Abonnér

Dagsorden
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 23. februar 2015 kl. 17:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B 1


Sagnr.: 1-01-72-45-13

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Jørgen Nørby
Carl Johan Rasmussen
Susanne Buch Nielsen
Ove Nørholm

 

Kommunekontaktrådet:

Frank Heidemann Sørensen, Ikast-Brande kommune

Niels Anton Rosenberg, Odder kommune (Medlem af KEU - observatør i SU)
Åse Kubel Høegh, Viborg kommune (Medlem af SU - observatør i KEU)

Lis Kaastrup, Sundheds- og Omsorgschef, Viborg Kommune

 

Lægeforeningen:

Karsten Rejkjær Svendsen

Jette Dam-Hansen

Henrik Kise

Søren Svenningsen

Ejvind Mouritsen (Medlem af KEU - observatør i SU)

Lise Høyer (Medlem af KEU - observatør i SU)

Birgitte Borup (Medlem af SU - observatør i KEU)

Marius Andersen (Medlem af SU - observatør i KEU)

 

Lægelige_koordinatorer_for_PKO,_EUV_og_PUK:

Tommy Stoltz Olsen, Lægelig koordinator for EUV og PUK (Observatør)

Svend Kier, Lægelig koordinator for PKO (Observatør) 

 

Lægeforeningens sekretariat:

Seniorkonsulent Lisbeth Trøllund

 

Region Midtjylland, administrationen:

Konstitueret koncerndirektør Christian Boel

Vicedirektør Kjeld Martinussen

Kontorchef Lasse Guldbrandsen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Birgitte Haahr, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen, Nære Sundhedstilbud

Chefkonsulent Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud

Fuldmægtig Kristoffer Stegeager, Nære Sundhedstilbud

Beslutning

Der var afbud fra:

Niels Anton Rosenberg
Åse Kubel Høegh

Lis Kaastrup

Birgitte Borup

Ejvind Mouritsen

Svend Kier

Steen Vestergaard-Madsen

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-45-13

2. Gensidig orientering

Administrationen indstiller,

at der gives en gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Der var ingen bemærkninger under gensidig orientering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-5-08

3. Økonomi, status over udvalgets midler

Resume

Regnskabet for 2014 er afsluttet og den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler er ajourført.

Der er foretaget en foreløbig beregning af midler til puljen til KEU og EUV for 2015. Der foretages en endelig beregning når reguleringsprocenten foreligger.

Administrationen indstiller,

at den økonomiske oversigt for 2014 tages til efterretning
at oversigten over økonomien for 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler for 2014 er afsluttet. Der er udarbejdet en økonomisk oversigt for 2014, som viser status for projekterne ved regnskabets afslutning. Midlerne, som er til rest efter afslutningen af regnskabet for 2014 overføres til 2015. Det drejer sig om 14.952.000 kr. for KEU og 4.832.000 kr. for EUV.

 

Der vedlægges en økonomisk oversigt for 2014.

 

Der er foretaget beregning af midler til kvalitetsudvikling efter overenskomstens § 117 på 7.793.000 kr. Hertil kommer overførte midler fra 2014, jr. ovenfor på 14.952.000 kr.

 

Der er foretaget beregning af midler til efteruddannelse efter overenskomsten på 1.752.000 kr. Hertil kommer overførte midler fra 2014, jf. ovenfor på 4.832.000 kr.

 

Den samlede pulje for 2015 udgør 29.329.000 kr.

 

Der er tidligere bevilget projekter som endnu ikke er afsluttet til et samlet beløb på 10.645.901 kr. Heraf er budgetteret midler til aflønning af efteruddannelsesvejlederne og til administration, ialt 870.000 kr. Der er til dette møde søgt om projekter til 2.967.770 kr. Hvis alle ansøgninger bliver godkendt, er der 15.715.328 kr. tilbage i puljen for 2015. Herudover er der søgt om anvendelse af 457.750 kr. fra allerede bevilgede midler på 600.000 kr. til deltagelse i internationale konferencer om almen medicin.

 

Der vedlægges økonomisk oversigt for 2014, økonomisk oversigt for 2015 samt oversigt over afsluttede projekter.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-43-13

4. Ansøgning om midler til kvalitetsorganisation

Resume

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har årligt bevilget en økonomisk ramme til understøttelse af kvalitetsorganisationen. For 2014 var bevillingen på 400.000 kr. Bevillingen ønskes forhøjet til 600.000 kr. for 2015.

Administrationen indstiller,

at der bevilges en pulje for 2015 på 600.000 kr. til understøttelse af kvalitetsorganisationen.

Sagsfremstilling

På Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets møde den 27. februar 2014 blev det besluttet, at videreføre den tidligere afsatte pulje til understøttelse af kvalitetsorganisationens arbejde. Puljen for 2014 var på 400.000 kr.

 

Der er i 2014 brugt 123.404,44 kr. af puljen. Regnskabet ser således ud:

 

Udgiftsart

 

Udgift

 Arbejdsmøde med kvalitetsorganisationen

 

14.916,80 

 IRF-møde maj 2014 (Kate Klostergaard)

 

960,00 

 Udviklings- og dialogseminar

 

800,00 

 Seminar for kvalitetsorganisationen:

 

 

 - Møde og overnatning

65.046,88

 

 - Foredragsholder

26.733,36

 

 - Gospelworkshop

7.290,00

 

 - Sweatshirts

7.657,40

 

I alt seminar

 

106.727,64

 

I alt

 

 

123.404,44

 

Arbejdet med akkreditering starter i 2015. I den forbindelse bliver der holdt en del kommunebaserede møder, hvor praksis tilbydes støtte i forberedelsen til akkreditering. Der vil være udgifter forbundet med disse møder i form af forplejning samt booking af mødesteder. I 2015 forventes som minimum 5 kommunemøder, hvor udgifterne kalkuleres til ca. 100.000 kr.

 

Hertil kommer afvikling af konsulentuddannelse og kompetenceudvikling af den reviderede praksiskonsulentorganisation med henblik på at få inddraget praksis aktivt i kvalitetsudviklingen i Region Midtjylland. Udgiften hertil skønnes at være 100.000 - 200.000 kr. i 2015.

 

Derfor søges der om at bevillingen øges fra 400.000 kr. til 600.000 kr. i 2015.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-56-08

5. Ansøgning om midler til decentrale efteruddannelsesgrupper

Resume

Den økonomiske ramme til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse i Region Midtjylland, som tidligere er bevilget af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, ønskes videreført for år 2015.

Administrationen indstiller,

at der bevilges en pulje på 1.750.000 kr. til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse for 2015.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilligede på mødet den 27. februar 2014 1.450.000 kr. til den decentralegruppebaserede efteruddannelse for 2014.

 

Der søges om en tilsvarende pulje på 1.750.000 kr. til den decentrale gruppebaserede efteruddannelse for 2015.

 

Der har været øget aktivitet i 2014 i forhold til 2013, hvor der blev udbetalt til 125 grupper - i 2014 136 grupper, altså en stigning på 11 grupper.

Næsten alle pengene på kontoen er brugt i 2014 - der er derfor behov for at søge om et større beløb i 2015.

I budgettet er der plads til 12 nye grupper (store) eller 18 små - formentlig en blanding.

 

Lægeforeningen har udarbejdet overordnet regnskab for den gruppebaserede efteruddannelse for 2014.

 

Primo saldo (overført fra 2013)
150.360 kr.
Tilskud KEU 2014
1.450.000 kr.
Q50 tilbagebetalt tilskud
10.000 kr.
I alt 'indtægter'
 
1.610.360 kr.
Udbetalt til 136 grupper i 2014
1.583.750 kr.
Multiløn (indberetning honorar)
3.150 kr.
Revision
1.500 kr.
I alt udgifter
1.588.400 kr.
 
Ultimo saldo 2013
 
21.960 kr.

Lægeforeningens udarbejdede budget for 2015 ser således ud:

 

Primo saldo
21.960 kr.
Tilskud fra KEU
1.750.000 kr.
 
1.771.960 kr.
 
 
Til eksisterende grupper, hvis alle grupper fra 2014 fortsætter
1.583.750 kr.
Øvrige udgifter
5.500 kr.
Til nyetablerede grupper
182.710 kr.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-45-13

6. Ansøgning om en pulje til udvikling af forprojekter til kvalitetsudvikling i almen praksis

Resume

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) godkendte på mødet den 4. december 2014 udkast til revideret kommissorium for KEU og samtidig udkast til udviklingsområder under Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget 2015 - 2018. Heri indgår, at der søges afsat puljemidler til udvikling af forprojekter til kvalitetsudvikling konkrete praksis med fokus på, at praksis i regionen, der har lyst til at arbejde med kvalitetsudvikling, får mulighed for frikøb til at arbejde med projekter og tiltag evt. med støtte fra en af regionens konsulenter .

Administrationen indstiller,

at KEU bevilger 500.000 kr. årligt i 2015 til og med 2018 til en pulje til udvikling af forprojekter til kvalitetsudvikling, og
at KEU årligt orienteres om regnskab og løbende orienteres om status for modtagne og igangsatte forprojekter .

Sagsfremstilling

Som en del af grundlaget for det godkendte KEUs kommissorium og udviklingsområder under KEU er det målet at få sat gang i en styrket kvalitetsudviklingskultur blandt praktiserende læger i Region Midtjylland. Praktiserende læger eller praksis, der gerne vil afprøve nye måder at organisere og udvikle praksisnært, skal kunne rette henvendelse om gerne at ville afprøve en form for forprojekt eller projektide, som praksis vil arbejde med. Praksis beskriver kort projektide og de forventede tidsmæssige ressourcer, der skal afsættes for at komme igang og få det beskrevet nærmere, hvad forprojektet skal munde ud i. Kompensationen kan anvendes til frikøb af læger og evt. praksispersonale efter de timehonoreringsmæssige aftaler, der er indgået.

 

Sigtet er, at praksis kan afprøve ideer og projekter med sigte på, at der efterfølgende evt. kan ske en bredere implementering i andre praksis. Udgangspunktet for praksisansøgninger er det godkendte oplæg til udviklingsområder.

 

Som det fremgår af oplæg til udviklingsområder skal der være risikovillighed i forhold til projekter, der viser sig at have potentiale.

 

Praksis, der overvejer at ansøge om at gå igang med et forprojekt, kan hente støtte til udvikling af projektbeskrivelse fra konsulenter tilknyttet MidtKraft (praksiskvalitetsorganisationen).

 

Med henblik på at komme bredt ud blandt praksis i regionen foreslås udsendt en invitation til inspirationsmøder i Vest (Herning) og i Øst (Aarhus).

 

Det foreslås, at forprojekter behandles i det Regionale Kvalitetsteam. Kvalitetsteamer drøfter og fastlægger et administrationsgrundlag, som forelægges KEU. Ansøgninger over 50.000 kr. behandles i KEU.

 

Der sker en årlig regnskabsaflæggelse til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget og der gives løbende en status for modtagne og igangsatte forprojekter. Endvidere foretages der en evaluering af tiltaget ved udgangen af 2016.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

KEU besluttede, at udvalget skal orienteres om alle projekter, der modtager bevilling fra puljen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-235-14

7. Nordisk Kongres Göteborg 2015

Resume

Der søges om midler til, at en delegation kan deltage i Nordisk Kongres, som afholdes i Göteborg 16.-18. juni 2015.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 457.750 kr. til deltagelse i Nordisk Kongres, som finansieres af de årligt afsatte midler til deltagelse i internationale konferencer om almen medicin.

Sagsfremstilling

Der afholdes Nordisk Kongres i Göteborg, Sverige i perioden 16.-18. juni 2015. Temaet for kongressen 2015 er ”Sustainable healthcare through General Practice – meeting the demands in a changing world” (programmet er under udarbejdelse).

 

Der er tradition for, at Region Midtjylland deltager i Nordisk Kongres med en delegation bestående af repræsentanter fra konsulentorganisationen, staben samt medlemmer af samarbejdsudvalget og KEU. Formålet er at hente fælles inspiration til det fremtidige kvalitetsudviklingsarbejde i almen praksis.

 

Ved de to seneste Nordisk Kongresser har efteruddannelsesvejlederne desuden søgt om at udbyde 15 pladser til lægekolleger fra Region Midt. I løbet af kongressen er der blevet afholdt en Region Midt Café for den samlede delegation, hvor det har været muligt at drøfte indtryk fra dagens seancer, efteruddannelse og kvalitetsarbejde generelt. Der har været endog meget positive erfaringer med dette, hvorfor administrationen foreslår, at dette gentages i Göteborg. Blandt de 15 læger foreslår administrationen, at tovholderne for de 5 udviklingspraksis samt 5 fase 3 læger udgør de 10 af pladserne.

 

Der søges derfor om midler til afholdelse af Region Midt Caféen herunder leje af lokale på hotellet samt let forplejning.

 

For at styrke mulighederne for netværk og understøtte en bæredygtig transportform, foreslår administrationen, at transporten til Göteborg finder sted i en fælles bus.

 

Administrationen foreslår, at den samlede delegation består af

 • 3 efteruddannelsesvejledere

 • 3 praksisudviklingskonsulenter

 • 3 praksiskoordinatorer

 • 2 lægelige koordinatorer

 • 4 ansatte fra staben

 • 4 regionsrådspolitikere fra SU

 • 3 kommunale medlemmer i SU/KEU

 • 8 PLO-repræsentanter i KEU/SU

 • 5 praktiserende læger fra Region Midtjylland

 • 5 fase 3 læger

 • 5 læger fra de såkaldte udviklingspraksis i Region Midtjylland

 

Delegationen består af i alt 45 personer.

 

Økonomi  

De samlede udgifter anslås til:

 


Konferencegebyr pr. person 5.200 kr.
 
 
234.000 kr.

Overnatning
 
121.500 kr.

Transport (bus t/r til Göteborg)
 
40.000 kr.

Lokaleleje til Midt Café
 
15.000 kr.

Aftensmad 3 dage pr. person 1.050 kr.
 
47.250 kr.
I alt
457.750 kr.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Ved annoncering skal det fremgå, at praktiserende læger fra lægedækningstruede områder har forrang.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-70-15

8. Ansøgning om midler til projekt om patientinddragelse i forebyggelseskonsultation vha. ARRIBA-hjerte

Resume

Projektet er et pilot projekt der ønsker at afprøve beslutningshjælpemidlet ARRIBA-hjerte ved forebyggelseskonsultationer af hjerte-karsygdom i almen praksis. Projektet vil undersøge tilfredsheden blandt patienter og behandlere.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 117.770 kr. til projektet

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 17. januar modtaget en ansøgning fra læge Lone Terkelsen, der søger om midler til et projekt om patient inddragelse i forebyggelseskonsultationen.

 

Formålet med projektet er at oversætte og afprøve ARRIBA-hjerte, som er et beslutningsstøtteværktøj for patient og læge til brug ved forebyggelseskonsultationer af hjerte-karsygdom. ARRIBA-hjerte er et software program, som beregner patientens individuelle risiko for at udvikle hjerte-karsygdom. Programmet beregner den reducerede risiko for at udvikle hjerte-karsygdom ud fra adfærdstiltag og medicinske behandlinger. På nuværende tidspunkt findes der ikke et beslutningshjælpemiddel til forebyggelse af hjerte-karsygdom i almen praksis.

 

Formålet er desuden at undersøge tilfredsheden blandt patienter og behandlere. Det gøres ved hjælp af spørgeskema efter forebyggelseskonsultationen samt 6 måneder efter.

 

Programmet er udviklet i Tyskland af professor dr. med. Norbert Donner-Banzhoff og skal derfor oversættes til dansk, det samme skal softwaren der skal omprogrammeres og tilpasses dansk. ARRIBA-hjerte er et java program der kan åbnes i Windows eller Mac Os x, og det kan derfor bruges i alle lægesystemer.

 

Programmet er valideret og benyttes i Tyskland til at formidle evidens-baseret information om risikoen for at udvikle en hjerte-karsygdom til patienten.

 

Der søges om lønmidler til den projektansvarlige læge, midler til honorering af praktiserende læger i forbindelse med dataindsamling samt midler til omprogrammering af softwaren.

 

Økonomi 

Der søges om i alt 117.770 kr.

 

 
Løn til projektansvarlig læge*
 
 
72.432 kr.
 
Omprogrammering af software
 
 
40.230 kr.
 
Honorering af praktiserende læger for dataindsamling**
 
 
5.108 kr.

 

*Grundløn for reservelæge på 1. trin (30.185,25) svarende til dagsløn på 1509 kr. 4 dage, 12 måneder.

** Spørgeskemaer, 20 x 2 (dækning af honorar for alment praktiserende læger, som deltager i indsamling af data til videnskabelig data til videnskabelige formål. Honorar pr. modul udgør 127,68 kr.)

 

Faglig indstilling fra Regionalt Kvalitetsteam

Formålet med dette pilot projekt er at oversætte og afprøve et beslutningshjælpemiddel til brug ved forebyggelseskonsultationer af hjerte-kar-sygdom (ARRIBA-hjerte) i dansk almen praksis. Ydermere er det formålet at undersøge patienttilfredshed og behandlertilfredshed med anvendelse af ARRIBA hjerte

 

Forskning dokumenterer, at patientinddragelse har en positiv virkning på behandlingsudfald såvel som på patienttilfredshed. Patientinddragelse anskues derfor som en væsentlig faktor i arbejdet med at højne kvaliteten. Beslutnings-hjælpemidler er instrumenter, som bliver anvendt i almen praksis til at træffe en fælles beslutning om hvordan patienten kan forebygge udvikling af en kronisk sygdom. ARRIBA-hjerte er et beslutnings-hjælpemiddel som er valideret og bruges i Tyskland til at formidle evidens-baseret information om risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdom til patienten.

 

I Danmark anvendes i udstrakt grad DSAM’s risikoskema (SCORE). SCORE informerer ikke om alle behandlingsmuligheder og tager ikke højde for alle risikofaktorer, og kan dermed ikke anbefales som beslutnings-hjælpemiddel i en informeret fælles beslutningstagnings konsultation.  

Projektet er et pilot projekt, der udelukkende undersøger patient- og behandlertilfredshed. Resultatet af undersøgelsen planlægges publiceret i peer-reviewed tidskrift.

 

Det vurderes, at projektet vil bidrage med relevant og væsentlig viden om anvendelse af beslutnings-hjælpemidler i almen praksis. En viden der kan danne grundlag for planlægning af regionale kvalitetsudviklingsprojekter. Projektgruppen vurderes at være kvalificeret til at kunne løse opgaven. 

Projektet søger lønmidler til den projektansvarlige læge, samt midler til honorering af praktiserende læger i forbindelse med dataindsamling. Herudover søges midler til oversættelse fra tysk til dansk af software delen af ARRIBA-hjerte. ARRIBA-hjerte er et java program, der kan åbnes i Windows eller Mac Os x, og kan efterfølgende downloades gratis.

 

Det Regionale Kvalitetsteam finder, at der er tale om et relevant projekt, som bør støttes regionalt

Beslutning

Vedtaget som indstillet med den bemærkning, at der ikke gives midler til oversættelse af software fra tysk til dansk. Ansøger skal opfordres til at undersøge, hvorvidt udgifterne til oversættelsen kan finansieres på anden vis.

 

Lægeside fremhævede, at modultaksten skal modsvarer den sædvanlige modultakst på 146 kr.

Tilbage til toppen