Abonnér

Referat
til
mødet i udvalg vedrørende værdibaseret styring
den 13. november 2018 kl. 09:00
i Regionshospitalet Randers, mødelokale 7, indgang A, Skovlyvej 15, 8930 Randers NØ

Der var afbud fra Conny Jensen og Ulrich Fredberg.

 

Mødet blev hævet kl. 12.00.


Sagnr.: 1-00-17-18

1. Velkommen til Regionshospitalet Randers (kl. 9.00-9.05)

Sagsfremstilling

Hospitalsdirektør Jonas Dahl vil byde udvalget velkommen til Regionshospitalet Randers. 

Beslutning

Efter en kort introduktion fra formanden, bød hospitalsdirektør Jonas Dahl udvalget velkommen til Regionshospitalet Randers. Jonas Dahl præsenterede meget kort hospitalets tilgang til samarbejdet med patienten, hvor patienten betragtes som en slags ekspert på sit felt. Desuden blev det gode klyngesamarbejde mellem kommunerne og hospitalet i Randers skitseret.

 

Conny Jensen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-17-18

2. Introduktion til mødet og Sundhedsaftalen (kl. 9.05-9.20)

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er den skriftlige aftale mellem Region Midtjylland og de tilhørende 19 kommuner. Denne sætter rammerne for det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis. I 2019 får Region Midtjylland en ny sundhedsaftale.

Vicedirektør Mette Kjølby vil fortælle om de strategiske overvejeler, der allerede nu ligger bag denne.

Beslutning

Vicedirektør Mette Kjølby introducerede programmet for udvalget. Dernæst blev dagens fokus på samarbejdet mellem region og kommuner rammesat med fokus på indgåelse af ny Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og de tilhørende 19 kommuner. Mette Kjølby opridsede processen frem mod, at regionsrådet kan godkende en ny aftale i sommeren 2019.

 

Det blev blandt andet betonet, at der i en ny vejledning omkring den nye sundhedsaftale lægges op til en mere overordnet og dynamisk aftale, end det tidligere er set. Der lægges desuden op til, at aftalen tager afsæt i følgende fire overordnede visioner:

  • Mere lighed i sundhed (social og geografisk lighed)
  • På borgerens præmisser
  • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
  • Mere sundhed for pengene.

 

Afslutningsvist blev det bemærket, at et fokus på sundhed på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis til gavn for patienten er en svær øvelse, der har været fokus på i lang tid, og som det må forventes, at der skal arbejdes med i lang tid fremover.

 

Conny Jensen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-17-18

3. Oplæg: Mini-projekt om tværsektorielt samarbejde for den ældre medicinske patient (kl. 9.20-9.50)

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har netop igangsat et mini-projekt, der skal styrke den tværsektorielle indsats for ældre medicinske patienter. Overlæge på medicinsk afdeling på Regionshospitalet Randers, Seham Shahla, vil holde et oplæg om projektets formål, opstart og udfordringer. Hospitalsdirektør Jonas Dahl vil være tilstede under oplægget, og der er afsat tid til spørgsmål efterfølgende.

 

Kommissoriet for projektet er vedlagt som bilag.

Beslutning

Overlæge Seham Shahla fra medicinsk afdeling på Regionshospitalet Randers præsenterede et projekt, der er startet op med henblik på at styrke den tværsektorielle indsats for ældre medicinske patienter. Seham Shahla fortalte, at de ældre patienter ofte er komplekse og bl.a. har lange medicinlister. Det betones, at det ikke er nok at behandle den sygdom, som patienten aktuelt er (akut) indlagt for. Med henblik på eksempelvis at undgå genindlæggelser er det væsentligt at være forebyggende og kigge hele billedet igennem. Seham Shahla præsenterede en cirkel med en lang række opmærksomhedspunkter, som sundhedsvæsenet skal have opmærksomhed på i forbindelse med behandlingen.

 

Seham Shahla fortalte om de foreløbige erfaringer med prøvehandlinger, der er foretaget i forhold til målsamtaler mellem patient og hospital – og hvor kommune og almen praksis også inddrages. Den ovenfor beskrevne cirkel er til brug for samtalerne sat på skabelon, og samtalen skal komme omkring alle aspekter.

