Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Praksisplanudvalg
den 23. februar 2021 kl. 15:00
i Video - meet.rm40@rooms.rm.dk eller Regionshuset Viborg, Konference 1

 


Sagnr.: 1-01-72-35-17

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Fra kommunerne:
Borgmester Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune

Viceborgmester Frank Heidemann, Ikast-Brande Kommune
Byrådsmedlem Mette Nielsen, Viborg Kommune
Viceborgmester Benny Hammer, Norddjurs Kommune
Byrådsmedlem Jens Kristian Hedegaard, Holstebro Kommune
Direktør Anette Ørbæk Andersen, Ringkøbing-Skjern Kommune

Direktør Karen Heebøll, Ikast-Brande Kommune

Direktør Mette Andreassen, Viborg Kommune

Direktør Lone Becker Kjaergaard, Holstebro Kommune

Konsulent Jonna Holm Pedersen, KKR-sekretariatet

Konsulent Vibeke Just Andersen, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland


Fra PLO Midtjylland:

Formand Henrik Idriss Kise

Næstformand Bruno Meldgaard Jensen

Medlem af PLO Midtjylland Ida Veng-Christensen

Chefkonsulent Lisbeth Trøllund


Fra Region Midtjylland:

Regionsrådsmedlem Else Kayser Nielsen (formand)
Regionsrådsmedlem Birgit Marie Christensen

Regionsrådsmedlem Finn Thranum (næstformand)

Vicedirektør Rikke Skou Jensen, Sundhedsplanlægning

Kontorchef Anne Birgitte Jæger, Koncern Økonomi
Kontorchef Dorthe Klith, Sundhedsplanlægning

Kontorchef Birgitte Haahr, Koncern Kvalitet

AC fuldmægtig Moana Hjarnø Nielsen, Sundhedsplanlægning (referent)

Beslutning

Afbud

Der var afbud fra Annette Ørbæk Andersen og Lone Becker Kjaergaard.


Nye medlemmer

Formandskabet bød velkommen til konsulent Vibeke Just Andersen, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland og medlem af PLO Midtjylland Ida Veng-Christensen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-17

2. Oplæg: Partnerskabsklinikker

Det indstilles,

at Praksisplanudvalget tager præsentation om Partnerskabsklinikker til efterretning

Sagsfremstilling

Markedsudvikling i almen praksis herunder partnerskabsklinikker blev drøftet i Praksisplanudvalget den 9. sept. 2020. Det blev aftalt, at der er behov for en mere oplyst sag om partnerskabsklinikker, idet der er mange perspektiver.


Baggrund

De fem regioner oplever aktuelt en øget interesse for at drive praksis efter ejerformen "læge med flere ydernumre", hvor en praktiserende speciallæge i almen medicin kan eje op til seks ydernumre jf. sundhedslovens § 227. Yderligere ses det i stigende omfang, at lægen, der ejer et eller flere ydernumre, indgår aftale med private leverandører om at drive og bemande praksis. Denne model kaldes af regionerne for partnerskabsklinikker.


De private leverandører kendes fra drift af udbudsklinikker. Udbudsklinikker drives efter kontrakt mellem Region Midtjylland og leverandøren, mens partnerskabsklinikker drives efter overenskomsten, hvor det er den enkelte ejerlæge som har ansvaret for klinikdriften, og aftalerne mellem læge og privat leverandør er regionen uvedkommende.


Partnerskabsklinikker kan opstå både i forbindelse med at regionen udbyder ledige ydernumre, og i forbindelse med at private praktiserende læger sælger praksis til læger, der samarbejder med en underleverandør.


I Region Midtjylland er der 4 partnerskabsklinikker, henholdsvis i Thyborøn (etab. juli 2020), Randers (etab. september 2020), Horsens (etab. september 2020) og Glesborg (etab. oktober 2020). Den sidstnævnte partnerskabsklinik er oprettet efter privat handel, mens de øvrige klinikker er oprettet ved køb af ydernumre fra Region Midtjylland. Fra henholdsvis 1. april og 1. maj 2021, vil udbudsklinikker på Thyholm og i Holstebro ligeledes overgå til at blive partnerskabsklinikker.


