Abonnér

Dagsorden
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 15. juni 2015 kl. 17:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B4


Sagnr.: 1-01-72-45-13

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Jørgen Nørby

Carl Johan Rasmussen
Susanne Buch Nielsen
Ove Nørholm

 

Kommunekontaktrådet:

Frank Heidemann Sørensen, Ikast-Brande kommune

Niels Anton Rosenberg, Odder kommune (Medlem af KEU - observatør i SU)
Åse Kubel Høegh, Viborg kommune (Medlem af SU - observatør i KEU)

Lis Kaastrup, Sundheds- og Omsorgschef, Viborg Kommune

 

Lægeforeningen:

Karsten Rejkjær Svendsen

Jette Dam-Hansen

Henrik Kise

Søren Svenningsen

Ejvind Mouritsen (Medlem af KEU - observatør i SU)

Lise Høyer (Medlem af KEU - observatør i SU)

Birgitte Borup (Medlem af SU - observatør i KEU)

Marius Andersen (Medlem af SU - observatør i KEU)

 

Lægelige_koordinatorer_for_PKO,_EUV_og_PUK:

Tommy Stoltz Olsen, Lægelig koordinator for EUV og PUK (Observatør)

Svend Kier, Lægelig koordinator for PKO (Observatør) 

 

Lægeforeningens sekretariat:

Seniorkonsulent Lisbeth Trøllund

 

Region Midtjylland, administrationen:

Konstitueret koncerndirektør Christian Boel

Vicedirektør Kjeld Martinussen

Kontorchef Lasse Guldbrandsen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Birgitte Haahr, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen, Nære Sundhedstilbud

Chefkonsulent Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud

Fuldmægtig Kristoffer Stegeager, Nære Sundhedstilbud

Beslutning

Afbud:

Jørgen Nørby

Susanne Buch Nielsen

Frank Heidemann Sørensen

Niels Anton Rosenberg

Henrik Kise

Åse Kubel Høegh

Lis Kaastrup

Lasse Guldbrandsen

Kristoffer Stegeager

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-45-13

2. Gensidig orientering

Administrationen indstiller,

at der gives en gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Besparelser på kvalitetsområdet

PLO - Midtjylland ønskede at blive orienteret om besparelserne på kvalitetsområdet. De politiske medlemmer orienterede om den politiske proces. Sagen behandles på regionsrådets møde den 24. juni.

PLO-M ønskede at orientere udvalget om, at man havde fundet det naturligt, om man havde fået en orientering om besparelserne på kvalitetsområdet, allerede på det sidste KEU-møde, da spareplanen blev drøftet under gensidig orientering

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-5-08

3. Økonomi, status over udvalgets midler

Resume

Der er udarbejdet en økonomisk oversigt over KEU- og EUV-midler, status pr. 1. juni 2015.

Administrationen indstiller,

at den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomisk oversigt, status pr. 1. juni 2015 over Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler og EUV-midler samt de bevilgede projekter.

 

Der er 15.754.761 kr. tilbage i ikke forbrugte / ikke bevilgede midler i 2015, når de overførte projekter samt de tidligere bevilgede projekter for 2015 er fratrukket.

 

Der er til dette møde søgt om projekter, som for 2015 udgør 2.668.691 kr. Hvis alle ansøgninger godkendes, er der 13.086.070 kr. tilbage i puljen for 2015.

 

Der vedlægges desuden en oversigt over afsluttede KEU projekter 2007 - 2015.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

PLO - Midtjylland ønskede at forhøre sig om projekt 59. Klinikpersonalets efter- og videreuddannelse (EvaP), da der fortsat er en del uforbrugte midler, selvom bevillingen blev givet tilbage i 2009. Det blev besluttet, at Administrationen fremsender supplerende oplysninger vedr. EvaP.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-43-13

4. Administrationsgrundlag for Spirekassen

Resume

Der er lavet et administrationsgrundlag samt skema til Spirekasse-puljen.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget godkender administrationsgrundlaget for Spirekassen

Sagsfremstilling

Spirekassen er oprettet i februar 2015 og er en pulje som almen praksis kan søge midler fra for at afprøve ideer og projekter med sigte på, at der eventuelt efterfølgende kan ske en bredere implementering i almen praksis. Der behøves ikke være en garanti for at projektet ender med succes.

 

Der er sendt en invitation ud til to fyraftensmøder for læger og personale d. 3. juni i Viborg og d. 10. juni Aarhus. Her kan man høre nærmere om puljen samt stille spørgsmål.

 

Ansøgningerne vil blive behandlet af Det Regionale Kvalitetsteam, der vurderer, om der skal gives penge til projektet. De overordnede krav til et projekt er, at det kommer fra almen praksis og skal tage afsæt i KEU's udviklingsområder.

 

KEU vil blive orienteret om de modtagne, igangsatte og afsluttede projekter på dets møder i løbet af året. Når praksis har færdiggjort projektet vil KEU desuden blive orienteret om resultaterne. KEU kan bede de projektansvarlige om at præsentere deres resultater på et møde. Der vil blive aflagt et årligt regnskab for puljen.

 

Der er udarbejdet et skema til ansøgerne, samt et administrationsgrundlag for puljen, der er vedlagt som bilag.

Beslutning

Vedtaget som indstillet med den bemærkning, at KEU orienteres via PLO - Midtjyllands repræsentanter i de enkelte projekter.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-152-15

5. Ansøgning om midler til efteruddannelsesmøder for praktiserende læger i KOL

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 179.351 kr. til projektet

Sagsfremstilling

De samlede udgifter til KOL/astma er langt den største post i medicinbudgettet på praksisområdet. Tidlig opsporing, behandling efter gældende retningslinjer og diagnostik samt brug af easyhaler som primære device forventes at bidrage til mulige besparelser på medicinbudgettet.

 

Den Regionale Lægemiddelkomité har derfor nedsat en arbejdsgruppe som har fået til opgave at planlægge en indsats ud mod praksissektoren. Formålet med indsatsen er, at bidrage til at de praktiserende læger opsporer patienter, diagnosticerer og behandler patienterne efter gældende retningslinjer. Det er desuden væsentligt, at de praktiserende læger kender de lokale kommuners og apotekers tilbud for at øge graden af samarbejde til gavn for patienterne.

 

Arbejdsgruppen planlægger at afholde efteruddannelsesmøder for praktiserende læger og praksispersonale 5 steder i regionen. Praksispersonalet er inddraget, da det forventes, at personalet kan være med til at drive implementeringen af nye retningslinjer og arbejdsgange i praksis.

 

Når de 5 møder er afholdt skal det evalueres om stormøder bidrager til at ændre praktiserende lægers adfærd på medicinområdet. Møderne skal bruges til at vurdere om stormøder med fordel kan anvendes på medicinområdet fremover når nye vejledninger skal implementeres i praksis.

 

Som en del af evalueringen vil der løbende blive foretaget målinger på forbruget af:

 

  • Montelukast. Forbruget af montelukast til de +50 årige forventes at falde.

  • Steroid. Forbruget af steorid forventes at falde, da steorid hovedsageligt skal bruges til patienter med svær KOL ifølge gældende retningslinjer.

 

Der skal desuden måles på antallet af lungefunktionsmålinger, der forventes at stige. Målingerne vil blive foretaget i løbet af 2015-2016 og resultaterne vil blive præsenteret for KEU i 2016.

 

Økonomi

Der søges om i alt 179.351 kr.

 

Honorar til oplægsholdere - 60 timer á 890,42 kr. i timen: 53.426 kr.

Lokaleleje og forplejning: 125.000 kr.

Kørsel oplægsholdere: 925 kr.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

KOL opsporing og behandling er et yderst relevant område. Der afholdes en del sponsorerede møder rundt om i regionen.

 

Programmet er kvalitetsmæssigt fint og velegnet til efteruddannelse for almen praksis. Med inddragelse af de aktører der er på markedet, og en neutral fremstilling af de devices der er tilgængelige. KOL indsatsen er desuden højt prioriteret i Jo før, jo bedre indsatsen.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at der er tale om et relevant projekt, som bør støttes regionalt.

Beslutning

Godkendt.

 

PLO - Midtjylland ønskede at få oplyst, hvordan oplægsholderne honoreres. Administrationen fremsender en detalejeret oversigt over honoreringen.

Bilag

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-153-15

6. Projekt om brug af iFOBT i almen praksis til forbedret diagnostik af kolorektalkræft

Resume

Der søges om midler til at undersøge om en iFOBT test i almen praksis kan være vejen til tidligere diagnostik med forbedret overlevelse i forbindelse med kolorektalkræft.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 323.525 kr. til honorering af ph.d. løn samt udgifter til databaseadgang, og
at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 1.8 mio kr. til honorering af praktiserende læger ved udfyldelse af et spørgeskema i forbindelse med bestilling af prøven og til implementering af proceduren i projektperioden.

Sagsfremstilling

Kræft i tyk- og endetarmen, kolorektalkræft, er blandt de hyppigste kræftformer i Danmark. Diagnostikken i almen praksis er vanskelig, da kolorektalkræft ofte har vage, ukarakteristiske symptomer.

 

Der er efterhånden evidens fra en række studier om, at det er muligt at optimere den tidlige diagnostik ved at benytte afføringsprøver for blod (iFOBT) på patienter med symptomer og tegn på kolorektalkræft, men som ikke kan henvises direkte i kræftpakke. Der er dog fortsat brug for en systematisk undersøgelse af, om iFOBT kan lette og optimere den diagnostiske proces i almen praksis.

 

Formålet med projektet er derfor at udvikle en guideline for brugen af iFOBT i almen praksis, samt undersøge implementeringen af guideline og iFOBT i almen praksis.

 

Test for blod i afføringen er en simpel og billig undersøgelse, som ikke anvendes i primær diagnostik af tyktarmskræft. Testen anvendes dog ved screening og kunne være vejen til tidligere diagnostik med forbedret overlevelse.

 

Studiet ønsker at bidrage med ny viden til at optimere udredningen af patienter med kolorektalkræft generelt, og i særdeleshed for de patienter der på nuværende tidspunkt ikke bliver screenet, eller kan henvises til kræftpakke. 

 

Studiet ønsker at måle følgende:

 

  • Benyttes iFOBT i almen praksis, hvor ofte, på hvilke indikationer og med hvilket resultat?
  • Hvilke cut-off værdier for iFOBT hos symptomatiske patienter er optimale? Dette er ikke tidligere undersøgt.
  • Den afledte aktivitet ved brug af iFOBT i almen praksis i sygehusaktivitet?
  • Stadiefordelingen af kolorektalkræft.

 

Studiet er blevet pilottestet i regionens udviklingspraksis, formålet var at få erfaring med hvordan iFOBT prøven bedst kan introduceres til almen praksis i det regionalt dækkende forskningsprojekt. I det regionale forskningsprojekt bliver prøven gjort tilgængelig i 1 år for almen praksis, der informeres om prøven via sundhed.dk, lægelaugsmøder og ved udsendelse af testkit og informationsmateriale. Alle praksis får tilbudt prøven, men det vil ske trinvis på lægelaugsniveau, hvor de tilbydes en ½ times undervisning.

 

Økonomi

I den oprindelige ansøgning søges der om midler, der skal dække 7 måneders ph.d. løn samt udgifter til databaseadgang svarende til 323.525 kr. 

 

PLO-M har bedt om honorering for ekstra tid i forbindelse med projektet. Der er derfor lavet en tillægsansøgning, hvor der søges om yderligere 1.8 mio kr.

 

Midlerne skal bruges til honorering for udfyldelse af et spørgeskema i forbindelse med bestilling af prøven og til implementering af proceduren i projektperioden svarende til et 10 minutters modul á 146,50 kr. pr. patient.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Dette ph.d. projekt har til formål at udvikle en vejledning for brugen af iFOBT i almen praksis, samt vurdere implementeringen af iFOBT og guideline i almen praksis. Den kliniske vejledning udvikles på basis af et litteraturstudie, hvorefter almene praksis i Region Midt randomiseres til brug af iFOBT. Metoden indsamler relevante og sufficiente data.

 

Det vurderes, at projektet er gennemførlig inden for den anførte periode og at projektgruppen har de fornødne kvalifikationer til at gennemføre projektet. Projektet planlægges publiceret i peer reviewed tidsskrifter.

 

Projektet er pilottestet blandt 12 praktiserende læger. Formålet med pilotafprøvningen var at få erfaring med hvordan iFOBT prøven bedst introduceres til almen praksis og hvor stor arbejdsbelastningen kan forventes at være i praksis. Resultatet af pilottesten er, at det kan forventes at hver læge rekvirerer 2 prøver pr. måned og at anvendelsen af testen medfører et øget tidsforbrug på 5-10 minutter i forbindelse med bestilling af prøven og information af patienten om prøven og de praktiske forhold omkring prøvetagning og forsendelse.

 

De ansøgte midler skal bruges til løn til ph.d. studerende, til data samt til honorering af deltagende praktiserende læger.

 

Det vurderes, at dette projekt på langt sigt vil generere relevant og væsentlig viden for almen praksis.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at der er tale om et relevant projekt, som bør støttes regionalt.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Fra regionale politisk side blev det bemærket, at man ikke finder, at der ved idriftsættelse skal ske en særskilt honorering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-151-15

7. Projekt om opsporing af diabetiske øjenskader ved hjælp af smart-phone

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 274.800 kr. til projektet

Sagsfremstilling

Øjenbaggrundsbeskadigelse (diabetisk retinopati) er den hyppigste årsag til blindhed og nedsat syn på verdens plan. Diabetisk retinopati kan forebygges ved en regelmæssig screening.

 

En rapport fra 2013/2014 fra den danske diabetes database viser, at almen praksis har resultaterne fra en nylig øjenundersøgelse (<24 måneder) for 3-6 % af deres voksne diabetes patienter, hvor målet for denne indikator er på 90%. Det er et anerkendt problem at almen praksis i mange tilfælde ikke har kendskab til undersøgelsens resultat, i en del tilfælde er det dog også tilfældet, at der aldrig er blevet lavet en undersøgelse.

 

I Danmark skal alle patienter med diabetes indenfor en periode af 2 år gerne have undersøgt deres øjenbaggrund hos en øjenlæge, for at opspore og behandle eventuelle tidlige komplikationer til diabetes. Hvis man på sigt kunne skabe mulighed for at billeder af øjenbaggrunden blev taget i forbindelse med den årlige kontrol hos den praktiserende læge, kunne man sikre at flere patienter fik undersøgt deres øjenbaggrund og dermed identificeret og behandlet eventuelle komplikationer i tide.

 

Projektet ønsker at undersøge, hvorvidt telemedicin kan være en løsning. Ved brug af en smartphone og en særlig linse kan man opnå øjenbaggrundsbilleder af høj kvalitet, men klinisk brug af dette er ikke tilstrækkeligt valideret.

 

Projektet søger derfor om midler til finansiering af øjenundersøgelser af patienter i ADDITION studiet.

 

Den tekniske løsning

Løsningen gennemføres med udgangspunkt i en mobiltelefon der er monteret på et eksternt optisk system. Mobilens kamera bliver brugt til at tage billedet. Mobilen er ikke on-line, dvs. den ikke har adgang til WIFi, 3G, 4G m.m. Billederne kan derfor ikke blive delt via net-tjenester, skydrev, backup-systemer eller lignende.

 

Billederne bliver kun gemt lokalt på et medie internt i mobilen som ikke kan tages ud. Adgangen til mobilens data er beskyttet med kodeord og dataene er krypteret. Det giver mulighed for intern databehandling i mobilen uden at data spredes til andre enheder. Billederne kan kun hentes ud af mobilen via et datakabel, hvis man kender krypteringsnøglen.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at der er tale om et relevant projekt, som bør støttes regionalt.

 

Det er projektets formål at validere den diagnostiske præcision af billeder til screening for diabetisk retinopati. Screeningsbilledet tages med en smart-phone (og påsat linse) og sendes derefter til analyse på øjenafdelingen. Dette resultat sammenholdes med fundet ved den sædvanlige undersøgelse på øjenafdelingen (gold standard for retinopati opsporing).

 

Baggrunden for projektet er, at det anbefales, at alle patienter med diabetes indenfor en periode af 2 år får undersøgt deres øjenbaggrund hos en øjenlæge, for at opspore og behandle eventuelle tidlige komplikationer til diabetes. Desværre tyder opgørelser på, at mange patienter ikke regelmæssigt kommer til screening for retinopati, og man kan mistænke at der er en social slagside i udeblivelserne. Hvis man på sigt kunne skabe mulighed for, at billeder af øjenbaggunden blev taget i forbindelse med den årlige kontrol hos den praktiserende læge, kunne man således sikre at flere patienter fik undersøgt deres øjenbaggrund og dermed identificeret og behandlet eventuelle komplikationer i tide.

 

Dette projekt er en del af et større projekt (Addition). Der vil foretage en 10 års opfølgning på 430 diabetespatienter i Aarhus og 239 patienter i Holstebro. Alle undersøgelser udføres af projektmedarbejdere på sygehusene.

 

Projektet indsamler relevante og sufficiente data til formålet. Det anføres ikke, hvorledes projektet vil blive afrapporteret.

 

Det vurderes, at projektet vil bidrage med relevant og væsentlig viden, som kan få betydning for kvalitetsudviklingen af diabetesomsorgen. Projektgruppen vurderes at være kvalificeret til at kunne løse opgaven.

Beslutning

Udvalget udtrykte opbakning til projektet, dog kunne projektet ikke godkendes, da der fortat er nogle uklarheder, som skal udredes nærmere. PLO - Midtjylland fremsender disse til administrationen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-154-15

8. Projekt om undersøgelse af komplikationer 10 år efter diabetes diagnose

Resume

Der søges om midler til ADDITION studiet der blev etableret i 2001-2006. Det skal måles om effekten af behandlingen har betydet en lavere forekomst af hjerte-kar events i en kontrolgruppe.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 91.015 kr.til projektet

Sagsfremstilling

ADDITION studiet blev etableret i 2001-2006, hvor 1533 danskere blev inkluderet med type 2 diabetes fundet ved screening i almen praksis. De praktiserende læger blev delt op i to grupper. En kontrolgruppe som fulgte de nationale retningslinjer i diabetesbehandlingen og en interventionsgruppe som blev uddannet i intensiv behandling.

 

Effekten blev undersøgt efter 5 år, og der kunne konstateres en 17% lavere forekomst af hjertekar-events i interventionsgruppen. Den var dog ikke signifikant forskellig fra kontrolgruppen. Viden fra andre studier viser, at effekten af tidlig behandling kan vise sig sent. Derfor har den internationale styregruppe besluttet, at foretage en 10 års opfølgning på de samme events.

 

For at kunne sammenholde hjerte-kar events til behandlingskvalitet er det nødvendigt at indsamle viden om langtidsblodsukker (HbA1c) og nyrefunktion og på medicinforbrug fra egen læge. Der søges derfor om midler til honorering af praktiserende læger for at udfylde et skema med disse oplysninger. Udkast til spørgeskemaet er vedlagt som bilag.

 

Økonomi

Der søges om i alt 91.015 kr. De praktiserende læger betales svarende til en konsultation pr. patient, dvs. 135,64 kr. I Region Midtjylland drejer det sig om i alt 671 patienter.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at der er tale om et relevant projekt som bør støttes regionalt.

 

Projektet har til formål, at undersøge udviklingen af komplikationer 10 år efter at patienter med diabetes har fået stillet diagnosen. Hertil skal blandt andet indhentes informationer om blodprøveresultater (HbA1c + nyrefunktion) og medicinforbrug fra egen læge.

 

Der ansøges derfor om midler til betaling af praktiserende læger for at udfylde et skema med blodprøveresultater og medicinforbrug på de inkluderede diabetikere. Der betales svarende til en konsultation pr. patient, dvs. 135,64 kr. pr. patient. Det forventes at 671 patienter fra Region Midtjylland inkluderes. Projektet financieres i øvrigt via andre store forskningsbevillinger.

 

Det vurderes, at projektet vil bidrage med relevant og væsentlig viden om behandling og kontrol af patienter med type 2 diabetes i almen praksis. Resultater fra projektet vil blive publiceret i peer reviewed artikler.

 

Det forventes, at projektet er gennemførligt inden for den anførte tidsperiode og det anførte budget.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen