Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 17. september 2015 kl. 17:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B4


Sagnr.: 1-01-72-45-13

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Jørgen Nørby
Carl Johan Rasmussen
Susanne Buch Nielsen - afbud
Ove Nørholm - afbud

Kommunekontaktrådet:

Frank Heidemann Sørensen, Ikast-Brande kommune
Niels Anton Rosenberg, Odder kommune (Medlem af KEU - observatør i SU)
Åse Kubel Høegh, Viborg kommune (Medlem af SU - observatør i KEU)
Lis Kaastrup, Sundheds- og Omsorgschef, Viborg Kommune

Lægeforeningen:

Karsten Rejkjær Svendsen
Jette Dam-Hansen - afbud
Henrik Kise
Søren Svenningsen
Ejvind Mouritsen (Medlem af KEU - observatør i SU)
Lise Høyer (Medlem af KEU - observatør i SU)
Birgitte Borup (Medlem af SU - observatør i KEU)
Marius Andersen (Medlem af SU - observatør i KEU) - afbud

Lægelige_koordinatorer_for_PKO,_EUV_og_PUK:

Tommy Stoltz Olsen, Lægelig koordinator for EUV og PUK (Observatør)
Svend Kier, Lægelig koordinator for PKO (Observatør) - afbud

Lægeforeningens sekretariat:

Seniorkonsulent Lisbeth Trøllund

Region Midtjylland, administrationen:

Konstitueret koncerndirektør Christian Boel
Vicedirektør Kjeld Martinussen - afbud
Kontorchef Lasse Guldbrandsen, Nære Sundhedstilbud
Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud
Kontorchef Birgitte Haahr, Nære Sundhedstilbud
Kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen, Nære Sundhedstilbud - afbud
Chefkonsulent Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud
Fuldmægtig Kristoffer Stegeager, Nære Sundhedstilbud

 

Beslutning

Der var afbud fra:
Susanne Buch Nielsen
Jette Dam-Hansen
Marius Andersen  
Kjeld Martinussen
Jørgen Nørskov Nielsen
Svend Kier

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-45-13

2. Gensidig orientering

Administrationen indstiller,

at der gives en gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

 

Beslutning

Der var ingen bemærkninger under gensidig orientering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-5-08

3. Økonomi, status over udvalgets midler

Resume

Der er udarbejdet en økonomisk oversigt over KEU- og EUV-midler, status pr. 12. august 2015.

 

Administrationen indstiller,

at den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler tages til orientering.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomisk oversigt, status pr. 12. august 2015 over Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler og EUV-midler samt de bevilgede projekter.

 

Der er 13.360.870 kr. tilbage i ikke forbrugte / ikke bevilgede midler i 2015, når de overførte projekter samt de tidligere bevilgede projekter for 2015 er fratrukket.

 

Der er til dette møde søgt om projekter, som for 2015 udgør 256.775 kr. Desuden er der et projekt fra mødet den 15. juni 2015, som skal udredes nærmere på 274.800 kr. Hvis alle ansøgninger godkendes, er der 12.829.295 kr. tilbage i puljen for 2015.

 

Der vedlægges desuden en oversigt over afsluttede KEU projekter 2007 - 2015.

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-200-15

4. Projekt om differentieret adgang til lægevagten via et akut-knap system

Resume

Der søges om midler til et projekt, der har til formål at evaluere muligheden for differentieret adgang til lægevagten i Region Midtjylland  via et akut-knap system.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelseudvalget bevilger 169.875 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har modtaget en ansøgning fra Jonas Ebert, Forskningsenheden for Almen Praksis som søger om 169.875 kr.

 

Når der er brug for lægefaglig rådgivning uden for almindelig arbejdstid er der flere muligheder for at komme i kontakt med sundhedsvæsenet - Lægevagten, skadestue, akutafdeling og 112.

 

Personer der ringer til lægevagten kommer alle i den samme telefonkø, uanset om det drejer sig om en alvorlig tilstand som f.eks. brystsmerter eller for at få råd om, hvorvidt deres barn med hoste må komme i dagsinstitution dagen efter. Da alle opkald ender i den samme telefonkø, er der perioder med lang ventetid, hvor der er risiko for, at nogle personer med meget alvorlige helbredsproblemer kan komme til at vente uhensigtsmæssigt længe. Der kan i den forbindelse være nogle der opgiver lægevagten og i stedet kontakter 112, selvom årsagen til kontakten håndteres bedst i lægevagten.

 

Formålet med projektet er, at teste en "akutknap", der gør det muligt for personer der ringer til lægevagten i Region Midtjylland, at springe telefonkøen over,

hvis de opfatter deres situation som så værende så alvorlig, at de skal snakke med en sundhedsfaglig person med det samme,

 

I 2013 var der i Region Midtjylland 650.000 kontakter til lægevagtstelefonen. I 5 % af tilfældene anså personen der kontaktede lægevagten årsagen som værende så alvorlig, at vedkommende havde brug for at tale med en læge med det samme. Ved 1 % af opkaldene til lægevagten, kontaktede lægevagten præhospital direkte og bestilte en ambulance.

 

I forbindelse med testen af "akutknap"- systemet vil vagtlægen blive bedt om at udfylde et pop-up skema vedrørende henvendelsesårsagen, relevansen af kontakten og af det rimelige i at "akutknappen" var blevet anvendt. Patienten vil modtage et spørgeskema, der fokuserer på evalueringen af muligheden for at springe køen over.

 

Holland har introduceret muligheden for at springe køen over ved lægevagten. Her rapporteres om, at cirka 2-3 % benytter sig af den.

 

Der ses et stort potentiale i at indføre systemet i Danmark, både set i forhold til patienternes og "systemets" tryghed og sikkerhed og det vil være med til at sikre en optimal udnyttelse af lægevagten.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Projektet er et PhD projekt der har til formål, at evaluere muligheden for differentieret adgang til lægevagten via et "akut knap"-system. I forhold til:

 

  1. Andelen af patienter der benytter muligheden for at anvende "akut knappen" og beskrive hvad der karakterisere disse patienter.
  2. Beskrive patient oplyste årsager til at anvende "akut knappen" og deres tilfredshed med denne mulighed.
  3. Evaluere relevansen af patientens valg ved hjælp af en lægefaglig vurdering af relevansen.
  4. Evaluere patientsikkerhed (målt i dødelighed og hospitalsindlæggelser) og potentielle ændringer i patientens flow (målt i antal kontakter med alle akutte vagtberedskaber).

 

Projektet randomiserer alle patienter, der i en given periode kontakter lægevagten til enten "vanlig kontakt" eller mulighed for anvendelse af "akut knap", dvs. patienten får ved opringning til lægevagten mulighed for at trykke 9 ved akut behov for lægehjælp.

 

Efterfølgende bliver en tilfældig gruppe af patienter bedt om at udfylde et spørgeskema. Både patienter der har haft muligheden for at anvende "akut knappen" og patienter der ikke har haft mulighed vil få tilsendt spørgeskema. Derudover bliver lægevagten bedt om at vurdere relevansen af anvendelsen af "akut knappen". Endelig indsamles register data fra nationale registre. Det vurderes, at der er god sammenhæng mellem formål og metode og at projektet indsamler relevante og sufficiente data.

 

Det vurderes, at projektgruppen er kvalificerede til at gennemføre projektet og resultater fra studiet forventes publiceret i peer-reviewed tidsskrifter.

 

PhD projektet er primært finansieret via midler fra TRYG fonden (1.047.600 kr. og Praksis forskningsfonden (523.800 kr.). Der søges her om penge til finansiering af softwareudvikling i forbindelse med udvikling af "akut knappen". Det drejer sig om løn til IT-teknikere.

 

Projektet har fokus på kvalitetsudvikling af den service lægevagten leverer. Perspektivet er et forbedret behandlingstilbud, øget patient tilfredshed og mindre forbrug af 112 ydelser.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at der er tale om et relevant projekt, som bør støttes regionalt.

Beslutning

Vedtaget som indstillet, med den bemærkning, at udvalget ønsker at få forelagt projektets samlede budget på næste møde. PLO – Midtjylland gjorde opmærksom på, at bevillingen ikke dækker udgifter til honorering for de opgaver, som almen praksis skal løfte fx pop-up skema og udlevering af spørgeskema til patienterne, hvilket vil kræve en særskilt lokal aftale.

 

Bilag

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-213-15

5. Ansøgning om midler til oversættelse af doktordisputats

Resume

Der søges om midler til oversættelse af en doktordisputats omkring overforbruget af vanedannende medicin.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget ikke bevilger 50.000 kr. til projektet

Sagsfremstilling

Kvalitets og Efteruddannelsesudvalget har modtaget en ansøgning fra praktiserende læge Viggo Kragh Jørgensen om midler til en oversættelse af en doktordisputats.

 

Projektets titel er "Reduktion af vanedannende medicin i almen praksis" og tager udgangspunkt i det udviklingsarbejde vedrørende vanedannende medicin, som Viggo Kragh Jørgensen deltog i som lægemiddelkonsulent i Region Midtjylland i perioden 2002-2009. Dette arbejde resulterede i flere videnskabelige artikler der nu er skrevet sammen til en doktordisputats. Det er planen, at den skal offentliggøres i Danish Medical Bulletin.

 

Resultatet af det arbejde der er beskrevet, har inspireret Sundhedsstyrelsens gældende vejledning på området, bl.a. ved at udskrivning af vanedannende medicin kun må ske ved personlig konsultation. Stort set alle praksis i den vestlige del af Region Midtylland, har indført de regler der bliver beskrevet i projektet.

 

Der søges om i alt 50.000 kr. til oversættelse, statistik, gennemgang af Power Point præsentation samt korrespondance med bedømmere. I 2011 modtog ansøger 50.000 fra PLU-fonden som løn til at udfærdige den danske version.

 

Resume af disputatsens indhold

Det var projektets formål, at udvikle en metode til reduktion af overforbruget af benzodiazepiner og cyclopyrroloner i almen praksis. Metoden skulle være let, faglig forsvarlig og indenfor gældende regler. Disputatsens formål er at formidle og evaluere den samlede viden om metodens konsekvenser.

 

Generelt er forbruget af benzodiazepiner (BZ) og cyclopyrroloner (CP) for højt i stort set hele verden. Den hypnotiske effekt er stærkt reduceret efter få uger og den angstnedsættende effekt er stærkt reduceret efter få måneder. Patenterne bliver derfor fanget i en ond cirkel, hvor den ønskede effekt aftager, og det derfor bliver nødvendigt at indtage stadig større mængder for at opnå den oprindelige effekt. Det kan derfor være problematisk at nedtrappe forbruget, hvor patienter ofte får tydelige abstinenser. Der er ikke fundet en entydig og fornuftig måde til reduktion af stofferne, selvom der i Danmark siden 2003 er brugt mange ressourcer på at nedbringe forbruget.

 

I 2004 var forbruget faldet med 1,7 % selv om det officielle mål var en reduktion på 50 %. På daværende tidspunkt skønnede man at der i Danmark var ca. 100.000 BZ afhængige patienter svarende til ca. 2 % af befolkningen. Der var derfor et stort behov for at udvikle en metode, der kunne reducere forbruget af BZ og CP. Disputatsen beskriver en effektiv indsats til at nedbringe forbruget og er desuden et opgør med lægernes indgroede vaner og fordomme på området.

 

Der blev foretaget en intervention i 12 danske lægepraksis omfattende 15 læger med et patientgrundlag på ca. 20.800, hvor de ny regler blev indført. De nye regler betød, at en recept på BZ og CP kun kan udstedes til en måned ad gangen og kun ved konsultation. Telefonrecepter blev fuldstændigt afskaffet. Alle patienter der brugte BZ og CP blev inkluderet, med undtagelse af alvorligt psykisk og fysisk syge. Det blev registreret om der fandt en ændring sted i forbruget af antidrepressiva og antipsykotika. Efter 15 måneder var et samlede forbrug af anxiolytica faldet med 43,6 %, for hypnotica af benzodiazepingruppen med 47,5 % og for hypnotia af cyclopyrrolongruppen med 53,2 %. Der ud over fandt lægerne at interventionen var langt lettere end forventet og belastningen af det øvrige behandlersystem var meget begrænset.

 

Interventionen til reduktion af BZ og CP har vist sig at være effektiv i en stor populatio. Der har ikke været nævneværdige stigninger i sekundært forbrug af lægemidler såsom antidrepressiver og antipsykotika. Det anbefales at indføre disse regler i almen praksis i primærsektoren, da reglerne er lige så enkle som de er virkningsfulde og ikke kræver den store efteruddannelse. Det anbefales desuden, at det overvejes om reglerne evt. vil kunne bruges til andre lægemidler eller polypharmaci patienter.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Teamet mener, at der er tale om et relevant emne, men det anbefales at der ikke bevilges midler til oversættelsen, da en engelsk oversættelse af disputatsen ikke bidrager med ny viden i Region Midtjylland.

 

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-45-13

6. Ansøgning om midler til praktiserende lægers deltagelse i Triple Aim seminar

Resume

Der søges om midler til praktiserende lægers deltagelse i et tværsektorielt døgnseminar om Triple Aim.

Administrationen indstiller,

at KEU bevilger 36.900 kr. til finansiering af praktiserende lægers deltagelse.

Sagsfremstilling

Med den nye sundhedsaftale er der kommet nye ambitiøse mål for det tværsektorielle sundhedssamarbejde i regionen. Der er derfor behov for et styrket og tættere samarbejde mellem hospitaler, almen praksis og kommuner om borgernes sundhed. Herunder udviklingen af en fælles kvalitetsdagsorden for det tværsektorielle samarbejde.

 

I takt med udbygningen af samarbejdet mellem almen praksis, hospitaler og kommuner stiger behovet for viden, kurser og efteruddannelse i de enkelte sektorer. Kommuner og hospitaler har deres kursus og efteruddannelsesmidler, ligesom praktiserende læger i deres praksis kan afsætte midler hertil.

 

Erfaringen er, at midler hos de praktiserende læger primært benyttes til kurser af sundhedsfaglig karakter.  Der er derfor et behov for at understøtte lægernes deltagelse i kurser/ efteruddannelse der har et lidt bredere kvalitetsaspekt for øje.

 

I anledning af at der afholdes et døgnseminar om Triple Aim 6. – 7. oktober 2015, søges KEU derfor om midler, der vil gøre det muligt for 2-3 praktiserende læger at deltage.

 

Det drejer sig om i alt 36.900 kr. som dækker overnatning, forplejning og tabt arbejdsfortjeneste.

 

Seminaret har fokus på anvendelsen af Triple Aim metoden i det tværsektorielle kvalitetsarbejde, herunder at sætte fokus på kvalitetsarbejde og forbedring som ledelsesredskab og en kulturforandring. Deltagerne vil desuden blive introduceret til et tværsektorielt kvalitetsnetværk, som kommunerne og regionen faciliterer sammen.

 

Seminaret henvender sig til dem der arbejder i krydsfeltet mellem drift og den strategiske ledelse: Mellemledere i kommunerne, kvalitets- og økonomi/planchefer på hospitalerne samt praktiserende læger.

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-43-13

7. Ansøgning til Spirekassen

Resume

KEU vil løbende blive orienteret om de projekter, som Spirekassen modtager, herunder hvilke resultatern projekterne opnår. Projekterne behandles af Det Regioanle Kvalitetsteam, som vurderer, hvorvidt der skal bevilges midler. Administrationen har pr. 18. august modtaget 1 ansøgning.

 

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Projektet:Vi hjælper hinanden til vægttab.

 

Projektet ønsker at arbejde med behandling af overvægt i gruppeforløb á 10 personer istedet for indviduel vejning og rådgivning som det er tilfældet nu. Praksis mener, at de kan tilbyde en anderledes indsats end i kommunalt regi, da de kender patienterne over lang tid og dermed har en gensidig relation som måske vil gøre det lettere at hjælpe patienterne med vægttab. Forløbet strækker sig over ti sessioner af 1½ times varighed fordelt over 20 - 25 uger.

 

Målgruppen er patienter mellem 25- 75 år med en BMI over 28 udfra en betragtning om at gribe ind inden problemet bliver for stort. De skal udfylde et skema med emner de ønsker belyst i forløbet samt hvilke overvejelser de har gjort sig før de sagde ja til at deltage i forløbet. Inden forløbet går i gang vil hver patient få lavet en opgørelse over vægt, høje, BMI, talje, hoftemål, blodsukker og kolesteroltal. Der vil desuden blive lavet et skema med psykologiske parametre.

 

Der søges om i alt 28.000 kr.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-235-14

8. Afrapportering fra Nordisk Kongres 2015

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Nordisk Kongres i almen medicin 2015 fandt sted fra d. 15. juni - 18. juni 2015. Fra Region Midtjylland deltog en delegation på 38 personer bestående af medlemmer af PLO-M's bestyrelse, konsulenter fra Midtkraft, uddannelseslæger, udviklingspraksis, administration samt en gruppe praktiserende læger, der havde ansøgt om at blive en del af delegationen.

 

Kongressens tema var "Sustainable health care through general practice - meeting the demands of a changing world" - et tema, der afspejlede sig i de mange sessioner og workshops, der blev holdt under kongressen. Formålet med delegationens deltagelse var dels at hente inspiration til fremtidigt kvalitetsarbejde, dels at skabe en platform for udveksling af erfaringer og meninger i forhold til kvalitetsarbejdet. I løbet af kongressen blev der afholdt Midtcafé, hvor delegationens medlemmer deltog ligesom andre deltagere fra Region Midtjylland var inviteret. Der var et fint fremmøde til caféen - også af læger, der ikke var en del af delegationen. Midtcafé blev også brugt som en anledning til at fortælle om Spirekassen - udviklingspuljen til små praksisnære projekter. Der er på den baggrund modtaget to ansøgninger om spirekassemidler til praksisnære projekter.

 

Som et nyt tiltag oprettede Nære Sundhedstilbud en lukket facebookgruppe i forbindelse med kongressen. På siden havde deltagerne mulighed for at poste interessante iagttagelser fra sessionerne, slides mm. Afslutningsvist blev deltagerne bedt om at poste et "virtuelt postkort" med deres refleksioner fra kongressen. Siden fik en fin modtagelse og blev brugt flittigt undervejs og efterfølgende. Ønsker man at se disse faglige refleksioner, kan medlemmer af KEU kan ansøge om medlemsskab af gruppen. Det sker ved at gå på facebook og søge efter "Midtkraft-delegationen på Nordisk Kongres" og sende en anmodning om medlemsskab.

 

Økonomi

Forud for kongressen beviligede KEU 457.750 kr. I alt er der brugt 365.288,68 kr. Udgifterne fordeler sig således:

 

                                                                 

Hotel

 

134.647,35

Mad

 

 25.083,95

Konferencegebyr

 

170.017,38

Bus

 

  30.165,00

Materialeudgifter ift. Midtcafé

 

    2.875,00

Lokaleleje Midtcafé*

 

    2.500,00

I alt

 

365.288,68

 

* har endnu ikke modtaget faktura, men beløbet er estimeret ud fra forudindgået aftale med Svenska Mässan

 

Det bemærkes, at de samlede udgifter er til kongressen er betydeligt lavere end budgetteret. Dette hænger sammen med et lavere deltagerantal, færre udgifter til mad og afholdelse af Midtcafé.

Beslutning

Vedtaget som indstillet. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-52-08

9. Astma hos børn - konsekvenser for projekt med ændret afvikling

Resume

Projektet om børneastma fortsætter selv om det ikke længere er et PhD projekt. Der er leveret supplerende oplysninger om konsekvenserne af den ændrede udvikling af projektet i forhold til det endelige produkt.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

På mødet d. 11. maj 2015 blev Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget orienteret om, at projektet om implementering og effekt af børneastma forløbsprogrammet ikke kunne gennemføres som et PhD projekt. Det startede i 2010 og har fået bevilget 719.085 kr.

 

Formålet med projektet er, at indføre klare retningslinjer og dermed mere struktur i samarbejdet mellem børneafdelingen på Regionshospitalet Viborg og de alment praktiserende læger i forhold til børn med astma.

 

Status på projektet er, at det er forløbet som planlagt og vil blive fortsat af vejledergruppen med henblik på at fuldføre dels datahåndtering dels videnskabelige publikationer. Midlerne fra KEU vil fortsat blive anvendt svarende til ansøgt budget. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tog dette til efterretning med den bemærkning, at udvalget ønskede at få svar på nogle uddybende spørgsmål vedrørende konsekvenserne af den ændrede afvikling af projektet i forhold til det endelige produkt.

 

Udvalget har modtaget supplerende oplysninger om dette.

 

Projektet bliver ikke afsluttet som en PhD, men formål og intentioner med projektet bliver belyst som det er anført i projektbeskrivelsen. Formålet er, at indføre klare retningslinjer og dermed mere struktur i samarbejdet mellem børneafdelingen på Regionshospitalet Viborg og de alment praktiserende læger i forhold til børn med astma.

 

Ved projektstart er der gennemført undervisningssessioner for al relevant fagpersonale (læger og sygeplejersker), som derved blev instrueret i forløbs/kontrol- og behandlingsvejledninger med baggrund i et forløbsprogram og behandlingsguide baseret på internationale guidelines. Der er defineret retningslinjer for samarbejdet mellem almen praksis og børneafdelingen ift. astmabørn.

 

Der er indhentet data fra praktiserende læger, børneambulatoriet, fra regionens receptdata samt fra astmabørn/forældre vha. spørgeskemaer i løbet af forskningsprojektets tidsperiode. Disse data vil blive publiceret så vidt muligt blive publiceret fra 2016. Studiets resultater vil tilvejebringe information om hvorledes fremtidig organisation af børneastma diagnostik, behandling og kontrol håndteres.

 

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Tilbage til toppen