Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 24. april 2014 kl. 17:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B 4


Sagnr.: 1-01-72-45-13

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

 

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Jørgen Nørby
Carl Johan Rasmussen
Susanne Buch Nielsen
Ove Nørholm

 

Kommunekontaktrådet:

Frank Heidemann Sørensen, Ikast-Brande kommune

Niels Anton Rosenberg, Odder kommune (Medlem af KEU - observatør i SU)
Åse Kubel Høgh, Viborg kommune (Medlem af SU - observatør i KEU)

Lis Kaastrup, Sundheds- og Omsorgschef, Viborg Kommune

 

Lægeforeningen:

Karsten Rejkjær Svendsen - Mødeleder

Birgitte Borup

Søren Svenningsen

Tove Holm

Lise Høyer (Medlem af SU - observatør i KEU)

Ejvind Mouritsen (Medlem af SU - observatør i KEU)

Holger Fischer (Medlem af KEU - observatør i SU)

Mette Korr (Medlem af KEU - observatør i SU)

 

Regionspraksiskoordinator:

Jens Rubak (Observatør)

 

Lægeforeningens sekretariat:

Seniorkonsulent Lisbeth Trøllund

 

Region Midtjylland, administrationen:

Direktør Anne Jastrup

Vicedirektør Kjeld Martinussen

Kontorchef Lasse Guldbrandsen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Birgitte Haahr, Nære Sundhedstilbud

Konst. kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen, Nære Sundhedstilbud

Chefkonsulent Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud

Fuldmægtig Kristoffer Stegeager, Nære Sundhedstilbud

Beslutning

Der var afbud fra:

Susanne Buch Nielsen

Niels Anton Rosenberg

Anne Jastrup

Steen Vestergaard-Madsen

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-45-13

2. Gensidig orientering

Administrationen indstiller,

at der gives en gensidig orientering for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets medlemmer.

Sagsfremstilling

Invitation til besøg i almen praksis

PLO-Midtjylland vil gerne invitere alle politikere og adminitratorer i Praksisplanudvalget, Samarbejdsudvalget for almen praksis og Det rådgivende udvalg vedr. Nære Sundhedstilbud til et besøg i almen praksis. I efteråret 2012 var der succes med at invitere samtlige Regionsrådspolitikere og adminitratorer til et besøg i praksis, således at de kunne få mulighed for at få et indtrtyk af, hvordan almen praksis arbejder. Da der i efteråret har været valg af nye politikere, og da der er etableret et nyt udvalg - Praksisplanudvalget - vil PLO-Midtjylland gerne gentage invitationen. Der vil i løbet af maj måned fra Lægeforeningens sekretariat blive udsendt en mail med nærmere oplysninger.

Beslutning


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-5-08

3. Økonomi, status over udvalgets midler

Resume

Der er udarbejdet en økonomisk oversigt over KEU- og EUV-midler, status pr. 3. april 2014.

Administrationen indstiller,

at den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomisk oversigt, status pr. 3. april 2014 over Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler og EUV-midler samt de bevilgede projekter.

 

Der er 12.592.023 kr. tilbage i ikke forbrugte / ikke bevilgede midler i 2014, når de overførte projekter samt de tidligere bevilgede projekter for 2014 er fratrukket.

 

Der er ansøgninger fra mødet den 27. februar 2014, som skal afgøres ved formandsbeslutning. Disse projekter udgør for 2014 1.131.416 kr. Herudover er der til dette møde søgt om projekter, som for 2014 udgør 1.212.500 kr. Hvis alle ansøgningerne godkendes, er der 10.248.107 kr. tilbage i puljen for 2014.

 

Der vedlægges desuden en oversigt over afsluttede KEU projekter 2007 - 2014.

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-57-13

4. Lægevagts-KOS

Resume

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har medfinansieret en større Kontakt- og Sygdomsmønsterundersøgelse foretaget af Forskningsenheden i Aarhus. Forskningsenheden fremlægger forud for det ordinære møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 24. april 2014 resultaterne af undersøgelsen.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget drøfter undersøgelsens resultater.

Sagsfremstilling

Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Universitet, udgav i 2011 en undersøgelse af Kontakt- og sygdomsmønsteret i lægevagten i Region Midtjylland.

 

Undersøgelsen beskriver bl.a.:

 • brug af lægevagten efter geografisk område

 • kontakter over tid på døgnet og i løbet af en uge

 • kontaktårsager

 • lægeperspektivet

 • patientperspektivet

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har tidligere aftalt, at afholde en temadrøftelse om Lægevagts-KOS. Morten Bondo og Grete Moth fra Forskningsenheden for almen praksis vil præsentere resultaterne af undersøgelsen.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-98-12

5. Udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Resume

Der søges om midler til at videreudvikle og forankre det tværsektorielle samarbejde med særligt fokus på den tværgående ledelsesopgave i Randersklyngen.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 264.400 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har den 7. marts 2014 modtaget en ansøgning fra Favrskov Kommune, på vegne af Randersklyngen, om midler til et projekt, der har fokus på udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i klyngen. Der søges om i alt 264.400 kr.

 

Formål

Randersklyngen har netop afsluttet projektet Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen. Projektet har haft fokus på at udvikle modeller for samarbejde og koordination mellem sektorerne, med henblik på at øge kvaliteten i patientforløb på tværs. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har bidraget med midler til projektet der blev afsluttet i december 2013. Udvalget har modtaget en rapport om projektets resultater, som bliver præsenteret i et andet punkt på dagsordenen.

 

Randersklyngen ønsker med denne ansøgning at videreudvikle projektet. Hvor fokus i første omgang var på udviklingen af modeller for samarbejdet, vil klyngen nu videreudvikle og forankre det tværsektorielle samarbejde med særligt fokus på den tværgående ledelsesopgave.

 

Det første projekt har muliggjort en række forbedringer i forhold til udvalgte patientgrupper. For at kunne fastholde denne udvikling de kommende år er der behov for at forankre og udbrede samarbejdsrelationerne og arbejdsmetoden.

 

Formålet med dette er:

 

 • at sikre udvikling af patientforløb, der betyder et løft i kvaliteten for patienten, og som tager hensyn til de forskellige behov og vilkår i de tre sektorer.

 • at viden om indsatserne i almen praksis, hospital og kommuner styrkes på tværs af sektorerne med henblik på at understøtte sammenhængende og veltilrettelagte patientforløb

 

Økonomi

Der søges om i alt 264.400 kr. til projektet. Projektet løber over to år 2014 og 2015, midlerne fordeler sig således:

 

 • 2014: 126.500 kr.

 • 2015: 137.900 kr.

 

De praktiserende læger vil blive honoreret efter gældende konsulenthonorar for deltagelse i laboratorierne, den tværgående styregruppe samt temamøder.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Randersklyngen har gennemført et projekt ”Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen”, hvor der på forskellig vis er arbejdet med at fremme og udvikle ledelsesroller og måder at samarbejde på, der øger kvaliteten i patientforløb på tværs af hospital, kommune og almen praksis. Der er via fælles skolebænk udarbejdet forskellige modeller for, hvorledes samarbejdet kan optimeres.

Man ønsker nu støtte til honorering af praktiserende lægers deltagelse i fortsat udvikling og forankring af dette samarbejde.

Af konkret udviklede samarbejdsrelationer anføres:

 • Behandling i eget hjem med udgangspunkt i IV-behandling

 • Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser via tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS)

 • Sårbehandling i borgerens nærmiljø

 • Forebyggelse af hospitalskontakter blandt børn med enuresis

 • Tværsektorielt pakkeforløb for borgere med hoftebrud

Alt i alt er der etableret et forpligtende lokalt samarbejdsforum, hvor ideer bearbejdes til konkrete handlemåder i samarbejdsfeltet mellem almen praksis, hospital og kommune.

Det er vurderingen, at projektet om tværsektoriel ledelse er en vigtig platform for at styrke det videre strukturerede samarbejde i Randersklyngen. De ansøgte midler går til honorering af de praktiserende læger for deltagelse i særlige aktiviteter i 2014 og 2015 på laboratorieområdet. Nære Sundhedstilbud mener, at der for de op til 10 deltagende læger kan ydes et samlet honorar på 4.000 kr. for hvert af de 2 år, inklusiv transport.

Der forventes en detaljeret afrapportering af, hvordan samarbejdet er udfoldet i klyngen og hvad det konkret har betydet i forhold til tilrettelæggelsen i praksis, på hospitalet og i kommunerne.

Det indstilles, at repræsentanter fra styregruppen på det kommende møde i KEU giver et oplæg om opnåede resultater og perspektiver i forhold til ansøgningen.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Randersklyngen inviteres til at præsentere erfaringerne med udvikling af det tværsektorielle samarbejde.

 

I forbindelse med drøftelsen, blev det besluttet at dagsordenssætte en drøftelse af anvendelsen af KEU-midlerne på et kommende møde.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-98-12

6. Afrapportering om projekt Tværsektoriel kvalitetsudvikling af patientforløb i det nære sundhedsvæsen

Resume

Afrapportering fra projekt om kvalitetsudvikling af patientforløb i det nære sundhedsvæsen

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tager rapporten til efterretning

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilgede 16. april 2012, 285.200 kr. til et tværsektorielt projekt med Favrskov Kommune som tovholder. Projektet er udrullet i Randersklyngen. Midlerne er brugt til at udvikle modeller for samarbejde og koordination mellem almen praksis, hospital og kommuner i det nære sundhedsvæsen.

 

Projektet har fundet sted i perioden maj 2012 - december 2013. Der er lavet en evalueringsrapport for projektet som er vedlagt som bilag.

 

En del af projektet var at gennemføre fem laboratorier, hvor der er udviklet modeller for samarbejde og indsatser i konkrete patientforløb. Laboratorierne er desuden en model for tværsektoriel kvalitetsudvikling af patientforløb. Hvert laboratorie fik tildelt et udviklingsområde, som blev vurderet til at have strategisk betydning for det tværsektorielle arbejde.

 

Der har i alle laboratorier være repræsentanter fra almen praksis, kommuner og hospital.

 

De fem områder er:

 

 1. Behandling i eget hjem - med udgangspunkt i borgere med KOL

 2. Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser

 3. Den gode sårbehandling

 4. Sammenhængende forløb for børn med inkontinens

 5. Forbedrede forløb for det ortopædkirurgiske område

 

Der er lavet fem separate afrapporteringer fra laboratorierne, hvor man kan læse om de konkrete resultater af arbejdet. Rapporterne er vedlagt som bilag.

 

Karakteristisk for de indsatser som laboratorierne har udviklet er, at løsningerne er mulige fordi de er sket i et tværsektorielt og fagligt samspil. Der desuden udviklet indsatser og modeller for samarbejdet, der adresserer relevante udfordringer i sundhedsvæsenet og som kan gennemføres i praksis.

 

En evaluering af laboratoriearbejdsformen har vist, at deltagerne opfatter den som dynamisk og effektiv, samt at fokus er på det fælles produkt, hvilket fremmer samarbejdet på tværs.

 

Erfaringerne fra laboratorierne er blevet formidlet gennem eksterne og interne artikler, bl.a. Danske Kommuner, Tidsskrift for Sundhedsvæsen og DSR Midt. Der er desuden holdt oplæg på konferencer og temadage.

Beslutning

Samarbejdsudvalget tog evalueringsrapporten til orientering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-93-13

7. Ansøgning om midler til projekt Tid samme dag

Resume

Der søges om midler til at udbrede tidsbestillingssystemet Tid samme dag til almen praksis.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget følger indstillingen fra Nære Sundhedstilbud.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 7. februar 2014 modtaget en ansøgning fra Jannik Falhof, praktiserende læge, om midler til at udbrede tidsbestillingssystemet Tid samme dag. Der søges om i alt 275.000 kr.

 

Formål

Der søges om midler til at udbrede systemet Tid samme dag til otte udvalgte lægepraksis, der har udtrykt ønske om at installere systemet. Det er et ønske at få den størst mulige effekt ud af de eksisterende ressourcer ved at vende tidsbookingprocessen og tilbyde patienterne en tid samme dag som de henvender sig.

 

Systemet egner sig især til mellemstore og store lægepraksis.

 

Der er lavet en proces for indførelsen af systemet i praksis, der strækker sig fra et opstartsmøde til det er endelig implementeret. Processen styres af Jannik Falhof og en proceskonsulent.

 

Økonomi

Der søges om 275.000 kr. Midlerne skal bruges til at honorere proceskonsulenten for forberedelse, transport og workshops. Praksis deltager vederlagsfrit.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Projektet ansøger om midler til at udbrede brugen af tidsbestillingssystemet Tid samme dag i otte udvalgte praksisser.

 

Konceptet Tid samme dag er udviklet på baggrund af systemet Advanced Open Acces som oprindeligt blev udviklet af dr. Murray i Californien. Dette system har været brugt i mange lægepraksis i USA, og anvendes også af flere praksis i Norge. Ideen med projektet er at få størst mulig effekt ud af de eksisterende ressourcer ved at kunne tilbyde patienterne tid samme dag som de henvender sig til deres egen læge.

 

Ide og tankegang er relevant for almen praksis, og der er mange praksis som allerede har afprøvet og eksperimenteret med forskellige systemer. Projektet Tid samme dag vurderes dermed ikke ud fra ansøgningen, at have så stort og bredt et udbredelsespotentiale, at det kan anbefales.

 

Praksisudviklingskonsulenterne har udviklet et bredt kursustilbud om fokus på øget tilgængelighed, herunder hvordan det kan organiseres. Jannik Falhofs model er en af flere modaliteter.

 

Nære Sundhedstilbud mener, at der bør gives afslag til denne ansøgning, men at det nærmere kan aftales med praksisudviklingskonsulenterne og Jannik Falhof, at han kan inddrages/deltage i afviklingen af kurserne om øget tilgængelighed. Afhængig af efterspørgslen indstilles, at der honoreres for den tid kurserne tager samt udgifter til transport og at udgiften indtil videre afholdes over den afsatte pulje til kvalitetsorganisationen.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Bilag

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-93-14

8. Ansøgning om midler til projekt Implementering af kompetencevurderingsmetoder i almen praksis

Resume

Der søges om midler til et kvalitativt studie af implementeringen af kompetencevurderingsmetoder i almen praksis

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 464.000 kr. til projektet

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 3. marts 2014 modtaget en ansøgning fra Søren Prins, praktiserende læger og Signe Gjedde Brøndt, PhD, Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet. Der søges om i alt 464.000 kr.

 

Formål

Baggrunden er, at der i almen medicin i 2013 er indført en ny målbeskrivelse sammen med fem obligatoriske kompetencevurderingsredskaber. Projektet ønsker at vurdere implementeringen af kompetencevurderingsmetoderne og udbyttet heraf.

 

Metoderne skal være med til at sætte fokus på læring og gøre den enkelte læges uddannelse endnu bedre, de skal desuden være med til sikre, at lægerne rent faktisk opnår de kompetencer som der står i målbeskrivelsen.

 

I projektet vil der blive set nærmere på barrierer, graden af implementering samt beskrive det udbytte som uddannelseslægerne og tutorerne opnår. Resultaterne skal bruges i forbindelse med tutorkurser og i DSAM's videre arbejde med kompetencevurdering af uddannelsen.

 

Projektet er delt op i to delprojekter. Delprojekt A består af interview med uddannelseslæger og tutorlæger. Delprojekt B er en spørgeskemaundersøgelse, der skal belyse de generelle træk i forhold til implementeringen af de nye metoder. Der er vedlagt en foreløbig udgave af spørgeskemaet, der skal bruges i delprojekt B. Skemaet vil blive ændret afhængigt af resultaterne fra de kvalitative interviews og pilottestning.

 

Projektet skal munde ud i 1-2 artikler til Ugeskrift for Læger, evt. udenlandske tidsskrifter, hvor resultaterne præsenteres.

 

Økonomi

Der søges om i alt 464.000 kr., som fordeler sig på de to delprojekter som følger:

 

 • Delprojekt A: 234.000

 • Delprojekt B: 249.000

 

I midlerne er der afsat løn til henholdsvis Søren Prins og Signe Gjedde Brøndt i 1 måned. For Søren Prins svarer det til 22 arbejdsdage af 4500 kr.

 

Der er søgt det samme antal midler fra PLU fonden. Da fonden primært giver midler til dækning af egen løn, forventes det, at hvis der bevilges midler herfra, er det til dækning af lønomkostningerne.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

For almen medicin blev der i 2013 indført ny målbeskrivelse og sammen med den 5 obligatoriske kompetencevurderingsredskaber. Disse skal bidrage til fokus på læringsprocessen i uddannelsen med der resultat, at alle nyuddannede speciallæger i almen medicin rent faktisk besidder de kompetencer, som målbeskrivelsen foreskriver. Projektet skal beskrive barrierer, graden af implementering og udbytte for uddannelseslægerne og tutorer.

 

Der er to dele. En proces med interview af uddannelseslæger og tutorer. Senere en proces med et elektronisk spørgeskema, som skal belyse graden af implementering og udbyttet af de nye kompetencevurderingsmetoder.

 

Det skønnes relevant at få vurderet effekt og resultat af den nye målbeskrivelse til inspiration og løbende tilpasning af undervisningens og uddannelsens indhold. Projektet er relevant i forhold til at vurdere kvaliteten af praksis' funktion som tutorpraksis i forbindelse med implementeringen af en ny målbeskrivelse. Det er afgørende, at der i forbindelse med en bevilling, bibringes brugbare læringsværktøjer for tutorpraksis med henblik på udbredelse til alle tutorpraksis i Region Midtjylland.

Beslutning

Udvalget gav afslag på ansøgnignen med den begrundelse, at projektet anses for at være en nationalt projekt, hvorfor der bør findes midler i et andet regi. Udvalget var dog positivt stemt overfor projektet, og ansøger skal vejledes om, at Region Midtjylland gerne vil være deltage i et eventuelt nationalt projekt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-152-13

9. Ansøgning om midler til et epidemiologisk studie af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Resume

Der søges om midler til et projekt, hvor der foretages en prospektiv follow-up undersøgelse over lungefunktionens udvikling og associationen til alder, køn, rygning, erhverv, comorbiditet og medicinforbrug.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 209.100 kr. til projektet

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 9. oktober 2013 modtaget en ansøgning fra læge Jens Georg Hansen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Projektet omhandler et epidemiologisk studie af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Nærmere bestemt drejer det sig om en prospektiv follow-up undersøgelse over lungefunktionens udvikling og associationen til alder, køn, rygning, erhverv, comorbiditet og medicinforbrug.

Projektet blev behandlet på mødet 27. februar 2014, men da sekretariatet modtog en tillægsansøgning efter ansøgningsfristen, besluttede udvalget at udsætte sagen til mødet 24. april.

Ud over at søge midler fra KEU i Nordjylland og Midtjylland er der søgt om midler hos Boehringer-Ingelheim og GSK. Da flere læger ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, hvis den sponsoreres af lægemiddelindustrien, er det blevet besluttet, at disse midler leveres tilbage til fondene. Undersøgelsen foretages derfor uden midler fra lægemiddelindustrien.

Formål

Projektet startede i 2004 og kohorten er siden blevet fulgt op med en follow-up undersøgelse i 2008. Projektets overordnede formål er, at måle ændringer i lungefunktionen over tid og dennes association til køn, alder, rygning, uddannelse og erhverv. Derudover skal der samles data om comorbiditeter og sammenhængen med KOL. Undersøgelsen finder sted både i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

 

Økonomi

Der søges om i alt 209.100 kr. med tillægsansøgningen. Midlerne skal bruges til at dække udgifter til blodprøverne indsendt af de praktiserende læger i Region Midtjylland samt dække honoraret til lægerne.

 

Det fordeler sig således:

 

 • Analyse af blodprøver: 34.100 kr.

 • Honorar til læger: 175.000 kr.

 

Det forventes, at der skal analyseres ca. 550 prøver. Der deltager i alt 59 læger i undersøgelsen, der maksimalt forventes at inkludere 2.200 patienter. Honoraret er sat til 350 kr. pr. patient. Det forventes, at ca. 20 % også skal have udført reversibilitetstest, den er sat til 100 kr. pr. patient.

 

Hos Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Nordjylland søges der om i alt 627.300 kr. der skal dække analysen af blodprøver samt honorar til lægerne.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Formålet med denne undersøgelse er at få data til beskrivelse af sammenhængen mellem lungefunktion, køn, alder, rygning og comorbiditet. Man ønsker at se på risiko for exacerbationer via laboratoriedata. Der ønskes desuden at blive set nærmere på forbruget af astmamedicin, antibiotika og steroid. Projektet følger op på en tidligere undersøgelse fra 2004, hvortil der ifølge det oplyste er givet amtslig støtte.

 

Patienterne orienteres om at kontakte egen læge. Egen læge skal udføre spirometri, evt. reversibilitetstest og behandle sygdommen.

 

Der søges om midler fra KEU til at dække udgift til blodprøver i regionen samt honorering af de praktiserende læger.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at der er tale om et relevant projekt, som bør støttes regionalt, da det ligger inden for rammen for regionens fokus på kronisk sygdom, her KOL (jfr. visionsplanen).

Beslutning

Vedtaget som indstillet med det forbehold, at det skal afklares, hvorvidt der fortsat er privat finansiering involveret i projektet. Endvidere skal honoreringen af de praktiserende læger afklares og afstemmes med Region Nord.

Tilbage til toppen