Abonnér

Dagsorden
til
mødet i Praksisplanudvalg
den 8. december 2021 kl. 15:00
i Regionshuset Viborg, F4 stuen, virtuelt møderum meet.rm10@rooms.rm.dk

 


Sagnr.: 1-01-72-35-17

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Fra kommunerne:
Borgmester Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune

Viceborgmester Frank Heidemann, Ikast-Brande Kommune
Byrådsmedlem Mette Nielsen, Viborg Kommune
Viceborgmester Benny Hammer, Norddjurs Kommune
Byrådsmedlem Jens Kristian Hedegaard, Holstebro Kommune
Direktør Anette Ørbæk Andersen, Ringkøbing-Skjern Kommune

Direktør Karen Heebøll, Ikast-Brande Kommune

Direktør Mette Andreassen, Viborg Kommune

Direktør Lone Becker Kjaergaard, Holstebro Kommune

Konsulent Jonna Holm Pedersen, KKR-sekretariatet

Konsulent Vibeke Just Andersen, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland


Fra PLO Midtjylland:

Formand Henrik Idriss Kise

Næstformand Bruno Meldgaard Jensen

Medlem af PLO Midtjylland Ida Veng-Christensen

Chefkonsulent Lisbeth Trøllund


Fra Region Midtjylland:

Regionsrådsmedlem Else Kayser Nielsen (formand)
Regionsrådsmedlem Birgit Marie Christensen

Regionsrådsmedlem Finn Thranum (næstformand)

Vicedirektør Rikke Skou Jensen, Sundhedsplanlægning

Kontorchef Anne Birgitte Jæger, Koncern Økonomi
Kontorchef Dorthe Klith, Sundhedsplanlægning

Kontorchef Birgitte Haahr, Koncern Kvalitet

AC fuldmægtig Moana Hjarnø Nielsen, Sundhedsplanlægning (referent)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-17

2. Oplæg: Ny aftale om overenskomst for praktiserende læger (OK22)

Administrationen indstiller,

at præsentation af ny aftale om overenskomst for praktiserende læger (OK22) tages til efterretning

Sagsfremstilling

Den 19. juni 2021 indgik RLTN og PLO en ny aftale om overenskomst for praktiserende læger (OK22). Aftalen er vedlagt som bilag.


Aftalen blev endeligt godkendt i september 2021 og træder i kraft i januar 2022.


Regionen vil på mødet give en præsentation af den ny aftale om overenskomst for praktiserende læger i OK22.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-439-21

3. 360 graders planen - initiativer i forhold til praktiserende læger

Administrationen indstiller,

at PPU tager orientering om 360 graders planen herunder initiativerne vedr. almen praksis til efterretning

Sagsfremstilling

På baggrund af det store pres, som sundhedsvæsenet og Region Midtjylland som organisation oplever, har regionsrådet den 27. oktober 2021 besluttet, at der udarbejdes en 360 graders plan for initiativer i forhold til hospitaler, Præhospitalet og Patientkontoret samt i forhold til dialogen med kommuner, PLO-Midtjylland og andre primære aktører. Derudover blev der besluttet en række konkrete initiativer, som skal indgå i planen. Dele af planen er også gældende for andre områder herunder bl.a. socialområdet.


360 graders planen skal være med til at understøtte og sikre, at Region Midtjylland kommer godt og sikkert gennem vinteren, og at Region Midtjylland som organisation er beredt, hvis COVID-19 eller andre infektionssygdomme skalerer i omfang. Derudover skal den medvirke til at understøtte et godt arbejdsmiljø og bemanding i somatikken, psykiatrien og på socialområdet på kort og lang sigt. Endelig skal planen bidrage til at håndtere det øgede pres på den akutte aktivitet samt ventelister og planlagt aktivitet.


360 graders planen indeholder initiativer i 4 overordnede grupper, hvor initiativerne vedr. praktiserende læger, jf. oversigtsplanen nedenfor forelægges til orientering for Praksisplanudvalget. Initiativerne er vedlagt som bilag.


Planen forelægges til behandling med henblik på godkendelse i Regionsrådet den 1. december 2021. Der gives en mundtlig tilbagemelding i Praksisplanudvalget den 8. december 2021 fra regionsrådets behandling af planen.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-17

4. Status for COVID-19

Administrationen indstiller,

at der på mødet gives en kort mundtlig status på Covid-19 samarbejdet fra region, kommuner og almen praksis

Sagsfremstilling

Under Covid-19-epidemien var der et tæt tværsektorielt samarbejde på administrativt og sundhedsfagligt niveau. Covid-19 er nu atter blusset op og der er igen en række tværsektorielle opgaver relateret til Covid-19. På mødet gives en kort mundtlig status på Covid-19 samarbejdet fra region, kommuner og almen praksis.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-17

5. Skriftlig orientering fra kommunerne om status på aftale om dosisdispensering

Administrationen indstiller,

at PPU tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

PLO-Midtjylland har efterspurgt en status fra kommunerne ift. en aftale om dosisdispensering.


KOSU (Den Kommunale Sundhedsstyregruppe) drøftede på et møde den 20. november 2020 en eventuel lokalaftale med PLO Midtjylland om dosispakket medicin. På mødet besluttede KOSU at afvente en mulig national aftale i forbindelse med overenskomsten for almen praksis. I juni 2021 indgik RLTN og PLO aftale om en ny overenskomst for almen praksis, og dosispakket medicin ikke er en del af aftaleteksten. PLO Midtjylland har derfor i regi af Praksisplanudvalget og senest som opfølgning på mødet i den administrative styregruppe i tilknytning til Praksisplanudvalget den 17. november 2021 bedt kommunerne afklare, hvorvidt de ønsker at indgå en lokal aftale om dosispakket medicin.


Den Kommunale Sundhedsstrategiske Gruppe (DKS) har på møde den 1. september 2021 tilkendegivet, at der i kommunerne er et stort fokus på optimal medicinhåndtering – herunder muligheder for en evt. aftale med de praktiserende læger om dosisdispensering . Kommunernes første skridt i en videre afklaring er at drøfte muligheder og perspektiver for medicinhåndtering og dosisdispensering internt blandt kommunerne i KL’s Sundhedsstrategiske gruppe. De midtjyske kommuner har på den baggrund rejst en sag i KL’s Sundhedsstrategiske Gruppe, som man følger tæt. PPU og PLO-Midtjylland bliver orienteret, når der er nyt i sagen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-17-18

6. Afrapportering lægedækningshøringen 2021

Resume

Region Midtjylland har ansvaret for at alle gruppe 1-sikrede borgere i regionen, har mulighed for at tilmelde sig en almen praktiserende læge i nærheden af egen bolig. For at afdække om lægekapaciteten er tilstrækkelig, gennemføres der årligt en høring blandt samtlige lægeklinikker i regionen. Resultaterne er med til at vise, i hvilke kommuner kapaciteten skal justeres i nær fremtid.

Administrationen indstiller,

at PPU tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Formålet med lægedækningshøringen er at sikre, at antallet af lægekapaciteter i regionen er tilstrækkelig til, at alle regionens gruppe 1-sikrede borgere kan tilmeldes en alment praktiserende læge. Region Midtjylland skal i den sammenhæng ifølge overenskomst om almen praksis foretage en årlig lægedækningshøring blandt regionens praktiserende læger. Spørgsmålene skal være givet lægerne inden den 1. oktober.


Seneste høring, der blev gennemført fra august til oktober 2021 viser, at der aktuelt er en ledig behandlingskapacitet på 5,1 % i Region Midtjylland. Det betyder, at der samlet set er plads til flere sikrede i regionen. Dog er den ledige behandlingskapacitet faldet siden undersøgelsen i 2020.

Undersøgelsen viser desuden, at


• 35 praksis ønsker at udvide deres praksis

• 10 praksis har planer om at lægge deres praksis sammen med andre praksis

• 38 praksis har planer om at flytte til anden placering

• 35 praksis har planer om ophør inden for de næste 3 år


I Region Midtjylland suppleres undersøgelsen af en opgørelse over lægernes eventuelle ønske om et lavere eller højere patienttal, end det der er bestemt i overenskomsten.

Undersøgelsen viser, at lægerne samlet set har et ønske om 1,1 % ekstra sikrede. Dog har praksis i Randers, Odder, Ringkøbing-Skjern, Hedensted og Samsø kommuner ønske om færre sikrede end de på nuværende tidspunkt har.


Lægedækningshøringen blev gennemført fra den 30. august 2021. I alt fik 346 af regionens 353 praksis pr. 1. august 2021 tilsendt det digitale spørgeskema. De resterende lægepraksis er regionens 5 udbudsklinikker i henholdsvis Holstebro, Bøvlingbjerg, Lemvig, Roslev og Struer og 2 regionsklinikker i henholdsvis Lemvig og Skanderborg (Bostedet Landsbyen Sølund). Ud af de 346 praksis besvarede 327 helt eller delvist spørgeskemaet, hvilket resulterer i en svarprocent på 94,5 %.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-11-20

7. Afrapportering tilgængelighedsundersøgelsen 2021

Resume

Der udføres årligt en undersøgelse af den telefoniske tilgængelighed for akutte patienter i almen praksis. I tilgængelighedsundersøgelsen foretages også en undersøgelse af den internetbaserede tilgængelighed. Undersøgelsen er i 2021 blevet gennemført i maj (uge 20) ved at kontakte samtlige praksis i Region Midtjylland. Resultaterne viser, at der generelt er tilfredsstillende tilgængelighed for akutte patienter i almen praksis i Region Midtjylland.

Administrationen indstiller,

at PPU tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der udføres årligt en undersøgelse af den telefoniske tilgængelighed for akutte patienter i almen praksis. Den telefoniske tilgængelighed måles på svartiden, defineret som tiden fra første opkaldsforsøg påbegyndes, og indtil opkaldet besvares. Servicemålet for besvarede opkald i lægevagten kan bruges som en indikator for tilfredsstillende tilgængelighed i almen praksis, hvormed målet er, at mindst 90 % af alle telefoniske henvendelser besvares inden for fem minutter. Udover undersøgelsen af den telefoniske tilgængelighed er det blevet undersøgt, hvorvidt praksis' hjemmeside indeholder en vejledning til, hvordan patienter med akut behov for lægehjælp opnår kontakt med deres læge eller en stedfortræder for lægen.


Resultaterne fra undersøgelsen af den telefoniske tilgængelighed viser, at 94,4 % af alle opkald i 2021 blev besvaret inden for 5 minutter, hvilket er et fald på 2,2 procentpoint i forhold til seneste undersøgelse fra 2020. Undersøgelsen viser, at 99,2 % af praksis har en fungerende hjemmeside, og at 85,9 % af alle praksis angiver på hjemmesiden, hvordan der opnås kontakt med praksis ved akut behov for lægehjælp.


Foruden undersøgelse af svartid og vejledning på praksis' hjemmeside, er der i både den telefoniske undersøgelse og den internetbaserede undersøgelse registreret en række andre oplysninger om brugervenligheden i forbindelse med den akutte kontakt til almen praksis. De samlede resultater fra tilgængelighedsundersøgelsen præsenteres i bilaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-40-14

8. Evaluering af sommerferiepraktik i almen praksis 2021

Resume


Region Midtjylland har i samarbejde med PLO-Midtjylland for andet år i træk tilbudt lønnet sommerferiepraktik for medicinstuderende i almen praksis.

Administrationen giver en orientering om den samlede evaluering af sommerferiepraktik for medicinstuderende i almen praksis 2021.

Administrationen indstiller,

at PPU tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i samarbejde med PLO-Midtjylland for andet år i træk tilbudt lønnet sommerferiepraktik for medicinstuderende i almen praksis. Formålet med sommerferiepraktik er at give de medicinstuderende en mulighed for at opleve almen praksis.

25 praksis fungerede som tutorpraksis for 25 kandidatstuderende fordelt med en god spredning i hele regionen. Regionen modtog i alt 118 ansøgninger.

De studerende blev aflønnet for 30 timers ansættelse per uge og praksis blev honoreret med 3.000 kr. Sommerferiepraktikken blev finansieret af puljemidlerne "En læge tæt på dig".


For at undersøge om sommerferiepraktikken har været en succes, har regionen gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt til alle klinikker og studerende.

Alle klinikker har besvaret spørgeskemaet, mens 80 procent af de medicinstuderende har besvaret og givet samtykke til evalueringen.


Evalueringerne fra medicinstuderende og almen praksis viser overordnet, at praktikken har været givende og inspirerende for de studerende samt givet dem et indblik i arbejdet som praktiserende læge. Klinikken vurderer ligeledes, at praktikken er et godt initiativ til at inspirere de studerende til at vælge almen medicin som speciale.


Sammenfatning af evalueringerne:

Medicinstuderende

 • De medicinstuderende har oplevet at praktikforløbet har været givende, at de er blevet taget godt imod, har haft relevante opgaver, nogle at sparre med i klinikken samt at deres oplevelse har været i overensstemmelse med deres forventninger
 • 85 procent har svaret, at de har valgt praktikforløbet for at snuse til almen medicin som speciale
 • 75 procent har svaret, at praktikken gav dem indblik i arbejdet som praktiserende læge, hvilket er i god overensstemmelse med formålet med sommerferiepraktik
 • 25 procent har svaret, at forløbet er til den korte side og at en uge ekstra kunne være givende
 • Alle vil anbefale sommerferiepraktik til andre medicinstuderende


Klinikkerne

 • Klinikkerne har oplevet praktikforløbene som en succes
 • En del af klinikkerne har haft bopæl og længde på uddannelse, som en central karakteristika for valg af sommerferiepraktikant
 • Klinikkerne har oplevet de studerende som engagerede og motiveret, og de har været i stand til at udføre relevante opgaver i klinikken.
 • Klinikkerne vurderer, at sommerferiepraktik kan være med til at inspirere studerende til at vælge almen medicin som speciale og langt de fleste vil gerne deltage igen
 • 9 procent har svaret, at der i mindre grad var overensstemmelse imellem praktikkens varighed og den studerendes muligheder for at udføre opgaver og opleve klinikkens arbejdsgange


Sammenholdt med sidste år:

Når evalueringen af sommerferiepraktikken i år sammenlignes med evalueringen sidste år, skal man være opmærksom på, at der er tale om helt nye studerende og mange nye klinikker, som har deltaget for første gang.

Medicinstuderende

 • Der var en større andel af de studerende sidste år, som vurderede at klinikken i høj grad, kunne inspirere dem og give dem indblik i arbejdet som praktiserende læge
 • Der er en større andel af de studerende i år, som i høj grad har oplevet praktikken som givende i forhold til sidste år


Klinikkerne

 • Klinikkernes evaluering var generelt mere positive sidste år. Bl.a. er der 17 procent der har svaret "mindre tilfredsstillende" til spørgsmålet om information fra regionen har været tilfredsstillende.


Læringspunkter og overvejelser inden beslutning om eventuel gentagelse til næste år:

 • Hvis økonomien tillader det, tyder det på, at det kan være givende for både studerende og klinikker at udvide praktikken fra to til tre uger. Sidste år blev der truffet beslutning om at oprette flere forløb, frem for forlængelse af praktikforløbene
 • Regionen udarbejder og fremsender en pjece til klinikkerne inden opstart, med inspiration til en god introduktion og forventningsafstemning mellem studerende og klinik
 • Regionen skal kommunikere hurtigere ud til de studerende angående ansættelse


Bilag

Evalueringsrapport sommerferiepraktik 2021


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-40-14

9. Evaluering af bustur for medicinstuderende 2021

Resume

Regionen har i samarbejde med PLO-Midtjylland, SAMS (Studerendes almen medicinske selskab), Struer og Holstebro Kommune for første gang afviklet en bustur for medicinstuderende.

Administrationen indstiller,

at PPU tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Regionen har i samarbejde med PLO-Midtjylland, SAMS (Studerendes almen medicinske selskab), Struer og Holstebro Kommune for første gang afviklet en bustur for medicinstuderende. Formålet med en bustur for medicinstuderende er at tiltrække yngre læger til regionens yderområder, hvor det ofte kan være svært at rekruttere læger til almen praksis.


45 medicinstuderende var tilmeldt turen og 44 deltog i turen. Turen blev afviklet lørdag den 18. september 2021. Der har været stor interesse for det nye initiativ og pladserne blev besat efter få dage. Der var god geografisk spredning ift. hvor medicinstuderende oprindeligt kom fra i landet. Busturen er finansieret af regionen.


For at undersøge om det nye initiativ har været en succes, har deltagerne svaret på et spørgeskema, og svarprocenten er 95%.


Evalueringerne fra busturen i Vestjylland 2021 viser overordnet, at turen har været rigtig vellykket, og at det har givet medicinstuderende indblik i livet som praktiserende læge i Vestjylland.


Sammenfatning af evalueringen:

 • De medicinstuderende har som udgangspunkt syntes godt om aktiviteterne, der var planlagt. Især den aktive aktivitet ”aktiv i naturen” var en succes. På grund af tidspres blev gåturen i Holstebro gågade nedprioriteret for de to besøg på Slagteriet og Dansk Talent Akademi. Sidstnævnte besøg ramte ikke målgruppen.
 • De medicinstuderende har som udgangspunkt givet rigtig positiv respons på de faglige besøg i lægeklinikken i Struer og Center for Sundhed i Holstebro, hvor 36% godt kunne have brugt mere tid i lægeklinikken.
 • Generelt har tidsplanen været en udfordring, som evalueringen også bærer præg af, men dette har ikke haft indflydelse på de studerendes overordnede indtryk af turen, hvor alle de studerende enten har svaret Godt eller Rigtig godt til.
 • Afsluttende ville 98% af de studerende anbefale en lignende tur til deres studiekammerater og 93% er blevet klogere på, om det at være læge i Vest, er noget for dem.


Læringspunkterne og overvejelser inden beslutning om eventuel gentagelse næste år:

 • Tidsplanen for turen skal justeres, således at de studerende ikke får samme følelse af at have travlt på turen. Dette kan gøres på flere måder, bl.a. ved at justere på tiden til hver aktivitet eller antallet af aktiviteter på turen. Samt medregne en buffer i tidsplanen, så det undgås at aflyse noget af programmet.
 • De faglige besøg bør fylde mere på turen. Der er bl.a. behov for mere fokus på patienttyper, det daglige liv og arbejde som læge samt herunder, hvordan arbejdet og hverdagen adskiller sig fra større byer.
 • Sikrer, at tovholderne for de planlagte aktiviteter og besøg, der er på turen, er klar over, hvilken målgruppe der er med på turen.
 • Regionen kan give mere detaljeret information om det praktiske for turen herunder indhold af morgenmad, aktiviteterne på turen mht. pakkeliste mm.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-17

10. Eventuelt

Tilbage til toppen