Abonnér

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 12. april 2019 kl. 12:00
i Formandsbeslutning


Sagnr.: 1-30-72-214-18

1. Forslag om tilretning af aftale om honorering i forbindelse med pilotprojektet videokonsultation/-konference i almen praksis i Region Midtjylland

Administrationen indstiller,

at formandsskabet i KEU godkender en tilretning af den indgåede aftale om honorering, hvorefter de deltagende praksis i projektperioden honoreres med 160 kr. pr. videokonsultation i stedet for aftalens brug af ydelseskode 0101 svarende til 142,44 kr.

 

Sagsfremstilling

KEU behandlede på sidste møde den 12. marts 2019 en sag om et pilotprojekt om videokonsultation/-konference i almen praksis samt  en aftale om honorering herfor.

 

PLO (central) har rettet henvendelse til de respektive regionale PLO-bestyrelser og anført et ønske om en ens honorering, der dækker alle regioner. PLO anfører, at der gives "en fast takst for videokonsultationer på 160,00 kr. (1. april 2019), ydelse 4436 for konsultation inkl. besvarelse af spørgsmål om tidsforbrug, der ligger udover rammen i MedCom regi". PLO-Midtjyllands formand har rettet henvendelse til administrationen med henblik på en tilretning af Region Midtjyllands aftale, så den afstemmes med aftalerne i de andre regioner.

 

Aftalen i Region Midtjylland baserer sig på en almindelig konsultationstakst svarende til 142,44 kr. (ydelse 0101).

 

Aftalerne i pilotprojektet i Region Syddanmark og Region Hovedstaden baserer sig på, at praksis kan tage ydelse 4436 på 160 kr. pr. videokonsultation.

 

Med henblik på at få en ensartet honorering pr. videokonsultation indstiller administrationen, at den indgåede aftale korrigeres, så honoreringen svarer til 160 kr. Ændringen har ikke konsekvenser i forhold til den ansøgte KEU-bevilling. Aftaleændringen vil alene have betydning i forhold til selve pilotprojektet.

 

Såfremt formandsskabet i KEU godkender indstillingen vil den regionale datakonsulent gå i gang med udbredelse til de 9 praksis, der allerede har tilmeldt sig pilotprojektet.

 

Den indgåede aftale vedlægges.

 

Beslutning

Tiltrådt som indstillet ved formandsbeslutning.

 

Tilbage til toppen