Abonnér

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 15. april 2013 kl. 16:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale


Sagnr.: 1-01-72-15-10

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Mødedeltagere:

 

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Jørgen Nørby

Susanne Helene Buch Nielsen

Conny Jensen

Carl Johan Rasmussen

 

Kommunekontaktrådet:

Torben Gudiksen, Holstebro

Anders Kjærulff, Holstebro

Mette Nielsen, Viborg

Leif Gjørtz Christensen, Viborg

 

Lægeforeningen:

Karsten Rejkjær Svendsen

Birgitte Borup

Søren Svenningsen

Tove Holm

Lise Høyer (Medlem af SU - observatør i KEU)

Ejvind Mouritsen (Medlem af SU - observatør i KEU)

Holger Fischer (Medlem af KEU - observatør i SU)

Mette Korr (Medlem af KEU - observatør i SU)

 

Regionspraksiskoordinator:

Jens Rubak (Observatør)

 

Lægeforeningens sekretariat:

Seniorkonsulent Lisbeth Trøllund

 

Region Midtjylland, administrationen:

Direktør Anne Jastrup

Vicedirektør Kjeld Martinussen

Kontorchef Palle Jørgensen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Lasse Guldbrandsen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Birgitte Haahr, Nære Sundhedstilbud

Chefkonsulent Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud

Fuldmægtig Kristoffer Stegeager, Nære Sundhedstilbud

Beslutning

Afbud:

Torben Gudiksen, Holstebro

Mette Nielsen, Viborg

Anders Kjærulff, Holstebro

Leif Gjørtz Christensen, Viborg

Kjeld Martinussen

Jens Bejer Damgaard

Birgitte Haahr

Steen Vestergaard-Madsen

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-15-10

2. Gensidig orientering

Administrationen indstiller,

at der gives en gensidig orientering for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget medlemmer.

Beslutning

Kronikerkonference den 8. maj

Lægeside takkede for invitationen til Kronikerkonferencen den 8. maj. Lægeside så gerne, at PLO-Midtjylland var involveret i planlægningen af konferencen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-5-08

3. Økonomi, status over udvalgets midler

Resume

Der er udarbejdet en økonomisk oversigt over KEU- og EUV-midler, status pr. 7. marts 2013.

Administrationen indstiller,

at den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomisk oversigt, status pr. 7. marts 2013 over Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler og EUV-midler samt de bevilgede projekter.

 

Der er 7.097.306,49 kr. tilbage i ikke forbrugte / ikke bevilgede midler i 2013, når de overførte projekter samt de tidligere bevilgede projekter for 2013 er fratrukket.

 

Der er ikke modtaget ansøgninger om midler til dette møde.

 

Der vedlægges desuden en oversigt over afsluttede KEU projekter 2007 - 2013.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-15-10

4. Statusrapport 2012 til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Resume

Der er udarbejdet statusrapport for kvalitets- og efteruddannelsesområdet i 2012.

Administrationen indstiller,

at statusrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Sekretariatet for KEU har udarbejdet en statusrapport for kvalitetsorganisationens arbejde i 2012.

 

En milepæl er nået med afslutningen af Kronikerkompasset i foråret 2012. I efteråret 2012 blev de sidste kurser for praksispersonalet afholdt.

 

Med afslutningen af Kronikerkompasset er det blevet tid til at sætte nye spændende projekter i gang fx:

 

 • Efteruddannelse af almen praksis i tidlig opsporing af kræft (indsatsen er en del af kræftplan III, og har fokus på lægernes opdatering i forhold til kræft samt brug af kræftpakker)

 • Projekt Klinisk Farmaci som har fokus på optimering af lægemiddelbehandlingen for polyfarmaci

 • Psykiatri - heldagsmøder i Vest klyngen

 • Audit af bryst- og lungekræft forløb

 • Udvikling af et LUP koncept

 • Akkrediteringspilotprojekt

 • ICPC, Datafangst og Sentinel

 • FMK

 

Udover de store projekter har konsulenterne altid fokus på undervisning og efteruddannelse af læger samt praksispersonale for at sikre en fortsat kvalitet i praksis.

 

Det fremtidige perspektiv

2013 vil stå i en ny Praksisudviklingsplans tegn. Udover at angive retningen for det fremtidige arbejde i Kvalitetsorganisationen vil den også være med til at tegne perspektivet for det Nære Sundhedsvæsen.

 

En gennemgang af kvalitetsorganisationen, herunder en reorganisering af konsulentordningerne vil også falde på plads i 2013.

Beslutning

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede at udskyde godkendelsen af Statusrapporten til det førstkommende møde, da rapporten skal tilrettes, således at den indeholder konklusioner vedrørende Kronikerkompasset.

 

Lægeside ønskede at forhøre sig om evalueringen af konsulentorganisationen, herunder hvordan PLO-Midtjylland bliver inddraget. Administrationen tager kontakt til PLO-Midtjylland.

 

Lægeside ønskede at få præciseret, hvornår rapporterne vedrørende Evaluering af konsulentorganisationen og Cancer i Praksis forventes fremlagt for Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget.

 

Administrationen har oplyst at den nye kvalitetsorganisation og Evaluering af Praksiskonsulentordningen drøftes på mødet den 11. juni. Administrationen har endvidere oplyst, at Rapporten fra Cancer i Praksis drøftes på mødet den 11. juni.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-227-12

5. Deltagelse i Nordisk Kongres 2013

Resume

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede på mødet den 21. februar 2013 at bevilge midler til deltagelse i Nordisk Kongres 2013. Det blev desuden besluttet, at udvide deltagerkredsen med interesserede politikere fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget / Samarbejdsudvalget for almen praksis. Der er udarbejdet en ny beregning efter udvidelse af deltagerkredsen.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede på mødet den 21. februar 2013, at bevilge 490.000 kr. til deltagelse i Nordisk Kongres 2013, som finansieres af de afsatte årlige midler til deltagelse i internationale konferencer om almen medicin. Udover administrationens indstilling om deltagelse besluttede Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget at udvide deltagerkredsen med interesserede politikere fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget / Samarbejdsudvalget for almen praksis.

 

3 regionsråds politikere, 5 lægepolitikere og seniorkonsulenten fra Lægeforeningens sekretariat har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i Nordisk Kongres.

 

Efteruddannelsesvejlederne havde fremsendt ansøgning om 15 pladser til lægekolleger fra Region Midtjylland samt deltagelse af de 5 efteruddannelsesvejledere til et samlet beløb på 315.000 kr.

 

Herefter består deltagerkredsen af 41 personer:

 • 15 praktiserende læger + 5 EUV med egen tilmelding

 • 6 lægelige konsulenter (PUK + PKO)

 • 6 repræsentanter fra Nære Sundhedstilbud

 • 3 regionsråds politikere

 • 6 politikere og seniorkonsulent fra lægeside

 

Økonomi

Udgifterne anslås til:

 

Udgift
Pr. person
I alt
Tilskud til 15 praktiserende læger
 
225.000 kr.
Tilskud til 5 EUV
 
75.000 kr.
Lokaleleje m.m.
 
15.000 kr.
Jf. ansøgning
 
315.000 kr.
 
Konferencegebyr ved tilmelding før 15/4
4.875 kr.
102.375 kr.
Overnatning
2.700 kr.
56.700 kr.
Aftensmad 3 dg. á 350 kr.
1.050 kr.
22.050 kr.
Transportudgifter
5.800 kr.
121.800 kr.
Udgift for 21 personer
 
302.925 kr.
Udgift i alt
 
 
617.925 kr.

 

De årlige afsatte midler til internationale konferencer er på 600.000 kr. Det ansøgte beløb fra efteruddannelsesvejlederne på 315.000 kr. til 20 personers deltagelse finansieres af midler fra puljen til EUV. Beløbet til finansiering af 21 personers deltagelse på anslået 302.925 kr. finansieres af de afsatte midler til internationale konferencer.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen