Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i SU for fysioterapi
den 19. marts 2019 kl. 13:30
i Regionshuset Viborg, mødelokale C 2


Sagnr.: 1-31-72-401-17

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Regionale politiske repræsentanter:

Ulrich Fredberg

Marianne Carøe

 

Kommunale politiske repræsentanter:

Marianne Kirkegaard, Syddjurs Kommune

Niels Ole Damgaard, Skive Kommune

 

Regional administration:

Jørgen Nørskov Nielsen, kontorchef, Praksisadministrationen

Mathias Kjeldgaard Fuglsang, Praksisadministationen

Trine Oksbjerg, Sundhedsplanlægning, SU-sekretær

 

Kommunal administration:

Sine Møller Sørensen, KOSU

 

Fysioterapi repræsentanter:

Morten Graversen

Lene Lysemose

Henrik Lauridsen

Anders Winther Christensen

 

Observatører:

Sanne Jensen, Danske Fysioterapeuter Midtjylland

Nils-Bo Andersen, praksiskonsulent, Region Midtjylland

Inger Qvist, praksiskonsulent, Region Midtjylland

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-401-17

2. Generel orientering

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-401-17

3. Orientering fra praksiskonsulenterne

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Praksiskonsulenterne orienterer om igangværende projekt vedr. udviklingsklinikker.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-401-17

4. Praksisplan for fysioterapi 2019-2023

Administrationen indstiller,

at samarbejdsudvalget kommenterer høringsversionen af praksisplan for fysioterapi

Sagsfremstilling

Der er indgået en ny overenskomst for fysioterapi i praksissektoren, der trådte i kraft 1. januar 2019.  I forlængelse af dette er der ved at blive udarbejdet en ny praksisplan for fysioterapi i den midtjyske region. Til opgaven er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Region Midtjylland, fysioterapeuter i regionen og kommunerne, som har udarbejdet et høringsudkast af praksisplanen. Praksiskonsulenterne har været inddraget ad hoc.

 

Baggrund

Fysioterapi ved en praktiserende fysioterapeut reguleres af de nationale overenskomster om fysioterapi, og rammerne for praktiserende fysioterapeuter i Region Midtjylland er således fastlagt i overenskomsterne. Overenskomsterne beskriver indhold, vilkår og kvalitetsmål mv. for de behandlingsopgaver, der udføres af praktiserende fysioterapeuter.

 

Ifølge overenskomsterne har Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner ansvaret for at planlægge og tilrettelægge kapaciteten af fysioterapi i praksissektoren. Regionen og kommunerne i regionen skal derfor udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

 

Praksisplanen omfatter den fysioterapi, der gives i praksissektoren efter lægehenvisning. Det er vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi (der er et kommunalt myndighedsområde) samt almen fysioterapi og almen ridefysioterapi (der er et regionalt myndighedsområde). Region Midtjylland varetager administration og udbetalinger i forhold til hele området.

Praksisplanen er en fælles plan, der giver mulighed for at sætte fokus på konkrete problemstillinger og ønsker i Region Midtjylland. I det foreløbige udkast til praksisplan lægges der op til, at region og kommuner sætter særligt fokus på:

 

  • At sikre en effektiv fysioterapi af høj kvalitet
  • At der ikke sker en udvidelse af kapaciteten
  • At udgifter pr. patient bringes ned på niveau med landsgennemsnittet
  • At styrke dialogen på tværs af sektorer 

 

Et vigtigt formål med praksisplanen er også, at den skal danne grundlag for beslutninger og konkrete afgørelser i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Midtjylland, der vedrører den fysioterapeutiske kapacitet. I praksisplanen fastlægges derfor blandt andet kriterier for tildeling af ydernumre, flytning af ydernumre og etablering af fysioterapipraksis på flere adresser. I Region Midtjylland har antallet af ydernumre været konstant siden 2010.

 

Ny overenskomst og fast økonomisk ramme

Mange kommuner har de seneste år haft stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi. De samlede udgifter for de 19 midtjyske kommuner er i perioden 2015-17 steget fra 230 mio. kr. til 239 mio. kr. (faste priser 2017-PL). Stigningen skal ses i forhold til, at der i samme periode er blevet flere borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi. Der er sket et fald i de gennemsnitlige udgifter pr. patient.

Forventningen er, at de faste økonomirammer vil betyde, at de samlede udgifter på nationalt plan vil stagnere.  Men udgifterne kan godt stige i nogle dele af landet, hvis udgifterne falder tilsvarende andre steder.

 

Fortsat fokus på økonomien

Udgifter pr. behandlet patient til almen og vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland ligger over landsgennemsnittet. Det samme gælder for andelen af borgere, der modtager almen og vederlagsfri fysioterapi. Målsætningen fra den nuværende praksisplan om, at udgifterne skal nærme sig landsgennemsnittet foreslås derfor videreført i den nye praksisplan.

 

På regionalt niveau vil der derfor fortsat blive gjort brug af den en række forskellige redskaber i forhold til styring og opfølgning på udgifter på området som fx kontrolstatistik, brug af omsætningslofter (hvor overenskomsten giver mulighed for dette) og analyser af anvendelsen af overenskomstens ydelser (controlling).

 

Derudover foreslås, at en række tiltag i forhold til aktivitet og økonomi fra den nuværende praksisplan videreføres i den næste praksisplan. Fx at der ikke udstedes ydernumre med ny kapacitet og at evt. flytninger af kapacitet kræver godkendelse af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi og som udgangspunkt ikke sker på tværs af kommunegrænser.

 

Kvalitetsudvikling

Et centralt emne i forslaget til praksisplan og i overenskomsterne på området er også kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis. I forslaget til praksisplan lægges der op til, at et særligt fokusområde i den midtjyske region bliver at få styrket viden om resultaterne af god fysioterapi. Eksempelvis hvilke effekter borgerne kan forvente at forskellige typer af fysioterapi, og om der er typer af behandling, som skal prioriteres frem for andre.

 

Styrket samarbejde mellem fysioterapeuter og kiropraktorer

Udvalg for Nære Sundhedstilbud har bedt om, at processen for praksisplaner for hhv. fysioterapi og kiropraktik sammenkøres samt at der arbejdes for at styrke samarbejdet mellem de to faggrupper om de patientergrupper, som begge faggrupper behandler. Der har været afholdt et indledende politisk møde og der er aftalt et møde mellem fysioterapeuter, kiropraktorer og administrationen i Region Midtjylland. Formålet med dette møde er at drøfte de idéer, der blev bragt opå det politiske møde, så der på den baggrund kan udarbejdes et afsnit til de to praksisplaner om planer om at styrke samarbejdet.

 

Afsnittet vil blive sendt til samarbejdsudvalget til orientering inden praksisplaner skal behandles i Udvalget for Nære Sundhedshus.

 

Forventet proces
Processen for færdiggørelsen af den nye praksisplan forventes at blive denne:  

19/3

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi drøfter udkast og afgiver bemærkninger

Ultimo marts 2019

Møde mellem fysioterapeuter, kiropraktorer og administrationen i Region Midtjylland mhp. at aftale hvilke idéer til samarbejde på tværs af de to praksisområder, der kan arbejdes videre med.

Primo april

Administrationen i Region Midtjylland udarbejder afsnit til begge praksisplaner om aftaler om samarbejde.

Primo april

Samarbejdsudvalget for fysioterapi og Samarbejdsudvalget for Kiropraktik for afsnit om samarbejde til orientering pr. mail.

3/5

Godkendelse af høringsudkast i KOSU

8/5

Godkendelse af høringsudkast i regionens stående udvalg for nære sundhedstilbud

9/5 – 1/9

Høringsperiode

September

Rettelser på baggrund af høring

24/9

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi får status på processen

Oktober

Orientering pr. mail til Samarbejdsudvalget for Fysioterapi om, hvad der sendes til godkendelse

Oktober-november

Praksisplan til godkendelse i region og kommuner

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-401-17

5. Status på økonomi og aktivitet

Administrationen indstiller,

at status på udvikling i aktivitet og økonomi tages til efterretning

Sagsfremstilling

Vedlagt er oversigt over udvikling i aktivitet og økonomi.

 

Almen fysioterapi:

Der ses et fald i de samlede udgifter til almen fysioterapi fra 2017-2018, lige som der også er et fald i andelen af borgere, der får fysioterapi samt et fald i udgifter pr. borger og pr. patient. Region Midtjylland har de højeste udgifter pr. borger til almen fysioterapi, mens udgiften pr. patient i Region Midtjylland følger landsgennemsnittet.

 

Vederlagsfri fysioterapi:

Der ses en stigning i de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland, lige som der også er en stigning i andelen af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi. De gennemsnitlige udgifter pr. borger til vederlagsfri fysioterapi er steget, mens de gennemsnitlige udgifter pr. patient er faldet.

 

Fordelingen af holdtræning og individuel træning til patienter der modtager vederlagsfri fysioterapi har udviklet sig således, at der i højere grad gives holdtræning i 2018 end i 2017.

 

Almen ridefysioterapi:

Der ses en stigning i de samlede udgifter til almen ridefysioterapi og Region Midtjylland ligger fortsat over landsgennemsnittet ift. hvor stor en andel af borgerne, der modtager almen ridefysioterapi.

 

Vederlagsfri ridefysioterapi:

Der ses en stigning i de samlede udgifter til vederlagsfri ridefysioterapi i Region Midtjylland og Region Midtjylland ligger fortsat over landsgennemsnittet ift. hvor mange borgere, der modtager vederlagsfri ridefysoterapi.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-401-17

6. Patientcases §62-patienter

Administrationen indstiller,

at præsentation af patientcases vedr. §62-patienter tages til efterretning

Sagsfremstilling

Lene Lysemose vil præsentere et par patientcases vedr. §62 patienter, for at vise bredden af den type patienter, der henvises via §62.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-215-18

7. Tidsplan og procedure for kontrolstatistik fysioterapi 2018

Resume

Der fremlægges forslag til tidsplan og procedure for gennemgang af kontrolstatistikken vedrørende fysioterapi for 2018.

Administrationen indstiller,

at den beskrevne tidsplan og procedure for kontrolgennemgangen tages til efterretning, og

at samarbejdsudvalget godkender den nedsatte kontrolgruppe

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Fysioterapi

 

I henhold til den nye overenskomst for fysioterapi gældende fra 1. januar 2019, § 45, anvendes reglerne i § 38 i overenskomst for fysioterapi af 1. januar 2015 indtil IT-systemet Praksys.dk er taget i brug i regionerne.

 

Regionen/kommunerne i regionen skal senest ½ år efter regnskabsårets afslutning vurdere den enkelte yders gennemsnitlige udgift til individuel behandling og holdtræning pr. patient i forhold til den gennemsnitlige udgift pr. patient i regionen. Undersøgelsen skal omfatte både almindelig og vederlagsfri behandling, således at regionen/kommunerne kan opnå et helhedsindtryk af yderens produktion.
 

Ydere, hvis udgifter pr. patient til individuel behandling og holdtræning ligger mere end 25 % over regionsgennemsnittet pr. patient for speciale 51 (almindelig fysioterapi) og mere end 10 % over regionsgennemsnittet pr. patient for speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi), skal høres af regionen/kommunerne i regionen.

 

Endvidere skal Regionen/kommunerne i regionen i henhold til anmærkning til § 38, stk. 6 i overenskomsten af januar 2015 hvert år foretage en undersøgelse af, om det gennemsnitlige antal normalbehandlinger pr. patient, uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom, er større end fire hos den enkelte fysioterapeut. Det gennemsnitlige antal afstandstillæg pr. patient til denne gruppe skal i denne forbindelse også opgøres. Der skal foretages en høring af yderne der overskrider ovennævnte.

 

Efter høringen kan regionen/kommunerne indstille til Samarbejdsudvalget, såfremt man finder grundlag for det, at der pålægges den enkelte yder en højestegrænse.

 

Regionen/kommunerne i regionen kan vælge at supplere kontrolstatistikken med en opgørelse på klinikniveau. Såfremt gennemsnitsudgiften pr. patient på klinikken har overskredet den gennemsnitlige udgift pr. patient i regionen som helhed med 25 % (almindelig fysioterapi) eller med 10 % (vederlagsfri fysioterapi) eller derover, kan samarbejdsudvalget foretage en undersøgelse af en eller flere af de enkelte yderes produktion, uanset at yderen ikke afviger med 25/10 %  eller derover. Undersøgelsen omfatter en høring af yderen.

 

Efter høringen kan regionen/kommunerne indstille til Samarbejdsudvalget, såfremt man finder grundlag for det, at der gives en efterretning eller en henstilling. Der kan ikke pålægges den enkelte klinik en højestegrænse, idet klinikstatistikkerne ikke kan udspecificeres med diagnoser og aldersfordeling.

 

I henhold til overenskomsten gældende pr. 1. januar 2019 udsender regionen, for de fysioterapeuter som ligger 15 % over regionsgennemsnittet - sammen med kontrolstatistikken - oplysning om den gennemsnitlige udgift pr. patient på klinikniveau sammenholdt med regionsgennemsnittet. Dette er gældende indtil IT-systemet Praksys.dk tages i brug, idet de nye regler om kontrolstatistik på klinikniveau herefter træder i kraft. De nye regler indebærer, at klinikejeren høres, hvis den gennemsnitlige udgift pr. patient på klinikniveau ligger over 15 % i forhold til regionsgennemsnittet, under samtidig hensyntagen til landsgennemsnittet.

 

Ridefysioterapi

 

Opgørelsen og behandlingen af kontrolstatistiksager for ridefysioterapi foretages, i henhold til § 33 i overenskomsten om ridefysioterapi, første gang for kalenderåret 2018. Såfremt det ikke er muligt at udarbejde kontrolstatistikkerne elektronisk allerede for 2018 udarbejdes statistikkerne manuelt og stilles til rådighed for ridefysioterapeuterne. Behandlingen af kontrolstatistiksager kan ske uden den supplerende oversigt over antallet af patienter, antallet af behandlingsydelser og udgifter fordelt på behandlingsydelser, indtil den elektroniske løsning foreligger.

 

Såfremt der ved vurderingen af den enkelte kliniks kontrolstatistik viser sig, at den gennemsnitlige udgift pr. patient hos en klinik har overskredet landsgennemsnittet med 10 % eller derover, skal der foretages en undersøgelse af årsagen til det høje udgiftsniveau.

 

Udfordringen er, at der sandsynligvis ikke kan sammenlignes med landsgennemsnittet, hvis statistikkerne kun kan udarbejdes manuelt i den enkelte region. Såfremt der ikke kan udarbejdes landstal undersøges det ved overenskomstens parter, om der kan gennemføres høring og sanktioner alene baseret på regionstallene.

 

Fysioterapi og ridefysioterapi

 

Forarbejdet i forbindelse med gennemgangen af kontrolstatistikkerne varetages af administrationen, 2 fysioterapeuter fra Samarbejdsudvalget og 1-2 kommunale repræsentanter. Gruppen, hvis medlemmer allerede er udpeget af parterne, betegnes som kontrolgruppen. Kontrolgruppens indstilling forelægges efterfølgende Samarbejdsudvalget.  
 
På den baggrund foreslås vedlagte tidsplan og procedure.

 

Samarbejdsudvalgsmødet den 25. juni 2019:

 

Samarbejdsudvalget behandler sagen, og tager herunder stilling til, hvilke redegørelser der henholdsvis skal tages til efterretning, skal resultere i en henstilling med advisering om en højestegrænse, eller hvilke ydere der eventuelt skal pålægges en højestegrænse. Det er ikke en forudsætning for at pålægge højestegrænse, at fysioterapeuten forudgående er adviseret om muligheden for at få pålagt en højestegrænse. Der kan ikke pålægges højestegrænse på klinikkerne, men der kan gives henstilling om at tilpasse sig regionsgennemsnittet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-401-17

8. Eventuelt

Tilbage til toppen