Én læge kan - med eller uden partnerskab - eje op til 6 klinikker på landsplan. Eksempelvis driver en læge i Skjern både praksis i Skjern og Ølgod, og i løbet af 2021 også i Holstebro, uden samarbejde med en privat leverandør. Denne læge vil således kunne eje yderligere 3 ydernumre (praksis). Én privat leverandør kan dog godt samarbejde med flere enkeltlæger således, at leverandøren driver mere end 6 klinikker på landsplan. Eksempelvis driver Nordic Medicare 3 ud af 4 partnerskabsklinikker i Region Midtjylland i samarbejde med 3 forskellige læger.


Med ejerskab af op til 6 klinikker, ligger der en fysisk begrænsning i, hvor mange klinikker den enkelte læge kan praktisere i. Brug af ansatte læger vil derfor være en naturlig del af modellen.


Region Midtjylland og PLO-Midtjylland er begge optaget af, at der sikres kontinuitet i alle typer almen lægepraksis i regionen.


Oplæg ved kontorchef Anne Birgitte Jæger, Koncernøkonomi, Region Midtjylland og formand for PLO-Midtjylland Henrik Idriss Kise


På mødet gives en præsentation af,

 • Hvad er partnerskabsklinikker
 • Hvilke dilemmaer er der for de forskellige parter ved udbredelsen af partnerskabsklinikker
 • Generelt om, hvordan der arbejdes med at sikre kontinuitet

Beslutning

Bemærkninger fra temadrøftelsen:


For kommunerne er sammenhæng og kontinuitet vigtigt. Det er vigtigt, at der er sammenhæng for de patienter, som har mest behov.

Kan være svært nogle steder at fastholde læger - en længe kendt udfordring. Nogle læger søger måske over i partnerskabsklinikkerne for at undgå klinikdrift.


Der er generelt fælles enighed om, at kontinuitet er vigtig. Der lægges også vægt på mulighederne for ansættelse af læger. PLO-Midtjylland bemærker i den sammenhæng, at de gerne ser, at det skal være ansættelse af længere varighed.


Der er enighed om en bekymring i forhold til partnerskabsklinikker og der kan være forskellige perspektiver på, hvordan problemstillingen løses. I Region Midtjylland er et politisk udvalg ved at se nærmere på både regionale og nationale handlemuligheder.


Bemærkning til sagsfremstillingen, sidste afsnit på side 2:

Én læge kan - med eller uden partnerskab - eje op til 6 klinikker på landsplan. Eksempelvis driver en læge i Skjern både praksis i Skjern og Ølgod, og i løbet af 2021 også i Tim, uden samarbejde med en privat leverandør.


Der er ved en fejl skrevet Tim. Der skulle have stået Holstebro. Sagsfremstillingen er tilrettet.


Bilag

Oplægget vedlægges referatet til orientering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-17

3. Behandling af høringssvar og godkendelse af endelig forslag til Praksisplan for almen praksis

Resume

Praksisplan for almen praksis har været i høring i perioden 5. oktober - 7. december 2020. Behandling af høringssvar og endelig forslag til praksisplan forelægges til godkendelse i Praksisplanudvalget.

Administrationen indstiller,

at Praksisplanudvalget godkender endelig forslag til praksisplan

Sagsfremstilling

Praksisplan for almen praksis har været i høring i perioden 5. oktober - 7. december 2020. Der er modtaget i alt 35 høringssvar.


Sundhedskoordinationsudvalget har haft mulighed for at give bemærkninger til høringsversionen og Sundhedsstyrelsen har sendt deres anbefalinger (det er lovpligtigt).


Opsummering af høringssvar og forslag til konkrete ændringer

Der er udarbejdet en opsummering af høringssvarenes konkrete input, der kan indgå som baggrund for det videre arbejde med implementering af praksisplanen. Der er dels input til indsatsområderne og dels en række opmærksomhedsområder, som bør medtænkes i den kommende udmøntning af praksisplanen. Derudover er der udarbejdet forslag til konkrete ændringer på baggrund af høringssvarene. Forslagene er markeret med gul i bilaget med den tilrettede version af praksisplanen.


Høringssvarene udtrykker generelt opbakning til praksisplanen, herunder understreges sammenhængen til Sundhedsaftalen generelt som værende positiv, ligesom der er tilslutning til de overordnede visioner og de valgte indsatsområder.


