Abonnér

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 27. februar 2014 kl. 17:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B 4


Sagnr.: 1-01-72-15-10

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Mødedeltagere:

 

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Jørgen Nørby - Mødeleder
Carl Johan Rasmussen
Susanne Buch Nielsen
Ove Nørholm

 

Kommunekontaktrådet:

Frank Heidemann Sørensen, Ikast-Brande kommune

Niels Anton Rosenberg, Odder kommune (Medlem af KEU - observatør i SU)
Åse Kubel Høgh, Viborg kommune (Medlem af SU - observatør i KEU)

 

Lægeforeningen:

Karsten Rejkjær Svendsen

Birgitte Borup

Søren Svenningsen

Tove Holm

Lise Høyer (Medlem af SU - observatør i KEU)

Ejvind Mouritsen (Medlem af SU - observatør i KEU)

Holger Fischer (Medlem af KEU - observatør i SU)

Mette Korr (Medlem af KEU - observatør i SU)

 

Regionspraksiskoordinator:

Jens Rubak (Observatør)

 

Lægeforeningens sekretariat:

Seniorkonsulent Lisbeth Trøllund

 

Region Midtjylland, administrationen:

Direktør Anne Jastrup

Vicedirektør Kjeld Martinussen

Kontorchef Lasse Guldbrandsen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Birgitte Haahr, Nære Sundhedstilbud

Konst. kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen, Nære Sundhedstilbud

Chefkonsulent Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud

Fuldmægtig Kristoffer Stegeager, Nære Sundhedstilbud

Beslutning

Der var afbud fra:

Carl Johan Rasmussen

Frank Heidemann Sørensen

Niels Anton Rosenberg

Anne Jastrup

Søren Svenningsen

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-10-14

2. Konstituering af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis

Resume

I henhold til overenskomst om almen lægegerning skal der nedsættes et regionalt kvalitets- og efteruddannelsesudvalg som et underudvalg under samarbejdsudvalget.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget konstituerer sig.

Sagsfremstilling

I henhold til Overenskomst om almen praksis § 115 skal der nedsættes et regionalt Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg som et underudvalg under Samarbejdsudvalget for almen praksis.

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har følgende sammensætning:

4 medlemmer udpeget af Regionsrådet i Region Midtjylland

2 medlemmer udpeget af Kommunekontaktrådet

6 medlemmer udpeget af Praksisudvalget i Region Midtjylland.

 

Der henvises til punkt 2 på offentligedagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget for almen praksis, idet der foreslås at ske en samlet konstituering for såvel Samarbejdsudvalget som Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

 

Det eksisterende kommissorium for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Midtjylland, som er godkendt i Samarbejdsudvalget for almen praksis den 2. september 2008 er revideret med følgende tilføjelse:

 

§ 5. Sagsbehandlingen

Forvaltningslovens regler om inhabilitet, vejledning og repræsentation, parters aktindsigt, partshøring, klagevejledning og tavshedspligt gælder for sagsbehandlingen af afgørelsessager i udvalget.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-15-10

3. Gensidig orientering

Administrationen indstiller,

at der gives en gensidig orientering for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets medlemmer.

Sagsfremstilling

Kriterier for ansøgninger til KEU

Lægeside fandt, at der er behov for at få opdateret rammerne for KEU således, at det fremgår, at KEU fx ikke bevilger støtte til kursusafholdelse, finansiering af ydelser som er indeholdt i overenskomsten osv. Administrationen foreslog, at problemstillingen tages op i forbindelse med udviklingen af en strategi for anvendelse af KEU-midlerne. Parterne var enige om at drøfte rammer og strategi.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-5-08

4. Økonomi, status over udvalgets midler

Resume

Regnskabet for 2013 er afsluttet og den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler er ajourført.

Der er foretaget en foreløbig beregning af midler til puljen til KEU og EUV for 2014. Der foretages en endelig beregning når reguleringsprocenten foreligger.

Administrationen indstiller,

at den økonomiske oversigt for 2013 tages til efterretning, og
at oversigten over økonomien for 2014 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler for 2013 er afsluttet. Der er udarbejdet en økonomisk oversigt for 2013, som viser status for projekterne ved regnskabets afslutning. Midlerne, som er til rest efter afslutningen af regnskabet for 2013 overføres til 2014. Det drejer sig om 10.400.000 kr. for KEU og 3.800.000 kr. for EUV.

 

Der vedlægges en økonomisk oversigt for 2013.

 

Der er foretaget beregning af midler til kvalitetsudvikling efter overenskomstens § 117 på 7.668.000 kr. Hertil kommer overførte midler fra 2013, jr. ovenfor på 10.400.000 kr.

 

Der er foretaget beregning af midler til efteruddannelse efter overenskomsten på 1.729.400 kr. Hertil kommer overførte midler fra 2013, jf. ovenfor på 3.800.000 kr.

 

Den samlede pulje for 2014 udgør 23.597.400 kr.

 

Der er tidligere bevilget projekter som endnu ikke er afsluttet til et samlet beløb på 8.707.824 kr. Heraf er budgetteret midler til aflønning af efteruddannelsesvejlederne og til administration, ialt 720.000 kr. Der er til dette møde søgt om projekter til 3.505.389 kr. Hvis alle ansøgninger bliver godkendt, er der 11.384.457 kr. tilbage i puljen for 2014.

 

Der vedlægges økonomisk oversigt for 2013, økonomisk oversigt for 2014 samt oversigt over afsluttede projekter.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-152-13

5. Ansøgning om midler til et epidemiologisk studie af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Resume

Der søges om midler til et projekt, hvor der foretages en prospektiv follow-up undersøgelse over lungefunktionens udvikling og associationen til alder, køn, rygning, erhverv, comorbiditet og medicinforbrug.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 51.150 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 9. oktober modtaget en ansøgning fra læge Jens Georg Hansen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Projektet omhandler et epidemiologisk studie af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Nærmere bestemt drejer det sig om en prospektiv follow-up undersøgelse over lungefunktionens udvikling og associationen til alder, køn, rygning, erhverv, comorbiditet og medicinforbrug.

 

Formål

Projektet startede i 2004 og kohorten er siden blevet fulgt op med en follow-up undersøgelse i 2008. Projektets overordnede formål er, at måle ændringer i lungefunktionen over tid og dennes association til køn, alder, rygning, uddannelse og erhverv. Derudover skal der samles data om comorbiditeter og sammenhængen med KOL. Undersøgelsen finder sted både i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

 

Økonomi

Der søges om i alt 51.150 kr. Midlerne skal bruges til at dække udgifter til blodprøverne indsendt af de praktiserende læger i Region Midtjylland. Det forventes, at der skal analyseres ca. 825 prøver.

 

Hos Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Nordjylland søges der om 153.450 kr. der skal dække analysen af blodprøver i den region.

 

Det totale budget for projektet er på 2.035.600 kr. som søges via fonde: Boehringer-Ingelheim og GSK.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Formålet med denne undersøgelse er at få data til beskrivelse af sammenhængen mellem lungefunktion, køn, alder, rygning og comorbiditet. Man ønsker at se på risiko for exacerbationer via laboratorie data. Der ønskes desuden at blive set nærmere på forbruget af astmamedicin, antibiotika og steroid. Projektet følger op på en tidligere undersøgelse fra 2004, hvortil der ifølge det oplyste er givet amtslig støtte.

 

Patienterne orienteres om at kontakte egen læge. Egen læge skal udføre spirometri, evt. reversibilitetstest og behandle sygdommen.

 

Der søges om økonomi til deltagende praktiserende læger via GSK og Boehringer-Ingelheim. Derudover søges der om midler fra KEU til at dække udgift til blodprøver i regionen.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at der er tale om et relevant projekt, som bør støttes regionalt, da det ligger inden for rammen for regionens fokus på kronisk sygdom, her KOL (jfr. visionsplanen).

Beslutning

KEU besluttede at udsætte sagen. Administrationen har modtaget en tillægsansøgning vedr. samme projekt og lægeside fandt, at man ikke kan tage stilling før projektet er beskrevet i en helhed, hvor midlerne til de praktiserende læger er på plads.

Bilag

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-158-13

6. Ansøgning om midler til et kursus for praktiserende læger og personale i allergi

Resume

Der søges om midler til et kursus, der skal videreformidle mulighederne for allergidiagnostik samt give redskaber til udredning af allergi.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 146.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 23. oktober modtaget en ansøgning fra Mogens Jakobsen, praktiserende læge og praksiskonsulent. Midlerne skal anvendes til kurser i allergidiagnostik for praktiserende læger og praksispersonale.

 

Formål

Allergisymptomer er en hyppig årsag til henvendelser i almen praksis, idet 20 % af befolkningen lider af allergi.

 

Allergologi er afskaffet som speciale på trods af, at det er den største kroniske lidelse. Behandlingen er delvist overtaget af almen praksis. Det er derfor nødvendigt at opruste almen praksis så diagnostik og behandling af basal allergologi kan varetages her. Omvendt er der også brug for at henvise til lungemedicinske ambulatorier og Allergicenter Vest ved komplekse allergier.

 

Patienter med ukompliceret allergi kan diagnosticeres og behandles i almen praksis, mens patienter med multiallergier eller uafklarede allergisymptomer skal håndteres af specialister. Målet er, at behandle patienten optimalt i det rette specialiseringsniveau.

 

Formålet med kurserne er derfor at viderebringe mulighederne for allergidiagnostik samt give praksis-sygeplejersker redskaber til at deltage i udredningen af allergi. Det er målet, at afholde fire kurser for praktiserende læger og to kurser for praksispersonale i løbet af foråret 2014.

 

Økonomi

Der søges om i alt 146.000 kr. til afholdelsen af kurserne. Midlerne skal bruges til at dække honorering af oplægsholdere samt forplejning. 

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

I 2012 er der opstartet et Allergicenter Vest, som er et samarbejde mellem afdelinger for lungemedicin, pædiatri, dermatologer, øjenlæger og otologer samt almen praksis. Med baggrund i dette er der planer om et regionalt kursus for praktiserende læger og praksispersonale i allergi.

 

Indholdet i kurset omfatter bl.a.: Allergi, diagnostik, inkl. laboratorieprøver, astmadiagnostik, høfeber, lægemiddelallergi, fødevareallergi og immunterapi.

 

Der ansøges om støtte til kurset, som kan anbefales ud fra følgende:

 

 • Det kommende Allergicenter Vest skal på sigt kunne modtage direkte henvisninger fra almen praksis

 • Der er p.t. ingen fælles regional holdning til mange af de opgaver der ligger inden for allergien.

 • Der er ikke noget speciale for allergi, så det omtalte center kunne samle de forskellige specialer.

 • Kurset kan medvirke til en ensartet udredning, behandling m.m. mellem hospitaler, speciallæger og praktiserende læger.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at kurserne kan støttes, da der er en kompleksitet på området, der tilsiger et behov for et kursus. Området falder desuden inden for indsatsen rettet mod kroniske patienter (jfr. visionsplanen).

Beslutning

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede, at udviklingselementet i projektet skal afklares yderligere, hvorefter ansøgningen afgøres ved formandsbeslutning.

Bilag

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-47-14

7. Ansøgning om midler til projekt om receptudskrivelse af antibiotika i lægevagten

Resume

Projektet ønsker at undersøge baggrunde og indikationerne for udskrivelse af antibiotikarecepter i telefonen i lægevagten.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 136.157 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 3. januar 2014 modtaget en ansøgning fra Grete Moth, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet. Projektet ønsker at se nærmere på receptudskrivelse på antibiotika i lægevagten baseret på data fra optagne samtaler i lægevagten. Der søges om i alt 136.157 kr.

 

Formål

En stor del af henvendelserne til lægevagten skyldes infektionssygdomme, derfor er det naturligt at der udskrives mange recepter på antibiotika i lægevagten. Det er især ved lægevagtskonsultationerne og besøgene, at der udskrives antibiotika, men det sker også ved telefonkonsultationerne. Opgørelser fra lægevagten i Region Midt for 2010 - 11 viser at 10% af alle receptudskrivelser på antibiotika foregik i telefonen.

 

Der stilles dog jævnligt spørgsmål ved, om det er i overensstemmelse med guidelines at udskrive antibiotika uden først at se og undersøge patienten.

 

Projektet ønsker at se nærmere på baggrunden og indikationerne for udskrivelse af antibiotikarecepter i telefonen i lægevagten.

 

Der findes datakilder der i et vist omfang kan give viden om indikationer for receptudskrivelser på antibiotika i lægevagten, heriblandt Kontaktmønsterundersøgelsen i lægevagten. For at få yderligere viden om begrundelsen for ordinationerne i telefonkonsultationerne er det dog nødvendigt, at få kendskab til den samtale der giver anledning til receptudskrivelsen.

 

Projektet forventer, at arbejde med et tilfældigt udsnit af 50 konsekutive samtaler af telefonkonsultationer, hvor der udskrives antibiotika i tidsrummet mellem kl. 17.00 - 18.00 på en hverdagsaften.

 

Økonomi

Der søges om i alt 136.157 kr.

 

Midlerne skal bruges til at betale løn til den pågældende forsker samt datamanager. Det specificerede budget kan ses i bilaget.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Projektets formål er at undersøge baggrunden og indikationerne for udskrivelse af antibiotikarecepter i telefonen i lægevagten.

 

Receptudskrivelser på antibiotika i telefonen er et omdiskuteret emne. Der stilles jævnligt spørgsmålstegn ved, om det er i overensstemmelse med guidelines inden for de forskellige sygdomsområder at udskrive antibiotika uden først at se og undersøge patienterne.

I projektet gennemlyttes samtaler fra lægevagten, og følgende variabler noteres for hver kontakt: kontaktårsag, diagnose, øvrig indikation for behandling, evt. begrundelse for telefonisk ordination. To læger reviewer herefter datamaterialet uafhængig af hinanden med henblik på at vurdere overensstemmelsen med guidelines for den pågældende ordination af antibiotika.

 

Projektet kan anbefales, da det vil bidrage til viden om baggrund for udskrivning af antibiotika i lægevagten, samt kunne bruges i undervisningssammenhæng af såvel vagtlæger som praktiserende læger. Desuden vil det bidrage til viden om en fremtidig anvendelse af denne metode.

Beslutning

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede, at de etiske forhold vedrørende undersøgelsesmetoden, skal afklares yderligere, hvorefter ansøgningen sendes til godkendelse ved formandsbeslutning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-43-14

8. Ansøgning om midler til kursus i hyppigt forekommende hudlidelser og deres behandling i almen praksis

Resume

Der søges om midler til et kursus, hvor praksispersonalet modtager en sygdomsspecifik undervisning, så de kan være med til at øge kvaliteten og effekten af den lægeordinerede behandling.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 25.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 10. december 2013 modtaget en ansøgning fra Jette Kolding Kristensen, praktiserende læge og praksiskonsulent. I ansøgningen søges der om midler til at afholde et kursus for praksispersonale i hyppigt forekommende hudlidelser og deres behandling i almen praksis. Der søges om i alt 25.000 kr. 

 

Formål

Flere studier viser, at der i behandlingen af hudlidelser er en manglende efterlevelse af behandlingsanbefalinger, hvilket udgør en barriere for opnåelse af et tilfredsstillende behandlingseffekt. De samme studier viser, at undervisning og instruktion kan øge patienternes efterlevelse af behandlingsanbefalingerne. Projektet betragter praksispersonalet som en vigtig ressource i behandlingen af disse patienter - under forudsætning af at praksispersonalet får den rette undervisning.

 

En del af kursets evaluering vil være af anvendelsen og organiseringen af praksispersonalet i almen praksis i forbindelse med håndteringen af denne opgave.

 

Økonomi

Der søges om i alt 25.000 kr., der skal bruges til honorering af undervisere, kursusadministration samt forplejning.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Studier har vist, at manglende efterlevelse af behandlingsanbefalinger er en barriere for opnåelse af tilfredsstillende behandlingseffekt i forhold til hudlidelser, samt at undervisning og instruktion kan øge patienternes efterlevelse af behandlingsanbefalingerne.

 

Projektet ønsker at se på praksispersonalet som en ressource, der når de har modtaget relevant sygdomsspecifik undervisning, vil kunne varetage undervisning, instruktion og opfølgende kontrol af behandlingsresultatet. Derved øges kvaliteten og effekten af den lægeordinerede behandling.

 

Projektet skønnes relevant i en tid, hvor der er brug for viden om, hvordan praksispersonale kan understøtte den lægelige behandling. Det er en god måde at få afprøvet et koncept der på sigt bør blive et selvbetalt kursus gennem EvAP(Efteruddannelse af praksispersonale). Det Regionale Kvalitetsteam lægger vægt på, at der kommer en afrapportering af projektet.

Beslutning

Der kunne ikke opnås enighed om indstillingen, hvorfor der ikke kan gives tilsagn om støtte. Fra regional side var man indstillet på at imødekomme ansøgningen. Lægeside ønskede ikke at imødekomme ansøgningen med den begrundelse, at KEU ikke giver støtte til kursusafvikling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-50-14

9. Ansøgning om midler til en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med screeningsprogrammet for livmoderhalskræft

Resume

Der søges om midler til at afdække hvordan prøvetagning og prøvesvar organiseres i almen praksis i forbindelse med screeningsprogrammet.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 53.498 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 10. januar modtaget en ansøgning fra Bettina Kjær Kristiansen, sygeplejerske, Ph.d. studerende, Forskningsenheden for Almen Praksis. Projektet ønsker at afdække, hvordan prøvetagning og prøvesvar i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft i almen praksis i Region Midtjylland organiseres. Der søges om i alt 53.498 kr.

 

Formål

Aktuelt forsinkes eller udebliver 20 % af kvinder fra en anbefalet opfølgning i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. Den manglende opfølgning kan skyldes kvinden selv og screeningsprogrammets organisering, hvor formidlingen af svaret kan svigte både i indhold og med forsinkelse.

 

Siden 2012 har Sundhedsstyrelsen anbefalet, at kvinderne skal have brevsvar direkte fra patologisk afdeling, samt at de praktiserende læger skal påmindes, hvis kvinden udebliver fra en anbefalet opfølgning. De to initiativer undersøges i øjeblikket i en fuldt finansieret ph.d.

 

Projektet ønsker i forlængelse af dette at undersøge, hvilken betydning de to initiativer har for almen praksis, og dennes måde at organisere prøvetagning og svarhåndtering. Dette ønskes belyst gennem et spørgeskema.

 

Økonomi

Der søges om i alt 53.498 kr., heraf skal de 36.036 kr. bruges til honorering af de praktiserende læger.

 

Der udsendes ét spørgeskema pr. praksis, hvor der forventes en svarprocent på 50 %. Spørgeskemaet vil blive genudsendt til de resterende 50 %, hvor det forventes, at yderligere 20 % vil svare.

 

Spørgeskemaet tager 10 min at udfylde og honoreres med 1 modul.

 

Indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Projektet ønsker at afdække hvordan prøvetagning og prøvesvar - i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft i almen praksis i Region Midtjylland - organiseres.

 

Sundhedsstyrelsen har i 2012 anbefalet, at kvinden skal have brevsvar med posten direkte fra patologisk afdeling, samt at de praktiserende læger skal påmindes, hvis kvinden udebliver fra en anbefalet opfølgning. Disse to initiativer er aktuelt ved at blive undersøgt i en allerede fuldt finansieret ph.d.

 

I forlængelse heraf planlægges nu en spørgeskemaundersøgelse af, hvilken betydning de to initiativer har for den måde almen praksis organiserer prøvetagning og svarhåndtering, samt praktiserende lægers tilfredshed med brevudsendelserne.

 

Projektet skønnes vigtigt og relevant i forlængelse af allerede igangværende projekt.

Beslutning

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede, at ansøger skal redegøre for forskellen mellem det ansøgte projekt og de tilstødende projekter. Ansøgningen afgøres efterfølgende ved formandsbeslutning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-52-14

10. Ansøgning om midler til et follow-up studie af efteruddannelse og beslutningsstøtte i forbindelse med primær palliation

Resume

Projektet ønsker at undersøge effekten af en grundlæggende efteruddannelse i den palliative indsats i almen praksis.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 210.081 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 10. januar 2014 modtaget en ansøgning fra Anna Kirstine Winthereik, læge, ph.d studerende, Forskningsenheden for Almen Praksis. Der søges om midler til at honorerer praktiserende læger for at besvare et spørgeskema i forbindelse med projektet. Der søges om i alt 210.081 kr.

 

Formål

Projektets formål er at undersøge effekten af at give praktiserende læger en grundlæggende efteruddannelse i den palliative indsats og samtidig implementere elektronisk beslutningsstøtte.

 

Hvis en patients egen læge er aktivt involveret i den palliative indsats er der større sandsynlighed for at patienterne får indfriet deres ønsker i den sidste tid. Der er desuden en generel stor tilfredshed med den praktiserende læges indsats fra både patienter og pårørende i de forløb, hvor de er med.

 

Projektet vil gennem en kompleks intervention bestående af regional efteruddannelse og elektronisk beslutningsstøtte med populationsansvar undersøge, hvordan det kan påvirke og styrke praktiserende lægers opmærksomhed på og fortrolighed med basal palliation.

 

Viser metoden sig at være effektiv vil det være let at implementere den til flere patientgrupper med palliative behov.

 

Økonomi

Der søges om i alt 210.081 kr. Heraf skal de 163.754 kr. bruges til honorering af praktiserende læger, de resterende 46.327 kr. skal bruges til porto samt studentermedhjælp til håndtering af spørgeskemaerne.

 

De praktiserende læger skal udfylde ét skema to gange, før og efter interventionen. De aflønnes med 1 modul for hvert skema. Der regnes med en svarprocent på 80 %.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Formålet med projektet er, at undersøge om en kompleks intervention i almen praksis med regional efteruddannelse og elektronisk beslutningsstøtte kan understøtte den praktiserende læges opmærksomhed og fortrolighed med basal palliation.

 

Den praktiserende læge er en central figur for patienten i et palliativt forløb. Via efteruddannelse og elektronisk beslutningsstøtte (pop up menuer) ønskes at optimere indsatsen fra almen praksis for den palliative patient. Der søges om støtte til praktiserende lægers udfyldelse af spørgeskemaer.

 

Projektet skønnes relevant til afdækning af, hvorledes almen praksis bedst kan varetage tovholderfunktionen for den opgave, der forestår, når en patient ønsker at dø hjemme

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-62-14

11. Ansøgning om midler til virtuelle sygebesøg og videokonferencer i Syddjurs Kommune

Resume

Projektet ønsker at undersøge muligheden for at styrke lægedækningen i Syddjurs Kommune gennem videokontakt.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 208.512 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 15. januar 2014 modtaget en ansøgning fra Syddjurs Kommune, Rehabiliteringsafdelingen, Rosenholm Lægehus, Ebeltoft Lægehus og Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland. Projektet ansøger om midler til at afprøve virtuelle sygebesøg og videokonferencer mellem praktiserende læger og Rehabiliteringsafdelingen i Syddurs Kommune. Der søges om i 208.512 kr.

 

Formål

Projektet ønsker at undersøge muligheden for at højne lægedækningen i Syddjurs Kommune. Der er store afstande mellem Rehabiliteringsenheden og de praktiserende læger i kommunen, derfor skal det undersøges om denne problematik kan afhjælpes med en videosamtale.

 

Videosamtalen kan med fordel bruges i to forskellige scenarier:

 

 • En virtuel lægekonsultation med deltagelse af borger, som alternativ til et fysisk lægebesøg

 • En videokonference med deltagelse af borger, som alternativ til telefonkonference mellem sygeplejerske og læge.

 

Værdien af en videosamtale er, at borgeren har mulighed for at deltage i samtalen i modsætning til nu, samt at den efterfølgende behandling kvalificeres yderligere og at borgeren er orienteret med det samme.

 

Økonomi

Der søges om i alt 208.512 kr. Midlerne skal bruges til at dække samtlige udgifter til projektet, herunder honorering af de praktiserende læger.

 

Det forventes, at lægen i gennemsnit bruger et 10 minutters modul pr. videokonsultation. Det forventes, at der i projektperioden vil være ca. 240 videokonsultationer.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Projektet har til formål at undersøge mulighederne for at højne lægedækningen i Syddjurs Kommune gennem videokontakt mellem henh. personalet og borgerne på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup og de praktiserende læger i Ebeltoft og Hornslet.

 

Evalueringen foretages via antropologisk undersøgelse baseret på interviews. Der ses samlet på sundhedstilstand, økonomi, klinisk kvalitet og brugernes oplevelser.

 

Projektet kan være relevant i en tid, hvor forskellige løsningsmodeller afdækkes omkring problematikken med manglende lægedækning.

Beslutning

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget var positivt indstillet overfor projektet, men fandt, at der er behov for yderligere afklaring vedrørende honoreringsdelen herunder udarbejdelse af en § 2-aftale. Efterfølgende sendes ansøgningen til afgørelse ved formandsbeslutning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-63-14

12. Ansøgning om midler til registrering af helbredssamtale hos praktiserende læger

Resume

Projektet vil afprøve forebyggende helbredsundersøgelse til borgere i høj risiko for hjertekarsygdom og diabetes.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 587.249 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 16. januar 2014 modtaget en ansøgning fra Annelli Sandbæk, praktiserende læge, Institut for Sundhed, Aarhus Universitet og Aarhus Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune samt Nære Sundhedstilbud. Projektet skal give viden om diagnosticering og opfølgende tiltag på baggrund af den forebyggende samtale. Der søges om i 587.249 kr.

 

Formål

Aarhus og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker i forbindelse med forebyggelsesprojekterne "Dit liv din Sundhed" og "Sund Mand" at registrere af både diagnosticering og opfølgning i forbindelse med den efterfølgende helbredssamtale hos den praktiserende læge.

 

Begge projekter tager udgangspunkt i den model for forebyggende helbredsundersøgelser, der er udviklet i forbindelse med "Tjek dit helbred" i Randers.

 

Projekt Dit liv din sundhed (Aarhus):

I projektet inviteres 15.000 borgere i alderen 45 - 69 år fra socialt belastede boligområder til en helbredsundersøgelse og mini-livsstilssamtale af kommunen. Formålet er at afprøve forebyggende helbredsundersøgelser til en gruppe i høj risiko for hjertekarsygdom og diabetes i kombination med tiltag målrettet livstilsændringer, særligt i forhold til fysisk aktivitet.

 

Projekt Sund mand (Ringkøbing-Skjern):

Projektet ønsker at tilbyde mænd i alderen 40 - 50 år en forebyggende helbredsundersøgelse i kommunalt regi. Indsatsen skal fokusere på at rekruttere og understøtte mænd, der har behov for at ændre livsstil, men som ikke helt kan motivere sig selv.

 

Fælles for projekterne

Til forskel fra 'Tjek dit helbred' er de to projekter i Aarhus og Ringkøbing-Skjern en forebyggelsesindssats af livsstilssygdomme målrettet specifikke grupper af borgere i særlig risiko for udvikling af hjertekarsygdom og diabetes. Et vigtigt element er fokus på ulighed i sundhed samt udviklingen af en forebyggende indsats til grupper, der har særligt behov for det.

 

I forbindelse med projekterne tilbyder kommunerne borgerne en forebyggende helbredsundersøgelse og opfølgende forebyggende tilbud i form af tilpassede livsstilsinterventioner.

 

De borgere der på baggrund af helbredsundersøgelsen viser sig at være i risiko for at udvikle hjertekarsygdom og/ eller diabetes bliver bedt om at henvende sig til egen læge og bede om en frebyggende helbredssamtale.

 

Økonomi

Der søges om i alt 587.249 kr. som skal bruges til honorering af de praktiserende læger. Lægerne vil modtage et honorar på 126,29 kr. for at foretage en registrering i forbindelse med deltagelse i projektet.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Formålet med projekterne er at afprøve forebyggende helbredsundersøgelse til en gruppe i høj risiko for hjertekarsygdom og diabetes i kombination med tiltag målrettet livsstilsændringer - særligt i forhold til fysisk aktivitet. Indsatsen skal målrettes til den aldersgruppe af borgere, som er i højst risiko, det vil sige borgere i alderen 45-69 år. Projektet i Ringkøbing-Skjern har et særligt fokus på mænd mellem 40 - 50 år.

 

I beskrivelsen er anført en række punkter til fremtidig fastholdelse af livsstilsændringerne.

Den praktiserende læges opgave er via et skema i laboratoriemodulet at registrere nogle parametre hos patienter som opfølgning på en ”skæv” helbredsundersøgelse.

 

Projekterne bygger på erfaringer fra Randers "Tjek dit helbred" og kan derfor anbefales. Det er desuden relevant at der er fokus på ulighed i sundhed og populationsansvar.

Beslutning

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede at godkende Projekt: Dit liv din sundhed i Aarhus Kommune, da der foreligger en § 2-aftale.

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede, at der skal udarbejdes en tilsvarende § 2-aftale inden udvalget kan godkende Projekt: Sund mand i Ringkøbing-Skjern Kommune. Aftalen sendes efterfølgende til godkendelse ved formandsbeslutning.

 

Lægeside bemærkede endvidere, at det ikke er den enkelte læge, der har ansvaret for, at patienten møder op. Det påhviler således kommunen eller patienten selv.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-65-14

13. Ansøgning om midler til Horsens på forkant med sundhed

Resume

Projektet ønsker at styrke et samarbejde mellem de tre sektorer via udviklingen af en telemedicinsk løsning.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 237.472,20 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 16. januar 2014 modtaget en ansøgning fra Hospitalsenheden Horsens, Horsens Kommune, apotekerforeningen og almen praksis i Horsens Kommune. Projektet ønsker at styrke samarbejdet og kommunikationen på tværs af sektorerne og optimere sundhedstilbuddet til kronisk syge borgere.

 

Formål

Målet er gennem styrket samarbejde mellem kommune, hospital og almen praksis, at optimere sundhedstilbuddet til kronisk syge borgere, og give den enkelte borger større indsigt i egen sygdom. Der er fokus på processen i behandlingen af borgeren og kommunikationen mellem borger og sundhedsvæsnet. Som en del af projektet skal der derfor udvikles en telemedicinsk løsning "Sundheds-Hotspottet".

 

"Sundheds-Hotspottet" er en fælles platform der giver borgeren mulighed for at følge med i sine egne fysiologiske målinger, det vil desuden være muligt at kommunikere med sundhedsprofessionelle via en skærm i eget hjem. De sundhedsfaglige har også adgang til målingerne, og kan desuden kommunikere på tværs af sektorerne. Værktøjet skal være med til at fremme samarbejdet på tværs samt forbedre borgernes mulighed for at mestre deres egen sygdom.

 

Patientmålgruppen er borgere med KOL, hjerteinsufficiens, diabetes og den ældre medicinske patient.

 

Økonomi

Der søges om i alt 237.472,20 kr. Midlerne skal bruges til honorering af de praktiserende læger. De praktiserende læger modtager et engangsbeløb på 11.827 kr. som dækker forskellige projektrelaterede opgaver. Derudover honoreres den enkelte telemedicinske konsultation med 132,44 kr.

 

Projektet har et samlet budget på 21.678.000 kr. Der søgt midler fra OPI Lab (EU midler) 2.462.716 kr. og fra Folkesundhed i Midten er søgt 377.123 kr. Horsens Kommune og Hospitalsenheden deler projektomkostninger.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Projektets formål er at styrke samarbejdet mellem de tre ben i sundhedsvæsenet via udviklingen af en telemedicinsk løsning (”Sundheds-Hotspottet”).

 

”Sundheds-Hotspotteter en fælles platform, som vil give den enkelte borger mulighed for at følge egne fysiologiske målinger og kunne kommunikere med sundhedsprofessionelle via skærm i eget hjem. De sundhedsfaglige kan ligeledes tilgå disse målinger, og har mulighed for at kommunikere med borgeren og/eller på tværs af sektorerne (elektronisk eller via videokonference). Hvordan processen endeligt skal se ud, vil projektet vise undervejs.

 

De sundhedsprofessionelle vil igennem projektperioden blive klogere på, hvad den telemedicinske løsning skal bidrage med og hvordan dette kan indgå i den daglige praksis.

 

Projektet vurderes som relevant, da det giver patienten mulighed for at yde egenomsorg. Derudover samles erfaringerne i de tre sektorer et fælles sted.

Beslutning

Vedtaget som indstillet med den tilføjelse, at PLO – Midtjylland, som følge af projektets løse beskrivelse, forbeholder sig retten til at trække sig fra projektet, hvis man vurderer, at det udvikler sig i en uønsket retning. Det gælder også den enkelte læge, som deltager i projektet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-43-13

14. Ansøgning om midler til kvalitetsorganisation

Resume

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har årligt bevilget en økonomisk ramme til understøttelse af kvalitetsorganisationen. For 2013 var bevillingen på 400.000 kr. Bevillingen ønskes videreført for 2014.

Administrationen indstiller,

at der bevilges en pulje på 400.000 kr. for 2014 til understøttelse af kvalitetsorganisationen.

Sagsfremstilling

På Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets møde den 4. december 2012 blev det besluttet, at videreføre den tidligere afsatte pulje til understøttelse af kvalitetsorganisationens arbejde. Puljen for 2013 var på 400.000 kr.

 

Der er i 2013 brugt 122.855,84 kr. af puljen. Regnskabet ser således ud:

 

Udgiftsart
Udgift
Nordic Konference, Lindkøbing
- konferencegebyr og flybilletter
29.659,12
Studietur til Canada for Det Rådgivende Udvalg
- mødehonorering til PLOM repræsentant
24.344,60
Kvalitetskonference
3.461,12
Konsulentmøde - lokaleleje og forplejning
1.575.00
IHI konference Triple Aim, Chicago
- deltagelse og mødehonorering til PLOM repræsentant
40.840,00
Studietur til Nottingham
8.664,00
Kronikerkompasset - ekstra honorar udbetalt efter
bevillingen er lukket
10.000,00
Møde med Praksiskvalitetsorganisationen
4.312,00
 
I alt
 
122.855,84

 

Puljen ønskes videreført for 2014. Der ansøges om en bevilling på 400.000 kr.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-56-08

15. Ansøgning om midler til decentrale efteruddannelsesgrupper

Resume

Den økonomiske ramme til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse i Region Midtjylland, som tidligere er bevilget af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, ønskes videreført for år 2014.

Administrationen indstiller,

at der bevilges en pulje på 1.450.000 kr. til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse for 2014.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilligede på mødet den 21. februar 2013 1.450.000 kr. til den decentralegruppebaserede efteruddannelse for 2013.

 

Der søges om en tilsvarende pulje på 1.450.000 kr. til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse for 2014. Dette giver mulighed for etablering af 11 små grupper - eller 7 store - eller flere, afhængig af hvornår grupperne dannes i løbet af året.

 

Lægeforeningen har udarbejdet overordnet regnskab for den gruppebaserede efteruddannelse for 2013.

 

Primo saldo (overført fra 2012)
136.171 kr.
Tilskud KEU 2013
1.450.000 kr.
Hippocampus nedlagt
18.560 kr.
I alt 'indtægter'
 
1.604.731 kr.
Udbetalt til 125 grupper i 2013
1.455.000 kr.
Multiløn (indberetning honorar)
2.430 kr.
Revision
1.903 kr.
I alt udgifter
1.459.333 kr.
 
Ultimo saldo 2013
 
145.398 kr.

Lægeforeningens udarbejdede budget for 2014 ser således ud:

 

Primo saldo
145.398 kr.
Tilskud fra KEU
1.450.000 kr.
Til eksisterende grupper, hvis alle grupper fra 2013 fortsætter
1.480.000 kr.
Til nyetablerede grupper
5.000 kr.
 
110.309 kr.

Status for 2013

I Region Midtjylland har efteruddannelsesvejlederne i 2009 udviklet en hjemmeside www.dge-midt.dk. Via denne udbydes der tilbud/hyldevarer til grupperne. I 2013 er der bl.a. udbudt:

 

 • UTH (Utilsigtede hændelser)

 • Demens

 • Angst

 • Depression 

 • ADHD hos børn og unge

 • Stress

 • Sundhedsstyrelsens vejledning om antipsykotisk medicin

 • Sundhedsaftaler for demensområdet

 • Den terminal patient

 • PSA skal/ skal ikke

 • Tid samme dag

 

I Region Midtjylland er der 123 DGE grupper. Der er afholdt 680 møder i 2013. En fordeling af møder ser således ud:

 

Alment / uspecificeret
Blod / lymfe / immunsystem
Fordøjelsessystem
Øje
Øre
Hjerte / karsystem
Muskel / skeletsystem
Nervesystem
Psykisk tilstand / lidelse
Luftveje
Hud
Endokrint / metabolisk / ernæringsmæssigt
Urinveje
Uklassificerbart
Svangerskab / fødsel / antikonception
Kvindelige kønsorganer inkl. mamma
Mandlige kønsorganer
Socialt problem
Uspecificeret
62
4
5
1
3
15
33
5
93
12
6
22
2
19
3
7
2
41
261

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-43-13

16. Statusrapport for 2013 til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Resume

Der er udarbejdet statusrapport for kvalitets- og efteruddannelsesområdet 2013.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget godkender statusrapporten.

Sagsfremstilling

Sekretariatet for KEU har udarbejdet en statusrapport for kvalitetsorganisationens arbejde i 2013.

 

I 2013 blev projektet Klinisk Farmaci afsluttet, der er blev taget godt imod projektet af deltagerne. I foråret har der desuden været afholdt en efteruddannelsesrække om tidlig diagnostik af kræft samt foretaget audits på livmoderkræft- og nyre-blærekræft patientforløb i efteråret 2013.

 

Igen i år er der afholdt LUP kurser (Ledelse og Udvikling i Praksis), der har været debut til et kursus målrettet nynedsatte praktiserende læger med under 3 års erfaring. Kurset var en succes med fuldt booket hold. Derudover er der afholdt LUP temadage om bl.a. rationel praksisdrift som har været meget populært. Et nyt kursus er på vej om tid og tilgængelighed.

 

Stort set alle praksis er tilmeldt Sentinel datafangst. I forbindelse med implementeringen af dette er der afholdt 6 kurser med titlen "Fra data til kvalitet". Der er blevet taget godt imod kurserne, som fortsætter i 2014.

 

Ca. 75 % af almen praksis er tilmeldt og anvender Fælles Medicinkort (FMK). Som en del af denne proces er der afholdt 8 koordinerende ibrugtagningsmøder samt 16 værktøjsmøder. Også her er der blevet taget godt imod kurserne.

 

Konsulenterne har derudover som altid haft fokus på undervisning og efteruddannelse af læger samt praksispersonale for at sikre en fortsat kvalitet i praksis.

 

Det fremtidige perspektiv

Den nuværende kvalitetsorganisation har fungeret i 2 valgperioder. Der er siden regionens dannelse sket en række ændringer i hospitalsstruktur og forventningerne til almen praksis, som betyder, at det er en god ide at se nærmere på, om den nuværende struktur fortsat er robust. Et forslag til en justeret organisation præsenteres på Samarbejdsudvalgsmødet for almen læger 27. februar 2014.

 

Foråret 2014 forventes derfor at blive præget af denne justering.

 

Der skal samtidig laves en ny kvalitetsstrategi for KEU i 2014, som skal ses i sammenhæng med den kommende Praksisplan.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen