Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 1. december 2020 kl. 17:00
i Regionshuset Viborg, Konference 1

 


Sagnr.: 1-01-72-9-18

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Christian Møller-Nielsen, Regionsrådsmedlem, Regional Formand

Susanne Buch Nielsen, Regionsrådsmedlem

Else Kayser, Regionsrådsmedlem

Annette Roed, Regionsrådsmedlem


Kommunekontaktrådet:

Frank Heidemann, Byrådsmedlem Ikast-Brande Kommune

Jan Kjær Madsen, Byrådsmedlem Syddjurs Kommune (Medlem af SU - observatør i KEU)

Annette Mosegaard, Byrådsmedlem Ikast-Brande Kommune

Karen Heebøll, På Tværs Direktør, Ikast-Brande Kommune


PLO-Midtjylland:

Henrik Idriss Kise, Formand PLO-M, Med-formand

Bruno Melgaard Jensen, Næstformand PLO-M

Søren Svenningsen, Medlem PLO-M

Poul Kraghede, Medlem PLO-M

Jonas Hald, Medlem PLO-M

Jakob Ravn, Medlem PLO-M


PLO-Midtjyllands sekretariat:

Specialkonsulent Debbie Denice Thompson


Lægelige koordinatorer for PKO, EUV og PUK:

Tommy Stoltz Olsen, Lægelig koordinator for EUV og PUK (observatør)

Svend Kier, Lægelig koordinator for PKO (observatør)


Region Midtjylland, administrationen:

Økonomidirektør Mette Jensen

Vicedirektør Mette Kjølby, Koncern Kvalitet

Kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen, Koncernøkonomi

Kontorchef Birgitte Haahr, Koncern Kvalitet

Chefkonsulent Camilla Ulsøe, Koncernøkonomi

Beslutning

Der var afbud fra:

Tommy Stoltz

Mette Kjølby

Christian Møller-Nielsen

Annette Mosegaard


Følgende deltog via video:

Jan Kjær Madsen

Frank Heidemann

Susanne Buch Nielsen

Else Kayser

Søren Svenningsen

Jakob Ravn

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-18

2. Gensidig orientering

Beslutning

På baggrund af praksis.dk-meddelelse om fysioterapeuter i almenpraksis, som er udsendt af Koncern Kvalitet uden dog at være et regionalt kvalitetsprojekt, efterspurgte PLO-Midtjylland, at de fremadrettet involveres indledningsvist, når der ses på og beskrives modeller for ansættelse/tilknytning af andre faggrupper i almenpraksis.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-18

3. Tema- Projekt på vej mod gode patientforløb for multisyge patienter

Sagsfremstilling

Lisbeth Ørtenblad, der er en del af projektgruppen, holder et kort oplæg. På baggrund af oplægget ønskes der en drøftelse af, hvordan vi kan arbejde med og bruge resultaterne i kvalitetsarbejdet.


Kort om projektet

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilgede i 2016 461.187 kr. til projektet: På vej mod gode patientforløb for multisyge patienter.


Projektets formål var, at undersøge oplevede muligheder og barrierer i kontakten med multisyge patienter blandt alment praktiserende læger, herunder samarbejdet med den specialiserede indsats på hospitalet. Projektet ønskede at svare på følgende spørgsmål:


  • Hvordan håndterer alment praktiserende læger patienter med multisygdom? Hvad er almen praktiserende lægers motivation og bevæggrunde for handlinger i forhold til behandling af multisyge patienter?
  • Hvilke organisatoriske rammer i almen praksis har betydning for barrierer og bevæggrunde for handlinger i forhold til behandling af multisyge patienter?
  • Hvilke udfordringer oplever praktiserende læger, at multisygdom udgør i den tværsektorielle samarbejdspraksis?


Patienter med multisygdom udgør en væsentlig del af patientgruppen i almen praksis i dag. 28 % af den voksne befolkning har en kronisk sygdom og mere end halvdelen af disse er multisyge. For patienterne betyder multisygdom funktionsnedsættelse, dårlig livskvalitet, øget sygelighed og dødelighed. Samtidig oplever patienterne en voksende behandlingsbyrde fordi de bliver tilbudt seperat behandling for hver sygdom.


For sundhedsvæsenet er den stigende forekomst af multisygdom ressourcekrævende økonomisk, faglig og personalemæssigt. Den manglende sammenhæng i behandlinger samt koordination mellem sektorer og afdelinger udgør et problem i den nuværende praksis.


Almen praksis har en central i rolle i varetagelsen af den centrale behandling og opfølgning af multisyge patienter, men håndteringen af patienterne opleves ofte som kompleks. Herudover gør kombinationen af sygdomme, at der ofte er brug for specialister. Henvisning, koordinering og andet samarbejdet med specialister er derfor en væsentlig del af den praktiserende læges arbejdsopgaver. Den viden der eksisterer på nuværende tidspunkt om barrierer og muligheder for hensigtsmæssig håndtering af multisyges behov er mangelfuld i dansk sammenhæng.


Lægelige koordinator for, PKO Svend Kier, vil facilitere en diskussion.


Beslutning

Lisbeth Ørtenblad holdt oplæg, og lægelig koordinator Svend Kier faciliterede den efterfølgende drøftelse.


Der var fra lægeside et ønske om at arbejde videre med emnet i regi af MidtKraft, PUK-ordningen og i et samarbejde med Lisbeth Ørtenblad. Regionen oplyste, at der har været dialog om et kommende projekt, som dog i første omgang afventer en ny overenskomst.


Slides fra oplægget sendes rundt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-5-08

4. Økonomi, status over udvalgets midler

Resume

Der er udarbejdet en økonomisk oversigt over KEU- og EUV-midler, status pr. 19. november 2020.


Administrationen indstiller,

at den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler tages til orientering.


Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomisk oversigt, status pr. 19. november 2020, over Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler og EUV-midler samt de bevilgede projekter.


Der er 3.807.131 kr. tilbage i ikke forbrugte / ikke bevilgede midler i 2020, når de overførte projekter samt bevilgede projekter for 2020 er fratrukket.


Der er til dette møde søgt om projekter, som for 2021 udgør 600.000 kr. Hvis alle ansøgninger godkendes, er der 3.807.131 kr. tilbage i puljen for 2020.


Der vedlægges økonomisk oversigt for 2020, status pr. 19. november 2020. Der vedlægges desuden en oversigt over afsluttede KEU-projekter 2007-2020.


Beslutning

Taget til orientering

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-51-17

5. Ansøgning om midler til kurser i lægevagten

Resume

Der søges om midler til afholdelse af akutkurser og koordinatorkursus i lægevagten i 2021

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 500.000 kr. til afholdelse af akutkurser
at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 100.000 kr. til afholdelse af koordinatorkursus

Sagsfremstilling

Akutkurser

Lægevagten søger om midler til at afholde 5 akutkurser i 2021. Kurserne har været afholdt løbende, indtil nu med 2-4 kurser årligt.


Kurserne er henvendt til praktiserende læger og læger med vagtydernummer. Det vil sige uddannelseslæger fra og med fase 1. Det er nyt fra januar 2021, at man kan søge vagtydernummer fra fase 1.


Dette forudsætter bl.a. at de deltager i et akutkursus, derfor forventes en større søgning til akutkurserne i 2021. Samtidig er det blevet besluttet, af læringshensyn og restriktioner som følge af COVID-19, at der max kan deltage 18 på hvert kursus.


Formålet med kurset er opdatering og videreudvikling af de praktiserende lægers kompetencer, når det gælder akutte tilstande. Kurserne handler også om den fortsatte udvikling og afstemning af samarbejdet med Præhospitalet. Deltagerne får desuden en opdatering på organiseringen af akutbetjeningen i forhold til lægevagten og akutaftale generelt.


Kurset er udviklet i samarbejde med Præhospitalet.


Hvert kursus koster ca. 100.000 kr. at holde. Der søges derfor om 500.000 kr. til afholdelse af de fem planlagte kurser.


Koordinatorkursus

Lægevagten søger om midler til 1 kursus for nye koordinatorer i 2021, der ønsker at deltage i koordinatorkorpset. Det har ikke være afholdt siden 2016, og der er nu behov for at uddanne nye koordinatorer.


Formålet med kurset er at styrke koordinatorfunktionen i lægevagten og dermed kvaliteten af lægevagtsfunktionen. Det skal desuden optimere afviklingen af især konsultations- og besøgsvagterne. Lægevagten har oprettet et egentligt koordinatorkorps, og det er en forudsætning, at man har deltaget i kurset for at være en del af dette korps.


Koordinatorfunktionen er vigtig for at fastholde høj kvalitet og rationel lægevagtsdrift. Koordinatoren fungerer som vagtens leder i sin vagtperiode. Koordinatoren overvåger bl.a. fordelingen af besøg, og afviklingen af disse og kan flytte læger fra visitationsvagten til konsultation eller besøg hvis det skønnes nødvendigt.


Der søges om i alt 100.000 kr.


Beslutning

Vedtaget som indstillet

Tilbage til toppen