Abonnér

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 17. september 2012 kl. 16:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B4


Sagnr.: 1-01-72-15-10

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Mødedeltagere:

 

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Jørgen Nørby - Mødeleder

Susanne Helene Buch Nielsen

Conny Jensen

Carl Johan Rasmussen

 

Kommunekontaktrådet:

Torben Gudiksen, Holstebro

Anders Kjærulff, Holstebro

Mette Nielsen, Viborg

Leif Gjørtz Christensen, Viborg

 

Lægeforeningen:

Bruno Melgaard Jensen

Johannes Ravn Christensen

Holger Fischer

Michael Reinhardt Poulsen

Karsten Rejkjær Svendsen (Medlem af SU - observatør i KEU)

Haagen Adeler (Medlem af SU - observatør i KEU)

Margit Højland (Medlem af KEU - observatør i SU)

Lise Høyer (Medlem af KEU - observatør i SU)

 

Regionspraksiskoordinator:

Jens Rubak (Observatør)

 

Lægeforeningens sekretariat:

Seniorkonsulent Lisbeth Trøllund

 

Region Midtjylland, administrationen:

Direktør Anne Jastrup

Vicedirektør Kjeld Martinussen

Kontorchef Palle Jørgensen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Lasse Guldbrandsen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Birgitte Haahr, Nære Sundhedstilbud

Chefkonsulent Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud

Fuldmægtig Kristoffer Stegeager, Nære Sundhedstilbud

Beslutning

Der var afbud fra:

- Susanne Helene Buch Nielsen

- Carl Johan Rasmussen

- Torben Gudiksen

- Mette Nielsen

- Anne Jastrup

- Lasse Guldbrandsen

- Steen Vestergaard-Madsen

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-15-10

2. Gensidig orientering

Administrationen indstiller,

at der gives en gensidig orientering for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets medlemmer.

Beslutning

Udrulning af FMK

Yderligere 12 lægepraksis har tilsluttet sig FMK i de sidste 4 uger. Efterhånden er 18 % af praksis i Region Midtjylland tilkoblet FMK. Administrationen har holdt møde med Novax, Medvind, XMO. Udmeldingen fra systemhusene er, at man er klar til at øge udrulningstakten.

 

Sentinel datafangst

Ca. 60 % af praksis i Region Midtjylland har tilmeldt sig datafangst. I morgen begynder et pilotprojekt, hvor Praksisudviklingskonsulenterne underviser i anvendelse af datafangst. Når konceptet er finpudset vil det blive anvendt i udrulningen af datafangst. 

Lægeside orienterede om at man i Region Syddanmark og Region Nord har gennemført en mere offensiv implementeringskampagne – hvor lægerne bl.a. er blevet honoreret for kursusdeltagelse - hvilket har resulteret i, at ca. 70 % af praksis har tilmeldt sig datafangst på nuværende tidspunkt.

 

Samarbejdsudvalget tog lægesides synspunkter til orientering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-5-08

3. Økonomi, status over udvalgets midler

Resume

Der er udarbejdet økonomisk oversigt over KEU- og EUV-midlerne, status pr.  

Administrationen indstiller,

at den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomisk oversigt, status pr. 24. august 2012 over Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler og EUV-midler samt de bevilgede projekter.

 

Der er 997.177 kr. tilbage i ikke forbrugte / ikke bevilgede midler i 2012, når de overførte projekter samt de tidligere bevilgede projekter for 2012 er fratrukket.

 

Der er til dette møde ansøgt om projekter, som for 2012 udgør 171.499 kr. Hvis ansøgningerne godkendes, er der 825.678 kr. tilbage i puljen.

 

Der vedlægges desuden en oversigt over afsluttede KEU projekter 2007-2012.

 

På mødet den 11. juni ønskede lægeside en status på 4 projekter:

 

28: Støtte til rygprojekt - Læge Robert Pind har oplyst, at der stadig vil være brug for midler til færdiggørelse af oversættelse. Administrationen har bedt Robert Pind om at forsøge at få projektet afsluttet senest 1. oktober 2012.

 

33: Praksisinformation på Praksis.dk - Projektet er endnu ikke afsluttet.

 

57: Praksismanual "På vej i praksis" - Projektet er afsluttet og de resterende ikke forbrugte midler er tilbageført til puljen.

 

70: Monitorering af rygeafvænning i almen praksis - Projektet er afsluttet og de resterende ikke forbrugte midler er tilbageført til puljen.

Beslutning

Vedtaget som indstillet med det forbehold at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget får forelagt resultaterne af projekt 57.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-127-12

4. Effekt af efteruddannelse i relation til diagnostik af kræft

Resume

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 8. august 2012 modtaget en ansøgning om en ekstrabevilling til honorering af praktiserende læger fra Region Midtjylland i forbindelse med deltagelse i et projekt vedrørende effekten af efteruddannelse i relation til diagnostik af kræft i almen praksis.

 

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger yderligere 111.499 kr. til projektet

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget behandlede 11. juni 2012 en ansøgning fra ph.d. studerende Berit Skøjdeberg Toftegaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, vedrørende et projekt om effekt af efteruddannelse i relation til diagnostik af kræft i almen praksis. Ansøgningen var på i alt 295.149 kr.

 

Projektet består af 3 delstudier og der var søgt om midler til delstudie 2 og 3.

 

Efter fælles drøftelse i formandskabet blev det besluttet, at bevilge 450.958 kr. til projektet som følge af en mindre korrektion af timeforbrug og timetakst.

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 8. august 2012 modtaget en ansøgning om en ekstrabevilling til projektet i form af midler til delstudie 1. Der er søgt om midler til denne del af projektet fra andre fonde, men projektet har ikke modtaget tilstrækkelig støtte til at gennemføre en regional undersøgelse. Der søges om i alt 111.499 kr.

 

Sagsfremstilling

Projektet har til formål, at beskrive danske alment praktiserende lægers viden, adfærd og barrierer i relation til kræftdiagnostik, samt undersøge effekten af efteruddannelse i diagnostik af kræft i almen praksis.

 

Delstudie 1 foretager en detaljeret beskrivelse af danske praktiserende lægers viden, adfærd og barrierer i relation til diagnostik af kræft, og indebærer indhentning af præuddannelsesdata. Delstudiet indsamler desuden før-data til delstudie 3.

 

Delstudie 2 og 3 omhandler effektevaluering af efteruddannelsen baseret på udfyldelse af registreringsskemaer og gentagen elektronisk vignetbesvarelse 6 måneder efter endt efteruddannelse.

 

Den opsamlede viden fra delstudie 1 skal danne grundlag for udviklingen af efteruddannelse samt skabe datagrundlag for en international sammenligning, International Cancer Benchmarking Project (ICBP). Undersøgelsen består af et spørgeskema, som indeholder spørgsmål og case-baserede vignetbesvarelser.

 

Der deltager praktiserende læger fra hele landet i ICBP undersøgelsen, i Region Midtjylland drejer det sig om 234 læger. For at kunne lave en særlig afdækning af de praktiserende læger i Region Midtjylland, samt sikre før-data, vil regionens resterende 607 praktiserende læger blive inviteret til at deltage.

 

Vignetbesvarelsen, der afspejler intenderet adfærd vil indgå som før-data til en effektevaluering af efteruddannelse, der er specifik for Region Midtjylland.

 

Økonomi

Der søges om i alt 111.499 kr.

 

Det forventede tidsforbrug til udfyldelse af spørgeskemaet er vurderet til 20 minutter, hvilket svarer til 2 moduler á 124,85 kr. Det forventes, at der vil være en deltagelsesfrekvens på 70 %.

 

Det søges derfor om 106.097 kr. til honorering af lægerne.

 

Der søges desuden om 5.402 kr. til dækning af porto og forsendelsesudgifter.

 

Den samlede ansøgning samt ansøgningen der blev behandlet på mødet 11. juni er vedlagt som bilag.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Det Regionale Kvalitetsteam har før behandlet dette projekt. Ansøger henvender sig nu igen med supplerende ansøgning om midler til 1. delstudie, da der ikke er modtaget penge nok andre steder fra. Dette betyder, at der kun vil være midler til en national og ikke en regional undersøgelse uden de ekstra penge.

1. delstudie foretager en detaljeret beskrivelse af danske praktiserende lægers viden, adfærd og barrierer i relation til diagnostik af kræft, og indhenter præuddannelsesdata.

Det Regionale Kvalitetsteam har tidligere givet projektet følgende indstilling der fastholdes:

Formålet er at beskrive alment praktiserende lægers viden, adfærd og barrierer, samt undersøge effekten af efteruddannelse i diagnostik af kræft i almen praksis. Via spørgeskemaundersøgelse beskrives praktiserende lægers viden og adfærd i forhold til diagnostik af kræft.

Efterfølgende undersøges om efteruddannelse af almen praksis i tidlig diagnostik af kræft kan påvirke henvisningsmønstre, brug af kræftpakker og en tidligere diagnosticering. 

Projektet skønnes at kunne medvirke til ny viden om, hvorledes den praktiserende læge hurtigere kommer frem til afklaring af, om en mistanke om kræft skal medføre igangsætning af en målrettet udredning. Desuden vil det også bidrage til viden om, hvor man kan understøtte efteruddannelsen af praktiserende læger i Region Midtjylland.

Beslutning

Vedtaget som indstillet

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1295-07

5. Temadag og kursus for nynedsatte praktiserende læger i Region Midtjylland

Resume

Der har været afholdt kursus for nynedsatte praktiserende læger i 2009, 2010 og 2011. På baggrund af de positive tilbagemeldinger fra kursusdeltagerne, ansøge Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget om midler til at afholde et tilsvarende kursus i 2012.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget afsættes kr. 60.000 til afholdelse af kurset i 2012, og
at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget afsættes kr. 60.000 årligt til afholdelse af kurset fra 2013 og frem.

Sagsfremstilling

I november 2009, december 2010 og november 2011 blev der afholdt en temadag/kursus for nynedsatte praktiserende læger i Region Midtjylland. Program for dagen (2011) er vedlagt til orientering. Formålet med dagen er at give nynedsatte praktiserende læger:

 

 • Kendskab til organiseringen omkring almen praksis.

 • Kendskab til kvalitetsindsatsen og de konsulenter, der står til rådighed for de praktiserende læger.

 • Kursus i overenskomstfortolkning og anvendelse af attester m.m.

 

 

Evaluering

I 2011 deltog 28 praktiserende læger, som havde etableret praksis i perioden 1.1.2008 - 30.9.2011, i kurset. Evalueringen viser, at deltagerne var overvejende tilfredse med kurset, hvilket understøttes af evalueringerne fra 2009 og 2010.

 

Administrationen PLO - Midtjylland anser kurset som en lærerig og inspirerende dag, der giver nynedsatte læger mulighed for at udveksle erfaringer samt opnå faglig sparring. Kurset sikrer desuden, at nynedsatte praktiserende læger bliver bekendt med hvilke muligheder og forpligtigelse praktiserende læger har i Region Midtjylland.

 

Økonomi

Udgifter til forplejning, lokaler, honorar og tabt arbejdsfortjeneste til undervisere for temadagen i 2011 beløb sig til ca. kr. 55.000, som blev finansieret af midler fra Kvalitets og Efteruddannelsesudvalgets pulje.

 

Da Administrationen forventer, at Temadagen vil være en tilbagevendende årlig begivenhed, anbefaler Administrationen, at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget afsætter midler til afholdelse af kurset fra 2013 og frem.

Beslutning

Vedtaget som indstillet

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-174-11

6. Videreudvikling af nyt LUP-koncept

Resume

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilgede den 23. februar 2012 midler til at videreudvikle LUP-kurserne til også at gælde nynedsatte praktiserende læger samt tidligere LUP-deltagere. Praksiskonsulenterne har udviklet et nyt koncept, der fremlægges for udvalget til orientering.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tager orientering om et nyt LUP-koncept til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilgede 23. februar 2012 35.000 kr. til praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Lars Foged vedrørende projekt om videreudvikling af nye typer LUP - kurser (Ledelse og Udvikling i Praksis).

 

Formålet var at udvikle et LUP-startkursus for nynedsatte læger samt udvikle LUP-opsamlingskurser for tidligere kursister. Arbejdsgruppen har i foråret 2012 udviklet et sammenhængende koncept for lederudvikling i almen praksis samt udviklet nye typer LUP-kurser.

 

Arbejdsgruppen foreslår en fremtidig struktur for lederuddannelsen i almen praksis, der bygger ovenpå den viden om ledelse, den praktiserende læge erhverver sig i basisuddannelsen. Der arbejdes her med 4 typer LUP-kurser:

 

 • LUP 1 (Introduktionskursus): Basisuddannelse der er målrettet nynedsatte praktiserende læger (< 3 års anciennitet)

 • LUP 2 (Årskursus): Det nuværende årskursus som henvender sig til alle interesserede praktiserende læger.

 • LUP 3 (Ud- og overbygningskursus):4 temadage årligt, hvor der arbejdes grundigt med et enkelt tema. Målgruppen er praktiserende læger der har gennemført LUP 2.

 • LUP 4 (Klinikkursus):Forløb der er rettet mod hele praksis, med deltagelse af læger og personale.

 

I bilagsmaterialet er der redegjort for indholdet af de enkelte LUP-kurser.

Beslutning

Vedtaget som indstillet

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-184-12

7. Epikrisestatistik

Resume

Kvalitet og Sundhedsdata har igangsat et nyt tiltag, hvor de en gang hver måned udsender en epikrisestatistik, som viser hospitalernes målopfyldelse i forhold til Regionsrådets fastsatte servicemål.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget følger udviklingen.
at Praksiskoordinatorerne sætter sagen på dagsordenen til møder med de respektive hospitalsledelser.

Sagsfremstilling

Som noget nyt udsender Kvalitet og Sundhedsdata månedlige dataudtræk over hospitalernes målopfyldelse på politisk fastsatte servicemål for fremsendelse af epikriser til praktiserende læger.

den vedlagte opgørelse fra maj 2012 viser, at der er potentiale for forbedring af målopfyldelsen, og at der er nogen variation på tværs af hospitalerne. Det er vigtigt for at sikre det sammenhængende patientforløb efter hospitalsbehandling, at praktiserende læger modtager epikriserne så betids, at de kan indgå i den videre behandling efter udskrivning.

Administrationen har i samarbejde med Hospitalsenhed Vest igangsat et projekt "Kvalitet i epikriser og henvisninger", hvor der er sat fokus på kvaliteten i indhold og hurtig fremsendelse til praktiserende læge.

Praksiskoordinatorerne skal løbende modtage epikrisestatistik og løbende drøfte initiativer til forbedring af servicemålene med hospitalsledelserne generelt og på afdelingsniveau. Praksiskonsulenterne tager ligeledes sagen op i drøftelserne med afdelingsledelserne.

Beslutning

Vedtaget som indstillet

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-178-12

8. Pilottest af et koncept for akkreditering af almen praksis

Resume

Der har været gennemført en pilot afprøvning af et nyudviklet koncept til akkreditering i almen praksis. Der forelægger nu en evalueringsrapport, som skal danne grundlag for udarbejdelse af et endeligt koncept, som skal indgå i de forestående overenskomstforhandlinger.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Overenskomst om Almen praksis er beskrevet, at IKAS i overenskomstperioden udvikler og pilottester en kvalitetsmodel for almen praksis, med inddragelse af parterne, på grundlag af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Formålet med DDKM i almen praksis er:

 • at fremme kvaliteten af ydelserne i alle almene lægepraksis og at denne løbende udvikles og forbedres,

 • at dokumentere kvaliteten og fremme opfølgning og læring,

 • at fremme patientsikkerhed,

 • at fremme samarbejde på tværs af sektorerne.

Opgaven har bestået i udvikling af akkrediteringsstandarder og surveykoncept i relation til DDKM for Almen Praksis samt pilottest af disse. Herudover gennemføres høring. En temagruppe og efterfølgende udviklingsgruppe har i løbet af 2011 udarbejdet et sæt akkrediteringsstandarder for almen praksis og en model for ekstern survey. Udviklingsgruppen har bestået af repræsentanter fra regionerne, PLO, DSAM og IKAS.

Standarderne er indenfor følgende overordnede temaer:

 • Det gode patientforløb.

 • Patientinddragelse og patientinformation.

 • Patientsikkerhed.

 • Ledelse og organisation.

 • Sygdomsspecifikke områder (Diabetes).

Standardsættet er godkendt i KIF (Kvalitets- og Informatik Fonden) den 3. januar 2012 og derved godkendt af overenskomstens parter samt IKAS´ bestyrelse til pilottest.

En vigtig del af udviklingsprocessen er gennemførelse af pilottest, hvilket også er et krav fra den internationale akkrediteringsorganisation ISQua, som internationalt vil godkende standarderne. Det er besluttet i forbindelse med godkendelse af projektbeskrivelsen, at regionerne og de regionale PLO udvalg udvælger 5 praksis, som skal indgå i pilottesten. Pilottesten er gennemført i perioden 15. februar-15. juni 2012.

I pilottesten er testet følgende:

 • Forståelsen af standarder.

 • Relevansen af standarder herunder krav om procedurer, vejledninger samt kvalitetsmonitorering.

 • Klinisk relevans.

 • Brugbarheden af standarder.

 • Konkret anvendelse af standarder i den daglige kvalitetsudvikling og arbejde med patientsikkerhed.

 • Behov for fælles nationale dokumenter, kvalitetsvurderingsværktøjer, redskaber til dokumentstyring mv.

 • Anvendelsen af ekstern survey til vurdering og udvikling af kvaliteten.

 • Ressourceforbrug ved implementering af standarder.

Der er ydet en økonomisk kompensation for de deltagende praksis betalt af IKAS. Regionerne har understøttet pilottesten ved at stille 2-3 lægelige konsulenter til rådighed til dels at understøtte arbejdet i praksis og fungere som surveyors i en anden region.

Firmaet Rambøll har gennemført evalueringen og dataindsamling, som består i:

 • Spørgeskemaundersøgelse til alle ledere og medarbejdere i de 26 praksis.

 • 10 casebesøg i 10 udvalgte praksis.

 • Spørgeskemaundersøgelse til alle surveyteams.

 • Telefoninterviews med 5 surveyorteams.

 • Telefoninterviews med regionale kvalitetsafdelinger.

Evalueringsrapporten fra Rambøll evaluerer på de deltagende praksis’ vurdering af standardernes kliniske relevans, anvendelighed og bæredygtighed samt vurdering af det eksterne survey. Generelt vurderer de deltagende praksis, at det udarbejdede koncept for akkreditering i almen praksis i nogen grad kan anvendes til at fremme kvalitetsudviklingen. Der er stor variation i de organisatoriske forhold mellem de deltagende praksis. Det skal ligeledes bemærkes, at Den Danske Kvalitetsmodel er en ny tankegang, som praksis ikke har været vant til at arbejde efter. Rapportudkast vedlægges.

Udviklingsgruppen vil på baggrund af evalueringen udarbejde et endeligt forslag til koncept for akkreditering i almen praksis, som skal indgå i de forestående overenskomstforhandlinger.

Beslutning

Vedtaget som indstillet

Tilbage til toppen