort tid har udviklet i forbindelse med COVID-19. Der er tale om løsninger, der har bidraget til en hensigtsmæssig håndtering af den ekstraordinære situation for både regionens medarbejdere og for borgerne.


Centerleder Britta Ravn fra Center for Telemedicin introducerede udvalget for nogle af disse løsninger, herunder blandt andet

 • Covid-10 chatbot på regionens hjemmeside.
 • Nye videoløsninger (det blev aftalt, at der følges op på erfaringer i forhold til brug af videoløsninger i forbindelse med udvalgets 3. møde).
 • Chatfunktion til hørehæmmede i forbindelse med kontakt til lægevagt.
 • "Enlito" til overvågning af patienter på afstand (fx Covid-19 patienter i isolation) med mulighed for blandt andet kontinuerlig måling af puls og iltmætning i blodet.


Udvalget udtrykte stor tilfredshed med, at det - på ganske kort tid og i en kritisk situation - er lykkedes at lave klinisk anvendelige løsninger, som samtidig også har et fremtidigt udviklingspotentiale og -perspektiv.


John G. Christensen og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

5. Helpo - patientens tablet (kl. 12.50-13.10)

Sagsfremstilling

Helpo er "patientens kommunikationsplatform" til indlagte patienter. Platformen udvikles til at indeholde forskellige patientrettede apps som fx:

 • Virtuel assistance - en app til kommunikation, som kan sikre, at patienter kan kommunikere med personale på afdelingen, med deres pårørende og andre eksterne parter (psykolog, præst mm.) via video
 • Underholdning og tv-pakker, madbestilling, oversættelse mm.
 • Advis om aftaler under indlæggelse fx fysioterapi, prøver og røntgen
 • Adgang til stuegangs-PRO.


Hensigten er at sikre mulighed for kontinuerlig overvågning, reducere smittespredning og brug af værnemidler samt forebygge ensomhedsfølelse hos patienter.


Virtuel Assistance blev bl.a. udviklet i forbindelse med COVID-19, så det blev muligt for patienter at kommunikere med deres pårørende. Samtidig var virtuel assistance medvirkende til at reducere brug af værnemidler, da det blev muligt for patienter på isolationsstuer at kommunikere med personalet udenfor isolationsstuen, så personalet fx kunne afklare patientens behov på afstand inden kontakt med patienten på isolationsstuen.


Der arbejdes på at udvikle en prototype til afprøvning i løbet af efteråret 2020, så en første version af platformen kan være klar til ibrugtagning i forbindelse med Hospitalsenheden Vests udflytning til Gødstrup i 2021.


Til indlagte patienter og nogle ambulante områder har der traditionelt været mulighed for at se TV på stuerne. Helpo skal sikre mulighed for underholdningsløsninger til patienter fra en tablet. Patienten kan enten benytte egen medbragt tablet eller smartphone, der kan kobles på regionens gæstenet, eller patienten får udleveret en tablet af hospitalet.


Helpo skal ud over adgang til TV og anden underholdning også indeholde en række plejerelaterede applikationer som fx:

 • Stuegangs-PRO
 • Movesca og Dankost og andre kostprogrammer
 • Fysioterapeut kan ordinere træningsvideoer direkte til den enkelte patient
 • Info og beskedsystem – overordnet info og/eller afd. specifikt
 • Børneunderholdning – bl.a. Doctor spillet, som benyttes af Region Midtjylland
 • Smertescore registrering – eller andre former for selvregistrering.


It-direktør Claus W. Kofoed og centerleder Britta Ravn fortæller på mødet om Helpo.

Beslutning

Centerleder Britta Ravn fortalte udvalget om udviklingsprojektet "Helpo", der er en kommunikationsportal til indlagte patienter, som skal være tilgængelig via en tablet på stuen. Hensigten er at sikre mulighed for kontinuerlig overvågning, reducere smittespredning og brug af værnemidler samt forebygge ensomhedsfølelse hos patienter.


Det blev oplyst, at Helpo skal udvikles til at indeholde en række funktioner, herunder blandt andet en app til kommunikation, som kan sikre, at patienter kan kommunikere med personalet på afdelingen, med deres pårørende og andre relevante eksterne parter via video samt kan modtaget notifikationer om aftaler under indlæggelse, fx fysioterapi, prøver og røntgen.


Britta Ravn fortalte, at der arbejdes på at udvikle en prototype til afprøvning i løbet af efteråret 2020, så en første version af platformen kan være klar til ibrugtagning i forbindelse med Hospitalsenheden Vests udflytning til Gødstrup.


Udvalget anmodede om at få en opdatering på arbejdet i forbindelse med et udvalgsmøde i 2021.


John G. Christensen og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

6. Ramme for udvalgets afrapportering (kl. 13.10-13.20)

Sagsfremstilling

Udvalgets anbefalinger afrapporteres mundligt i forbindelse med regionsrådets temadag i september 2021. Herudover udarbejdes en kortfattet skriftlig redegørelse (ca. 3 A4-sider), som indgår i den politiske behandling på et efterfølgende regionsrådsmøde.


Proces

Formandskabet foreslår:

At der på hvert møde sker en afsluttende drøftelse og opsummering, hvor udvalget i fællesskab indsnævrer de emner, der kan have særlig relevans i forhold til afrapportering og/eller eventuelle genbesøg.

At der arbejdes efter en tragtmodel, hvor udvalget i forbindelse med udvalgsmøderne gradvis og løbende indsnævrer emner til afrapporteringen.


Omfang

Formandskabet foreslår:

At udvalget sigter efter at komme med 3-4 overordnede anbefalinger. Disse kunne eksempelvis tage udgangspunkt i:

 • tiltag vedrørende yderligere brug af digitale løsninger sammen med kommuner og praksis – eksempelvis i forbindelse med klyngesamarbejdet.
 • tiltag, der er knyttet til regionens digitaliseringsstrategi, som fokuserer på, at:
  • - det skal være lettere at være borger i Region Midtjylland, og
  • - det skal være lettere at være medarbejder i Region Midtjylland.


Form

Formandskabet foreslår:

At udvalget benytter en kombination af et mundtligt oplæg og en kort film (fx med en varighed på 2-3 min.) til præsentation af udvalgets anbefalinger og afrapportering på temadagen den 6. september 2021.

Beslutning

Formandskabet opridsede forslag til proces samt ramme for udvalgets afrapportering, som er beskrevet i sagen.


Udvalget bakkede op om forslaget.


John G. Christensen og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

7. Projekt Tværspor - et eksempel på brug af kunstig intelligens (kl. 13.20-13.50)

Sagsfremstilling

Anvendelsen af kunstig intelligens giver mulighed for at understøtte fx arbejdsgangene i klinikken på helt nye måder med fx prædiktioner, anbefalinger og andre former for beslutningsunderstøttelse i de kliniske arbejdsgange. Der er indsatser i gang flere steder i regionen, fx i form af projekt "Tværspor", der er forankret på Regionshospitalet Horsens.


Tværspor - et tværsektorielt projekt i patientens spor

Forskningsprogrammet har til formål at opnå større viden om årsager til uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser med henblik på at målrette den tværsektorielle indsats og styrke det tværsektorielle samarbejde herunder at beskrive det sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. Forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser er forbundet med både personlige og samfundsmæssige omkostninger, som potentielt kunne have været forebygget ved en forbedret indsats i primær- og/eller sekundærsektoren. Ældre patienter og patienter med kroniske eller psykiatriske lidelser har været identificeret som grupper i risiko for forebyggelige akutte indlæggelser. Ensidig fokusering på interventioner relateret til bestemte grupper baseret på diagnose eller alder ser dog ikke ud til at bidrage væsentlig til en reduktion af akutte indlæggelser, og der er således brug for en bredere tilgang til området.


Forskningsprogrammet er baseret på et tæt samarbejde mellem klyngekommunerne, almen praksis og hospital med fokus på både forskning og innovation, som skal sikre, at den frembragte viden omsættes og implementeres løbende og dermed får en direkte effekt på praksis. Programmet udvides nu til at omfatte et samarbejde med de øvrige hospitaler og flere kommuner.


Et af delprojekterne arbejder med at udvikle en algoritme baseret på 200.000 borgeres sundhedsdata i TVÆRSPOR, der kan understøtte akutafdelingen i at give patienterne et mere individualiseret forløb. Algoritmen kan forudsige den individuelle patients forløb allerede ved indlæggelse på baggrund af patientens historiske sundhedsdata. Det giver patienterne en bedre kvalitet og hjælper akutafdelingen til at strømline forløbene med hensyn til ressourcer og aktiviteter.


Projektleder Gitte Kjeldsen fortæller om arbejdet med forskningsprojektet Tværspor og orienterer om aktuel status.

Beslutning

Projektleder Gitte Kjeldsen fra MedTech Innovation Consortium og Marianne Jørgensen fra Regionshospitalet Horsens præsenterede arbejdet med forskningsprojektet Tværspor.


Det blev oplyst, at projektet har til formål at opnå større viden om årsager til uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, herunder om man kan forudsige og forebygge kritisk sygdom. Projektet har desuden fokus på at målrette den tværsektorielle indsats og styrke det tværsektorielle samarbejde. Dette sker via brug af kunstig intelligens, hvor der indsamles data fra både primær sektor, sekundær sektor samt registerdata.


Målet er, at projektet på sigt skal give afdelingerne et bedre arbejdsflow og mulighed for at strømline processer og arbejdsgange. Dette skal ske ved hjælp af en intelligent visitation, hvor det allerede i visitationen i højere grad bliver muligt at tilrettelægge arbejdsgange og "placere" de patienter, der kommer ind i afdelingerne, på en hensigtsmæssig måde. Marianne Jørgensen fortalte, at en god visitation både influerer på effektivitet, arbejdsmiljø og kvalitet. Det blev uddybet, at kunstig intelligens kommer i spil i forhold til at identificere mønstre i de historiske data, som kan hjælpe i forbindelse med visitation mv. af den konkrete patient. Algoritmen ser på mønstre over 12 år og for ca. 200.000 anonymiserede personer og kan således genkende profiler. Det blev nævnt, at det i forbindelse med visitation fx er meget væsentligt at kunne forudsige, hvilke patienter, der vil kræve mere tid (pga. komplikationer mv.).


Gitte Kjeldsen vurderede, at projektet gerne skulle bidrage til, at fx Akutafdelingen bedre kan håndtere det stigende antal patienter, de vil modtage i fremtiden som følge af ændringer i population mv. Marianne Jørgensen tilføjede, at der ligeledes er et perspektiv i forhold til den kommunale visitation – fx at man via algoritmen kan få konkrete anbefalinger til relevante kommunale tilbud til den enkelte patient.


I forhold til udbredelse af projektet i Region Midtjylland blev det vurderet, at arbejdet med projektet vil foregå i en klynge af gangen. Dette ud fra en betragtning om,
at det er vigtigt at få startet op og gøre sig nogle erfaringer, inden der fokuseres på en udbredelse i stor skala. Det blev slutteligt tilføjet, at man i et fremtidsperspektiv ligeledes kan forestille sig, at vagtlæger kan få adgang til algoritmen.


Udvalget takkede for præsentationen og hæftede sig ved de mange gode perspektiver ved projektet. Det blev særligt bemærket, at muligheden for at lave en intelligent visitation både har afsmittende effekt på effektivitet, men også på arbejdsmiljø og kvalitet.


Formanden opridsede afslutningsvis, at udvalget i det videre forløb kan overveje, om det er relevant at komme med en konkret anbefaling om dette projekt.


John G. Christensen og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

8. Drøftelse og opsummering (kl. 13.50-14.00)

Sagsfremstilling

Udvalget drøfter og opsummerer hovedpointerne fra mødet. Disse kan indgå i udvalgets videre arbejde og eventuelt i afrapporteringen til regionsrådet.


Udvalgets anbefalinger afrapporteres i forbindelse med regionsrådets temadag i september 2021.

Beslutning

Formanden vurderede, at udvalget med dagens introduktion har fået et godt grundlag for det videre arbejde med digital sundhed i et tværsektorielt perspektiv.


Herudover fandt udvalget, at det er betryggende, at Region Midtjylland på flere fronter er langt fremme på området. Der var enighed om, at de initiativer, som udvalget er blevet præsenteret for på dagens møde, potentielt kan indgå i udvalgets endelige anbefalinger.


John G. Christensen og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen