Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i SU for fysioterapi
den 24. september 2019 kl. 13:30
i Regionshuset Viborg, mødelokale C 2


Sagnr.: 1-31-72-401-17

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Regionale politiske repræsentanter:

Ulrich Fredberg

Marianne Carøe

 

Kommunale politiske repræsentanter:

Marianne Kirkegaard, Syddjurs Kommune

Niels Ole Damgaard, Skive Kommune

 

Regional administration:

Jørgen Nørskov Nielsen, kontorchef, Praksisadministrationen

Frederik Slebo Karentius Freund, Praksisadministationen

Trine Oksbjerg, Sundhedsplanlægning, SU-sekretær

 

Kommunal administration:

Sine Møller Sørensen, KOSU

 

Fysioterapi repræsentanter:

Morten Graversen

Lene Lysemose

Henrik Lauridsen

Anders Winther Christensen

 

Observatører:

Sanne Jensen, Danske Fysioterapeuter Midtjylland

Nils-Bo Andersen, praksiskonsulent, Region Midtjylland

Inger Qvist, praksiskonsulent, Region Midtjylland

 

Beslutning

Der var afbud fra Niels Ole Damgaard, Skive Kommune

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-401-17

2. Generel orientering

Sagsfremstilling

 • Praksiskonsulenterne præsenterede på mødet i marts projekt vedr. udviklingsklinikker. Der gives mundtlig orientering om status på projektet.
 • Udvalget blev på mødet i juni 2019 orienteret om, at der kommer en bemærkningsrunde i forbindlese med Sundheds- og Hospitalsplanen fra 1. oktober 2019, hvor blandt andre de faglige organisationer har mulighed for at give bemærkninger til planen. Tidsplanen for udarbejdelse af Sundheds- og Hospitalsplanen er imidlertid blevet udskudt, hvorfor bemærkningsrunden er udskudt til ultimo januar 2020 til medio marts 2020.

Beslutning

Praksiskonsulenten Nils-Bo Andersen gav status på projektet vedr. udviklingsklinikker. Den nationale styregruppe har udvalgt to klinikker i hhv. Randers og Odense. Projektgruppen har været på besøg i de to klinikker og har en forventning om at sætte udviklingsprojekter i gang i begge klinikker. Klinikkerne skal pege på projekter i vinteren 2019/2020. Projekterne skal have karakter af udvikling inden for kvalitetsområdet.
Projektet skal være afsluttet ved udgangen af 2021. Praksiskonsulenterne vil løbende holde Samarbejdsudvalget orienteret.
 
Henrik Lauridsen orienterede om, at der er årsmøde i november 2019. Her vil fysioterapeuterne blive orienteret om praksisplanen og kontrolstatistik.
Lene Lysemose og Morten Graversen er på valg.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-570-17

3. Høring af praksisplan for fysioterapi

Administrationen indstiller,

at Samarbejdsudvalget drøfter de indkomne høringssvar og,
at Samarbejdsudvalget tager orientering om den fortsatte proces for behandling af høringssvar og godkendelse af praksisplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge overenskomsterne har Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner ansvaret for at planlægge og tilrettelægge kapaciteten af fysioterapi i praksissektoren. Regionen og kommunerne i regionen skal derfor udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

 

Praksisplanen omfatter den fysioterapi, der gives i praksissektoren efter lægehenvisning. Det er vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi (der er et kommunalt myndighedsområde) samt almen fysioterapi og almen ridefysioterapi (der er et regionalt myndighedsområde). Region Midtjylland varetager administration og udbetalinger i forhold til hele området.

 

Praksisplanen er en fælles plan, der giver mulighed for at sætte fokus på konkrete problemstillinger og ønsker i Region Midtjylland. I det foreløbige udkast til praksisplan lægges der op til, at region og kommuner sætter særligt fokus på:

 

 • At sikre en effektiv fysioterapi af høj kvalitet
 • At der ikke sker en udvidelse af kapaciteten
 • At udgifter pr. patient bringes ned på niveau med landsgennemsnittet
 • At styrke dialogen på tværs af sektorer 

 

Et vigtigt formål med praksisplanen er også, at den skal danne grundlag for beslutninger og konkrete afgørelser i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Midtjylland, der vedrører den fysioterapeutiske kapacitet. I praksisplanen fastlægges derfor blandt andet kriterier for tildeling af ydernumre, flytning af ydernumre og etablering af fysioterapipraksis på flere adresser. I Region Midtjylland har antallet af ydernumre været konstant siden 2010.

 

Samarbejdsudvalget blev præsenteret for de vigtigste fokusområder i planen på mødet den 19. marts 2019.

 

Høring

Praksisplanen fra været i høring fra den 9. maj 2019 til den 1. september 2019. Følgende samarbejdsparter har fået mulighed for at afgive høringssvar:

 • Danske Fysioterapeuter
 • Kiropraktorforeningen
 • Danske Patienter
 • PLO-Midtjylland
 • De 19 midtjyske kommuner
 • Hospitalerne i Region Midtjylland
 • Patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland
 • Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Danske Regioner og de fire øvrige regioner har fået høringsudkastet af praksisplanen til orientering.

 

Der er kommet i alt 17 høringssvar. Danske Fysioterapeuter, Kiropraktorforeningen, PLO-Midtjylland10 kommuner, tre hospitaler inkl. Psykiatri og Social og Patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland har afgivet høringssvar.

 

Der er generelt bred opbakning til praksisplanen. I høringssvarene går en række temaer igen, hvorfor følgende vil blive indarbejdet i prakisplanen:

 • Der ønskes en opprioritering af analyse vedr. henvisningspraksis i almen praksis
 • Det ønskes, at mulighederne for flytning af kapaciteter inden for den eksisterende kapacitet undersøges
 • Behovet for en sammenhængende sundhedsindsats fremhæves, herunder en rehabiliterende tilgang
 • Almen praksis fremhæves yderligere som en vigtig samarbejdspart på området
 • Der skal fortsat være skærpet fokus på økonomi og kapacitet

 

Derudover er der en del forslag til redaktionelle ændringer, som indarbejdes.  

 

Samarbejdsudvalget bedes drøfte høringssvarene.

 

Den videre proces

Fællessekretariatet indkorporerer de nødvendige forslag i høringssvarene i et nyt udkast til praksisplanen. Samarbejdsudvalget vil i oktober få en skriftlig orientering om nyt udkast til praksisplanen, som sendes til godkendelse i Regionsrådet og de 19 midtjyske kommuner i november/december 2019.

 

Samarbejdsudvalget vil på møde i december blive orienteret om status på godkendelse af praksisplanen.  

 

Implementering af praksisplanen

Samarbejdsudvalget vil løbende blive orienteret om, hvilke tiltag fra prakisplanen der igangsættes.

Beslutning

Samarbejdsudvalget drøftede høringssvarene. Det blev bemærket:

 • at der er behov for at opprioritere analysen af henvisningspraksis i almen praksis.
 • at der er behov for at formalisere samarbejdsstrukturen på området.
 • at der er stor interesse fra kommunernes og regionens side for at få belyst effekten af fysioterapi og at der er fokus på at gøre det, der virker. Praksiskonsulenterne gjorde opmærksom på, at det er svært at påvise effekten, og at det i alle tilfælde er nødvendigt at definere, hvad der menes med effekt. Endvidere blev det bemærket, at indførelse af nationale kliniske retningslinjer er et skridt på vejen ift. at sikre ensartet kvalitet og evidensbaseret fysioterapipraksis.
 • fra kommunal side er man åben for at der åbnes op for flytning af kapacitet på tværs af kommuner, men det må ikke medføre en stigning i økonomi og kapacitet.
 • fra kommunal side blev det bemærket, at der fortsat er behov for at nedbringe udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, så de kommer på niveau med landsgennemsnittet.

 

 

Orientering om den videre proces for planen blev taget til efterretning.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-401-17

4. Status økonomi og aktivitet

Administrationen indstiller,

at status på udvikling i aktivitet og økonomi tages til efterretning og

at data vedr. diagnosegrupper tages til efterretning

 

Sagsfremstilling

Status vedrørende økonomi og aktivitet

Vedlagt er oversigt over udvikling i aktivitet og økonomi.

 

Almen fysioterapi:

Der ses et fald i de samlede udgifter til almen fysioterapi fra 1. halvår 2016-1. halvår-2019, lige som der også er et fald i andelen af borgere, der får fysioterapi samt et fald i udgifter pr. borger og pr. patient. Region Midtjylland har de højeste udgifter pr. borger til almen fysioterapi, mens udgiften pr. patient i Region Midtjylland følger landsgennemsnittet.

 

Vederlagsfri fysioterapi:

Der ses en stigning i de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland fra 1. halvår 2016-1. halvår 2019, lige som der også er en stigning i andelen af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi. De gennemsnitlige udgifter pr. borger til vederlagsfri fysioterapi er steget, mens de gennemsnitlige udgifter pr. patient er faldet.

 

Fordelingen af holdtræning og individuel træning til patienter der modtager vederlagsfri fysioterapi har udviklet sig således, at der i højere grad gives holdtræning i 2019 end i 2018.

 

Almen ridefysioterapi:

Der ses et fald i de samlede udgifter til almen ridefysioterapi fra 1. halvår 2016-1. halvår 2019 og Region Midtjylland ligger fortsat over landsgennemsnittet ift. hvor stor en andel af borgerne, der modtager almen ridefysioterapi.

 

Vederlagsfri ridefysioterapi:

Der ses et fald i de samlede udgifter til vederlagsfri ridefysioterapi i Region Midtjylland og Region Midtjylland ligger fortsat over landsgennemsnittet ift. hvor mange borgere, der modtager vederlagsfri ridefysoterapi.

 

Samarbejdsudvalget bedes drøfte udviklingen i økonomi og aktivitet.

 

Diagnosegrupper inden for vederlagsfri fysioterapi 

Sanne Jensen orienterede på mødet i Samarbejdsudvalget den 19. marts 2019 om, at Danske Regioner og KL laver statistik vedrørerende diagnosegrupper indenfor speciale 62, vederlagsfri fysioterapi. Sanne vil på mødet præsentere disse statistikker, der viser patientudviklingen fra 1. halvår 2018 til 1. halvår 2019 fordelt på diagnosegrupper. Statistikken er vedhæftet.

 

Der arbejdes på at få regionale data i forbindelse med næste status på økonomi og aktivitet.

 

Fejl i status på økonomi og aktivitet marts 2019 

Der gøres opmærksom på, at der desværre er en fejl i den status, der blev givet på mødet i marts 2019. Data vedr. samlede udgifter til almen og vederlagsfri fysioterapi er oplyst forkert.

Beslutning

Status på økonomi og aktivitet blev taget til efterretning. Samarbejdsudvalget ønsker, at data på diagnoseniveau for Region Midtjylland præsenteres i forbindelse med næste status på økonomi og aktivitet.

 

Sanne Jensen orienterede om, at Danske Fysioterapeuter pr. 1/2 2020 igangsætter en kampagne vedr. brug af hjælpepersonale for at dæmpe udgifterne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-188-16

5. Opslag af stilling som fysioterapi praksiskonsulent

Resume

En af de nuværende praksiskonsulenter på fysioterapiområdet har opsagt sin stilling med udgangen af 2019. Stillingen opslås til besættelse, således at en ny konsulent kan have et overlap med afgående konsulent særligt i forhold til kontinuitet og overdragelse.

Administrationen indstiller,

at Samarbejdsudvalget tager orienteringen til orientering

Sagsfremstilling

Praksiskonsulent Inger Quist har opsagt sin stilling som praksiskonsulent med udgangen af 2019. Det er et fortsat ønske at have 2 praksiskonsulenter tilknyttet fysioterapiområdet, hvorfor der opslås en stilling til besættelse 15. november 2019. Hermed sikres et vist overlap med mulighed for erfaringsudveksling. Stillingsopslaget vedlægges.

 

Der er lagt op til at besætte en stilling på 600 timer årligt, svarende til en reduktion på 162 timer årligt. Det er i tråd med, at der også på andre praksisområder er sket en besparelse (fra 2019) som led i ekstraordinære besparelser.

 

Der foretages en tilpasning af opgaverne for fysioterapi konsulenterne. Bl.a. lægges op til deltagelse på samarbejdsudvalgsmøder med kun 1 konsulent, der er ikke længere brug for konsulentbistand til øvelsesfilm eller til vurdering af kvalitetsprojekter i forhold til Kvalitetsudvalget på fysioterapiområdet m.m. Desuden lægges op til lidt færre kontrolstatistiksager. Den anden fysioterapikonsulent har 637,5 timer årligt, hvilket opretholdes uændret, dog således, at praksiskonsulenten inden for det timetal fremover varetager den koordinerende funktion ift. regionen.

 

Planen for besættelse af stillingen er opslag via fys-praksis.dk den 15. september med ansøgningsfrist 10. oktober og samtaler i uge 43. En fysioterapirepræsentant fra Samarbejdsudvalget udpeges til at deltage i samtalen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til orientering.

Der blev gjort opmærksom på, at dato for ansøgningsfrist i vedhæftede bilag ikke stemmer overens med den dato, der fremgår at det opslåede stillingsopslag.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-401-17

6. Eventuelt

Beslutning

Der var intet under eventuelt.

Tilbage til toppen