Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i SU for fysioterapi
den 10. marts 2020 kl. 13:30
i Regionshuset Viborg, mødelokale C 2


Sagnr.: 1-31-72-401-17

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Regionale politiske repræsentanter:

Ulrich Fredberg

Marianne Carøe

 

Kommunale politiske repræsentanter:

Marianne Kirkegaard, Syddjurs Kommune

Niels Ole Damgaard, Skive Kommune

 

Regional administration:

Jørgen Nørskov Nielsen, kontorchef, Praksisadministrationen

Gitte Skov Hansen, Praksisadministationen

Trine Oksbjerg, Sundhedsplanlægning, SU-sekretær

 

Kommunal administration:

Sine Møller Sørensen, KOSU

 

Fysioterapi repræsentanter:

Morten Graversen

Lene Lysemose

Henrik Lauridsen

Anders Winther Christensen

 

Observatører:

Sanne Jensen, Danske Fysioterapeuter Midtjylland

Nils-Bo Andersen, praksiskonsulent, Region Midtjylland

Bo Albertsen, praksiskonsulent, Region Midtjylland

  

 

Beslutning

Mødet blev afholdt som video/telefonmøde grundet situationen med corona-virus.

 

Bo Albertsen deltog ikke.

 

Morten Graversen, Lene Lysemose, Henrik Lauridsen, Anders Winther, Sanne Jensen, Jørgen Nørskov Nielsen, Gitte Skov Hansen, Nils-Bo Andersen, Sine Møller Sørensen, og Trine Oksbjerg deltog via mødelokale i Regionshuset.

Ulrich Fredberg og Marianne Kirkegaard deltog via video.

Marianne Carøe og Niels Ole Damgaard deltog via telefon.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-401-17

2. Generel orientering

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

 • Samarbejdsudvalg for fysioterapi behandlede i december 2019 en sag vedr. ledige ridefysioterapi ydernumre (åben dagsorden, punkt 6). Da der ikke kunne opnås enighed om indstillingen blev det besluttet, at sagen skulle sendes til Landssamarbejdsudvalget. Fysioterapisiden har i midlertid bedt om, at sagen ikke sendes til Landssamarbejdsudvalget alligevel, da de nu med baggrund i praksisplanen kan erklære sig enige i sagens indstilling; at Samarbejdsudvalget anbefaler region og kommuner at de to ydernumre ikke opslås jf. overenskomsten og at der ikke ydes kompensation til de to ridefysioterapeuter, da det har stået dem frit for at sælge eller overdrage ydernumrene uden regionens indblanding, hvorfor de ikke lider et økonomisk tab. Administrationen har derfor tilbagekaldt sagen, som ikke vil blive behandlet i Landssamarbejdsudvalget.
 • Status på Praksys: Region Midtjylland fortsætter på egen udgave af Praksys.rm, og udvikler det løbende. Det forventes på sigt, at de andre regioner kommer til at køre på en kopi af systemet, som så omdøbes til LUNA. På nuværende tidspunkt har Region Nordjylland implementeret LUNA som testsystem, og er i gang med at teste deres egen data. Der er indgået aftale med DXC om levering af klinikstatistikker ultimo marts 2020.
 • Der gives mundtligt status på godkendelse af praksisplan i kommunerne.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-570-17

3. Implementeringsplan praksisplan for fysioterapi

Resume

 

Praksisplan for fysioterapi blev vedtaget af regionsrådet 27. november 2019, og er nu også godkendt i 18 af 19 midtjyske kommuner. Det er forventningen, at praksisplanen godkendes i den sidste kommune primo marts. Der skal derfor nu igangsættes et arbejde med at implementere anbefalingerne i praksisplanen. Administrationen har udarbejdet en overordnet plan for implementering.

 

Administrationen indstiller,

at Samarbejdsudvalget godkender vedlagte implementeringsplan for praksisplan for fysioterapi

Sagsfremstilling

Praksisplanen for fysioterapi blev vedtaget af regionsrådet 27. november 2019 og er nu også godkendt i 18 af 19 midtjyske kommuner. Det er forventningen, at praksisplanen godkendes i den sidste kommune primo marts.

 

I praksisplanen er der en række anbefalinger, hvoraf nogle kræver, at der igangsættes et implementeringsarbejde. Administrationen har udarbejdet en overordnet implementeringsplan for implementering af disse anbefalinger (vedlagt som bilag).

 

I henhold til implementeringsplanen vil der i 2020 som det første være fokus på følgende:

 • Analyse af praktiserende lægers henvisningspraksis til den vederlagsfrie ordning (region og kommuner).
 • Undersøgelse af, hvordan der kan tilvejebringes en mere ligelig fordeling af den nuværende kapacitet (region og kommuner).
 • Prøvehandling vedr. samarbejde mellem fysioterapeuter og kiropraktorer (region).
 • Udarbejdelse af idékatalog med anbefalinger og konkrete erfaringer med det gode samarbejde på tværs af kommuner og praktiserende fysioterapeuter (kommuner og fysioterapeuter).
 • Der tages initiativ til, at overenskomstens bestemmelser om registrering af ventetider overholdes (region).

 

Implementeringsplanen skal ses som et dynamisk arbejdsredskab for Samarbejdsudvalget. I slutningen af 2020 vil Samarbejdsudvalget få en status på de prioriterede indsatser i 2020 samt blive bedt om at tage stilling til, hvilke initiativer der skal prioriteres i 2021.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkninger fra fysioterapeutsiden:

 • Ift. punkt 5 i implementeringsplanen, har fysioterapeutsiden et ønske om at kunne opdele ventetiden i ventetid for patienter til hhv. almen og vederlagsfri fysioterapi.
 • Ift. punkt 12 i implementeringsplanen, vil fysioterapeutsiden være opmærksomme på, om der arbejdes på en løsning.

 

Marianne Kirkegaard bemærkede, at der fortsat skal være fokus på at bringe økonomien for den vederlagsfrie fysioterapi ned på niveau med landsgennemsnittet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-401-17

4. Status på økonomi- og aktivitet

Resume

Der fremlægges status vedrørende økonomi og aktivitet fra 2017-2019 i henhold til praksisplanen.

Administrationen indstiller,

at status på udvikling i aktivitet og økonomi tages til efterretning og
at data vedr. diagnosegrupper tages til efterretning

Sagsfremstilling

Status vedrørende økonomi og aktivitet

Vedlagt er oversigt over udvikling i aktivitet og økonomi.

 

Almen fysioterapi:

Der er i perioden 2017-2019 sket et fald i andel borgere, der får almen fysioterapi, udgifter pr. patient, udgifter pr. borger og de samlede udgifter til almen fysioterapi i Region Midtjylland. Region Midtjylland ligger på landsgennemsnittet i forhold til udgifter pr. patient, mens Region Midtjylland ligger over landsgennemsnittet ift. udgift pr. borger.

 

Vederlagsfri fysioterapi:

Der er i perioden 2017-2019 sket en stigning i andel borgere, der får vederlagsfri fysioterapi, udgifter pr. borger og de samlede udgifter til den vederlagsfri fysioterapi. Hvad angår udgifter pr. patient, er der sket et fald fra 2017-2019. Region Midtjylland ligger over landsgennemsnittet i forhold til udgifter pr. patient og udgifter pr. borger.

 

Andelen af holdtræning i forhold til individuel træning er generelt større i 2019, end i 2018. Dog er andelen af holdtræning til patienter med svært fysisk handicap faldet fra 2018-2019.

 

Almen ridefysioterapi:

Der er i perioden 2017-2019 sket et fald i andelen af borgere, der modtager almen ridefysioterapi og i de samlede udgifter til almen ridefysioterapi i Region Midtjylland. Udgifter pr. patient er steget i perioden. Region Midtjylland ligger over landsgennemsnittet hvad angår udgifter pr. patient til almen ridefysioterapi, lige som andelen af borgere, der får almen ridefysioterapi er højere end landsgennemsnittet.

 

Vederlagsfri ridefysioterapi:

Der er i perioden 2017-2019 sket et fald i andelen af borgere, der får vederlagsfri ridefysioterapi, samt i udgifter pr. patient og de samlede udgifter. Udgifterne pr. patient, der modtager vederlagsfri fysioterapi er lavere i Region Midtjylland end landsgennemsnittet. Andelen af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi er i Region Midtjylland højere end landsgennemsnittet.

 

Udvikling i antal patienter på diagnoseniveau for den vederlagsfri fysioterapi:

Der er vedlagt statistik over udviklingen i antal patienter på diagnoseniveau for den vederlagsfri fysioterapi sammen med udviklingen i økonomi og aktivitet som viser, at der for de fleste diagnosegrupper er sket en stigning i antal patienter i ordningen, mens der for en række diagnoser er sket et fald i antal patienter i ordningen.

 

Beslutning

Status blev taget til efterretning.

 

Marianne Kirkegaard bemærkede, at der er stor forskel på, i hvilket omfang de praktiserende fysioterapeuter i de enkelte kommuner benytter holdtræning frem for individuel træning. Det er oplagt, at kommunerne kan benchmarke mod hinanden på dette parametre og lære af de områder, hvor de praktiserende fysioterapeuter i høj grad benytter holdtræning.

 

Fysioterapisiden bemærkede, at det ikke nødvendigvis hænger sådan sammen, at udgifterne pr. patient i et område med en høj andel holdtræning er lavere, end udgifterne pr. patient i et område med en lavere andel holdtræning.

 

Ulrik Fredberg bemærkede, at en tilgang til at blive klogere på hvilken type træning der er mest omkostningseffektiv (individuel træning, holdtræning eller en tredje type træning) er, at afprøve forskellige tilgange. Fysioterapeutsiden må gerne byde ind med forslag.

 

Det blev aftalt, at

 • Materialet vedr. økonomi og aktivitet bør indgå i de lokale samarbejdsfora
 • Samarbejdsudvalget er åbne over for at modtage ansøgninger om udviklingsprojekter 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-401-17

5. Høring af Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalsplan

Resume

Regionsrådet har den 29. januar 2020 besluttet at sende forslag til sundheds- og hospitalsplan i høring med frist den 15. marts 2020.

 

Samarbejdsudvalget inviteres hermed til at afgive høringssvar. 

Administrationen indstiller,

at Samarbejdsudvalget afgiver høringssvar til forslag til Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 29. januar 2020 besluttet at sende forslag til sundheds- og hospitalsplan i høring med frist den 15. marts 2020.

 

Til orientering har alle midtjyske kommuner og de faglige organisationer, herunder Danske Fysioterapeuter, mulighed for at afgive høringssvar. Samarbejdsudvalget kan derfor afgive særlige bemærkninger, der vedrører arbejdet i Samarbejdsudvalget for fysioterapi.

 

Vedlagte høringsudkast til Region Midtjyllands nye sundheds- og hospitalsplan består af to dele:

 • En politisk del, der beskriver, hvilken retning regionsrådet ønsker at sætte for fremtidens sundhedsvæsen og tilhørende konkrete handlinger. Der er fokus på følgende:
  • Fremtidens arbejdsplads
  • En sammenhængende akutindsats og hospitalsstruktur
  • Aarhus Universitetshospital - regionens faglige fyrtårn
  • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  • Fælles beslutningstagen og patientinddragelse
  • Digital sundhed
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Håndtering af multisygdomme
  • Personlig medicin
  • Sundhedsinnovation og udvikling
  • Forskning, uddannelse og læring.

 

 • Et tilhørende plangrundlag, der beskriver sundhedstilstanden i regionen, organisering af og samarbejde i det nære sundhedsvæsen, plangrundlag for hospitalerne (somatik og psykiatri), forskning og udvikling samt arbejdsstyrkeplanlægning og uddannelse. I plangrundlaget henvises også til eksisterende planer og strategier.

 

De to dele udgør tilsammen det politiske og administrative grundlag for Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplanlægning.

 

Sundheds- og hospitalsplanen har to formål. Det ene er at præsentere den retning, regionsrådet vil sætte for fremtidens sundhedsvæsen i den midtjyske region og de områder, hvor Region Midtjylland vil lægge en særlig indsats i de kommende år. 

 

Det andet er at give samarbejdspartnere og borgere et samlet overblik over Region Midtjyllands arbejde på sundhedsområdet.

 

Sundhed- og hospitalsplanen er resultatet af et forløb, hvor vi har inddraget borgere, sundhedspersonale og samarbejdspartnere. I den forbindelse afgav Samarbejdsudvalg for fysioterapi input på mødet den 25. juni 2019.

Samarbejdsudvalget for fysioterapi havde på daværende tidspunkt følgende bemærkninger:

 • Kommunikation: Der er udfordringer ift. samarbejdet mellem fysioterapi og hospitalerne. Der er behov for teknisk understøttelse af kommunikationen – herunder behov for elektroniske henvisninger. Dette gør sig også gældende ift. kommunikationen med almen praksis.
 • Rådgivning: Fysioterapeuter overtager flere og mere komplicerede patienter. Der er behov for rådgivningsveje fra hospital til fysioterapi med henblik på at understøtte denne udvikling og sikre behandling af høj kvalitet.
  • Ift. særligt komplicerede patienter er der behov for, at udvalgte fysioterapeuter har adgang til direkte specialiseret rådgivning og til billeddiagnostik (ej alle fysioterapeuter)
 • Klyngesamarbejde: Vil der være mulighed for at praktiserende fysioterapeuter ad hoc indgår i klyngesamarbejde. Rygmøde i Silkeborg i april 19, blev nævnt som en god model.

 

Sundheds- og hospitalsplanen er vedlagt som bilag og præsenteres endvidere i et elektronisk dokument, hvor læseren har mulighed for at klikke rundt mellem de enkelte afsnit:

 

https://ipaper.ipapercms.dk/RM/Sundhedsplanlgning/sundheds-_og_hospitalsplan/

https://ipaper.ipapercms.dk/RM/Sundhedsplanlgning/sundheds-_og_hospitalsplan_plangrundlag/ 

 

Høringsprocessen

Forslag til sundheds- og hospitalsplanen sendes i bred høring. Kommentarer fra regionens samarbejdsudvalg indhentes via de sædvanlige mødestrukturer og planen lægges på regionens hjemmeside, hvor alle interesserede kan afgive høringssvar. Høringsversionen til sundheds- og hospitalsplanen sendes desuden direkte til en bred kreds af interessenter på sundhedsområdet.

 

Alle modtagne høringssvar vil blive lagt på regionens hjemmeside (www.sundhedsplan.rm.dk) og indgår i den videre proces, der leder frem mod endelig behandling i regionsrådet den 27. maj 2020.

 

Beslutning

Fysioterapeutsiden bemærkede, at der bør være et afsnit i sundheds- og hospitalsplanen, der vedrører kommunikation mellem hospitaler og praksissektoren.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-127-19

6. Tidsplan og procedure for kontrolstatistik fysioterapi 2019

Resume

Der fremlægges forslag til tidsplan og procedure for gennemgang af kontrolstatistikken vedrørende fysioterapi for 2019.

Administrationen indstiller,

at den beskrevne tidsplan og procedure for kontrolgennemgangen tages til efterretning, og

at samarbejdsudvalget godkender den nedsatte kontrolgruppe

 

Sagsfremstilling

Kontrolstatistikken vedrørende fysioterapi for 2018 er behandlet efter reglerne i § 38 i overenskomst for fysioterapi af 1. januar 2015, idet der ikke har været mulighed for at udarbejde klinikstatistikker i samme detaljeringsgrad som de individuelle yderstatistikker.

 

Ved behandling af kontrolstatistikken for 2019, forventes det at statistikken kan behandles efter reglerne i § 45 i overenskomst for fysioterapi af 1. januar 2019, idet der ultimo marts 2020 skulle være mulighed for at bestille klinikstatistikker. De eksisterende højestegrænser på ydernummerniveau vil ligeledes bortfalde ved udgangen af 2020 i henhold til § 45. Såfremt der mod forventning ikke kan bestilles klinikstatistikker ultimo marts, behandles kontrolstatistikken for 2019 som tidligere efter § 38 i i overenskomst for fysioterapi af 1. januar 2015.

 

I henhold til overenskomsten for fysioterapi gældende fra 1. januar 2019, § 45, skal Regionen/kommunerne i regionen senest ½ år efter regnskabsårets afslutning vurdere den enkelte kliniks gennemsnitlige udgift til individuel behandling og holdtræning pr. patient i forhold til den gennemsnitlige udgift pr. patient i regionen. Undersøgelsen skal omfatte både almindelig og vederlagsfri behandling, således at regionen/kommunerne kan opnå et helhedsindtryk af klinikkens produktion.
 

Klinikejere, hvor klinikken samlet set overskrider udgiften pr. patient til individuel behandling og holdtræning med mere end 15 % i forhold til regionsgennemsnittet pr. patient for speciale 51 (almindelig fysioterapi), og med mere end 10 % i forhold til regionsgennemsnittet pr. patient for speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi), skal høres af regionen/kommunerne i regionen.

 

Efter høringen kan regionen/kommunerne indstille til Samarbejdsudvalget, såfremt man finder grundlag for det, at der pålægges klinikken en højestegrænse.

 

Endvidere skal Regionen/kommunerne i regionen i henhold til anmærkning til § 45, stk. 6 i overenskomsten hvert år foretage en undersøgelse af, om det gennemsnitlige antal normalbehandlinger pr. patient, uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom, er større end fire hos den enkelte fysioterapeut. Det gennemsnitlige antal afstandstillæg pr. patient til denne gruppe skal i denne forbindelse også opgøres. Der skal foretages en høring af yderne der overskrider ovennævnte.

 

Efter høringen kan regionen/kommunerne indstille til Samarbejdsudvalget, såfremt man finder grundlag for det, at der pålægges den enkelte yder en højestegrænse.

 

 

Ridefysioterapi

 

Opgørelsen og behandlingen af kontrolstatistiksager for ridefysioterapi foretages, i henhold til § 33 i overenskomsten om ridefysioterapi. Såfremt det ikke er muligt at udarbejde kontrolstatistikkerne elektronisk, udarbejdes statistikkerne manuelt og stilles til rådighed for ridefysioterapeuterne. Behandlingen af kontrolstatistiksager kan ske uden den supplerende oversigt over antallet af patienter, antallet af behandlingsydelser og udgifter fordelt på behandlingsydelser, indtil den elektroniske løsning foreligger.

 

Såfremt der ved vurderingen af den enkelte kliniks kontrolstatistik viser sig, at den gennemsnitlige udgift pr. patient hos en klinik har overskredet landsgennemsnittet med 10 % eller derover, skal der foretages en undersøgelse af årsagen til det høje udgiftsniveau.

 

Udfordringen er, at der ikke kan sammenlignes med landsgennemsnittet, hvis statistikkerne kun kan udarbejdes manuelt i den enkelte region. Såfremt der ikke kan udarbejdes landstal undersøges det ved overenskomstens parter, om der kan gennemføres høring og sanktioner alene baseret på regionstallene.

 

Fysioterapi og ridefysioterapi

 

Forarbejdet i forbindelse med gennemgangen af kontrolstatistikkerne varetages af administrationen, 2 fysioterapeuter fra Samarbejdsudvalget og 1-2 kommunale repræsentanter. Gruppen, hvis medlemmer allerede er udpeget af parterne, betegnes som kontrolgruppen. Kontrolgruppens indstilling forelægges efterfølgende Samarbejdsudvalget.  
 
På den baggrund foreslås vedlagte tidsplan og procedure.

 

Samarbejdsudvalgsmødet den 23. juni 2020:

 

Samarbejdsudvalget behandler sagen, og tager herunder stilling til, hvilke redegørelser der henholdsvis skal tages til efterretning, skal resultere i en henstilling, en henstilling med advisering om en højestegrænse, eller hvilke klinikker/ydere der eventuelt skal pålægges en højestegrænse. Det er ikke en forudsætning for at pålægge højestegrænse, at klinikken/yderen forudgående er adviseret om muligheden for at få pålagt en højestegrænse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-401-17

7. Eventuelt

Beslutning

Der var intet under eventuelt.

Tilbage til toppen