Abonnér

Referat
til
mødet i digital sundhed
den 12. august 2021 kl. 09:00
i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13+14, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

Alle var mødt, undtaget Hanne Roed, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 10.50.


Sagnr.: 1-00-16-19

1. Godkendelse af referat fra seneste møde i udvalget (kl. 9.00-9.05)

Resume

Godkendelse af referat fra udvalgets møde den 14. juni 2021.

Direktionen indstiller,

at referatet godkendes.

Sagsfremstilling

Referatet fra møde i udvalg vedrørende digital sundhed den 14. juni 2021 kan tilgås i First Agenda.

Beslutning

Referatet fra møde i udvalg vedrørende digital sundhed den 14. juni 2021 blev godkendt.


Hanne Roed var forhindret i at deltage i behandlingen af punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

2. Godkendelse af skriftlig afrapportering (kl. 9.05-9.40)

Resume

Drøftelse af et revideret udkast til udvalgets skriftlige afrapportering til regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at udkast til udvalgets skriftlige afrapportering godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på sit møde den 14. juni, at der på nærværende udvalgsmøde afsættes tid til drøftelse af et let opdateret udkast til udvalgets afrapportering til regionsrådet.


På den baggrund er der vedlagt et justeret udkast til en skriftlig afrapportering, hvori der er tilføjet forslag til indarbejdelse af de bemærkninger, som udvalget på mødet den 14. juni ønskede at få tilføjet. Udvalget ønskede således, at følgende pointer søges integreret i den endelige afrapportering:


 • Udvalget finder, at det er nødvendigt at tilføje ressourcer til udvikling af nye digitale sundhedsløsninger, idet det blev vurderet, at den nuværende formulering fokuserer på implementeringsopgaven.


 • Udvalget bakker op om, at der sker forskning i implementering og integrering af digitale sundhedsløsninger i den kliniske drift, herunder vurderes det, at der er et potentiale i forhold til ansøgninger om eksterne forskningsmidler. AmbuFlex og brug af PRO er et godt eksempel herpå. Den inddragende patienttilgang i AmbuFlex er desuden et glimrende eksempel på, hvordan hospitalsydelser kan målrettes den enkelte patient, og en konkretisering af regionens vision om et sundhedsvæsen på patientens præmisser.


 • Brug af relativ simpel teknologi (fx udskrivningsmøder via video) kan bidrage til et væsentligt løft i dialogen på tværs af sektorer og dermed også i kvaliteten for både patienter og pårørende.


Forslag til indarbejdelse af bemærkninger, som udvalget ønskede integreret i den endelige afrapportering, er markeret med gult i bilaget.

Beslutning

Udkast til udvalgets skriftlige afrapportering blev godkendt med den bemærkning, at afsnittet midt på side 4 i afrapporteringen justeres, så anbefalingen er, at der nedsættes et stående udvalg, der beskæftiger sig med digitale sundhedsløsninger. Den opdaterede version af anbefalingen lyder:


Stående udvalg vedr. digital sundhed og prioritering af ressourcer

Udvalget anbefaler, at der i den kommende valgperiode er et stående udvalg, der beskæftiger sig med og følger udvikling af digitale sundhedsløsninger, herunder løsninger der går på tværs af sektorgrænser.


Hanne Roed var forhindret i at deltage i behandlingen af punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

3. Forslag til afrapportering på regionsrådets temadag den 6. september (kl. 9.40-10.20)

Resume

Drøftelse af udkast til udvalgets mundtlige afrapportering i forbindelse med regionsrådets temadag den 6. september 2021.

Direktionen indstiller,

at forslag til afrapportering ved regionsrådets temadag den 6. september 2021 drøftes.

Sagsfremstilling

Afrapportering fra udvalg for digital sundhed

Udvalget besluttede på mødet den 14. juni 2021, at der til den mundtlige afrapportering i forbindelse med regionsrådets temadag den 6. september 2021 anvendes en kombination af oplæg med PowerPoint-præsentation og indlagte videoklip af både udvalgets medlemmer og patienter. Sidstnævnte med fokus på betydningen af digitale sundhedsløsninger i deres hverdag.

Som baggrundsmateriale til temadagen ønskede udvalget, at relevant videomateriale placeres på udvalgets hjemmeside med henblik på at give regionsrådet et indblik i udvalgets arbejde.


Slutteligt ønskede udvalget, at det i oplægget til regionsrådet nævnes, at udvalget har haft overvejelser om at lave en forløbsapp til regionsrådet.


Forslag til PowerPoint-præsentation og hjemmeside til regionsrådsmedlemmerne forud for temamødet

Der er vedlagt et første bud på en PowerPoint-præsentation (hvori der indgår afspilning af film jf. slides - filmene er tilgængelige på udvalgets hjemmeside jf. nedenstående) inkl. et foreløbigt forslag til talenoter.


Derudover er der forberedt en hjemmeside med indhold, som alle regionsrådsmedlemmer får link til at kunne gå ind på op til temadagen.


Hjemmesiden kan ses her: https://www.rm.dk/politik/udvalg/midlertidige-udvalg/digital-sundhed/rapportering-digital-sundhed/


Indtil videre indgår følgende materiale:

 • Link til patientfilm om hjertesvigt (2:34 min)
 • Link til patientfilm om gravide med komplikationer (2:06 min), som også indgår i præsentationen.
 • Link til patient og sundhedsfaglig film om tværsektorielt samarbejde via telemedicinsk sårvurdering (5:31 min)
 • Artikel med formand og næstformands refleksioner om Digital sundhed
 • Relevante PowerPoint-præsentationer (under udarbejdelse).


Efter udvalgets godkendelse vil også den skriftlige afrapportering blive lagt på hjemmesiden med foldemenuer, som består af de enkelte afsnit, der kan foldes ud via et plus.

Så kan man hurtigt se, hvad det handler om. Under anbefalinger vil der fx stå:

+ Anbefaling 1 - digital sundhed og prioritering af ressourcer

+ Anbefaling 2 - udbrede løsninger, der øger tværsektoriel sammenhæng

+ Anbefaling 3 - samskabelse - gøre borgere og patienter til samarbejdspartnere.

Beslutning

Forslag til afrapportering ved regionsrådets temadag den 6. september 2021 blev godkendt.


Det blev aftalt, at der tages et billede af udvalget i forbindelse med regionsrådets møde onsdag den 18. august. Billedet tages kl. 12.55 og mødestedet er regionsrådssalen. Regionssekretariatet orienterer Hanne Roed herom.


Hanne Roed var forhindret i at deltage i behandlingen af punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

4. Pause (kl. 10.20-10.30)

Sagsfremstilling

Udluftningspause.

Beslutning

Intet til punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-25-19

5. Videokonsultationer i almen praksis, Min Læge-app og videoløsning til lægevagt (kl. 10.30-11.00)

Sagsfremstilling

Udvalget ønskede på sit møde den 14. juni, at der på nærværende udvalgsmøde afsættes tid til et punkt om almen praksis, herunder præsentation af videoløsning til lægevagt og Min Læge-app.


Med henblik på drøftelser i udvalget vil praktiserende læge Troels Buus Treebak fra Lægerne i Solbjerg orientere udvalget om følgende emner:


Videokonsultationer i almen praksis i Region Midtjylland

Som følge af COVID-19-pandemiens indtog i Danmark blev videokonsultationer indfaset bredt i almen praksis i foråret 2020, og anvendelse af videokonsultationer og videokonferencer indgår i den seneste praksisplan for almen praksis i Region Midtjylland https://www.rm.dk/siteassets/politik/udvalg/praksisplanudvalg/praksisplan-2020/praksisplan-almen-praksis-2021.pdf


Anvendelse af videokonsultationer, erfaringer med dette og forskning i emnet vil i fremtiden give større viden om, hvad videokonsultationer betyder for bl.a. kvalitet af behandling og patient-/læge-relationen.


Min Læge-app

Via Min Læge-app kan patienten komme i kontakt med egen læge via mobilen. I Min Læge-appen kan patienten fx kontakte lægen og klinikken, holde styr på sine aftaler, se børns vaccinationer, COVID-19-prøvesvar mm. Min Læge-app muliggør således en tilgængelig og sikker kommunikation med egen læge. Aktuelt har ca. 900.000 danskere downloadet appen.


Videoløsning til lægevagt

Slutteligt orienteres om den videoløsning, der anvendes i lægevagten i Region Midtjylland, hvor vagtlægen har mulighed for at skifte fra et telefonopkald til et videoopkald med mulighed for at "tilse" patienten gennem skærmen.

Beslutning

Udvalget modtog forud for oplægget en demonstration af den tekniske del af videoløsning til lægevagt.


Alment praktiserende læge, Troels Treebak, fortalte om tilblivelsen af og erfaringer med videoløsning til lægevagt. I forbindelse med COVID-19 opstod et pludseligt et stort behov for at se patienter uden risiko for luftvejssmitte. Det blev vurderet, at videokonsultationsmuligheden tilføjer synssansen til lægens vurdering og giver vigtig ekstra information til den lægelige vurdering. Udvalget fik oplyst, at anvendelsesmulighederne er mangfoldige og må bero på en konkret vurdering, men at oplagte tilfælde bl.a. kan være

 • Småbørn med feber, nedsat almen tilstand
 • Udslæt
 • Hudlæsioner hvor det er uklart, om patienten skal syes eller kan limes/plaster.


Troels Treebak vurderede, at videoløsningen er meget velegnet i forbindelse med screening for akutte og alvorlige sygdomme, hvilket er særligt relevant i vagtlægeregi. Det blev samtidig oplyst, at videokonsultation i vagtlægesystemet dog også giver nogle udfordringer i forhold til overholdelse af servicemål, da den enkelte konsultation tager længere tid med videoløsningen.


Udvalget vurderede, at muligheden for videokonsultation i vagtlægesystemet ikke skal give forringelser i servicemål og ventetid, og at der må findes en fælles løsning på de udfordringer, som brugen af redskabet kan medføre.


Udvalget fik også oplysning om brug af Min Læge-app til bl.a. videokonsultationer i almen praksis. Troels Treebak oplyste, at der hos ham og nogle andre almen praksis både bruges video til planlagte konsultationer samt føres videokonsultation i åben tid i starten af dagen, hvor en læge er dedikeret til konsultationer uden tidsbestilling. Det foregår sådan, at patienten venter i et virtuelt venterum via Min læge-appen. Lægen kan lukke køen, når der er nået et antal, der svarer til den afsatte tid. Troels Treebak vurderede, at vi om fem år er nået meget længere på området, herunder mange flere virtuelle kontakter (konsultationer og kontroller mv.), men at det i høj grad afhænger af villigheden hos ikke mindst lægerne (i almen og på hospital), hvor der ligger et stort arbejde.


Udvalget modtog afslutningsvist også en kort orientering om lægevagtens chatside til døve patienter.


Hanne Roed var forhindret i at deltage i behandlingen af punktet.

Tilbage til toppen