 

Seham Shahla beskrev den store arbejdsindsats, der går forud for disse samtaler, og de mangeartede udfordringer de stødte på undervejs i forbindelse med prøvehandlingerne (eks. tekniske og lovgivningsmæssige problemer i forhold til udveksling af patientdata). På trods af dette var vurderingen, at den fælles plan, som kom ud af samtalerne, senere i forløbet gav en masse god hjælp for alle involverede parter – og ikke mindst sikrede et mere komplet billede af patienten og dennes sygdoms- og behandlingsituation.

 

Det blev vurderet, at perspektiverne på længere sigt er oprettelse af en digital klinik, hvor de involverede aktører kan have forebyggende tværsektorielle konferencer.

 

Conny Jensen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-17-18

4. Oplæg: Udarbejdelse af behandlingsplaner i samarbejde med almen praksis (kl. 9.50-10.30)

Sagsfremstilling

Overlæge på Regionshospitalet Randers, Peter Mosborg, har i sit arbejde et stort fokus på at lægge behandlingsplaner, som kan anvendes til behandling af patienter i almen praksis. Denne indsats har til formål at undgå, at unødigt mange patienter kommer på hospitalet. Der er tale om patienter med medicinske sygdomme i bevægeapparatet.

 

Samarbejdet kræver en tæt dialog og samarbejdsvillighed mellem hospital og almen praksis. Peter Mosborg vil dele sine erfaringer og perspektiver for sådanne løsninger samt fortælle om, hvordan patienterne oplever ændringen.

Beslutning

Overlæge Peter Mosborg fortalte udvalget om sit arbejde med at lægge behandlingsplaner, som kan anvendes til behandling af patienter i almen praksis. Arbejdet opstod på baggrund af en erkendelse af, at op til 30 % af patienterne kunne afsluttes ved første ambulante besøg. På baggrund heraf opstod ønsket om at bruge visitationen til at facilitere et tættere samarbejde med almen praksis. Formålet var at udnytte de samlede faglige ressourcer bedst muligt og samtidig undgå, at unødigt mange patienter skal forbi hospitalet.

 

Metoden var den, at lægen bruger lidt mere tid på at fremsøge den tilgængelige information i EPJ, hvorefter egen læge kontaktes telefonisk for uddybende information. Herved opnås et bedre grundlag for diagnosen – og ofte kan egen læge iværksætte behandling uden behov for hospitalskontakt. Samtidig hermed blev der etableret en let tilgængelig specialisttelefon til reumatologisk speciallæge. Peter Mosborg fortalte, at metoden nu er blevet en standard i afdelingen, og at forberedelserne til en sådan samtale tager 10-15 minutter for en rutineret og kvalificeret læge. Det blev tilføjet, at almen praksis generelt er meget tilfredse med ordningen, der overordnet vurderes at medføre en 20 pct. reduktion i antallet af årlige henvisninger.

 

Peter Mosborg fortalte afslutningsvis, at modellen forudsætter, at der er interesse i dialog og åbenhed mellem hospital og almen praksis. Det blev desuden pointeret, at modellen alt andet lige er mest velegnet i forhold til patienter med medicinske sygdomme.

 

Conny Jensen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-17-18

5. Drøftelse og godkendelse af udvalgets afrapportering (kl. 10.30-11.00)

Sagsfremstilling

Udvalgets afrapportering til regionsrådet finder sted i forbindelse med regionsrådets temadag den 10. december 2018. Afrapporteringen har været drøftet på de tidligere møder, hvor det er besluttet at integrere afrapporteringen i den såkaldte "Prezi-sti", der opridser de temaer, udvalget har behandlet samt de anbefalinger, der er fremkommet på baggrund heraf.

 

Det opdaterede udkast til afrapportering vil blive gennemgået på mødet. Der vil herefter være en udvalgsdrøftelse med henblik på endelig godkendelse samt drøftelse af arbejdsfordeling den 10. december 2018.

 

Prezi-stien kan tilgås via nedenstående link:

http://prezi.com/tahjgsa8deeh/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Beslutning

Udvalget drøftede udkast til afrapportering.

 

Der var enkelte ønsker om mindre justeringer af ordlyd. Afrapporteringen blev herudover godkendt.

 

Det blev aftalt,

 

  • at link til en revideret version af afrapportering lægges i Prepare sammen med referatet.

 

Link: https://prezi.com/tahjgsa8deeh/muvbs-afrapportering/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

  • at et kort notat til regionsrådet om udvalgets anbefalinger vedlægges referatet som et bilag i Prepare.

 

Conny Jensen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-17-18

6. Tværsektorielt samarbejde - drøftelse med hospital og kommune (kl. 11.00-11.50)

Sagsfremstilling

Det danske sundhedsvæsen står over for at skulle finde bæredygtige løsninger på en række store udfordringer for den eksisterende velfærdsmodel på sundhedsområdet. Det skyldes blandt andet den ventede øgede efterspørgsel efter sundhedsydelser samt at udbuddet er udfordret af manglende viden om hvilke indsatser, der skaber mest værdi for pengene, f.eks. indenfor forebyggelse, rehabilitering, velfærdsteknologi og stram økonomistyring.

 

Dette stiller krav til ledelse og samarbejde på tværs af sektorer. Regionshospitalet Randers og kommunerne omkring (Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov) har gode erfaringer med tværsektorielt samarbejde, der i Randers-klyngen er formaliseret i Sundhedsstrategisk Ledelse. Samarbejdet ventes fremover at være karakteriseret ved, at regionshospitalet i stadig stigende grad skal varetage mere specialiserede opgaver, mens de øvrige sundhedsaktører i højere grad skal løse en række almene sundhedsopgaver. Praktiserende læger skal håndtere et stort patientflow og pres for flere akutte indsatser, og kommunerne vil især være udfordret af sundheds- og omsorgsindsatsen i forhold til blandt andet ældre borgere.

 

Konkret har Randers-klyngen opstartet "laboratorier", hvor nye modeller for samarbejde og opgaveoverdragelse udvikles og afprøves parterne imellem.

 

Regionsrådet blev på temadagen på Regionshospitalet Randers den 22. oktober 2018 præsenteret for samarbejdet i Sundhedsstrategisk Ledelse og for arbejdet med de forskellige laboratorier.

 

Peter Mikkelsen, der er ældrechef i Favrskov Kommune, og Marianne Jensen, der er sygeplejefaglig direktør på Regionshospitalet Randers, vil fortælle om deres erfaringer - og herefter drøfte perspektiver og udfordringer i det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet med udvalget.

Beslutning

Peter Mikkelsen og Marianne Jensen fortalte om samarbejdet mellem Regionshospitalet Randers og kommunerne omkring (Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov kommuner). Klyngen har gode erfaringer med tværsektorielt samarbejde, der er formaliseret i Sundhedsstrategisk Ledelse.

 

Peter Mikkelsen og Marianne Jensen betonede, at man i Randers-klyngen har brugt meget tid på at danne gode relationer og på at opnå større indsigt og forståelse for hinandens hverdag på tværs af medarbejdere i region og kommune. Det har betydet, at man i dag har fokus på at finde den bedste samfundsmæssige løsning, således man i højere grad undgår kassetænkning.

 

Konkret har man i klyngen nedsat hurtigtarbejdende og tværsektorielle laboratorier, der kan afprøve nye modeller for samarbejde og opgaveoverdragelse, og hvor man på forhånd har aftalt nogle rammer, hvor bl.a. økonomi ikke skal være en hindring.

 

Udvalget vurderede, at samarbejdet i Randers-klyngen er en god case, der kan bruges som eksempel i forbindelse med indgåelse af den kommende sundhedsaftale.

 

Conny Jensen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-17-18

7. Afslutning af udvalgets arbejde (11.50-12.00)

Sagsfremstilling

Udvalgets arbejde afrundes.

 

Referat fra udvalgets seneste møde den 9. oktober 2018 eftersendes snarest muligt. Udvalget modtager besked, når referatet kan tilgås i Prepare.

 

Beslutning

Formanden afrundede mødet og takkede samtidig udvalget for et godt samarbejde.

 

Conny Jensen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen