Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i digital sundhed
den 21. april 2021 kl. 11:00
i Horisont Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N

Alle var mødt undtaget John G. Christensen og Jørgen Winther, der havde meldt afbud.


Sagnr.: 1-00-16-19

1. Praktiske oplysninger

Sagsfremstilling

Praktiske bemærkninger

Mødet afholdes på Horisont Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N. Ved henvendelse i receptionen henvises til det reserverede mødelokale.


Mødet er flyttet fra Aarhus Universitetshospital til Horisont Konferencecenter, da der fortsat er besøgsrestriktioner på alle regionens hospitalsmatrikler.


Der gøres opmærksom på, at der skal bæres mundbind eller visir på konferencestedet, indtil man er i mødelokalet.


Kørselsvejledning
Fra Motorvej E45 fra syd og nordgående retning

 • Kør af ved motorvejskryds Aarhus Nord mod Lisbjerg rute 505 (ikke Djurslandsmotorvejen)
 • Følg Søftenvejen og fortsæt gennem lyskryds
 • Drej til højre ad Nymøllevej
 • Følg skilte mod Agro Food Park og Horisont Hotel & Konference (den gule bygning).


Fra Aarhus

 • Kør ad Randersvej ud af byen, hold til højre mod Skejby ved IKEA
 • I 1. rundkørsel ved IKEA - tag 3. afkørsel
 • I 2. rundkørsel - tag 1. afkørsel
 • I 1. lyskryds kør lige over ad Paludan Müllers Vej
 • I 2. lyskryds drej til højre ad Agro Food Park.


Der er gratis parkering.


Se eventuelt vedlagte kort, som er en kørselsvejledning fra Aarhus Universitetshospital til Horisont Konferencecenter.

Beslutning

Intet til punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-16-19

2. Godkendelse af referat fra seneste møde i udvalget (kl. 11.00-11.05)

Resume

Godkendelse af referat fra udvalgets møde den 10. februar 2021.

Sagsfremstilling

Referatet fra møde i udvalg vedrørende digital sundhed den 10. februar 2021 kan tilgås i First Agenda.

Beslutning

Referatet blev godkendt.


Jørgen Winther og John G. Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

3. Introduktion ved hospitalsledelsen, Aarhus Universitetshospital (kl. 11.05-11.25)

Sagsfremstilling

Det var oprindeligt planlagt, at udvalgsmødet skulle afholdes på Aarhus Universitetshospital, idet en række af hospitalets afdelinger spiller en aktiv rolle i forhold til de tiltag og løsninger, udvalget præsenteres for på denne dagsorden. Det er desværre ikke muligt at afholde et fysisk møde på hospitalet, men det er valgt at fastholde den planlagte introduktion ved Jørgen Schøler Kristensen, der er lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.


Jørgen Schøler Kristensen vil blandt andet fortælle udvalget om universitetshospitalets arbejde med digital sundhed.

Beslutning

Jørgen Schøler Kristensen bød velkommen til mødet, der oprindeligt skulle have været afholdt på Aarhus Universitetshospital.


Udvalget modtog en introduktion til Klinisk Logistik, der oprindeligt var designet til at give et tidstro overblik over, hvor alle patienter på fx en operationsgang eller en akutafdeling befandt sig. Det blev oplyst, at Klinisk Logistik i dag kører på alle hospitaler og i alle afsnit. Udvalget fik demonstreret, hvordan systemet i dag anvendes som et digitaliseret styringsredskab i forbindelse med COVID-19-pandemien, hvor det bidrager med et fælles overblik med en høj grad af gennemsigtighed og tidstro data. Klinisk Logistik giver således et opdateret billede af kapacitetssituationen på tværs af hospitalsenheder, hvilket giver ny viden, nye arbejdsgange og nye muligheder. Der er i tilknytning hertil opbygget en kultur, hvor hospitalerne på fælles kapacitetsmøder gensidigt bidrager til at løse flaskehalse og kapacitetsudfordringer på tværs af enheder uden at drøfte økonomi mv.


Det blev oplyst, at regionens it-afdeling har udviklet det konkrete styringsbillede fra dag til dag.


Jørgen Schøler Kristensen vurderede slutteligt, at der kigges ind i en fremtid, hvor patienter og borgere i høj grad ønsker at afvikle lægebesøg og lignende sundhedsydelser digitalt og fx om aftenen. I den sammenhæng pointeres det, at det kræver et betydeligt fokus at sikre, at det offentlige sundhedsvæsen følger med i den digitale udvikling.


Jørgen Winther og John G. Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

4. App til de nære sundhedstilbud (kl. 11.25-11.50)

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for app'en "De nære Behandlingstilbud", der har til formål at give vagtlæger og hospitalsvisitationen overblik over kommunale akutte tilbud til ældre patienter. Formålet er at sikre patienter det rette tilbud ved første henvendelse i tilfælde af akut opstået eller forværret sygdom. App'en understøtter det tværsektorielle visitationssamarbejde, så praktiserende læger/lægevagten og hospitalsvisitationen kan få hjælp til klinisk vurdering og mulighed for behandlingstilbud til patienten af kommunernes sygeplejersker i nærmiljøet.


App'en "De nære behandlingstilbud" er en mobilbaseret løsning, der skal hjælpe vagtlæger og hospitalsvisitationen med at give telefonnumre og overblik over ydelser i kommuner i Region Midtjylland. Dette gøres ved at give lægen nem adgang til de akutte services, der udbydes i den kommune, hvor patienten bor. Vagtlægen tilgår app'en via mobil, hvor lægen ved GPS-opslag finder den aktuelle kommune. Her giver app'en et overblik over de ydelser, der er, og et telefonnummer til kommunens aktuelle tilbud. Dette skal sikre, at vagtlægen har muligheden for at anvende behandlingstilbud lokalt, inden eller i stedet for en evt. indlæggelse.


Hospitalsvisitation har ligeledes adgang til "De nære behandlingstilbud" på PC, hvor hospitalsvisitatoren har overblik over de samme ydelser, vagtlægen ser. Endelig forventes app'en at kunne blive en hjælp til monitoreringsenhederne for TeleKOL – særligt i vagttid, hvor funktionen varetages af en fælles enhed.


Løsningen er udviklet og afprøvet i Randers-klyngen. I forlængelse af den første afprøvning af app'en har Psykiatrien i Region Midtjylland udtrykt interesse i, at kommunernes akutte tilbud på det sociale/psykiatriske område også tilføjes i app'en.


På baggrund af pilottesten vurderes det, at app'en kan være et godt arbejdsredskab for vagtlægerne, som ofte ikke har lokalt kendskab til akuttilbuddene i det område, borgeren bor i og det er besluttet i Sundhedsstyregruppen, at app'en skal videreudvikles og afprøves i hele Midtjylland.


Punktet præsenteres af Nikolaj Holm Bramsen, der er kontorchef i It-Udvikling.

Beslutning

Nikolaj Holm Bramsen præsenterede udvalget for app'en "De nære Behandlingstilbud", der har til formål at give vagtlæger og hospitalsvisitationen overblik over kommunale akutte tilbud til ældre patienter.


Det blev pointeret, at app'ens virkemidler er ret simple, da det dels handler om at fortælle lægevagten, hvor han/hun befinder og dels at dele viden om, hvilke tilbud og kontakter, der er i den pågældende kommune. Derved øges muligheden for at give patienter det rette tilbud ved første henvendelse i tilfælde af fx akut sygdom. App'en understøtter således det tværsektorielle visitationssamarbejde, så praktiserende læger/lægevagten og hospitalsvisitationen kan få fx hjælp til klinisk vurdering og mulighed for oplysning om alternative behandlingstilbud fra kommunernes sygeplejersker i nærmiljøet. Det blev nævnt, at akutfunktionerne ude i kommunerne har et ønske om at blive mere kendte, og at der er en gensidig interesse i, at de kommunale akutpladser i højere grad anvendes.


Hospitalsvisitation har ligeledes adgang på PC, hvor hospitalsvisitatoren har overblik over de samme ydelser, som vagtlægen ser.


Løsningen er udviklet i Randers-klyngen, hvor der indtil videre har været fokus på de udkørende vagtlæger og fokus på bl.a. at indhente kontaktoplysninger mv. fra kommunerne. Herudover er det besluttet i Sundhedsstyregruppen, at app'en skal videreudvikles og afprøves i hele Midtjylland. Arbejdet har dog været præget af COVID-19, men igangsættes igen i indeværende år, herunder indsamling af information hos kommunerne.


Udvalget konstaterede, at der er gode perspektiver i forholde til app'en, der med simple virkemidler kan give en stor forbedring til gavn for samarbejdet i det nære sundhedsvæsen og dermed også for patienterne. Det blev nævnt, at det er en fordel, at app'en er uden patientdata, hvorved der ikke er juridiske udfordringer knyttet til datadeling. Det blev vurderet, at der udover det allerede beskrevne er gode perspektiver i forhold til inddragelse af yderligere funktoner - fx hjemmeplejen.


Udvalget drøftede den videre implementeringen af løsningen. Udvalget anbefalede, at app'en præsenteres og behandles i Sundhedskoordinationsudvalget, når arbejdet er mere fremskredent.


Jørgen Winther og John G. Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

5. Et samlet patientoverblik (kl. 11.50-12.25)

Sagsfremstilling

I efteråret 2016 blev program for Digitalt Samarbejde om Komplekse Patientforløb igangsat i et samarbejde mellem Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom. Programmets overordnede vision var, at Patienter med komplekse patientforløb og deres pårørende møder et samarbejdende sundhedsvæsen, hvor alle involverede i forløbet har digital adgang til oplysninger og hurtig kommunikation om patientens samlede situation.

Undervejs har det vist sig, at behovet for et bedre overblik og adgang til oplysninger ikke alene er aktuelt for patienter i komplekse forløb, men derimod for alle som har kontakt til sundhedsvæsenet. Derfor blev programmets navn ændret til Et Samlet Patientoverblik. Visionen om at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og digital adgang til oplysninger om patientens samlede situation lever videre i programmets strategiske målsætninger. Et Samlet Patientoverblik skal kort fortalt gøre det lettere for sundhedspersoner at samarbejde om patientforløb og understøtte patienter og pårørendes overblik over deres aftaler og forløb på tværs af sektorer.


Program for Et Samlet Patientoverblik har udviklet og afprøvet nye digitale løsninger for brug af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort, som er to nye nationale services udviklet af Sundhedsdatastyrelsen.


I Region Midtjylland er de to services afprøvet sammen med Aarhus Kommune og repræsentanter for almen praksis. I pilotperioden anvendte sundhedspersonerne løsningerne i deres dagligdag, og patienter og deres pårørende havde mulighed for at se deres aftaleoversigt og indtaste oplysninger i det fælles stamkort via sundhed.dk. Patienter og pårørende kan fortsat tilgå løsningerne via sundhed.dk i de kommuner og regioner, som har deltaget i pilotprojektet.


Afdeling for Ældresygdomme, der i flere år har arbejdet målrettet med at styrke det tværsektorielle samarbejde om deres patienter, vil på mødet præsentere erfaringer fra pilotprojektet og hvilke fordele og potentialer, som Et Samlet Patientoverblik har.


I økonomiaftalerne for 2020 er det aftalt mellem stat, regioner og kommuner, at Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal udbredes nationalt til alle regioner, kommuner og praktiserende læger senest ved udgangen af 3. kvartal 2021. Implementeringen i Region Midtjylland bliver forsinket, da de tekniske beskrivelser ikke har været tilstrækkelige til at igangsætte integration til de nye services i vores kliniske driftssystemer som EPJ og Bookplan.


Punktet præsenteres af oversygeplejerske Kirsten Rahbek, afdelingssygeplejerske Kirsten Buus og ledende terapeut Christina Rosendahl fra Afdeling for Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Beslutning

Kirsten Rahbek, Kirsten Buus og Christina Rosendahl fra Afdeling for Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital, præsenterede udvalget for erfaringer fra et pilotprojekt vedrørende Et Samlet Patientoverblik.


Udvalget fik kort fortalt, at Et Samlet Patientoverblik skal gøre det lettere for sundhedspersoner at samarbejde om patientforløb og understøtte patienter og pårørendes overblik over aftaler og forløb på tværs af sektorer. I pilotprojektet er afprøvet nye digitale løsninger for brug af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort. I Region Midtjylland er de to services afprøvet sammen med Aarhus Kommune og repræsentanter for almen praksis.


Udvalget fik oplyst, at løsningen i pilotperioden har vist sig at være en hjælp for både medarbejdere, patienter og pårørende. Førstnævnte fik fx nogle rationelle arbejdsgange, patienten fik en bedre planlægning og koordinering af besøg på hospitalet og de kommunale aftaler i patientens hjem, mens de pårørende fx fik et bedre overblik over, hvornår der er nogle fra kommunen, der kommer og tager sig af deres pårørende i hjemmet.


Der blev orienteret om, at de næste skridt i processen vedrører mål og planer. Der skal herunder udarbejdes nogle klare retningslinjer vedrørende fx et entydigt hierarki i patientens aftaler.


Det blev oplyst, at det er planlagt, at løsningen skal rulles ud nationalt i 3. kvartal 2021. Implementeringen i Region Midtjylland bliver dog forsinket, da der har manglet nogle tekniske beskrivelser, som kræves for at kunne lave en integration til driftssystemer som fx EPJ og Bookplan.


Kirsten Rahbek, Kirsten Buus og Christina Rosendahl fortalte afslutningsvis, at erfaringen er, at behovet for et bedre overblik og adgang til oplysninger ikke alene er aktuelt for patienter i komplekse forløb, men derimod for alle som har kontakt til sundhedsvæsenet. Løsningen og dermed data om patientens samlede situation vil således blive tilgængelig for alle patienter, hvor det vil være et spørgsmål om konkret behov, hvorvidt data skal bruge eller ikke bruges.


Udvalget bakkede op om løsningen, som blev vurderet til at være endnu et godt eksempel på et værktøj, der bidrager til, at sundhedsindsatsen bliver mere koordineret og sammenhængende for patienten. Udvalget noterede sig i forlængelse heraf, at beskyttelse af patientens/borgerens fortrolige data kontinuerligt er et væsentligt opmærksomhedspunkt i forbindelse med udvikling af integrerede digitale løsninger inden for sundhedsområdet.


Jørgen Winther og John G. Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

6. Pause (kl. 12.25-12.40)

Sagsfremstilling

Pause og udluftning.

Beslutning

Intet til punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

7. Den digitale forløbsguide (kl. 12.40-13.10)

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for den digitale forløbsguide, som har til formål at gøre det nemmere at være patient.


Den digitale forløbsguide understøtter patientens egne aktiviteter i behandlingen og kommunikationen mellem behandler og patient. Den digitale forløbsguide understøtter desuden målrettet interaktion med den enkelte patient, baseret på viden om, hvordan patienten handler på den information, som de får gennem løsningen. Den digitale forløbsguide udspringer af et udviklingsprojekt på Aarhus Universitetshospital i 2013-2016, som har resulteret i, at løsningen nu bliver anvendt af gravide og tragtbrystpatienter i jordemoderpraksis og i lungekirurgien ved Aarhus Universitetshospital.


Den digitale udvikling er i fuld gang med at forandre måden den offentlige sektor yder service og velfærd på. Derfor er der behov for nye måder at inddrage og kommunikere med patienter og pårørende på, herunder et særligt fokus på, hvordan sundhedsvæsenet kan tilpasse forløb og kommunikation til den enkelte patient.


På den baggrund tog Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital i 2018 initiativ til at afprøve en digital forløbsguide til nybagte familier. Afprøvningen viste, at den digitale forløbsguide hjalp afdelingen med at skabe individualiserede og trygge barselsforløb, ikke kun når familierne var til stede på hospitalet, men også før og efter. Den viden, som familierne fik gennem i app'en gav dem nyttig viden og et godt overblik, hvilket var med til at reducere bekymringer og skabe en følelse af tryghed hos familierne.


I 2019-2020 blev løsningen afprøvet på tre andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Afprøvningen blev evalueret af Defactum. Evalueringen viste, at såvel patienter som klinikere udtrykker meget stor tilfredshed med løsningen og på den baggrund, er der truffet beslutning om at udbrede løsningen i hele regionen.


Patienterne får adgang til guiden via en app, som giver mulighed for at sikre dem en individualiseret information, bl.a. igennem et beskedmodul, hvor der er mulighed for at skrive med personalet og få svar på spørgsmål samt at modtage notifikationer, informationsmateriale, videoklip samt en personlig forløbsplan.


Punktet præsenteres af jordemoder Mette Idskov fra Kvindesygdomme og fødsler, Aarhus Universitetshospital.

Beslutning

Jordemoder Mette Idskov fra Kvindesygdomme og Fødsler og sygeplejerske Pernille Brasch Andersen fra Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital, præsenterede udvalget for den digitale forløbsguide.


Udvalget fik indblik i, hvordan forløbsguiden fungerer i fx et graviditetsforløb. For patienterne er forløbsguiden en almindelig app med mulighed for at få notifikationer mv., mens det for klinikken er en desktop (browser) løsning. I app'en er der et overblik over aftaler og forløb, information i form af tekst, billeder og video samt en beskedfunktion.


Mette Idskov og Pernille Brasch Andersen fortalte, at formålet helt grundlæggende er at tilvejebringe den rette og personaliserede information på rette tidspunkt igennem patientforløbet. Herudover muliggør forløbsguiden bl.a. en langt mere umiddelbar kommunikation mellem patient og klinik via et beskedmodul, hvor der er mulighed for at skrive med personalet og få svar på spørgsmål, fx mellem en gravid og jordemødrene. Jordemødrene får herved et billede af, hvad der rører sig blandt de gravide, hvilket giver mulighed for at være proaktive i forhold til at komme med generelle udmeldinger og levere kvalificeret information i øjenhøjde med de gravide. Det blev fremhævet, at dette bidrager til at øge kvaliteten og fagligheden i kommunikationen, idet alternativet ofte vil være, at de gravide søger information andetsteds – fx via de sociale medier.


Det blev vurderet, at app’en herudover gør et komplekst forløb mere forudsigeligt og sammenhængende for patienten, hvor bl.a. den bagvedliggende organisering ikke bliver synlig – fx blev det fremhævet, at det er en diabeteslæge, der besvarer spørgsmål, hvis den gravide har diabetes.


Udvalget fik oplyst, at der er stor efterspørgsel efter den digitale forløbsguide, og at løsningen forventes snart at udkomme til patienter med hhv. lungekræft og behov for kontrol for aorta aneurismer i maveregionen. En evaluering har desuden vist, at såvel patienter som klinikere udtrykker meget stor tilfredshed med løsningen, og på den baggrund er der truffet beslutning om at udbrede løsningen i hele regionen.


Udvalget vurderede, at der er spændende perspektiver i brugen af den digitale forløbsguide og i en udbredelse i resten af regionen. Særligt hæftede udvalget sig ved, at brugen af forløbsapps på samme tid kan medvirke til at øge kvaliteten for patienten og aflaste klinikerne.


Jørgen Winther og John G. Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

8. Drøftelse og opsummering (kl. 13.10-13.30)

Sagsfremstilling

Udvalget drøfter og opsummerer hovedpointerne fra mødet. Disse kan indgå i udvalgets videre arbejde og eventuelt i afrapporteringen til regionsrådet.


Udvalgets anbefalinger afrapporteres i forbindelse med regionsrådets temadag i september 2021.

Beslutning

Udvalget vurderede indledningsvist, at sundhedssektoren i fremtiden i stigende grad skal indrette sig efter borgere og patienter, der ikke er optaget af sektorgrænser, men i et eget forløb, der hænger sammen på tværs af besøg hos patientens egen læge, i de kommunale sundhedsydelser og på hospitalsafdelinger.


Udvalget udtrykte på den baggrund stor tilfredshed med de tiltag, der blev introduceret på mødet. Det blev vurderet, at de præsenterede løsninger på hver deres måde var med til at arbejde i retning af mere sammenhængende patientforløb og mere "sømløse" overgange mellem afdelinger og sektorer.


Udvalget vurderede herudover, at der er spændende perspektiver i brugen af forløbsapps, der kan øge kvaliteten for patienten og samtidig medvirke til at aflaste sundhedspersonalet. Det blev tilkendegivet, at en væsentlig øvelse i forhold til den videre udbredelse af fx den digitale forløbsguide bliver, at der i høj grad tages udgangspunkt i det materiale, der allerede er udarbejdet. Det blev desuden vurderet, at brugen af forløbsapps i et længere perspektiv kan reducere behovet for ambulante besøg grundet den mere målrettede information og den øgede tryghed, som løsningen giver den enkelte patient.


Jørgen Winther og John G. Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

9. Indledende drøftelse af udvalgets afrapportering (kl. 13.30-14.00)

Sagsfremstilling

Udvalget anmodede på det seneste møde den 10. februar 2021 om, at der dagsordensættes et punkt med henblik på en indledende drøftelse af udvalgets afrapportering.


Afrapporteringsform

Udvalget har tidligere truffet beslutning om formen på afrapporteringen. Det ønskes at benytte en kombination af et mundtligt oplæg og en kort film til præsentation af udvalgets anbefalinger på regionsrådets temadag den 6. september 2021. Herudover skal der udarbejdes en kortfattet skriftlig redegørelse til brug i forbindelse med den efterfølgende behandling af udvalgsanbefalingerne i regionsrådet.


Indhold

Som baggrund for udvalgets drøftelser vedrørende afrapporteringens indholdsmæssige del er der i vedlagte notat samlet relevante nedslag fra referaterne fra de hidtidige udvalgsmøder, hvor der på en særlig måde henvises til udvalgets afrapportering.


I tillæg hertil vil udvalget på mødet modtage et oplæg fra Center for Telemedicin vedrørende forskellige mulige vinkler/budskaber, som udvalgets film kan bruges til at fremhæve.

Beslutning

Anbefalinger

Udvalget drøftede, hvilke anbefalinger der skal indgå i udvalgets afrapportering til regionsrådet.


Politisk udvalg vedrørende digitale sundhed

Udvalget tilkendegav, at det for det første ønsker at anbefale til regionsrådet, at der også i 2022 er et politisk udvalg, der konkret beskæftiger sig med og følger udvikling af digitale sundhedsløsninger, herunder løsninger der går på tværs af sektorgrænser.


Udvalget vurderede, at et fortsat politisk fokus på udviklingen af området er væsentligt for Region Midtjylland - bl.a. ud fra et ønske om at fastholde det nuværende momentum i udviklingen, som på flere områder er blevet intensiveret - blandt andet grundet COVID-19.


I forlængelse af Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi, der skal sikre udviklingen og tranformationen af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland, anbefaler udvalget desuden, at regionsrådet understøtter implementeringen af strategien med de nødvendige økonomiske prioriteringer.


Yderligere tværsektorielt samarbejde om udbredelse af løsninger, der øger sammenhæng

Udvalget tilkendegav, at det for det andet ønsker at anbefale til regionsrådet, at der tages konkrete initiativer til yderligere tværsektorielle samarbejder om udbredelse af løsninger, der øger graden af sammenhæng i forløb og på tværs af sektorer for patienten.


I forlængelse af Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi hæftede udvalget sig således ved, at fokus skal være på, at det skal være nemmere at være patient, og at det i den sammenhæng er et succeskriterie, at patienten kan bevæge sig gennem flere sektorer uden at "opdage det". Det blev tilkendegivet, at i det omfang de forskellige sektorer benytter det samme patientrettede system, vil patientrejsen i højere grad komme til virke sammenhængende.


Udvalget vurderede, at det undervejs i udvalgsarbejdet hidtil er blevet præsenteret for en række digitale løsninger bidrager til at skabe sammenhængende patientforløb og mere "sømløse" overgange for patienten. Dette har blandt andet være i form af patientrettede apps, der digitalt guider patienten gennem et forløb, og som usynliggør den bagvedliggende organisering, samt app-løsningerne 'De nære Behandlingstilbud' og 'Et samlet patientoverblik', der gør det lettere for sundhedspersoner og sektorer at samarbejde om patientforløb og skabe overblik over aftaler og forløb, der krydser sektorgrænser.


Udvalget vurderede, at de bedre forløb, som følger af sådanne løsninger, vil kunne bidrage til at reducere både antallet af ambulante besøg og genindlæggelser. Udvalget tilkendegav i forlængelse heraf, at der er behov for en bredere implementering, hvilket et kommende politisk udvalg vil kunne følge op på.


Samskabelse – gøre borgerne/patienterne til samarbejdspartnere

Udvalget tilkendegav, at det for det tredje ønsker at anbefale til regionsrådet, at der tages initiativ til inddragelse af patienter, pårørende og eventuelt relevante organisationer i forbindelse med udvikling af fremtidige digitale patientrettede værktøjer, idet denne sparring med målgruppen bidrager til at øge kvaliteten og til at sikre, at patienten er bedre inddraget og forberedt gennem forløbet. Udvalget hæftede sig ved, at de digitale værktøjer understøtter, at borgerens egne ressourcer bringes i spil, fx ved inddragelse af patienter i forbindelse med udarbejdelse af de telemedicinske løsninger, som udvalget er blevet præsenteret for.


Udvalget vurderede, at anbefalingen skal ses i forlængelse af regionens sundheds- og hospitalsplan, hvor det bl.a. fremgår, at teknologi og digitale værktøjer skal bidrage til inddragelse af patienten i behandlingsforløbet og understøtte borgerens ansvar for egen sundhed, hvor det er muligt. Det blev vurderet, at teknologien kan bidrage til at øge de forpligtende samarbejder mellem region og kommuner.


Udvalget anmodede slutteligt om, at der til det næste udvalgsmøde den 14. juni 2021 blev afsat tid til drøftelse af et første udkast til udvalgets skriftlige afrapportering til regionsrådet.


Afrapportering

Udvalget fik indledningsvist præsenteret tre bud på forskellige vinkler på en præsentationsfilm. Disse bud var:

 • Patientens vinkel på digital sundhed
 • Tværsektorielt samarbejde og digital sundhed
 • Konkret patientcase om digital sundhed


Udvalget ønskede, at det forud for udvalgsmødet den 14. juni 2021 undersøges, om der i stedet kan udarbejdes en forløbsbaseret-app, der præsenterer regionsrådet for relevante nedslag i udvalgets arbejde og samtidig giver regionsrådets medlemmer et indblik i, hvad en forløbsapp bidrager med – herunder at brugeren er mere forberedt, idet han/hun selv er informeret og involveret. Det blev foreslået, at relevant filmmateriale, der allerede er produceret, eventuelt kunne indgå heri, samt at der kunne indgå korte videoer fra de enkelte udvalgsmedlemmer om, hvad de har opdaget/hæftet sig ved i løbet af udvalgsarbejdet.


Desuden ønskede udvalget, at der tænkes et perspektiv ind i app'en, sådan at afrapporteringen også peger hen mod fremtidens digitale sundhedsvæsen, som det kunne tage sig ud. Som eksempler blev nævnt hjertebehandling og samarbejdet mellem region og kommuner inden for dette område, TVÆRSPOR og VR-brillen, der blev præsenteret på 1. udvalgsmøde.


Såfremt det ikke er muligt at udarbejde en forløbsbaseret-app i forbindelse med fremlæggelsen, ønskede udvalget, at benytte en kombination af et mundtligt oplæg og en kort film til præsentation af udvalgets anbefalinger på regionsrådets temadag den 6. september 2021.


Ekstra udvalgsmøde

Udvalget anmodede administrationen om at indkalde til et afsluttende udvalgsmøde medio august 2021 med henblik på drøftelse af fremlæggelse af udvalgets anbefalinger på regionsrådets temadag den 6. september 2021.


Jørgen Winther og John G. Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen