Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 9. marts 2017 kl. 17:00
i Regionshuset Viborg, Konference 1, Skottenborg 26, Viborg


Sagnr.: 1-01-72-45-13

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Jørgen Nørby
Carl Johan Rasmussen - afbud
Susanne Buch Nielsen
Ove Nørholm

Kommunekontaktrådet:

Frank Heidemann Sørensen, Ikast-Brande kommune
Niels Anton Rosenberg, Odder kommune (Medlem af KEU - observatør i SU)
Åse Kubel Høegh, Viborg kommune (Medlem af SU - observatør i KEU)
Peter Borup Sørensen, Viborg kommune

Lægeforeningen:

Lise Høyer
Henrik Kise
Bruno Melgaard Jensen
Søren Svenningsen
Henrik Nyholm (Medlem af KEU - observatør i SU)
Jonas Hald (Medlem af KEU - observatør i SU)
Poul Kraghede (Medlem af SU - observatør i KEU)
Birgitte Borup (Medlem af SU - observatør i KEU)

Lægelige_koordinatorer_for_PKO,_EUV_og_PUK:

Tommy Stoltz Olsen, Lægelig koordinator for EUV og PUK (Observatør)
Svend Kier, Lægelig koordinator for PKO (Observatør) 

Lægeforeningens sekretariat:

Chefkonsulent Lisbeth Trøllund

Region Midtjylland, administrationen:

Koncerndirektør Christian Boel
Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Sundhedsplanlægning
Kontorchef Birgitte Haahr, Koncern Kvalitet
Kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen, Koncern Økonomi
Kontorchef Lasse Guldbrandsen, Koncern Økonomi
AC-fuldmægtig Stine Bukdahl, Sundhedsplanlægning

 

Beslutning

Der var afbud fra:

Carl Johan Rasmussen

Susanne Helene Buch Nielsen

Åse Kubel Høeg

Niels Anton Rosenberg

Henrik Nyholm

Poul Kraghede

Christian Boel

Jens Bejer Damgaard

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-45-13

2. Gensidig orientering

Administrationen indstiller,

at der gives en gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

 

Beslutning

Der var ingen bemærkninger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-45-13

3. Drøftelse af handlingsplan for MidtKraft 2017 - 2018

Resume

Der skal udarbejdes en handlingsplan for arbejdet i MidtKraft de næste 2 år, som giver retning for konsulenters og medarbejderes arbejde med udvikling af kvalitet og samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget på baggrund af temadrøftelsen kommer med input til en handlingsplan 2017 - 2018 for arbejdet i MidtKraft.

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en handlingsplan, der giver retning for arbejdet i MidtKraft foreløbigt for 2017 og 2018. Der skal tages udgangspunkt i den vedtagne KEU strategi, nationale politikker og planer (fx. nye nationale mål, Kræftplan IV og den ældre medicinske patient) og regionale planer (fx. sundhedsplan, sundhedsaftale, praksisplan og målbilledet for kvalitet). Handlingsplanen skal endvidere være så rummelig, at indholdet i en ny overenskomst på almen læge området kan indarbejdes og omsættes til handling.

 

Handlingsplanen bidrager til at synliggørelse af MidtKrafts arbejde både i forhold til det politiske niveau, men også i forhold til de praktiserende læger og samarbejdsparter. Det anbefales, at handlingsplanen har et forholdsvis begrænset antal temaer/emner, og at konkrete projekter eller indsatser udspringer af disse. Det udelukker ikke, at MidtKraft også kan arbejde med indsatser, der ikke direkte fremgår af handlingsplanen.

 

De 2 lægelige koordinatorer Svend Kier og Tommy Stoltz, samt kontorchef Birgitte Haahr, vil give et oplæg om forventede fokusområder med henblik på at få Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets input til handlingsplanen. En endelig handlingsplan vil blive forelagt udvalget på junimødet.

 

Beslutning

Tommy Stoltz Olsen, Svend Kier og Birgitte Haahr fremlagde oplæg omkring forventede fokusområder for MidtKraft. Slides fra oplægget vedlægges referatet.

 

Følgende input til fokusområder blev nævnt på mødet:

 

 • Sektorovergangene - hvordan kan vi blive bedre her?
 • Psykiatrien - samarbejdet med kommunerne og overlevering mellem sektorerne. Hvad er lægens rolle? socialpsykiatriens rolle? Der skal skabes klarhed om ansvarsfordeling
 • Ældreområdet
 • Patienter med cancer –  tidligt opsporing – der skal være let adgang til at søge sparring hos kollegaer
 • Der skal ses på allerede søsatte skibe - hvad kan vi sprede?
 • Det er vigtigt at bruge hinandens viden tværsektorielt
 • Psykiatrien i Vest - hvordan laver vi et udviklingsprojekt, der bliver til en succes?
 • Fokus på medicingennemgang.
 • Der er udfordringer med at implementere fx. forløbsbeskrivelser – kan kvalitetsorganisationen hjælpe med at skabe overblik over nye ændringer?

 

På næste KEU-møde vil handleplan for MidtKraft blive dagsordenssat.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-5-08

4. Økonomi, status over udvalgets midler

Resume

Regnskabet for 2016 er afsluttet og den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler er ajourført.

Der er foretaget beregning af midler til puljen til KEU og EUV for 2017.

 

Administrationen indstiller,

at den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler for 2016 tages til efterretning.
at den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler for 2017 tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Regnskabet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler og EUV-midlerne for 2016 er afsluttet. Der er udarbejdet økonomisk oversigt for 2016, som viser status for projekterne ved regnskabets afslutning. Midlerne, som er til rest efter afslutningen af regnskabet for 2016 overføres til 2017. Det drejer sig om 17.286.000 kr. for KEU og 6.906.000 kr. for EUV.

 

Der vedlægges en økonomisk oversigt for 2016.

 

Der er foretaget beregning af midler til kvalitetsudvikling efter overenskomstens § 117 på 8.075.000 kr. Hertil kommer overførte midler fra 2016, jf. ovenfor på 17.286.000 kr.

 

Der er foretaget beregning af midler til efteruddannelse efter overenskomsten på 1.815.000 kr. Hertil kommer overførte midler fra 2016, jf. ovenfor på 6.906.000 kr.

 

Den samlede pulje for 2017 udgør 34.082.000 kr.

 

Der er tidligere bevilget projekter, som endnu ikke er afsluttet, til et samlet beløb på 15.049.032 kr. Heraf er budgetteret midler til aflønning af efteruddannelsesvejlederne og til administration, ialt 1.178.000 kr.

Der er til dette møde søgt om projekter til 3.479.032 kr. Hvis alle ansøgninger bliver godkendt, er der 15.553.936 kr. tilbage i puljen for 2017.

 

Der vedlægges økonomisk oversigt for 2016, økonomisk oversigt for 2017 samt oversigt over afsluttede projekter.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-56-08

5. Ansøgning om midler til decentrale efteruddannelsesgrupper

Resume

Den økonomiske ramme til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse i Region Midtjylland, som tidligere er bevilget af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, ønskes videreført for år 2017.

 

Administrationen indstiller,

at der bevilges en pulje på 1.600.000 kr. til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse for 2017.

 

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilgede på mødet den 25. februar 2016 1.300.000 kr. til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse for 2016.

 

Det søges om en pulje på 1.600.000 kr. for 2017.

 

Der har været øget aktivitet i 2016 i forhold til 2015, hvor der blev udbetalt tilskud til 126 grupper "netto" - i 2016 til 135 grupper, hvoraf de 5 har tilbagebetalt, dvs. "netto" 130 grupper.

 

Der har desuden - som noget nyt fra 2016 - været udgifter til supervisionsnetværk (Syd, Midt, Nord).

 

I 2016 er der startet 5 nye supervisionsgrupper for uddannelseslæger i fase 3. Lægerne kan kun være med i en sådan gruppe, til de er færdige med fase 3. Hvor mange af disse, der efterfølgende ønsker at danne grupper selv, vides ikke. Men det forventes, at der vil komme flere nye grupper i 2017 grundet dette nye tiltag.

 

Der vil i 2017 blive mulighed for, at DGE grupper vil kunne registrere systematisk efteruddannelse efter de nye principper for systematisk gruppebaseret efteruddannelse - med en facilitator til at styre gruppen igennem f.eks. 4 x 3 timers undervisning systematisk gruppebaseret efteruddannelse.

 

Der er på nuværende tidspunkt oprettet 2 af disse kurser og flere er på vej. Der er mulighed for, at eksisterende DGE-grupper kan melde ind, men også at der dannes grupper, der kører i f.eks. 1 år med et tema. Her vil der kunne opstå nye grupper (antal uvist).

 

Primosaldoen er i 2017 noget mindre end sidste år, hvorfor der søges om et større beløb i år. Der er plads til 18 små eller 12 store grupper i budgettet.

 

Lægeforeningen har udarbejdet overordnet regnskab for den decentrale gruppebaserede efteruddannelse for 2016 samt budget for 2017.

 

 

 

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-93-11

6. Ansøgning - PROstata CAncer RISiko (PROCARIS)

Resume

Der søges om midler til anden del af et projekt om prostata kræft. Projektet skal undersøge, hvilken betydning kendskabet til livstidsrisikoen for prostatakræft har på længere sigt målt på antallet af PSA-tests, udførte biopsier, operationer og prostatakræftdiagnoser.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelseudvalget bevilger 865.862 kr til projektet.

Sagsfremstilling

Projektet Procaris har tidligere modtaget midler fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i 2011 til første fase af projektet. Projektet er en kompleks intervention om risikoinformation om prostatakræft i almen praksis. Der søges om midler til anden fase projektet. De første resultater fra projektet er kommet, men de er ikke blevet publiceret endnu og kan derfor ikke offentliggøres.

 

På KEU mødet den 19. januar 2016 fik ansøger mulighed for at anvende ubrugte projektmidler fra projektperioden 2013 til perioden 2016 og 2017 til udbetaling af honorar. Beløbet var på 251.608,72 kr.

 

Baggrund for projektet

Antallet af mænd der får diagnosen prostatakræft er stærkt stigende. Det skyldes dels, at befolkningen bliver ældre, men også at der er sket en voldsom stigning i anvendelsen af PSA-test (prostataspecifikt antigen). Dette er især set i almen praksis. PSA-testen er imidlertid usikker og har mange falsk positive svar. Det fører til overdiagnostik og overbehandling med begrænset effekt, og det er forbundet med en række alvorlige bivirkninger. Generel screening med PSA-test anbefales ikke, især fordi det ikke hidtil har været muligt at differentiere mellem høj- og lavrisiko for prostata cancer (PCa) på anden vis end ud fra familiær disposition.

 

Med genteknologi er det nu muligt at beregne en individuel livstidsrisiko for prostatakræft, som umiddelbart ser ud til at kunne målrette brugen af gentagne PSA-test i almen praksis. En genetisk risikovurdering kan hjælpe praktiserende læger og patienter til at træffe en beslutning om, hvorvidt patienten har gavn af at få foretaget PSA-tests i fremtiden. Dette var det umiddelbare resultat af første del af projektet som fandt sted i 2013-2014. Her blev det undersøgt, om tilbuddet om en genetisk risikovurdering påvirkede antallet af opfølgende PSA-tests hos mænd med normal PSA.

 

Anden fase af projektet skal undersøge, hvilken betydning kendskabet til livstidsrisikoen for prostatakræft har på længere sigt målt på antallet af PSA-tests, udførte biopsier, operationer og prostatakræftdiagnoser. Det forventes at projektet vil kunne begrænse den påviste overdiagnostik og overbehandling. Med gentesten er forventningen, at der kan fokuseres på mænd med høj risiko for udvikling af prostatacancer. Det vil medføre færre unødige undersøgelser og behandlinger, med fysiske og psykiske gener og bivirkninger til følge.

 

Projektet rulles ud i 2017 og fortsætter indtil der er opnået det ønskede antal patienter, 5.500. Det forventes dog afsluttet i 2018. Ansøger forventer at kunne præsentere foreløbige resultater for KEU undervejs. Resultaterne kan indgå i beslutningsprocesen omkring planlægningen af prostatakræfthåndteringen i Region Midtjylland og ved stillingtagen til, om prøven skal kunne tilbydes patienterne af deres praktiserende læge.

 

Økonomi

De midler, som projektet modtog af KEU i 2011, blev brugt til at honorere praktiserende læger samt opsætning af et WebReq forskningsmodul.

Der søges nu om midler til:

 • at honorere de deltagende læger, for deltagelse i fortsættelsen af projektet
 • finansiering af en halv projektlederstilling på projektets del, der vedrører almen praksis
 • finansiering af justering og opstart af it-modulet WebReq

  

De deltagende læger honoreres for ekstra tidsforbrug svarende til et ekstra modul på 10 min. Denne gang inviteres alle interventionspraksis (71 praksis) til at deltage i projektet igen. Alle kontrolpraksis (73 praksis) inviteres også igen, denne gang som interventionspraksis, for at studiepopulationen og inklusionshastigheden øges.

 

Der søges om i alt 865.862 kr.

 

Indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Dette projekt har til formål, hos mænd der i almen praksis får målt en normal PSA, at:

 

 • Vurdere om indførelsen af tilbud i almen praksis om gentest for livstidsrisiko for prostatakræft medfører reduceret anvendelse af fremtidig PSA-test og efterfølgende udredning og behandling
 • Undersøge hvordan information om livstidsrisiko for prostatakræft påvirker patientens efterfølgende lægesøgning
 • Undersøge sammenhængen i mellem livstidsrisiko for prostata cancer (PCa) og antal tilfælde af PCa i forskellige risikogrupper, antal positive biopsier i disse samt aggressivitet af sygdom i relation til genetisk risiko

 

Målgruppen er mænd, der i almen praksis får målt en normal PSA. PSA måling og fortolkning af PSA analyser har igennem mange år givet anledning til mange diskussioner i almen praksis. Det forventes, at projektet vil kunne begrænse den påviste overdiagnostik og overbehandling. Med gentesten er forventningen, at der fokuseres på mænd med høj risiko for udvikling af prostatacancer (ca. 1 % af alle mænd har denne risikoprofil).

 

Det vil medføre færre unødige undersøgelser og behandlinger med fysiske og psykiske gener og bivirkninger til følge og ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv kunne reducere antallet af PSA-tests. Praktiserende lægers opgave i forbindelse med projektet er i forbindelse med WebReq bestilling, at informere patienten mundtligt og skriftligt, samt udfylde et spørgeskema i et til formålet udviklet WebReq modul.

 

Projektgruppen bag dette studie har stor erfaring med denne type studier og forventes at kunne gennemføre studiet indenfor tidsrammen.

 

Resultater fra studiet vil blive publiceret i peer reviewed artikler. De ansøgte midler skal bruges til honorering af de praktiserende læger for deltagelse i projektet, til finansiering og justering af WebReq modulet, samt til medfinansiering af projektleder.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at der er tale om et relevant projekt, som bør støttes regionalt.

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-48-17

7. Ansøgning - Sommerkursus i kvalitetsudvikling (SKALP)

Resume

Der søges om midler til et sommerkursus i kvalitetsudvikling i almen praksis.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget ikke bevilger midler til projektet.

Sagsfremstilling

Baggrunden for ansøgningen er et ønske om at holde det første nationale forskningsmetodologiske sommerkursus inden for almen medicin i Danmark for læger og forskere, der arbejder med kvalitetsudvikling i almen praksis. Hver region har mulighed for at sende 4 deltagere til sommerkurset.

 

Med kurset ønskes det at identificere læger, yngre som ældre, med interesse i at tillære eller afpudse konkrete metoder til kvalitetsudvikling med afsæt i egne behov. Konceptet er skabt, fordi der mangler et fælles forum, der understøtter tidlig og kontinuerlig kompetenceopbygning i metoder til systematisk kvalitetsudvikling i Danmark.

 

Siden 2008 har EQuiP, der er WONCA Europe's veletablerede netværk for kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, afholdt flere sommerskoler på engelsk og fransk. Det er denne læringsplatform, som danner et allerede afprøvet udgangspunkt for pilotprojektet med forankring i Forum for Yngre Almenmedicinere (FYAM). Hensigten er at etablere et kontinuerligt forum, hvor implemeterbare ideér kan drøftes på tværs af de fem regioner, og hvor små såvel som større kvalitetsprojekter kan inspirere andre praktiserende læger til at interessere sig for praksisnær kvalitetsudvikling.

 

Sommerkurset strækker sig over fire dage. Før kurset skal den enkelte deltager formulere og forberede et kvalitetsudviklingsprojekt, det skal herefter implementeres i deltagerens praksis med økonomisk støtte fra det lokale Kvalitets- og Efterudannnelsesudvalg samt tæt dialog med og faglig sparring fra kolleger og den lokale Forskningsenhed.

 

Ansøgningen er blevet behandlet ved Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgene i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Region Hovedstaden har bevilget midler, de øvrige har givet afslag.

 

Økonomi 

Der søges om i alt 49.400 kr. Der søges om det samme beløb fra de øvrige Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg. EQuiP bidrager med 25.000 kr. Det samlede budget er derfor på 272.000 kr.

 

Midlerne skal bruges til administration samt afholdelse af arrangementet for 4 deltagere fra hver region.

 

Indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Dette projekt har til formål at identificere interesserede yngre læger, nynedsatte og de mere erfarne læger med interesse i at tillære eller afpudse konkrete metoder til kvalitetsudvikling med afsæt i egne behov - og at skabe bæredygtige og produktive kollegiale kvalitetsnetværk. Metoden til dette er afholdelse af et sommerkursus, hvor programmet er kritisk litteraturlæsning og evidensbaseret medicin, herunder afvikling af PICO spørgsmål.

 

PICO spørgsmål er en metode til at stille fokuserede spørgsmål om et specifikt problem. Det er en del af den internationale anerkendte GRADE model, der anvendes til udvikling af guidelines. Metoden anvendes i Danmark i forbindelse med de nationale kliniske retningslinjer (NKR) Sundhedsstyrelsen. Dette kan være et vigtigt supplement til Forskningsenheden som alle i hoveduddannelsen til praktiserende læger deltager i og kan styrke lægernes deltagelse i udviklingsarbejdet med kliniske vejledninger, men det er ikke umiddelbart synligt, hvorledes det skal kunne bidrage til kvalitetsudvikling i egen praksis.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder ikke, at projektet "Deltagelse i sommerkursus", bør støttes regionalt. Et projekt af den karakter bør i givet fald støttes nationalt i regi af Fonden for Almen Praksis.

Beslutning

Det blev besluttet, at give tilsagn til at bevilge midlerne under forudsætning af, at de øvrige regioner også beslutter at bevilge midler til projektet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-49-17

8. Ansøgning - Patienten som partner

Resume

Der søges om midler til at introducere og udvikle et evidensbaseret e-læringsmateriale omkring Den Motiverende Samtale.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget ikke bevilger midler til projektet.

Sagsfremstilling

Ansøger ønsker at udvikle et interaktivt e-læringsmodul omkring Den Motiverende Samtale vedrørende livsstilsinterventioner baseret på et evidens baseret grundlag. Modulet skal implementeres på Lægeforeningens webportal for e-læringskurser, og der skal udvikles læringsmaterialer målrettet DGE-grupperne som hyldevare.

 

E-læringsmaterialet bygger på EQuiP's internationale forskningsarbejde. Udviklingen af e-læringsværkstøjet har fundet sted i Irland og Finland. På nuværende tidspunkt er undervisningsmaterialet oversat fra engelsk og tysk, der arbejdes på at få det oversat til fransk og spansk. Der er derfor også et ønske om at oversætte materialet til dansk.

 

Ansøgningen er blevet behandlet ved Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgene i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden, der alle har givet et afslag på ansøgningen.

 

Økonomi

Der søges om i alt 91.770 kr. Det samlede budget er på 399.000 kr.

 

Midlerne skal bruges til aflønning af projektlederen, Forskningsenheden for Almen Praksis i København, produktion af to læringsfilm, kodning og implementering af det danske e-læringsmodul og implementering af DGE-hyldevare.

 

Der er lavet følgende fordelingsnøgle vedrørende Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgenes finansiering af projektet. Den baserer sig på, hvor mange praktiserende læger den enkelte region har.

 

Region

Antal læger

Beløb

Region Nordjylland

306

39.900 kr.

Region Midtjylland

803

91.770 kr.

Region Syddanmark

787

91.770 kr.

Region Hovedstaden

1.048

115.710 kr.

Region Sjælland

477

59.850 kr.

I alt

3.421

399.000 kr.

 

  

Indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Dette projekt har til formål, at introducere, udvikle samt implementere et evidensbaseret e-læringsmateriale omkring Den Motiverende Samtale (DMS) inden for almen praksis i Danmark. E-læringsmaterialet er baseret på EQuiPs internationale forskningsarbejde- Således har det irske selskab for almen praksis (ICGP) og den finske udgivervirksomhed af almen medicinske uddannelsesmaterialer og guidelines (Duodecim) forestået udviklingsarbejdet. Hensigten er, at EQuiPs engelske e-læringsmodul skal oversættes til en dansk kontekst og implementeres via Lægeforeningens webportal for e-læringskurser. Dette arbejde vil blive evalueret ved hjælp af fokusinterviews. Herudover vil læringsmaterialer målrettet DGE-grupperne blive udviklet.

 

Dette e-læringsmateriale skal uddanne og træne praksislæger og personale i effektivt at involvere og inddrage patienten, hvilket potentielt vil forbedre både den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet. Det vurderes, at projektgruppen har de nødvendige kvalifikationer til gennemfører dette projekt.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder ikke, at der er tale om projekt, som bør støttes regionalt. Et projekt af den karakter bør i givet fald støttes nationalt i regi af Fonden for Almen Praksis.

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-50-17

9. Ansøgning Audit om luftvejsinfektioner

Resume

Der søges om midler til at foretage en audit af luftvejsinfektioner i almen praksis.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 382.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Hovedformålet med projektet er at forbedre diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis i Region Midtjylland.

 

Projektets underformål er, at:

 

 • Kortlægge og analysere aktuelle udrednings- og behandlingspraksis vedrørende luftvejsinfektioner hos de deltagende praktiserende læger, behandlersygeplejersker og sekretærer
 • Kvalitetsforbedre de deltagende lægers antibiotikaudskrivning under iagttagelse af principperne for rationel antibiotikabrug
 • Opdatere uddannelseslægers, behandlersygeplejerskers og sekretærers viden om luftvejsinfektioner og rationel antibiotikabrug
 • Gennem involvering af alle personalekategorier i praksis at kvalitetsforbedre praksis' organisering med henblik på udredning af luftvejsinfektioner

 

Omkring 90 % af al antibiotika udskrives i primær sektoren, derfor vil en indsats for et mere rationelt forbrug i almen praksis have stor indflydelse på det samlede forbrug i sundhedsvæsenet. Størstedelen af den antibiotika, som ordineres i primærsektoren, anvendes til behandling af lufvejsinfektioner, der i de fleste tilfælde er harmløse, selvlimiterende infektioer, hvor antibiotika har minimal eller ingen indflydelse på sygdomsforløbet. Udfordringen er at identificere, hvilke patienter som vil få gavn af antibiotika. For at forbedre bruget af antibiotika i almen praksis er der i første omgang behov for, at identificere potentielle kvalitetsproblemer i forhold til den diagnostik og behandling som udføres i praksis.

 

Projektet udspringer fra Audit Projekt Odense (APO), der er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense. Audit Projekt Odense er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis, der også henvender sig til andre personalekategorier i den primære sundhedstjeneste – f.eks. praktiserende speciallæger, praktiserende fysioterapeuter og praksispersonale.

 

Audit Projekt Odense's formål er at udvikle og gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter baseret på aktivitetsregistrering, samt at analysere arbejdet i almen praksis i forbindelse med konkrete projekter.

 

Auditprocessen foregår som en 3 ugers selvregistrering af arbejdsgange og ordinationer ved brug af et velafprøvet skema. Herefter udarbejder APO en rapport med overblik over resultaterne. Rapporten danner dermed udgangspunkt for et kursus, hvor deltagende læger kan drøfte håndtering af luftvejsinfektioner.

 

Der er søgt om midler til projektet i Region Nordjylland og Region Syddanmark, som begge har bevilget midler til projektet og er gået i gang. På baggrund af deres erfaringer er der udarbejdet et budgetforslag.

 

Økonomi

 

Basisbeløb APO*

100.000 kr.

Betaling pr. registrant ved 50 praksis **

105.000 kr.

Honorering af to halve kursusdage á 1300 kr. pr. læge á 40 deltagere

104.000 kr.

Kursusleder. 1 underviser samt administrativ bistand

 20.000 kr.

Projektgruppe

 13.000 kr.

Transport

 10.000 kr.

Lokaler og forplejning

 30.000 kr.

I alt

382.000 kr

 

* Basisbeløb: I forventning om deltagelse fra mere en 1 region er basisbeløbet sat til 100.000 kr. mod normalt 150.000 kr. Basisbeløb indeholder invitation til alle praktiserende læger og praksispersonale i Region Midtjylland, overordnet projektledelse, udarbejdelse af materiale, udsendelse af materiale, indtastning af data, analyser, udarbejdelse og udsendelse af rapport, løbende support og kursustilrettelæggelse.

 

** Betaling pr. registrant for de første 60 læger/personale er 1000 kr. pr. deltager. Ved mere end 60 deltagere reduceres prisen til 500 kr. pr. deltager. Registreringer i skranken er sat til 500 kr. pr. praksis. Ved forventet tilmelding af 50 praksis med 2 deltagere pr. praksis vil betalingen være 105.000 kr.

 

Indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Dette projekt har til formål, at kvalitetsforbedre diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis ved hjælp af APO metoden. Emnet luftvejsinfektioner er valgt, da forbruget af antibiotika er steget med 40 % de seneste 20 år. Omkring 90 % af antibiotika udskrives i primær sektoren. Størstedelen af denne ordineres til behandling af luftvejsinfektioner, til trods for at langt de fleste luftvejsinfektioner er selvlimiterende infektioner, hvor antibiotika har minimal indflydelse på sygdomsforløbet.

 

Audit Projekt Odense (APO) har gennem årene gennemført en række auditprojekter om luftvejsinfektioner, som alle har medført en betydelig reduktion af deltagende lægers udskrivning af antibiotika. Dette ønsker man nu at gentage. Projektgruppen har stor erfaring for gennemførelse af denne type projekter.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at der er tale om et relevant projekt som bør støttes regionalt, da der er tale om en velafprøvet platform og et vigtigt nationalt fokusområde.

Beslutning

Svend Kier deltog ikke under punktets behandling, idet han er medansøger.

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-51-17

10. Ansøgning Afholdelse af akutkurser i Lægevagten

Resume

Der søges om midler til afholdelse af akutkurser i Lægevagten i 2017 og 2018.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 400.000 kr. til kurserne.

Sagsfremstilling

Lægevagten afholder hvert år akutkurser. I 2017 og 2018 bliver der holdt to hvert år, ét om foråret og ét om efteråret.

 

Formålet med kurset er opdatering og fortsat udvikling af de praktiserende lægers kompetencer, når det gælder akutte tilstande. Kurserne handler også om den fortsatte udvikling og afstemning af samarbejdet med Præhospitalet. Deltagerne får desuden en opdatering på organisereringen af akutbetjeningen i forhold til lægevagten og akutaftalen generelt.

 

Kurset er udviklet i samarbejde med Præhospitalet.

 

Økonomi

Hvert kursus koster ca. 100.000 kr. at holde. Der søges derfor om 400.000 kr. til afholdelse af 4 kurser i 2017 og 2018.

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har tidligere bevilget midler til afholdelse af disse kurser.

Beslutning

Søren Svenningsen deltog ikke under punktets behandling, idet han er medansøger.

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-52-17

11. Ansøgning om midler til udvikling af øvelsesfilm for nakke, knæ og hofter

Resume

Der søges om midler til udvikling af øvelsesfilm til hjemmetræning til patienter med nakke, knæ eller hofteproblemer.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 90.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

I 2016 gik de første to øvelsesfilm om skulder og lænderyg i luften på sundhed.dk - Patienthåndbogen. Filmene blev samtidig præsenteret på Lægedage med stor succes. Lægehåndbogen har lavet statistik for de første 3 måneder, øvelsesfilmene for skulder og lænderyg har været tilgængelige på sundhed.dk, de har vist en rigtig fin trafik på siden med mange tusinde klik på filmene. Tilbagemeldingerne fra almen praksis og fysioterapeuterne er, at øvelserne er meget anvendelige og et rigtig godt supplement til den øvrige behandling, der finder sted i praksissektoren.

 

Filmene blev udviklet af konsulenter fra MidtKraft og fysioterapikonsulenterne med hjælp af midler fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, der blev givet en bevilling på 50.000 kr. Udviklingen skete i tæt samarbejde med Læge-/Patienthåndbogen.

 

Ansøger søger nu om midler til at udvikle øvelsesfilm til nakke, knæ og hofte, så der samlet ligger øvelsesfilm for de 5 muskel-skeletområder.

 

Formål

Målet med filmene er at udvikle et nationalt koncept med standardiserede øvelser indenfor områderne med lette skulderbesvær, nakkebesvær, lænderygsbesvær, hofte- og knæbesvær, som skal indgå i Patienthåndbogen/Lægehåndbogen. Det skal øge praktiserende lægers og fysioterapeuters mulighed for at give patienterne standardiserede træningsprogrammer, der bygger på forskning og faglig konsensus og er frit tilgængelige på internettet. Filmene skal være med til at inddrage og fremme patienternes egenomsorg og selvaktivering.

Filmene henvender sig forholdsvist til ressourcestærke personer med lette gener i bevægeapparatet, som ikke er forårsaget af traumer eller alvorlig patologi. Øvelsesfilmene skal være enkle og letforståelige, skal som udgangspunkt være afprøvet i en forskningsmæssig sammenhæng, og der skal være tværfaglig sammenhæng om øvelserne.

 

Der trænes ud fra tre faseniveauer:

 

 • Tidlig fase - Lavdoseret træning, der ikke forværrer, men gerne reducerer mulige smerter og symptomer. (Grøn fase)
 • Mellemfase - Mellemdoseret træning, der medfører øget funktionsniveau uden provokation af tidligere smerter og symptomer. (Gul fase)
 • Slutfase - Tungere træning, der medfører øget aktivitetsniveau samt øget udholdenhed og styrke i vævet, symptomfri. (Rød fase)

 

Det er planen, at de nye film også vil blive præsenteret på Lægedage i 2017.

 

Økonomi

Der søges om i alt 90.000 kr. Lægehåndbogen har givet tilsagn om at støtte med ca. 125.000 kr., under forudsætning af at der tilføres midler andetsteds fra i lignende størrelsesorden.

 

Der søges om midler fra de øvrige 4 regioner, med henblik på at dele de ansøgte 90.000 kr. ud på alle 5 regioner. I det omfang andre regioner støtter filmene, vil en KEU-bevilling blive reduceret tilsvarende.

 

Forventede produktionsomkostninger

Inkl. moms

Ekskl. moms

Fotograf - welovevideo

112.500

90.000

Forventet udgift til konsulent - og modelhonorar, grafiker, transport og forplejning

141.000

127.800

I alt

253.000

217.800

 

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Projektet har til formål at producere øvelsesfilm og udbrede hjemmetræning til patienter med lette gener fra bevægelsesapparatet. Der skal udvikles 3 øvelsesfilm om nakke, hofte og knæ.

 

Projektet tager udgangspunkt i et tidligere projekt, hvor der er udviklet øvelsesfilm indenfor skulder og lænderyg. Evalueringen af disse øvelsesfilm har været positive og vist, at øvelserne er meget anvendelige og er et godt supplement til den øvrige behandling, der finder sted i praksissektoren.

 

Der er således tale om et allerede udviklet og afprøvet koncept.

 

Øvelsesfilmene kan dels bruges af patienter efter anvisning fra læge eller fysioterapeut eller søges direkte af patienterne selv på nettet. Projektet tager afsæt i muligheden for at henvise til link, der er let tilgængelige og med et fagligt velvalideret indhold samt en mulighed for at at inddrage patienten i egenomsorg på en ny måde.

 

Der tænkes udbredelse til praktiserende læger, praktiserende fysioterapeuter og patienter ved f.eks. banner/frontrunner på Patienthåndbogen. Derudover vil der blive udsendt praksisinfo til de praktiserende læger og de praktiserende fysioterapeuter via. sundhed.dk.

 

Materialet sendes til de øvrige 4 regioner og alt færdigt materiale vil være frit tilgængeligt for både sundhedsfaglige personer og alle borgere i Danmark via sundhed.dk.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at der er tale om et relevant projekt som bør støttes regionalt.

Beslutning

Birgitte Haahr deltog ikke under punktets behandling, idet hun er medansøger.

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-43-13

12. Ansøgninger til Spirekassen

Resume

Der er bevilget midler til 3 Spirekasse projekter.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tager rapporteringen til orientering.

Sagsfremstilling

Siden det sidste møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i december, er der bevilget midler til 3 projekter. Der er i alt bevilget 111.270 kr.

 

Der afsættes hvert år en pulje på 500.000 kr. til Spirekasse puljen indtil 2018.

 

PROJEKT TITEL Akutkits i almen praksis. Bevilling på 50.000 kr.

Projektet ønsker at udvikle standardiserede kits til håndtering af akutte tilstande i almen praksis.

 

Hyperakutte tilstande som f.eks. anafylaktisk chok, barnet med meningitis eller hjertestop sker yderst sjældent i almen praksis' hverdag. Det giver anledning til et uheldigt sammenfald. Lav grad af rutine/erfaring hos læge og personale på den ene side og behovet for hurtig og præcis intervention på den anden. Der mangler en "standardvare" til håndtering af akutte tilstande lidt på linje med tryghedskassen, der kan ordineres ved terminal sygdom. Projektet vil derfor udvikle en pakke der kan bruges i praksis, kitet skal godkendes af de forskellige specialer herunder Dansk Selskab for Akutmedicin.

 

PROJEKT TITEL Kvalitet af Marevan behandling. Bevilling på 36.700 kr.

Projektet ønsker at undersøge om praksis kan forbedre kvaliteten af behandlingen af patientgruppen i blodfortyndende behandling.

 

Målet er at de i projektperioden øger andelen af patienter med TTI-90 > 70 % og mindsker andelen af TTI-90 < 50 %. Det gøres med en planlagt gennemgang hver 3. måned af TTI-90 for patienterne.

 

PROJEKT TITEL Holter monitorering. Bevilling på 25.000 kr.

Projektet ønsker at lave en analyse af hjerterytmen uden kørsel- og ventetider.

 

Patienter som præsenterer sig med hjertebanken i praksis henvises nu til hjertemedicinsk ambulatorium til holtermonitorering. En simpel undersøgelse som er belastende for patienterne p.g.a. lang ventetid til indkaldelse, ofte lang kørsel frem og tilbage til sygehuset til montering og siden til aflevering. Projektet foretager holtermonitorering hjemme i praksis, data sendes til en kardiolog, der samarbejder om projektet, hvor data bliver analyseret. Praksis afslutter herefter patienten eller henviser patienten til sygehuset med diagnosen.

 

Beslutning

 Taget til orientering. Projektbeskrivelser dagsordenssættes fremadrettet på KEU-møderne. 

Tilbage til toppen