Sundhedsstyrelsen bemærker generelt, at planen er et godt udgangspunkt, og derudover bemærker de, at

 • det vil være hensigtsmæssigt i højere grad at specificere indsatserne, med konkrete forslag til implementering.
 • yderligere beskrivelser af lægedækningen indgår som bilag til Praksisplanen.


Kommunerne i regionen har ønsket,

 • gennemsigtighed i de økonomiske og faglige konsekvenser ved opgaveoverdragelse.
 • fortsat fokus på udbredelse af fasttilknyttede læger på plejecentre og bosteder.
 • øget samarbejde om dosisdispensering både af hensyn til patientsikkerheden og medarbejderne i sygeplejens ressourcer.
 • forbedret tilgængelighed og
 • peget på lokale forhold vedrørende lægedækningsproblematikker. Det omhandler både at tiltrække læger til særlige geografiske områder og til potentielt udsatte boligområder, samt at der er fokus på at sikre kontinuitet med faste læger.


PLO-Midtjylland har lagt særlig vægt på, at

 • speciallæger i praksis er medejere af klinikken og derfor ansvarlige for drift af klinik og praksis’ tilbud til de tilknyttede patienter - man skal undgå stråmandsklinikker.


Regionsrådet ønsker, at

 • samle flere i praksisfællesskaber og sundhedshuse, hvor det er relevant, for dermed at sikre fokus på tværprofessionelt samarbejde.


I flere af de øvrige høringssvar efterlyses der en konkretisering af de beskrevne indsatser/indsatsområder.


Endelig er der udarbejdet forslag til kvittering for høringssvarene.

Beslutning

Der var enighed om, at den foreliggende praksisplan er resultatet af et godt samarbejde, hvor der er bidraget godt ind fra alle parter.


Praksisplanen blev godkendt med tilføjelse af en enkelt rettelse. På side 19 flyttes flg. sætning med kursiv fra 2. spalte til 1. spalte under "Derfor anbefales:"

I dette arbejde er praktiserende læger på overenskomst mellem RLTN og PLO regionernes første valg." Sekretariatet aftaler endelig placering med PLO-M.


Den endelige praksisplan sendes herefter til godkendelse i de 19 byråd, PLO-Midtjylland og regionsrådet med henblik på ikrafttrædelse den 1. juni 2021.

Der sendes også kvitteringsbrev til høringsparterne, vedlagt den endelige praksisplan.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-40-14

4. Lægedækningstruede områder 2021

Resume

Regionen fastlægger efter drøftelse i praksisplanudvalget (PPU), hvilke områder i regionen, der anses for regionalt lægedækningstruede. I Region Midtjylland fastlægges områderne én gang årligt på baggrund af Lægedæknings- og Rekrutteringsudvalgets indstilling.

Administrationen indstiller,

at Praksisplanudvalget vedtager, hvilke lægedækningsområder, der fastlægges som hhv. lægedækningstruede- og opmærksomhedsområder

Sagsfremstilling

Indledning

Regionen fastlægger efter drøftelse i praksisplanudvalget (PPU), hvilke områder i regionen, der anses for regionalt lægedækningstruede. I Region Midtjylland fastlægges områderne én gang årligt på baggrund af Lægedæknings- og Rekrutteringsudvalgets indstilling.


Efter overenskomsten for almen praksis er det væsentligt at skelne mellem to typer af lægedækningstruede områder, henholdsvis:


 1. Den nationale model til udpegning af lægedækningstruede områder, som allokerer midler via det differentieret basishonorar til lægedækningstruede områder, på baggrund af en objektiv model udarbejdet af repræsentanter fra alle fem regioner. Den enkelte region kan ikke selv sætte områder på denne liste, som er låst i en treårig periode fra primo 2018.
 2. De regionale lægedækningstruede områder, der udnævnes af hver enkelt region, og på den baggrund tildeles rettigheder ifølge overenskomsten, som skal fremme rekruttering og praksisdrift i området.


Denne sag omhandler pkt. 2 for de regionale lægedækningstruede områder. I Region Midtjylland udpeges der ligeledes såkaldte opmærksomhedsområder, som er områder, der vurderes at være i risiko for at blive lægedækningstruede.


Procedure for udnævnelse af lægedækningstruede- og opmærksomhedsområder

Lægedæknings- og Rekrutteringsudvalget indstiller årligt en liste over, hvilke lægedækningsområder, som udvalget foreslår skal fastlægges som henholdsvis 1) regionale lægedækningstruede områder og 2) regionale opmærksomhedsområder. Listen udarbejdes efter procedure (bilag 1), godkendt af PPU d. 6. marts 2019, og listen forelægges PPU til drøftelse og godkendelse.


Rettigheder for lægedækningstruede områder

De lægedækningstruede områder fastlægges for en periode på 2 år, hvor praksis i disse områder har mulighed for at benytte en række ekstra rettigheder i overenskomsten.


Følgende rettigheder tildeles et lægedækningstruet område ved udnævnelse:

 1. Ret til uden tilladelse at etablere delepraksis i en tidsbegrænset periode på op til 6 år (OK §22, stk. 4)
 2. Ret til at gøre øget brug af ansatte læger. Dette indebærer en fravigelse af reglerne om, at ansatte læger maksimalt kan udgøre halvdelen af lægekapaciteterne pr. lægeklinik (OK §20, stk. 1)
 3. Ret til godtgørelse fra Administrationsudvalget for ansatte læger, som ikke er medlemmer af PLO, ved sygdom elle barsel.


At de lægedækningstruede områder fastlægges for en periode på 2 år betyder, at de områder, der fastlægges som lægedækningstruede områder i 2021, bibeholder denne status frem til 2023. Områder fastlagt som lægedækningstruede i 2020 vil af samme grund også først blive vurderet ved udløb i 2022.


Rettigheder for opmærksomhedsområder

De regionale opmærksomhedsområder fastlægges for en étårig periode, hvorefter der på ny tages stilling til områdets status.

Praksis i opmærksomhedsområder tildeles ingen rettigheder jf. overenskomsten, men fungerer som en indikator på, at der skal være et særligt fokus på udviklingen i lægedækningen her. Eksempelvis blev lægedækningsområde Allingåbro fastlagt som opmærksomhedsområde i 2020, mens det i 2021 indstilles som lægedækningstruet område.


Lægedæknings- og rekrutteringsudvalgets indstilling 2021


Følgende områder indstilles som lægedækningstruede områder for 2021-2023:


Lægedækningsområde

Udpeget (år)

Udløb (år)


Datagrundlag og begrundelser i notat

LD Allingåbro

2021

2023


Følgende områder indstilles som opmærksomhedsområder for 2021-2022:


Lægedækningsområde

Udpeget (år)

Udløb (år)


Datagrundlag og begrundelser i notat


LD Skjern

2021

2022

LD Grenå

2021

2022

LD Randers C og N

2021

2022

LD Videbæk

2021

2022


Følgende områder bibeholder deres rettigheder som lægedækningstruede områder som følge af praksisplanudvalgets udpegning 5. marts 2020:


Lægedækningsområde

Udpeget (år)

Udløb (år)

Datagrundlag og begrundelser i notat


LD Anholt

2020

2022

LD Glesborg

2020

2022

LD Havndal

2020

2022

LD Holstebro

2020

2022

LD Hvide Sande

2020

2022

LD Lemvig

2020

2022

LD Ringkøbing

2020

2022

LD Roslev

2020

2022

LD Samsø

2020

2022

LD Skive

2020

2022

LD Stouby

2020

2022

LD Struer

2020

2022

LD Tarm

2020

2022

LD Thyborøn

2020

2022

LD Thyholm

2020

2022Følgende områder mister deres rettigheder som lægedækningstruet område, som følge af praksisplanudvalgets udpegning 6. marts 2019:


Lægedækningsområde

Udpeget (år)

Udløb (år)


Datagrundlag og begrundelser i notat


LD Endelave

2019

2021

LD Tunø

2019

2021

LD Skjern*

2019

2021


*LD Skjern indstilles i 2021 som opmærksomhedsområde.


Baggrund og datagrundlag for Lægedæknings- og Rekrutteringsudvalgets indstilling af lægedækningstruede- og opmærksomhedsområder forefindes i det vedlagte bilag.Beslutning

Praksisplanudvalget vedtog Lægedæknings- og Rekrutteringsudvalgets indstilling af de regionale lægedækningstruede områder og opmærksomhedsområder for 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-17

5. Status på opgaveudvikling, opgaveflytning og opgaveoverdragelse

Det indstilles,

at Praksisplanudvalget tager orientering om status til efterretning

Sagsfremstilling

Punktet var dagsordensat på PPU den 26. november 2019. Her blev det besluttet, at sætte et arbejde i gang med henblik på at styrke kvaliteten af henvisninger/epikriser for hjertepatienter, gigtpatienter og for patienter med psykisk sygdom. Praksisplanudvalget ønsker at få en orientering om resultatet af dette arbejde. Der gives her en status, idet opgaven har været COVID-19 ramt og derfor endnu ikke er afsluttet.


PLO-Midtjylland har anmodet om, at man drøfter opgaveflytning og opgaveoverdragelser til almen praksis. Drøftelserne tager i første omgang udgangspunkt i et arbejde om afviste henvisninger og forbedrede patientforløb.


Status vedr. arbejdet inden for kardiologi og reumatologi

Det er tidligere besluttet, at arbejdet skulle varetages i en arbejdsgruppe med deltagelse af alle de lægefaglige direktører, repræsentanter fra PLO-M og lokale praksiskoordinatorer samt administrative medarbejdere fra koncernen. Der blev primo 2020 udarbejdet forslag til en gennemgang som også vil tage afsæt i erfaringer fra andre områder. Arbejdsgruppen har ikke påbegyndt sit arbejde grundet andre prioriteringer, i særdeleshed opgaver omkring COVID-19.


Status vedr. henvisnings- og visitationspraksis inden for psykiatri

Der er sat en række initiativer i gang for bedre sammenhæng mellem regionspsykiatrien og almen praksis. Det omfatter bl.a.:

- Der er gennemført en audit på afviste henvisninger, som viste at alle henvisninger var afvist korrekt set ift. psykiatriens målgruppebeskrivelse.

- Der er et arbejde i gang ift. henvisninger fra almen praksis til psykologer.

- Der er indgået en aftale med de praktiserende psykiatere om hurtig vurdering af patienter med psykiatriske problemstillinger henvist fra almen praksis.

- Der er etableret adgang til specialistrådgivning for sparring med speciallæge ift. fx udredning af en patient.


PLO-M har tidligere adviseret, at de ønsker et større fokus på at få løst udfordringen med afviste henvisninger og hvordan den målgruppe håndteres, så patienterne ikke falder mellem to stole. Regionen er også interesseret i at få skabt bedre forløb for disse patienter.


Auditten af afviste henvisninger viser, at henvisningerne er afvist korrekt ift. til den psykiatriske målgruppebeskrivelse. Men der er samtidig ikke et tilbud til denne målgruppe, som kan ende med at blive så syge at de ender som del af psykiatriens målgruppe. Der er behov for indsatser til denne målgruppe, så det kan undgås.


Der er aktuelt ved at blive udarbejdet et kommissorium for en samlet tværsektoriel faglig gruppe og en proces for, hvordan der i fællesskab kan skabes bedre behandlingsforløb for patienter, som ikke er omfattet af Psykiatriens målgruppe. I fase 1 er der aftalt dialog mellem regionen og PLO-Midtjylland og i fase 2 inddrages kommunerne.

Beslutning

Der var positive tilkendegivelser til status for tiltagene indenfor henvisnings- og visitationspraksis inden for psykiatri.


Fra kommunal side er det forhåbningen, at der på et tidspunkt vil blive forelagt nogle data herunder om eventuelle opgaveflytninger har økonomiske implikationer.


Praksisplanudvalget tog status til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-17

6. Status på forbrug og aftale - Forsøgsordning med kommunikation med kommunale akutfunktioner

Administrationen indstiller,

at PPU tager status om forbrug til efterretning

Sagsfremstilling

PLO-Midtjylland, Region Midtjylland og regionens 19 kommuner har pr. 1. september 2019 indgået lokalaftale om en forsøgsordning med honorering af praktiserende læger, for kommunikation og rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner.

Aftalen er indgået i Praksisplanudvalget i Region Midtjylland, som en underliggende aftale mellem region, PLO-Midtjylland og kommuner. Aftalen var oprindelig gældende til 31. december 2020, men er aftalt videreføret midlertidigt til der kommer en ny overenskomst eller med udgangen af 1. kvartal 2021, hvor der foreligger en evaluering af aftalen.


Status på forbrug

Der er aftalt et årligt budget til forsøgsordning om honorering af de praktiserende lægers kommunikation med kommunale akutfunktioner på 3,0 mio. kr.


