Abonnér

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 15. marts 2018 kl. 17:00
i Regionshuset Viborg, Konference 1


Sagnr.: 1-01-72-9-18

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Region  Midtjylland, Regionsrådet:

Christian Møller-Nielsen, regional formand

Susanne Buch Nielsen

Else Kayser

Annette Roed

 

Kommunekontaktrådet:

Frank Heidemann, Ikast-Brande Kommune

Jan Kjær Madsen, Syddjurs Kommune (Medlem af SU - observatør i KEU)

Annette Mosegaard, Ikast-Brande Kommune (Medlem af KEU - observatør i SU)

Direktør Karen Heebøll, Ikast-Brande Kommune

 

Lægeforeningen:

Lise Høyer, praksisudvalgsformand

Henrik Kise

Bruno Melgaard Jensen

Søren Svenningsen

Henrik Nyholm (Medlem af KEU - observatør i SU)

Jonas Hald (Medlem af KEU - observatør i SU)

Poul Kraghede (Medlem af SU - observatør i KEU)

Birgitte Borup (Medlem af SU - observatør i KEU)

 

Lægelige koordinatorer for PKO, EUV og PUK:

Tommy Stoltz Olsen, Lægelig koordinator for EUV og PUK (observatør)

Svend Kier, Lægelig koordinator for PKO (observatør)

 

Lægeforeningens sekretariat:

Chefkonsulent Lisbeth Trøllund

Administrativ medarbejder Marie Hartmann

 

Region Midtjylland, administrationen:

Koncerndirektør Christian Boel

Økonomidirektør Mette Jensen

Kontorchef Dorthe Klith, Sundhedsplanlægning

Kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen, Koncern Økonomi

Kontorchef Birgitte Haahr, Koncern Kvalitet

Specialkonsulent Andreas Götke Christiansen, Sundhedsplanlægning

 

Beslutning

Afbud fra:

Frank Heidemann

Jan Kjær Madsen

Lisbeth Trøllund

Dorthe Klith

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-18

2. Gensidig orientering

Beslutning

Lise Høyer gjorde opmærksom på PLO-M's invitation til Regionsråd, kommunalpolitikere samt administratorer i Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget, Samarbejdsudvalget/Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis og i udvalget for Nære Sundhed til at besøge almen praksis.
Lise Høyer meddelte, at etableringen af klyngesamarbejdet er initieret og at PLO-M har store forventninger arbejdet i klyngerne.

Christian Boel var fortrøstningsfuld ift  klyngeetableringen og udsigterne til klyngesamarbejdet i Region Midt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-34-17

3. Konstituering af Samarbejdsudvalget og Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis

Resume

I henhold til overenskomst om almen lægegerning skal der nedsættes et regionalt kvalitets- og efteruddannelsesudvalg som et underudvalg under samarbejdsudvalget.

Administrationen indstiller,

at Samarbejdsudvalg og Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg konstituerer sig

at Samarbejdsudvalget drøfter og godkender den reviderede forretningsorden for SU almen praksis

at Samarbejdsudvalget drøfter og godkender det reviderede udkast til kommissorium for Kvalitet og Efteruddannelsesudvalget

 

Sagsfremstilling

Overenskomsten mellem Danske Regioner og PLO bestemmer, at der i hver region skal nedsættes et samarbejdsudvalg.

Samarbejdsudvalget er et forum vedrørende de spørgsmål, som er reguleret i overenskomsten mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

 

Overenskomsten definerer samarbejdsudvalgets opgaver som:

 • At vejlede om forståelse og praktisering af overenskomstens enkelte bestemmelser.
 • At behandle klager over lægebetjeningen samt klager over formelle fejl i sagsbehandlingen eller beregningsfejl ved automatisk fastsatte højestegrænser.
 • Af egen drift at tage sager om sigtelser, tiltaler, domsfældelser efter straffeloven, som samarbejdsudvalget/parterne får kendskab til, op.
 • Behandle henvendelser i anledning af at lægehjælpsudgifter eller sygehjælpsudgifter, der er afhængige af lægerens ordinationer, i et område afviger væsentligt fra udgifter i tilsvarende områder.
 • At én gang årligt drøfte samarbejdet mellem almen praksis, syghuse, den øvrige praksissektor, kommunerne og regionen. Drøftelserne skal en gang årligt indberettes til overenskomstens parter.
 • At forelægge sager af principiel karakter for landssamarbejdsudvalget. Landssamarbejdsudvalget beslutter, om en anses for principiel.

 

Derudover kan samarbejdsudvalget via regionsadministrationen anmode en læge, der virker under overenskomsten, om tilladelse til at indhente straffe- og børneattest.

 

Overenskomsten bestemt hvilke sanktioner som samarbejdsudvalget kan pålægge en læge, der misligholder eller overtræder overenskomsten: advarsel eller misbilligelse, indstilling til landssamarbejdsudvalget om: tilbagebetaling, pålæggelse af bod, suspension, udelukkelse fra at praktisere efter overenskomsten.

 

Forinden anvendelse af sanktionerne kan samarbejdsudvalget tilbyde rådgivning og vejledning, tilbyde kollegial støtte, give henstilling eller påbud om at tilpasse adfærden. Derudover kan samarbejdsudvalget i øvrigt varetager andre opgaver, der er henlagt til udvalget via overenskomstsaftalen.

Udvalget består af 12 medlemmer med følgende sammensætning:

4 medlemmer udpeget af Regionsrådet i Region Midtjylland

2 medlemmer udpeget af Kommunekontaktrådet (KKR)

6 medlemmer udpeget af Praksisudvalget i Region Midtjylland.

I henhold til overenskomsten om almen praksis skal der, som et underudvalg til samarbejdsudvalget, nedsættes et regionalt Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg.

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets sammensætning afspejler samarbejdsudvalgets og har tilsvarende 12 medlemmer.

Den eksisterende forretningsorden for SU og det eksisterende kommissorium for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Midtjylland er godkendt i Samarbejdsudvalget for almen praksis den 27. februar 2014. Administrationen har med udgangspunkt i den ny overenskomst tilrettet forretningsorden for SU og kommissorium for KEU, som indstilles godkendt af Samarbejdsudvalget.

Forretningsorden for SU almen praksis er vedlagt som bilag 1 og ift. den gældende forretningsorden er bestemmelserne vedr. § 6 referater ændret på følgende måde:

- Referaterne blev tidligere sendt til medlemmerne, hvilket nu sker via regionens elektroniske dagsordenssystem

- Medlemmernes tidsfrist for ændringsforslag til referatet ændret fra 14 til 8 dage

Kommissoriet for KEU fremgår af bilag 2.

KEU og SU møderne afholdes samtidigt og der er planlagt 4 møder om året.

Det er ikke et krav, at parternes medlemmer i SU og KEU er de sammen, hvorfor PLO-M og Kommunekontaktrådet (KKR) i perioden 2018 til 2021 har forskellige repræsentation i udvalgene. De medlemmer, som kun indgår i enten KEU eller SU deltager som observatører i de udvalgsmøder, hvor de ikke er medlem.

Formandskabet for KEU og SU er delt mellem PLO-M og Region Midtjylland og mødeledelsen af SU- og KEU møderne går på skift mellem formændene.

Der foreslås at der sker en samlet konstituering for såvel Samarbejdsudvalget som Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

Beslutning

PLO-M bemærkede, at kommissoriet er en fin oversættelse fra det tidligere KEU kommissorium ift. nutidige forhold.

Udvalget var enige om, at KEU-strategien i løbet af den næste periode skal genovervejes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-5-08

4. Økonomi, status over udvalgets midler

Resume

Regnskabet for 2017 er afsluttet og den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler er ajourført.

Der er foretaget beregning af midler til puljen til KEU og EUV for 2018.

 

Administrationen indstiller,

at den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler for 2017 tages til orientering.

at den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler for 2018 tages til orientering.

at KEU godkender, at de afsatte puljemidler på 600.000 kr. til deltagelse i internationale konferencer udgår af oversigten og ansøges fremadrettet særskilt.

at KEU godkender, at uforbrugte midler til klynger for månederne januar og februar 2018 overføres til KEU bevillingen, som anført i overenskomsten.

 

Sagsfremstilling

Regnskabet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler og EUV-midlerne for 2017 er afsluttet. Der er udarbejdet økonomisk oversigt for 2017, som viser status for projekterne ved regnskabets afslutning. Regionen lægger op til, at midlerne, som er til rest efter afslutningen af regnskabet for 2017, ialt 21,4 mio. kr. overføres i rater over de følgende 4 år, 2018, 2019, 2020 og 2021. Der overføres til KEU 3,5 mio. kr. pr. år og til EUV 1,85 mio. kr. pr. år.

 

Der vedlægges en økonomisk oversigt for 2017.

 

Der er foretaget beregning af midler til kvalietsudvikling i henhold til overenskomsten på 2.689.212 kr. Hertil kommer overførte midler, jf. ovenstående på 3.500.000 kr.

Der er foretaget beregning af midler til efteruddannelse i henhold til overenskomsten på 1.854.629 kr. Hertil kommer overførte midler, jf. ovenstående på 1.850.000 kr.

 

Den samlede pulje for 2018 udgør 9.893.841 kr.

 

Der er desuden beregnet midler til klynger i henhold til overenskomsten på 5.563.887 kr. Disse midler indgår ikke i ovennævnte oversigter. Administrationen indstiller, at uforbrugte midler til klynger for månederne januar og februar 2018 overføres til KEU bevillingen, som anført i overenskomsten, svarende til 927.000 kr.

 

For så vidt angår bevilling til '122, spirekasseprojekter' og '155, honorering af deltagelse i tværsektorielle hændelsesanalyser' vil der ikke fremadrettet akkumuleres uforbrugte midler fra tidligere år til nyt år, idet disse tilbageføres til KEU puljen.

 

Der er tidligere bevilget projekter, som endnu ikke er afsluttet, til et samlet beløb for 2018 på 7.954.763 kr. Der er 2.866.077 kr. til rest til uddeling i 2018 incl. tilførte uforbrugte midler fra klynger.

 

Der er til dette møde søgt om projekter for 2018 til 2.326.838 kr. Hvis alle ansøgninger bliver godkendt, er der 539.239 kr. tilbage i puljen i 2018. Der er desuden søgt om et projekt, som for 2019 udgør 400.000 kr.

 

På denne baggrund vil der kun i det omfang, der tilføres et større tilbageløb fra de afsatte midler til klynger, være mulighed for at give støtte til større kvalitetsindsatser i 2018.

 

Der vedlægges økonomisk oversigt for 2017, økonomisk oversigt for 2018 samt oversigt over afsluttede projekter.

 

Beslutning

Birgitte Haahr redegjorde kort for overenskomstens betydning for den fremtidige økonomi for KEU-puljerne.

KEU-puljernes endelige økonomi er svær at estimere præcist , fordi forbruget til klyngesamarbejdet afhænger af, hvor mange læger der vil indgå i kvalitetsklyngerne. Birgitte Haahr redegjorde herefter for beregningen af de disponible midler m.m.

 

PLO-M bemærkede, at de er enige i, at ansøgninger til kongresser, skal ansøges specifikt til den enkelte kongres.

 

PLO-M tager budgetlovens konsekvenser for opsparede midler til efterretning, men gør opmærksom på, at overførelserne af overskydende/opsparede midler over 4 år med fordel kunne drøftes med udvalget. PLO-M spurgte om overførelsesadgangens fleksibilitet og udtrykte undren over, at uforbrugte midler overføres i 4 rater i stedet for 3, hvilket ville være i overensstemmelse med overenskomstperioden.

 

Mette Jensen redegjorde for, at regionens budgetloft gælder for hele regionens virksomhed og at en større overførelse af KEU-midler vil medføre besparelser på andre af regionens udgiftsområder. De uforbrugte midler forsvinder ikke, hvis ikke de bruges i overensstemmelse med overførelsesprognosen, men vil af hensyn til den samlede økonomiske situation blive udskudt til kommende år. En fordelingen over 3 år vil medføre en større overførelse i 2020, hvilket alt andet lige vil medføre, at andre af regionens udgiftsområder kan overføre mindre.

 

Såfremt der opstår en situation, hvor der er behov for flytte de disponible midler frem eller tilbage for at tilpasse budgettet ift. at finansiere særlige ønsker, så er parterne indstillet på at indgå i en dialog om hvilke muligheder, der er for at indrette økonomien efter behovene.

Derudover ønskede udvalget, at der skabes et overblik over puljens midler og hvordan udgifterne fordeler sig over perioden 2019, 2020 og 2021. Det totale overblik skal fortsat være tilstede i økonomiopgørelserne.       

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-18

5. Fremtidig økonomi for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Resume

Der er lavet en uddybende redegørelse over midler som fremadrettet vil være til rådighed for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsudvalget tager den uddybbende redegørelse til orientering

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget godkender, at overførsel af uforbrugte puljemidler overføres i rater over de kommende 4 år, som det fremgår af sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Med den nye overenskomst sker der en ændring i fordelingen af midler afsat til kvalitetsudvikling i almen praksis. Dette punkt gør rede for, hvad det betyder af ændringer for de midler, som Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget råder over, samt giver en status over, hvor mange midler der er til rådighed for udvalget.

 

Administrationen lægger op til, at der på et senere tidspunkt, når omfanget af klyngedannelsen er kendt, bliver en dialog med PLO-M vedrørende en revideret KEU strategi.

 

I den foregående overenskomst blev finansieringen af kvalitetsudviklingen i almen praksis opdelt i tre:

 1. Kvalitetsudvikling i almen praksis (KEU)
 2. Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)
 3. Den Decentrale Gruppebaserede Efteruddannelse (DGE)

 

Region Midtjylland afsætter hvert år et beløb pr. gruppe 1-sikret i budgettet. Der er pr. 1. oktober 2017 1.305.540 gruppe 1-sikrede i Region Midtjylland.

 

 

Tabel 1 viser fordelingen af midler til kvalitetsudvikling og efteruddannelse i seneste overenskomst og den nye overenskomst. Beløbene er indbetaling pr. gruppe 1 sikret.

 

Pulje

 

Gammel overenskomst

Ny overenskomst

Difference

KEU

6,23 kr.

2,03 kr.

-4,20 kr.

DGE

1,40 kr.

1,40 kr.

0,00 kr.

DDKM

0,92 kr.

0,92 kr.

0,00 kr.

Klynger

0,00 kr.

4,20 kr.

4,20 kr.

I alt

8,55 kr.

8,55 kr.

0,00 kr.

 

 

Tabel 2 viser de beregnede indbetalinger i den gamle og den nye overenskomst.

 

Pulje

 

Gammel overenskomst

Ny overenskomst

Difference

KEU

8.133.514,20 kr.

2.650.246,20 kr.

- 5.483.268,00 kr

DGE

1.827.756,00 kr.

1.827.756,00 kr.

0,00 kr.

DDKM

1.201.096,80 kr.

1.201.096,80 kr.

0,00 kr.

Klynger

0,00 kr.

5.483.268,00 kr.

5.483.268,00 kr.

I alt

11.162.367,00 kr.

11.162.367,00 kr.

0,00 kr.

 

Alt efter hvor mange klynger der bliver oprettet, vil uforbrugte midler til klyngedannelse blive overført til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Det betyder at hvis 50 % af praksis indgår i klynger bliver der tilført ca. 2.700.000 kr., hvis 80 % af praksis indgår i klynger bliver der overført ca. 1.100.000 kr.

 

Region Midtjylland har ikke gjort brug af midler til DDKM, idet praksiskonsulentorganisationen MidtKraft har understøttet arbejdet i praksis

 

Tabel 3 KEU puljen og DGE puljen bliver ikke betragtet som to selvstændige men en samlet pulje. Tabel 3 viser hvor mange midler Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har til rådighed i 2018.

 

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget får fra 2018 som minimum tilført

 

 

4.478.002,20 kr.

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har akkumuleret en pulje af ikke-bevilgede midler der pr. 16. januar 2018 er på

 

 

15.570.578,55 kr.

 

I alt til rådighed i 2018

 

 

20.048.580,75 kr

 

 

 

 

Tabel 4 Ved overgang til nyt budgetår indsættes allerede bevilgede midler til indsatser/projekter i regneark. Tabel 4 giver et overblik over, hvor mange midler det drejer sig om. Flere af indsatserne skal evalueres i 2018.

 

Indsats

 

Beløb

Bemærkning

 

Udviklingspraksis

 

 

1.575.000 kr.

 

Der er afsat et fast beløb indtil udgangen af 2018, hvor indsatsen skal evalueres.

 

 

Bevilling til DGE-grupperne

 

 

1.300.000 kr.

 

Lægeforeningen søger hvert år om tilskud til DGE-grupperne.

 

 

 

Administrativt bidrag til Lægeforeningen

 

 

 

190.000 kr.

 

Der er afsat et fast årligt beløb til administrationsudgifter i Lægeforeningen, i forbindelse med bl.a. administrationen af udbetaling af DGE-grupper. Der er i år søgt om at beløbet bliver forhøjet.

 

 

Lønning, administration, kørsel m.m. til Efteruddannelsesvejlederne

 

 

1.122.456,86 kr.

 

Er reguleret i overenskomsten.

 

Spirekasse

 

 

500.000 kr.

 

Frem til og med 2018 er der årligt afsat 500.000 kr. Ordningen skal evalueres i 2018.

 

 

 

Supervision for fase 3 læger

 

 

 

144.000 kr.

 

I 2016 bevilgede KEU 144.000 kr. om året til supervisionsgrupper. Ordningen skal evalueres i 2018.

 

 

 

Bidrag til internationale kongresser

 

   

 

600.000 kr.

 

Der er indtil nu afsat en fast pulje til deltagelse i internationale kongresser, f.eks. Nordisk Kongres.

Administrationen foreslår, at der i stedet for en fast årlig pulje fremadrettet skal laves særskilte ansøgninger.

 

 

Temadag og kursus for nynedsatte læger

 

 

60.000 kr.

 

Puljen er afsat fast hvert år.

 

 

Store Praksisdag

 

 

400.000 kr.

 

Dagen bliver afholdt hvert andet år, næste gang er 2019.

KEU bevilger et tilskud til dagen, for at holde deltagergebyret nede.

 

 

 

Honorering af deltagelse i hændelsesanalyser

 

 

50.000 kr.

 

For at få praktiserende læger til at deltage i tværsektorielle hændelsesanalyser, bevilgede KEU i 2017 et fast beløb til honorere lægerne med. Beløbet bliver afsat hvert år frem til 2019, hvor ordningen skal evalueres.

 

 

 

 

Midler til MidtKraft

 

 

 

200.000 kr.

Hvert år bliver der lavet mange små ansøgninger til KEU der skal dække indsatser og aktiviteter i MidtKraft. Det drejer sig f.eks. om konsulenttræf, udbud af kurser, mødeafholdelse i PKO-gruppen m.m.

Administrationen foreslår, at der bevilges en fast årlig pulje til MidtKraft aktiviteter.

 

 

I alt

 

5.019.000 kr.

 

 

  

 

Hvis KEU beslutter at ville fortsætte alle ovenstående projekter/indsatser, vil en overvejende del af eksterne ansøgninger til KEU puljen skulle finansieres af akkumulerede midler, såfremt alle praktiserende læger vælger at indgå i kvalitetsklynger.

 

Overførsel af midler til kvalitetsudvikling i almen praksis

Regionen lægger op til at overføre uforbrugte midler, som er til rest efter afslutningen af regnskabet for 2017 i rater over de følgende 4 år, 2018, 2019, 2020 og 2021.

 

Ved afslutningen af regnskabsåret 2017, er der uforbrugte midler til kvalitetsudviklingen i almen praksis for i alt 21,4 mio. kr. i Region Midtjylland. Hvis der fratrækkes allerede disponerede midler er beløbet på 15,5 mio. kr. Den forholdsvist store pulje af uforbrugte midler skyldes flere års ophobning af mindreforbrug af puljemidlerne. Midlerne fordeler sig således:

 

 • Kvalitets og Efteruddannelsesudvalget (KEU): 14,0 mio. kr.
 • Den Gruppebaserede Efteruddannelse (DGE): 7,4 mio. kr.

 

På grund af budgetloven er der restriktioner på de samlede økonomiske rammer på sundhedsområdet i Region Midtjylland, og i tilfælde af at regionerne ikke overholder de økonomiske rammer, vil regionerne blive sanktioneret økonomisk.

 

Der er dermed også restriktioner på overførsel af uforbrugte midler mellem regnskabsår. Der er samtidig mange driftsenheder i regionen, der har behov for overførsel af uforbrugte midler mellem årene, og derfor er det nødvendigt at overføre uforbrugte midler over flere år.

 

Region Midtjylland vil derfor overføre de uforbrugte midler på 21,4 mio. kr. til kvalitetsudvikling i almen praksis i fire rater til henholdsvis 2018, 2019, 2020 og 2021. Raterne vil være lige store og se ud som følger:

 

 • KEU: 3,5 mio. kr.
 • DGE: 1,85 mio. kr.

 

Regionsrådet behandler den samlede overførselssag på deres møde i april 2018.

 

Beslutning

Birgitte redegjorde for den fremtidige økonomi.

PLO-M ønsker, at teksten blødes op ift., at der kan være fleksibilitet ift. tilpasning af de løbende behov for finansiering. Der skal således være en løbende monitorering af forbruget m.m. på KEU-møderne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-56-08

6. Ansøgning om midler til decentrale efteruddannelsesgrupper

Resume

Der søges om midler til at udbetale de decentrale efteruddannelsesgruppers årlige tilskud.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 1.300.000 kr.

Sagsfremstilling

I 2017 blev der udbetalt til netto 126 decentrale efteruddannelsesgrupper (DGE), lidt færre end i 2016, hvor der var 130 aktive grupper. Primosaldoen er i 2018 større end sidste år, derfor søges der om et mindre beløb i år. Der søges normalt omkring 1.600.000 kr.

 

I 2016 er der startet fem nye supervisionsgrupper for uddannelseslæger. Lægerne kan kun være med i en sådan gruppe, til de er færdige med fase 3. Hvor mange af disse, der efterfølgende ønsker at danne efteruddannelsesgrupper selv, har sekretariatet ikke mulighed for at vide. De forventer, at der vil være tilgang af nye grupper i 2018 på grund af dette nye tiltag.

 

Der er plads til 13 nye små grupper eller 9 store i budgettet for 2018.

 

Økonomi

Der søges om i alt 1.300.000 kr.

 

Lægeforeningen har udarbejdet et overordnet regnskab for den decentrale gruppebaserede efteruddannelse i 2017 samt budget for 2018.

 

DGE Regnskab 2017

 

 

 

 

Året 2017 - "Indtægter"

 

 

 

Primo saldo pr. 1.1.17

   108.802 kr.

Tilskud fra KEU

 1.600.000 kr.

4 grupper tilbageført tilskud da de ikke længere er aktive 

    160.000 kr.

I alt

 1.868.802 kr.

 

 

 

Året 2017 - "Udgifter"

 

 

 

Udbetalt til 130 grupper i 20171

 1.516.500 kr.

Supervisionsnetværk 

      16.056 kr.

Multiløn (indberetning honorar)

        2.900 kr.

Nets 

           513 kr.

Revision 

         1.500 kr.

I alt

1.537.469 kr.

 

Ultimo saldo 31.12.2017

   331.333 kr.

 

 

Budget 2018

 

Primo saldo

  331.333 kr.

Tilskud fra KEU

1.300.000 kr.

I alt

1.631.333 kr.


Til 126 grupper i 2018

(1.516.000 - 2x15.000 - 2x10.000)

 

1.466.500 kr.

Supervisionsnetværk

     20.000 kr.

Øvrige udgifter

       6.000 kr.

 

1.492.000 kr.

Til nyetablerede grupper

138.833 kr.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-56-08

7. Ansøgning om ekstra midler til Lægeforeningens sekretariat

Resume

Lægeforeningens sekretariat i Region Midtjylland søger om et øget tilskud til administration af opgaver

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget godkender en fast bevilling på 190.000 kr.

Sagsfremstilling

Lægeforeningens sekretariat i Region Midtjylland har i mange år været sekretariat for de decentrale efteruddannelsesgrupper (DGE) i regionen.

 

Sekretariatet står for oprettelse af nye grupper på hjemmesiden, oprettelse af nye medlemmer, support til gruppernes kontaktpersoner, udbetaling af gruppernes årlige tilskud, indberetning af honorar til SKAT m.m. For dette arbejde modtager sekretariatet 150.000 kr. i tilskud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Der er aldrig foretaget en regulering af tilskuddet.

 

I efteråret 2016 fik Lægeforeningen en ny opgave, hvor de blev bedt om at påtage sig sekretariatsfunktionen for de nyoprettede obligatoriske supervisionsgrupper, som fase-3 lægerne skal deltage i. Der er fem grupper i Region Midtjylland, og der er løbende til- og afgang af medlemmer, efterhånden som lægerne starter og afslutter deres fase 3.

 

Sekretariatet servicerer grupperne, indkalder til møder, sender informationer til både uddannelseslæger og tutorlæger, tager imod afbud og søger for at de fem supervisorer altid har ajourførte lister over deres respektive grupper. Tidsforbruget til denne opgave var estimeret til ca. 2 timer pr. uge, det har vist sig i praksis at være lidt større.

 

På baggrund af disse erfaringer, samt den manglende regulering i den nuværende bevilling, søger sekretariatet om yderligere 40.000 kr. til sekretariatsbetjeningen.

 

Det hidtidige tilskud for sekretariatsbetjening af DGE-grupperne

 

150.000 kr.

Ekstra opgave ifm. Fase 3 supervisionsgrupperne

 

  40.000 kr.

 

I alt

 

 

190.000 kr.

 

Beslutning

PLO-M redegjorde for behovene for tillægsbevillingen.

Indstillingen godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-185-17

8. Ansøgning Stroke-opmærksomhed og adfærd i forbindelse med at søge hjælp og årsager til præhospital forsinkelse hos strokepatienter

Resume

Projektet ønsker at skabe viden om årsager til forsinkelse hos stroke patienter og på hvilke områder der skal fokuseres for at forbedre forløbet og udfaldet for patienterne.

Der gøres opmærksom på, at der i forhold til det oprindeligt ansøgte er sket nogle ændringer i forhold til økonomien. Det drejer sig om ændringer i administrationsbidrag og timetakst til lægevagten.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 534.674 kr. til projektet

Sagsfremstilling

Forskningsenheden for Almen Praksis søger om midler til et projekt der skal give viden om årsagerne til præhospital forsinkelse hos stroke/apopleksi patienter.

 

Projektet har til formål at:

 

 1. Undersøge stroke patienters og pårørendes viden om stroke, herunder risikofaktorer, symptomer og behandlingsmuligheder
 2. Undersøge stroke patienter og pårørendes adfærd i relation til at søge hjælp, herunder evt. kontakt til praktiserende læge, lægevagt og alarmcentral, med henblik på at finde årsager til forsinkelse i det præhospitale forløb
 3. Undersøge associationen mellem viden om stroke, adfærd i forbindelse med at søge hjælp og muligheden for at kunne modtage akut blodpropsopløsende behandling
 4. Undersøge effekten af Tryg Fondens nationale stroke oplysningskampagne på viden, adfærd i relation til at søge hjælp og antal patienter som kan modtage akut blodpropsopløsende behandling

 

I Danmark rammes 12.000 personer årligt at stroke. Dødeligheden er ca. 10 % den første måned, og ca. halvdelen må leve med alvorlige følgevirkninger, f.eks. lammelser, taleforstyrrelser og kognitive problemer, som gør, at de har behov for pleje eller hjælp i dagligdagen. Akut behandling med blodpropsopløsende medicin eller kateterbaseret fjernelse har revolutioneret behandlingen og forbedret prognosen. Behandlingen må dog startes senest 4,5 til 6 timer efter symptomdebut. Derfor er det kun 15 - 25 %, som i dag kan tlibydes behandlingen.

 

Der er gjort meget for at reducere forsinkelse og optimere behandling og transport på hospitalerne og i AMK, men der tabes stadig tid i den præhospitale fase. Mange patienter og pårørende kender ikke symptomerne eller forstår ikke vigtigheden af at ringe 112 med det samme.

 

Informationskampagner om stroke i flere lande har været med til at forbedre viden og adfærd i forbindelse med at søge hjælp og dermed øget antallet af patienter som modtager akut hjælp.

 

Tryg Fonden planlægger en national informationskampagne om stroke i 2019.

 

I projektet vil man interviewe stroke patienter på Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Holstebro. Interviewene skal kortlægge viden om stroke og hele tids- og hændelsesforløbet fra symptomdebut til ankomst på hospitalet. Har patienten været i kontakt med den praktiserende læge, modtager lægen et digitalt spørgeskema, så forløbet i lægehuset kan kortlægges. Der er desuden søgt om tilladelse til at indhente journaloplysninger fra lægevagten for kontakter vedrørende stroke-patienter i undersøgelsesperioden. Det er målet at interviewe 500 patienter og 500 pårørende over en periode på 3 måneder inden informationskampagnen og gentage dette, når kampagnen har været i gang i 6 måneder.

 

Projektet skal give viden om årsager til forsinkelse hos stroke patienter og give viden om, på hvilke områder der skal fokuseres for at forbedre forløbet og udfaldet for patienterne.

 

Økonomi

Der søges om i alt 534.674 kr.

 

Det forventes, at 50 % af patienterne har haft kontakt til den praktiserende læge, svarende til 500 patientforløb. Projektet regner med, at ca. 80 % af lægerne vil svare på spørgsmålene. Det tager 20 minutter at at svare på spørgsmålet, hvilket er lig med 2 moduler.

 

Honorering af praktiserende læger

500 x 0,8 x 2 x 139,93 kr. = 111.944 kr. MultiPraksisUdvalget har bevilget 46.012 kr. Der søges derfor om i alt 65.932 kr.

 

Indhentning af data fra Lægevagten

Der er estimeret med 40 timer for den it-ansvarlige  - 40 x 918,54 kr. = 36.742 kr.

 

Løn til PH.d. studerende

Der søges om løn til 6 måneder = 312.000 kr.

 

Driftsbidrag til Forskningsenheden for Almen Praksis

Der søges om støtte til 36 måneders driftsbidrag = 120.000 kr.

 

I alt 534.674 kr.

 

På mellemmødet er der efterspurgt supplerende oplysninger om økonomien. Ansøger har givet følgende svar:

 

 • Indhentning af data fra lægevagten. Hvem er den it-ansvarlige og hvad er opgaven?
  Det er it-chefen hos lægevagten som har opgaven og bliver honoreret.
  Opgaven består i, at søge data frem i lægevagtens journalsystem på de patienter som ansøger, via interview med patienter/pårørende og anvendelse af journaloplysninger, finder ud har haft kontakt med lægevagten, i forbindelse med en akut indlæggelse for apopleksi. Den it-ansvarlige vil ved studiets afslutning modtage en samlet liste over CPR-numre og datoer og kan herefter lave en søgning i de rå data i vagtprogrammets tabel.
  Ansøger regner med at det vil dreje sig om op til 200 patienter, og den it-ansvarlige vurderer arbejdsmængden til at være ca. 40 timer.
     
 • Driftsbidrag til Forskningenheden for Almen Praksis
  Driftsbidraget er pr. 1.1.2018 sat ned til 40.000 kr. pr. år og der søges derfor om 120.000 kr. til driftsbidrag mod tidligere 180.000 kr. i det tidligere modtagne budget og ansøgning. Dette er justeret i det ansøgte beløb.
  Driftsbidraget dækker over det en ansat betaler for at være på Forskningsenheden, dvs. oprettelse af kontorplads, husleje, computer, sekretærsupport, el, kopimaskine, papir osv.

 

PLO-M har gjort opmærksom på, at timetaksten for det arbejde der bliver løst af it-chefen ved lægevagten, bør følge den gældende konsulenttakst som på nuværende tidspunkt er på 918,54 kr. I forhold til det ansøgte beløb, inklusiv ændringen i driftsbidraget, bliver det samlede ansøgte beløb på på 534.674 kr. mod tidligere 534.132 kr.

  

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Projektgruppen har udviklet et struktureret interview til stroke patienter. De vil interviewe patienten og den pårørende, kortlægge viden om stroke og hele tids- og hændelsesforløbet fra symptomdebut til ankomst på hospitalet. Der hentes oplysninger fra journaler, lægevagtsnotater og dansk apopleksiregister samt information fra egen læge.

 

Studiet vil give viden om årsager til præhospital forsinkelse hos stroke patienter og dermed give os et grundlag for at vide, hvilke områder vi skal fokusere på for at bedre forløbet og udfaldet for disse patienter, både på individ- og samfundsniveau.

 

Der er tale om et projekt med stor tværsektoriel faglig tyngde. Projektet er pilottestet og tidsplanen er realistisk. Der vil blive publiceret i peer reviewed tidsskrifter så man kan forvente, at studiets resultater vil give værdigfuld viden. Studiet kan bidrage med stor kvalitetsudviklende relevant viden for almen praksis.

 

Det Regionale Kvalitetsteam anbefaler at støtte projektet med KEU midler.

 

 

Beslutning

PLO-M anmodede om, at projektet nedskalleres, da det menes ikke kun at være et almen praksis projekt. Nedjusteringen skal ske ved, at der ikke bevilges penge til en PHD-studerende.

 

Baggrunden for PLO-M's ønske om mådehold er, at KEU-puljernes midler til projekter er nedjusteret som følge af den seneste overenskomst, hvor det er aftalt, at KEU skal finansiere kvalitetsarbejdet og oprettelsen af kvalitetsklynger i almen praksis.

 

PLO-M ser gerne, at der bevilges 222.674 kr. til projektet. Det forventes, at andre puljer og finansieringskilder kan finansiere udgifterne til PHD-studerende.  

 

KEU finder, at projektet er godt og fagligt begrundet. Der blev udtrykt bekymring for om den manglende bevilling til PHD studerende vil være medvirkende til, at projektet ikke kan realiseres. 

 

KEU giver afslag på ansøgningen, men  godkender støtte til honorering af praktiserende læger, indhentning af data fra lægevagten og driftsbidrag til forskningsenheden for almen praksis på i alt 222.674 kr.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-137-17

9. Ansøgning Tidlig opsporing af prostatakræft i almen praksis

Resume

Projekt tester en ny strategi til tidlig opsporing af prostatakræft. Med projektet forventes det at man kan reducere antallet af unødige biopsier med mere end 50 % og overdiagnose af fredelige prostataer med over 25 %, mens der samtidig sikres en tidlig detektion af de aggressive tilfælde.

 

Projekt er behandlet tidligere, der søges om en tillægsbevilling.

 

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 419.790 kr. til projektet

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget behandlede på mødet den 21. september 2017 en ansøgning fra Forskningsenheden for Almen Praksis, hvor der blev søgt om midler til et projekt om tidlig og præcis opsporing af prostatakræft i almen praksis. Udvalget bevilgede 416.820 kr. til projektet.

 

Erfaringer fra pilotstudier og en tilbagemelding fra PLO's og DSAM's MultiPraksisUdvalg betyder, at det er nødvendigt med en tillægsansøgning.

 

Beskrivelse af projektet

Prostatakræft er den hyppigste kræftform og den næsthyppigste kræftrelaterede dødsårsag hos mænd i Danmark. Tidlig påvisning er vigtig for muligheden for at helbrede patienterne. De nuværende metoder til at diagnosticere prostatakræft er baseret på en forhøjet PSA-værdi, efterfulgt af en ultralydsvejledt biopsi af prostata. Denne metode er ikke optimal da PSA ikke er specifik for prostatakræft og heller ikke kan skelne aggresiv prostatakræft fra fredelige. Biopsimetoden er desuden upræcis og 2 - 4 % af mændene får en livstruende blodforgiftning. Derfor er der et behov for at finde nye og bedre metoder til at opspore prostatakræft.

 

Dette projekt tester en ny strategi til tidlig opsporing af prostatakræft. Med projektet forventer de at kunne reducere antallet af unødige biopsier med mere end 50 % og overdiagnose af fredelige prostataer med over 25 %, mens der samtidig sikres en tidlig detektion af de aggressive tilfælde.

 

Der bliver inkluderet 3000 mænd fra almen praksis, som kommer for at få taget en PSA test, svarende til 3000 test til projektet.

 

Baggrund for tillægsansøgning

I den oprindelige ansøgning blev der søgt om et beløb på 416.820 kr. Beløbet var baseret på, at lægerne skulle honoreres med 1 modul pr. patient (138,94 kr.).

 

MultiPraksisUdvalget har efterfølgende i deres svar skrevet:

 

Det forudsættes, at de deltagende praktiserende læger bliver honoreret for deres faktiske tidsforbrug i forbindelse med deltagelse. Det vil sige, at vi ikke mener, at 1 x 10 minutter er nok og at der derfor minimim skal bruges 2 x 10 minutter, hvis ikke pilotstudier kommer til et andet tidsforbrug.

 

Erfaringerne fra pilotstudier har bekræftet, at det faktiske tidsforbrug ved at informere, indhente samtykke og tage blodprøver svarer til 2 moduler. Det betyder, at honorereringen skal øges til 279,93 kr. for hver patient, lægen inkluderer.

 

Der søgges derfor om ekstra midler til at honorere de praktiserende læger for det ekstra modul.

 

Økonomi

Der søges om en ekstra bevilling på 419.790 kr. til honorering af de praktiserende læger - 3000 gentest x konsultationpris på 139,93 kr.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Projektet er tidligere støttet af KEU midler.

 

Der søges en tillægsbevilling på baggrund af yderligere tidsforbrug for de praktiserende læger, som er involveret i projektet.

 

Der er tale om et stort og meget grundigt opsat studie, som kan have betydning for opsporing af prostatakræft i almen praksis fremover. Der er et klart kvalitetsudviklende potentiale i dette studie som Det Regionale Kvalitetsteam anbefaler støttes.

 

Beslutning

Indstilling kan ikke på nuværende tidspunkt tiltrædes.

KEU giver afslag og foreslår, at ansøger reviderer opgaven for den praktiserende læge ift. nedenstående bemærkninger aht. projektets realiserbarhed.

 

Udvalget gør opmærksom på, at overskriften er misvisende, da det handler om risikostratificering af prostatakræftpatienter.

 

Christian Møller påpegede, at da bevillingen gives til aflønning af praktiserende lægers tid til undersøgelsen, virker det rimeligt at det finansieres af KEU-puljerne.

Christian Boel gør opmærksom på, at man bør overveje om et godt projekt skal falde på en fodfejl ift. at ansøger ved projektets start estimerede, at spørgeskemaundersøgelsen tog 10 min., men at det nu har vist sig, at undersøgelsen i stedet tager 20 min.

 

PLO-M ønsker, at man indgår i en dialog om, hvordan projektet kan indrettes, så den praktiserende læge ikke skal bruge så meget tid på projektet. PLO-M udpeger person hertil.

PLO-M er indstillet på at deltage i en dialog med forskningsprojektet ift. at tilpasse projektet, så opgaven for den praktiserende læge tilrettes ift. længde og praksisform, bl.a. så tidsforbruget pr. patient, der indgår i projekt, kan reduceres til 10 minutter, svarende til eksisterende bevilling.

 

Hvis projektet ikke kan tilpasses, er forskningsprojektet nødt til at overveje om alternativ medfinansiering kan tilvejebringes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-226-17

10. Ansøgning Midler til oversættelse og tilpasning af SPICT

Resume

Der søges om midler til at oversætte og tilpasse SPICT (Supportive and Palliative Care Indicators Tool) til danske forhold.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 34.998 kr. til projektet

Sagsfremstilling

Som en del af det sundhedspolitiske fokus på at udvikle den palliative indsats i Danmark og i mangel på enkle redskaber/metoder er der blevet etableret en mindre arbejdsgruppe, der skal oversætte og tilpasse SPICT til en dansk kontekst. Arbejdsgruppen er blevet oprettet af Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA).

 

En af udfordringerne på det basale palliative niveau er at identificere, om svækkede ældre og/eller mennesker med livstruende sygdomme har behov for palliativ indsats. Det kan bl.a. føre til ulighed i palliation, og at disse grupper ikke får adgang til palliative ydelser, når de har brug for det.

 

SPICTguiden er udviklet ved University of Edinburgh med henblik på afdække, hvorvidt mennesker er i risiko for, at deres tilstand forværres, eller er i risiko for at dø og derfor kan have behov for palliation. Guiden, der fylder én side, er udviklet som et skema netop til brug på basalt palliativt niveau, dvs. almen praksis, hjemmesygeplejen og hospitalsafdelinger uden specialiseret palliativ indsats.

 

Guiden er oversat til mange sprog, og ansøger forventer, at den er anvendelig i Danmark til at screene for behov for palliation på basalt niveau. SPICT er desuden nævnt som et fremtidigt redskab i de reviderede anbefalinger for den palliative indsats.

 

Udover at oversætte SPICT-guiden til dansk har projektet til formål at:

 

 • At afprøve SPICT-guiden på sundhedsprofessionelle med henblik på tilpasning til danske forhold
 • At afrapportere erfaringer med SPICT til dansk kontekst

 

Der bliver foretaget en indholdsmæssig validering af redskabet, forstået som et mere omfattende arbejde for eksempel til, hvorvidt tankegange og metoder anvendt i SPICT kan bekræftes i de valgte danske organisatoriske kontekster. Der bliver foretaget interview med brugere af redskabet, bl.a. praktiserende læger, hjemmesygeplejersker på plejecentre og læger/sygeplejersker fra medicinske/kirurgiske hospitalsafdelinger. Interviewene har til formål at afprøve og justere SPICT-guiden, så redskabet er tilpasset de kliniske forhold i Danmark.

 

Økonomi

Der søges om midler til finansiering af en praktiserende læges deltagelse i projektet samt deltagelse i SPICT konference i Edinburgh, Skotland. Der søges desuden om midler til at honorere fem praktiserende lægers deltagelse i gruppeinterviews.

 

Da Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget ikke bevilger midler til deltagelse i kongresser m.m. bør konferencegebyret trækkes ud af den samlede ansøgning.

 

Aflønning af den praktiserende læges deltagelse i projektet.

 

Afholdelse af gruppeinterview med praktiserende læger

(forberedelse/afholdelse/bearbejdelse)

8 timer x 922,52 kr.

 

7.380 kr.

Rapport 2. forfatter

3 timer x 922,52 kr.

 

2.767, 56 kr.

 

Fravær fra praksis i forbindelse med projektet

Forventet 5 dage x 2.600 kr.

 

13.000 kr.

 

Udgifter til deltagelse i SPICT konference 2. februar 2018 i Edinburgh, Skotland

Registreringsafgift 150 EUR = ca 1.125 kr.

Rejseudgifter                    = 3.000 kr.

Hotel 2 nætter                   = 1.500 kr.

I alt                                            5.625 kr

REHPA bidrager med              3.000 kr.

 

 

 

2.625 kr.

Finansiering af gruppeinterviews med fem praktiserende læger

 

Aflønning af 5 læger: 922,52 x 2 timer x 5 personer

9.225,20 kr.

I alt

34.997,92 kr.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Formålet med projektet er at oversætte et redskab, som bruges i forhold til vurdering af behovet for en palliativ indsats overfor relevante patienter. Den danske version skal desuden afprøves i forhold til danske forhold. Projektet vil afrapportere erfaringer med oversættelsesarbejdet til dansk kontekst.

 

Selve projektet er velbeskrevet og gennemtænkt og testes tværfagligt. Evalueringen bliver i form af en rapport og eventuelt en artikel.

 

Redskabet SPICT er brugt i flere lande og valideret i Skotland. Der er derfor grund til at tro, at det også har interesse for danske forhold. Budgettet er realistisk. Der er grund til at tro, at dette projekt kan tilføre almen praksis et redskab som kan have relevans i den kliniske hverdag og kan bruges på tværs af sektorer.

 

Det anbefales at støtte projektet. 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

 

Projektet bevilges, da man ser det som et tilpasningsprojekt (til danske forhold)  og ikke blot et oversættelsesprojekt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-81-18

11. Store Praksisdag 2019

Resume

Planlægningen af Store Praksisdag 2019 skal sættes i gang i løbet af foråret 2018, derfor skal der nedsættes en gruppe som står for planlægningen.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget godkender, at der nedsættes en gruppe der står for planlægning af Store Praksisdag 2019

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger et tilskud på max. 400.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Store Praksisdag er med succes blevet afholdt hvert andet år i regionen, sidste gang var i 2017. Dagen er for praktiserende læger og deres personale. Skal dagen afholdes igen i 2019 er det blevet tid til at starte forberedelserne.

 

Administrationen indstiller derfor, at der nedsættes en gruppe bestående af repræsentanter fra PLO-M, Lægeforeningen, Koncern Kvalitet samt konsulenter fra MidtKraft, som kan starte planlægningen i løbet af foråret 2018. Gruppen står for planlægningen af dagen, herunder at vælge tema og program for arrangementet samt fastsætte en dato.

 

Deltagerne betaler et deltagergebyr, men for ikke at skulle sætte det for højt, indstilles at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget støtter dagen med et tilskud. Der budgetteres ikke med et over- eller underskud, det skal løbe rundt, men der er behov for at kunne betale de løbende udgifter.

 

Store Praksisdag har som mål at sætte fokus på aktuelle emner for udviklingen af almen praksis i Region Midtjylland samt være forum for faglig og organisatorisk efteruddannelse.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Tilbage til toppen