Abonnér

Referat
til
mødet i individuel sundhed
den 26. november 2019 kl. 10:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale C2, parterre, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Henrik Fjeldgaard mødte kl. 11.00 under behandlingen af punkt 1.

Morten Flæng forlod mødet kl. 12.00 under behandlingen af punkt 3.

 

Mødet blev hævet kl. 13.00.


Sagnr.: 1-00-6-19

1. Beslutningsstøtteværktøjer - konkrete eksempler

Sagsfremstilling

Udvalget fik på mødet den 23. oktober 2019 en introduktion til emnet "fælles beslutningstagning". Som opfølgning herpå vil der på nærværende møde blive givet to konkrete eksempler, hvor der arbejdes med beslutningsstøtteværktøjer:

 

Peer Christiansen, professor i brystkirurgi vil orientere om sine erfaringer med at anvende beslutningsstøtteredskab og PRO-opfølgning.

 

Peter Christensen, overlæge i kirurgi og senfølger, vil orientere om opfølgning på senfølger som beslutningsstøtte i valg for fremtidens patienter.

Beslutning

Professor i brystkirurgi Peer Christiansen, Aarhus Universitetshospital, Plastik- og Brystkirurgi gav udvalget en orientering om erfaringer med at anvende beslutningsstøtteredskaber og PRO-opfølgning i forbindelse med brystkræft.

 

Overlæge, professor Peter Christensen, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital gav udvalget et oplæg om opfølgning på senfølger som beslutningsstøtte i valg for fremtidens patienter samt inddragelse af patienternes viden og perspektiv i klinikkens udviklingsarbejde. Bl.a. har man udviklet en app, som spiller sammen med EPJ.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-19

2. Transformation af sundhedsvæsenet: arbejdet med fælles beslutningstagning

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 blev det besluttet at igangsætte et arbejde omkring transformation af sundhedsvæsenet.


Arbejdet med at transformere sundhedsvæsenet finder sted i fire spor: medicin (herunder fælles beslutningstagen), digitalisering, reduktion af ambulante besøg og reduktion af akut aktivitet. Transformationen skal ses i sammenhæng med regionens målbillede og vision om et sundhedsvæsen på patientens præmisser.

 

Vicedirektør Mette Kjølby giver udvalget en orientering om arbejdet med fælles beslutningstagning i forbindelse med transformation af sundhedsvæsenet.

Beslutning

Vicedirektør Mette Kjølby gav en orientering om arbejdet med fælles beslutningstagning i forbindelse med arbejdet vedrørende transformation af sundhedsvæsenet.

 

Bl.a. arbejdes der med en model, hvor der indgår etablering af et tværfagligt videnskabeligt panel, der bl.a. skal bidrage med at udpege beslutningsstøtteværktøjer, der kan udbredes og implementeres i regionen.

 

Herudover arbejdes der på en fokuseret implementeringsindsats, hvor der ved behov kan indgå etablering af et implementeringssekretariat, der bl.a. får til opgave at understøtte den lokale implementering af beslutningsstøtteværktøjer.

 

Endvidere er det planen at samarbejde med relevante parter og aktører samt løbende måle og evaluere indsatserne. Udvalget anerkendte disse tiltag som et vigtigt bidrag til den fortsatte systematisering af regionens arbejde med fælles beslutningstagning.

 

Slides fra oplægget er vedlagt som bilag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-19

3. Drøftelse af afrapportering fra udvalgets arbejde

Sagsfremstilling

På regionsrådets temadag den 9. december 2019 er der afsat tid til, at de midlertidige udvalg afrapporterer fra deres arbejde.

 

Der er afsat i alt 30 minutter pr. udvalg, hvoraf der også skal være tid til drøftelse. Præsentationen fra udvalget skal derfor være maksimalt på 20 minutter.

 

Som bilag er vedlagt udkast til afrapportering med anbefalinger samt Power Point præsentation. Udvalget har endvidere fået dette materiale udsendt særskilt til kommentering.

Beslutning

Udvalget drøftede afrapporteringen og kom med konkrete forslag til det udarbejdede forslag til rapport.

 

Udvalget skal afrapportere sit arbejde på regionsrådets temadag den 9. december 2019. Udvalgsformandskabet besluttede at dele oplægget om udvalgets arbejde mellem sig.

 

Morten Flæng var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-19

4. Eventuelt samt evaluering af arbejdet i udvalget

Sagsfremstilling

Eventuelt samt evaluering af arbejdet i udvalget.

Beslutning

Udvalget evaluerede udvalgets arbejde og emner hen over året. Der var enighed om, at arbejdet havde været præget af spændende og vigtige emner, der har vist en pallette af de mange kompetencer, der findes i regionen omkring personlig medicin og fælles beslutningstagning.

 

Morten Flæng var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen