Abonnér

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 10. juni 2014 kl. 17:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B 4


Sagnr.: 1-01-72-45-13

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Jørgen Nørby - Mødeleder
Carl Johan Rasmussen
Susanne Buch Nielsen
Ove Nørholm

 

Kommunekontaktrådet:

Frank Heidemann Sørensen, Ikast-Brande kommune

Niels Anton Rosenberg, Odder kommune (Medlem af KEU - observatør i SU)
Åse Kubel Høegh, Viborg kommune (Medlem af SU - observatør i KEU)

Lis Kaastrup, Sundheds- og Omsorgschef, Viborg Kommune

 

Lægeforeningen:

Karsten Rejkjær Svendsen

Birgitte Borup

Søren Svenningsen

Tove Holm

Lise Høyer (Medlem af SU - observatør i KEU)

Ejvind Mouritsen (Medlem af SU - observatør i KEU)

Holger Fischer (Medlem af KEU - observatør i SU)

Mette Korr (Medlem af KEU - observatør i SU)

 

Regionspraksiskoordinator:

Jens Rubak (Observatør)

 

Lægeforeningens sekretariat:

Seniorkonsulent Lisbeth Trøllund

 

Region Midtjylland, administrationen:

Direktør Anne Jastrup

Vicedirektør Kjeld Martinussen

Kontorchef Lasse Guldbrandsen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Birgitte Haahr, Nære Sundhedstilbud

Konst. kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen, Nære Sundhedstilbud

Chefkonsulent Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud

Fuldmægtig Kristoffer Stegeager, Nære Sundhedstilbud

Beslutning

Der var afbud fra:

Frank Heidemann Sørensen

Åse Kubel Høegh

Anne Jastrup

Lasse Guldbrandsen

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-45-13

2. Gensidig orientering

Administrationen indstiller,

at der gives en gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Møde i samarbejdsudvalget den 15. september 2014

Det blev aftalt at mødet den 15. september afholdes i Lægeforeningens lokaler i Aarhus med mødestart klokken 18.00.

 

Projekter

PLO-Midtjylland fremsatte et ønske om, at der på det kommende møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget dagsordensættes et punkt vedr. udvalgets arbejde med projekter.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-5-08

3. Økonomi, status over udvalgets midler

Resume

Der er udarbejdet en økonomisk oversigt over KEU- og EUV-midler, status pr. 21. maj 2014.

Administrationen indstiller,

at den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomisk oversigt, status pr. 27. maj 2014 over Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler og EUV-midler samt de bevilgede projekter.

 

Der er 12.327.622 kr. tilbage i ikke forbrugte / ikke bevilgede midler i 2014, når de overførte projekter samt de tidligere bevilgede projekter for 2014 er fratrukket.

 

Der er til dette møde søgt om projekter, som for 2014 udgør 2.850.257 kr. Herudover er der projekter fra tidligere møde, som skal afgøres ved formandsbeslutning eller som er under godkendelse. For 2014 udgør disse projekter 849.259 kr.

Hvis alle ansøgningerne godkendes, er der 8.628.106 kr. tilbage i puljen for 2014.

 

Der vedlægges desuden en oversigt over afsluttede KEU projekter 2007 - 2014.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-142-14

4. Ansøgning om midler til projekt af ændret organisering gennem anvendelse af problemløsende samtaleterapi

Resume

Problemorienteret samtaleterapi er en evidensbaseret metode, som i en årrække er anvendt med succes i UK. Ansøgningen har til formål forskningsmæssigt at afprøve og monitorere effekten ved anvendelse af metoden i dansk kontekst.

 

Praktiserende læge Kaj Sparle Christensen vil særskilt give et oplæg om perspektiver og indhold i problemløsende samtaleterapi og der vedlægges samtidig en artikel fra Ugeskrift for Læger af 12. maj 2014 med titlen: Den alment praktiserende læges rolle i forbindelse med rehabilitering.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tager stilling til Forskningsenhedens ansøgning og bevilling af 1.698.000 kr.

Sagsfremstilling

Forskningsenheden for almen praksis har fremsendt en ansøgning om pilotafprøvning af et efteruddannelsestilbud i problemorienteret samtaleterapi for praktiserende læger og praksissygeplejersker med henblik på afprøvning af metoden i dansk kontekst. Metoden anvendes i dag i Storbritannien.

 

Målet er at tilbyde patienter med let til moderat ikke-psykotiske psykiske lidelser og patienter med samtidig psykisk og somatisk kronisk sygdom et målrettet tilbud, som kan medvirke til en mere optimal tilrettelæggelse af behandlingen.

 

Der ligger herudover et ønske om bedre brug af økonomiske og lægelige ressourcer til de mest sårbare patienter på en måde, som kan hjælpe patienterne til at nå aftalte mål og varetage egen situation. Metoden består – kort fortalt i – at få styr på den kendte problematik: ”at give patienten forståelse og indsigt i sammenhæng mellem symptomer, aktuelle problemer og daglig funktion”.

 

De deltagende læger skal gennemgå et kursus i metoden, der omhandler dialog med patienten om, hvilke problemstillinger der skal prioriteres og hvilke mål der skal opnås.

 

Det Regionale Kvalitetsteams indstilling

Metoden angives at kunne give praktiserende læger bedre muligheder for at stratificere patienten til samtale med afslutning eller en række samtaler hos egen læge, alternativt viderehenvisning til psykolog eller psykiater. Dette ville, i fald det virker, kunne medvirke til bedre anvendelse af de samlede ressourcer, samt bruges i efteruddannelsesregi.

 

Det fremgår ikke tydeligt, hvordan målgruppen afgrænses af de deltagende læger, men det afklares eventuelt via kurset. Det bør endvidere beskrives tydeligere, hvordan udvælgelse skal ske af patienter, der selv skal håndtere egen sygdom via telemedicinske løsninger, og hvad disse består i.

 

Effekten følges bl.a. via udfyldelse af pop-menu af deltagende læger. Endvidere afdækker en antropolog deltagende lægers udbytte af metoden, samt patienternes oplevelse af behandlingsmetoden.

 

Det skønnes, at projektet kan bidrage til ny viden om, hvordan overenskomstens muligheder kan udnyttes mest hensigtsmæssigt til kompetenceudvikling af behandlingsmetodik for denne gruppe af patienter.

Beslutning

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede at principgodkende projektet.

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede endvidere, at PLO-Midtjylland skal sende spørgsmål og kommentarer direkte til sekretariatet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-72-13-09

5. Ansøgning om midler til supervisornetværksmøde mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark

Resume

På foranledning af Region Syddanmark blev der d. 23. april 2014 afholdt møde mellem Kaj Sparle Christensen, Steen Vestergaard-Madsen og Tommy Reneé Stoltz Olsen fra Region Midt samt Martin Munk, Bodil Dalsgaard Bech og Finn Sørensen fra Region Syddanmark. 

Baggrunden for mødet var ønsket om en drøftelse af muligheden for fælles efteruddannelse/supervision af supervisor-korpset. Begge regioner ansøger om finansiering af deltagende superviserende praksislæger fra hver region.

Administrationen indstiller,

at KEU bevilger 61.000 kr. til afvikling af et fælles regionalt efteruddannelsesarrangement for 8 supervisorer fra Region Midtjylland, der er praktiserende læger

Sagsfremstilling

Den nye overenskomst angiver, at der udarbejdes lokalaftaler om varetagelsen af samtaleterapi. Indtil dette foreligger videreføres overenskomstens retningslinjer.

 

Der er uagtet fortsat behov for at have fokus på efteruddannelsen af de supervisorer, som efteruddanner praktiserende læger, hvilket i dag primært sker i de decentrale efteruddannelsesgrupper.

 

Der bør være ensartede regler for supervisorer, uanset om de er psykiatere, psykologer eller praktiserende læger. Supervisorer bør således kunne dokumentere at de superviserer ud fra de anerkendte metoder herunder kognitiv adfærdsterapi og problemløsende behandling og bør desuden deltage i 2-4 årlige efteruddannelsesdage.

 

På denne baggrund er der fremsendt en ansøgning til KEU om midler til et efteruddannelsesarrangement for supervisorer.

 

Udgifter til ophold anslås til 2.000 per person. 1 underviser ca. 10.000 kroner for en dag. Der lægges op til at yde kompensation for fredagen for de supervisorer, der er praktiserende læger svarende til 5 timer (4.400 kr. pr. deltager). Psykologer og hospitalsansatte honoreres ikke af KEU. 

 

Der forventes max. 8 deltagende lægelige supervisorer fra Region Midtjylland svarende til en udgift på 7.000 kr. pr. deltager incl. transportudgifter. Udgiften er derfor ca. 56.000 kr. inkl. transportudgifter, hvortil kommer 5.000 kr. som Region Midtjyllands andel af udgiften til en oplægsholder. Samlet forventet udgift er 61.000 kr. som ansøges bevilget af KEU.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-204-08

6. Ansøgning om dækning af udgifter til "akutkurser" for praktiserende læger 2014 og 2015

Resume

Lægevagten Region Midtjylland søger om bevilling på 600.000 kr. til i alt 8 akutkurser i 2014 og 2015.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 600.000 kr. til kurser i 2014 og 2015.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 8. maj 2014 modtaget en ansøgning fra Lægevagten i Region Midtjylland ved Formand for Lægevagtsudvalget Søren Svenningsen. Der søges om i alt 600.000 kr.

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har tidligere bevilget midler til afholdelse af kurserne. Kurserne har til formål at opdatere og fortsat videreudvikle de praktiserende lægers faglige kompetencer i forhold til de akutte tilstande samt fortsat udvikling og afstemning af samarbejdet med Præhospitalet.

 

Det forventes, at der skal afholdes 4 kurser i 2014 og 4 kurser i 2015. De første 2 kurser i 2014 bliver holdt i maj med de sidste midler fra den tidligere bevilling. Der søges derfor om midler til de 2 kurser i efteråret og 4 kurser i 2015.

 

Prisen pr. kursus er på ca.100.000 kr., der søges derfor om i alt 600.000 kr.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Søren Svenningsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-145-14

7. Store Praksisdag 2015

Resume

Der skal nedsættes en styregruppe for Store Praksisdag 2015, der kan påbegynde planlægningsarbejdet i efteråret 2014.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget godkender, at der nedsættes en styregruppe for Store Praksisdag, og 
at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger en underskudsgaranti på 350.000 kr.

Sagsfremstilling

Store Praksisdag er med succes blev afholdt hvert andet år i regionen. I 2013 måtte dagen desværre aflyses, men med den nye overenskomst er det blev tid til at starte forberedelserne til Store Praksisdag 2015.

 

Administrationen indstiller derfor, at der nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra PLO-M, Lægeforeningen, Nære Sundhedstilbud samt konsulenter fra praksiskvalitetsorganisationen som kan påbegynde arbejdet i efteråret 2014. Gruppen har ansvaret for at vælge tema og lave program for arrangementet.

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har tidligere bevilget en underskudsgaranti på 350.000 kr. Herudover er der en deltagerbetaling. Der budgetteres ikke med et over- eller underskud for dagen, det skal løbe rundt, men der er behov for at kunne betale de løbende udgifter.

 

Store Praksisdag har som mål at sætte fokus på aktuelle emner for udviklingen af almen praksis i Region Midtjylland samt være forum for faglig og organisatorisk efteruddannelse. Dagen bliver afholdt i Herning Kongrescenter.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-158-13

8. Ansøgning om midler til et kursus for praktiserende læger og personale i allergi

Resume

Der søges om midler til et kursus, der skal videreformidle mulighederne for allergidiagnostik samt give redskaber til udredning af allergi.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget giver afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Ansøgningen blev behandlet af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 27. februar 2014. Udvalget besluttede her, at der var behov for flere oplysninger om udviklingselementet i projektet, før der kunne tages endelig stilling til projektet. Ansøger er efterfølgende blevet bedt om at sende flere oplysninger.

 

På baggrund af de supplerende oplysninger er det vurderingen, at kurset ikke adskiller sig væsentligt fra andre tilbud, samt at der ikke er nok perspektiver i forhold til organisatorisk udvikling.

 

Baggrund

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget modtog 23. oktober en ansøgning fra Mogens Jakobsen, praktiserende læge og praksiskonsulent. Midlerne skal anvendes til kurser i allergidiagnostik for praktiserende læger og praksispersonale.

 

Formål

Allergisymptomer er en hyppig årsag til henvendelser i almen praksis, idet 20 % af befolkningen lider af allergi.

 

Allergologi er afskaffet som speciale på trods af, at det er den største kroniske lidelse. Behandlingen er delvist overtaget af almen praksis. Det er derfor nødvendigt at opruste almen praksis så diagnostik og behandling af basal allergologi kan varetages her. Omvendt er der også brug for at henvise til lungemedicinske ambulatorier og Allergicenter Vest ved komplekse allergier.

 

Patienter med ukompliceret allergi kan diagnosticeres og behandles i almen praksis, mens patienter med multiallergier eller uafklarede allergisymptomer skal håndteres af specialister. Målet er, at behandle patienten optimalt i det rette specialiseringsniveau.

 

Formålet med kurserne er derfor at viderebringe mulighederne for allergidiagnostik samt give praksis-sygeplejersker redskaber til at deltage i udredningen af allergi. Det er målet, at afholde fire kurser for praktiserende læger og to kurser for praksispersonale i løbet af foråret 2014.

 

Økonomi

Der søges om i alt 146.000 kr. til afholdelsen af kurserne. Midlerne skal bruges til at dække honorering af oplægsholdere samt forplejning. 

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

I 2012 er der opstartet et Allergicenter Vest, som er et samarbejde mellem afdelinger for lungemedicin, pædiatri, dermatologer, øjenlæger og otologer samt almen praksis. Med baggrund i dette er der planer om et regionalt kursus for praktiserende læger og praksispersonale i allergi.

 

Indholdet i kurset omfatter bl.a.: Allergi, diagnostik, inkl. laboratorieprøver, astmadiagnostik, høfeber, lægemiddelallergi, fødevareallergi og immunterapi.

 

Der ansøges om støtte til kurset, som kan anbefales ud fra følgende:

 

  • Det kommende Allergicenter Vest skal på sigt kunne modtage direkte henvisninger fra almen praksis.

  • Der er p.t. ingen fælles regional holdning til mange af de opgaver der ligger inden for allergien.

  • Der er ikke noget speciale for allergi, så det omtalte center kunne samle de forskellige specialer.

  • Kurset kan medvirke til en ensartet udredning, behandling m.m. mellem hospitaler, speciallæger og praktiserende læger.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at kurserne kan støttes, da der er en kompleksitet på området, der tilsiger et behov for et kursus. Området falder desuden inden for indsatsen rettet mod kroniske patienter (jfr. visionsplanen).

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Regional side fremførte, at man stadig mener, at ansøgningen bør godkendes, da man finder, at projektet er relevant.

 

Lægeside fremførte, at projektet skal have mere fokus på organisering og tværsektoriel udvikling, hvis man skal godkende ansøgningen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-47-14

9. Ansøgning om midler til projekt om receptudskrivelse af antibiotika i lægevagten

Resume

Projektet ønsker at undersøge baggrunde og indikationerne for udskrivelse af antibiotikarecepter i telefonen i lægevagten.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget giver afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Ansøgningen blev behandlet af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 27. februar 2014. På mødet blev det besluttet, at der var etiske forhold vedrørende undersøgelsesmetoden, der skulle undersøges nærmere i PLO-M, før der kunne tages en endelig beslutning.

 

PLO-M har nationalt afklaret spørgsmålet inden mellemmødet, og mener på den baggrund ikke, at telefonoptagelser kan bruges til denne type forskningsprojekt. PLO-M lægger i stedet op til, at der kan anvendes pop-up, interviews og enquetes.

 

På baggrund af PLO-M's tilbagemelding indstiller Administrationen, at der gives et afslag på ansøgningen.

 

Baggrund

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 3. januar 2014 modtaget en ansøgning fra Grete Moth, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet. Projektet ønsker at se nærmere på receptudskrivelse på antibiotika i lægevagten baseret på data fra optagne samtaler i lægevagten. Der søges om i alt 136.157 kr.

 

Formål

En stor del af henvendelserne til lægevagten skyldes infektionssygdomme, derfor er det naturligt, at der udskrives mange recepter på antibiotika i lægevagten. Det er især ved lægevagtskonsultationerne og besøgene, at der udskrives antibiotika, men det sker også ved telefonkonsultationerne. Opgørelser fra lægevagten i Region Midt for 2010 - 11 viser, at 10 % af alle receptudskrivelser på antibiotika foregik i telefonen.

 

Det diskuteres jævnligt, om det er i overensstemmelse med guidelines at udskrive antibiotika uden først at se og undersøge patienten. Projektet ønsker derfor at se nærmere på baggrunden og indikationerne for udskrivelse af antibiotikarecepter i telefonen i lægevagten.

 

Der findes datakilder der i et vist omfang kan give viden om indikationer for receptudskrivelser på antibiotika i lægevagten, heriblandt Kontaktmønsterundersøgelsen i lægevagten. For at få yderligere viden om begrundelsen for ordinationerne i telefonkonsultationerne er det dog nødvendigt, at få kendskab til den samtale der giver anledning til receptudskrivelsen.

 

Projektet forventer, at arbejde med et tilfældigt udsnit af 50 konsekutive samtaler af telefonkonsultationer, hvor der udskrives antibiotika i tidsrummet mellem kl. 17.00 - 18.00 på en hverdagsaften.

 

Økonomi

Der søges om i alt 136.157 kr.

 

Midlerne skal bruges til at betale løn til den pågældende forsker samt datamanager. Det specificerede budget kan ses i bilaget.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Projektets formål er at undersøge baggrunden og indikationerne for udskrivelse af antibiotikarecepter i telefonen i lægevagten.

 

Receptudskrivelser på antibiotika i telefonen er et omdiskuteret emne. Der stilles jævnligt spørgsmålstegn ved, om det er i overensstemmelse med guidelines inden for de forskellige sygdomsområder at udskrive antibiotika uden først at se og undersøge patienterne.

 

I projektet gennemlyttes samtaler fra lægevagten, og følgende variabler noteres for hver kontakt: kontaktårsag, diagnose, øvrig indikation for behandling, evt. begrundelse for telefonisk ordination. To læger reviewer herefter datamaterialet uafhængig af hinanden med henblik på at vurdere overensstemmelsen med guidelines for den pågældende ordination af antibiotika.

 

Projektet kan anbefales, da det vil bidrage til viden om baggrund for udskrivning af antibiotika i lægevagten, samt kunne bruges i undervisningssammenhæng af såvel vagtlæger som praktiserende læger. Desuden vil det bidrage til viden om en fremtidig anvendelse af denne metode.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Regional side fremførte, at man stadig mener, at ansøgningen bør godkendes, da man finder, at projektet er relevant.

 

Lægeside fremførte, at man synes, at formålet er relevant, men man kan ikke godkendee den valgte metode.

 

Ansøger opfordres til at gå videre med projektet og finde en anden metode til vurdering af ordinationsmønsteret af antibiotika i lægevagten og herefter ansøge igen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-152-13

10. Ansøgning om midler til et epidemiologisk studie af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Resume

Der søges om midler til et projekt, hvor der foretages en prospektiv follow-up undersøgelse over lungefunktionens udvikling og associationen til alder, køn, rygning, erhverv, comorbiditet og medicinforbrug.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget giver afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Ansøgningen blev behandlet af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 24. april 2014.

På mødet blev det besluttet, at det skulle afklares hvorvidt der fortsat var privat finansiering involveret i projektet. Det skulle desuden afklares om Region Nordjylland ville bevilge midler til projektet.

 

Efterfølgende er administrationen blev gjort opmærksom på, at projektet ikke længere bliver finansieret af lægemiddelindustrien. Region Nordjylland har desuden meddelt, at de ikke bevilger midler til projektet.

 

På baggrund af de supplerende oplysninger vurderes det, at projektet tjener et godt formål men, at der ikke bør bevilges midler. Der vil være mulighed for at søge midler til projektet igen, hvis det kan oplyses, at der er fundet finansiering til øvrige 2/3 del af projektet.

 

Baggrund
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget modtog 9. oktober 2013 en ansøgning fra læge Jens Georg Hansen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Projektet omhandler et epidemiologisk studie af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Nærmere bestemt drejer det sig om en prospektiv follow-up undersøgelse over lungefunktionens udvikling og associationen til alder, køn, rygning, erhverv, comorbiditet og medicinforbrug.

 

Projektet blev behandlet på mødet 27. februar 2014, men da sekretariatet modtog en tillægsansøgning efter ansøgningsfristen, besluttede udvalget at udsætte sagen til mødet 24. april.

Ud over at søge midler fra KEU i Nordjylland og Midtjylland er der søgt om midler hos Boehringer-Ingelheim og GSK. Da flere læger ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, hvis den sponsoreres af lægemiddelindustrien, er det blevet besluttet, at disse midler leveres tilbage til fondene. Undersøgelsen foretages derfor uden midler fra lægemiddelindustrien.

 

Formål

Projektet startede i 2004 og kohorten er siden blevet fulgt op med en follow-up undersøgelse i 2008. Projektets overordnede formål er, at måle ændringer i lungefunktionen over tid og dennes association til køn, alder, rygning, uddannelse og erhverv. Derudover skal der samles data om comorbiditeter og sammenhængen med KOL. Undersøgelsen finder sted både i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

 

Økonomi

Der søges om i alt 209.100 kr. med tillægsansøgningen. Midlerne skal bruges til at dække udgifter til blodprøverne indsendt af de praktiserende læger i Region Midtjylland samt dække honoraret til lægerne.

 

Det fordeler sig således:

 

  • Analyse af blodprøver: 34.100 kr.

  • Honorar til læger: 175.000 kr.

 

Det forventes, at der skal analyseres ca. 550 prøver. Der deltager i alt 59 læger i undersøgelsen, der maksimalt forventes at inkludere 2.200 patienter. Honoraret er sat til 350 kr. pr. patient. Det forventes, at ca. 20 % også skal have udført reversibilitetstest, den er sat til 100 kr. pr. patient.

 

Hos Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Nordjylland blev der søgt om i alt 627.300 kr. der skulle dække analysen af blodprøver samt honorar til lægerne.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Formålet med denne undersøgelse er at få data til beskrivelse af sammenhængen mellem lungefunktion, køn, alder, rygning og comorbiditet. Man ønsker at se på risiko for exacerbationer via laboratoriedata. Projektet vil samtidig se nærmere på forbruget af astmamedicin, antibiotika og steroid. Projektet følger op på en tidligere undersøgelse fra 2004, hvortil der ifølge det oplyste er givet amtslig støtte.

 

Patienterne orienteres om at kontakte egen læge. Egen læge skal udføre spirometri, evt. reversibilitetstest og behandle sygdommen.

 

Der søges om midler fra KEU til at dække udgift til blodprøver i regionen samt honorering af de praktiserende læger.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at der er tale om et relevant projekt, som bør støttes regionalt, da det ligger inden for rammen for regionens fokus på kronisk sygdom, her KOL (jfr. visionsplanen).

Beslutning

Vedtaget som indstillet med den begrundelse at der på nuværende tidpunkt ikke foreligger tilstrækkelig finansiering. Ansøger skal orienteres om muligheden for at søge igen, hvis finansieringen falder på plads.

Tilbage til toppen