Abonnér

Tillægsdagsorden
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 23. september 2019 kl. 17:00
i Regionshuset Viborg, Mødelokale F 7


Sagnr.: 1-01-72-35-17

1. Ansøgning om finansiering af PLO-Midtjyllands repræsentanters deltagelse i fælles studietur til Holland

Resume

Udvalg for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland har inviteret såvel Praksisplanudvalget som Sundhedskoordinationsudvalget med på studietur til Holland fra d. 19. - 22. november 2019 mhp. at opnå kendskab til de hollandske erfaringer med det tværsektorielle arbejde omkring det nære sundhedsvæsen herunder almen praksis rolle. KEU ansøges om dækning af udgifterne til deltagelse i studieturen for PLO-M's repræsentanter i Praksisplanudvalget/Sundhedskoordinationsudvalget.

Administrationen indstiller,

at KEU bevilger 80.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i en fælles tværsektoriel studietur til Holland for de tre PLO-Midtjylland repræsentanter, som sidder i hhv. Praksisplanudvalget/Sundhedskoordinationsudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalg for nære sundhedstilbud har inviteret Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget til at deltage i en studietur til Holland, som finder sted fra tirsdag d. 19. november til fredag d. 22. november 2019. Programmet er tilrettelagt, så der vil være faglige oplæg onsdag, torsdag og fredag, mens tirsdag aften og fredag aften er afsat til transport fra Danmark til Holland og retur.

 

Formålet med studieturen er, at medlemmerne af udvalgene sammen får et dybere indblik i det hollandske sundhedsvæsen med særligt fokus på organiseringen af det nære sundhedsvæsen og konkrete projekter, som udspringer her, hvor også almen praksis er involveret.

 

Den hollandske sundhedsmodel bygger på et tæt udbud af sundhedstilbud i det nære sundhedsvæsen og på hospitalsområdet og betegnes som et af de dyreste sundhedsvæsener i EU.

 

Siden 2000 har Holland haft to store reformer om sundhedsforsikring og kronikerområdet. I 2006 etablerede Holland et privat konkurrencereguleret forsikringsmarked. Det betyder, at alle indbyggere er forpligtet til at købe forsikringspolicer, som dækker en på forhånd defineret forsikringspakke. Samtidig er forsikringsselskaberne forpligtet til at acceptere alle ansøgere. Regeringen fungerer som supervisor på sundhedsforsikringsområdet assisteret af organer, som kontrollerer pris, kvalitet og fair konkurrence på markedet.

 

I 2015 kom der en større reform på kronikerområdet for at stabilisere udgifterne og sikre patientcentreret behandling. Kommunerne overtog socialområdet med et reduceret budget ud fra betragtningen om, at et lokalt organiseret sundhedstilbud ville være mere effektivt. Private forsikringsselskaber overtog ansvaret for behandling i eget hjem med distriktssygeplejersker, som spiller en nøglerolle i det integrerede sundhedsvæsen.

 

Et af formålene med studieturen vil være at høre om det tværsektorielle samarbejde i Holland efter reformen på kronikerområdet samt om den hollandske model for behandlingssygeplejersker og deres samarbejde med praktiserende læge og hospital.

  

Der er inviteret 24 politiske repræsentanter fra de tre udvalg til studieturen.

 

Der ansøges om midler til finansiering af deltagelsen i studieturen for hhv. Lise Høyer, Henrik Kise og Birgitte Borup som repræsenterer PLO-Midtjylland i Praksisplanudvalget, og som for 2 af de 3’s vedkommende ligeledes repræsenterer PLO-Midtjylland i Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Økonomi

Den forventede økonomi, som knytter sig til deltagelse i studieturen for de tre repræsentanter for PLO-Midtjylland beskrives i det følgende. Der er tale om hhv. udgifter til finansiering af tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med selve rejsen. Der ansøges således om dækning af de samlede udgifter på i alt ca. 80.000 kr. for deltagelse af de tre repræsentanter for PLO-Midtjylland.

 

Tabt arbejdsfortjeneste

Der ansøges om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for de tre PLO-Midtjylland repræsentanter for de 3 hele arbejdsdage, som studieturen strækker sig over dvs. onsdag d. 20.11, torsdag d. 21.11 og fredag d. 22.11. Tabt arbejdsfortjeneste beregnes med udgangspunkt i "aftale om honorering for lægers deltagelse i regionale arbejdsgrupper mv.". Ifølge aftalens bestemmelser ydes der 100% kompensation på 1. dagen svarende til 8 timer X timetaksten og 75% kompensation på 2. og 3. dagen svarende til 8 timer X 75% af timetaksten. Den aktuelle timetakst udgør 932,70 kr.

 

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste

 

 

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste udgør for de 3 repræsentanter for PLO-Midtjylland i alt 55.962 kr., som indgår i beregningen af de samlede udgifter herunder.

 

Samlede udgifter i forbindelse med rejsen

Udgiften til deltagelse i studieturen forventes at udgøre ca. 8.000 kr. pr. person – i alt ca. 80.000 kr., og de enkelte udgiftsposter fordeles som det fremgår af nedenstående til hhv. fly, ophold, forplejning samt transportudgifter. Dertil kommer kompensation for tabt arbejdsfortjeneste jvf. ovenfor.

 

Beregning af de samlede udgifter 

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen