Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 21. februar 2013 kl. 16:00
i Regionshuset Viborg, Konference 1


Sagnr.: 1-01-72-15-10

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Mødedeltagere:

 

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Jørgen Nørby

Susanne Helene Buch Nielsen

Conny Jensen

Carl Johan Rasmussen

 

Kommunekontaktrådet:

Torben Gudiksen, Holstebro

Anders Kjærulff, Holstebro

Mette Nielsen, Viborg

Leif Gjørtz Christensen, Viborg

 

Lægeforeningen:

Karsten Rejkjær Svendsen

Birgitte Borup

Søren Svenningsen

Tove Holm

Lise Høyer (Medlem af SU - observatør i KEU)

Ejvind Mouritsen (Medlem af SU - observatør i KEU)

Holger Fischer (Medlem af KEU - observatør i SU)

Mette Korr (Medlem af KEU - observatør i SU)

 

Regionspraksiskoordinator:

Jens Rubak (Observatør)

 

Lægeforeningens sekretariat:

Seniorkonsulent Lisbeth Trøllund

 

Region Midtjylland, administrationen:

Direktør Anne Jastrup

Vicedirektør Kjeld Martinussen

Kontorchef Palle Jørgensen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Lasse Guldbrandsen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Birgitte Haahr, Nære Sundhedstilbud

Chefkonsulent Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud

Fuldmægtig Kristoffer Stegeager, Nære Sundhedstilbud

Beslutning

Der var afbud fra:

Carl Johan Rasmussen

Mette Nielsen

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-15-10

2. Gensidig orientering

Administrationen indstiller,

at der gives en gensidig orientering for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets medlemmer.

Beslutning

Der var ingen bemærkninger til gensidig orientering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-5-08

3. Økonomi, status over udvalgets midler

Resume

Regnskabet for 2012 er afsluttet og den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler er ajourført.

Der er foretaget en foreløbig beregning af midler til puljen til KEU og EUV for 2013. Der foretages en endelig beregning når reguleringsprocenten foreligger.

Administrationen indstiller,

at den økonomiske oversigt for 2012 tages til efterretning.
at orienteringen om økonomien for 2013 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler for 2012 er afsluttet. Der er udarbejdet en økonomisk oversigt for 2012, som viser status for projekterne ved regnskabets afslutning. Midlerne, som er til rest efter afslutningen af regnskabet for 2012 overføres til 2013. Det drejer sig om 8.770.000 kr. for KEU og 3.049.000 kr. for EUV.

 

Der vedlægges en økonomisk oversigt for 2012.

 

Der er foretaget beregning af midler til kvalitetsudvikling efter overenskomstens § 117 på 7.589.000 kr. Hertil kommer overførte midler fra 2012, jr. ovenfor på 8.770.000 kr.

 

Der er foretaget beregning af midler til efteruddannelse efter overenskomsten på 1.706.000 kr. Hertil kommer overførte midler fra 2012, jf. ovenfor på 3.049.000 kr.

 

Den samlede pulje for 2013 udgør 21.114.000 kr.

 

Der er tidligere bevilget projekter som endnu ikke er afsluttet til et samlet beløb på 12.556.693 kr. Heraf er budgetteret midler til aflønning af efteruddannelsesvejlederne og til administration, ialt 945.000 kr. Der er til dette møde søgt om projekter til 1.588.000 kr. Hvis alle ansøgninger godkender, er der 6.969.306,49 kr. tilbage i puljen for 2013. Herudover er der ansøgt om anvendelse af 490.000 kr. af puljen på 600.000 kr. til deltagelse i internationale konferencer om almen medicin.

 

Der vedlægges økonomisk oversigt for 2012, økonomisk oversigt for 2013 samt oversigt over afsluttede projekter.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-56-08

4. Ansøgning om midler til decentrale efteruddannelsesgrupper

Resume

Den økonomiske ramme til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse i Region Midtjylland, som tidligere er bevilget af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, ønskes videreført for år 2013.

Administrationen indstiller,

at der bevilges en pulje på 1.450.000 kr. til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse for 2013.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilligede på mødet den 23. februar 2012 1.350.000 kr. til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse for 2012. Efterfølgende blev der på mødet den 16. april 2012 bevilget yderligere 100.000 kr.

 

Der søges om en pulje på 1.450.000 kr. til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse for 2013. Dette giver mulighed for etablering af 12 små grupper - eller 8 store - eller flere, afhængig af hvornår grupperne dannes i løbet af året.

 

Lægeforeningen har udarbejdet overordnet regnskab for den gruppebaserede efteruddannelse for 2012.

 

Primo saldo (overført fra 2011)
95.312 kr.
Tilskud KEU 2012 incl. ekstra bevilling
1.450.000 kr.
Overført - Ikast LF og Odingruppen nedlagt
25.000 kr.
Ialt 'indtægter'
 
1.570.312 kr.
Udgifter til grupper i 2012
1.432.500 kr.
Multiløn og hensat til revision
5.120 kr.
Ialt udgifter
 
1.437.620 kr.
Ultimo saldo 2012
132.692 kr.

 

Lægeforeningens udarbejdede budget for 2013 ser således ud:

 

Primo saldo
132.692 kr.
Tilskud fra KEU
1.450.000 kr.
 
1.582.692 kr.
Til eksisterende grupper, hvis alle aktive grupper fra 2012 fortsætter
 
1.450.000 kr.
Øvrige udgifter
5.500 kr.
Til nyetablerede grupper
127.192 kr.

 

Status for 2012

Efteruddannelsesvejlederne (EUV) har bl.a. været med at udvikle og afholde møder om Tidlig opsporing og diagnostik af kræft. Vejlederne har derudover også deltaget i afviklingen af Kronikerkompasset samt er en del af styregruppen der undersøger/ udvikler program til implementering af DSAM vejledninger.

 

I Region Midtjylland har efteruddannelsesvejlederne i 2009 udviklet en hjemmeside www.dge-midt.dk. Via denne udbydes der tilbud/hyldevarer til grupperne. I 2012 er der bl.a. udbudt:

 

 • UTH (Utilsigtede hændelser)

 • Demens

 • Angst

 • Depression

 • ADHD hos børn og unge

 • Stress

 • Sundhedsstyrelsens vejledning om antipsykotisk medicin

 • Sundhedsaftaler for demensområdet

 • Den terminale patient

 

I Region Midtjylland er der 135 DGE grupper. Der er afholdt 638 møder i 2012. En fordeling af møder ser således ud:

 

Uklassificerbart (f.eks. palliation, UTH, Cancer i praksis, FMK) 
 
371
Gynækologi/obstetrik/kvindelige kønsorganer 
 
 12
Intern medicin (endokrinologi, luftveje, blod, hjerte) 
 
 37
 
Neurologi
 
 
  9
 
Urinveje
 
 
 13
 
Socialt
 
 
 12
 
Psykiatri
 
 
 99
 
Fordøjelsessystem
 
 
  2
 
Øje/øre
 
 
  6
 
Muskel/skelet
 
 
 17
 
Hud
 
 
  8
 
Alment
 
 
 53

 

En liste over mødeemner kan ses i bilaget.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-227-12

5. Ansøgning om deltagelse i Nordisk Kongres 2013

Resume

Der søges om midler til, at en delegation fra konsulentorganisationen og Nære Sundhedstilbud deltager i Nordisk Kongres i Finland, som afholdes den 21. - 24. august 2013.

Administrationen indstiller,

at KEU bevilger 490.000 kr. til deltagelse i Nordisk Kongres 2013, som finansieres af de afsatte årlige midler til deltagelse i internationale konferencer om almen medicin.

Sagsfremstilling

Der afholdes Nordisk Kongres for almen praksis i Tampere, Finland i perioden 21. – 24. august 2013 med temaet ”Promoting partnership with our patients – a challenge and a chance for primary care”.

 

Der er tradition for, at Region Midtjylland deltager i Nordisk Kongres med en delegation bestående af repræsentanter fra konsulentorganisationen og Administrationen med henblik på at få inspiration til det fremtidige arbejde i konsulentorganisationen og initiativer i forhold til de praktiserende læger. Administrationen vil ansøge om en posterpræsentation med afsæt i erfaringerne fra Kronikerkompasset og tilpasset konferencetemaet. Konferencetemaet er aktuelt i forhold til den kommende praksisudviklingsplan, som forventes at indbefatte anbefalinger i forhold til at arbejde med øget patientinddragelse.

 

Efteruddannelsesvejlederne har fremsendt en ansøgning om at udbyde 15 pladser til lægekolleger fra Region Midtjylland samt deltagelse af de 5 efteruddannelsesvejledere svarende til konceptet fra sidste nordiske kongres, hvor alle deltagere fra regionens delegation dagligt efter sidste seance deltog i ”Region Midt Cafe” og erfaringsudvekslede med kolleger. Der søges om 15.000 kr. pr. deltager, hvorefter hver enkelt selv arrangerer rejse og ophold. De læger, der deltog sidste gang kommer ikke i betragtning.

 

Efteruddannelsesvejlederne ansøger om 315.000 kr. til 15 praktiserende læger, 5 efteruddannelsesvejledere samt udgifter til lokaleleje til cafemøder på hotellet.

 

Administrationen foreslår, at 3 lægelige konsulenter blandt henholdsvis praksisudviklingskonsulenterne og praksiskoordinatorerne tilbydes deltagelse under forudsætning af, at de pågældende har erfaring og/eller interesse i fremover at udvikle initiativer i almen praksis med henblik på at skabe partnerskab med patienterne, styrke egenomsorg m.m. Denne forudsætning gælder tilsvarende for deltagerne efter den særskilte ansøgning.

 

Herudover foreslås, at 6 repræsentanter fra Nære Sundhedstilbud ligeledes deltager i delegationen. Administrationen anbefaler, at der blandt de 15 praktiserende læger udpeges et antal nynedsatte læger med henblik på ”modning” til kommende konsulenter.

 

Deltagerne består således af 32 deltagere:

 • 15 praktiserende læger + 5 EUV med egen tilmelding

 • 6 lægelige konsulenter (PUK + PKO)

 • 6 repræsentanter fra Nære Sundhedstilbud

Der ansøges endvidere om midler til afholdelse af Region Midt Cafeen herunder leje af lokale på hotellet samt let forplejning.

 

Økonomi

Udgifterne anslås til:

Udgift
Pr. person
Ialt
Tilskud til 15 praktiserende læger
 
225.000 kr.
Tilskud til 5 EUV
 
75.000 kr.
Lokaleleje m.m.
 
15.000 kr.
Jf. ansøgning
 
315.000 kr.
Konferencegebyr ved tilmelding før 15/4
4.875 kr.
58.500 kr.
Overnatning
2.700 kr.
32.400 kr.
Aftensmad 3 dg. á 350 kr.
1.050 kr.
12.600 kr.
Transportudgifter
5.800 kr.
69.600 kr.
Udgift i alt
 
488.100 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, idet deltagerkredsen kan udvides med interesserede politikere fra KEU/SU. Bevillingen justeres i overensstemmelse med et øget deltagerantal.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-45-13

6. Ansøgning om midler til projekt om forebyggelse, tidlig og adækvat behandling af patienter med bipolar lidelse

Resume

Der søges om midler til afholdelse af møder for praktiserende læger om behandling/ håndtering af patienter med bipolar lidelse.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 10.000 kr. til projektet

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 13. januar 2013 modtaget en ansøgning fra Tommy Stoltz, efteruddannelsesvejleder, praksiskonsulent og praktiserende læge. Der søges om i alt 10.000 kr. til afholdelse af to møder for praktiserende læger om behandling/håndtering af patienter med bipolar lidelse.

 

Formål

Regionspsykiatrien Vest og Tommy Stoltz, praksiskonsulent for psykiatrien har sammen iværksat en fælles indsats for en tidligere og forbedret udredning og behandling af patienter med bipolær lidelse. Formålet er at sætte skub i flere vigtige udviklingsdomæner:

 

 • Forebyggelse af svære manier

 • Tidlig specialiseret udredning af biploær lidelse og adækvat behandling

 • Oprustning af de praktiserende lægers patientforløb - gerne i form af guidelines

 • Mulighed for tidlig indlæggelse og forebyggelse af indlæggelse

 • Bedret patientsikkerhed i både praksissektor og regionspsykiatrien

 • Mindskning af tvang i psykiatrien

 • Bedret personalesikkerhed

 

Hos praksis og i regionspsykiatrien kendes der mange eksempler på patienter, hvor et voldsomt manisk sygdomsgennembrud kunne være forebygget eller mildnet ved tidligere indsat udredning og tidligere iværksat adækvat behandling.

 

Som en del af projektet skal der afholdes to åbne møder for praktiserende læger, hvor formålet bl.a. er at drøfte den fælles indsats i forhold til patientgruppen. Det drejer sig bl.a. om arbejdet med tidlig opsporing samt skelnen mellem depression og bipolar lidelse.

På møderne vil der være en gennemgang af den seneste viden om behandling samt inddragelse af patientcases.

 

I slutningen af 2013 gennemfører Regionspsykiatrien Vest en evaluering af projektets målsætninger. Evalueringen vil blive præsenteret for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

 

Økonomi

Der søges om i alt 10.000 kr. Midlerne skal dække lokaleleje samt forplejning.

 

Oplægsholderne honoreres via deres konsulentstillinger og ansættelse i Region Midtjylland.

 

Indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Målet med projektet er at nedbringe varigheden af ubehandlet bipolær affektiv sindslidelse samt tvang i psykiatrien. På sigt har projektet en målsætning om at nå ud til alle praktiserende læger.

 

Det Regionale Kvalitetsteam kan derfor støtte projektet.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-48-13

7. Ansøgning om midler til Supervision af læger med store benzodiazepin-ordinationer

Resume

Ansøgning om midler til et projekt der skal understøtte de praktiserende læger og psykiatere, der har regionens højeste ordinationer af benzodiazepiner.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 128.000 kr. til projektet

Sagsfremstilling

Den Regionale Lægemiddelkomite har på mødet den 6. december 2012 besluttet at gøre en særlig indsats for at hjælpe de læger, der har patienter, der får ekstraordinært høje doser af benzodiazepiner (6 DDD dagligt og derover) og som har mange patienter i langtidsbehandling. Det drejer sig om 56 praktiserende læger i Region Midtjylland, der tilsammen har 86 patienter, der får den nævnte dosis. Desuden har 5 praktiserende psykiatere også patienter, der får den nævnte dosis.

 

Over en årrække er der sket en væsentlig reduktion i forbruget af benzodiazepiner, men det ser ud til, at især de læger der ordinerer høje doser og som har mange patienter i langtidsbehandling, har stagnerende eller stigende forbrug.

 

Formålet med projektet er derfor, at give lægerne støtte til at ændre strategi for ordination og seponering af afhængighedsskabende lægemidler.

 

Projektet tilbyder udvalgte praktiserende læger og psykiatere med store ordinationer af benzodiazepiner 4 timers supervision hver 3. måned i en to-årig periode. Supervisionen vil ske både på patient-cases og på forbruget af benzodiazepiner (organisering af receptordinationerne).

 

Økonomi

Supervision med psykiater koster ca. 1500 kr. i timen mens supervision med farmaceut er omkostningsneutral da det sker i arbejdstiden.

 

Udgifter
 
4 timers supervision
6000 kr. per gang
Rejseudgifter
2000 kr. per gang
Opholdsudgifter ved overnatning
2000 kr.

 

Der forventes to supervisioner pr. gang (to grupper), og den samlede udgift til to supervisioner over to dage bliver på: 16.000 kr.

 

Det samlede budget for perioden:

 

År
 
Udgift
 
2013
3 x supervision
48.000 kr.
2014
4 x supervision
64.000 kr.
2015
1 x supervision
16.000 kr.
I alt
 
128.000 kr.

Beslutning

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget kunne ikke tiltræde indstillingen, med den begrundelse at indsatsen bør genovervejes. PLO-Midtjylland indgår i arbejdet med at formulere et nyt oplæg.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-184-12

8. Status for målopfyldelsen på servicemålet vedrørende afsendelse af epikriser

Resume

Servicemålet vedrørende afsendelse af epikriser lyder, at minimum 95 % af epikriserne skal afsendes senest 2 hverdage efter, at patienten er udskrevet. Vedrørende målopfyldelsen på dette servicemål er det aftalt, at de enkelte hospitalsenheder i løbet af 2012 skulle forbedre målopfyldelsen med mindst halvdelen af den manglende målopfyldelse. Der er foretaget en opfølgning på målopfyldelsen ultimo 2012.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Servicemålet vedrørende afsendelse af epikriser lyder, at minimum 95 % af epikriserne skal afsendes senest 2 hverdage efter, at patienten er udskrevet. Det er aftalt, at de enkelte hospitalsenheder i løbet af 2012 skulle forbedre målopfyldelsen med mindst halvdelen af den manglende målopfyldelse (dvs. en forbedring på halvdelen af afstanden til 95 % målopfyldelse).

Som det ses i vedlagte notat opfylder hospitalerne aftalen for 2012. Det forventes, at hospitalsenhederne ved udgangen af 2013 har en målopfyldelse på minimum 95 % i overensstemmelse med kvalitetsmålene i Budget 2013. Af notatet fremgår endvidere udviklingen i målopfyldelsen for de respektive hospitalsenheder.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-29-12

9. Afrapportering fra projekt om puerperale infektioner

Resume

Projektet har undersøgt forekomsten af efterfødselsinfektioner samt infektionernes påvirkning af amning

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilgede - på mødet den 3. marts 2008 - 55.790 kr. til et projekt om puerperale infektioner.

 

Resultaterne fra projektet er publiceret i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia 2012. Artiklen er vedlagt som bilag.

 

Resultater

En af projektets hovedpointer er, at efterfødselsinfektioner forekommer oftere, end der tidligere har været indikation for. Hver fjerde kvinde vil opleve en eller anden form for infektionsproblem efter fødslen. I de fleste tilfælde vil det dreje sig om milde problemer, men disse kan have betydning for, at amningen stopper.

 

Projektet viste, at infektioner ofte sker inden for de første fire uger efter fødslen. De hyppigste infektioner efter fødsel er:

 

 • Brystbetændelse - 12 %

 • Urinvejsinfektion - 3 %

 • Vaginal betændelse - 3 %

 • Sår - 3 %

 • Luftvejslidelser - 3 %

 

Kvinder med en infektion stoppede med at amme hyppigere end kvinder, der ikke fik en infektion. Det er uklart om kvinderne er stoppet med at amme pga. frygt for at inficere barnet, brug af antibiotika, brystsmerter eller revnede brystvorter.

 

Studiet tyder på, at sundhedsprofessionelle bør være særligt opmærksomme på mødre med infektioner. Ikke mindst på grund af det nuværende råd om, at kvinder bør amme gennem hele infektionsperioden, da infektionen så går hurtigere over.

 

Der deltog 1616 kvinder i undersøgelsen.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-57-13

10. Kontakt- og sygdomsmønstret i lægevagten - KOS 2011

Resume

Forskningsenheden for almen praksis har lavet en undersøgelse af Kontakt- og sygdomsmønstre i lægevagten i 2011. Undersøgelsen viser bl.a. at en femtedel af kontakterne af lægerne skønnes ikke at være relevante for lægevagten.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tager resultaterne til efterretning, og
at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget drøfter mulige kvalitetsudviklingstiltag på baggrund af rapportens resultater.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen er den første af sin art, da der ikke tidligere er foretaget en større systematisk dataindsamling om patienters årsager til at kontakte lægevagten. Det overordnede formål var at kortlægge kontaktårsagerne i lægevagten samt at analysere patienternes behov for og deres oplevelse af lægevagtens ydelser i forhold til lægevagtens nuværende funktion.

 

Rapportens resultater

Infektioner og infektionsrelaterede kontaktårsager udgør de hyppigste kontaktårsager og diagnoser i lægevagten. En femtedel af kontakterne vurderes af lægerne til ikke at være relevante for lægevagten. I under 10 % af kontakterne var patienterne utilfredse efter deres kontakt. Den største utilfredshed blev fundet blandt patienter, der fik en telefonkonsultation, men havde forventet at få et besøg af lægen. 

 

Kontakt- og Sygdomsmønsterundersøgelsen for lægevagten i Region Midtjylland blev gennemført i 2010 - 2011 det vil sige inden indgåelse af den nye akutaftale. Akutaftalen vil formentlig ændre brugen af lægevagten, men undersøgelsen vil fortsat i stor udstrækning kunne beskrive kontaktårsagerne til lægevagten i Region Midtjylland.

Beslutning

Første "at" vedtaget som indstillet.

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede at udskyde drøftelsen af mulige kvalitetsudviklingstiltag til et senere møde, hvor forfatterne bag undersøgelsen inviteres til at præsentere rapportens resultater herunder yderligere analyser.

Tilbage til toppen