Koncernøkonomi har opgjort honoreringsaftalens forbrug for perioden 1. september 2019 -31 december 2019 samt kvartalsvise opgørelser i 2020 fordelt på kommuner i vedlagte bilag. Status efter 16 måneder er, at ydelsen er honoreret 13.184 gange, og der er udbetalt godt 2,0 mio. kr.

Beslutning

Praksisplanudvalget har tidligere besluttet, at følge forbruget i forsøgsordningen. Forbruget i sidste kvartal 2020 har udviklet sig stabilt og følger tilsvarende udvikling sammenlignet med tidligere kvartalsopgørelser.


Praksisplanudvalget tog status om forbrug til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-154-12

7. Status for udbredelse af dosisdispenseret medicin

Resume

Den administrative styregruppe bag Praksisplanudvalget har på de seneste møder i 2020 drøftet og arbejdet med tiltag til udbredelse af dosispakket medicin. Praksisplanudvalget forelægges en status for arbejdet.

Det indstilles,

at Praksisplanudvalget tager status til orientering

Sagsfremstilling

Den administrative styregruppe bag Praksisplanudvalget har på de seneste møder i 2020 drøftet og arbejdet med tiltag til udbredelse af dosispakket medicin. Praksisplanudvalget forelægges en status for arbejdet.


Tiltag til udbredelse af dosispakket medicin har bl.a. omfattet:

- en datamæssig opfølgning af udviklingen i brugen af dosisdispenseret medicin i Region Midtjylland og afdækning af potentiale

- en vejledning til den nye FMK løsning for dosisdispensering (juni 2020), hvor der er kommet nye, forbedrede funktionaliteter og

- et udkast til en Praksis.dk meddelelse med en orientering om, hvor lægen kan få vejledning i ordination af dosispakket medicin, herunder vejledninger fra systemhusene og Medcom

- regionens 5 udviklingspraksis er blevet inddraget i arbejdet.


PLO-Midtjylland (PLO-M) orienterede under evt. på møde i Praksisplanudvalget den 10. december 2020 om de drøftelser, der har været på PPU styregruppens møde den 12. november 2020, som er resumeret nedenfor.

 • PLO-M anerkender, at det er blevet lettere, og der er kommet større sikkerhed i den nye FMK løsning, samt at det er tidsbesparende for det kommunale plejepersonale, men dosisdispensering er fortsat tidskrævende for almen praksis at starte op for en patient.
 • PLO-M oplever, at kommunerne i stigende omfang opfordrer de praktiserende læger til at lave dosisdispensering. Der er også pres fra PLO-medlemmerne over tidsforbruget til denne opgave, som ikke honoreres.
 • PLO-M vil gerne i dialog om, at der laves en lokalaftale på området, som kompenserer lægerne for deres tid til opstart af patienter i dosisdispensering. PLO-M bemærkede, at der er en lokalaftale i Aalborg Kommune, hvor lægerne honoreres for at sætte patienterne i dosisdispensering.
 • På deres medlemsmøde i efteråret har PLO-M anbefalet medlemmerne til ikke at opstarte nye patienter i dosisdispensering. Det er dog ikke anbefalingen at tage patienter af, som allerede er sat i dosisdispensering.


Kommunerne orienterede under evt. om, at de på møde den 20. november 2020 i KOSU (Kommunale Styregruppe på sundhedsområdet) har drøftet forslag fra PLO-M om, at kommunerne i Midtjylland indgår en lokalaftale med almen praksis om dosisdispensering. Der var enighed i KOSU om at afvente en national aftale, da det ikke vurderes at være et lokalt anliggende, men et nationalt/overenskomstspørgsmål at få en løsning på dette område.

Beslutning

PLO-M spurgte om kommunerne har rejst problemstillingen nationalt.

Kommunerne tilkendegav, at det er ærgerligt at der ikke lige nu kan arbejdes videre med udbredelsen af dosisdispensering og håber, at der snart findes en løsning. Problemstillingen er rejst af kommunerne til KL.


Kvalitetsafdelingen i Region Midtjylland har deltaget i et webinar arrangeret af Region Nordjylland udbudt til almen praksis i regionen om, hvordan praksis i 2 lægesystemer let håndterer dosisdispensering. Det kan være interessant på et senere tidspunkt også at se nærmere på dette tiltag i Region Midtjylland.


Praksisplanudvalget tog status til orientering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-17

8. Status for covid-19 samarbejdet

Administrationen indstiller,

at der på mødet gives en kort mundtlig status på Covid-19 samarbejdet fra region, kommuner og almen praksis.

Sagsfremstilling

Under Covid-19-epidemien har der været et tæt tværsektorielt samarbejde på administrativt og sundhedsfagligt niveau. Der er fortsat tværsektorielle opgaver relateret til Covid-19. På mødet gives en kort mundtlig status på Covid-19 samarbejdet fra region, kommuner og almen praksis.

Beslutning

PLO Midtjylland

Deltager i krisestabsmøder og møder i Sundhedsstyregruppen. Oplever det er professionelt ledet, inspirerende at være med. Covid-19 har vist, at vi kan tage kriserne op sammen. Nu også med samarbejde med kommunerne ift. vaccination på plejehjem. Der er stor vilje fra de praktiserende læger til at løse opgaven men har også slidt på læger, administration m.fl.

Der har været nogle verserende pressesager om, at regionerne ønsker at lave vaccinationscentre fordi almen praksis er for dyre. Det giver ærgrelse når vi står i en fælles opgave, som løftes af alle. PLO-M kunne have ønsket en højere grad af dialog i denne sag, før pressen blev involveret, og håber for det gode samarbejde fremadrettet, at vi kan undgå lignende udmeldinger i pressen.


Kommunerne

Oplever, at parterne finder hinanden på alle niveauer. Samarbejdet er helt exceptionelt, vi formår at løse opgaven. Godt at komme i gang med bostederne nu. Ser frem til at få en national teststrategi. Opmærksomhed på, at der ikke er fundet beredskabslæger i alle kommuner men regner ikke på nuværende tidspunkt med at komme i fase 3.


Regionen

Vil gerne kvittere for, at der er et rigtigt godt samarbejde selvom det er svært og der er mange ændringer løbende.

Orienterede generelt om, at Falck har overtaget hurtigtestopgaven fra uge 7. Alt forløber som planlagt i det mobile set up og på testcentre. Ny teststrategi er undervejs. Hermed forventes en model for yderligere markant opskalering af testaktiviteten - særligt ift. anvendelse af antigentest - i forbindelse med genåbning af samfundet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-17

9. Oversigt over emner til kommende møder i PPU

Resume

Oversigt over emner på Praksisplanudvalgets kommende møder er opdateret.

Administrationen indstiller,

at orientering om emner til drøftelse på kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med henblik på orientering og drøftelse forelægges en oversigt over emner, der forventes forelagt på Praksisplanudvalgets kommende møder.

Beslutning

Punkt sættes på oversigten til næste møde:

 • Det videre arbejde med implementering af praksisplanen
 • Orientering om opfølgning på henvendelse fra Lemvig Kommune (drøftet under eventuelt)


Drøftelse af punkt rammesat den 22. juni 2021 vedr. "Brug af APN sygeplejersker" samt punkt om "Erfaringer med rammedelegation".

Punkterne er tænkt som temadrøftelser. I forhold til erfaringer fra Kommuner med brug af APN sygeplejersker, har Aarhus Kommune haft et projekt. Aftalt, at indholdet af temadrøftelsen tages op i PPU styregruppen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-17

10. Eventuelt

Beslutning

Henvendelse fra Lemvig Kommune

Praksisplanudvalget blev orienteret om, at Lemvig Kommune den 27. januar 2021 har fremsendt en henvendelse til Praksisplanudvalget. Lemvig Kommune oplever udfordringer med at rekruttere læger til forskellige funktioner; plejehjemslæger, praksiskonsulenter og beredskabslæge. Udfordringen har været rejst i Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) og det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at indgå aftale med praktiserende læger (PLO) i kommunen. Lemvig Kommune håber, at Praksisplanudvalget vil drøfte udfordringerne for kommunen og vende tilbage med løsningsmuligheder.


Det blev aftalt, at administrationen går i dialog med de relevante aktører med henblik på om der kan findes en løsning. PLO Midtjylland meddelte, at de gerne vil indgå i en dialog. Der orienteres om opfølgningen på næste møde i Praksisplanudvalget.


Bilag

Henvendelsen fra Lemvig Kommune vedlægges referatet til orientering.


Tilbage til toppen