Abonnér

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 4. december 2014 kl. 17:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B 4


Sagnr.: 1-01-72-45-13

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Jørgen Nørby - Mødeleder
Carl Johan Rasmussen
Susanne Buch Nielsen
Ove Nørholm

 

Kommunekontaktrådet:

Frank Heidemann Sørensen, Ikast-Brande kommune

Niels Anton Rosenberg, Odder kommune (Medlem af KEU - observatør i SU)
Åse Kubel Høegh, Viborg kommune (Medlem af SU - observatør i KEU)

Lis Kaastrup, Sundheds- og Omsorgschef, Viborg Kommune

 

Lægeforeningen:

Karsten Rejkjær Svendsen

Birgitte Borup

Søren Svenningsen

Tove Holm

Lise Høyer (Medlem af SU - observatør i KEU)

Ejvind Mouritsen (Medlem af SU - observatør i KEU)

Holger Fischer (Medlem af KEU - observatør i SU)

Mette Korr (Medlem af KEU - observatør i SU)

 

Regionspraksiskoordinator:

Tommy Stoltz Olsen, Lægelig koordinator for EUV og PUK (Observatør)

Svend Kier, Lægelig koordinator for PKO (Observatør) 

 

Lægeforeningens sekretariat:

Seniorkonsulent Lisbeth Trøllund

Administrativ medarbejder Charlotte Thorning Jacobsen

 

Region Midtjylland, administrationen:

Konstitueret koncerndirektør Christian Boel

Vicedirektør Kjeld Martinussen

Kontorchef Lasse Guldbrandsen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Birgitte Haahr, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen, Nære Sundhedstilbud

Chefkonsulent Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud

Fuldmægtig Kristoffer Stegeager, Nære Sundhedstilbud

Beslutning

Afbud:

Susanne Buch Nielsen

Frank Heidemann Sørensen

Jens Bejer Damgaard

Lasse Guldbrandsen

Lis Kaastrup

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-45-13

2. Gensidig orientering

Administrationen indstiller,

at der gives en gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Store Praksisdag

Administrationen orienterede om, at der afholdes Store Praksisdag fredag den 17. april 2015.

 

Nordisk kongres for almen praksis

Administrationen orienterede om, at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget forelægges en sag om deltagelse i Nordisk Kongres i Göteborg 16-18 juni på det førstkommende møde.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-5-08

3. Økonomi, status over udvalgets midler

Resume

Der er udarbejdet en økonomisk oversigt over KEU- og EUV-midler, status pr. 29. oktober 2014.

Administrationen indstiller,

at den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomisk oversigt, status pr. 29. oktober 2014 over Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler og EUV-midler samt de bevilgede projekter.

 

Der er 12.365.779 kr. tilbage i ikke forbrugte / ikke bevilgede midler i 2014, når de overførte projekter samt de tidligere bevilgede projekter for 2014 er fratrukket.

 

Der er til dette møde søgt om projekter, som for 2014 udgør 459.172 kr. Herudover er der et projekt fra tidligere møde, som skal afgøres ved formandsbeslutning. For 2014 udgør dette projekt 2.378.000 kr.

Hvis alle ansøgningerne godkendes, er der 9.528.607 kr. tilbage i puljen for 2014.

 

Der vedlægges desuden en oversigt over afsluttede KEU projekter 2007 - 2014.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-45-13

4. Forslag til revideret kommissorium for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget og forslag til strategi for udvalgets arbejde

Resume

KEU har besluttet, at der skal udarbejdes en ny strategi for arbejdet med kvalitetsudvikling i almen praksis. En skrivegruppe har udarbejdet et oplæg i form af et forslag til revideret kommissorium og forslag til fremtidige udviklingsområder til nærmere drøftelse.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget drøfter oplæg til ny stretegi for arbejdet med kvalitetsudvikling i almen praksis i Region Midtjylland, og
at udvalget på baggrund af drøftelsen godkender udkast til kommissorium og udkast til udviklingsområder under KEU.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede på mødet den 15. september 2014 at nedsætte en skrivegruppe til udarbejdelse af en ny strategi for udvalget.

 

Skrivegruppen består af:

Tove Holm, PLO-M

Lise Høyer, PLO-M

Mette Korr, PLO-M

Svend Kier, lægelig koordinator

Tommy Stoltz, lægelig koordinator

Lis Kaastrup, Sundheds- og omsorgschef i Viborg Kommune

Birgitte Haahr, kontorchef Nære Sundhedstilbud

Jens Bejer Damgaard, kontorchef Nære Sundhedstilbud

Steen Vestergaard-Madsen, chefkonsulent Nære Sundhedstilbud

 

Skrivegruppen har afholdt 2 møder.

 

Skrivegruppen har udarbejdet et forslag til revideret kommissorium for Kvalitets og Efteruddannelsesudvalget med henblik på, at KEU får en mere aktiv rolle i arbejdet med udviklingen af almen praksis internt i praksis og i samarbejdsfeltet med hospitaler og kommuner. Herudover har skrivegruppen drøftet mulige udviklingsområder i de næste 4 år.

 

På mødet vil skrivegruppen præsentere overvejelser og oplæg for en ny strategi for arbejdet med kvalitetsudvikling i almen praksis i Region Midtjylland.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Udvalget udtrykte stor begejstring for den nye strategi og der blev uddelt ros til arbejdsgruppen.

 

PLO – Midtjylland havde følgende bemærkninger til kommissoriet for KEU:

 • Forebyggelige genindlæggelser bør erstattes af uhensigtsmæssige patientforløb

 • Lægeside fremførte, at PLO-M fortsat ønsker at have 6 medlemmer i KEU (og 2 observatører)

 • Lægeside fremførte til kommissorium vedr. sammensætning, at PLO-M fortsat ønsker at have 6 medlemmer af KEU (og 2 observatører)

 • I nogle tilfælde vil det ikke hensigtsmæssigt at anvende et blokprincip ift. honorering, da det forudsætter et stramt projektdesign. Honorering via et blokprincip skal anvendes, når det giver mening.

Det blev besluttet, at PLO - Midtjylland udpeger et medlem, der kan indgå i forberedelsen af den årlige strategidrøftelse mellem KEU og Midtkraft.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-218-14

5. Forslag til organisering af den regionale understøttelse af arbejdet med forberedelse af praksis til akkreditering

Resume

I den nye aftale om almen praksis indgår, at Den Danske KvalitetsModel (DDKM) skal implementeres i almen praksis i aftaleperioden på baggrund af et standardsæt tilpasset forholdene i sektoren. Kvalitetskonsulentordningerne i de enkelte regioner skal facilitere implementeringen og den løbende akkreditering i almen praksis.

Administrationen indstiller,

at arbejdet med at facilitere implementeringen af DDKM i de enkelte praksis i regionen varetages og prioriteres som en del af den nuværende praksiskvalitetsorganisations opgaver, og
at kvalitetsorganisationens arbejde med at understøtte akkrediteringsforberedelserne i praksis planlægges og udføres af en nedsat projektgruppe med inddragelse af PLO-M.

Sagsfremstilling

I den nye aftale om almen praksis indgår, at almen praksis skal akkrediteres i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel efter et standardsæt, som er udarbejdet af en national udviklingsgruppe med repræsentation fra PLO, regionerne, IKAS og DSAM. Standardsættet er - i november 2014 - godkendt i de respektive bestyrelser .

 

Med overenskomsten udrulles DDKM i almen praksis over en periode på ca. 3 år. Det betyder at ca. en tredjedel af almen praksis skal akkrediteres hvert år, med start fra den 1. september 2015. Udviklingsgruppen har indstillet, at første akkrediteringsrunde begyndes med start 1. januar 2016 og at alle praksis er akkrediteret med udgangen af 2018, hvilket skal give alle praksis 1 års forberedelsestid.

 

Der vil blive tale om 3 bølger:

 1. bølge omfatter praksis i Syddjurs, Skanderborg, Norddjurs, Ringkjøbing-Skjern og delvis Århus Kommune (134 praksis).

 2. bølge omfatter Samsø, Viborg, Horsens, Struer, Odder, Favrskov, Ikast-Brande og delvis Århus Kommuner (137 praksis).

 3. bølge omfatter Lemvig, Skive, Silkeborg, Hedensted, Holstebro, Herning og Randers Kommune (133 praksis).

Fordelingen er foretaget tilfældigt af hensyn til et fremtidigt prioriteret forskningsprojekt.

 

Honorering

Der ydes et implementeringsbidrag på 10.000 kr. for hver lægekapacitet ved påbegyndelsen af arbejdet og 10.000 kr. pr. læge, når akkrediteringen opnås. Konkret fremsender IKAS en liste over de udvalgte praksis, umiddelbart efter den årlige udvælgelse har fundet sted. Regionen udbetaler efter denne liste 10.000 kr. pr. lægekapacitet i implementeringsbidrag til de udvalgte praksis sammen med den førstkommende afregning. Tilsvarende med akkrediteringshonoraret. IKAS fremsender en liste over akkrediterede praksis, hvorefter regionen med førstkommende afregning udbetaler 10.000 kr. pr. lægekapacitet til den akkrediterede praksis.

En praksis der efterfølgende dispenseres for akkreditering jf. § 92 stk. 6. (se nedenfor) vil få modregnet det udbetalte implementeringsbidrag i den førstkommende afregning, efter dispensationen er imødekommet.

 

Konsulentbistand til implementering af DDKM

Det indgår i aftalen om almen praksis, at regionernes kvalitetskonsulentordninger skal facilitere forberedelse og implementering af DDKM i den enkelte praksis.

Det er regionerne selv, der planlægger, hvordan arbejdet med at forberede praksis til akkreditering organiseres i praksiskonsulentorganisationen. IKAS afvikler 3. - 4. december et kursus i akkreditering ud fra de vedtagne standarder. DAK-E understøtter arbejdet via et særligt site. IKAS vil primo december 2014 sende mail til samtlige praksis, hvor tidspunkt for akkreditering og processen omkring dette beskrives.

 

I Region Midtjylland vil konsulentbistand tilbydes de deltagende praksis i de forskellige bølger. Der er aftalt møde i en nedsat akkrediteringsprojektgruppe, som beskrevet i vedhæftede notat. Det er målet, at alle praksis i Region Midtjylland akkrediteres uden bemærkninger.

 

På mødet vil projektgruppen fremlægge en plan for, hvordan konsulentbistanden tilrettelægges. PLO-M inviteres med til møderne. Projektgruppen udsender efterfølgende en orientering, i en praksisinfo, som beskriver, hvordan praksiskonsulentorganisationen MidtKraft understøtter praksis i akkrediteringsforberedelsen. Projektgruppen vil tilbyde en vifte af tilbud afhængig af praksis' aktuelle behov. Der forventes afviklet kommunale praksismøder, netværksmøder, vejledning på forskellige måder og evt. praksisbesøg, hvor dette skønnes nødvendigt. Orienteringen vil samtidig betone, at akkrediteringen er en overkommelig opgave for langt hovedparten af praksis.

 

Administration af fritagelsesreglen

Overenskomstens § 92 stk. 6. lyder: ”En praksis, der forventes at ophøre inden for et tidsrum på 5 år, det vil sige inden 31. august 2019, grundet alder eller sygdom, forpligtes ikke til at implementere DDKM.”

 

Arbejdsgruppen, der har udarbejdet forslag til akkrediteringskoncept anbefaler, at man lader denne dispensationsmulighed administrere i Samarbejdsudvalgene.

 

IKAS vil i indkaldelsesbrevene til praksis gøre opmærksom på dispensationsmuligheden og bede praksis, der ønsker at ansøge herom, gøre dette skriftligt til det regionale samarbejdsudvalg.

 

Samarbejdsudvalgene skal administrere dispensationsansøgningerne ud fra følgende:

 • Dispensationsansøgningen skal være samarbejdsudvalget i hænde seneste 1 måned efter modtagelse af surveydato, der er oplyst fra IKAS til den pågældende praksis.

 • Det skal i ansøgningen sandsynliggøres, at praksis ophører inden 31. august 2019 på grund af sygdom eller alder.

 • Det er hele praksis, der skal ophøre ikke blot en andel af lægerne i en praksis.

 

Praksis med dispensation kontaktes omkring 31. august 2018 for en bekræftelse af ophør. I fald ophøret ikke bekræftes, indgår praksis i akkrediteringsrunden op til den 31. august 2019.

 

Det af PLO og Danske Regioners bestyrelse godkendte standardsæt vil blive eftersendt.

Beslutning

Vedtaget som indstillet med den tilføjelse, at en vurdering af arbejdsomfanget forbundet med akkreditering bør udelades af informationsskrivelsen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-14

6. Ansøgning om midler til kortlægning af borgere i behandling med antipsykotisk medicin udover det rekommanderede

Resume

Der søges om midler til et projekt, der skal kortlægge årsagerne til, at nogle patienter får doser af antipsykotisk medicin udover det rekommanderede.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 88.572 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har modtaget en ansøgning fra en arbejdsgruppe under Den Regionale Lægemiddelkomite. Arbejdsgruppen ønsker at foretage en nærmere kortlægning af borgere i behandling med doser af antipykotisk medicin, som er udover det rekommanderede. Der søges om i alt 88.572 kr.

 

Projektets formål

Projektet udspringer af rapporten "Kvalitetssikring af behandling med antipsykotisk medicin" fra 2014. Rapporten består af to dele:

 

 1. Analyse af antipsykotisk medicin blandt indlagte patienter

 2. Analyse af recepter på antipsykotisk medicin

 

Anden del omfatter recepter udstedt fra både primær sektor (praktiserende læger og speciallæger) og sekundær sektor (hospitalerne).

 

Rapporten konkluderer, at mere end 4 ud af 5 recepter på antipsykotisk medicin i Region Midtjylland er udstedt i almen praksis. I følge rapporten er knap 60 % af førstegangsrecepter på antipsykotisk medicin udstedt ved den praktiserende læge. I følge rapporten fik ca. 21.500 patienter i 1. halvår af 2013 antipsykotisk medicin, heraf fik ca. 200 patienter (ca. 17 %) medicin doser ud over det rekommanderede.

 

Analysen på de udstedte recepter viser, at en række borgere er i behandling med doser af antipsykotisk medicinsk, som overskrider de nationale rekommandationer. I størstedelen af disse tilfælde udstedes recepten af den praktiserende læge. I analysen fremgår det dog ikke, om patienterne sideløbende eller tidligere har været tilknyttet en speciallæge i psykiatri. Da behandling med antipsykotisk medicin, udover rekommandationerne, kun bør varetages af eller i samarbejde med en speciallæge i psykiatri, har Den Regionale Lægemiddelkomite besluttet at initiere et pilotprojekt, som via en spørgeskemaundersøgelse i almen praksis, skal forsøge at kortlægge feltet.

 

Økonomi

Det forventes, at der maximalt vil være 300 patienter i målgruppen.

 

Det forventes, at det vil tage ca. 20 minutter at svare på spørgeskemaet, svarende til 2 moduler. Der honoreres efter en takst på 147,62 pr. modul.

 

Der søges derfor om et samlet beløb på 88.572 kr.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam 

Dette projekt tager udgangspunkt i rapporten "Kvalitetssikring af behandling med antipsykotisk medicin", der beskriver, at mere end 4 ud af 5 recepter på antipsykotisk medicin i Region Midtjylland er udstedt af praktiserende læger. I forhold til opstart af behandling med antipsykotisk medicin er knap 60 % af førstegangsrecepterne på antipsykotisk medicin udstedt ved den praktiserende læge.

 

Ligeledes har langt størstedelen af de borgere (185 ud af 200), der er i behandling med en daglig dosis antipsykotisk medicin som overstiger rekommandationerne, fået udstedt recepten af praktiserende læger. Rapporten konkluderer, at behandling med doser af antipsykotisk medicin, der overstiger rekommandationerne, kan være nødvendig i særlige tilfælde, og at en sådan behandling bør varetages af en speciallæge i psykiatri.

 

Projektet har til formål at kortlægge de nærmere omstændigheder omkring årsagerne til, at patienter får doser af antipsykotisk medicin ud over det rekommanderede. Herunder at beskrive, hvorvidt den enkelte borger reelt har været i antipsykotisk behandling, der overstiger rekommandationerne, eller om der i stedet blot har været tale om præparatskifte eller genindløsning af mistet antipsykotisk medicin. Ligeledes om de borgere, der er i antipsykotisk behandling, der overstiger de nationale rekommandationer, sideløbende følges ved en praktiserende speciallæge i psykiatri eller behandlingspsykiatrien.

 

Undersøgelsen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

 

Målgruppen for projektet er de praktiserende læger. Datatilsynet har godkendt projektet med forbehold for godkendelse i Sundhedsstyrelsen, og der forventes svar fra Sundhedsstyrelsen i starten af det nye år. Der er i forhold til dette en snæver tidsramme.

 

Projektgruppen vurderes at besidde en viden og erfaring indenfor dette felt, der kan sikre projektets gennemførelse.

 

Projektet søger om midler til at inkludere 300 spørgeskemaer, begrundelsen for dette antal fremgår ikke. Det vurderes realistisk at gennemføre projektet inden for det skitserede budget.

 

Dette projekt vil kunne generere relevant og væsentlig viden for almen praksis. Det Regionale Kvalitetsteam finder, at der er tale om et relevant projekt, som bør støttes regionalt.

Beslutning

Vedtaget som indstillet. 

 

Spørgeskemaet tilrettes i samarbejde med PLO – Midtjylland.

 

PLO - Midtjylland bemærkede, at der er en regnefejl i sagsfremstillingen, som ændrer en del ved den andel af recepter på antipsykotisk medicin, som er med doser ud over det rekommanderede, nemlig fra 17% til 0,9%.

 

PLO – Midtjylland fremhævede, at projektgruppen skal være opmærksom på, at målgruppen identificeres via den rigtige metode og de rette registre. Endvidere skal dataindsamlingen opfylde de lovgivningsmæssige krav, der stilles i forbindelse med denne type projekter.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-234-14

7. Ansøgning om midler til projekt Crescendo Kvalitet - Q-cirkler

Resume

Projektet ønsker at etablere og evaluere et kvalitetsnetværk mellem praktiserende læger og uddannelseslæger med sparring fra specialister i form af Quality circles. Netværkets mål er at sætte fous på kvaliteten i behandlingen af patienter med lidelser indefor fem udvalgte emner.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 59.600 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har modtaget en ansøgning fra Kirstine Iversen, Hoveduddannelseslæge hos Lægerne Østergade, Hadsten. Der søges midler til et projekt om brugen af kvalitetscirkler i almen praksis, "Crescendo Kvalitet". Der søges om i alt 59.600 kr.

 

Formål med projektet

Formålet er at danne et kvalitetsnetværk mellem praktiserende læger og uddannelseslæger med sparring fra specialister i form af Quality circles, Q-cirkler. Ved hjælp af netværket er målet at sætte fokus på kvaliteten i behandlingen af patienter med lidelser indenfor fem udvalgte områder.

 

 1. Socialt udsatte børn og unge

 2. Thyroidealidelser

 3. Funktionelle lidelser

 4. Multimorbiditet

 5. Polyfarmaci

 

Projektet skal undersøge, hvorvidt Q-cirkler har en positiv effekt på den faglige og organisatoriske tilgang til disse emner.

 

Effekten af projektet vil blive målt ved hjælp af spørgeskemaer udsendt før, under og efter Q-cirklerne.

 

Baggrund for projektet

Kvalitetscirkler bliver anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre den kliniske praksis over tid. De repræsenterer en social intervention, der kan få den kliniske praksis til at følge den faglige udvikling i primærsektoren. Projektet er landsdækkende og vil søge at skabe en landsdækkende formaliseret kollegial interaktion og refleksion over kvaliteten af udvalgte behandlinger i almen praksis samt søge at belyse effekten af denne intervention i et effektstudie.

 

Projektet er en del af FYAM (Forum for Yngre Almenmedicinere) kampagnen 2014/2015. Praktiserende læger og uddannelseslæger fra hele landet er inviteret til at deltage. Det har været muligt at tilmelde sig projektet fra 26. september til 1. november 2014.

 

Det forventes, at der vil blive dannet to Q-cirkler i Region Midtjylland.

 

Økonomi

Der afholdes 5 møder for hver af de 2 Q-cirkler.

 

Der søges om i alt 59.600 kr. til honorering af facilitator, fageksperter samt mødeforplejning.

 

Budgettet ser således ud:

 

 • 9 specialister der hver deltager i 2 Q-cirkler á 2200 kr.: 39.600 kr.

 • Facilitator, 10 møder á 500 kr.:                                     5.000 kr.

 • Forplejning, 10 møder á 1500 kr.:                                15.000 kr.

 

Der er søgt om midler til projektet fra de øvrige fire regioner. Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Nordjylland har bevilget midler til projektet:

 

Region Sjælland: 56.823 kr.

Region Hovedstaden: 90.000 kr.

Region Nordjylland: 59.600 kr.

 

Der er sendt en ansøgning til Region Syddanmark på 59.600 kr. Herudover støttes projektet med midler fra DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin).

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Dette projekt ønsker at etablere og evaluere et kvalitetsnetværk mellem praktiserende læger og uddannelseslæger med sparring fra specialister i form af Quality circles og hermed danne grobund for et solidt samarbejde mellem nuværende og fremtidige praktiserende læger og øvrige sektorer i en regional kontekst. Ved hjælp af dette netværk er målet at sætte fokus på kvaliteten i behandlingen af patienter med lidelser indenfor 5 udvalgte emner (socialt udsatte børn og unge, thyroidealidelser, funktionelle lidelser, multimorbiditet og polyfarmaci).

 

Projektet udsender midtvejs og til slutevalueringen spørgeskemaer, der har til formål at belyse, hvorvidt kvalitets cirklerne har en positiv effekt på den faglige og organisatoriske tilgang til ovennævnte emner i praksis.

 

Projektet udgår fra et samarbejde mellem FYAM og DSAM. Der er således et kvalificeret netværk bag projektet, og det må forventes at kunne gennemføres indenfor tidsrammen og det skitserede budget.

 

Det vurderes, at dette projekt vil kunne genere relevant og væsentlig viden om Q-cirklers betydning for kvalitetsudviklingen i almen praksis. Der er fokus på væsentlige patientgrupper, og der kunne være nyttige implementeringserfaringer.

 

Der vil være stor interesse for at se rapporten af undersøgelsen, og det kunne være interessant med en fremlæggelse for KEU.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-152-13

8. Ansøgning om midler til en prospektiv undersøgelse over lungefunktionens udvikling og associationen til alder m.m.

Resume

Projektet ønsker at måle ændringer i lungefunktionen over tid og dennes association til køn, alder, uddannelse og erhverv og comorbiditet. Projektet vil desuden se nærmere på forbruget af astmamedicin, antibiotika og steroid.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 311.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har modtaget en ansøgning fra Jens Georg Hansen, Aarhus Universitetshospital om midler til et projekt, der skal se nærmere på lungefunktionens udvikling og association til alder, køn, rygning, uddannelse, erhverv, comorbiditet og medicinforbrug. Der søges om i alt 311.000 kr.

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har tidligere behandlet ansøgningen – på mødet d. 10. juni 2014. Udvalget gav afslag på ansøgningen, da projektet på daværende tidspunkt ikke havde opnået tilstrækkelig finansiering fra anden side. Udvalget besluttede dog samtidig, at ansøger skulle gøres opmærksom på muligheden for at genansøge, hvis den øvrige finansiering faldt på plads.

 

Formålet med projektet

Formålet med projektet er at måle ændringer i lungefunktionen over tid - og dennes association til køn, alder, uddannelse og erhverv. Det er desuden et ønske, at man får data om comorbiditeter, mortalitet og sammenhængen med KOL. Projektet er derudover interesseret i at se nærmere på forbruget af astmamedicin og antibiotika/steroid.

 

Projektet er en prospektiv follow-up undersøgelse der følger op på en undersøgelse fra 2004. Undersøgelsen finder sted i både Region Nordjylland og Midtjylland.

 

Økonomi

Der søges om i alt 311.000 kr. Midlerne skal dække de udgifter, der er specifikt relateret til Region Midtjylland.

 

Udgifterne fordeler sig således:

 

 • Honorering af de praktiserende læger - 247.000 kr.

 • Honorering af projektsygeplejerske - 25.000 kr.

 • Analyse af blodprøver - 39.000 kr.

 

Skønsmæssigt undersøges der 2.600 personer, heraf 650 i Region Midtjylland. For hver patient honoreres den praktiserende læge med 360 kr. Ud af de 650 patienter skal ca. 20 % have foretaget en reversibilitetstest til 100 kr.

 

Regnestykket ser således ud: 234.000 kr. + 13.000 kr. - I alt 247.000 kr.

 

Der er bevilget midler fra IMK Almen Fond på 600.000 kr., der bruges til at dække udgifterne i Region Nordjylland.

 

Region Nordjylland har tidligere modtaget en ansøgning om midler til projektet. Regionen gav afslag bl.a. grundet beløbets størrelse. Regionen er ikke blevet søgt om midler denne gang. 

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Formålet med denne undersøgelse er at måle ændringer i lungefunktionen over tid - og dennes association til køn, alder, uddannelse og erhverv og comorbiditeter. Man ønsker at se på risiko for exacerbationer via laboratoriedata. Desuden vil projektet se nærmere på forbruget af astmamedicin, antibiotika og steroid. Projektet er en opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2004, hvortil der ifølge det oplyste er givet amtslig støtte. Projektet indsamler relevante og sufficiente data til formålet.

 

Det vurderes, at projektet vil bidrage med relevant og væsentlig viden om KOL patientpopulationen i almen praksis. En viden der kan danne grundlag for planlægning af regionale kvalitetsudviklingsprojekter. Projektgruppen vurderes at være kvalificeret til at kunne løse opgaven.

 

Patienterne orienteres om at kontakte egen læge. Egen læge skal udføre spirometri, evt. reversibilitetstest samt tage blodprøver. Opfølgning og behandling af patienten ligger udenfor projektets regi.

 

Der søges om midler fra KEU til at dække udgift til projektsygeplejerske, lægehonorar og udgift til analyse af blodprøver. Alle udgifter relateret til Region Midtjylland. Herudover er der søgt og bevilget midler fra IMK Almen Fond.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at der er tale om et relevant projekt som bør støttes regionalt.

Beslutning

Vedtaget som indstillet med den bemærkning, at økonomien skal tilrettes, så det passer med den nuværende takst for reservibilitetstest.

 

KEU aftalte endvidere, at der skal gennemføres en analyse af de afledte aktivitetsændringer i almen praksis ved projektet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-14

9. Genetablering af dansk netværk for auditprojekter

Resume

Audit Projekt Odense (APO) har rettet henvendelse om genetablering af et Dansk netværk for auditprojekter og har samtidig bedt om, at der udpeges 2 læger fra Region Midtjylland til netværket.

Administrationen indstiller,

at KEU godkender, at der tilskrives APO, som det fremgår af udkast til besvarelse.

Sagsfremstilling

I brev af 27. august 2014 har APO rettet henvendelse til KEU med henblik på udpegning af 2 repræsentanter i forbindelse med genetablering af Dansk netværk for auditprojekter. Netværket skal ses i tæt sammenhæng med udviklingen af datafangst via DAK-E.

 

Sagen har været drøftet i Det regionale kvalitetsteam. Det blev tilkendegivet, at auditprojektet tidligere har været et nyttigt opfølgningsværktøj i almen praksis. Det er opfattelsen, at der med datafangst er sat en ny kvalitetsdagsorden, hvor data fanges elektronisk og praksis modtager praksisspecifikke kvalitetsrapporter med henblik på kvalitetsforbedring.

 

Der har i den tidligere overenskomst været en implementeringsgruppe for datafangst. Denne gruppe ophørte med overenskomstudløb og i og med, at næsten alle praksis er tilsluttet datafangst. Det regionale kvalitetsteam finder det derfor uhensigtsmæssigt, at Dansk netværk for auditprojekter fortsætter i et selvstændigt spor.

 

I stedet foreslås et interregionalt netværk for videreudvikling af datafangst og styrkelse af praksis' brug af datafangst på de 5 kronikerområder, herunder brugen af kvalitetsrapporter i praksis og på aggregeret niveau. Derfor forslås det taget op med overenskomstens parter, at der etableres et samlet netværk for udvikling og monitorering af datafangstmodulet.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-36-72-20-14

10. Orientering om Satspulje projekt

Resume

Region Midtjylland har fået bevilget 6.318.524 kr. via Satspuljen til projekt om tværfaglige multidisciplinære teams i medicinrådgivning.

 

Projektets titel: ”Kvalitetsudvikling af behandling af borgere med antipsykotisk medicin”

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektets målgruppe er borgere i Region Midtjylland på 18 år og derover med risikoprofil i forbindelse med behandling med antipsykotisk medicin. Det drejer sig om borgere i kombinationsbehandling med tre eller flere antipsykotika og/eller doser, der overstiger rekommandationerne.

 

Målet er at halvere antallet af borgere i målgruppen i kombinationsbehandling med tre eller flere antipsykotika og at halvere antallet af borgere i behandling med doser, der overstiger rekommandationerne.

 

Projektet består af to dele:

 

 1. Multidisciplinært teammøde med borgere i målgruppen på regionale og kommunale bosteder i Region Midtjylland med fokus på lægemiddelbehandling.

 2. Oprettelse af tværfagligt og tværsektorielt medicinteam til medicingennemgang for borgere i målgruppen.

 

Ad 1) Multidisciplinært teammøde

Borgere i målgruppen på bostederne deltager – eventuelt sammen med pårørende – i et møde 2 gange i projektperioden sammen med borgerens praktiserende læge, psykiater, sygeplejerske med ansvar for medicineringsopgave, samt borgerens bostøtte.

 

Formålet er at opnå en sammenhængende og koordineret indsats mellem det somatiske- og det psykiatriske sundhedsvæsen med fokus på at fremme sundheden for beboerne, således at der fås et samlet billede af borgerens sundhed og sygdom. Konceptet er udviklet og afprøvet på et bosted i Region Midtjylland.

 

Ad 2) Oprettelse af tværfagligt og tværsektorielt medicinteam

Et tværfagligt og tværsektorielt medicinteam skal drøfte og kvalificere alle medicingennemgange og interventionsforslag forud for møder med målgruppen. Derudover skal medicinteamet tilbyde medicingennemgang for de borgere i målgruppen, der ikke bor på et bosted. Endelig tilbyder medicinteamet rådgivning og sparring og kan kontaktes telefonisk eller via henvisning.

 

Med henblik på tværfaglighed, fælles læring, udpegning af fokusområder, optimering af patientbehandling og almindelig kvalitetssikring afholdes ugentlig en konference, hvor alle medicingennemgange og interventionsforslag gennemgås. Alle fagpersoner, herunder psykiater og alment praktiserende læge, som er involveret i medicinteamet samt den farmaceut, der har udarbejdet de aktuelle medicingennemgange, forventes at deltage i konferencen i det omfang, det er muligt.

 

Der er i projektet afsat midler til praktiserende lægers deltagelse i møder. Den endelige honorering skal afklares nærmere med PLO - Midtjylland.

 

Estimat for projektets omfang

Projektet estimerer, at er skal udarbejdes 900 medicingennemgange og afholdes 600 møder á ½ time i projektperioden. Dette estimat er bl.a. fremkommet på baggrund af undersøgelsen ”Kvalitetssikring af behandling med antipsykotisk medicin”, Psykiatri og Social, Region Midtjylland, 2014. Møderne på bostederne koordineres, så de foregår på hele dage.

 

Styregruppe og projektgruppe

Projektforslaget er udarbejdet af en styregruppe og en projektgruppe. Disse grupper forventes bibeholdt i hele projektperioden. Praktiserende læge Henrik Nordentoft har deltaget i projektgruppen. Idet almen praksis er en vigtig aktør i projekt foreslår Administrationen at PLO – Midtjylland er repræsenteret i styregruppen. Derudover ønskes en kommunal ledelsesrepræsentant i styregruppen. Både PLO-M og kommunerne er blevet bedt om at udpege en repræsentant til styregruppen.

 

Styregruppens medlemmer er:

 • Lægefaglig direktør Per Jørgensen, Psykiatri- og socialledelsen

 • Kvalitetschef Lisbeth Damgaard, Psykiatrien

 • Ledende overlæge Lars Peter Nielsen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, AUH

 • Overlæge Eva Sædder, Klinisk Farmakologisk Afdeling, AUH

 • Kontorchef Birgitte Haahr, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland

 • Repræsentant fra PLO - Midtjylland

 • Repræsentant fra kommunerne i Region Midtjylland

 • Afdelingsleder, farmaceut Annemette Skjøttgaard, Hospitalsapoteket

 • Afdelingsleder, farmaceut Maren-Lis Larsen, Hospitalsapoteket

 • Farmaceut Pia Ehlers; Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland

 • Projektleder Søs Malherbes Jensen, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland

 

Projektgruppens medlemmer er:

 • Overlæge Eva Sædder, Klinisk Farmakologisk Afdeling

 • Farmaceut, Tina Birkeskov Axelsen, Hospitalsapoteket

 • Fuldmægtig Mads Sinding Jørgensen, Psykiatrien

 • Praktiserende læge Henrik Nordentoft, Almen praksis

 • Farmaceut Hanne Nielsen, Århus Kommune

 • Farmaceut Pia Ehlers, Nære Sundhedstilbud

 • AC- konsulent, projektleder Søs Malherbes Jensen, Nære Sundhedstilbud

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

PLO – Midtjylland har udpeget Peter Stokvad til at deltage i styregruppen.

 

PLO - Midtjylland foreslog, at honoreringen for deltagelsen i Sats-pulje projektet ikke skal tages fra praksiskonsulentens sædvanlige timetal/honorar, i det der så vil være færre ressourcer til de faste opgaver for konsulenten.

Tilbage til toppen