Abonnér

Tillægsdagsorden
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 17. september 2018 kl. 17:00
i Regionshuset Viborg, Konference 1


Sagnr.: 1-30-72-153-15

1. Afrapportering af iFOBT projekt i almen praksis

Resume

Administrationen har modtaget afrapportering på ph.d. projekt om iFOBT i form af selve ph.d. og en artikel om almen praksis brug af iFOBT.

Administrationen indstiller,

at afrapporteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget ph.d. og artikel om almen praksis' brug af iFOBT (den afføringsprøve, som også anvendes i det nationale tarmkræft screeningsprogram og som påviser blod i afføringen) til diagnostik af patienter med vage og uspecifikke symptomer fra tarmene. Ph.d. er godkendt og offentliggjort i foråret 2018, og artiklen er offentliggjort 1. august 2018.

 

iFOBT prøven skal kun anvendes ved patienter med meget vage og uspecifikke symptomer. Hvis lægen vurderer, at der er begrundet mistanke om, at patienten kan have kræft, skal patienten direkte i tarmkræftpakke udredningsforløb. Der skal ikke foretages en iFOBT først.

 

I forbindelse med udrulning af iFOBT blev der i regionen afholdt efteruddannelse, som alle praktiserede læger blev inviteret til, om korrekt anvendelse af iFOBT. Der findes en vejledning på nettet til almen praksis om iFOBT. Ligesom vejledningen udleveres med hvert sæt af prøvekits, som praksis bestiller.

 

Resultater af ph.d. om iFOBT og almen praksis

Resultaterne af studiet viser, at iFOBT kan anvendes i almen praksis som supplerende diagnostisk værktøj til at finde tarmkræft og andre alvorlige tarmsygdomme.

 

Der er i ph.d. projektperioden på ca. 1 år bestilt i alt 3.462 iFOBT prøver af almen praksis. Af disse test var 540 (15,6 %) positive for blod i afføringen. Af disse 540 personer blev i alt 124 diagnosticeret med alvorlig sygdom, 51 med tarmkræft og 73 personer med andre alvorlige tarmsygdomme. Fx højrisiko adenomer, som kan udvikle sig til tarmkræft og inflammatoriske tarmsygdomme.

 

Selve ph.d. om emnet af Jakob Søgaard Juul udkom i foråret 2018 og findes via dette link i elektronisk udgave:

 

http://cap.au.dk/fileadmin/user_upload/Using_the_faecal_immunochemical_test_in_genereal_practice_diagnostic_workup_of_patiens_with_non-alarm_symptoms_of_colorectal_cancer__Uden_artikler_.pdf

 

Resultater i artiklen om iFOBT

Resulaterne viser at iFOBT er anvendelig i almen praksis til patienter med vage og uspecifikke symptomer, som kommer til lægen med disse. Se bilag med artiklen om iFOBT.

 

Resultaterne tyder på at tarmkræft muligvis diagnosticeres i tidligere stadier, når almen praksis kan anvende iFOBT til patientgruppen med vage og uspecifikke symptomer, men der er for få data til at kunne konkludere det med sikkerhed. Yderligere forskning på en større mængde patienter vil være nødvendigt, for at kunne sige noget med sikkerhed.

 

KEU bevilling og økonomi

Oprindelig KEU bevilling til projekt om iFOBT blev godkendt 15. juni 2015.

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilgede 323.525 kr. til honorering af ph.d. løn samt udgifter til databaseadgang. Hele bevillingen blev brugt.

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilgede samtidig 1.8 mio kr. til honorering af praktiserende læger for at bestille iFOBT. Honorar blev givet for udfyldelse af indikationsspørgeskema i forbindelse med bestilling af prøven og til implementering af proceduren i projektperioden, herunder deltagelse i efteruddannelse i ph.d. projektperioden.

 

Efterfølgende er honorering af almen praksis forlænget 2 gange, fordi der fortsat var midler til honorering i den oprindelige KEU bevilling og med henblik på at afvente resultater af ph.d., hvorefter der politisk kunne tages stilling til evt. fortsat brug af iFOBT i almen praksis og evt. honorar for anvendelsen af iFOBT.

 

Da Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Midtjylland 15. juni 2015 bevilgede midler til honorering af praktiserende læger, skete det med en bemærkning om, at man fra Regional politisk side ikke finder, at der ved idriftsættelse skal ske særskilt honorering.

 

Af den oprindelige bevilling på 1.8 mio. kr. skønnes det, at der i alt vil blive anvendt 1.3 mio. kr. til og med 1. oktober 2018. 1. oktober 2018 udløber den eksisterende lokalaftale om honorering til almen praksis, som er vedtaget i Praksisplanudvalget (PPU).

 

Der er brugt færre midler end bevilget, da de praktiserende læger dels ikke har anvendt iFOBT i så høj grad som forventet af forskningsenheden ved ph.d. projektstart og dels ikke har sendt honorar regninger ind på alle de iFOBT, som er foretaget i almen praksis.

 

Baggrund og anvendelse af iFOBT i almen praksis til nu

Almen praksis fik adgang til at bestille iFOBT prøven i midten af 2015. Det skete fordi 50 % af patienterne, som senere får konstateret tarmkræft, præsenterer sig med vage og uspecifikke symptomer hos egen læge. Symptomer som ikke udløser en udredning i tarmkræftpakkeforløb. Adgangen til at bestille iFOBT, og få honorar for dette, er blevet forlænget af to omgange og løber på nuværende tidspunkt til 1. oktober 2018.

 

I ph.d. perioden og i de efterfølgende forlængelses perioder har alment praktiserende læger modtaget et honorar for at bestille iFOBT prøven via en lokalaftale som blev vedtaget i Praksisplanudvalget og finansieret af bevillingen fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Honoraret har svaret til et 10 minutters modul i almen praksis. Praksis skal til og med 1. oktober 2018 udfylde indikationsskema, når iFOBT bestilles via webreq. Udfyldelse af indikationsskema vil kunne fjernes fra webreq ved bestilling af iFOBT fremadrettet.

 

Den videre politiske proces om iFOBT i Region Midtjylland og nationalt

I Region Midtjylland er der sat permanente midler af, via 'Jo før, Jo bedre' puljen, til driftsudgifterne ved at stille iFOBT til rådighed for almen praksis. Der er ikke sat midler af til fortsat tillægshonorering af almen praksis for at bestille iFOBT.

 

Nationalt er resultaterne af ph.d. forelagt de øvrige regioner i 'Temagruppen for Almen Praksis' og de øvrige regioner henstiller, at forslaget bringes ind for det fælles nationale tarmkræft screeningsprogram med henblik på drøftelse af anvendelse af iFOBT som supplerende tarmkræftsceening.

 

Administrationen laver en sag om iFOBT til behandling i Praksisplanudvalget den 5. september 2018 og bringer sagen videre nationalt i tarmkræft screeningsprogrammet.

 

Opfølgning på spørgsmål fra mellemmødet

På mellemmødet torsdag den 23. august 2018 blev der fra PLO-M side spurgt om, hvorvidt brugen af iFOBT i nogle tilfælde kan forsinke diagnosticering af kræft. Administrationen har stillet spørgsmålet til læge og ph.d. Jakob Søggard Juul og han har 29. august 2018 svaret:

 

Det er et relevant spørgsmål som der ikke er et endegyldigt svar på. Bundlinjen er jo, at 66% af patienterne er blevet diagnosticeret i tidlige stadier (stadie I og II), så dette kunne tyde på at størstedelen af patienterne er blevet fanget tidligere end ved vanlig udredning. I sidste ende handler det om at bruge sin sunde fornuft, ligesom med så mange andre diagnostiske tests i almen praksis og jeg kan selvfølgelig ikke udelukke at der sidder en enkelt eller to og bruger den uhensigtsmæssigt. Det samlede billede er dog, at de praktiserende læger godt kan finde ud af at bruge testen til de rigtige patienter og agerer hensigtsmæssigt på testresultater.

 

Vi planlægger i øvrigt opfølgende studier på FIT-negative patienter og FIT-positive, som ikke blev undersøgt med koloskopi inden for de første 3 måneder efter prøvetagningen. Dette vil formentlig kaste yderligere lys over sagen. Min fornemmelse er dog, at det i tilfældet med de FIT-positive patienter ikke blev koloskoperet, drejer sig om en vurdering fra den praktiserende læge om, at der var tale om en falsk positiv undersøgelse, f.eks. oplagt hæmorideblødning eller menstruation.

Beslutning

Taget til efterretning

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-198-16

2. Forlængelse af bevilling af honorering om iFOBT

Resume

Efter behandling på Praksisplansudvalgsmødet 5. september 2018 om permanentgørelse af iFOBT i Region Midtjylland, ønskes en bevilling til fortsat honorering af almen praksis for anvendelse af iFOBT

 

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger restbeløbet fra iFOBT projektet til fortsat honorering af almen praksis, til ordningens evt. fortsættelse er afklaret.

Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget behandlede på deres møde 5. september 2018 sagen om permanentgørelse af iFOBT i Region Midtjylland. Beslutningen blev at evt. fortsættelse af almen praksis' brug af iFOBT først skal vurderes i relevante specialeråd, og indtil en afklaring af ordningens fortsættelse er fundet her, fortsættes den nuværende ordning, dvs. lokal aftale om honorering af almen praksis. Afklaring forventes af finde sted indenfor en tidshorisont på 3 måneder.

 

Honorering til almen praksis ønskes derfor fortsat bevilget af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i yderligere 3 måneder. Honoreringen ønskes finansieret af restbeløbet fra iFOBT projekt bevillingen. Der forventes at være ca. 0,5 million kr. tilbage af den oprindelige bevilling, når den nuæværende bevilling udløber 1. oktober 2018. De årlige udgifter, til honorering af almen praksis, har indtil nu været mellem 300.000 og 400.000 kr. årligt.

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet

Tilbage til toppen